Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky - VOP"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky - VOP Struers GmbH - Organizační složka Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy I. Obecně 1. Naše dodávky a plnění i budoucí budou realizovány výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ty je možno pozměnit či vyloučit pouze písemnou dohodou. I kdybychom výslovně nevyjádřili svůj nesouhlas s odlišnými nebo protichůdnými VOP zákazníka, nebudou takové VOP platit. Naše VOP budou považovány za přijaté spolu s přijetím naší dodávky či plnění. 2. Naše nabídky a ceníky jsou nezávazné a není-li dohodnuto jinak platí tři měsíce. Dohody, zejména vedlejší ujednání a informace se stávají závaznými teprve našim písemným potvrzením. Nebude-li zakázka potvrzena, uzavře se smlouva nejpozději přijetím naší dodávky a plnění. 3. Údaje, výkresy, vyobrazení, technické údaje, specifikace výkonu, popis hmotnosti a rozměrů obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, hlášeních, cenících nebo v materiálech náležejících k nabídce, k nimž si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva, jsou závazné jen tehdy, je-li výslovně dohodnuto jejich přesné dodržování. II. Ceny, placení 1. Pro zakázky s hodnotou zboží netto do ,00 CZK (600,00 EUR) dělá podíl nákladů na přepravu 450,00 CZK (21,00 EUR), od hodnoty zboží ,00 CZK (600,00 EUR) podíl nákladů na přepravu odpadá. V případě nebezpečného zboží s netto hodnotou do ,00 CZK (600,00 EUR) dělá podíl nákladů na přepravu 590,00 CZK (29,00 EUR), od hodnoty zboží netto ,00 CZK (600,00 EUR) podíl nákladů na přepravu odpadá. Poplatek za objednávky v celkové hodnotě nižší než CZK (300,- EUR), dělá podíl nákladů na přepravu 375,00 CZK (15,00 EUR). Tento poplatek nebude učtován u objednávek zpracovaných přímo prostřednictvím našeho e-shopu. Prosím, poraďte se s naším zákaznickým centrem jak získat registraci. 2. Nejsou-li sjednána zvláštní ustanovení, jsou naše faktury splatné bez srážky do 30 dnů od data vystavení faktury. 3. Vyhrazujeme si právo vybírat fakturované částky dobírkou. 4. Zákazníkovi náleží právo zadržovat platby nebo započítávat protinároky pouze v rozsahu, v němž jsou jeho protinároky nesporně a právoplatně zjištěny. 5. Neodebere-li si zákazník zakoupený předmět nebo můžeme-li požadovat náhradu škody z důvodu neplnění, bude nárok na odškodnění dělat minimálně 5% z kupní ceny, aniž bychom byli povinni škodu prokázat; zákazník je však oprávněn prokázat, že nevznikla vůbec žádná škoda nebo škoda podstatně nižší. III. Dodací lhůta, zpoždění dodávky 1. Dodržení dohodnuté dodací lhůty předpokládá, že byly objasněny všechny obchodní i technické otázky a že zákazník splnil všechny mu příslušející závazky, jako např. přiložení nezbytných úředních osvědčení nebo povolení či zaplacení zálohy. Není-li tomu tak, prodlouží se adekvátně dodací lhůta, vyjma případu, že bychom byli za zpoždění odpovědni my. 2. Dodržení dodací lhůty je spojeno s výhradou, že budou včas a správně zajištěny vlastní dodávky. Rýsující se zpoždění sdělíme zákazníkovi co možná nejdříve. stav:

