Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000"

Transkript

1 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 ( ) Zmapování a zhodnocení geodynamických jevů na území Národního parku České Švýcarsko. IG. ATELIER, spol. s r.o. VaV/610/9/01 ( ) Výzkum a management lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko. Ekoles - Projekt s. r. o. VaV/620/7/03 ( ) Rekonstrukce přirozené vegetace pískovcových skal NP České Švýcarsko a přilehlého pískovcového území formou pylových analýz profilů. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta NP Krkonoše VaV/610/3/00 ( ) Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Správa Krkonošského národního parku. VaV/610/8/01 ( ) Měření trendu atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin. Správa Krkonošského národního parku VaV/620/4/03 ( ) Vliv pastvy na vegetaci luk na území KRNAP. Výzkumný ústav rostlinné výroby VaV/620/6/03 ( ) Kategorizace lesních porostů Krkonoš z hlediska jejich možnosti ponechání přirozenému vývoji jako podklad pro revizi zonace Krkonošského národního parku včetně návrhu zásad managementu. Správa Krkonošského národního parku VaV/630/1/03 ( ) Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše. KOLPRON CZ, s.r.o GAČR/206/01/0411 ( ) Syntéza bryologických dat z vybraných center biodiverzity dvou pohoří Vysokých Sudet (Krkonoše, Hrubý Jeseník). Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku NP Podyjí GAČR/206/02/0263 ( ) Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí. Česká zemědělská univerzita v Praze NP Šumava VaV/610/1/02 ( ) Kategorizace a zhodnocení současného stavu vegetace druhotného bezlesí na Šumavě jako základní podklad pro management území. Správa NP a CHKO Šumava, VaV/620/8/03 ( ) Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava. Česká zemědělská univerzita v Praze Implementation of NATURA 2000; Czech Republic Page 1

2 VaV/640/4/03 ( ) Hospodářská úprava v strukturně bohatých lesích, pokračování pilotního projektu v podmínkách NP Šumava. Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. GAČR/206/04/0356 ( ) Biodiverzita a ekologie hub (makromycetů) v Národním parku Šumava. Národní muzeum GAČR/206/04/0967 ( ) Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/99/0405 ( ) Vodní hmyz povodí Křemelné (Šumava): Základní studie dlouhodobého vlivu environmentálních faktorů a revitalizace toku na biodiverzitu.entomologický ústav AV ČR GAČR/206/99/1416 ( ) Diverzita a dynamika vegetace a půdních organismů ve smrkových porostech Národního parku Šumava. Botanický ústav AV ČR CHKO Beskydy CHKO Bílé Karpaty VaV/620/10/03 ( ) Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. ČSOP ZO 58/06 Bílé Karpaty VaV/620/11/03 ( ) Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. ČSOP ZO 58/06 Bílé Karpaty VaV/620/12/03 ( ) Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. ČSOP ZO 58/06 Bílé Karpaty GAČR/206/01/1037 ( ) Mechanizmy dlouhodobé dynamiky druhově bohatých lok v Bílých Karpatech působící na malé škále., Botanický ústav AV ČR CHKO Blanský les CHKO České středohoří CHKO Jeseníky GAČR/206/01/0411 ( ) Syntéza bryologických dat z vybraných center biodiverzity dvou pohoří Vysokých Sudet (Krkonoše, Hrubý Jeseník). Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku CHKO Křivoklátsko Implementation of NATURA 2000; Czech Republic Page 2

3 CHKO Labské pískovce CHKO Lužické hory CHKO Moravský kras GAČR/206/01/1555 ( ) Výběr úkrytů a přeletová aktivita netorýra velkého (Myotis myotis) v oblasti Moravského krasu. Ústav biologie obratlovců AV ČR CHKO Pálava GAČR/206/99/1519 ( ) Obratlovci rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava. Masarykova univerzita v Brně CHKO Žďárské vrchy B.) Granty a projekty s obecným vztahem k řešenému projektu) VaV/610/4/01 ( ) Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť významných z hlediska legislativy ES. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. VaV/610/1/03 ( ). Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. VaV/610/3/03 ( ) Participativní managament chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a sociekonomickým rozvojem místních komunit. Ústav ekologie krajiny AV ČR VaV/610/6/02 ( ). Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, detaš. pracoviště Brno VaV/620/1/02 ( ) Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd.ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. VaV/620/1/03 ( ) Výzkum, ekologie a rozšíření, návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VaV/620/2/03 ( ) Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VaV/620/4/02 ( ) Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd. Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. VaV/620/13/03 ( ) Vyhodnocení ekonomických dopadů existence chráněných krajinných oblastí a národních parků ve vztahu k prosperitě dotčených regionů. DHV CR, spol. s r.o. VaV/620/14/03 ( ) Metody získávání, zpracování, archivace, standardizace a primární interpretace ekologicky relevantních informací o ZCHÚ. T-MAPY, s.r.o. Implementation of NATURA 2000; Czech Republic Page 3

