28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ"

Transkript

1 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem Statutární zástupce: Adresa: Bc. Jitka Králová Soudná 13, Jičín - Valdické Předměstí IČO: Poslání organizace: Místo poskytované služby: Pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život. Přátelství 391, Jičín Nové Město Butovská 592, Jičín Nové Město Tel.: , Společnost poskytuje tři základní sociální služby Denní stacionář APROPO ambulantní formou, Osobní asistence APROPO terénní formou a Sociální rehabilitace APROPO ambulantní i terénní formou. Veřejný závazek Sociální rehabilitace APROPO POSLÁNÍ Pomocí sociální rehabilitace umožnit lidem s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením žít v budoucnu samostatnějším životem a zůstat ve svém přirozeném prostředí. Poskytovat sociální rehabilitaci formou terénních a ambulantních služeb. Stránka 1 z 6

2 Službu směřovat k dosažení co největší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů. Prostřednictvím sociální rehabilitace nabízet lidem s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení a kvalitní život ve svém přirozeném prostředí. Cíle Sociální rehabilitace na rok 2015: 1) V roce 2015 udržet v Sociální rehabilitaci APROPO 8 uživatelů 2) Na jaře uskutečnit 1 víkendový pobyt pro uživatele SR s cílem učit se samostatnosti i při večerních a ranních rituálech a být přes noc mimo rodinu. 3) Zprostředkovat v létě uživatelům Sociální rehabilitace APROPO dvouhodinový kurz první pomoci. 4) Získat alespoň jednoho uživatele pro terénní formu Sociální rehabilitace APROPO. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou dospělí od 18 do 30 let s mentálním, tělesným a kombinovaným, zdravotním a zrakovým postižením, kteří na základě své svobodné vůle chtějí pracovat sami na sobě a chtějí změnit svůj život tak, aby byli samostatnější. PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Princip individuálního přístupu každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a požadavků každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech pracovníci vždy komunikují s uživateli srozumitelně s ohledem na jejich rozumové schopnosti, komunikace nesmí uživatele urážet, ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu. Princip partnerství a spolupráce pracovníci jednají s uživatelem služby a jejich rodinnými příslušníky na principech partnerství pracovníci zprostředkovávají uživatelům dostupné služby v Jičíně, zvyšují tak jejich samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství (např. kadeřnictví, úřady, sportovní a kulturní akce, ) Stránka 2 z 6

3 Princip uznání hodnoty uživatelů pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na její původ, postavení, pohlaví, postižení nebo náboženství pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost. Princip dodržování práv uživatelů pracovníci respektují právo uživatelů na osobní svobodu, na volnost pohybu s ohledem na přiměřené riziko uživatelé mají právo na soukromí v oblasti osobních věcí a při hygieně (zvláštně u uživatelů, kde se nevyhneme nutnému narušení jejich intimity) pracovníci poskytují služby s vědomím práva uživatelů na jejich ochranu před různými formami zneužívání a diskriminace (ponižování, zesměšňování, zastrašování) uživatelé nejsou vystavováni neprofesionálnímu přístupu nejsou vnímáni jako objekt poskytované služby, ale jako partner a zákazník pracovníci se k uživatelům nechovají povýšeně a nadřazeně, uživatelům věnují náležitou pozornost a jejich požadavky nejsou vnímány jako obtěžování pracovníci nikoho z uživatelů neprotěžují, nepřehlížejí a nezanedbávají pracovníci nikdy neoznačují uživatele podle jejich chování, postižení či diagnózy (autista). Princip kvality a kontrolovatelnosti kvalita poskytovaných služeb vyplývá ze spokojenosti uživatelů, z analýzy připomínek a stížností a je sledována pracovníky sociální rehabilitace a ředitelkou organizace. Nabídka poskytovaných služeb a základní pravidla pro jejich poskytování: 1. Informovanost o službě, zjišťování potřeb v komunitě Základní povinností poskytovatele je informovat o nabízených službách. Jednou z informačních cest služby Sociální rehabilitace APROPO (dále jen SR) jsou webové stránky poskytovatele (www.apropojicin.cz) nebo facebook (Apropo Jičín), kde široká veřejnost a zájemci o SR naleznou potřebné informace o dané službě. Informace o poskytované službě jsou také v kanceláři u ředitelky organizace, tj. ul. Přátelství 390, Jičín Nové Město a v Soudné čp. 13, Jičín Valdické Předměstí, v kanceláři sociální pracovnice. Dále v písemné podobě v prostorách detašovaného pracoviště DS, Přátelství 391, Jičín Nové Město a ul. Butovská 592, Jičín. Stránka 3 z 6

