Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov IČO tel mobil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714"

Transkript

1 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen CP ZPS) a také pro fyzické osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k CP ZPS, ale napomáhají při poskytování sociálních služeb poskytovaných touto organizací. Poslání Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to ve formě odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociální služby osobní asistence prováděné v přirozeném sociálním prostředí těchto osob a při činnostech, které osoba potřebuje na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Zásady poskytování sociální služby Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby na základě následujících zásad: - informování klienta o jeho právech a možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace - dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti - pomoc při prosazování oprávněných práv klientů - respektování volby klientů - individuální péče o klienty vč. vyhodnocování kvality této péče - spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů - flexibilita vůči potřebám klientů - podpora samostatnosti klientů - motivace k překonání nepříznivé sociální situace - motivace k zapojování do různých pracovních, studijních, zájmových a zábavních aktivit - odborná pomoc při výběru a používání správné kompenzační pomůcky

2 Druh poskytované sociální služby CP ZPS na základě 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje druh sociální služby osobní asistence, na základě 37 odst. 1 písm. b) druh sociální služby odborné sociální poradenství a na základě 4 a 5 vyhl. 505/2006 Sb., poskytuje následující základní činnosti: 4 vyhl. 505/2006 Sb. - Odborné sociální poradenství: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: 1. poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 5 vyhl. 505/2006 Sb. Osobní asistence a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: 1. pomoc při přípravě jídla a pití, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

3 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Všechny tyto činnosti jsou (vyjma sociálního poradenství, které je poskytováno všem klientům zdarma) klientům poskytovány na základě individuálně nasmlouvaných úkonů ve smlouvě o poskytování osobní asistence a na základě osobních cílů stanovených klientem ve spolupráci s klíčovým zaměstnancem a koordinátorkou osobní asistence. Každý klient má stanoveného svého klíčového zaměstnance, který s ní tyto tvoří, průběžně hodnotí a přehodnocuje. Pracoviště CP ZPS CP ZPS má pracoviště na adrese Kochova 1185 v Chomutově. Toto pracoviště slouží především k informování zájemců o poskytované sociální služby, k jednání o všech náležitostech smlouvy o poskytování sociálních služeb, k poskytování základního a odborného sociálního poradenství vč. půjčování kompenzačních pomůcek a jako zázemí pro všechny zaměstnance CP ZPS. Klient může toto pracoviště navštívit v těchto provozních hodinách: Pondělí 8,00 12,00 12,30 16,00 Úterý 8,00 12, ,00 odpoledne pouze pro objednané klienty Středa 8,00 12,00 12,30 16,00 Čtvrtek 8,00 12,00 12, odpoledne pouze pro objednané klienty Pátek 8,00 12, odpoledne pouze pro objednané klienty Pokud z vážných důvodů nemůže být žádný z kompetentních pracovníků v době provozních hodin na pracovišti (nemoc, dovolená, školení aj.) je povinen tuto skutečnost oznámit vyvěšením infocedulky na vstupní dveře kanceláře CP ZPS, od kdy do kdy bude nepřítomen, stručný důvod nepřítomnosti (např. dovolená, nemoc, apod.) a uvede datum, kdy opět bude pracoviště otevřené. Ve všech prostorách CP ZPS je přísný zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek! Z pracoviště CP ZPS nesmí klient odnášet žádné dokumenty, přístroje či jiné vybavení vyjma formulářů nebo dokumentů, které mu předá některý z kompetentních zaměstnanců CP ZPS. Práva klientů CP ZPS jsou stanovena v obecně závazných právních předpisech. CP ZPS má vypracován systém vnitřních směrnic, ve kterých jsou tato práva zapracována. Klient, jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba má proto možnost kdykoliv v pracovní době CP ZPS nahlédnout do těchto směrnic. Zároveň je ve Směrnici č. 30 o zveřejňovaných informacích stanoven soubor směrnice, které CP ZPS zveřejňuje na svých internetových stránkách.