4 VaV/620/16/03 ( ) Vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska možného dalšího územního rozvoje v chráněných krajinných oblastech v ČR. LÖW & spol. s.r.o. VaV/620/18/03 ( ) Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny České republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ochrany. ČSOP Vlašim VaV/620/19/03 ( ) Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v České republice a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR. ČSOP - Ústřední výkonná rada VaV/620/20/03 ( ) Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláštně chráněných území v ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VaV/630/2/03 ( ) Červená kniha biotopů České republiky. Ústav ekologie krajiny AV ČR VaV/640/2/03 ( ) Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny. T- MAPY, s.r.o. VaV/640/3/03 ( ) Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci. Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. VaV/640/5/01 ( ) Dokončení edice půdních map v ČR v měřítku 1: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, detaš. pracoviště Brno VaV/640/5/02 ( ) Metodický postup získání, zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, detaš. pracoviště Brno VaV/640/5/03 ( ) Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa. Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. GAČR/521/04/0997 ( ) Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření. Botanický ústav AV ČR GAČR/526/04/0417 ( ) Hospodaření v nížinných listnatých lesích a ohrožený hmyz: pařeziny, obory a motýli. Entomologický ústav AV ČR GAČR/04/0786 ( ) Květena České republiky - svazek 8/2. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/04/1254 ( ) Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice Česká zemědělská univerzita v Praze GAČR/206/03/0757 ( ) Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazní genetickou metodou. Ústav biologie obratlovců AV ČR GAČR/206/03/1214 ( ) Červený seznam lišejníků České republiky. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/03/1583 ( ) Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem: minulý, současný a budoucí stav vody, půd a smrkových porostů. Hydrobiologický ústav AV ČR GAČR/206/02/0591 ( ) Přehled vegetace České republiky. Svazek 4 - Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/01/0682 ( ) Přehled vegetace České republiky, svazek 3 - Jehličnaté lesy. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/01/1115 ( ) Květena České republiky - svazek 8/1. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/01/1203 ( ) Management tetřívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných oblastech České republiky. Česká zemědělská univerzita v Praze GAČR/206/01/1375( ) Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Česká zemědělská univerzita v Praze GAČR/206/00/0824 ( ) Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku toků v rybníkářské oblasti. Univerzita Palackého v Olomouci GAČR/205/99/0329 ( ) Propojení a aplikace technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování Implementation of NATURA 2000; Czech Republic Page 4

5 krajiny. Univerzita Palackého v Olomouci GAČR/206/99/0889 ( ) Druhově specifické interakce rostlin v loukách mírného pásu. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/99/1239 ( ) Přehled zavlečených druhů české flóry. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/99/1240 ( ) Svahová prameniště moravskoslovenského pomezí - flóra, vegetace, stanoviště a vývoj v mladším holocénu. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/99/1410 ( ) Funkce horských luk při různých způsobech jejich obhospodařování. Botanický ústav AV ČR GAČR/206/99/1411 ( ) Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť. Botanický ústav AV ČR Jiné programy a granty s možným využitím při péči o území Natury 2000 ŠKOLICÍ PROGRAM ( ). Rozsáhlý projekt, zaměřený na interpretaci ochrany přírody v místních komunitách. Nadace Partnerství. Implementation of NATURA 2000; Czech Republic Page 5

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji

Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji Pilotní vzdělávací program Hostětín 2007/8 sborník přednášek Projekt Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji vzdělávací program byl spolufinancován Evropským

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přednáška č. 13 Michael Bartoš, KEPE- jaro 2015 Je to již velmi dávno, co člověk v bázni a úctě stál vůči nezměrným a tajemným přírodním silám, které si nedovedl vysvětlit. Posvátný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje 1.1 Zřizovací právní předpis (H. Härtel) Zřizovací právní předpis Národní park České Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2006 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2006 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2008 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY...2 8.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ...2 8.1.1. Přístupy a východiska...2 8.1.2. Vyhodnocení území JMK...8 8.1.3. Podklady, literatura, legislativa...31 8.1.4.

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ)

GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ) GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ) MÁLKOVÁ J., WAGNEROVÁ Z. katedra biologie, Vysoká škola pedagogická, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec

Více

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech 1 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Luděk Beneš, Michal Kalman, Mariana Osvaldová, Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2008 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zprávu zpracovali: Jana Beranová, Petr Vopěnka a Veronika Lukášová s přispěním ostatních kolegů

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 7 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2013 10 OSTATNÍ

Více