LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU"

Transkript

1 LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

2 2 AVE LISTOPAD listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá zasvětila sluţbě Bohu. Událost je známa z ústního podání a prostřednictvím sv. Kateřiny Emmerichové se dovídáme, ţe malá Marie, která jiţ uměla číst, se při této slavnosti zavázala k mnohému odříkání. Rozhodnuta k poţívání nápojů o pokrmů jen nejchudších, spát na zemi a v noci vstávat k modlitbě. Tak s láskou k Bohu prosila o příchod Spasitele, o záchranu lidstva. Přinášíme zamyšlení nad tímto svátkem, které bylo otištěno v časopise Misionár č. 11/1995. Napsal o. Štefan Kolonický. Jedna arabská legenda vypráví o tom, jak bohatý kalif uspořádal velkou hostinu. Hostina byla skutečně bohatá a jídla byla jen z těch nejvybranějších. Jeden z hostů byl nejen bohatý, ale také lakomý. Kdyţ byl tak najedený, ţe uţ nemohl víc sníst, přemýšlel, co by měl udělat s dalšími dobrotami, které stále ještě přinášeli na stoly. Přišel na nápad. Dobroty začal dávat do kapes svého pláště, který visel za ním, aby si všechno odnesl domů. Tak to dělal při kaţdém chodu jídla. Kdyţ hostina skončila, vzal si svůj plášť, ale ten byl lehký, neboť jeho kapsy byly prázdné. Aţ nyní si uvědomil, ţe se zmýlil a jídlo dával do cizího pláště a tak domů odešel s prázdnou. I my jsme na tomto světě téţ jako na hostině. Otázkou je, zda si něco z hostiny odneseme nebo neodneseme, kdyţ se budeme vracet do našeho pravého domova, zda téţ nepůjdeme naprázdno. Jistě půjdeme naprázdno, kdyţ se zmýlíme a budeme odkládat věci na nepravé místo. Tento měsíc si připomínáme, jak rodiče Jáchym a Anna přivedli svoji tříletou dcerku Marii do jeruzalémského chrámu, aby ji obětovali Bohu. Maria zůstala u chrámu aţ do 12 let. Zde se naučila svůj ţivot ţít pro Pána Boha a slouţit svému bliţnímu. Nikdo z lidí neproţil tak dokonale svůj ţivot ve sluţbě Bohu a bliţnímu jako Panna Maria.

3 21. ročník 3 Právě proto, ţe ona svým ţivotem nejlépe splnila poslání člověka na tomto světě, je pro nás vzorem a pomocnicí v plnění našeho pozemského poslání. Hubert pocházel z velmi bohaté rodiny. Jeho otec byl správcem Aquitánie. Kdyţ byl Hubert mladíkem, měl velmi rád zábavy, hry a hony. Jednou, v den, kdy byl zasvěcený svátek, šel místo na mši sv. do lesa na hon. Kdyţ se procházel po lese se zbraní na rameni, najednou zahlédl jelena s krásnými parohy. Mezi parohy se cosi blýskalo. Kdyţ se lépe podíval, zpozoroval, ţe je to kříţ. Udiveně na něj pohlédl a najednou slyšel hlas: Huberte, jak dlouho ještě budeš pronásledovat zvěř a tak se bavit? Kdy uţ konečně pochopíš, ţe jsi na světě proto, abys miloval Boha a jemu slouţil a ne pro zábavu? Toto zjevení a tato slova, která slyšel, učinili na lehkomyslného Huberta hluboký dojem. Vyhledal biskupa Lamberta, všechno mu vypověděl, ten ho vyslechl a potom mu poradil, co má učinit. Hubert začal studovat, stal se horlivým knězem, potom biskupem a dnes ho známe jako svatého Huberta. Tak učinil Bůh se svatým Hubertem, aby ho přivedl na správnou cestu. Podobně činí i s kaţdým z nás Panna Maria, která je naší Matkou a velmi jí záleţí na tom, abychom dobře proţili svůj ţivot, abychom oslavovali Boha, milovali svého bliţního a tak dobře splnili svoje poslání. Promlouvá k nám skrze naše svědomí, události, knihu, kázání, přátele a podobně. Dává nám otázku, kdy uţ začneme váţně brát svůj ţivot, protoţe je skutečně naší Matkou. Vţdyť ani pozemská matka nedokáţe být lhostejná ke svému dítěti, coţ teprve Ona, která je naší duchovní, nebeskou Matkou. V rodině měli jen jediného syna. Otec byl velmi nemocný a matka se snaţila a dělala vše pro to, aby jim nic nechybělo. Nedopřála si ani potřebný odpočinek. Otec zemřel a zůstala sama se svým synem. Snaţila se, aby syna vychovala co nejlépe. Od útlého dětství ho vedla k pravé mariánské úctě. Věděla, ţe pravá mariánská úcta je nejjistější cesta k Bohu. Kdyţ syn vyrostl, dostal se do špatné společnosti, mezi zlé kamarády. Matka to pozorovala a velmi mu domlouvala, aby této společnosti zanechal. On jí to slíbil, ale neměl dost sil k tomu, aby to udělal. Kamarádi ho zavedli i do hospody. Nejprve to byly karty při limonádě, pak při pivu a později při tvrdém alkoholu. Jednoho večera matka nemohla usnout, trápily ji myšlenky, kde je její syn a co asi dělá? Zapálila svíčku, postavila ji pod obraz Panny Marie, klekla si a modlila se za svého syna. Kolem půlnoci slyšela těţké muţské kroky, syn přicházel. Přišel do pokoje, kde se matka modlila.

