ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie"

Transkript

1 ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

2 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí kooperace a spolupráce s ostatními posilování komunikačních dovedností schopnost najít své místo ve skupině a společnosti formování ţivotních postojů odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování výchova ke zdravému ţivotnímu stylu získávání osobní samostatnosti poučení z historie pro podporu a formování pozitivních hodnot 2. VÝCHOVNÉ CÍLE: modelování prosociálních postojů a jednání rozvoj myšlení, tvořivosti a fantazie motivace k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry podněty k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností zvládání herních situací, vyuţití volného času efektivním způsobem motivace k námětově bohaté a pestré činnosti osvojování pravidel vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti vytváření nových pracovních návyků dodrţování řádu školní druţiny 3. PROSTŘEDKY: Školní druţina vede ţáky k osvojování sociálních dovedností. Přirozenou formou pomáhá dětem najít místo ve skupině, aby nedocházelo k sociální izolaci. Nabídkou různorodých aktivit a inspirujícího prostředí se předchází problémovému chování dětí. Základním prostředkem práce v druţině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové záţitky, vyuţívá prvky záţitkové pedagogiky. Hra všestranně rozvíjí schopnosti, dovednosti a osobnost dítěte. Školní druţina promyšleně motivuje děti ke střídání činností s ohledem na jejich schopnosti a individualitu. Zájmová činnost tvoří hlavní obsahovou náplň mimo vyučování. Pro tyto činnosti se vyuţívají celkové prostory školní druţiny, herna, školní hřiště, tělocvična, kuchyňka, aula. Pouţívání a vyuţití audiovizuálních pomůcek a her k poučení i zábavě pak umoţňuje nabídku pestrého programu pro děti. Školní druţina spolupracuje s ostatními pedagogy, třídními učiteli a rodiči, obvodní knihovnou a dalšími institucemi. 4. KONCEPCE: Téma školního roku 2014/2015: Tenkrát aneb deset výprav proti času Kaţdý měsíc podniknou děti společně výpravu do minulosti a pohádek, kde formou her a poučení získají mnoho nových informací. Na výpravy se děti přenesou pomocí kouzelného telefonu, kdy se stávají aktivními účastníky historie. Celoroční hra motivuje dětí k činnostem a zároveň jim nechává prostor k vlastnímu aktivnímu přístupu. 2

3 Metody a formy práce: Samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěţ, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, přírodovědné a vlastivědné činnosti, tělovýchovné aktivity a vycházky, projektové dny, výlety, výstavy, exkurze, besedy. Pomůcky: Časopis Pastelka, dětské časopisy, společenské hry, sportovní potřeby, čtvrtky, balicí papíry, barevné papíry, pastelky, vodové barvy, tempera, tuš, inkoust, lepidlo, klovatina, látky, hudební nástroje, encyklopedie, knihy, přírodniny, pohlednice, mapy, pracovní listy. 5. MĚSÍČNÍ PLÁNY: ZÁŘÍ výprava za dinosaury seznámení s celoročním tématem Tenkrát aneb deset výprav proti času vzájemné vztahy mezi dětmi bezpečnost při hrách ve třídě i v přírodě vzájemné stopovačky seznamovací hry kolektivní hry a soutěţe pravidla souţití v druţině hry podporující tělesnou zdatnost doba pravěku hry - pozorování dinosaurů obrázky a modely dinosaurů vystřihovánky a skládačky ŘÍJEN výprava do doby ledové barvy podzimu doba ledová klima nápodoba jeskynní malby lov na mamuta výroba masek na Halloween výroba strašidel z dýní slavíme Halloween odpoledne plné soutěţí, diskotéka přenocování v oddělení ŠD LISTOPAD výprava do pohádky za Zlatovláskou dramatizace textu moje oblíbená pohádka Erbenovy pohádky autoři pohádek hrajeme si s pohádkou princezny a princové dobro a zlo 3

4 nácvik pohádek, scének, tanečků PROSINEC výprava do pohádky za Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým příprava na Den otevřených dveří řešíme úkoly s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým hry na koordinaci a rozvoj smyslů výroba pozvánek pro rodiče poslech a zpěv koled besídka pro rodiče, divadelní představení vánoční dílny dárečky, ozdoby, přáníčka pečení vánočního cukroví návštěva mateřské školy vánoční jarmark LEDEN výprava za koumáky objevitelé objevujeme jiné planety práce s encyklopediemi objevujeme stopy v přírodě můj největší objev netradiční výtvarné techniky výroba dárků pro budoucí prvňáčky soutěţ ve zpěvu - Hvězdička hry na sněhu bobování, pobyt v přírodě krmítka pro ptáky ÚNOR výprava za koumáky - vynálezci vynálezci, kteří ovlivnili dějiny středověký vynálezce hvězdářství a alchymie dopravní prostředky cestujeme v čase komunikační prostředky vynalézáme originální recept návrhy kostýmů na karneval výroba masek na karneval krmení ptáků BŘEZEN výprava na středověký hrad maketa hradu jak se ţilo ve středověku historie a pověsti jak se dříve vařilo středověké hry Noc s Andersenem nocování březen měsíc knihy společná četba soutěţ co uţ vím a znám přichází jaro písničky DUBEN výprava za rytíři 4

5 rytířská škola rytířské hry středověké erby turnaje na téma středověk rytířská čest velikonoční zvyky a tradice velikonoční dekorace KVĚTEN výprava za indiány I. seznámení s indiánskými tradicemi a hodnotami původ indiánů vztah k rodině, zvířatům a přírodě indiánské tance léčivé byliny výroba čelenky dárky ke Dni matek úkolové hry a soutěţe v přírodě pohybové hry s míči, švihadly, pálkovaná atletické disciplíny ČERVEN výprava za indiány II. atletický indiánský čtyřboj výroba indiánských náramků totemy společná práce bubínky a rytmické dovednosti indiánské lapače snů pohybové aktivity louka, les, hřiště, zahrada oslava svátku dětí soutěţivé odpoledne projektový den - Indiáni vyhodnocení celoroční hry 6. DALŠÍ AKCE: návštěvy výstav návštěvy obvodní knihovny návštěvy loutkových představení návštěva psího útulku divadelní představení pro ţáky návštěva muzea vánoční výstavy, vánoční strom divadelní představení pro rodiče dárky pro budoucí prvňáčky velikonoční jarmark účast na Obvodním kole atletické olympiády ŠD tematické výlety s programem 7. VYCHÁZKY: 5

6 tematické vycházky určené k poznávání Plzně turistické vycházky do okolí školy vycházky s dopravní tematikou vycházky zaměřené na sport přírodovědné a ekologické vycházky vycházky s úkoly a hledáním cíle s pokladem 8. SOUTĚŽE A PROJEKTOVÉ DNY září nejoriginálnější pravěké zvíře říjen jeskynní malba listopad hrajeme si s pohádkou prosinec divadelní představení leden pěvecká soutěţ únor originální maska březen středověké hrady duben rytířské turnaje květen originální totem červen indiánský den Zpracovala Martina Burešová vedoucí vychovatelka školní druţiny Mgr. Boţena Světlíková ředitelka školy 6

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více