CHEMIE Pracovní listy pro žáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE Pracovní listy pro žáky"

Transkript

1 CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 8. a 9. ro ník OBSAH 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek)...2 P íklady...3 Dopl ova ka...8 3) Pracovní list voda...9 4) Pracovní list ochrana ovzduší ) Pracovní list vodík, kyslík ) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí...19 Chemická osmism rka ) Uhlovodíky...23 Benzin...24 Puzzle...25 Prove pokusy z ekochemie ) Použité zdroje.29 Informace zvýrazn né v textu zelenou barvou upozor ují na problematiku ekologie a životního prost edí 1

4 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek) 1. Každá _ se skládá z molekul. Molekuly jsou složeny z _. Atomy mají o _ a j. ástice atom se nazývají _, _ a n _. Všechny atomy téhož prvku mají stejný po et elektron. Tento po et udává tzv. atomové íslo. Po et proton v jád e udává tzv. _ íslo. Zapisujeme ho vlevo dol ke zna ce prvku. Nukleonové íslo udává po et proton a neutron v jád e atomu. Zapisujeme ho ke zna ce prvku vlevo nahoru. Látka tvo ená jen atomy se stejným protonových íslem se nazývá prvek. Prvek má sv j název ( eský a latinský) a svou zna ku. Atomy r zných prvk mají r znou velikost a hmotnost. Nelze je však p ímo vážit. Hmotnosti atom mohou být ovšem navzájem porovnávány. Byla zavedena relativní atomová hmotnost, která udává, kolikrát je atom ur itého prvku t žší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. Úkol: Zapiš nové poznatky, které jsi získal z textu v úloze íslo Izotopy prvk jsou atomy téhož prvku, které se liší hmotnostním íslem, protože obsahují jiný po et nukleon v jád e atomu. Úkol: Kterým íslem se liší izotopy téhož prvku (krom hmotnostního ísla)?.. Zapiš atomy izotop n kterých prvk (zna ka prvku + p íslušná ísla).. Molekuly r zných látek mohou obsahovat atomy dvou nebo více prvk, tyto látky nazýváme slou eniny. Úkol: Zapiš slou eniny, které znáš... 2

5 P íklady Ekochemie p.. 1, 2, 4 1. Které z uvedených látek si myslíš, že znali sta í ímané na p elomu letopo tu? (zakroužkuj) Olovo Líh Hliník Síra D ev né uhlí Benzin Mýdlo Ocel Diamant Bronz Silon Polystyren Ocet Sklo Polyethylen 2. Které látky jsou surovinami pro chemický pr mysl? Ropa Sklo Železná ruda Kamenná s l Ocel Silon Papír Vzduch Polystyren Laminát Bronz Mosaz 3. Zjisti, jaký p vod má název chemie. 4. Kterými z uvedených d j se zabývá chemie? - získávání ledu z vody v mrazni ce - ho ení sví ky - pe ení buchet - svícení oby ejnou žárovkou - p íprava smažených ízk - zrání kompostu na zahrad - išt ní podlah luxováním - solení polévky V hieroglyfických nápisech starého Egypta se vyskytlo slovo KEMA, což znamená Egypt. Z tohoto slova byl odvozen ecký název Chimeiá pro um ní mísit kovy.ve st edov ku p idáním za átku slova al-, který je arabského p vodu, se vytvo ilo slovo alchymie. Úkol: Zjisti - do které doby sahají po átky alchymie - o se pokoušeli alchymisté - kdy zahájila svou cestu moderní chemie 3

6 Sm si Ekochemie p.. 3, 4, 5, 6, 7, 9 1. Najednou oknem p ilet li holoubci, za ali zobat zobá ky, hrabat nožkami a popel odvívali k idélky. Hromádka máku p ed o ima rostla a popel se valil oknem ven jako šedé mra no. a ) Ze které pohádky je úryvek? b) M la dívka v míse slou eninu? c) V polévce je zelenina, nudle, voda, s l. Jedná se o slou eninu? d) Jaký název bude mít asi - mák s popelem - polévka se zavá kou - cukr rozpušt ný v aji apod. (název je odvozen od innosti, kterou jsme látku dostali) e) Pro se odd lil popel p i mávání holubích k ídel? 2. Smícháním dvou nebo více látek, jejichž ástice se navzájem nevážou, dostáváme sm s. Vlastnosti látek, které tvo í složky sm sí, se nem ní. Úkol: Z uvedených p íklad rozd l do tabulky. Hliník, vzduch, voda, oxid si i itý, kyselina dusi ná, rtu, bronz, olovo, zeleninový salát Prvek Slou enina Sm s 3. Slyšeli jste, etli nebo vid li film o zlatokopech? Mnozí z nich rýžovali zlato. Sta se také zlatokopem, ale místo zlata použiješ granulky zinku, které smísíš s jemným ( í ním) pískem. Pod mírným proudem vody promývej p ipravenou sm s na pánvi, kterou pohybuješ krouživým pohybem. Písek odplavuj do v tší nádoby. (Pro do nádoby? ) Která vlastnost složek sm si ti pomohla k vyrýžování zinku (zlata)? 4. P emýšlej a prove. Jak odd líš písek (hlínu) smíchaný s vodou? 5. Nadm rný p íjem tuk není vhodný pro lidský organismus. P i va ení tu ného masa se uvol uje tuk, který se smísí s vodou. Jak odstraníš tento tuk z ješt teplé nebo vlažné vody? 4