4 V kanceláři koordinátorky osobní asistence si klient může zapůjčit k přečtení vnitřní směrnice v aktuálním znění, které obsahují informace, které mohou být důležité pro klienty: - Směrnice č. 4 - Přijímaní darů a dotací - Směrnice č. 5 - Stanovení ceny za službu - Směrnice č O ochraně práv klientů - Směrnice č O zaznamenávání průběhu sociální služby - Směrnice č O podávání a vyřizování stížností - Směrnice č. 30 O zveřejňovaných informacích - Směrnice č O prezentaci klientů na veřejnosti - Směrnice č. 34 -Poslání, zásady, cíle a cílové skupiny Odpovědnost za škodu CP ZPS odpovídá klientovi za škodu, která mu vznikla zaměstnancem CP ZPS při plnění jejich pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s tím, porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním zaměstnanců CP ZPS proti dobrým mravům. CP ZPS odpovídá klientovi také za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů CP ZPS fyzické osoby, které nejsou s CP ZPS v pracovně právním vztahu, ale podílejí se na základě smlouvy na poskytování sociálních služeb klientům CP ZPS. CP ZPS se odpovědnosti zprostí zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že klient zapříčinil vznik škodní události svým chováním, které nebylo v souladu s běžným a očekávaným jednáním nebo bylo v rozporu s dobrými mravy. Klient je zodpovědný za případnou škodu, kterou úmyslně zaviní na majetku CP ZPS nebo na zdraví zaměstnanců CP ZPS. Ředitelka CP ZPS je oprávněna po prošetření případu vzniklé škody rozhodnout, zda bude po klientovi vymáhána škoda nebo bude od vymáhání upuštěno. Povinnosti klientů: - dodržovat ustanovení Smlouvy o poskytování sociální služby osobní asistence nebo Smlouvy o nájmu, vč. včasného hrazení úhrad za poskytované služby - chovat se k zaměstnancům CP ZPS tak, aby neporušovali jejich práva daná Listinou lidských práv a svobod - nechovat se vůči zaměstnancům agresivně, neponižovat je slovně ani gesty, nečinit jim sexuální návrhy a nezneužívat je k pracím, které nejsou součástí poskytovaných sociálních služeb - seznámit zaměstnance CP ZPS s obsluhou spotřebičů, které budou potřebovat při poskytování sociálních služeb a udržovat tyto spotřebiče v takovém stavu, aby nemohli ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců CP ZPS - v případě žádosti ředitelky, nebo koordinátorky CP ZPS jí doložit zprávu o provedené revizi, zkoušce nebo prohlídce spotřebiče souladu s obecně platnými předpisy nebo normami. Do doby předložení této zprávy nebudou zaměstnanci CP ZPS takový spotřebič obsluhovat. - požadovat po zaměstnancích CP ZPS pouze provedení úkonů, které si klient nasmlouval ve Smlouvě o poskytovaných sociálních službách, případné jiné úkony

5 nebo delší čas prováděných úkonů je klient povinen projednat s osobní asistentkou, která se na tom dohodne s koordinátorkou osobní asistence - podepisovat výkazy práce osobních asistentek (doba práce u klienta) - oznámit kontaktní osobě CP ZPS dostatečně včas požadované změny v nasmlouvaných úkonech, časech nebo frekvenci poskytované sociální služby Povinnosti dané klientům vůči zaměstnancům CP ZPS je klient povinen dodržovat i vůči fyzickým osobám, které nejsou s CP ZPS v pracovně právním vztahu, ale podílejí se na základě smlouvy na poskytování sociálních služeb.) 1. S touto směrnicí musí být prokazatelně seznámeni všichni klienti a zaměstnanci CP ZPS. 2. Tato směrnice je závazná pro všechny klienty a zaměstnance CP ZPS. 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne V Chomutově dne: vypracovala: Hana Kaplanová razítko:

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STŘEDISKA RESPITNÍ PÉČE Sociální služby města Havířova Přemyslova 1618/12 736 01 Havířov - Město ( uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých písemností) Pracoviště

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více