CHEMIE Pracovní listy pro žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE Pracovní listy pro žáky"

Transkript

1 CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 8. a 9. ro ník OBSAH 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek)...2 P íklady...3 Dopl ova ka...8 3) Pracovní list voda...9 4) Pracovní list ochrana ovzduší ) Pracovní list vodík, kyslík ) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí...19 Chemická osmism rka ) Uhlovodíky...23 Benzin...24 Puzzle...25 Prove pokusy z ekochemie ) Použité zdroje.29 Informace zvýrazn né v textu zelenou barvou upozor ují na problematiku ekologie a životního prost edí 1

4 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek) 1. Každá _ se skládá z molekul. Molekuly jsou složeny z _. Atomy mají o _ a j. ástice atom se nazývají _, _ a n _. Všechny atomy téhož prvku mají stejný po et elektron. Tento po et udává tzv. atomové íslo. Po et proton v jád e udává tzv. _ íslo. Zapisujeme ho vlevo dol ke zna ce prvku. Nukleonové íslo udává po et proton a neutron v jád e atomu. Zapisujeme ho ke zna ce prvku vlevo nahoru. Látka tvo ená jen atomy se stejným protonových íslem se nazývá prvek. Prvek má sv j název ( eský a latinský) a svou zna ku. Atomy r zných prvk mají r znou velikost a hmotnost. Nelze je však p ímo vážit. Hmotnosti atom mohou být ovšem navzájem porovnávány. Byla zavedena relativní atomová hmotnost, která udává, kolikrát je atom ur itého prvku t žší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. Úkol: Zapiš nové poznatky, které jsi získal z textu v úloze íslo Izotopy prvk jsou atomy téhož prvku, které se liší hmotnostním íslem, protože obsahují jiný po et nukleon v jád e atomu. Úkol: Kterým íslem se liší izotopy téhož prvku (krom hmotnostního ísla)?.. Zapiš atomy izotop n kterých prvk (zna ka prvku + p íslušná ísla).. Molekuly r zných látek mohou obsahovat atomy dvou nebo více prvk, tyto látky nazýváme slou eniny. Úkol: Zapiš slou eniny, které znáš... 2

5 P íklady Ekochemie p.. 1, 2, 4 1. Které z uvedených látek si myslíš, že znali sta í ímané na p elomu letopo tu? (zakroužkuj) Olovo Líh Hliník Síra D ev né uhlí Benzin Mýdlo Ocel Diamant Bronz Silon Polystyren Ocet Sklo Polyethylen 2. Které látky jsou surovinami pro chemický pr mysl? Ropa Sklo Železná ruda Kamenná s l Ocel Silon Papír Vzduch Polystyren Laminát Bronz Mosaz 3. Zjisti, jaký p vod má název chemie. 4. Kterými z uvedených d j se zabývá chemie? - získávání ledu z vody v mrazni ce - ho ení sví ky - pe ení buchet - svícení oby ejnou žárovkou - p íprava smažených ízk - zrání kompostu na zahrad - išt ní podlah luxováním - solení polévky V hieroglyfických nápisech starého Egypta se vyskytlo slovo KEMA, což znamená Egypt. Z tohoto slova byl odvozen ecký název Chimeiá pro um ní mísit kovy.ve st edov ku p idáním za átku slova al-, který je arabského p vodu, se vytvo ilo slovo alchymie. Úkol: Zjisti - do které doby sahají po átky alchymie - o se pokoušeli alchymisté - kdy zahájila svou cestu moderní chemie 3

6 Sm si Ekochemie p.. 3, 4, 5, 6, 7, 9 1. Najednou oknem p ilet li holoubci, za ali zobat zobá ky, hrabat nožkami a popel odvívali k idélky. Hromádka máku p ed o ima rostla a popel se valil oknem ven jako šedé mra no. a ) Ze které pohádky je úryvek? b) M la dívka v míse slou eninu? c) V polévce je zelenina, nudle, voda, s l. Jedná se o slou eninu? d) Jaký název bude mít asi - mák s popelem - polévka se zavá kou - cukr rozpušt ný v aji apod. (název je odvozen od innosti, kterou jsme látku dostali) e) Pro se odd lil popel p i mávání holubích k ídel? 2. Smícháním dvou nebo více látek, jejichž ástice se navzájem nevážou, dostáváme sm s. Vlastnosti látek, které tvo í složky sm sí, se nem ní. Úkol: Z uvedených p íklad rozd l do tabulky. Hliník, vzduch, voda, oxid si i itý, kyselina dusi ná, rtu, bronz, olovo, zeleninový salát Prvek Slou enina Sm s 3. Slyšeli jste, etli nebo vid li film o zlatokopech? Mnozí z nich rýžovali zlato. Sta se také zlatokopem, ale místo zlata použiješ granulky zinku, které smísíš s jemným ( í ním) pískem. Pod mírným proudem vody promývej p ipravenou sm s na pánvi, kterou pohybuješ krouživým pohybem. Písek odplavuj do v tší nádoby. (Pro do nádoby? ) Která vlastnost složek sm si ti pomohla k vyrýžování zinku (zlata)? 4. P emýšlej a prove. Jak odd líš písek (hlínu) smíchaný s vodou? 5. Nadm rný p íjem tuk není vhodný pro lidský organismus. P i va ení tu ného masa se uvol uje tuk, který se smísí s vodou. Jak odstraníš tento tuk z ješt teplé nebo vlažné vody? 4