4 Nedílnou součástí informačních zdrojů jsou články o službě v tisku. Veřejnost se se službou SR seznámí na každoročním benefičním představení nebo jiných akcích pro veřejnost. Zjišťování potřeb v komunitě probíhá především prostřednictvím procesu komunitního plánování. Poskytovatel je aktivně zapojen v pracovní skupině komunitního plánování Jičína a PO 3. Služba SR vychází z Komunitního plánu města Jičína a PO3 a odpovídá krajskému plánu rozvoje sociálních služeb. Potřeby v komunitě jsou také zjišťovány dotazníkovým šetřením poskytovatele. 2. Poskytování služeb Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování 1) Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (obsluha kávovaru, mikrovlnné trouby, varné desky, pračky, žehličky, vysavače, ) 2) Nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování 3) Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 4) Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět 2) nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (cestování MHD) 3) nácvik chování v různých společenských situacích 4) nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (informace z tisku, internetu, komunikace přes počítačový program skype, , ) výchovné vzdělávací a aktivizační: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 1) Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 2) Informační servis a zprostředkování služeb Provádění těchto činností je značně individuální záleží na schopnostech a možnostech uživatele, jeho věku a zdraví. Stránka 4 z 6

5 Okamžitá kapacita služby: 5 uživatelů v ambulantní službě / z toho max. 2 vozíčkáři 2 uživatelé v terénní službě Cena služby: Sociální rehabilitace se poskytuje dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách 72 bez úhrady. Sociální poradenství: Denně po předchozí dohodě se sociální pracovnicí, od 8:00 do 11:30 a od 14:00 do 16:00. V rámci poradenství poskytujeme individuální konzultace s odborným pracovníkem, zprostředkováváme konzultace, prezentace a setkání s odborníky z oblasti péče o osoby s postižením. Kontakt: tel.: Pravidla v sociální rehabilitaci: 1. Čas služby sociální rehabilitace musí být uveden ve smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. 2. Nepřítomnost omlouvá uživatel, případně zákonný zástupce (ZZ) písemně ( em, sms zprávou) vedoucí sociálních služeb, dva pracovní dny předem do 16 hodin (výjimkou je náhlé zhoršení zdravotního stavu). telefon: Uživatelé přicházejí do služby sociální rehabilitace zdraví, tzn., že netrpí žádným infekčním onemocněním, v opačném případě má pracovník právo nepřijmout uživatele do sociální rehabilitace. 4. V případě podezření na infekční onemocnění uživatele, během pobytu v sociální rehabilitaci, bude služba s uživatelem přerušena a případně bude o této skutečnosti vyrozuměn jeho opatrovník. 5. Má-li uživatel předepsány léky, podává si je sám, je-li toho schopen. V opačném případě uživatel případně jeho opatrovník předá informace o lécích a jejich podání sociální pracovnici, která zajistí, aby měl uživatel podporu od pracovníků při podávání léku. Léky si nosí uživatel v zásobníku na léky (lékovce), který má označený jménem. 6. Pracovníci sociální rehabilitace odpovídají za uživatele od příchodu do odchodu ze sociální služby. 7. Informace o připravovaných akcích, které nejsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služby Sociální rehabilitace APROPO, jsou poskytnuty uživateli (případně opatrovníkovi) osobně pracovníkem v sociálních službách a em od vedoucí sociálních služeb nebo koordinátorky. Stránka 5 z 6

6 8. Uživatel si z hygienických pomůcek přináší do sociální služby vlastní: inkontinentní pomůcky, vlhčené ubrousky, kapesníky. 9. Uživatelé si denně nosí průkazku ZTP/P a OP. 10. Po prostorách bytu se uživatel pohybuje pomocí vlastního vozíku či kompenzačních pomůcek, používá-li je. Uživatel má vlastní přezůvky. 11. Byt v ulici Přátelství je vnímán jako soukromý prostor uživatelů, mimo pracovníků v sociálních službách, kteří jsou na pracovišti, to respektují všichni cizí návštěvníci. Tzn. všichni (pracovníci, ZZ, dodavatelé, návštěvníci) vstupují na pozvání, nepohybují se svévolně po prostorách, respektují soukromí osobních věcí, nenahlíží do skříní apod. a uklidí si po sobě případný nepořádek (např. znečištění od bot). Vypracovala: Bc. Martina Tyrychtrová, sociální pracovnice Schválila: Bc. Jitka Králová, ředitelka Rozdělovník: pracovníci Sociální rehabilitace APROPO, veřejnost, uživatelé, externisté, praktikanti, dobrovolníci Platnost dokumentu: Účinnost dokumentu: Aktualizace dokumentu: , Bc. Martina Tyrychtrová Aktualizace dokumentu: , Bc. Martina Tyrychtrová Stránka 6 z 6

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více