7 6. P i výrob destilát, nap. slivovice, se používá odd lení alkoholu, který v e p i nižší teplot než voda. Smíchejte ethanol (líh) s vodou a opatrn zah ívejte. Vzniklé páry jímejte do zkumavky. Pom cky: kahan, ba ka se zátkou a ohnutou trubicí, která ústí do zkumavky vložené áste n do studené vody v kádince Ve zkumavce se sráží _, v ba ce z stane. Stejný pokus prove s vhodným roztokem soli tak, aby v ba ce ješt zbylo trochu roztoku. Tento nechej stát v misce, dokud se voda nevypa í. Po n jakém ase (vypa ení vody) se z roztoku vylou í. Zah ej citrónový džus a nechej zvolna odpa ovat. Co ti z stane? 7. Vezmi arch papíru (filtra ní papír nebo ubrousek) a na jeho okraj nanes pár kapek barevného inkoustu. Papír p idrž nad sklenicí s vodou tak, aby se práv dotýkal hladiny vody. Co pozoruješ? Nakrájej na kousky erstv nasbíranou trávu, listí nebo jehli í apod. Rozdr s n kolika kapkami ethanolu. Dále postupuj jako u inkoustu. O em ses p esv d il? 8. Domovní šotci jsou milá stvo ení, která se o sv j v rný d m pe liv starají. Jen ob as provedou obyvatel m domu, kte í je pravideln nekrmí, n jakou neplechu. Tentokrát smíchali následující látky: Co vyrobili typ sm si ím to odd lit? - v kuchyni destilovanou vodu do žehli ky a olivový olej na salát - v chodb s l na posyp chodník a naftalen k hubení mol - v obývacím pokoji písek z dovolené u mo e a mletý cukr z cuk enky p idali do vázy s vodou - v ložnici vyst íkali paní domu celou vo avku - v zahradní k ln modrou skalici do bazénu a vodu na zalévání kv tin - na dvorku zapálili nachystanou hromadu d eva a všude byl kou - ve sklep smíchali vodu ze studny, brambory a slivovici což roz ílilo majitele nejvíce - v koupeln napsali vzkaz lihovým fixem a po márali ho vodovými barvami Zpráva zn la: MÁME HLAD Jakmile se dom vrátili majitelé, uv domili si, že se o šotky po ádn nestarali a hned jim nabídli jejich nejmilejší potravu misku mléka. Poté všude s použitím saponátu uklidili a na misku mléka pro šotky již nikdy více nezapomn li. Dopl název sm si a metodu vhodnou k jejímu odd lení na další stran. P eškrtnutá polí ka nevypl uj. 5

8 Smíchané látky Název sm si D lící metoda Destilovaná voda a olej S l a naftalen Mletý cukr s vodou Písek s vodou Vo avka ve vzduchu Modrá skalice a voda Kou ze d eva Brambory a voda Voda a slivovice Barevné fixy Mléko Bubliny saponátu