4 4 AVE LISTOPAD 2010 Matka vstala, přistoupila k synovi, vzala jeho ruce do svých a řekla: Toto bylo tvé muţské slovo, které jsi mi dal? Slíbil jsi mi, ţe uţ tam více nepůjdeš a dnes jsi tam zase byl. Při těchto slovech mu hleděla do očí. Syn se nezmohl ani na slovo, vţdyť přece matka mluví pravdu. Musel si přiznat, ţe je zbabělec, který neumí dodrţet své slovo. Vtom padly na jeho ruce dvě velké slzy, které ho velmi pálily, a to ne jen na rukou, ale ještě víc v jeho srdci. Před jeho očima probíhalo jako ve filmu všecko, co pro něj jeho dobrá matka v ţivotě uţ učinila. Ona ho jistě i nyní miluje víc neţ kamarádi. Pokud mu někdo přeje dobro, tak je to jeho dobrá matka, která ţije jen pro něho. Její slova jsou jistě pravdivá, neboť vycházejí přímo z jejího milujícího srdce. Kdyţ byl tak zamyšlený a matce stékaly slzy po tváři, tehdy matka zvedla svoji pravou ruku a udělala mu na čele kříţek se slovy: Můj synu, pamatuj, ţe to, co sám nedokáţeš, dokáţeš s milostí Boţí a s pomocí Panny Marie. Dojatý matčinými slovy odpověděl: A k tomu ještě vaše poţehnání a vaše modlitby, maminko! Věřím, ţe to jistě půjde. A šlo to! To byl poslední večer, který strávil ve společnosti špatných kamarádů. Úplně změnil svůj ţivot, matka měla radost, jemu svědomí uţ nic nevyčítalo a jistě to bylo i ke slávě Boţí. Šťastný syn, který má matku, která si nezoufá, neproklíná, ale hledá pomoc pro svoje dítě u té, která ho o mnoho více miluje. Co nemůţe dokázat tělesná matka, to můţe dokázat svou přímluvou u Pána Boha naše nebeská Matka. Ona umí vrátit na správnou cestu i toho největšího hříšníka a umí udrţet na správné cestě kaţdého, kdo ji o to prosí. Ten, kdo vloţí svůj ţivot pod ochranu Panny Marie, ten neodchází s prázdnými rukama na věčnost. Kněz vypráví: Jednou mě zavolali k sotva dvacetileté mladé ţeně, abych jí udělil svátost nemocných, neboť umírala po porodu svého prvního dítěte. Tato ţena měla bohatého, ale i velmi hodného manţela, který ji velmi miloval. I rodiče ji měli velmi rádi, neboť byla jedinou jejich nadějí. Kdyţ jsem přišel a viděl jsem, jak všichni pláčou, nezdrţel jsem se, ale řekl jsem: Moje dítě, to je rána! Ona na mě pohlédla s úsměvem a řekla: Jaká rána? Vţdyť pevně věřím, ţe jdu do nebe a to nemůţe být rána, ale radost! I já doufám, ţe se tam dostanete, řekl jsem. Já jsem přesvědčená, ţe tam přijdu. Odkud čerpáte tuto jistotu? Vţdy jsem plnila radu, kterou jste nám dal jako dětem. Denně jsem se modlila pětidesátkový růţenec. Kaţdý den jsem nejméně padesátkrát prosila Pannu Marii, aby mně chránila a prosila za mě nyní i v hodinu mé smrti. Mohla by mě Ona nyní opustit, kdyţ umírám? Jsem přesvědčená, ţe ne. Takto umírala mladá ţena, která opouštěla svého milujícího manţela, nově narozené dítě i své dobré rodiče. Spokojeně odešla na druhý svět. Věřila, ţe ji Panna Maria neopustí.

5 21. ročník 5 První sobota v listopadu je jiţ tradičně nazvaná dušičková. Nejinak tomu bylo i letos. Poutní slavnost začínala ve na hřbitově, kam přijel přímo z Plzně hlavní celebrant a milý host dnešního dne Mons. František Radkovský, plzeňský biskup. Přivítal jej lomecký farář P. Miroslav Nikola, který řekl: Sešli jsme se, abychom prosili především za církev trpící. Vítám otce biskupa Františka, který tady s námi proţije tyto krásné chvíle s Pánem a také s těmi, kteří nás předešli na věčnost, jako církev, která trpí, abychom jim také modlitbou pomohli do nebeské slávy. Poté se ujal slova otec biskup: Chci vám především vyřídit pozdrav od vašeho otce biskupa Jiřího. Včera jsem s ním telefonoval, protoţe se sluší, kdyţ je biskup v cizí diecézi, aby o tom místní biskup věděl. Je zrovna v Římě, kde připravují Eucharistický kongres, a tak jsem mu říkal, ţe ho tady budu dnes zastupovat a vyřídím pozdrav. Začátek k poboţnosti za zemřelé patřil úkonu kajícnosti, krátká modlitba a bohosluţba slova. Pan biskup zdůraznil potřebu modlit se za naše zemřelé a vyuţít nabídek, které nám Církev dává. V očistci jde o to, ţe po DUŠIČKOVÁ pouť 6. listopadu 2010 smrti člověk vidí, ţe bez Boha nemůţe být šťastný. Pak se jiţ účastnící poutě přesunuli ze hřbitova do kostela, kde zatím probíhala společná modlitba růţence pro ty, kdo se nemohli účastnit poboţnosti na hřbitově. Krátce před 15. hodinou pak za zpěvu písně K nebesům dnes zaleť písni ze sakristie vyšel liturgický průvod, který navíc obohatil svou přítomností P. Mgr. Pavel Petrašovský z Plzně. Ten o tomto víkendu pobýval na Lomečku se skupinkou svých farníků na rekolekci. Kromě kněţí u oltáře byl obětavě ve zpovědnici opět přítomen i P. Mgr. Josef Dominik Doubrava O. Praem. ze Lhenic, aby byl k dispozici poutníkům a přiváděl je tak skrze svátost smíření zase o krůček blíţ k Pánu. Po mši svaté pak pan biskup František svým zvučným hlasem zazpíval loretánské litanie, udělil poţehnání milostnou soškou Panny Marie Lomecké a pak mohli poutníci za zpěvu písně Budiţ vděčně velebena přistupovat k této milé podobizně Panny Marie a svěřovat jí tak své radosti i starosti. S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, aţ my budem umírat. (píseň z kancionálu č. 924)

6 6 AVE LISTOPAD 2010 Milé sestry, milí bratři! Jeţíš nedělal zázraky jen tak. Nevyuţíval boţskou moc, kterou měl, kdykoliv se mu zachtělo. Tuším, ţe v Tomášově evanageliu, coţ je jedno z pseudoevangelií napsaných mnohem později, kde lidská fantazie chtěla shromáţdit něco dalšího třeba z Jeţíšova dětství, tak tam Jeţíš ještě jako dítě dělá zázraky. Například dělá ptáčky z bláta apod. Tohle určitě nebyla pravda. O tom svědčí i dnešní evangelium. Jeţíš říká Panně Marii, své matce slova, která vyjadřují přinejmenším jeho rozpaky. Co mi chceš, ţeno? Ještě nepřišla moje hodina! Hodina, kdy má působit a kdy bude své slovo dotvrzovat zázraky. Ale nakonec ten zázrak udělal. Zázrak, kterým zjevil svou slávu a který nebyl jen proto, aby vytáhl z průšvihu novomanţele, ţe není co pít na svatbě. Je tu řečeno: A jeho učedníci v něj uvěřili. Čili pochopili, kdo je jejich Mistr. Jeţíš přijal prosbu matčinu, v tom, ţe on v plné jednotě s Otcem nedělal nic, co by Otec nechtěl. Říká: Můj Otce je činný a i já jsem činný. Chce tím ukázat, ţe jeho působení je odrazem působení Otcova, vţdyť je to Syn Jím poslaný, z Něj vycházející. Jednal ve věrnosti Otci. Kdyţ přichází návrh jeho Matky, tak ho nakonec přijímá, i kdyţ zřejmě původní plán byl trošku jiný. Je těţko říkat, co by bylo, kdyby bylo nebo nebylo, ale důleţité je jedno: jak Panna Z promluvy jsme vybrali Maria svojí prosbou dovede pomáhat, jak dovede pohnout Boţími plány a záměry. Probíhají velké diskuse teologů o tom, jaká je lidská svoboda a Boţí prozřetelnost. Nechci se tady do těchto úvah pouštět, ale jenom chci ukázat, abychom viděli, ţe Panna Maria je opravdu náš velký dar, který nám dala Boţí prozřetelnost, jak je napsáno v záhlaví dnešního mešního formuláře. Jak je Maria ve shodě s Boţí prozřetelností? My často prosíme za mnoho věcí. Svatý Augustin říká, ţe Bůh někdy milosrdně naše prosby vyslyší a někdy je milosrdně nevyslyší, protoţe kdyby je vyslyšel a naplnil je, tak by nám hrozně ublíţil. Právě proto, ţe je k nám milosrdný, tak je nevyslyší. Panna Maria byla dokonale v jednotě s tím, co chce Bůh, byla tak zajedno s jeho vůlí, ţe prosí vţdycky za to, co je vůle Boţí. Prosí za to, co ví, ţe je proveditelné, ţe Bůh rád udělá, protoţe to bude k dobru. V tom je naše Pomocnice a naše Matka. Zázrak v Káně to ukazuje velice krásně. To zač prosila, bylo samozřejmě k pomoci především svatebčanům, ale bylo to i k pomoci dílu jejího syna, který tam přišel s učedníky, kteří, kdyţ zjevil tuto svoji slávu a moc, v něj uvěřili. Spolu s nimi uvěřili i všichni ostatní, kteří na svatbě byli, protoţe pochopili, ţe toto není jen obyčejný rabbi, který