7 6. P i výrob destilát, nap. slivovice, se používá odd lení alkoholu, který v e p i nižší teplot než voda. Smíchejte ethanol (líh) s vodou a opatrn zah ívejte. Vzniklé páry jímejte do zkumavky. Pom cky: kahan, ba ka se zátkou a ohnutou trubicí, která ústí do zkumavky vložené áste n do studené vody v kádince Ve zkumavce se sráží _, v ba ce z stane. Stejný pokus prove s vhodným roztokem soli tak, aby v ba ce ješt zbylo trochu roztoku. Tento nechej stát v misce, dokud se voda nevypa í. Po n jakém ase (vypa ení vody) se z roztoku vylou í. Zah ej citrónový džus a nechej zvolna odpa ovat. Co ti z stane? 7. Vezmi arch papíru (filtra ní papír nebo ubrousek) a na jeho okraj nanes pár kapek barevného inkoustu. Papír p idrž nad sklenicí s vodou tak, aby se práv dotýkal hladiny vody. Co pozoruješ? Nakrájej na kousky erstv nasbíranou trávu, listí nebo jehli í apod. Rozdr s n kolika kapkami ethanolu. Dále postupuj jako u inkoustu. O em ses p esv d il? 8. Domovní šotci jsou milá stvo ení, která se o sv j v rný d m pe liv starají. Jen ob as provedou obyvatel m domu, kte í je pravideln nekrmí, n jakou neplechu. Tentokrát smíchali následující látky: Co vyrobili typ sm si ím to odd lit? - v kuchyni destilovanou vodu do žehli ky a olivový olej na salát - v chodb s l na posyp chodník a naftalen k hubení mol - v obývacím pokoji písek z dovolené u mo e a mletý cukr z cuk enky p idali do vázy s vodou - v ložnici vyst íkali paní domu celou vo avku - v zahradní k ln modrou skalici do bazénu a vodu na zalévání kv tin - na dvorku zapálili nachystanou hromadu d eva a všude byl kou - ve sklep smíchali vodu ze studny, brambory a slivovici což roz ílilo majitele nejvíce - v koupeln napsali vzkaz lihovým fixem a po márali ho vodovými barvami Zpráva zn la: MÁME HLAD Jakmile se dom vrátili majitelé, uv domili si, že se o šotky po ádn nestarali a hned jim nabídli jejich nejmilejší potravu misku mléka. Poté všude s použitím saponátu uklidili a na misku mléka pro šotky již nikdy více nezapomn li. Dopl název sm si a metodu vhodnou k jejímu odd lení na další stran. P eškrtnutá polí ka nevypl uj. 5

8 Smíchané látky Název sm si D lící metoda Destilovaná voda a olej S l a naftalen Mletý cukr s vodou Písek s vodou Vo avka ve vzduchu Modrá skalice a voda Kou ze d eva Brambory a voda Voda a slivovice Barevné fixy Mléko Bubliny saponátu