9 9. Ur i zp sob odd lování složek sm sí, který je charakterizován následujícími informacemi: a) K této metod odd lovaných složek sm sí pot ebujeme složitou aparaturu. Je založena na r zných teplotách varu kapalin. Touto metodou se asto vyráb jí alkoholické nápoje vysoké istoty. Neodborn provedenou získáme jedovatou látku, jejíž požití kon í prudkou otravou, n kdy dokonce i smrtí. Tato metoda je využitelná také p i odsolování mo ské vody. b) Nádherné tvary tvo í r zné látky p i metod, kterou odd lujeme pevnou látku rozpušt nou v kapalin (z roztoku). M žeme se s ní setkat i p i výrob cukru z cukrové epy nebo t tiny. V laborato i se tato metoda asto provádí se skalicí modrou (CuSO4), kterou se dnes b žn istí zahradní bazény. c) Další ze zp sob se používá k odd lení pevných složek od kapalných nebo plynných složek v r zných sm sích. K tomu zp sobu je zapot ebí r zných materiál, nap. síta, tkaniny, papír. K ist ní vody se používá písek. Je jedním ze stup odborného išt ní vody v chemických i biologických isti kách. Podobným zp sobem lze vy istit i vzduch. d) Moderní metoda, kterou odd lujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných sm sí, je založena na r zných rychlostech pohybu barvených ástic sm sí. Využívá se p i výrob lék, k odd lování látek obsažených v rostlinách a p i zjiš ování obsahu nebezpe ných plyn v ovzduší. Touto metodou m žete snadno sami zjistit, která barviva jsou obsažena v tráv, ovoci i zelenin. e) Tento zp sob odd lování složek sm sí je nejjednodušší, probíhá samovoln v p írod, p edevším ve vodních tocích. Je založen na r zné hmotnosti a velikosti ástic obsažených ve vod. 7

10 Dopl ova ka Ekochemie Vylušti dopl ova ku, v tajence najdeš jednu ze zajímavých sm sí, ur i její druh. Legenda : 1. Název sm si dvou nemísících se kapalin 2. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zných teplotách varu 3. Název roztok obsahujících ástice, které zp sobují rozptyl sv tla 4. Název sm si pevné látky nerozpušt né v kapalin 5. Jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 6. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zné hmotnosti ástic 7. Jiný název ethanolu, produktu destilace 8. Název sm si kapaliny nebo pevné látky, plynu 9. Název ú ink žíravin na pokožku nebo sliznici 10. Název skupenství, v n mž jsou ástice pravideln uspo ádány blízko sebe Tajenka zní: Druh sm si: 8

11 1) P e ti si text a vypracuj následující úkoly. 3) Pracovní list voda Ekochemie Uvádí se, že eši utratili v roce 2008 za balenou vodu p es sedm miliard korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. D vodem je klesající spot eba nejenom balených vod, ale i nealkoholických nápoj. Vyjád eno na hlavu co ech, to 268 vypitých litr. Vsugerovali spot ebitel m, že jejich voda je lepší a zdrav jší než voda z kohoutku. Že ona jediná pochází z l na p írody. Že má o iš ující ú inky. Že dodává energii. Že t lo nabíjí vitalitou Jsou reklamy na pramenitou vodu z l na p írody pravdivé? I když se s vodou jako takovou setkáváme den co den a doprovází nás celým životem, p esto o ní jen málo víme. A snad práv proto nás tak ovliv ují reklamy balených vod, nebo v mnohém staví na naší nev domosti. Návrat spot ebitel k levn jší vod z kohoutku je z ejmý. V její prosp ch hraje v poslední dob testování kvality vody, kdy se ukazuje, že mnohé balené vody obsahují nedovolené látky. Na eském trhu jsou v sou asné dob dva hlavní druhy pitné vody: voda rozvád ná ve ejným vodovodem a balená voda. Rozdíly v kvalit mezi ob ma druhy samoz ejm existují, ale nejsou tak zásadní. Dobré je, abychom v d li, co pijeme. Srovnávací testy staršího data i ty zcela aktuální - nap. rozsáhlý srovnávací test kvality pitné vody (balené i z kohoutu) vypracovaný ob anským sdružením spot ebitel TEST nepotvrdily, že by voda z kohoutku b žn vykazovala nedovolený obsah bakterií, látek nežádoucích nebo zdravotn rizikových. Balené vody dopadly ve zmín ném testu h e než voda z kohoutku. Balené vody pom rn asto obsahovaly nadlimitní množství sledovaných látek (sodíku, dusitan, bakterií apod.), vyskytly se v nich i látky ohrožující zdraví (nap. benzo(a)pyren nebo chloroform). Sdružení spolu s testem také provedlo dotazníkové šet ení. Z jeho vyhodnocení vyplývá, že vodu z vodovodního kohoutku pije 80 procent dotázaných. 18 procent uvedlo, že tak iní výjime n a dv procenta dotázaných vodu z kohoutku nepijí nikdy. / zdroj: / Vyjmenuj informace, které ti byly známé už p ed p e tením textu. Nové a pro tebe zajímavé informace v textu podtrhni barevn. Vypl tabulku: INFORMACE se kterými nesouhlasím o kterých bych se cht l dozv d t více Diskutuj o p e teném textu a r zných informacích se spolužáky. Informace, o kterých by ses cht l dozv d t více, vyhledej na internetu / nap. /. 9

