CHEMIE Pracovní listy pro žáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE Pracovní listy pro žáky"

Transkript

1 CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 8. a 9. ro ník OBSAH 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek)...2 P íklady...3 Dopl ova ka...8 3) Pracovní list voda...9 4) Pracovní list ochrana ovzduší ) Pracovní list vodík, kyslík ) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí...19 Chemická osmism rka ) Uhlovodíky...23 Benzin...24 Puzzle...25 Prove pokusy z ekochemie ) Použité zdroje.29 Informace zvýrazn né v textu zelenou barvou upozor ují na problematiku ekologie a životního prost edí 1

4 1) Látky v chemii (prvky, slou eniny, stavba látek) 1. Každá _ se skládá z molekul. Molekuly jsou složeny z _. Atomy mají o _ a j. ástice atom se nazývají _, _ a n _. Všechny atomy téhož prvku mají stejný po et elektron. Tento po et udává tzv. atomové íslo. Po et proton v jád e udává tzv. _ íslo. Zapisujeme ho vlevo dol ke zna ce prvku. Nukleonové íslo udává po et proton a neutron v jád e atomu. Zapisujeme ho ke zna ce prvku vlevo nahoru. Látka tvo ená jen atomy se stejným protonových íslem se nazývá prvek. Prvek má sv j název ( eský a latinský) a svou zna ku. Atomy r zných prvk mají r znou velikost a hmotnost. Nelze je však p ímo vážit. Hmotnosti atom mohou být ovšem navzájem porovnávány. Byla zavedena relativní atomová hmotnost, která udává, kolikrát je atom ur itého prvku t žší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. Úkol: Zapiš nové poznatky, které jsi získal z textu v úloze íslo Izotopy prvk jsou atomy téhož prvku, které se liší hmotnostním íslem, protože obsahují jiný po et nukleon v jád e atomu. Úkol: Kterým íslem se liší izotopy téhož prvku (krom hmotnostního ísla)?.. Zapiš atomy izotop n kterých prvk (zna ka prvku + p íslušná ísla).. Molekuly r zných látek mohou obsahovat atomy dvou nebo více prvk, tyto látky nazýváme slou eniny. Úkol: Zapiš slou eniny, které znáš... 2

5 P íklady Ekochemie p.. 1, 2, 4 1. Které z uvedených látek si myslíš, že znali sta í ímané na p elomu letopo tu? (zakroužkuj) Olovo Líh Hliník Síra D ev né uhlí Benzin Mýdlo Ocel Diamant Bronz Silon Polystyren Ocet Sklo Polyethylen 2. Které látky jsou surovinami pro chemický pr mysl? Ropa Sklo Železná ruda Kamenná s l Ocel Silon Papír Vzduch Polystyren Laminát Bronz Mosaz 3. Zjisti, jaký p vod má název chemie. 4. Kterými z uvedených d j se zabývá chemie? - získávání ledu z vody v mrazni ce - ho ení sví ky - pe ení buchet - svícení oby ejnou žárovkou - p íprava smažených ízk - zrání kompostu na zahrad - išt ní podlah luxováním - solení polévky V hieroglyfických nápisech starého Egypta se vyskytlo slovo KEMA, což znamená Egypt. Z tohoto slova byl odvozen ecký název Chimeiá pro um ní mísit kovy.ve st edov ku p idáním za átku slova al-, který je arabského p vodu, se vytvo ilo slovo alchymie. Úkol: Zjisti - do které doby sahají po átky alchymie - o se pokoušeli alchymisté - kdy zahájila svou cestu moderní chemie 3

6 Sm si Ekochemie p.. 3, 4, 5, 6, 7, 9 1. Najednou oknem p ilet li holoubci, za ali zobat zobá ky, hrabat nožkami a popel odvívali k idélky. Hromádka máku p ed o ima rostla a popel se valil oknem ven jako šedé mra no. a ) Ze které pohádky je úryvek? b) M la dívka v míse slou eninu? c) V polévce je zelenina, nudle, voda, s l. Jedná se o slou eninu? d) Jaký název bude mít asi - mák s popelem - polévka se zavá kou - cukr rozpušt ný v aji apod. (název je odvozen od innosti, kterou jsme látku dostali) e) Pro se odd lil popel p i mávání holubích k ídel? 2. Smícháním dvou nebo více látek, jejichž ástice se navzájem nevážou, dostáváme sm s. Vlastnosti látek, které tvo í složky sm sí, se nem ní. Úkol: Z uvedených p íklad rozd l do tabulky. Hliník, vzduch, voda, oxid si i itý, kyselina dusi ná, rtu, bronz, olovo, zeleninový salát Prvek Slou enina Sm s 3. Slyšeli jste, etli nebo vid li film o zlatokopech? Mnozí z nich rýžovali zlato. Sta se také zlatokopem, ale místo zlata použiješ granulky zinku, které smísíš s jemným ( í ním) pískem. Pod mírným proudem vody promývej p ipravenou sm s na pánvi, kterou pohybuješ krouživým pohybem. Písek odplavuj do v tší nádoby. (Pro do nádoby? ) Která vlastnost složek sm si ti pomohla k vyrýžování zinku (zlata)? 4. P emýšlej a prove. Jak odd líš písek (hlínu) smíchaný s vodou? 5. Nadm rný p íjem tuk není vhodný pro lidský organismus. P i va ení tu ného masa se uvol uje tuk, který se smísí s vodou. Jak odstraníš tento tuk z ješt teplé nebo vlažné vody? 4