9 9. Ur i zp sob odd lování složek sm sí, který je charakterizován následujícími informacemi: a) K této metod odd lovaných složek sm sí pot ebujeme složitou aparaturu. Je založena na r zných teplotách varu kapalin. Touto metodou se asto vyráb jí alkoholické nápoje vysoké istoty. Neodborn provedenou získáme jedovatou látku, jejíž požití kon í prudkou otravou, n kdy dokonce i smrtí. Tato metoda je využitelná také p i odsolování mo ské vody. b) Nádherné tvary tvo í r zné látky p i metod, kterou odd lujeme pevnou látku rozpušt nou v kapalin (z roztoku). M žeme se s ní setkat i p i výrob cukru z cukrové epy nebo t tiny. V laborato i se tato metoda asto provádí se skalicí modrou (CuSO4), kterou se dnes b žn istí zahradní bazény. c) Další ze zp sob se používá k odd lení pevných složek od kapalných nebo plynných složek v r zných sm sích. K tomu zp sobu je zapot ebí r zných materiál, nap. síta, tkaniny, papír. K ist ní vody se používá písek. Je jedním ze stup odborného išt ní vody v chemických i biologických isti kách. Podobným zp sobem lze vy istit i vzduch. d) Moderní metoda, kterou odd lujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných sm sí, je založena na r zných rychlostech pohybu barvených ástic sm sí. Využívá se p i výrob lék, k odd lování látek obsažených v rostlinách a p i zjiš ování obsahu nebezpe ných plyn v ovzduší. Touto metodou m žete snadno sami zjistit, která barviva jsou obsažena v tráv, ovoci i zelenin. e) Tento zp sob odd lování složek sm sí je nejjednodušší, probíhá samovoln v p írod, p edevším ve vodních tocích. Je založen na r zné hmotnosti a velikosti ástic obsažených ve vod. 7

10 Dopl ova ka Ekochemie Vylušti dopl ova ku, v tajence najdeš jednu ze zajímavých sm sí, ur i její druh. Legenda : 1. Název sm si dvou nemísících se kapalin 2. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zných teplotách varu 3. Název roztok obsahujících ástice, které zp sobují rozptyl sv tla 4. Název sm si pevné látky nerozpušt né v kapalin 5. Jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 6. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zné hmotnosti ástic 7. Jiný název ethanolu, produktu destilace 8. Název sm si kapaliny nebo pevné látky, plynu 9. Název ú ink žíravin na pokožku nebo sliznici 10. Název skupenství, v n mž jsou ástice pravideln uspo ádány blízko sebe Tajenka zní: Druh sm si: 8

11 1) P e ti si text a vypracuj následující úkoly. 3) Pracovní list voda Ekochemie Uvádí se, že eši utratili v roce 2008 za balenou vodu p es sedm miliard korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. D vodem je klesající spot eba nejenom balených vod, ale i nealkoholických nápoj. Vyjád eno na hlavu co ech, to 268 vypitých litr. Vsugerovali spot ebitel m, že jejich voda je lepší a zdrav jší než voda z kohoutku. Že ona jediná pochází z l na p írody. Že má o iš ující ú inky. Že dodává energii. Že t lo nabíjí vitalitou Jsou reklamy na pramenitou vodu z l na p írody pravdivé? I když se s vodou jako takovou setkáváme den co den a doprovází nás celým životem, p esto o ní jen málo víme. A snad práv proto nás tak ovliv ují reklamy balených vod, nebo v mnohém staví na naší nev domosti. Návrat spot ebitel k levn jší vod z kohoutku je z ejmý. V její prosp ch hraje v poslední dob testování kvality vody, kdy se ukazuje, že mnohé balené vody obsahují nedovolené látky. Na eském trhu jsou v sou asné dob dva hlavní druhy pitné vody: voda rozvád ná ve ejným vodovodem a balená voda. Rozdíly v kvalit mezi ob ma druhy samoz ejm existují, ale nejsou tak zásadní. Dobré je, abychom v d li, co pijeme. Srovnávací testy staršího data i ty zcela aktuální - nap. rozsáhlý srovnávací test kvality pitné vody (balené i z kohoutu) vypracovaný ob anským sdružením spot ebitel TEST nepotvrdily, že by voda z kohoutku b žn vykazovala nedovolený obsah bakterií, látek nežádoucích nebo zdravotn rizikových. Balené vody dopadly ve zmín ném testu h e než voda z kohoutku. Balené vody pom rn asto obsahovaly nadlimitní množství sledovaných látek (sodíku, dusitan, bakterií apod.), vyskytly se v nich i látky ohrožující zdraví (nap. benzo(a)pyren nebo chloroform). Sdružení spolu s testem také provedlo dotazníkové šet ení. Z jeho vyhodnocení vyplývá, že vodu z vodovodního kohoutku pije 80 procent dotázaných. 18 procent uvedlo, že tak iní výjime n a dv procenta dotázaných vodu z kohoutku nepijí nikdy. / zdroj: / Vyjmenuj informace, které ti byly známé už p ed p e tením textu. Nové a pro tebe zajímavé informace v textu podtrhni barevn. Vypl tabulku: INFORMACE se kterými nesouhlasím o kterých bych se cht l dozv d t více Diskutuj o p e teném textu a r zných informacích se spolužáky. Informace, o kterých by ses cht l dozv d t více, vyhledej na internetu / nap. /. 9