12 Vysv tli, jaký vliv na život lov ka m že mít reklama. 2) Správn se rozhodnout, co budeme pít, znamená zvážit výhody a nevýhody každé z možností. Podtrhni barevn výhody vody z kohoutku a výhody balené vody. VODA Z KOHOUTKU - nízká cena (mnohonásobn nižší než u balených vod), cena za 1l je 5 až 6 halé - nedostupnost v p ípad havárií vodovodu - zdravotní nezávadnost zaru ená astými rozbory, které se provád jí každý týden, i ast ji - pach chloru, nep íjemná chu, rezavá barva, tvrdost - zápach chloru lze odstranit p idáním n kolika kostek ledu nebo trochou š ávy z citrónu, vodu také m žeme nechat odstát nebo krátce p eva it, aby chlór vyprchal - erstvost (není vystavena rizik m skladování) - chemické úpravy a dezinfekce (zejména chlorace) - kvalitu vody ovliv uje i kvalita potrubí - informace, že voda z kohoutku obsahuje b žn zdraví škodlivé látky jsou asto zavád jící - v n kterých situacích /nap. povodn / dojde ke zhoršení kvality vody - kvalitu vody zlepšují udržované vodovodní baterie a filtry - p ed pitím necháme vodu odtéci, aby byla erstvá - k pití je lepší tvrdá voda, protože obsahuje vápník a ho ík, které naše t lo pot ebuje - teplá voda z kohoutku nespl uje požadavky na pitnou vodu, ozna uje se jako užitková / v potrubí se mohou vlivem teploty množit r zné bakterie / BALENÁ VODA pramenitá, minerální a kojenecká - p i výrob balené vody je každý rok použito 2,7 milionu tun plastické hmoty - možnost volby chut a tvrdosti - musí se kamiony, které obt žují zplodinami a hlukem, p epravit do obchod, z obchod dom se op t p eváží auty - trvanlivost, dostupnost p i haváriích vodovod a p írodních katastrofách - vysoká cena (mnohonásobn p evyšuje cenu vody z kohoutku), cena nejlevn jších vod za íná kolem 2 K za litr, b žná je cena 6 K za litr - když je balená voda dlouhodob vystavená vysokým teplotám, mohou se v ní p emnožit bakterie, ímž se voda stane mnohem mén kvalitní než erstvá voda z vodovodu) - podzemní zdroje s omezenými úpravami, bez dezinfekce - obaly zat žují životní prost edí - balená voda s ozna ením pitná m že pocházet z vodovodu a v takovém p ípad kupujeme to, co máme doma za výrazn nižší cenu - v tšina druh balené vody se upravuje, n které v podstat i chemickým zp sobem - pro kojeneckou vodu platí nejp ísn jší kontrola, ale pro další druhy vod to nemusí platit - ke stálému pití se hodí vody kojenecké a stolní, p írodních minerálních vod bychom nem li vypít více než 0,5 l za den, je dobré st ídat jejich zna ky - otev ená láhev by se m la skladovat v chladu Napiš, pro který druh vody by ses rozhodl ty. Vypiš výhody a nevýhody, které ovlivnily tv j výb r: 10

13 3) Na základ informací z p edcházející úlohy napiš krátké sd lení pro školní asopis, kde popíšeš výhody a nevýhody pití vody z kohoutku a pití balené vody. 11

