BioTector B7000 Online TOC TN Analyzátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BioTector B7000 Online TOC TN Analyzátor"

Transkript

1 Katalogové číslo: 10-MAT-185 BioTector B7000 Online TOC TN Analyzátor Návod k obsluze 2016, Vydání 1 BS4ANP2 2.12a Instrukce v češtině Copyright BioTector Všechna práva vyhrazena. Vytiskl BioTector. Vytištěno v Irské republice.

2 Obsah ČÁST 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODU BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY NA ZAŘÍZENÍ POTENCIÁLNÍ OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI POUŽITÍ SYSTÉMU Ozón a toxicita Poskytnutí první pomoci OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Bezpečnostní opatření proti popáleninám a elektřině Bezpečnostní opatření týkající se nosného a výfukového plynu Opatření proti chemickým látkám Opatření týkající se průtoku vzorku ČÁST 2 NÁVOD K OBSLUZE OBRAZOVKY SOFTWARU A DIAGRAM MENU SOFTWARU Režim spuštění Zprávy stavu systému Obrazovka analyzačních dat Obrazovka grafu analýzy Obrazovka stavu reagentů Menu pro výběr úrovně Menu pro zadání hesla OPERAČNÍ MENU Start Stop Nastavení reagentů Instalace nových reagentů Čištění reagentů & vynulování Obrazovka dat o rozsahu systému Menu manuálního programu Obrazovka archivu procesů Fault Archive Menu Menu čas & datum Kontaktní údaje KALIBRAČNÍ MENU Kalibrace nuly Span Calibration ČÁST 3 KONTAKTNÍ ÚDAJE Strana 2

3 Část 1 Bezpečnostní opatření Před vybalením, montáží a použitím BioTectoru si, prosím, přečtěte tento návod. BioTector by měl být používán pouze kvalifikovaným a zaškoleným personálem. Nepoužívejte a neinstalujte toto zařízení jinak než dle postupů stanovených v tomto návodu. Postupy a metody popsané v tomto návodu jsou založeny na základě předpokladu, že uživatel má základní, fundamentální znalost elektroniky, chemie a analyzačních procesů. Pokud pokyny v tomto návodu nebudou dodržovány, funkčnost a ochrana poskytovaná tímto zařízením může být narušena. 1.1 Informační a bezpečnostní symboly použité v tomto návodu Bude-li zapotřebí jakékoli dodatečné informace a vyskytne-li se nebezpečná situace, nezbytné informační a bezpečnostní symboly (Informace, Pozor, Varování, Nebezpečí) budou v návodu vyobrazeny v odpovídající části nebo postupu tohoto manuálu. Tento symbol ukazuje dodatečnou informaci, upozorňuje na doporučení, zjednodušuje činnost a zaručuje správné použití zařízení. Caution Pozor Upozorňuje na nebezpečí menšího poškození systému při nedodržení bezpečnostních opatření. WARNING VAROVÁNÍ Upozorňuje na nebezpečí menší škody nebo závažného poškození systému, pokud uživatel nedodrží bezpečnostní opatření. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k závažnému poranění nebo úmrtí. DANGER NEBEZPEČÍ Strana 3

4 1.2 Bezpečnostní štítky na zařízení Bezpečnostní štítky a značky na zařízení jsou shrnuty níže. Prosím věnujte pozornost všem značkám a štítkům umístěným na zařízení. Pokud se jimi nebudete řídit, může dojít k poranění osob nebo poškození přístroje. Tento symbol, je-li umístěn na přístroji, znamená, že uživatel musí brát v potaz všechny provozní a/nebo bezpečnostní informace uvedené v této příručce. Tento symbol, je-li umístěn na krytu přístroje, upozorňuje na nebezpečí zasažení elektrickým proudem a/nebo poranění elektrickým proudem. Pouze kvalifikovaná osoba by měla takové kryty otevírat a pracovat s nebezpečným napětím. Tento symbol, je-li umístěn na součástce, znamená, že povrch součástek může být horký. Pokud je nutné s takovou součástí pracovat, je třeba tak činit se zvýšenou opatrností. Tento symbol, je-li vyznačený na látce, označuje riziko chemické újmy, protože se může jednat o korozivní látku, kyselinu, žíravinu nebo rozpouštědlo. Pouze zaškolený a kvalifikovaný personál by měl s takovými látkami zacházet. Tento symbol, je-li na analyzátoru vyobrazen, značí riziko přítomnosti toxického ozónu vyprodukovaném v analyzátoru. S tímto analyzátorem smí pracovat pouze kvalifikovaný a zaškolený personál. Tento symbol, je-li vyznačený na zařízení, označuje přítomnost součástí citlivých na elektro-statický výboj (ESD). Před jakoukoli prací s těmito součástmi by jedinec měl být uzemněn přes uzemňovací popruh, aby se zabránilo možnému poškození. Tento symbol, je-li umístěn na přístroji, upozorňuje na nutnost používání ochranných brýlí během údržby nebo servisu zařízení. Tento smbol, je-li na výrobku zobrazen, označuje umístění ochranného uzemňovacího (země) vedení. Strana 4