12 Vysv tli, jaký vliv na život lov ka m že mít reklama. 2) Správn se rozhodnout, co budeme pít, znamená zvážit výhody a nevýhody každé z možností. Podtrhni barevn výhody vody z kohoutku a výhody balené vody. VODA Z KOHOUTKU - nízká cena (mnohonásobn nižší než u balených vod), cena za 1l je 5 až 6 halé - nedostupnost v p ípad havárií vodovodu - zdravotní nezávadnost zaru ená astými rozbory, které se provád jí každý týden, i ast ji - pach chloru, nep íjemná chu, rezavá barva, tvrdost - zápach chloru lze odstranit p idáním n kolika kostek ledu nebo trochou š ávy z citrónu, vodu také m žeme nechat odstát nebo krátce p eva it, aby chlór vyprchal - erstvost (není vystavena rizik m skladování) - chemické úpravy a dezinfekce (zejména chlorace) - kvalitu vody ovliv uje i kvalita potrubí - informace, že voda z kohoutku obsahuje b žn zdraví škodlivé látky jsou asto zavád jící - v n kterých situacích /nap. povodn / dojde ke zhoršení kvality vody - kvalitu vody zlepšují udržované vodovodní baterie a filtry - p ed pitím necháme vodu odtéci, aby byla erstvá - k pití je lepší tvrdá voda, protože obsahuje vápník a ho ík, které naše t lo pot ebuje - teplá voda z kohoutku nespl uje požadavky na pitnou vodu, ozna uje se jako užitková / v potrubí se mohou vlivem teploty množit r zné bakterie / BALENÁ VODA pramenitá, minerální a kojenecká - p i výrob balené vody je každý rok použito 2,7 milionu tun plastické hmoty - možnost volby chut a tvrdosti - musí se kamiony, které obt žují zplodinami a hlukem, p epravit do obchod, z obchod dom se op t p eváží auty - trvanlivost, dostupnost p i haváriích vodovod a p írodních katastrofách - vysoká cena (mnohonásobn p evyšuje cenu vody z kohoutku), cena nejlevn jších vod za íná kolem 2 K za litr, b žná je cena 6 K za litr - když je balená voda dlouhodob vystavená vysokým teplotám, mohou se v ní p emnožit bakterie, ímž se voda stane mnohem mén kvalitní než erstvá voda z vodovodu) - podzemní zdroje s omezenými úpravami, bez dezinfekce - obaly zat žují životní prost edí - balená voda s ozna ením pitná m že pocházet z vodovodu a v takovém p ípad kupujeme to, co máme doma za výrazn nižší cenu - v tšina druh balené vody se upravuje, n které v podstat i chemickým zp sobem - pro kojeneckou vodu platí nejp ísn jší kontrola, ale pro další druhy vod to nemusí platit - ke stálému pití se hodí vody kojenecké a stolní, p írodních minerálních vod bychom nem li vypít více než 0,5 l za den, je dobré st ídat jejich zna ky - otev ená láhev by se m la skladovat v chladu Napiš, pro který druh vody by ses rozhodl ty. Vypiš výhody a nevýhody, které ovlivnily tv j výb r: 10

13 3) Na základ informací z p edcházející úlohy napiš krátké sd lení pro školní asopis, kde popíšeš výhody a nevýhody pití vody z kohoutku a pití balené vody. 11