7 6. P i výrob destilát, nap. slivovice, se používá odd lení alkoholu, který v e p i nižší teplot než voda. Smíchejte ethanol (líh) s vodou a opatrn zah ívejte. Vzniklé páry jímejte do zkumavky. Pom cky: kahan, ba ka se zátkou a ohnutou trubicí, která ústí do zkumavky vložené áste n do studené vody v kádince Ve zkumavce se sráží _, v ba ce z stane. Stejný pokus prove s vhodným roztokem soli tak, aby v ba ce ješt zbylo trochu roztoku. Tento nechej stát v misce, dokud se voda nevypa í. Po n jakém ase (vypa ení vody) se z roztoku vylou í. Zah ej citrónový džus a nechej zvolna odpa ovat. Co ti z stane? 7. Vezmi arch papíru (filtra ní papír nebo ubrousek) a na jeho okraj nanes pár kapek barevného inkoustu. Papír p idrž nad sklenicí s vodou tak, aby se práv dotýkal hladiny vody. Co pozoruješ? Nakrájej na kousky erstv nasbíranou trávu, listí nebo jehli í apod. Rozdr s n kolika kapkami ethanolu. Dále postupuj jako u inkoustu. O em ses p esv d il? 8. Domovní šotci jsou milá stvo ení, která se o sv j v rný d m pe liv starají. Jen ob as provedou obyvatel m domu, kte í je pravideln nekrmí, n jakou neplechu. Tentokrát smíchali následující látky: Co vyrobili typ sm si ím to odd lit? - v kuchyni destilovanou vodu do žehli ky a olivový olej na salát - v chodb s l na posyp chodník a naftalen k hubení mol - v obývacím pokoji písek z dovolené u mo e a mletý cukr z cuk enky p idali do vázy s vodou - v ložnici vyst íkali paní domu celou vo avku - v zahradní k ln modrou skalici do bazénu a vodu na zalévání kv tin - na dvorku zapálili nachystanou hromadu d eva a všude byl kou - ve sklep smíchali vodu ze studny, brambory a slivovici což roz ílilo majitele nejvíce - v koupeln napsali vzkaz lihovým fixem a po márali ho vodovými barvami Zpráva zn la: MÁME HLAD Jakmile se dom vrátili majitelé, uv domili si, že se o šotky po ádn nestarali a hned jim nabídli jejich nejmilejší potravu misku mléka. Poté všude s použitím saponátu uklidili a na misku mléka pro šotky již nikdy více nezapomn li. Dopl název sm si a metodu vhodnou k jejímu odd lení na další stran. P eškrtnutá polí ka nevypl uj. 5

8 Smíchané látky Název sm si D lící metoda Destilovaná voda a olej S l a naftalen Mletý cukr s vodou Písek s vodou Vo avka ve vzduchu Modrá skalice a voda Kou ze d eva Brambory a voda Voda a slivovice Barevné fixy Mléko Bubliny saponátu

9 9. Ur i zp sob odd lování složek sm sí, který je charakterizován následujícími informacemi: a) K této metod odd lovaných složek sm sí pot ebujeme složitou aparaturu. Je založena na r zných teplotách varu kapalin. Touto metodou se asto vyráb jí alkoholické nápoje vysoké istoty. Neodborn provedenou získáme jedovatou látku, jejíž požití kon í prudkou otravou, n kdy dokonce i smrtí. Tato metoda je využitelná také p i odsolování mo ské vody. b) Nádherné tvary tvo í r zné látky p i metod, kterou odd lujeme pevnou látku rozpušt nou v kapalin (z roztoku). M žeme se s ní setkat i p i výrob cukru z cukrové epy nebo t tiny. V laborato i se tato metoda asto provádí se skalicí modrou (CuSO4), kterou se dnes b žn istí zahradní bazény. c) Další ze zp sob se používá k odd lení pevných složek od kapalných nebo plynných složek v r zných sm sích. K tomu zp sobu je zapot ebí r zných materiál, nap. síta, tkaniny, papír. K ist ní vody se používá písek. Je jedním ze stup odborného išt ní vody v chemických i biologických isti kách. Podobným zp sobem lze vy istit i vzduch. d) Moderní metoda, kterou odd lujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných sm sí, je založena na r zných rychlostech pohybu barvených ástic sm sí. Využívá se p i výrob lék, k odd lování látek obsažených v rostlinách a p i zjiš ování obsahu nebezpe ných plyn v ovzduší. Touto metodou m žete snadno sami zjistit, která barviva jsou obsažena v tráv, ovoci i zelenin. e) Tento zp sob odd lování složek sm sí je nejjednodušší, probíhá samovoln v p írod, p edevším ve vodních tocích. Je založen na r zné hmotnosti a velikosti ástic obsažených ve vod. 7

10 Dopl ova ka Ekochemie Vylušti dopl ova ku, v tajence najdeš jednu ze zajímavých sm sí, ur i její druh. Legenda : 1. Název sm si dvou nemísících se kapalin 2. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zných teplotách varu 3. Název roztok obsahujících ástice, které zp sobují rozptyl sv tla 4. Název sm si pevné látky nerozpušt né v kapalin 5. Jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 6. Název metody odd lování složek sm sí, založené na r zné hmotnosti ástic 7. Jiný název ethanolu, produktu destilace 8. Název sm si kapaliny nebo pevné látky, plynu 9. Název ú ink žíravin na pokožku nebo sliznici 10. Název skupenství, v n mž jsou ástice pravideln uspo ádány blízko sebe Tajenka zní: Druh sm si: 8