5 Elektrické zařízení označené tímto symbolem nesmí být likvidováno v evropských systémech domácí nebo veřejné likvidace. Ve shodě s evropskými místními a národními regulemi, musí nyní uživatelé elektrického zařízení v Evropě vracet staré zařízení, nebo zařízení s ukončenou životnostní, výrobci k likvidaci, aniž by za to museli platit. Strana 5

6 1.3 Potenciální ohrožení bezpečnosti při použití systému Potenciální ohrožení bezpečnosti, které může nastat při používání systému BioTector jsou: Elektrické nebezpečí Potenciálně nebezbečné chemikálie Plyny kyslíku a komponenty vytvářející ozónové plyny Údržba a obsluha by neměla být prováděna osobou, která nebyla plně vyškolena k obsluze BioTectoru. Před prací na vnitřku analyzátoru by měl být technik uzemněn za použití uzemňovacího popruhu. Caution Caution Pozor Prosím přečtěte si řádně tento návod k obsluze před instalací a použitím BioTectoru. Výrobce nemůže přijmout odpovědnost za škody způsobené v případě nedodržování tohoto návodu. Použití náhradních dílů, které nebyly dodány výrobcem zneplatní záruku. Výrobce není odpovědný za zde obsažené chyby či opomenutí, nebo za náhodné nebo následné poškození týkající se vybavení, výkonu nebo použití tohoto materiálu. Informace obsažené v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zde obsažené informace jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce, úprava nebo překlad jakékoli části tohoto návodu bez předešlého povolení je zakázána, kromě povolení dle autorských práv. Názvy zde uvedených produktů jsou pouze pro identifikační účely a mohou být ochrannými značkami nebo registrovanými ochrannými značkami příslušných společností. V případech, kde jsou návody přeloženy do několika jazyků, je originálem text původního jazyka. Strana 6

7 1.3.1 Ozón a toxicita Ozón se nachází ve formě plynu jako přirozená složka atmosféry Země. Následují některé chemické a fyzické vlastnosti ozónu: Pojmy Vlastnosti ozónu (O 3) Hmotnost molekul g/g-mol Bod varu C Bod tání C Vystavení i malým dávkám ozónu může poškodit citlivé nosní, bronchiální a plicní membrány. Projevy akutní otravy ozónem se projevují při koncentraci o objemu okolo 1 ppm. Druh a závažnost projevů záleží na koncentraci a době vystavení. U lehčích případů a v počátečních fázích závažnějších případů se jedná o jeden nebo více z těchto projevů: Podráždění či pálení očí, nosu nebo hrdla Malátnost Bolest hlavy v oblasti čela Pocit tlaku na hrudi Svíravost a tlak Kyselá pachuť v ústech Anorexie U závažnějsích případů se může projevovat také dušnost, kašel, pocit dávení, tachykardie, závrať, snížení krevního tlaku, velké křeče, bolest na hrudi a celková bolest těla. Plicní edém může nastat se zpožděním, většinou hodinu nebo několik hodin po vystavení. Po těžké otravě ozónem je uzdravení pomalé. V několika nahlášených případech tězké otravy člověka byla zapotřebí denní hospitalizace. V těchto případech byly přítomny zbytkové projevy až po dobu 9 měsíců, ale ve všech případech došlo k úplnému uzdravení. V roce 1983 ACGIH doporučil pro ozón prahovou hodnotu limitu (TLV) 0.1 ppm (0.2 mg/m3). Bezpečná hodnota pro krátkodobé vystavení člověka ozónu v koncentraci vyšší než 0.1 ppm (prahová hodnota limitu) není s jistotou známa. Atmosferická koncentrace, která by byla ihned životu nebezpečná, také není známa, ale inhalace 50 ppm po dobu 30 minut by byla pravděpodobně smrtelná. Hraniční hodnota objemu ozónu ve vzduchu pro běžnou osobu je ppm Poskytnutí první pomoci Přesuňte postiženou osobu do nekontaminovaného prostředí. Udržujte neklid a bolest pod kontrolou orálním podáváním sedativ a analgetik. Závažnější případy mohou vyžadovat pro úlevu od bolesti podkožní injekci malých dávek hydrochloridu meperidinu (Demerol). Po odeznění akutních projevů podávejte maskou k inhalaci kyslík. Závažné případy vyžadují hospitalizaci, protože může dojít k opožděnému plicnímu edému. Strana 7