7 21. ročník 7 začíná svou dráhu a je ze sousedního Nazaretu. Panna Maria kéţ se za nás nejenom přimlouvá, ale ať nás učí, abychom i my dovedli vţdycky hledat a uskutečňovat vůli Boţí. To je v ţivotě důleţité: jednat ve shodě s tím, co chce Bůh. To ostatní to jsou jenom naše lidské plány. Pán Bůh nás chraň před tím, abychom jednali zcela pohansky, ţe my si něco naplánujeme a budeme chtít, aby Bůh naše plány uskutečňoval. To je přesně naruby. Takhle to dělali vţdycky pohané, ţe chtěli svoje bohy nějakým způsobem zavázat a přinutit, aby naplnili to, co oni si přejí. To bylo v Řecku a v Římě. My ovšem jednáme někdy také tak. Snaţme se, aby celý náš přístup byl jiný. Aby naše první otázka byla: Co je vůle Boţí? Co vlastně Bůh po mně chce? To se potom samozřejmě podaří i uskutečnit, protoţe je-li to vůle Boţí, tak mi Bůh pomůţe, abych ji prosadil. Sv. Terezie z Avily říká: Jestliţe budeš dělat vůli Boţí, tak se ti potom bude plnit tvoje vůle, protoţe bude stejná jako Boţí. Ať nás Panna Maria toto naučí! Nejenom, ţe za nás prosí, ale ať nás naučí, jak i my sami máme prosit, jak sami máme jednat, abychom právě tak jako ona byli dokonalým dílem souhry mezi Boţí láskou, Prozřetelností a lidskou snahou Boţí lásku naplňovat. Takové mistrovské dílo jsou svatí, kteří to dokázali. Máme ještě čas v tomto dozrát. Máme ještě čas na to, aby se naše vůle dokonale sharmonizovala s vůlí Boţí. Ať nám v tom Panna Maria pomáhá! Amen! Maria, Panno naslouchání Ó Maria, Panno naslouchání, ty nás můžeš uvést do stavu klidu a prostoty, abychom ve svých srdcích uchovávali slovo Pána. Ty jsi naslouchala vždy s vírou, s prostotou, pokornou, klidnou, vyrovnanou a jistou vírou. Odevzdala ses Duchu svatému, který ti posvětil srdce, duši a tělo, a byla jsi vedena pouze jím. Nauč nás nechat se také tak uchvátit, otevřít své nitro Duchu svatému, pohroužit se jako ty do ticha naslouchání, souhlasu, věrnosti, aniž bychom někdy o Pánu pochybovali, aniž bychom od něho žádali vysvětlení a důvody. Učiň, ať v nás pokračuje tvé naslouchání, které otevřelo svět Spasiteli. (Modlitba kardinála Anastasia Ballestrera, OCD)

8 8 AVE LISTOPAD 2010 Listopadový Fatimský den měl jiţ ráz skutečně listopadového počasí. Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali bývalého lomeckého duchovního správce P. ThDr. Patrika Maturkaniče Ph. D., CFSsS, který nyní působí jako rektor klášterního kostela sv. Máří Magdalény v Brně. Spolu s ním koncelebroval nynější lomecký farář P. Miroslav Nikola. U oltáře pak přisluhoval také náš bratr jáhen Tomas van Zavřel, působící nyní v Táboře. Ve zpovědnici zasedl věrný lomecký poutní zpovědník P. Mgr. Josef Dominik Doubrava O. Praem. ze Lhenic. V úvodu mše sv. všechny přivítal P. Mirek: Milý Patriku a milí poutníci! U Panny Marie Milovaní a sestry, moji drazí Jihočeši! V listopadu myslíme na naše drahé zemřelé, přičemţ vzpomínáme na chvíle proţité s nimi. Myslíme na naše zemřelé rodiče, ţivotní partnery, na pana Josefa Šíleného, Vojtěcha Michala, Stanislava Cinádra, na naše zemřelé děti, u někoho jsou to zase zemřelá vnoučata, zemřelé kněze - P. Františka Hobizala, P. Josefa Břicháčka, spolubratry, spolusestry - S. M. Damaris, S. M. Bertinu, S. M. Bohunku, S. M. Jaroslavu, S. M. Benildu a jiné, ale také na tolik neznámých, kteří také potřebují naše FATIMSKÝ DEN 13. listopadu jsme vţdycky doma. Buď vítán doma! Ať se dneska potěší tvé srdce. To ti všichni přejeme! Buď vítán! Poté se ujal slova P. Patrik: Bratři a sestry! Přicházím jako jeden z vás, jako řadový poutník. Přicházím, jako vy, za Matkou Boţí, abychom si společně vyprosili potřebné milosti. Jsem tady opravdu doma! Na závěr pak P. Patrik před vystavenou Nejsvětější Svátostí zazpíval litanie k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu a poté uţ všem přítomným ţehnal samotný Pán. Po něm pak svou ţehnající ruku vloţila skrze kněze na nás i Panna Maria, kterou bylo moţné osobně uctít za zpěvu mariánské písně. Z promluvy jsme vybrali bratři modlitby, přímluvu. Zároveň si uvědomujeme, jak je ten náš ţivot krátký a přitom tak vzácný a ţe i my, den co den, mladí i staří, směřujeme za nimi na věčnost. Jsme na cestě ţivota a to v různých stavech, zaměstnáních, postaveních, lépe řečeno ve sluţbě Bohu a bliţnímu. Ano, ţivot je jedna velká sluţba, jedná velká oběť, která se má den co den spojovat s tou nejvzácnější a nejdraţší obětí Krista Pána. K tomu všemu máme zde velkou pomocnici, Pannu Marii, která nám na této cestě ţivota pomáhá, doprovází nás, která je tak blízko svému Boţímu Synu, ale také nám. Vţdyť jsme také její děti!