11 1) P e ti si text a vypracuj následující úkoly. 3) Pracovní list voda Ekochemie Uvádí se, že eši utratili v roce 2008 za balenou vodu p es sedm miliard korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. D vodem je klesající spot eba nejenom balených vod, ale i nealkoholických nápoj. Vyjád eno na hlavu co ech, to 268 vypitých litr. Vsugerovali spot ebitel m, že jejich voda je lepší a zdrav jší než voda z kohoutku. Že ona jediná pochází z l na p írody. Že má o iš ující ú inky. Že dodává energii. Že t lo nabíjí vitalitou Jsou reklamy na pramenitou vodu z l na p írody pravdivé? I když se s vodou jako takovou setkáváme den co den a doprovází nás celým životem, p esto o ní jen málo víme. A snad práv proto nás tak ovliv ují reklamy balených vod, nebo v mnohém staví na naší nev domosti. Návrat spot ebitel k levn jší vod z kohoutku je z ejmý. V její prosp ch hraje v poslední dob testování kvality vody, kdy se ukazuje, že mnohé balené vody obsahují nedovolené látky. Na eském trhu jsou v sou asné dob dva hlavní druhy pitné vody: voda rozvád ná ve ejným vodovodem a balená voda. Rozdíly v kvalit mezi ob ma druhy samoz ejm existují, ale nejsou tak zásadní. Dobré je, abychom v d li, co pijeme. Srovnávací testy staršího data i ty zcela aktuální - nap. rozsáhlý srovnávací test kvality pitné vody (balené i z kohoutu) vypracovaný ob anským sdružením spot ebitel TEST nepotvrdily, že by voda z kohoutku b žn vykazovala nedovolený obsah bakterií, látek nežádoucích nebo zdravotn rizikových. Balené vody dopadly ve zmín ném testu h e než voda z kohoutku. Balené vody pom rn asto obsahovaly nadlimitní množství sledovaných látek (sodíku, dusitan, bakterií apod.), vyskytly se v nich i látky ohrožující zdraví (nap. benzo(a)pyren nebo chloroform). Sdružení spolu s testem také provedlo dotazníkové šet ení. Z jeho vyhodnocení vyplývá, že vodu z vodovodního kohoutku pije 80 procent dotázaných. 18 procent uvedlo, že tak iní výjime n a dv procenta dotázaných vodu z kohoutku nepijí nikdy. / zdroj: / Vyjmenuj informace, které ti byly známé už p ed p e tením textu. Nové a pro tebe zajímavé informace v textu podtrhni barevn. Vypl tabulku: INFORMACE se kterými nesouhlasím o kterých bych se cht l dozv d t více Diskutuj o p e teném textu a r zných informacích se spolužáky. Informace, o kterých by ses cht l dozv d t více, vyhledej na internetu / nap. /. 9

12 Vysv tli, jaký vliv na život lov ka m že mít reklama. 2) Správn se rozhodnout, co budeme pít, znamená zvážit výhody a nevýhody každé z možností. Podtrhni barevn výhody vody z kohoutku a výhody balené vody. VODA Z KOHOUTKU - nízká cena (mnohonásobn nižší než u balených vod), cena za 1l je 5 až 6 halé - nedostupnost v p ípad havárií vodovodu - zdravotní nezávadnost zaru ená astými rozbory, které se provád jí každý týden, i ast ji - pach chloru, nep íjemná chu, rezavá barva, tvrdost - zápach chloru lze odstranit p idáním n kolika kostek ledu nebo trochou š ávy z citrónu, vodu také m žeme nechat odstát nebo krátce p eva it, aby chlór vyprchal - erstvost (není vystavena rizik m skladování) - chemické úpravy a dezinfekce (zejména chlorace) - kvalitu vody ovliv uje i kvalita potrubí - informace, že voda z kohoutku obsahuje b žn zdraví škodlivé látky jsou asto zavád jící - v n kterých situacích /nap. povodn / dojde ke zhoršení kvality vody - kvalitu vody zlepšují udržované vodovodní baterie a filtry - p ed pitím necháme vodu odtéci, aby byla erstvá - k pití je lepší tvrdá voda, protože obsahuje vápník a ho ík, které naše t lo pot ebuje - teplá voda z kohoutku nespl uje požadavky na pitnou vodu, ozna uje se jako užitková / v potrubí se mohou vlivem teploty množit r zné bakterie / BALENÁ VODA pramenitá, minerální a kojenecká - p i výrob balené vody je každý rok použito 2,7 milionu tun plastické hmoty - možnost volby chut a tvrdosti - musí se kamiony, které obt žují zplodinami a hlukem, p epravit do obchod, z obchod dom se op t p eváží auty - trvanlivost, dostupnost p i haváriích vodovod a p írodních katastrofách - vysoká cena (mnohonásobn p evyšuje cenu vody z kohoutku), cena nejlevn jších vod za íná kolem 2 K za litr, b žná je cena 6 K za litr - když je balená voda dlouhodob vystavená vysokým teplotám, mohou se v ní p emnožit bakterie, ímž se voda stane mnohem mén kvalitní než erstvá voda z vodovodu) - podzemní zdroje s omezenými úpravami, bez dezinfekce - obaly zat žují životní prost edí - balená voda s ozna ením pitná m že pocházet z vodovodu a v takovém p ípad kupujeme to, co máme doma za výrazn nižší cenu - v tšina druh balené vody se upravuje, n které v podstat i chemickým zp sobem - pro kojeneckou vodu platí nejp ísn jší kontrola, ale pro další druhy vod to nemusí platit - ke stálému pití se hodí vody kojenecké a stolní, p írodních minerálních vod bychom nem li vypít více než 0,5 l za den, je dobré st ídat jejich zna ky - otev ená láhev by se m la skladovat v chladu Napiš, pro který druh vody by ses rozhodl ty. Vypiš výhody a nevýhody, které ovlivnily tv j výb r: 10