8 1.4 Obecná bezpečnostní opatření Prosím neustále věnujte pozornost všem označením o upozornění, varování a nebezpečí. Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit osobní zranění, smrt nebo poškození zařízení. Proto dodržujte následující: Pouze personál vyškolený výrobcem může provádět údržbu BioTectoru. Napájecí zdroje mají kondenzátory, které jsou pod vysokým napětím. Po odpojení hlavního příkonu, umožněte minimálně jednu minutu k vybití před tím, než otevřete ovládací jednotku. Nikdy neumývejte či nestříkejte na zařízení vodu. Nedopusťte, aby voda vtekla do vnitřku. Ochraňte zařízení před jednostraným tepelným zářením, přímým slunečním světlem a vibracemi. Zařízení musí být sestaveno v suché místnosti bez prachu. Na speciální bezpečnostní opatření je třeba dbát v prostředí s korozivními plyny, výpary nebo s rizikem výbuchu. Prosím nepokládejte nic na povrch systému Bezpečnostní opatření proti popáleninám a elektřině BioTector obsahuje elektrické součásti fungující pod vysokým napětím. Kontakt s nimi může způsobit zásah elektrickým proudem a závažná či smrtelná poranění. DANGER DANGER NEBEZPEČÍ V průběhu instalace, údržby nebo servisu systému: Izolujte elektrické vedení zařízení před tím než začnete jakoukoli činnost na elektronické skříni. Všechna činnost s elektřinou by měla být vykonávána pouze kvalifikovanou osobou. Při práci s elektrickým připojením dodržujte všechny místní a národní regule. Před zapnutím se ujistěte, že je systém správně uzemněn. Nutné připojit k elektrické síti přes externí vypínač (2 pólový vypínač). Pokud je to možné, připojte k elektrické síti přes ochranný jistič. Při práci s horkými povrchy používejte ochranné rukavice a zacházejte se součástkami opatrně. Strana 8

9 1.4.2 Bezpečnostní opatření týkající se nosného a výfukového plynu BioTector používá při své činnosti kyslík (O2) jako nosný plyn. Kyslík nesmí obsahovat oxid uhličitý (CO) a dusíkaté (N) plyny. Průměrná hodnota spotřeby kyslíku BioTectoru je 22 L/hod (367 ml/min). Filtrovaný vzduch po oxidu uhličitém a kontaminovaný plyn kyslíku oxidem uhličitým a dusíkem není pro BioTector TOC TN analyzátor vhodný. Při manipulaci s kyslíkem: Je vyžadováno dodržování stejných opatření, která platí pro všechny vysokotlaké systémy nebo systémy se stlačeným plynem. Při práci s kyslíkem se řiďte všemi místními a národními regulemi a/nebo doporučením a směrnicemi výrobce. Použité kyslíkové cylindry musí být bezpečně přepraveny pomocí odpovídajícího zařízení (např. vozíky, ruční vozík, atd.) Použité kyslíkové cylindry by měli být jasně označeny za účelem identifikace a dobře zabezpečeny pro skladování a přepravu. Vyvarujte se použití velkého počtu adaptérů a konektorů. Zabraňte přímému kontaktu kyslíku s mastnotou, olejem, tukem a jinými hořlavými materiály. Pokud si nejste jistí, jak nakládat s cylindry s kyslíkem a vysoce koncentrovaným kyslíkem, kontaktujte místního dodavatele kyslíku. Při použití kyslíkového koncentrátoru se vyvarujte oblasti s ohněm, instalujte koncentrátor pouze na dobře větraném místě a dodržujte všechny místní a národní regule. Větrejte odpadní plyny do ovzduší nebo dobře větrané místnosti a za pomoci nezbytných připojení k výfuku zařízení. Za běžných operačních podmínek odpadní plyny obsahují kyslík, stopy oxidu uhličitého a stopy těkavých látek/plynů, které se mohou objevit v proudu měřeného vzorku. Při neobvyklých podmínkách mohou odpadní plyny obsahovat ozón Opatření proti chemickým látkám Počet chemikálií a sloučenin, které by měly být s BioTectorem použity, jsou sepsány v Části 6 Reagenty a Kalibrační normy. Tělesný kontakt s těmito chemikáliemi a inhalace jakýchkoli výparů musí být minimalizován použitím odpovídajícího bezpečnostního vybavení. Strana 9