9 21. ročník 9 Stačí vzpomenout na jejích pár nezapomenutelných slov, která máme zaznamenána v evangeliích a mohou nám být celoţivotní inspirací ( Jsem sluţebnice Páně! ; Ať se mi stane podle tvého slova! Udělejte všechno, co vám řekne. atd.). Za svůj ţivot, a to díky Bohu, jsme vyslechli pro povzbuzení mnoho myšlenek, kázání, přednášek o Panně Marii. Přesto mi dovolte, abych nyní rozjímal o její výjimečnosti, protoţe ona byla a je vpravdě jediná, mimořádná. Kvůli tomu jsme dnes i my na tomto místě. I proto se k ní tolik utíkáme a prosíme ji o přímluvu. Velká výjimečnost Panny Marie Ti, co se zabývají vznikem vesmíru (kosmogonové) se domnívají, ţe na počátku vedle kladných částic hmoty byly i částice záporné, coţ je přirozené. Při jejich setkání se navzájem vyrušily a přitom vznikla úţasná, zářivá energie snad ten známý velký třesk. Kdyby se byly vyrušily všechny částice, nastala by rovnováha, vesmír by nebyl vznikl. Ale podle teorie na jednu miliardu záporných částic stála jedna miliarda kladných částic, o jedinou kladnou částici větší. Takţe po vyrušení zůstala jen jedna jediná kladná částice, ze které vznikl celý vesmír, náš svět, který byl stvořen samotným Bohem ( A Bůh viděl, ţe je to dobré ). Tak také z jediné duše ochráněné od poskvrny dědičného hříchu vznikla spása celého stvoření, které dovršilo dílo Stvořitele. Víme tedy, ţe je pouze jediná duše, která unikla zákonu dědičného hříchu, a to na základě Boţího milosrdenství. Tou duší je Matka Boţí! Kdyţ Pán Bůh viděl, ţe lidstvo hluboko upadlo, ţe není schopno z tohoto definitivního pádu znovu samo povstat, vymyslel geniální plán spásy. Bůh, který byl uchvácený milosrdnou láskou k padlému lidstvu, sklonil se k němu a postavil se sám proti sobě a to tak, ţe svou nesmírnou láskou se postavil proti své spravedlnosti. Nepochopitelnost logiky našeho milujícího Boha! Ve svém nekonečném milosrdenství dal jediné duši privilegium, a to duši naší drahé Matky Panny Marie. Dříve neţ její duši mohl zasáhnout dědičný hřích, zaštítil ji svoji milostí. Proto také duch temna, ďábel, je v neustálém nepřátelském vztahu s Neposkvrněnou Pannou, protoţe byla a je jedinou duší, která mu unikla z područí věčné smrti. Právě z této jediné neposkvrněné duše vznikla spása celého stvoření, která se dotýká kaţdého z nás. To je velikost, jedinečnost Panny Marie, pro kterou ji oslavují všechna pokolení, i my a celé nebe. Moji drazí přátelé, sepněme zboţně své ruce, ale hlavně pozvedněme svá srdce vzhůru, kde trůní naše nebeská Královna. Jsme přece její děti, její jihočeský lid, který ji vzývá o pomoc ve všech různých těţkostech a zkouškách ţivota. I ona proţila mnoho těţkostí na své

10 10 AVE LISTOPAD 2010 pozemské pouti, proto nás chápe a sklání se k nám. Slyší a opravdu vyslyší v tomto slzavém údolí. Prosme také za ty, které nosíme ve svých srdcích, jak mrtvé, tak také ţivé, protoţe modlitba, jak se říká, rozjasňuje nebesa. Nezapomínejme při pohledu na lomeckou Madonu, ţe drţí v rukou Pána nebe i země. Její druhá ruka, ve které má královské ţezlo, je volná pro kaţdého z nás. Pro kaţdého z nás, kteří touţíme spočinout v jejím náručí. Bezhříšná Čeněk Maria Tomíško Aţ budeme jednotlivě přicházet, abychom ji zboţně uctili, tváří v tvář, pošeptejme ji právě to, co máme tolik na srdci. Proto jsme dnes tady! Nezapomínejme, ţe ona drţí v rukou Pána nebe a země, ţe je mu blízko. Kdyţ jí budeme šeptat naše starosti, slyší je i On. Ona slyší a vyslyší, jen důvěřujme a uvidíme, co jsou to zázraky! Amen. Jako když na horách sněhové pláně jiskřivě vyzdobí sluneční svit, tak tě tvůj Tvůrce svou milostí chráně čistou a zářivou zatoužil mít. V důsledku vítězství nad hadem pekla křišťálný pohár tvé svatosti vzplál. Jaká to bohatství do něho vtekla! Vždyť si tě vyvolil milosti Král! Z vlastní své podstaty Svatosti Boží lidského těla tvar měla jsi dát! Zda však Bůh nejvyšší život svůj vloží do té, v níž byla by nejmenší z vad??! Zdali spíš nevzdálí od svého chrámu, ve kterém po devět měsíců dlel, samu i možnost hříchu a klamu, aby tím světější příbytek měl??! Nádherný odlesku Božského jasu, zrcadlo, na kterém neshledán kaz, paprsku, svítící do temnot času z věčného Ohniska nebeských krás je mi jak slepci, jenž dokola hmatá, slabost mých výrazů v dobrotě suď! Před tebou poklekám, po Bohu svatá, nad všechno stvoření chválena buď!!!

11 21. ročník 11 DĚLÍME SE S VÁMI Podzimní brigáda na Lomečku Letní poutní období uteklo velmi rychle a opět tu máme podzim. S ním nastává kaţdoročně potřeba uvést vše do pořádku dříve, neţ areál zasype sníh. Kdyţ odcházel P. Patrik z Lomečku, říkaly jsme si, jak to asi s podzimní brigádou nakonec dopadne? Přijde někdo? Nebude málo účastníků? Stihne se udělat práce, která je potřeba udělat? V neposlední řadě nás trápila i otázka: Jaké bude počasí? Brigáda byla jiţ dříve naplánována na sobotu 30. října. Meteorologové se předháněli, ţe prý v jiţní části bude celý den pršet a bude zima. Naštěstí tito pánové nevědí, ţe existuje S. M. Benilda, která dostala na starost tam nahoře vyprosit příhodné počasí. Samozřejmě Panna Maria se také nenechala dlouho prosit. Poslední říjnové sobotní ráno se nad Lomečkem probudilo do slunečného počasí. Pravda, bylo trochu chladno, ale to trpělivě P. Mirek zaháněl vařenou kávou či něčím ostřejším a nabízel scházejícím se účastníkům, kteří se rozprchli po svých okrscích a nebylo tak snadné je spočítat. Krátce po půl deváté S. M. Mlada zvěstovala: Uţ je tu víc neţ 20 lidí! To kdyţ jsem se pídila po mnoţství brigádníků, kvůli mnoţství uvařené krupičné kaše. Naše radost byla v poledne velká. Kdyţ se postupně pracující scházeli do klášterního refektáře, ukázalo se, ţe účastníků bylo víc neţ 40. Víme, ţe všichni, kteří přišli, to učinili skutečně kvůli svému blízkému a vnitřnímu vztahu k našemu poutnímu místu a k Panně Marii, neboť zde nebyli pouze naši farníci, ale přišli i Chelčičtí, Bavorovští, ba i Vodňanští. Dokonce byl k účasti přinucen i jeden farník brněnský, neboť se dostatečně nebránil a včas nevysvětlil, ţe nepřijel na brigádu, ale na návštěvu za P. Mirkem. Při objevení se mezi brigádníky hned obdrţel do ruky hrábě a čile se zapojil do hrabání listí, kterého bylo skutečně hodně. P. Mirek musel během brigády jet pokřtít do Bavorova, ale pak se obětavě vrátil ještě mezi své brigádníky. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat všem, kteří obětovali krásné podzimní dopoledne na to, aby náš Lomeček mohl zazimovat. Věřím, ţe Panna Maria jim to všem odplatí svou láskou a blízkostí! Díky vám všem! Pán vám odplať! (S. M. Benedikta)