13 3) Na základ informací z p edcházející úlohy napiš krátké sd lení pro školní asopis, kde popíšeš výhody a nevýhody pití vody z kohoutku a pití balené vody. 11

14 1) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: 4) Pracovní list ochrana ovzduší Ekochemie Kvalitu ovzduší m ili v Hranicích pracovníci ostravského Zdravotního ústavu po dobu devadesáti dn. M stem Hranice prochází významná tranzitní komunikace I/47 a je zde velký bodový zdroj zne iš ování Cementárna Hranice na Morav. Velkou m rou se však ve m st na snížené kvalit ovzduší podílejí také lokální topeništ. Na výsledcích m ení se však projevují i zplodiny z Ostravska a dalších pr myslových m st a p i extrémních pov trnostních podmínkách ješt z mnohem v tší dálky. Z výsledk monitoringu vyplynulo, že nejvíce trpí Hranice prašností. Z devadesáti sledovaných dn byla ve ty iapadesáti dnech nadlimitní. Legislativa p itom povoluje p ekro it stanovený limit jen p tat icetkrát do roka. Na velice nízké úrovni se naopak pohybují koncentrace oxidu si i itého a oxidu uhelnatého. Také u oxidu dusi itého nebyl b hem m ení p ekro en denní ani ro ní povolený limit. Horší ozon nam il zdravotní ústav b hem deseti letních dn, p i emž legislativa povoluje odchylku k horšímu v pr m ru jednou m sí n. Nadlimitní byl i výskyt n kterých karcinogenních látek. Obecn platí, že z t iceti procent ovliv uje kvalitu ovzduší pr mysl, z dalších t iceti procent doprava, a stejnou m rou se na n m podílejí zdroje topení. Pokud se nezam íte na všechny t i druhy zdroj zne iš ování, pak nic nevy ešíte, ekl na poslední sch zi jeden ze zastupitel. Stejn d ležité je, aby se na ochran životního prost edí podílely také pr myslové firmy a ob ané. N která opat ení ke zlepšení kvality ovzduší již m sto praktikovalo. Dalším opat ením proti zvýšené prašnosti je masivní výsadba strom. /zdroj: Hranický deník, / V textu podtrhn te zdroje zne iš ování ovzduší v Hranicích a okolí. Vypište, které látky nejvíce ohrožují kvalitu ovzduší v Hranicích: 2) Na internetových stránkách spole nosti Cement Hranice /www.cement.cz / vyhledej odpov di na následující otázky: Jaké produkty spole nost Cement vyrábí? Na stránce si prohlédni postup výroby cementu. 12

15 Jaké škodlivé látky vznikají p i výrob daných produkt? / hledej na v ásti Trvale udržitelný rozvoj/ Jaká opat ení d lá spole nost Cement v rámci ochrany životního prost edí? 3) Dopl tajenku a vysv tli pojem: 1. nejjednodušší prvek 2. látka, která ovliv uje rychlost chemické reakce 3. slitina m di a cínu 4. Sn 5. plynné, kapalné a pevné látky, které zne iš ují ovzduší 6. záporn nabitá ástice 7. prvky s n kterými vlastnostmi kov a n kterými vlastnostmi nekov 8. sm s prachu, mlhy a kou ových zplodin v ovzduší 9. vznikají reakcí emisních látek se složkami atmosféry 10. látka vzniklá slou ením dvou nebo více atom r zných prvk

16 4) Vyzna, které obdélníky k sob pat í: ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ O 3 Jejich hlavním zdrojem je automobilová doprava. P ispívají ke vzniku nebezpe ného p ízemního ozónu, jsou sou ástí kyselých deš. Zp sobují nadm rné obohacování p dy a vod dusíkem. ástice o pr m ru do velikosti do 10 µm p ízemní ozon SO 2 SO 3 Je jednou z nejb žn jších a nejrozší en jších látek zne iš ujících ovzduší. P ijímáme ho pouze vdechováním. Vzniká spalováním p i nedostate ném p ístupu kyslíku. Hlavním zdrojem jsou emise z dopravy. Poškozuje naše zdraví, ve vysoké koncentraci je smrtelný. Oxid uhelnatý NO NO 2 NO2 Zdrojem jsou nap. spalovací procesy / i v automobilech /, t žba surovin, cementárny, vápenky, lomy, odnos ástic v trem ze stavebních ploch a ploch zbavených vegetace. Je tím nebezpe n jší, ím menší jsou jeho ástice. Pronikají hluboko do plic a zanášejí je. asto jsou na n vázány karcinogenní látky /nap. t žké kovy/. Vznikají zejména spalováním nekvalitního hn dého uhlí s obsahem síry.rizikem jsou krom tepelných elektráren hlavn domácí topeništ. Krom zdravotních problém zp sobují kyselé dešt. Oxidy dusíku Polétavý prach Oxidy síry Když se vyskytuje t sn nad zemským povrchem, není už užite ný, ale zdraví škodlivý. Jeho zvýšený vznik pozorujeme p edevším za slune ných horkých letních dn v lokalitách s vysokou koncentrací výfukových plyn - oxid dusíku. CO 14