10 1.4.4 Opatření týkající se průtoku vzorku Uživatel je odpovědný za ustanovení všech potenciálních rizik spojených s každým průtokem vzorku. Musí být přijata nutná opatření za účelem vyvarování se tělesného kontaktu s jakýmkoli škodlivým průtokem vzorku, který může obsahovat chemické nebo biologické nebezpečí. Součásti systému a jejich složení, které přijdou do kontaktu s tekutým vzorkem a pravděpodobně i těkavými plyny, které se ve vzorku mohou nacházet, jsou vyobrazeny v Tabulce 1. V případě problému s kompatibilitou vzorku a komponent BioTectoru, kontaktujte prosím výrobce nebo dodavatele. Tabulka 1 Součásti systému a jejich složení Součást Hadice Doplňky Hadice čerpadla Konektory Konektory & Hadička ventilu Ventil vzorku (ARS) Reaktor Cirkulační čerpadlo Těsnění ventilů Odchytná miska oxid. vzorku/čistící nádoba Analyzátor NDIR CO2 Čočka analyzátoru NDIR CO2 Měčící článek TN Materiál PFA (Perfluoroalkoxy) PFA (Perfluoroalkoxy) Nerezová ocel (SS-316) PVDF (Polyvinylideneflourid) EMPP (Elastomer modifikovaný polypropylen) PP (Polypropylen) EMPP (Elastomer modifikovaný polypropylen) Viton PEEK (Poly-ether-ether-ketone) PVDF (Poly-vinylidene-flourid) Nerezová ocel (SS-316) Hastelloy (C-276) Stainless Steel (SS-316) PFA (Per-fluoro-alkoxy) PTFE (Poly-tetra-fluoro-ethylene) Borosilicate Glass Kalrez PVDF (Poly-vinylidene-flourid) Keramika Kalrez Viton Borosilikátové sklo Hastelloy (C-276) Nerezová ocel (SS-316) Safír Quartz Strana 10

11 Část 2 Návod k obsluze 2.1 Obrazovky softwaru a diagram menu softwaru BioTector je vybaven zabudovaným mikroprocesorem, který byl naprogramován tak, aby uživatel mohl ovládat zařízení pomocí pouhých šesti tlačítek umístěných na membránové klávesnici. Stisknutím příslušného tlačítka se může uživatel pohybovat několika stupni softwarového menu. Funkce 6 tlačítek na membránové klávesnici je popsána zde: Tlačítko ESCAPE [zrušit] [, ], které vrátí uživatele na předchozí obrazovku, může být také použito k zrušení programovacích vstupů. Pokud je tlačítko ESCAPE přidrženo déle než 1 vteřinu, vrátí se uživatel do hlavního menu. Šipky LEFT [levá] [, ] a RIGHT [pravá] [, ] jsou použity pro numerické vstupy a programování BioTectoru. Šipky UP [nahoru] [, ] a DOWN [dolů] [, ] jsou použity pro numerické vstupy a programování BioTectoru. Tlačítko ENTER [potvrdit] [, ], které posune uživatele na další obrazovku, je také používáno ke zvolení programovaných nastavení BioTectoru. < Selector [Výběr]. Používá se k označení zvoleného menu. * _ Highlighter [Zvýrazňovač]. Používá se ke zvýraznění aktivní či pokračující funkce BioTectoru. Blinking Cursor [Blikající kurzor]. Zobrazuje současnou pozici uživatele během změny nastavení. BioTector má tři hlavní úrovně menu, v dodatku ke grafu reakcí, dat reakcí a stavu reagentu: Stupeň 1 Operation [Operace]: Tento stupeň ovládá základní operaci BioTectoru a umožňuje přístup do archivu. Stupeň 2 Calibration [Kalibrace]: Tento stupeň umožní uživateli spustit cyklus Kalibrace nuly a rozsahu. Stupeň 3 Maintenance [Údržba]: Tento stupeň umožní uživateli otestovat jednotlivé komponenty BioTectoru pro diagnostické účely, ke stažení dat, k programování softwarových funkcí a k programování systému specifických nastavení BioTectoru. Strana 11