14 1) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: 4) Pracovní list ochrana ovzduší Ekochemie Kvalitu ovzduší m ili v Hranicích pracovníci ostravského Zdravotního ústavu po dobu devadesáti dn. M stem Hranice prochází významná tranzitní komunikace I/47 a je zde velký bodový zdroj zne iš ování Cementárna Hranice na Morav. Velkou m rou se však ve m st na snížené kvalit ovzduší podílejí také lokální topeništ. Na výsledcích m ení se však projevují i zplodiny z Ostravska a dalších pr myslových m st a p i extrémních pov trnostních podmínkách ješt z mnohem v tší dálky. Z výsledk monitoringu vyplynulo, že nejvíce trpí Hranice prašností. Z devadesáti sledovaných dn byla ve ty iapadesáti dnech nadlimitní. Legislativa p itom povoluje p ekro it stanovený limit jen p tat icetkrát do roka. Na velice nízké úrovni se naopak pohybují koncentrace oxidu si i itého a oxidu uhelnatého. Také u oxidu dusi itého nebyl b hem m ení p ekro en denní ani ro ní povolený limit. Horší ozon nam il zdravotní ústav b hem deseti letních dn, p i emž legislativa povoluje odchylku k horšímu v pr m ru jednou m sí n. Nadlimitní byl i výskyt n kterých karcinogenních látek. Obecn platí, že z t iceti procent ovliv uje kvalitu ovzduší pr mysl, z dalších t iceti procent doprava, a stejnou m rou se na n m podílejí zdroje topení. Pokud se nezam íte na všechny t i druhy zdroj zne iš ování, pak nic nevy ešíte, ekl na poslední sch zi jeden ze zastupitel. Stejn d ležité je, aby se na ochran životního prost edí podílely také pr myslové firmy a ob ané. N která opat ení ke zlepšení kvality ovzduší již m sto praktikovalo. Dalším opat ením proti zvýšené prašnosti je masivní výsadba strom. /zdroj: Hranický deník, / V textu podtrhn te zdroje zne iš ování ovzduší v Hranicích a okolí. Vypište, které látky nejvíce ohrožují kvalitu ovzduší v Hranicích: 2) Na internetových stránkách spole nosti Cement Hranice /www.cement.cz / vyhledej odpov di na následující otázky: Jaké produkty spole nost Cement vyrábí? Na stránce si prohlédni postup výroby cementu. 12

15 Jaké škodlivé látky vznikají p i výrob daných produkt? / hledej na v ásti Trvale udržitelný rozvoj/ Jaká opat ení d lá spole nost Cement v rámci ochrany životního prost edí? 3) Dopl tajenku a vysv tli pojem: 1. nejjednodušší prvek 2. látka, která ovliv uje rychlost chemické reakce 3. slitina m di a cínu 4. Sn 5. plynné, kapalné a pevné látky, které zne iš ují ovzduší 6. záporn nabitá ástice 7. prvky s n kterými vlastnostmi kov a n kterými vlastnostmi nekov 8. sm s prachu, mlhy a kou ových zplodin v ovzduší 9. vznikají reakcí emisních látek se složkami atmosféry 10. látka vzniklá slou ením dvou nebo více atom r zných prvk

16 4) Vyzna, které obdélníky k sob pat í: ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ O 3 Jejich hlavním zdrojem je automobilová doprava. P ispívají ke vzniku nebezpe ného p ízemního ozónu, jsou sou ástí kyselých deš. Zp sobují nadm rné obohacování p dy a vod dusíkem. ástice o pr m ru do velikosti do 10 µm p ízemní ozon SO 2 SO 3 Je jednou z nejb žn jších a nejrozší en jších látek zne iš ujících ovzduší. P ijímáme ho pouze vdechováním. Vzniká spalováním p i nedostate ném p ístupu kyslíku. Hlavním zdrojem jsou emise z dopravy. Poškozuje naše zdraví, ve vysoké koncentraci je smrtelný. Oxid uhelnatý NO NO 2 NO2 Zdrojem jsou nap. spalovací procesy / i v automobilech /, t žba surovin, cementárny, vápenky, lomy, odnos ástic v trem ze stavebních ploch a ploch zbavených vegetace. Je tím nebezpe n jší, ím menší jsou jeho ástice. Pronikají hluboko do plic a zanášejí je. asto jsou na n vázány karcinogenní látky /nap. t žké kovy/. Vznikají zejména spalováním nekvalitního hn dého uhlí s obsahem síry.rizikem jsou krom tepelných elektráren hlavn domácí topeništ. Krom zdravotních problém zp sobují kyselé dešt. Oxidy dusíku Polétavý prach Oxidy síry Když se vyskytuje t sn nad zemským povrchem, není už užite ný, ale zdraví škodlivý. Jeho zvýšený vznik pozorujeme p edevším za slune ných horkých letních dn v lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plyn - oxid dusíku. CO 14

17 5) Navrhni zp soby, kterými by bylo možné zlepšit kvalitu ovzduší: Doprava Pr mysl Obyvatelstvo P inese zlepšení kvality ovzduší 6) Vytvo krátké sd lení pro obyvatele svého m sta, ve kterém je budeš informovat, jakým zp sobem by mohli p isp t k ochran ovzduší ve svých domácnostech. Pot ebné informace vyhledej na internetu. 15