14 1) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: 4) Pracovní list ochrana ovzduší Ekochemie Kvalitu ovzduší m ili v Hranicích pracovníci ostravského Zdravotního ústavu po dobu devadesáti dn. M stem Hranice prochází významná tranzitní komunikace I/47 a je zde velký bodový zdroj zne iš ování Cementárna Hranice na Morav. Velkou m rou se však ve m st na snížené kvalit ovzduší podílejí také lokální topeništ. Na výsledcích m ení se však projevují i zplodiny z Ostravska a dalších pr myslových m st a p i extrémních pov trnostních podmínkách ješt z mnohem v tší dálky. Z výsledk monitoringu vyplynulo, že nejvíce trpí Hranice prašností. Z devadesáti sledovaných dn byla ve ty iapadesáti dnech nadlimitní. Legislativa p itom povoluje p ekro it stanovený limit jen p tat icetkrát do roka. Na velice nízké úrovni se naopak pohybují koncentrace oxidu si i itého a oxidu uhelnatého. Také u oxidu dusi itého nebyl b hem m ení p ekro en denní ani ro ní povolený limit. Horší ozon nam il zdravotní ústav b hem deseti letních dn, p i emž legislativa povoluje odchylku k horšímu v pr m ru jednou m sí n. Nadlimitní byl i výskyt n kterých karcinogenních látek. Obecn platí, že z t iceti procent ovliv uje kvalitu ovzduší pr mysl, z dalších t iceti procent doprava, a stejnou m rou se na n m podílejí zdroje topení. Pokud se nezam íte na všechny t i druhy zdroj zne iš ování, pak nic nevy ešíte, ekl na poslední sch zi jeden ze zastupitel. Stejn d ležité je, aby se na ochran životního prost edí podílely také pr myslové firmy a ob ané. N která opat ení ke zlepšení kvality ovzduší již m sto praktikovalo. Dalším opat ením proti zvýšené prašnosti je masivní výsadba strom. /zdroj: Hranický deník, / V textu podtrhn te zdroje zne iš ování ovzduší v Hranicích a okolí. Vypište, které látky nejvíce ohrožují kvalitu ovzduší v Hranicích: 2) Na internetových stránkách spole nosti Cement Hranice /www.cement.cz / vyhledej odpov di na následující otázky: Jaké produkty spole nost Cement vyrábí? Na stránce si prohlédni postup výroby cementu. 12

15 Jaké škodlivé látky vznikají p i výrob daných produkt? / hledej na v ásti Trvale udržitelný rozvoj/ Jaká opat ení d lá spole nost Cement v rámci ochrany životního prost edí? 3) Dopl tajenku a vysv tli pojem: 1. nejjednodušší prvek 2. látka, která ovliv uje rychlost chemické reakce 3. slitina m di a cínu 4. Sn 5. plynné, kapalné a pevné látky, které zne iš ují ovzduší 6. záporn nabitá ástice 7. prvky s n kterými vlastnostmi kov a n kterými vlastnostmi nekov 8. sm s prachu, mlhy a kou ových zplodin v ovzduší 9. vznikají reakcí emisních látek se složkami atmosféry 10. látka vzniklá slou ením dvou nebo více atom r zných prvk

16 4) Vyzna, které obdélníky k sob pat í: ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ O 3 Jejich hlavním zdrojem je automobilová doprava. P ispívají ke vzniku nebezpe ného p ízemního ozónu, jsou sou ástí kyselých deš. Zp sobují nadm rné obohacování p dy a vod dusíkem. ástice o pr m ru do velikosti do 10 µm p ízemní ozon SO 2 SO 3 Je jednou z nejb žn jších a nejrozší en jších látek zne iš ujících ovzduší. P ijímáme ho pouze vdechováním. Vzniká spalováním p i nedostate ném p ístupu kyslíku. Hlavním zdrojem jsou emise z dopravy. Poškozuje naše zdraví, ve vysoké koncentraci je smrtelný. Oxid uhelnatý NO NO 2 NO2 Zdrojem jsou nap. spalovací procesy / i v automobilech /, t žba surovin, cementárny, vápenky, lomy, odnos ástic v trem ze stavebních ploch a ploch zbavených vegetace. Je tím nebezpe n jší, ím menší jsou jeho ástice. Pronikají hluboko do plic a zanášejí je. asto jsou na n vázány karcinogenní látky /nap. t žké kovy/. Vznikají zejména spalováním nekvalitního hn dého uhlí s obsahem síry.rizikem jsou krom tepelných elektráren hlavn domácí topeništ. Krom zdravotních problém zp sobují kyselé dešt. Oxidy dusíku Polétavý prach Oxidy síry Když se vyskytuje t sn nad zemským povrchem, není už užite ný, ale zdraví škodlivý. Jeho zvýšený vznik pozorujeme p edevším za slune ných horkých letních dn v lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plyn - oxid dusíku. CO 14

17 5) Navrhni zp soby, kterými by bylo možné zlepšit kvalitu ovzduší: Doprava Pr mysl Obyvatelstvo P inese zlepšení kvality ovzduší 6) Vytvo krátké sd lení pro obyvatele svého m sta, ve kterém je budeš informovat, jakým zp sobem by mohli p isp t k ochran ovzduší ve svých domácnostech. Pot ebné informace vyhledej na internetu. 15