12 Diagram softwarového menu Strana 12

13 REACTION GRAPH REACTION DATA COD / BOD REACTION DATA TN REACTION DATA TIC & TOC / COD REAGENTS STATUS ENTER PASSWORD OPERATION START, STOP REAGENTS SETUP INSTALL NEW REAGENTS PURGE REAGENTS & ZERO SYSTEM RANGE DATA REACTION ARCHIVE ENTER DATE ARCHIVE TIC & TOC ARCHIVE TN ARCHIVE COD / BOD FAULT ARCHIVE TIME & DATE CONTACT INFORMATION ENTER PASSWORD CALIBRATION ZERO CALIBRATION SPAN CALIBRATION MAINTENANCE ENTER PASSWORD DIAGNOSTICS PROCESS TEST PRESSURE TEST FLOW TEST OZONE TEST SAMPLE PUMP TEST ph TEST PURGE CELLS TEST CLEAN CELLS TEST READ DW REF TEST READ TN SAMPLE TEST SIMULATE OXIDATION PHASE SIMULATE LIQUID PHASE SIMULATE SIGNAL SIMULATE DATA OUTPUT SEND REACTION ARCHIVE SEND FAULT ARCHIVE SEND CONFIGURATION SEND ALL DATA INPUT / OUTPUT STATUS DIGITAL INPUT DIGITAL OUTPUT ANALOG INPUT ANALOG OUTPUT SERVICE GRAF REAKCE REAKČNÍ DATA COD/BOD REAKČNÍ DATA TN REAKČNÍ DATA TIC & TOC / COD STATUS REAGENTŮ ZADEJTE HESLO OPERACE START, STOP NASTAVENÍ REAGENTŮ INSTALACE NOVÝCH REAGENTŮ PROČIŠTĚNÍ REAGENTŮ & VYNULOVÁNÍ DATA O ROZSAHU SYSTÉMU ARCHIV REAKCÍ ZADEJTE DATUM ARCHIV TIC & TOC ARCHIV TN ARCHIV COD / BOD ARCHIV ZÁVAD ČAS & DATUM KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADEJTE HESLO KALIBRACE KALIBRACE NULY KALIBRACE ROZSAHU ÚDRŽBA ZADEJTE HESLO DIAGNOSTIKA TEST PROCESU TEST TLAKU TEST PRŮTOKU TEST OZÓNU TEST VZORKU ČERPADLA ph TEST TEST ČIŠTĚNÍ BUNĚK TEST ČISTÝCH BUNĚK ČÍST DW REF TEST ČÍST TN TEST VZORKU SIMULACE SIMULACE OXIDAČNÍ FÁZE SIMULACE KAPALNÉ FÁZE SIMULACE SIGNÁLU VÝSTUP DAT ODESLAT ARCHIV REAKCÍ ODESLAT ARCHIV ZÁVAD ODESLAT KONFIGURACI ODESLAT VŠECHNA DATA STATUS VSTUPU / VÝSTUPU DIGITÁLNÍ VSTUP DIGITÁLNÍ VÝSTUP ANALOGOVÝ VSTUP ANALOGOVÝ VÝSTUP SERVIS Strana 13