18 5) Pracovní list vodík, kyslík 1. Rozt i te dané karti ky do dvou skupin podle jejich souvislosti s pojmem vodík nebo kyslík. vzniká reakcí kyseliny s kovem nejv tší množství tohoto prvku je vázáno ve 2 HCl + Zn H 2 + ZnCl 2 vod je nejrozší en jším prvkem na Zemi Hydrogenium používá se p i výrob amoniaku, chlorovodíku palivo budoucnosti, protože nezne iš uje ovzduší a je vysoce výh evný plní se jím dýchací p ístroje ozon je to bezbarvý plyn bez zápachu a chuti ztužování tuk sva ování a ezání kov je p evládajícím prvkem vesmíru a t etí nejrozší en jší prvek na Zemi O 3 nejleh í prvek na Zemi 16

19 vyrábí se reakcí vodní páry se žhavým koksem H 2 O + C H 2 + CO tvo í 21% z celkového objemu vzduchu ozónová vrstva chrání život na Zemi, protože zachycuje nebezpe né ultrafialové zá ení skladuje se stla ený v ocelových lahvích ozna ených erveným pruhem se vzduchem tvo í výbušnou sm s, p i výbuchu vzniká voda O H 2 O používá se k dezinfekci vzduchu a pitné vody, ale ve vyšší koncentraci je jedovatý opakem životu prosp šného ozonu ve stratosfé e je tzv. p ízemní ozon, vyskytující se t sn nad zemským povrchem, je lidskému zdraví nebezpe ný a vyskytuje se tam, kde je ovzduší zne išt né dopravou a pr myslem je to bezbarvý plyn Oxygenium jeho atom je složen z jednoho protonu a jednoho elektronu umož uje ho ení vyskytuje se ve výšce 20 až 30 km nad povrchem Zem p ipravuje se rozkladem peroxidu vodíku za p ítomnosti oxidu mangani itého MnO 2 2 H 2 O 2 2H 2 O + O 2 je nezbytný k životu na Zemi 17

20 vyrábí se destilací zkapaln ného vzduchu skladuje se v tlakových lahvích s modrým pruhem používá se p i ezání a sva ování kov do ovzduší se neustále uvol uje p i fotosyntéze kapalný slouží jako raketové palivo H 18

21 6) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí Ekochemie 1) Dopl následující text tak, aby vznikly smysluplné v ty, využij nabídky slov: jadernou, ropa, d evo, nezne iš ují, zemní plyn, sláma, obnovitelné, p íliv, lov ka, obnovitelné, Slunce, voda, neobnovitelné, vítr, uhlí, poškozuje, obnovovat, trus dobytka zdroje energie mají schopnost se p i postupném spot ebovávání áste n nebo úpln. A to samy nebo za p isp ní. Stále více se jako obnovitelný zdroj využívá biomasa, což je nap íklad,,. Mezi další obnovitelné zdroje energie pat í nap íklad,,,. Výhodou obnovitelných zdroj je, že životní prost edí. Protože použité palivo z jaderných elektráren se dá op t p epracovat, adíme energii mezi zdroje energie. zdroje spot ebováváním zanikají. Mezi tyto zdroje pat í, a. Nevýhodou je, že t žbou a jejich využíváním se asto životní prost edí. 2) Na internetové stránce se seznam s principem fungování n kterých druh elektráren. 3) Za pomocí internetu zjisti a napiš, jestli v eské republice fungují slune ní, v trné, vodní nebo geotermální elektrárny. Existuje podobná elektrárna i ve tvém okolí? 19

22 4) Hledej klady a zápory tepelných a jaderných elektráren. Barevn odliš obdélníky, které souvisí s jadernou a tepelnou elektrárnou. zdrojem energie jsou št pící se atomy uranu neobnovitelné zdroje energie reakce probíhá v jaderném reaktoru,, který zabezpe uje regulaci jaderné reakce a ochranu p ed nebezpe ným zá ením JADERNÁ ELEKTRÁRNA riziko nehod s vážným dopadem na zdraví obyvatelstva a životní prost edí p i spalování hn dého uhlí se uvol uje do ovzduší oxid si i itý, který zp sobuje kyselé dešt TEPELNÁ ELEKTRÁRNA z 1 g uranu lze získat tolik energie jako spálením 3000 kg uhlí zdrojem energie je spalování fosilních paliv nap. uhlí Dukovany Temelín zvýšené dávky zá ení poškozují zdraví lov ka, mohou zp sobit vážné choroby i smrt použité palivo m že být op t využito neprodukuje emise skleníkových plyn, za normálního provozu velice istý zdroj t žba uhlí devastuje krajinu nenáro né skladování paliva ernobyl hlavním problémem jsou kou ové zplodiny; z plyn, které vznikají p i spalování, je nutné p ed vypušt ním do ovzduší odstranit oxidy síry, dusíku a popílek vyrábí se v nich v tšina energie v R odpad dlouhodob uvol uje nebezpe né jaderné zá ení, nutná jeho bezpe ná likvidace Pruné ovnejv tší zdroj zne išt ní ovzduší a emisí skleníkových plyn v eské republice 20