12 12 AVE LISTOPAD 2010 Zpráva našeho bratra Tomase o Národní pouti do Říma Ve dnech listopadu 2010 proběhla národní pouť do Říma. Pouť se konala za účasti více neţ 1300 poutníků z Čech a Moravy, mezi nimi 13 biskupů, stovka kněţí a další stovka seminaristů. Z naší diecéze se zúčastnilo pouze několik desítek osob, ale Bohu díky za ně. Hlavním důvodem této národní poutě bylo poděkování za loňskou návštěvu papeţe Benedikta XVI. v České republice. Pro mne osobně byla tato pouť i poděkováním za mé jáhenské svěcení, za mé bývalé a současné farníky a prosba za obrácení obyvatel našeho města, kteří ještě nepoznali Jeţíše jako svého Pána a Spasitele. Zároveň jsem nabídl farníkům a dalším osobám, ţe tuto pouť vykonám i za ně a jejich prosby. Pouť není dovolená a tuto pouť jsem nepovaţoval za ryze osobní záleţitost. Mnoho lidí se z různých důvodů na pouť nedostane, a tak je takovým dobrým zvykem, ţe tomu, který putuje, se předají přímluvy a prosby. Dotyčný poutník je pak předkládá Pánu při své pouti a ti, kteří zůstávají doma, ho doprovází v modlitbách. Část poutníků letěla letadlem a část putovala autobusem. Zpočátku se zdálo, ţe se z finančních důvodů nemohu zúčastnit. Byl jsem Bohu velice vděčný za to, ţe se mi podařilo najít výhodnou kombinaci letecké dopravy s ubytováním a ţe mi poslal lidi, kteří svou štědrostí umoţnili účast. Všichni jsme mohli sledovat národní pouť prostřednictvím radia Proglas a Tv Noe, a to buď v televizi, nebo přes internet. Zahajovací poutní mše sv. se konala v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a primas moravský. Ve své homilii přiblíţil význam této baziliky pro slovanské národy: Kdyţ v roce 867 připutovali do Říma svatí bratři Cyril a Metoděj, aby si vyţádali schválení liturgických knih ve slovanském jazyce, stalo se to právě zde. Tady slavnostně poloţil na oltář bohosluţebné knihy ve staroslověnštině papeţ Hadrián II., aby vyjádřil jejich schválení. Tady se poprvé slavila mše svatá ve slovanském jazyce. Přítomen byl i 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který během Národní poutě do Říma vedl vládní delegaci. Vyvrcholení národní poutě bylo ve středu 10. listopadu 2010, kdy se konala generální audience Svatého otce. My, poutníci z Čech a Moravy, mezi nimi i vládní delegace a první dáma Livie Klausová, zastupující svého manţela, prezidenta ČR Václava Klause, jsme měli tu čest zvláštní audience se Svatým otcem. Benedikt

13 21. ročník 13 XVI nás dokonce pozdravil v českém jazyce mj. těmito slovy: Srdečně zdravím vás, poutníky z České republiky, kteří jste se zde sešli v tak hojném počtu, abyste oplatili mou návštěvu, kterou jsem s radostí vykonal ve vaší zemi v minulém roce. Milí přátelé, vítám vás! Uchovávám si milou a vděčnou vzpomínku na svou příjemnou cestu do vaší krásné země. Čeští a moravští poutníci doprovázeli audienci zpěvy a z mnoha úst zněl hlasitý slogan: Děkujeme, svatý otče! Toto setkání s papeţem, byť na dálku, bylo opravdu mimořádnou událostí. Odpolední mše svatá v bazilice svatého Petra, při které jsem měl moţnost slouţit hlavnímu celebrantovi arcibiskupovi Dominikovi Dukovi u oltáře, byla téţ velice silným záţitkem. V souvislosti se svátkem papeţe Lva Velikého vzpomněl arcibiskup Duka na to, jak papeţ dvakrát zachránil město Řím před barbary a od té doby se nazývá římský biskup papa otec. Na závěr mše svaté vybídl poutníky, aby upevnili svou víru, a vyslovil přání, aby jim pouť pomohla k poznání toho, kdo je skálou v jejich rodinách a v naší církvi. V dopoledních hodinách ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci sešli v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hlavním celebrantem této závěrečné mše svaté byl kardinál Miloslav Vlk. Ve svém úvodu uvedl, ţe bazilika sv. Jana v Lateránu je římskou katedrálou samotného papeţe jako římského biskupa. Také připomněl, ţe naše pouť je setkání naší místní církve s církví univerzální, celosvětovou, tak jako papeţova návštěva u nás byla setkáním univerzální církve, kterou papeţ reprezentuje, s církví místní u nás. Těmito vzájemnými návštěvami se konkretizuje a prohlubuje skutečnost církve, univerzálního společenství věřících vedených biskupy pod předsednictvím Petrova nástupce. Je to setkání nejen s církví dnešní, ale také cesta k jejím i našim kořenům, ke hrobům apoštolů. Díky asistenci bohoslovců arcibiskupského semináře v Praze byla i tato liturgie, stejně jako včerejší, mimořádně důstojná a krásná. Sám jsem byl poctěn sluţbou evangelijního jáhna. Bezprostředně po závěru mše svaté se poutníci přemístili do nedaleké baziliky Svatého Kříţe Jeruzalémského. Vítal nás tam opět pan kardinál Vlk, protoţe tato bazilika je jeho titulárním kostelem. Ve svém úvodu vysvětlil, ţe se jedná o tradice, sahající aţ do 11. století, kdy symbolický titul kardinál získávali římští kněţí, kteří byli papeţovými poradci, sídlící u významných bazilik. Kdyţ byli později jmenováni kardinály i jiní biskupové neţ římští, dostávali aspoň symbolicky některé významné římské baziliky. V této bazilice se slavnostně zakončila národní pouť modlitbou Anděl Páně, bohosluţbou slova a poboţností k ostatkům Kristova