2 3. Dodací lhůta je dodržena, jestliže předmět dodávky opustil až do uplynutí lhůty dodávky náš podnik nebo je-li nahlášen jako připravený k odeslání. 4. Zpozdí-li se expedice předmětu dodávky z důvodů, za něž je odpovědný zákazník, uhradí výdaje vzniklé jejím zpožděním. 5. Je-li nedodržení dodací lhůty způsobeno vyšší mocí, stávkami nebo jinými událostmi, které jsou mimo oblast našeho vlivu, prodlouží se přiměřeně dodací lhůta. Začátek i konec takových okolností sdělíme zákazníkovi co možná nejdříve. IV. Přechod rizika, převzetí 1. Když předmět dodávky opustil náš podnik nebo sklad, přechází riziko na zákazníka. To platí i v případě dílčích dodávek, nebo pokud jsme převzali jiná plnění, např. náklady na přepravu či dodání a instalování. Pokud má dojít k převzetí, je to určující pro převzetí rizika. Musí se neprodleně stanovit termín převzetí, nejlépe poté, co jsme oznámili, že jsme připraveni. Zákazník nesmí odmítat převzetí, jestliže se vyskytne nepodstatná závada. 2. Zdrží-li se odeslání a/nebo převzetí anebo se nekonají v důsledku okolností, které nám nelze přičítat, přechází riziko na zákazníka dnem ohlášení o připravenosti k odeslání či převzetí. 3. Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li pro zákazníka únosné. V. Výhrada vlastnictví 1. Vyhrazujeme si vlastnictví předmětů dodání až do úplného splnění všech našich současných i budoucích nároků vyplývajících z obchodního styku se zákazníkem. 2. Zákazník může předmět dodávky před kompletním zaplacením prodat, dát do zástavy nebo převést vlastnická práva jako záruku pouze s našim svolením, ledaže by se tak dělo v běžném obchodním styku. 3. Pohledávky zákazníka z dalšího prodeje se již nyní postupují nám. Zákazník má právo vyžadovat pohledávky z dalšího prodeje až do našeho legitimního odvolání v kteroukoliv dobu. 4. Bude-li se zákazník chovat v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít po upomenutí předmět dodávky zpět a zákazník je povinen ho vydat. 5. Návrh na zahájení insolvenčního řízení vztahující se na majetek zákazníka nás opravňuje odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité vrácení předmětu dodávky. 6. Přestoupí-li hodnota stávajících záruk zajištěné pohledávky celkem o více než 10 procent, jsme povinni na požádání zákazníka uvolnit záruky dle našeho výběru. VI. Nároky z vad Za vady věci a právní vady dodávky poskytujeme záruku s vyloučením dalších nároků s výhradou bodu VII. - takto: Vady věci 1. Všechny tyto části, které se ukázaly jako vadné v důsledku skutečnosti předcházející přechodu rizika, budou dle našeho výběru bezplatně dodatečně opraveny či bezchybně nahrazeny. Zjištění takových závad je třeba nám neprodleně sdělit písemně, nejpozději však do 14 dnů po přechodu rizika. Nahrazené díly se stávají našim majetkem. 2. K vyřízení všech dodatečných oprav a náhradních dodávek, které shledáme jako nezbytné, nám zákazník po dohodě s námi musí dát potřebný čas a příležitost; v opačném případě jsme zbaveni ručení za následky z toho plynoucí. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu, popř. k odvrácení neúměrně stav:

3 velkých škod, o čemž musíme být ihned vyrozuměni, má zákazník právo nechat závadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a od nás požadovat náhradu nutných výdajů. 3. Z přímých nákladů vzniklých dodatečnou opravou, popř. náhradní dodávkou, hradíme pokud se reklamace ukáže jako oprávněná náklady na náhradní díl včetně zaslání. Mimoto hradíme náklady na demontáž a montáž, stejně jako náklady na eventuální potřebné poskytnutí nezbytných montérů a pomocných sil včetně cestovních nákladů, pokud nám tím nevznikne přílišné zatížení. Přitom se předpokládá, že bude přístroj na místě adresy příjemce našeho zákazníka bez potíží k dispozici k účelům dodatečné opravy. 4. Zákazník má právo v rámci zákonných předpisů od smlouvy odstoupit, jestliže necháme s ohledem na zákonné výjimky kvůli věcné vadě marně uplynout přiměřenou lhůtu, která nám byla stanovena na dodatečnou opravu nebo náhradní dodávku. Vyskytne-li se pouze nepatrná závada, má zákazník právo jen na snížení smluvní ceny. Jinak zůstává právo na snížení smluvní ceny vyloučeno. 5. Záruka se nepřebírá zejména v těchto případech: Nevhodné nebo neodborné používání, chybná montáž (zejména náhradních dílů), popř. uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí osobou, přirozené opotřebení, nesprávné nebo nedbalé ošetřování, omezení přívodu chladicí kapaliny, nepořádná údržba, nepoužívání originálního příslušenství STRUERS a spotřebních materiálů, nevhodné provozní prostředky, chemické, elektrochemické nebo elektrické působení pokud za ně neodpovídáme my. Neručíme za díly, které se opotřebovávají při řádném používání přístroje a/nebo které musí uživatel pravidelně vyměňovat, popř. podléhají spotřebě jako např. vzduchové filtry, těsnění, membrány, hadice čerpadel etc.. 6. Jestliže zákazník nebo třetí osoba provede neodborně dodatečnou opravu, neručíme za následky, které tím vzniknou. Totéž platí o úpravách provedených na předmětu dodávky bez našeho předběžného souhlasu. 7. Parametry, které nejsou opatřeny tolerancemi, jak jsou obsaženy v katalozích a v návodech k obsluze, tak ani rady a pokyny našich zaměstnanců nejsou zaručenými charakteristickými vlastnostmi. Podléhají ostatně odchylkám a modifikacím běžným v oboru díky technickému rozvoji. Naše pokyny k použití jsou koncipovány s pečlivostí, jak je v oboru běžné, nezbavují však naše zákazníky povinnosti zkontrolovat přístroj, zda je způsobilý k účelu, který od něho očekávají. Právní vady 8. Povede-li používání předmětu dodávky k porušení práv průmyslového vlastnictví nebo autorských práv v tuzemsku, zjednáme zákazníkovi na naše vlastní náklady rozhodně právo dalšího používání anebo upravíme předmět dodávky přiměřeným způsobem tak, aby již dále nebyla porušována průmyslová práva. Není-li to možné za ekonomicky přiměřených podmínek anebo v adekvátní lhůtě, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě výše uvedených podmínek máme i my právo odstoupit od smlouvy. 9. Závazky uvedené v bodě VI. 8. jsou s výhradou bodu VII. 1. pro případ porušení průmyslových práv nebo autorských práv závěrečné. Existují jen, když - nás zákazník neprodleně zpraví o uplatňovaných nárocích ve věci porušování práv průmyslového vlastnictví nebo autorských práv, - nás zákazník podpoří v přiměřeném rozsahu při obraně uplatňovaných nároků popř. nám umožní provést pozměňovací opatření podle bodu VI. 8., - nám zůstanou vyhrazena všechna obranná opatření včetně vyrovnání mimosoudní cestou, stav:

4 - právní vada nespočívá v instruktáži našeho zákazníka a - porušení práva nebylo způsobeno tím, že by si náš zákazník svévolně upravil předmět dodávky nebo ho používal způsobem odporujícím smlouvě. VII. Ručení 1. Za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, ručíme z jakýchkoliv právních důvodů pouze a) v případě úmyslu, b) z důvodu hrubé nedbalosti našich orgánů nebo vedoucích zaměstnanců, c) v případě zaviněné újmy na životě, zdraví a tělesné újmy, d) v případě závad, které úmyslně zamlčíme nebo jejichž absenci jsme garantovali, e) při závadách na předmětu dodávky, pokud se podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ručí za poškození zdraví a věcné škody na soukromě užívaných předmětech. V případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností ručíme také z důvodu hrubé nedbalosti ne vedoucích zaměstnanců a z lehké nedbalosti. V druhém případě se ručení omezuje na typicky smluvní, přiměřeně předvídatelnou škodu. Další nároky jsou vyloučeny. 2. Za dopady na bezpečnost, spolehlivost a výkon dodaných přístrojů ručíme pouze tehdy, jestliže jsou přístroje používány ve shodě s naším návodem k použití, používá-li se originální příslušenství, originální spotřební materiál a originální náhradní díly, je-li uvedení do provozu, instruktáž, rozšiřování, opakované nastavení, úpravy, opravy etc. prováděno výhradně zaměstnanci STRUERS a splňuje-li elektrická instalace, stejně jako další podmínky dotyčného prostoru zákonné požadavky. 3. Zákazník je povinen neuplatňovat vůči nám nároky na ručení, které vůči nám uplatňují třetí osoby a které vznikly používáním naší dodávky ze strany zákazníka (včetně např. dalšího prodeje) a které jsou nad výše uvedená omezení ručení. VIII. Promlčení 1. Všechny nároky zákazníka plynoucí z jakýchkoliv právních důvodů se promlčují za 12 měsíců. Na rozdíl od toho mají přístroje Struers záruční dobu 24 měsíců, jsou-li používány maximálně v jednosměnném provozu. Při intenzivnějším používání je poskytována 12 měsíční záruka. Na předměty jiných výrobců, které dodáváme, platí také 12 měsíční záruka nebo jejich záruční lhůta, pokud by se od této lišila. 2. Ve věci nároků na odškodnění podle bodu VII. 1. a) až e) platí zákonné lhůty. IX. Opravy 1. Opravy provádíme na základě vlastního svědomitého uvážení tak, aby se dal očekávat co možná nejdelší bezporuchový provoz. 2. Odhady nákladů na opravu jsou nezávazné. Na požádání sestavíme předběžný rozpočet nákladů. Nebude-li obchod realizován, budou výdaje na předběžný rozpočet nákladů zpoplatněny. 3. Vyjde-li během opravy najevo, že jsou pro zachování nebo obnovení funkcí přístroje nutné další kroky kromě plánovaných opravných opatření, musíme si vyžádat souhlas našeho zákazníka jen tehdy, pokud by odhadované náklady na opravu vzniklé těmito opravami přesáhly 20 procent. stav:

5 X. Likvidace odpadu 1. Pokud se v případě předmětů dodávky jedná o elektrické a elektronické přístroje ve smyslu Zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG), popř. příslušné směrnice ES (WEEE), přebírá zákazník povinnosti výrobce podle 10 odst. 2 Zákona o elektrických a elektronických zařízeních. Zákazník naloží s příslušnými přístroji v souladu s předpisy Zákona o elektrických a elektronických zařízeních a na vlastní náklady je zlikviduje. Zákazník zbavuje dodavatele všech povinností vyplývajících ze Zákona o elektrických a elektronických zařízeních vůči úřadům a jiným třetím stranám. 2. Za přiměřenou odměnu je i dodavatel ochoten provést z pověření zákazníka likvidaci. Rozebrané staré přístroje se v žádném případě nepřijímají zpět. Na požádání je možné sdělit adresy podniků způsobilých k provádění likvidace. 3. Nároky dodavatele nebudou promlčeny před uplynutím 2 let po definitivním ukončení užívání předmětu dodávky. Dvouletá lhůta začíná běžet nejdříve písemným oznámením zákazníka, že ukončil jeho užívání. XI. Právo, příslušnost soudu 1. Pro všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. 2. Místně příslušný soud je Krefeld. Jsme však také oprávněni vznést žalobu v hlavním sídle zákazníka. 3. Jestliže by některé ustanovení těchto VOP bylo právně neúčinné, nedotkne se to účinnosti zbývajících ustanovení. stav:

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS 831 04, I O 45 618 054, podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y společnosti ARKOV, spol. s.r.o.,538 21 Slatiňany, Sečská 861, Česká republika 1. Rozsah platnosti 1.1. Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol.

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 1. Uzavření smlouvy, předmět plnění 1.1 Následující Obchodní podmínky (dále jen OP ) představují obchodní podmínky ve smyslu 1751 občanského

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě.

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě. Všeobecné obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti 1.1. Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny smlouvy na dodávky zboží či provedení služeb uzavírané mezi kupujícím a naší společností. Platí pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Výkony a nabídky a také všechny smlouvy naší společnosti uzavřené se zákazníkem se uskuteční výslovně na základě těchto VSP, a sice nezávisle na druhu

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více