23 5) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: Žádná elektrárna není ideální Vzhledem k postupnému vy erpávání zdroj fosilních paliv bude nutné hledat jiné zp soby výroby elektrické energie, energetická koncepce budoucnosti je však astým p edm tem spor. Ekologické organizace preferují orientaci na úsporu energie a masivní využívání obnovitelných zdroj, zástupci energetických spole ností a odborná ve ejnost prosazují výstavbu nových jaderných elektráren s poukazem na nedostate nou kapacitu obnovitelných zdroj. A koliv se jako nejperspektivn jší jeví obnovitelné zdroje, možnosti jejich využití jsou v esku zatím omezené, v úvahu p icházejí pouze malé vodní elektrárny (velké by vyžadovaly výstavbu p ehrad, což je z ekologického pohledu vnímáno velmi negativn ), elektrárny spalující biomasu a elektrárny v trné. P ipomínky v i obnovitelným zdroj m mohou sm ovat proti enormním nárok m na záb r území. Navíc obnovitelné zdroje zatím nemohou z mnoha d vod krýt veškerou naši spot ebu energie. To znamená, že bez energetiky postavené na tepelných, jaderných a vodních elektrárnách se ješt n jakou dobu neobejdeme. Z hlediska životního prost edí ale musíme myslet na všechny negativní vlivy spojené s použitým palivem v klasických elektrárnách - od jeho t žby, p es dopravu, úpravu, využití, až po emise a odpady. Hodnocení se tak netýká pouze vlastního provozu té které elektrárny, ale všech ekologických škod plynoucích z využití ur itého paliva pro výrobu elektrické energie. Zhodno klady a zápory jednotlivých druh elektráren. Zamysli se nad v tou : Vzhledem k tomu, že se lidstvo bez energie neobejde, p ichází v úvahu srovnání typu - risk na jedné stran a p ínos na stran druhé. Snahou p itom je, aby prosp ch ze za ízení mnohokrát p evýšil poznané riziko. Napiš, který druh elektráren by podle tebe m l mít rozhodující podíl na výrob elektrické energie v budoucnosti. Odpov zd vodni. Diskutuj o dané problematice se spolužáky. Pot ebné informace si m žeš vyhledat na internetu. 21

24 Chemická osmism rka Vyhledej následující pojmy v osmism rce, slova vyškrtej a ze zbylých písmen sestav tajenku: lak, chemická zna ka halfia, ocet, olovo, sulfid, síra, chrom, prvek, jod, zlato, hliník, xenon, rubín, ocel, železo, cín, sodík, k iš ál, zinek, baryum, uhlík, brom, dusík, chemická zna ka ho íku, neon, chemická zna ka francia, pokus, cer, kobalt, kyslík, hydroxid, kyselina, kovy, sirovodík, titan, lithium, halogen, arsen, nikl, m, ethanol, aktinium, edidlo, chlorid, roztok, dynamit, niob, rtu, uno E D I D L O T A L Z I N E K R Y V O K Y S E L I N A U M Í E K U H Y D R O X I D H H U S C O L P S O D Í K C O A L I U D B N O L J O D R H L R Í N D I A I K Í D O V O R I S K I M F L O U K H V C Z O T E T G L T B S E L D Í T M H N I K L U N O O V I Y N O F I Í Š A L S N C D R N N Ž K R U B S O X Í E O P Í A E M U Á Í N H E L O C K M L U T R L R A F H N K N E I E O L O V O A H C B R O M Y T Z B A R Y U M T T I T A N E G O L A H L A K E TAJENKA ZNÍ: 22