17 5) Navrhni zp soby, kterými by bylo možné zlepšit kvalitu ovzduší: Doprava Pr mysl Obyvatelstvo P inese zlepšení kvality ovzduší 6) Vytvo krátké sd lení pro obyvatele svého m sta, ve kterém je budeš informovat, jakým zp sobem by mohli p isp t k ochran ovzduší ve svých domácnostech. Pot ebné informace vyhledej na internetu. 15

18 5) Pracovní list vodík, kyslík 1. Rozt i te dané karti ky do dvou skupin podle jejich souvislosti s pojmem vodík nebo kyslík. vzniká reakcí kyseliny s kovem nejv tší množství tohoto prvku je vázáno ve 2 HCl + Zn H 2 + ZnCl 2 vod je nejrozší en jším prvkem na Zemi Hydrogenium používá se p i výrob amoniaku, chlorovodíku palivo budoucnosti, protože nezne iš uje ovzduší a je vysoce výh evný plní se jím dýchací p ístroje ozon je to bezbarvý plyn bez zápachu a chuti ztužování tuk sva ování a ezání kov je p evládajícím prvkem vesmíru a t etí nejrozší en jší prvek na Zemi O 3 nejleh í prvek na Zemi 16

19 vyrábí se reakcí vodní páry se žhavým koksem H 2 O + C H 2 + CO tvo í 21% z celkového objemu vzduchu ozónová vrstva chrání život na Zemi, protože zachycuje nebezpe né ultrafialové zá ení skladuje se stla ený v ocelových lahvích ozna ených erveným pruhem se vzduchem tvo í výbušnou sm s, p i výbuchu vzniká voda O H 2 O používá se k dezinfekci vzduchu a pitné vody, ale ve vyšší koncentraci je jedovatý opakem životu prosp šného ozonu ve stratosfé e je tzv. p ízemní ozon, vyskytující se t sn nad zemským povrchem, je lidskému zdraví nebezpe ný a vyskytuje se tam, kde je ovzduší zne išt né dopravou a pr myslem je to bezbarvý plyn Oxygenium jeho atom je složen z jednoho protonu a jednoho elektronu umož uje ho ení vyskytuje se ve výšce 20 až 30 km nad povrchem Zem p ipravuje se rozkladem peroxidu vodíku za p ítomnosti oxidu mangani itého MnO 2 2 H 2 O 2 2H 2 O + O 2 je nezbytný k životu na Zemi 17

20 vyrábí se destilací zkapaln ného vzduchu skladuje se v tlakových lahvích s modrým pruhem používá se p i ezání a sva ování kov do ovzduší se neustále uvol uje p i fotosyntéze kapalný slouží jako raketové palivo H 18

21 6) Pracovní list zdroje energie a ochrana životního prost edí Ekochemie 1) Dopl následující text tak, aby vznikly smysluplné v ty, využij nabídky slov: jadernou, ropa, d evo, nezne iš ují, zemní plyn, sláma, obnovitelné, p íliv, lov ka, obnovitelné, Slunce, voda, neobnovitelné, vítr, uhlí, poškozuje, obnovovat, trus dobytka zdroje energie mají schopnost se p i postupném spot ebovávání áste n nebo úpln. A to samy nebo za p isp ní. Stále více se jako obnovitelný zdroj využívá biomasa, což je nap íklad,,. Mezi další obnovitelné zdroje energie pat í nap íklad,,,. Výhodou obnovitelných zdroj je, že životní prost edí. Protože použité palivo z jaderných elektráren se dá op t p epracovat, adíme energii mezi zdroje energie. zdroje spot ebováváním zanikají. Mezi tyto zdroje pat í, a. Nevýhodou je, že t žbou a jejich využíváním se asto životní prost edí. 2) Na internetové stránce se seznam s principem fungování n kterých druh elektráren. 3) Za pomocí internetu zjisti a napiš, jestli v eské republice fungují slune ní, v trné, vodní nebo geotermální elektrárny. Existuje podobná elektrárna i ve tvém okolí? 19

22 4) Hledej klady a zápory tepelných a jaderných elektráren. Barevn odliš obdélníky, které souvisí s jadernou a tepelnou elektrárnou. zdrojem energie jsou št pící se atomy uranu neobnovitelné zdroje energie reakce probíhá v jaderném reaktoru,, který zabezpe uje regulaci jaderné reakce a ochranu p ed nebezpe ným zá ením JADERNÁ ELEKTRÁRNA riziko nehod s vážným dopadem na zdraví obyvatelstva a životní prost edí p i spalování hn dého uhlí se uvol uje do ovzduší oxid si i itý, který zp sobuje kyselé dešt TEPELNÁ ELEKTRÁRNA z 1 g uranu lze získat tolik energie jako spálením 3000 kg uhlí zdrojem energie je spalování fosilních paliv nap. uhlí Dukovany Temelín zvýšené dávky zá ení poškozují zdraví lov ka, mohou zp sobit vážné choroby i smrt použité palivo m že být op t využito neprodukuje emise skleníkových plyn, za normálního provozu velice istý zdroj t žba uhlí devastuje krajinu nenáro né skladování paliva ernobyl hlavním problémem jsou kou ové zplodiny; z plyn, které vznikají p i spalování, je nutné p ed vypušt ním do ovzduší odstranit oxidy síry, dusíku a popílek vyrábí se v nich v tšina energie v R odpad dlouhodob uvol uje nebezpe né jaderné zá ení, nutná jeho bezpe ná likvidace Pruné ovnejv tší zdroj zne išt ní ovzduší a emisí skleníkových plyn v eské republice 20