18 5) Pracovní list vodík, kyslík 1. Rozt i te dané karti ky do dvou skupin podle jejich souvislosti s pojmem vodík nebo kyslík. vzniká reakcí kyseliny s kovem nejv tší množství tohoto prvku je vázáno ve 2 HCl + Zn H 2 + ZnCl 2 vod je nejrozší en jším prvkem na Zemi Hydrogenium používá se p i výrob amoniaku, chlorovodíku palivo budoucnosti, protože nezne iš uje ovzduší a je vysoce výh evný plní se jím dýchací p ístroje ozon je to bezbarvý plyn bez zápachu a chuti ztužování tuk sva ování a ezání kov je p evládajícím prvkem vesmíru a t etí nejrozší en jší prvek na Zemi O 3 nejleh í prvek na Zemi 16

19 vyrábí se reakcí vodní páry se žhavým koksem H 2 O + C H 2 + CO tvo í 21% z celkového objemu vzduchu ozónová vrstva chrání život na Zemi, protože zachycuje nebezpe né ultrafialové zá ení skladuje se stla ený v ocelových lahvích ozna ených erveným pruhem se vzduchem tvo í výbušnou sm s, p i výbuchu vzniká voda O H 2 O používá se k dezinfekci vzduchu a pitné vody, ale ve vyšší koncentraci je jedovatý opakem životu prosp šného ozonu ve stratosfé e je tzv. p ízemní ozon, vyskytující se t sn nad zemským povrchem, je lidskému zdraví nebezpe ný a vyskytuje se tam, kde je ovzduší zne išt né dopravou a pr myslem je to bezbarvý plyn Oxygenium jeho atom je složen z jednoho protonu a jednoho elektronu umož uje ho ení vyskytuje se ve výšce 20 až 30 km nad povrchem Zem p ipravuje se rozkladem peroxidu vodíku za p ítomnosti oxidu mangani itého MnO 2 2 H 2 O 2 2H 2 O + O 2 je nezbytný k životu na Zemi 17

20 vyrábí se destilací zkapaln ného vzduchu skladuje se v tlakových lahvích s modrým pruhem používá se p i ezání a sva ování kov do ovzduší se neustále uvol uje p i fotosyntéze kapalný slouží jako raketové palivo H 18

21 6) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí Ekochemie 1) Dopl následující text tak, aby vznikly smysluplné v ty, využij nabídky slov: jadernou, ropa, d evo, nezne iš ují, zemní plyn, sláma, obnovitelné, p íliv, lov ka, obnovitelné, Slunce, voda, neobnovitelné, vítr, uhlí, poškozuje, obnovovat, trus dobytka zdroje energie mají schopnost se p i postupném spot ebovávání áste n nebo úpln. A to samy nebo za p isp ní. Stále více se jako obnovitelný zdroj využívá biomasa, což je nap íklad,,. Mezi další obnovitelné zdroje energie pat í nap íklad,,,. Výhodou obnovitelných zdroj je, že životní prost edí. Protože použité palivo z jaderných elektráren se dá op t p epracovat, adíme energii mezi zdroje energie. zdroje spot ebováváním zanikají. Mezi tyto zdroje pat í, a. Nevýhodou je, že t žbou a jejich využíváním se asto životní prost edí. 2) Na internetové stránce se seznam s principem fungování n kterých druh elektráren. 3) Za pomocí internetu zjisti a napiš, jestli v eské republice fungují slune ní, v trné, vodní nebo geotermální elektrárny. Existuje podobná elektrárna i ve tvém okolí? 19

22 4) Hledej klady a zápory tepelných a jaderných elektráren. Barevn odliš obdélníky, které souvisí s jadernou a tepelnou elektrárnou. zdrojem energie jsou št pící se atomy uranu neobnovitelné zdroje energie reakce probíhá v jaderném reaktoru,, který zabezpe uje regulaci jaderné reakce a ochranu p ed nebezpe ným zá ením JADERNÁ ELEKTRÁRNA riziko nehod s vážným dopadem na zdraví obyvatelstva a životní prost edí p i spalování hn dého uhlí se uvol uje do ovzduší oxid si i itý, který zp sobuje kyselé dešt TEPELNÁ ELEKTRÁRNA z 1 g uranu lze získat tolik energie jako spálením 3000 kg uhlí zdrojem energie je spalování fosilních paliv nap. uhlí Dukovany Temelín zvýšené dávky zá ení poškozují zdraví lov ka, mohou zp sobit vážné choroby i smrt použité palivo m že být op t využito neprodukuje emise skleníkových plyn, za normálního provozu velice istý zdroj t žba uhlí devastuje krajinu nenáro né skladování paliva ernobyl hlavním problémem jsou kou ové zplodiny; z plyn, které vznikají p i spalování, je nutné p ed vypušt ním do ovzduší odstranit oxidy síry, dusíku a popílek vyrábí se v nich v tšina energie v R odpad dlouhodob uvol uje nebezpe né jaderné zá ení, nutná jeho bezpe ná likvidace Pruné ovnejv tší zdroj zne išt ní ovzduší a emisí skleníkových plyn v eské republice 20