25 7) Uhlovodíky Ekochemie - celé téma Následující texty popisují n které deriváty uhlovodík pojmenujte je. asto jezdíme na dovolenou. Jsme t žcí, pohybujeme se t sn nad zemí, lidé p ed námi utíkají do vyšších pater... Když ho ím, vytvá ím kolem sebe erný oblak. P i zah ívání sublimuji, tvo ím krásné bílé krápníky. Mnohdy m naleznete v šatních sk íních. Lidé m taktéž používají k dezinfekci. P esto také škodím zdraví. Jsem ze skupiny aren... Jsem velmi ho lavý plyn. Mohu prý p sobit jako narkotikum. Se svým p ítelem kyslíkem tvo ím dvojici, kterou znáte pod názvem autogen.. Jako bezbarvá kapalina, která se nerozpouští ve vod, páchnu po edidle. Nejenže ho ím, ale mám také podíl na vzniku rakovinových nádor.. Prý jsem náhradní drogou pro chudé. Mám sice charakteristický zápach, ale lidé ze mne mívají hezké barvité sny. Nejhorší je, že d lám velké díry do mozku.. Úkol na doma: Sestavte p ehled uhlovodík a jejich derivát (jako prezentaci). 23

26 Benzin Ekochemie Dopl chyb jící údaje: kapalné, klepavost motoru, v tší, síry, škodlivá, ledviny, krakování, destilace, antidetona ní p ísada, vidiny, játra, frak ní destilace, ropy, ho lavé Benzin je sm s...uhlovodík. Je to látka vysoce... a zdraví... Náhodné vdechnutí zp sobuje barevné..., n kdy dochází k poškození... a... Vyrábí se... z ropy. Druhým zp sobem výroby benzinu je... Mén kvalitní benzín zp sobuje v automobilech..., proto je nutné do sm si p idat... Motorová nafta se získává také... z.... Stejn jako benzin je nafta sm sí kapalných uhlovodík, ale s... po tem atom uhlíku v et zci. P ed použitím se upravuje snížením obsahu

27 Puzzle Ekochemie Základem života na Zemi je voda, vzduch a sv tlo. To vše pot ebují ke svému životu rostliny. Na rostlinách jsou p ímo nebo nep ímo závislé všechny vyšší organismy. Na Zemi je známo n kolik set tisíc druh rostlin. N které z nich se p stují jako zem d lské a pr myslové plodiny. Rostlinných a živo išných druh je dohromady asi 1,3 mil. Ve volné p írod zví ata využívají k životu rostliny a jiné živo ichy. Rostlinný plankton se stává potravou drobných živo ich, ti jsou potravou ryb a v tších živo ich. Rostliny a n kte í živo ichové jsou potravou lov ka. Tak vzniká potravinový et zec, na jehož konci je lov k. Zásahy lov ka do p írody vedou k výrazným zm nám v životním prost edí a životním stylu. lov k svou inností vytvá í zvláštní životní prost edí, ze kterého postupn vytla il p vodní rostliny a živo ichy. Chemici ve spolupráci s biology se zabývají studiem vlastností a p em n látek, které jsou v živých organismech. K nejvýznamn jším z t chto látek pat í bílkoviny, tuky, sacharidy a další látky. Úkoly: 1. Sestavte rozst íhaný obrázek. 2. Které z nejvýznamn jších látek obsažených v živých organismech jsou v zobrazených potravinách? 3. V literatu e nebo na internetu zjist te d ležité údaje o daných organických látkách ( z obrázk ). 4. Zpracujte krátký zápis d ležitých poznatk. 5. P ipravte krátký referát. 25

28 Ozna te správnost nebo nesprávnost uvedených tvrzení. 1. erstvé syrové ovoce a zelenina mají malý obsah tuku. S N 2. Udržení zdravé hmotnosti m žeme dosáhnout pouze stálou dietou. S N 3. Hamburgry, pomfrity a zákusky jsou nejlepší zdroje energie. S N 4. Dr beží a rybí maso má mén tuk než maso výsekové. S N 5. Snídan z obilovin je mén tu ná než snídan z vajec. S N 6. Svalová tká je pro organismus d ležit jší než tká tuková. S N 7. Cholesterol se nachází v potravinách živo išného p vodu. S N 8. Snížení své hmotnosti dosáhneme požíváním velmi malého množství stravy. S N 9. M li bychom omezit konzumaci nasycených tuk. S N 10. Jestliže se ve vaší rodin nevyskytly nemoci srdce a cév, m žete jíst tuky neomezen. 11. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem sacharid. 12. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem tuk. S N S N S N 13. Tuky jsou d ležitou sou ástí naší stravy. S N 14. M li bychom omezit konzumaci sacharid. S N 15. Každý pokrm si p ed konzumací vždy osolíme. S N 26

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

CHEMIE Metodická příručka pro učitele

CHEMIE Metodická příručka pro učitele CHEMIE Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/1/20 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265

Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Technické služby Nová Ves s.r.o. O:29135265 DI :CZ29135265 Vodné je úplatou za pitnou vodu dodanou v ur itém množství za ur itou dobu a služby spojené s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více