14 ENTER PASSWORD COMMISSIONING REACTION TIME SAMPLE PUMP STREAM PROGRAM COD / BOD PROGRAM NEW REAGENTS PROGRAM REAGENTS MONITOR AUTOCAL PROGRAM 4-20mA PROGRAM RELAY PROGRAM DATA PROGRAM PRINTER PC MMC / SD CARD INFORMATION CONTACT INFORMATION SOFTWARE IDENTIFICATION ENTER PASSWORD SYSTEM CONFIGURATION ANALYSIS MODE DEMO MODE DEMO MODE CO2 DATA SYSTEM PROGRAM OXIDATION PROGRAM 1 OXIDATION PROGRAM 2 OXIDATION PROGRAM 3 LIQUID PHASE PROGRAM CALIBRATION DATA TOC CALIBRATION 1 TOC CALIBRATION 2 TOC CALIBRATION 3 TIC CALIBRATION 1 TIC CALIBRATION 2 TIC CALIBRATION 3 TN CALIBRATION 1 TN CALIBRATION 2 TN CALIBRATION 3 SEQUENCE PROGRAM AVERAGE PROGRAM CLEANING PROGRAM ZERO PROGRAM SPAN PROGRAM REAGENTS PURGE PRESSURE / FLOW TEST OUTPUT DEVICES REACTION CHECK RESULT INTERGRATION FAULT SETUP FAULT STATUS ZADEJTE HESLO UVEDENÍ DO PROVOZU DOBA ODEZVY VZOREK ČERPADLA PROGRAM PRŮTOKU COD / BOD PROGRAM PROGRAM NOVÝCH REAGENTŮ MONITOR REAGENTŮ PROGRAM AUTOKALIBRACE PROGRAM 4-20mA PROGRAM RELÉ PROGRAM DAT TISKÁRNA POČÍTAČ KARTA MMC / SD INFORMACE KONTAKTNÍ INFORMACE SOFTWARE IDENTIFIKACE ZADEJTE HESLO KONFIGURACE SYSTÉMU REŽIM ANALÝZY REŽIM DEMO REŽIM DEMO DATA CO2 PROGRAM SYSTÉMU PROGRAM OXIDACE 1 PROGRAM OXIDACE 2 PROGRAM OXIDACE 3 PROGRAM KAPALNÉ FÁZE KALIBRAČNÍ DATA KALIBRACE TOC 1 KALIBRACE TOC 2 KALIBRACE TOC 3 KALIBRACE TIC 1 KALIBRACE TIC 2 KALIBRACE TIC 3 KALIBRACE TN 1 KALIBRACE TN 2 KALIBRACE TN 3 PROGRAM SEKVENCE BĚŽNÝ PROGRAM ČISTÍCÍ PROGRAM PROGRAM VYNULOVÁNÍ PROGRAM KALIBRACE ROZSAHU PROČIŠTĚNÍ REAGENTŮ TEST TOKU / TLAKU VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ KONTROLA REAKCE INTERGRACE VÝSLEDKU NASTAVENÍ PORUCHY STATUS PORUCHY Strana 14

15 O2 FLOW RELAY PCB FAULT OZONE PCB FAULT CO2 ANALYZER FAULT BIOTECTOR TEMPERATURE COOLER TEMPERATURE CO2 ANALYZER COOLER PROGRAM SOFTWARE UPDATE PASSWORD LANGUAGE ENTER PASSWORD HARDWARE CONFIGURATION PRŮTOK O2 PORUCHA RELÉ PCB PORUCHA OZÓN PCB PORUCHA CO2 ANALYZÁTORU TEPLOTA BIOTECTORU TEPLOTA CHLADIČE ANALYZÁTOR CO2 PROGRAM CHLADIČE AKTUALIZACE SOFTWARU HESLO JAZYK ZADEJTE HESLO KOFIGURACE HARDWARU Strana 15