14 14 AVE LISTOPAD 2010 kříţe, které se nacházejí právě na tomto místě. Cílem naší pouti, byl dle slov pana kardinála, na závěr naší pouti vsadit kříţ, ţivý kříţ do našeho ţivota. Poté co dlouhá řada poutníků následovala své biskupy v uctívání Svatého kříţe, zaznělo slavnostní Te Deum: Boţe chválíme Tě!, při kterém se mnoho srdcí zachvělo a někomu i ukápla slza. Nechci Vás okrást o závěrečná slova velvyslance ČR při Svatém stolci JUDr. Pavla Vošalíka: Kdykoli se s Jeho Svatostí mám tu čest potkat, vţdy se v uplynulých třinácti měsících vracel ke své návštěvě u nás a vţdy to bylo s upřímnou radostí a vděčností. Nejinak tomu bylo i včera, kdy během generální audience Jeho Svatost znovu zopakoval, jak je vděčný za to, ţe naši zemi mohl navštívit ( ) a dodal: Já jsem velmi šťastný, pane velvyslanče. Vidíte, kolik poutníků od Vás přišlo. Byla to opravdu znamenitá pouť, na kterou málo kdo z poutníků zapomene a nikdo nebude litovat, ţe vynaloţil finance a úsilí. Samotná přítomnost mezi poutníky byla velkým poţehnáním pro kaţdého z nás. Osobně jsem měl radost, ţe jsem se za vás mohl modlit, a jak rád jsem to pro vás udělal. Děkuji všem, kteří svými modlitbami doma provázeli celou naší pouť. Velké Pán Bůh zaplať! Česká televize bude v rámci pořadu Cesty víry dne 5. prosince 2010 na ČT2 vysílat dokument o této pouti. DVD nahrávky si můţete objednat u Tv Noe, a to buď em poštou (Kostelní nám. 2, Ostrava) anebo telefonicky ( ). (Jáhen Mr. Mgr. Tomas van Zavrel) Slovo biskupů poutníkům do Říma Chceme dnes poutí do Říma a zvláště za Svatým otcem vyjádřit svou vděčnost nejen za návštěvu u nás, ale i za to, ţe jsme se díky papeţi mohli sami na sebe podívat z jiného úhlu, novým, osvěţujícím pohledem. Tato cesta je nazvána národní děkovnou poutí, aby nám připomínala, ţe nejde o výlet za kulturními krásami Říma. Uvidíme jistě i ty, budeme potěšeni krásou, která ukazuje na samotného Tvůrce, ale především budeme chtít na chvíli být poutníky. Znamená to vykročit ze všedních dnů, nechat doma běţné starosti a podobně jako tomu bývá při duchovních cvičeních proţívat hlouběji společenství s Bohem i druhými poutníky. Mnozí na této cestě nehledají vědomě Boha, ale sami sebe. Chtějí lépe poznat své místo na světě, smysl ţivota, chtějí si v klidu promyslet, co vlastně je v ţivotě důleţité. Takové zkoumání sebe sama, svého smyslu a směru ţivota, vede hledající lidi k Bohu, který je Láskou, Dobrem a Pravdou. Hlavním smyslem naší pouti do Říma bude především cesta na hlubinu, kde se setkáme s Bohem. (úryvek z příručky poutníků)

15 21. ročník 15 Vzpomínky P. Koláčka na kardinála Špidlíka Kolikrát jen jsem já musel po svém příjezdu do Říma vysvětlovat etymologii jména Špidlík sloupům našeho Historického institutu jako byli Burnus, Batllori, Zubillaga, Lamalle, Dalmases, Egaňa, Schumacher, Polár, De Adama, Scaduto a Colpo! Začínal jsem líčením pravé moravské zabíjačky, protoţe v ní při dělání jitrnic dělají špidlíci důleţitou roli. Musel jsem vţdycky jako kluk zašpičatit pořádnou kopku špejlí, aby je měl náš řezník, bratranec Bohuš, také Koláček, po ruce. Nejprve naládoval (tak to říkal dědoušek za císaře pána) či nabíjel (to se říkalo za první republiky) vypraná střívka prejtem a pak je rychle propichoval špidlíky, tedy zašpičatěnými špejlemi, které pak ulamoval. Na obou koncích jitrnice zůstaly tak tři aţ čtyřcentimetroví špidlíci. Naše chodící encyklopedie P. Mario Colpo vtipně poznamenal: Nomen omen. Latina má úţasnou přednost, ţe dvěma slovy dokáţe říci tak mnoho. Česky bych musel vysvětlovat: Jméno je znamením, předzvěstí, co ta osoba je a znamená, a ţe bez těch špidlíků by prejt, to nejcennější na jitrnici, vyklouzlo a zůstalo by jen střívko. Moudrý úsměv P. Colpa jen pečetil, rozumíme si: Jméno plně vystihuje velikost i bohatství otce Špidlíka. V posledních dnech, po jeho smrti 16. dubna 2010, jsem četl hodně nekrologů, kázání, soustrastných telegramů i novinových článků in memoriam P. Špidlík. S mnoha věcmi bylo třeba souhlasit, ale pořád mi něco chybělo, aby postava P. Špidlíka byla dokreslena. Nabodl mě titulek ve zpravodajství: Dokázal vykládat vtipy i papeţi! Zdálo se mi to jako troškaření. Tehdy křísl nápad, ţe našeho Tomáše, kardinála Špidlíka mohou dokreslit jenom vtipy, tedy ţádná svatozář či chvalořeči. Kaţdý rok jsme se asi čtyřikrát pravidelně setkávali u Špidlíků, tedy my, jezuité ţijící, studující nebo jako on přednášející v Římě. Při kaţdém posezení došlo k souboji ve vyprávění vtipů, úplný ohňostroj. V prvních letech po příchodu z husákovského totalitního reţimu jsem byl nabit politickými vtipy a tak jsem dokázal drţet krok s jeho zásobou v patrontaši. Avšak brzo jsem ztrácel dech, protoţe jsem neměl čerstvý přísun z vlasti. A tak on bez konkurence kraloval a nejméně půl hodiny dokázal vystřelovat své prskavky vtipů. Pamatuji si ještě na první souboje ve vyprávění vtipů. P. Špidlík: Dva muţi jedou ve vlaku. Jeden říká naproti sedícímu: Znáte poslední vtip o karabiniérech? (To jsou italští policisté). Ten druhý se zatváří přísně. I já jsem členem pořádkových sil. No dobrá, budu jej tedy vyprávět pomalu a dvakrát! Já mu replikoval: Víte, jaký je rozdíl mezi indickou ţenou a naším estébákem? Chvíle rozpaků a mlčení. Pak s ukazováčkem uprostřed čela: Indická ţena tu má červený bod, estébák tu nemá nic! (pokračování příště)