23 5) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: Žádná elektrárna není ideální Vzhledem k postupnému vy erpávání zdroj fosilních paliv bude nutné hledat jiné zp soby výroby elektrické energie, energetická koncepce budoucnosti je však astým p edm tem spor. Ekologické organizace preferují orientaci na úsporu energie a masivní využívání obnovitelných zdroj, zástupci energetických spole ností a odborná ve ejnost prosazují výstavbu nových jaderných elektráren s poukazem na nedostate nou kapacitu obnovitelných zdroj. A koliv se jako nejperspektivn jší jeví obnovitelné zdroje, možnosti jejich využití jsou v esku zatím omezené, v úvahu p icházejí pouze malé vodní elektrárny (velké by vyžadovaly výstavbu p ehrad, což je z ekologického pohledu vnímáno velmi negativn ), elektrárny spalující biomasu a elektrárny v trné. P ipomínky v i obnovitelným zdroj m mohou sm ovat proti enormním nárok m na záb r území. Navíc obnovitelné zdroje zatím nemohou z mnoha d vod krýt veškerou naši spot ebu energie. To znamená, že bez energetiky postavené na tepelných, jaderných a vodních elektrárnách se ješt n jakou dobu neobejdeme. Z hlediska životního prost edí ale musíme myslet na všechny negativní vlivy spojené s použitým palivem v klasických elektrárnách - od jeho t žby, p es dopravu, úpravu, využití, až po emise a odpady. Hodnocení se tak netýká pouze vlastního provozu té které elektrárny, ale všech ekologických škod plynoucích z využití ur itého paliva pro výrobu elektrické energie. Zhodno klady a zápory jednotlivých druh elektráren. Zamysli se nad v tou : Vzhledem k tomu, že se lidstvo bez energie neobejde, p ichází v úvahu srovnání typu - risk na jedné stran a p ínos na stran druhé. Snahou p itom je, aby prosp ch ze za ízení mnohokrát p evýšil poznané riziko. Napiš, který druh elektráren by podle tebe m l mít rozhodující podíl na výrob elektrické energie v budoucnosti. Odpov zd vodni. Diskutuj o dané problematice se spolužáky. Pot ebné informace si m žeš vyhledat na internetu. 21

24 Chemická osmism rka Vyhledej následující pojmy v osmism rce, slova vyškrtej a ze zbylých písmen sestav tajenku: lak, chemická zna ka halfia, ocet, olovo, sulfid, síra, chrom, prvek, jod, zlato, hliník, xenon, rubín, ocel, železo, cín, sodík, k iš ál, zinek, baryum, uhlík, brom, dusík, chemická zna ka ho íku, neon, chemická zna ka francia, pokus, cer, kobalt, kyslík, hydroxid, kyselina, kovy, sirovodík, titan, lithium, halogen, arsen, nikl, m, ethanol, aktinium, edidlo, chlorid, roztok, dynamit, niob, rtu, uno E D I D L O T A L Z I N E K R Y V O K Y S E L I N A U M Í E K U H Y D R O X I D H H U S C O L P S O D Í K C O A L I U D B N O L J O D R H L R Í N D I A I K Í D O V O R I S K I M F L O U K H V C Z O T E T G L T B S E L D Í T M H N I K L U N O O V I Y N O F I Í Š A L S N C D R N N Ž K R U B S O X Í E O P Í A E M U Á Í N H E L O C K M L U T R L R A F H N K N E I E O L O V O A H C B R O M Y T Z B A R Y U M T T I T A N E G O L A H L A K E TAJENKA ZNÍ: 22