23 5) P e ti si následující text a vypracuj úkoly: Žádná elektrárna není ideální Vzhledem k postupnému vy erpávání zdroj fosilních paliv bude nutné hledat jiné zp soby výroby elektrické energie, energetická koncepce budoucnosti je však astým p edm tem spor. Ekologické organizace preferují orientaci na úsporu energie a masivní využívání obnovitelných zdroj, zástupci energetických spole ností a odborná ve ejnost prosazují výstavbu nových jaderných elektráren s poukazem na nedostate nou kapacitu obnovitelných zdroj. A koliv se jako nejperspektivn jší jeví obnovitelné zdroje, možnosti jejich využití jsou v esku zatím omezené, v úvahu p icházejí pouze malé vodní elektrárny (velké by vyžadovaly výstavbu p ehrad, což je z ekologického pohledu vnímáno velmi negativn ), elektrárny spalující biomasu a elektrárny v trné. P ipomínky v i obnovitelným zdroj m mohou sm ovat proti enormním nárok m na záb r území. Navíc obnovitelné zdroje zatím nemohou z mnoha d vod krýt veškerou naši spot ebu energie. To znamená, že bez energetiky postavené na tepelných, jaderných a vodních elektrárnách se ješt n jakou dobu neobejdeme. Z hlediska životního prost edí ale musíme myslet na všechny negativní vlivy spojené s použitým palivem v klasických elektrárnách - od jeho t žby, p es dopravu, úpravu, využití, až po emise a odpady. Hodnocení se tak netýká pouze vlastního provozu té které elektrárny, ale všech ekologických škod plynoucích z využití ur itého paliva pro výrobu elektrické energie. Zhodno klady a zápory jednotlivých druh elektráren. Zamysli se nad v tou : Vzhledem k tomu, že se lidstvo bez energie neobejde, p ichází v úvahu srovnání typu - risk na jedné stran a p ínos na stran druhé. Snahou p itom je, aby prosp ch ze za ízení mnohokrát p evýšil poznané riziko. Napiš, který druh elektráren by podle tebe m l mít rozhodující podíl na výrob elektrické energie v budoucnosti. Odpov zd vodni. Diskutuj o dané problematice se spolužáky. Pot ebné informace si m žeš vyhledat na internetu. 21

24 Chemická osmism rka Vyhledej následující pojmy v osmism rce, slova vyškrtej a ze zbylých písmen sestav tajenku: lak, chemická zna ka halfia, ocet, olovo, sulfid, síra, chrom, prvek, jod, zlato, hliník, xenon, rubín, ocel, železo, cín, sodík, k iš ál, zinek, baryum, uhlík, brom, dusík, chemická zna ka ho íku, neon, chemická zna ka francia, pokus, cer, kobalt, kyslík, hydroxid, kyselina, kovy, sirovodík, titan, lithium, halogen, arsen, nikl, m, ethanol, aktinium, edidlo, chlorid, roztok, dynamit, niob, rtu, uno E D I D L O T A L Z I N E K R Y V O K Y S E L I N A U M Í E K U H Y D R O X I D H H U S C O L P S O D Í K C O A L I U D B N O L J O D R H L R Í N D I A I K Í D O V O R I S K I M F L O U K H V C Z O T E T G L T B S E L D Í T M H N I K L U N O O V I Y N O F I Í Š A L S N C D R N N Ž K R U B S O X Í E O P Í A E M U Á Í N H E L O C K M L U T R L R A F H N K N E I E O L O V O A H C B R O M Y T Z B A R Y U M T T I T A N E G O L A H L A K E TAJENKA ZNÍ: 22

25 7) Uhlovodíky Ekochemie - celé téma Následující texty popisují n které deriváty uhlovodík pojmenujte je. asto jezdíme na dovolenou. Jsme t žcí, pohybujeme se t sn nad zemí, lidé p ed námi utíkají do vyšších pater... Když ho ím, vytvá ím kolem sebe erný oblak. P i zah ívání sublimuji, tvo ím krásné bílé krápníky. Mnohdy m naleznete v šatních sk íních. Lidé m taktéž používají k dezinfekci. P esto také škodím zdraví. Jsem ze skupiny aren... Jsem velmi ho lavý plyn. Mohu prý p sobit jako narkotikum. Se svým p ítelem kyslíkem tvo ím dvojici, kterou znáte pod názvem autogen.. Jako bezbarvá kapalina, která se nerozpouští ve vod, páchnu po edidle. Nejenže ho ím, ale mám také podíl na vzniku rakovinových nádor.. Prý jsem náhradní drogou pro chudé. Mám sice charakteristický zápach, ale lidé ze mne mívají hezké barvité sny. Nejhorší je, že d lám velké díry do mozku.. Úkol na doma: Sestavte p ehled uhlovodík a jejich derivát (jako prezentaci). 23