16 16 AVE LISTOPAD 2010 Rok založení Společnosti pro obnovu mariánského sloupu Snahy o obnovu mariánského sloupu oţily ke konci osmdesátých let 20. století. Byly to podněty duchovní, ale i výtvarné architektonické. V roce 1987 byla uspořádána další ze soutěţí na dostavbu Staroměstské radnice. U několika soutěţních návrhů byl mariánský sloup přímo zakreslen do výkresů. Autoři těchto návrhů s ním počítali jako s nedílnou součástí Staroměstského náměstí, protoţe věděli, ţe je stále pevným výchozím kompozičním bodem a rozměrovým měřítkem jak pro celý prostor, tak pro dostavbu radnice. Rok 1989 otevřel moţnost úsilí o obnovu sloupu opět zveřejnit. Dne 3. dubna 1990 byla zaloţena Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Prvním předsedou byl Ing. arch. Pavel Nauman, který se o její vznik velmi zaslouţil. Společnost je občanské sdruţení laiků a je registrována Ministerstvem vnitra ČR. Ve stanovách je přesně definováno, ţe účelem existence Společnosti je znovu postavit mariánský sloup v jeho původní podobě na Staroměstském náměstí v Praze. Pro uskutečnění svého cíle děláme vše, co je v našich silách a schopnostech. Dále uţ jen spoléháme na pomoc Panny Marie a podřizujeme se vůli Boţí. Veškerá práce členů je dobrovolná a nehonorovaná v období finanční nouze členové gémia Společnost podporují ještě půjčkami. Členové dávají a nepřijímají. Všechny finanční prostředky pocházejí z dobrovolných darů věřících z domova a od našich krajanů ze zahraničí, kteří v obnovení sloupu vţdy viděli symbol své touhy po návratu do vlasti a skončení komunistického reţimu. Svými oponenty jsme jiţ mnohokrát byli poučováni, ţe by bylo lépe pouţít finanční prostředky na charitativní činnost. Vím určitě, ţe ti, kdo přispívají na mariánský sloup, přispívají také na charitativní aktivity, takţe ani to nemusí být našim oponentům líto. (Jan Bradna) I pokleká pojednou Praha na schody chrámů, na obrubníky posvátných soch. Zas po letech cítí Oskar ten společný dech, jímţ pokrevná rodina dýše. Není to v slávě a vřavě, není to v gestu a pýše. Je to jen v pohledu letmém a v dotyku plachém, v stísnění strachem, nadějí A připadá mu, ţe cosi, co neznal, co slzou řeřavou v prsou mu ţhne, se kaţdou chvílí jiţ plamenem vznítí. Jde to tak zdlouha, jde to tak ztěţka, jde to tak jistě. Aţ jednoho dne! Na malém rynku, na holém přeznámém místě octla se kytička čerstvého kvítí. (Václav Renč Praţská legenda)

17 21. ročník 17 Člověk má svobodu vyslovit svůj souhlas V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho. Latinské slovo adventus odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něţ by kaţdý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. Tak, jako je Bůh svobodný, protoţe ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit Advent nás zve svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky. Bůh chce přicházet na zemi skrze nás V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj ţivot? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do ţivota dnešních lidí. Hledá ţivý příbytek, totiţ náš osobní ţivot. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás. (Převzato z www. víra: Benedikt XVI.) Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti. Mluvíme o budoucnosti a nedovedeme se vypořádat s minulostí. Mluvíme o následování a naše cesta je jen pokulháváním. Mluvíme o Tvém příchodu, ale zabydlujeme se zde tak, jako bychom neměli nikdy odejít. Mluvíme o spáse a vůbec se nebráníme tomu, co naše spasení ohrožuje. Pane, vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost a malověrnost a uveď nás na novou cestu. Amen. Můj Bůh je jiný

18 18 AVE LISTOPAD 2010 Nikdy nebudu věřit v Boha, který by se o člověka nezajímal a neměl v něm zalíbení, v Boha, který by si přál, abych se ho bál, a který by číhal na člověka, aby ho nachytal při hříchu, v Boha, který by vyţadoval, abychom kaţdou sluţbu udělali na jedničku, v Boha, který by hrozbou ohně trestal kaţdou lidskou radost, v Boha neschopného pochopit, ţe se děti občas toulají a zapomínají, v Boha, který by nenabídl nové setkání tomu, kdo jej opustil, v Boha, který by pro kaţdého člověka neměl zvláštní a osobní slovo určené jen pro něj, v Boha, který by člověku překáţel v růstu, přeměně sebe a světa, v Boha, který by byl nepřítelem hmoty, v Boha, který by nebyl láska a nedokázal v lásku proměnit vše, čeho se dotkne, v Boha, který by tělo navţdy zničil, namísto toho, aby jej vzkřísil, v Boha, který by se staral o duše a ne o lidi, v Boha, kterého by se nemuseli bát bohatí, před jejichţ dveřmi je bída a hlad, v Boha, který by měl zálibu pouze v bolesti, v Boha lidí, kteří si myslí, ţe jej milují, nemilují ale lidi kolem sebe, v Boha lidí, kteří chodí do kostela a přitom stále lţou, podvádějí a donášejí, v Boha, který by ve jménu naděje na věčný ţivot bránil úsilí přetvořit tento svět, v Boha kazatelů, kteří umějí odpovědět na všechny otázky, v Boha, který by nebyl přítomný všude, kde se lidé mají rádi, v Boha, se kterým by bylo moţné setkat se jen v kostele, v Boha naivního dědečka, kterého lze zneuţít podle vlastní vůle, v Boha, kterého by mohli pochopit jen moudří a dospělí lidé, v Boha bez tajemství, v Boha, ve kterého bych nemohl proti vší naději doufat. V Boha, ve kterého nechtějí uvěřit ateisté, nemůžu věřit ani já. Můj Bůh je opravdu jiný. (Maximos IV. ( ), patriarcha melchitské řeckokatolické církve, aktivní účastník 2. vatikánského koncilu; převzato z www. poust.cz) Jakub - oběd