25 7) Uhlovodíky Ekochemie - celé téma Následující texty popisují n které deriváty uhlovodík pojmenujte je. asto jezdíme na dovolenou. Jsme t žcí, pohybujeme se t sn nad zemí, lidé p ed námi utíkají do vyšších pater... Když ho ím, vytvá ím kolem sebe erný oblak. P i zah ívání sublimuji, tvo ím krásné bílé krápníky. Mnohdy m naleznete v šatních sk íních. Lidé m taktéž používají k dezinfekci. P esto také škodím zdraví. Jsem ze skupiny aren... Jsem velmi ho lavý plyn. Mohu prý p sobit jako narkotikum. Se svým p ítelem kyslíkem tvo ím dvojici, kterou znáte pod názvem autogen.. Jako bezbarvá kapalina, která se nerozpouští ve vod, páchnu po edidle. Nejenže ho ím, ale mám také podíl na vzniku rakovinových nádor.. Prý jsem náhradní drogou pro chudé. Mám sice charakteristický zápach, ale lidé ze mne mívají hezké barvité sny. Nejhorší je, že d lám velké díry do mozku.. Úkol na doma: Sestavte p ehled uhlovodík a jejich derivát (jako prezentaci). 23

26 Benzin Ekochemie Dopl chyb jící údaje: kapalné, klepavost motoru, v tší, síry, škodlivá, ledviny, krakování, destilace, antidetona ní p ísada, vidiny, játra, frak ní destilace, ropy, ho lavé Benzin je sm s...uhlovodík. Je to látka vysoce... a zdraví... Náhodné vdechnutí zp sobuje barevné..., n kdy dochází k poškození... a... Vyrábí se... z ropy. Druhým zp sobem výroby benzinu je... Mén kvalitní benzín zp sobuje v automobilech..., proto je nutné do sm si p idat... Motorová nafta se získává také... z.... Stejn jako benzin je nafta sm sí kapalných uhlovodík, ale s... po tem atom uhlíku v et zci. P ed použitím se upravuje snížením obsahu

27 Puzzle Ekochemie Základem života na Zemi je voda, vzduch a sv tlo. To vše pot ebují ke svému životu rostliny. Na rostlinách jsou p ímo nebo nep ímo závislé všechny vyšší organismy. Na Zemi je známo n kolik set tisíc druh rostlin. N které z nich se p stují jako zem d lské a pr myslové plodiny. Rostlinných a živo išných druh je dohromady asi 1,3 mil. Ve volné p írod zví ata využívají k životu rostliny a jiné živo ichy. Rostlinný plankton se stává potravou drobných živo ich, ti jsou potravou ryb a v tších živo ich. Rostliny a n kte í živo ichové jsou potravou lov ka. Tak vzniká potravinový et zec, na jehož konci je lov k. Zásahy lov ka do p írody vedou k výrazným zm nám v životním prost edí a životním stylu. lov k svou inností vytvá í zvláštní životní prost edí, ze kterého postupn vytla il p vodní rostliny a živo ichy. Chemici ve spolupráci s biology se zabývají studiem vlastností a p em n látek, které jsou v živých organismech. K nejvýznamn jším z t chto látek pat í bílkoviny, tuky, sacharidy a další látky. Úkoly: 1. Sestavte rozst íhaný obrázek. 2. Které z nejvýznamn jších látek obsažených v živých organismech jsou v zobrazených potravinách? 3. V literatu e nebo na internetu zjist te d ležité údaje o daných organických látkách ( z obrázk ). 4. Zpracujte krátký zápis d ležitých poznatk. 5. P ipravte krátký referát. 25

28 Ozna te správnost nebo nesprávnost uvedených tvrzení. 1. erstvé syrové ovoce a zelenina mají malý obsah tuku. S N 2. Udržení zdravé hmotnosti m žeme dosáhnout pouze stálou dietou. S N 3. Hamburgry, pomfrity a zákusky jsou nejlepší zdroje energie. S N 4. Dr beží a rybí maso má mén tuk než maso výsekové. S N 5. Snídan z obilovin je mén tu ná než snídan z vajec. S N 6. Svalová tká je pro organismus d ležit jší než tká tuková. S N 7. Cholesterol se nachází v potravinách živo išného p vodu. S N 8. Snížení své hmotnosti dosáhneme požíváním velmi malého množství stravy. S N 9. M li bychom omezit konzumaci nasycených tuk. S N 10. Jestliže se ve vaší rodin nevyskytly nemoci srdce a cév, m žete jíst tuky neomezen. 11. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem sacharid. 12. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem tuk. S N S N S N 13. Tuky jsou d ležitou sou ástí naší stravy. S N 14. M li bychom omezit konzumaci sacharid. S N 15. Každý pokrm si p ed konzumací vždy osolíme. S N 26

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více