26 Benzin Ekochemie Dopl chyb jící údaje: kapalné, klepavost motoru, v tší, síry, škodlivá, ledviny, krakování, destilace, antidetona ní p ísada, vidiny, játra, frak ní destilace, ropy, ho lavé Benzin je sm s...uhlovodík. Je to látka vysoce... a zdraví... Náhodné vdechnutí zp sobuje barevné..., n kdy dochází k poškození... a... Vyrábí se... z ropy. Druhým zp sobem výroby benzinu je... Mén kvalitní benzín zp sobuje v automobilech..., proto je nutné do sm si p idat... Motorová nafta se získává také... z.... Stejn jako benzin je nafta sm sí kapalných uhlovodík, ale s... po tem atom uhlíku v et zci. P ed použitím se upravuje snížením obsahu

27 Puzzle Ekochemie Základem života na Zemi je voda, vzduch a sv tlo. To vše pot ebují ke svému životu rostliny. Na rostlinách jsou p ímo nebo nep ímo závislé všechny vyšší organismy. Na Zemi je známo n kolik set tisíc druh rostlin. N které z nich se p stují jako zem d lské a pr myslové plodiny. Rostlinných a živo išných druh je dohromady asi 1,3 mil. Ve volné p írod zví ata využívají k životu rostliny a jiné živo ichy. Rostlinný plankton se stává potravou drobných živo ich, ti jsou potravou ryb a v tších živo ich. Rostliny a n kte í živo ichové jsou potravou lov ka. Tak vzniká potravinový et zec, na jehož konci je lov k. Zásahy lov ka do p írody vedou k výrazným zm nám v životním prost edí a životním stylu. lov k svou inností vytvá í zvláštní životní prost edí, ze kterého postupn vytla il p vodní rostliny a živo ichy. Chemici ve spolupráci s biology se zabývají studiem vlastností a p em n látek, které jsou v živých organismech. K nejvýznamn jším z t chto látek pat í bílkoviny, tuky, sacharidy a další látky. Úkoly: 1. Sestavte rozst íhaný obrázek. 2. Které z nejvýznamn jších látek obsažených v živých organismech jsou v zobrazených potravinách? 3. V literatu e nebo na internetu zjist te d ležité údaje o daných organických látkách ( z obrázk ). 4. Zpracujte krátký zápis d ležitých poznatk. 5. P ipravte krátký referát. 25

28 Ozna te správnost nebo nesprávnost uvedených tvrzení. 1. erstvé syrové ovoce a zelenina mají malý obsah tuku. S N 2. Udržení zdravé hmotnosti m žeme dosáhnout pouze stálou dietou. S N 3. Hamburgry, pomfrity a zákusky jsou nejlepší zdroje energie. S N 4. Dr beží a rybí maso má mén tuk než maso výsekové. S N 5. Snídan z obilovin je mén tu ná než snídan z vajec. S N 6. Svalová tká je pro organismus d ležit jší než tká tuková. S N 7. Cholesterol se nachází v potravinách živo išného p vodu. S N 8. Snížení své hmotnosti dosáhneme požíváním velmi malého množství stravy. S N 9. M li bychom omezit konzumaci nasycených tuk. S N 10. Jestliže se ve vaší rodin nevyskytly nemoci srdce a cév, m žete jíst tuky neomezen. 11. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem sacharid. 12. P ed fyzickým výkonem podáváme stravu s vysokým obsahem tuk. S N S N S N 13. Tuky jsou d ležitou sou ástí naší stravy. S N 14. M li bychom omezit konzumaci sacharid. S N 15. Každý pokrm si p ed konzumací vždy osolíme. S N 26

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ pracovní

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota Otázka: Atomy, molekuly, látky Předmět: Chemie Přidal(a): Jirka Základní chemické pojmy Hmota dualistický charakter (vlnový a částicový) všechny objekty a jevy, které existují kolem nás a působí přímo

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Téma: Lipidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Úkol 1: Proveďte důkaz tuku v přírodním materiálu. Lipidy jsou látky rostlinného i živočišného původu. Jedná se o látky energeticky bohaté, které v

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK POKYNY vypracuj postupně zadané úkoly, které ti pomohou získat základní informace o vlastnostech látek tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů a odpovědi

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_12

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY VYPLŇ TABULKU POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TEXTŮ, KŘÍŽKEM OZNAČ POLE BEZ ÚDAJŮ

PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY VYPLŇ TABULKU POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TEXTŮ, KŘÍŽKEM OZNAČ POLE BEZ ÚDAJŮ VÝZNAM HALOGENIDŮ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_184 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: CHEMIE ROČNÍK: 9 PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

Výroba energie z biomasy

Výroba energie z biomasy Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod Ing. Marcela Synáčková,CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Kolik vody potřebujeme? Potřeba

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P18 Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 1. 6. 2012 Datum ov ení: 4. 6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

strávníci od 7 do 11let přesnídávka 9.- Kč oběd 22.-Kč svačina 6.- Kč celkem 37,- Kč Za ZŠ a MŠ Syrovice Mgr. Alena Rohrerová, ředitelka školy

strávníci od 7 do 11let přesnídávka 9.- Kč oběd 22.-Kč svačina 6.- Kč celkem 37,- Kč Za ZŠ a MŠ Syrovice Mgr. Alena Rohrerová, ředitelka školy Řád školní jídelny Provozovatelem školní jídelny je Základní škola a mateřská škola Syrovice, příspěvková organizace. 1. Školní jídelna Syrovice připravuje obědy ve dnech školního vyučování ZŠ a MŠ a to