19 V diáři mám u data pátek 7. května poznámku Jakub oběd. Ten oběd se však neuskutečnil. Jakub se ve čtvrtek 6. května zabil. Před třemi týdny Jakub strávil jeden týden v našem domě. Odmítla ho dívka a bylo to tvrdé odmítnutí. Několikrát jsem ho viděl, jak si prohlíţel fotografii z novoročního večírku. Ona v krásné večerní róbě, on ve smokingu. Ach, to byla krásná chvíle, řekl zasněně a smutně. Dvakrát se pokoušel o sebevraţdu, ale vţdy neúspěšně. Tentokrát se to podařilo. Co si udělal? Nemohu pochopit, ţe k tomu našel odvahu. Jakub se otrávil výfukovými plyny svého vozu. Ještě dva dny před tím jsem se s ním setkal v jedné cukrárně. Byl tam se svými přáteli. Prohodili jsme pár slov a společně jsme se zasmáli. Zdálo se mi, ţe je zcela v pořádku. (Kde jsme se to naučili, ţe umíme skrývat bolest?) Jaké mám nyní pocity? Jsem zmatený. Všechno mi přikrývá černý závoj beznadějné smrti. Proč? Jak je to hrozné, kdyţ jsme ovládáni něčím, čemu nerozumíme. Mám pocit viny. Původně jsme si naplánovali společný oběd na 6. května, ale já jsem to přesunul na pátek 7. května. Nemohu si pomoci, ale stále se mi vtírá otázka: Jak by to bylo, kdybych to byl býval nezměnil? Vím, ţe pocit viny časem vybledne. Příliš dobře znám své chyby a selhání. Neschopnost odpustit sám sobě je sebevraţedná. Snaţím se věc vysvětlit. Smrt mi pomáhá rozptýlit mlhu! Kdyţ vidím náhlý odchod ze ţivota, ještě výrazněji přede mnou vyvstává otázka, proč jsme zde. Smrt přispívá k tomu, ţe se zbavuji marné posedlosti ţivotem a na první místo kladu to nejdůleţitější: Jeţíš Kristus vstal z mrtvých a Bůh mi odpustil moje viny. Jestliţe všichni stojíme tváří v tvář smrti, měli bychom také všichni pamatovat na skutečnost nejpodstatnější, na Jeţíšovo vítězství a Boţí odpuštění. Proč to zde píšu? Přeji si, abyste si uvědomili, jak velice důleţitý je kaţdý člověk, ţijící na tomto světě. Miloval jsem Jakuba a touto vzpomínkou na něj mu chci prokázat poctu. Byl obětí beznaděje. Touţil po ţivotě, jaký nemohl mít. Měl ţivot, který nezvládl. Byl vtaţen do hlučného střetu mezi světem na straně jedné a hrstkou nás na straně druhé. Ţivot nemá cenu! křičí svět. Ţivot má cenu! voláme my. A někde mezi tím se nacházel Jakub, polapený a zmatený. Chvíli poslouchal svět, chvíli naslouchal nám. Nakonec jsme byli překřičeni. Propadl zoufalství a se ţivotem skončil. My ovšem nesmíme přestat křičet. Bude mnoho těch, kteří nás budou ignorovat. Ale mnozí nás poslechnou. A i kdyby poslechl jenom jeden, mělo by to cenu! (Převzato z www. dobrejitro.cz)

20 20 AVE LISTOPAD 2010 MOUDROSTI svatých Sv. Jan Maria Vianney Čím více se modlíme, tím více se chceme modlit. Máte srdce malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí schopným milovat Boha. Bůh nehledá ani dlouhé, ani krásné modlitby, ale takové, které vycházejí z hloubi srdce s velkou úctou a s opravdovou touhou líbit se Bohu. Jak velkou radost mu udělá čtvrthodinka, kterou si utrhneme z našeho zaměstnání, z nějaké neuţitečné věci, abychom se pomodlili! Soukromá modlitba je jako sláma rozházená po poli. Kdyţ ji zapálíme, má malý ţár, ale kdyţ dáme roztroušenou slámu na hromadu, oheň je bohatý a šlehá vysoko k nebi: tak je tomu s veřejnou modlitbou. Člověk má krásnou funkci modlit se a milovat. To je štěstí člověka na zemi. Člověk je chudák a potřebuje všechno ţádat od Boha. Sv. František z Assisi My všichni jsme jako slepí a Pán těmito dvěma bratry osvěcuje náš zrak. Proto jsme povinni denně chválit Stvořitele zvláště za ně, ale i za jiné tvory, které denně potřebujeme. Buďte trpěliví v útrapách, bdělí v modlitbách, stálí v práci, mírní v řeči, přísní v mravech, vděční v dobrodiních. Bezpečně mohu říkat: Otče náš, jenţ jsi na nebesích! Neboť u něho jsem uloţil celý svůj poklad a všechnu naději zakotvil. Čím jiným jsou sluhové Boţí neţ Boţími pěvci, kteří mají povznášet a povzbuzovat lidská srdce k duchovnímu veselí. Tak jako jsme povinni zdrţovat se hojnosti jídla, které škodí tělu i duši, podobně nám škodí přílišná zdrţenlivost a umrtvování; tady je třeba ještě větší opatrnosti. Pán chce milosrdenství a nikoli oběti.

21 21. ročník 21 PAPRSEK VĚKŮ 13. listopadu jsme oslavili svátek sv. Aneţky České. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze byla slouţena slavná mše sv. Hlavním celebrantem byl praţský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Homilii pronesl prof. Petr Piťha. Přinášíme její plné znění. Lidé dobří, otče arcibiskupe, bratři a sestry, kdyţ nasloucháme čtení Evangelia, stojíme. Mluví s námi Bůh. Dnes pokolikáté uţ nám řekl, jaké je kritérium Boţího soudu. Na jedné straně stojí lidé milosrdní a obětaví a jsou nazváni spravedlivými. Na druhé se zděšeně diví lidé lhostejní, lakotní, pyšní, sobci a jsou nazváni zlořečení. Kristus s námi mluví jako s přáteli, nenařizuje jako pán svým otrokům. Je tedy nyní třeba, abychom také něco řekli. Kritérium Boţího soudu je pro nás, kteří ţijeme, otázkou, kam se postavíme. Po pravici Kristovu mezi spravedlivé nebo po jeho levici. Je tam tolik lákavého, je tam tolik mocných, bohatých, pohodlně ţijících lidí. Zvou nás mezi sebe. Pozoruhodně pevně se k této otázce postavila Aneţka Přemyslovna. Odmítla dvorský ţivot, odmítla korunu císařovny a svatební šaty princezny zaměnila za pytlovinu řeholního roucha. Nedívejme se na to jako na obrázek z pohádkové kníţky. Co udělala? Odmítla konzumní způsob ţivota a šla se realizovat v obětavé sluţbě. Tak bychom to řekli dnešním jazykem. Co chtěla? Chtěla se zbavit všech těch pout, intrik, obav, pokrytectví, závisti a msty, které doprovázely dvorský ţivot středověku a v bohaté demokratické současnosti se rozlily do celé společnosti. Chtěla být svobodná. Chudoba není nouze, ale vladařský odstup od majetku a věcí, které mají slouţit a ne zotročovat. Sestra Aneţka, dcera královská, je velký vzor. Byla věcná a moudrá. Nevyzývá nás, abychom uţ dnes večer všechno nechali stát a vstoupili do některého chudého řádu. Upozorňuje nás však, ţe v kaţdém okamţiku volíme své postavení po pravici, či levici Kristově. S tichým úsměvem zkušeného nám vypráví, jak úţasné to je, kdyţ majetnická pěst rozkvete ve štědrou dlaň. Jak nešťastné je naopak, kdyţ se dlaň chtivostí zredukuje v pěst. K čemu se pak hodí? Jen k ráně a křeči vzteku. Hovoří o tom, jak špatně se ţije, kdyţ rukama svíráme snop svých úspěchů. Jak naopak doširoka otevřená náruč přivede nám ty, které chceme v lásce přijmout a vřele obejmout.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více