Více

Pracovní list pro žáky Fungicidní účinek přírodních i umělých konzervantů

Pracovní list pro žáky Fungicidní účinek přírodních i umělých konzervantů Pracovní list pro žáky Fungicidní účinek přírodních i umělých konzervantů Úloha 1 Pětilístek co už o tématu vím a. Do prvního řádku napíšeme jednoslovné téma konzervant b. jaký je? (dvě přídavná jména)

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu Vlastnosti bezproudový niklovací proces, vyhovuje požadavkům ELV a RoHS obsah fosforu ve vrstvě: 6-9 % tvrdost vrstvy (podle Vickerse) lze tepelnou

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Začínáme Bezpečnostní doporučení

Začínáme Bezpečnostní doporučení Začínáme Bezpečnostní doporučení Vždy udržujte Cobb čistý. Nenechávejte rozpálený tuk bez dozoru. Hrozí riziko požáru. Pozor: Při hořícím palivu a při vaření se kovový povrch zahřívá. Nezapalujte Cobb

Více

--- Ukázka z titulu --- Výživa dětí chutně, pestře a moderně. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Výživa dětí chutně, pestře a moderně. Jarmila Mandžuková Milí rodiče, tuto knihu jsem věnovala našim nejmilejším členům rodiny dětem. Nabídka potravin se od roku 1990 zásadním způsobem změnila a stále se rozšiřuje a vyvíjí. Změnil se i způsob života, a to vše

Více

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.06 Kovy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_13

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Chemické látky v našem životě

Chemické látky v našem životě Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D. 28. 2. 2014 Název vzdělávacího programu: Cíl: Materiál seznamuje účastníky s výběrem látek,

Více

Marapur PU. Sítotisková barva

Marapur PU. Sítotisková barva Strana: 1/5 Marapur PU Sítotisková barva Rozsah použití Potiskované materiály Dvousložková barva vhodná na předupravený polyetylén a polypropylén jako hlavní oblast použití, ale je také vhodná na polyuretan

Více

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

PANTRA TURBO AUTOMAT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 22.9.2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO P ÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název p ípravku Název: íslo CAS: íslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Název: Příprava kultivační půdy pro plísně

Název: Příprava kultivační půdy pro plísně Název: Příprava kultivační půdy pro plísně Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, chemie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) školní rok 2015/2016 Enviromentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník) Prvouka, Přírodověda,

Více

www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 8 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu kyslíku Mgr. Kateřina Dlouhá Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 8 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu kyslíku Mgr. Kateřina Dlouhá Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 8 - žákovská verze Téma: Stanovení obsahu kyslíku Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Kateřina Dlouhá Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie:

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_18

Více

Mgr. Josef Kadubec Mgr. Adéla Chadimová. ROSA společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. (České Budějovice)

Mgr. Josef Kadubec Mgr. Adéla Chadimová. ROSA společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. (České Budějovice) ZELENÁ DOMÁCNOST Mgr. Josef Kadubec Mgr. Adéla Chadimová ROSA společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. (České Budějovice) ZELENÁ DOMÁCNOST praní úklid voda elektrická energie ostatní (pleny,

Více

Pracovní listy. Úžasné rostliny

Pracovní listy. Úžasné rostliny Pracovní listy 1. Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x ředkvička). Asi po 4 týdnech (jakmile poslední semena začnou klíčit) vytáhněte opatrně rostlinky z půdy a opláchněte

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

CHEMIE Metodická příručka pro učitele

CHEMIE Metodická příručka pro učitele CHEMIE Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Téma: Sacharidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 7 Úkol 1: Dokažte, že v sacharidech je přítomna karbonylová skupina -CO- Glukóza neboli hroznový cukr je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Bezpečnostní list. podle směrnic 91/155 EHS Datum tisku 19.02.2009 Přepracováno 19.02.2009

Bezpečnostní list. podle směrnic 91/155 EHS Datum tisku 19.02.2009 Přepracováno 19.02.2009 Strana 1/6 1 Produkt a firemní označení Použití produktu: Sirné hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví Firemní označení: Dovozce Hechenbichler GmbH AMALGEROL CZ s.r.o. Cusanusweg 7 Kostelní 34

Více

Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina

Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina Hana Cídlová, Jana Holásková Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milí přátelé! Připravily jsme

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody Jak vybrat správný set Podrobný manuál pro určení velikosti solárního systému v závislosti na solárním krytí spotřeby energií pro různé počty oso přehlédněte! Až do odvolání nyní dodáváme místo 20-ti trubicových

Více

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK Předmětem technických podmínek je vodní roztok dusičnanu amonného a močoviny (typ hnojiva C.1.2. dle přílohy I k nařízení 2003/2003), ve kterém molární poměr dusičnanu amonného

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn. 1 Účel a předmět zákona

Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn. 1 Účel a předmět zákona Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín FILTRY A ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY katalog ************************************************** Praha, ervenec 2003 Obsah

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Zářivý úsměv PerfecTeeth

Zářivý úsměv PerfecTeeth Zářivý úsměv PerfecTeeth Návod k použití Prosíme o pečlivé prostudování uživatelské příručky před použitím produktu pro bělení zubů PerfecTeeth. 2 Gratulace Děkujeme Vám za nákup jednoho z nejmodernějších

Více

Cytologie cvičení č. 6

Cytologie cvičení č. 6 Cytologie cvičení č. 6 Téma: Enzymy Úkol 1: Závislost aktivity enzymů na ph prostředí. Stanovte optimální ph amylázy Chemikálie a materiál: Destilovaná voda, 1% roztok škrobu, Lugolův roztok, 0,2 mol roztok

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více