16 2.1.1 Režim spuštění Po spuštění BioTectoru LCD obrazovka automaticky zobrazí Reakční data se spožděním 60 vteřin. Stisknutím tlačítka ESCAPE se může uživatel pohybovat z obrazovky Reakčních dat na obrazovku Grafu reakce. Stisknutím tlačítka ENTER se obrazovka Grafu reakce změní zpět na obrazovky Reakčních dat. Po stisknutí tlačítka ENTER na obrazovce Reakčních dat se objeví další stupeň obrazovky, na které si může uživatel pomocí tlačítek UP nebo DOWN a ENTER zvolit požadované menu. Vstup do všech úrovní menu může být chráněn číselným heslem. Pokud nejsou hesla nastavená, po stisknutí tlačítka ENTER se uživatel dostane přímo do podmenu vybrané úrovně. Pokud byla v systému hesla nastavená, objeví se obrazovka pro zadání hesla, do které musí být heslo zadáno před tím, než bude uživateli povolen vstup do vybrané úrovně. Ve všech případech tlačítko ESCAPE vrátí uživatele na předchozí obrazovku Zprávy stavu systému Zprávy stav systému jsou zobrazeny v levém horním rohu na obrazovkách Analýzy dat a Stavy reagentů. U většiny ostatních obrazovek je na tomto místě zobrazen pouze název obrazovky. Zprávy stavu systému jsou zobrazeny v tomto pořadí: 1. SYSTEM MAINTENANCE [ÚDRŽBA SYSTÉMU] BioTector je v reřimu údržby, aktivovaný udržbovým spínačem. 2. SYSTEM FAULT [PORUCHA SYSTÉMU] Porucha na BioTectoru. Systém je zastaven. 3. SYSTEM WARNING [VAROVÁNÍ SYSTÉMU] Varování na BioTectoru. Systém běží. 4. SYSTEM NOTE [POZNÁMKA SYSTÉMU] Poznámka na BioTectoru. Systém běží. 5. SYSTEM CALIBRATION [KALIBRACE SYSTÉMU] Kalibrace BioTectoru. Může se jednat o Kalibraci rozsahu měření, Kontrolu rozsahu meření, Kalibraci nuly nebo Nulovou kontrolu. 6. Operační status systému. Může se jednat o jeden z níže uvedených: SYSTEM RUNNING [SYSTÉM V PROVOZU] systém běží. SYSTEM STOPPED [SYSTÉM ZASTAVEN] systém byl zastaven buď kvůli závadě nebo klávesnicí. REMOTE STANDBY [POHOTOVOSTNÍ REŽIM] systém byl dálkově uveden do pohotovostního režimu. Systém přestal analyzovat. Čas a datum jsou na BioTectoru zobrazeny v pravém horním rohu každé obrazovky. Pokud systém zaznamenal poruchu/varování/upozornění, bude na tomto místě střídavě s časem/datumem problikávat FAULT LOGGED [ZAZNAMENANÁ PORUCHA] do té doby, než bude porucha/varování/upozornění vyřešeno. Většině systémových nastavení je zabráněno, když BioTector běží. Strana 16

17 2.1.3 Obrazovka analyzačních dat B I O T E C T O R R U N N I N G 0 9 : 1 7 : : 1 3 : R E A C T I O N S T A R T T I C & T O C S T R E A M 2 R E A C T I O N T Y P E T O C R E A C T I O N P H A S E 1 R A N G E s R E A C T I O N T I M E s R E A C T I O N D U R A T I O N R E A C T I O N R E S U L T T I C m g C / l T O C m g C / l 0 9 : 0 7 : S : 0 1 : S : 5 5 : S : 4 9 : S 4 x : 4 3 : S 5 x : 3 7 : C F BIOTECTOR RUNNING REACTION START TIC & TOC STREAM REACTION TYPE REACTION PHASE RANGE REACTION TIME REACTION DURATION REACTION RESULT BIOTECTOR PRACUJE ZAČÁTEK REAKCE TYP REAKCE TIC & TOC PROUD REAKČNÍ FÁZE ROZSAH ČAS REAKCE TRVÁNÍ REAKCE VÝSLEDEK REAKCE Obrazovka analyzačních dat je výchozí sekcí BioTectoru pro analýzu (TIC, TOC, TC a VOC) uhlíku. Při pohybu uživatelem různými stupni softwarového menu se obrazovka BioTectoru po 15 minutách neaktivity na membránové klávesnici navrátí automaticky na tuto obrazovku. Tato obrazovka zobrazuje informace o: - času začátku reakce. - typu reakce, například TIC & TOC reakce, TC reakce, čistící reakce. - o reakční fázi, například je-li reakce v té chvíli ve fázích TIC, hlavní oxidace a TOC. - o operačním rozsahu (např. Rozsah 1, 2 nebo 3). - o času reakce, který uběhl (ve vteřinách) od začátku analýzy. - o trvání reakce, což je celková doba trvání reakce (ve vteřinách). Obrazovka analyzačních dat také obsahuje archiv posledních 25 reakcí. Posledních šest reakcí je zobrazeno na obrazovce. K zobrazení ostaních reakcí použijte tlačítka DOWN [DOLŮ] nebo RIGHT [DO PRAVA] k pohybu dolů a tlačítka LEFT [DO LEVA] a UP [NAHORU] pro pohyb nahoru. Každý záznam o reakci v archivu reakcí obsahuje: - Doba začátku čas začátku reakce. - Datum datum reakce. - Typ záznamu, za použití těchto předpon: S1 to S6 reakce z proudu 1 až 6. M1 to M6 reakce manuálního vzorku průtoku 1 až do manuálního vzorku 6. senzor pro nalezení vzorků buď vzorek nalezl, nebo se ve vzorku/manuálním přívodu pro odebrání vzorku nenachází výrazný počet bublin. x senzor pro nalezení vzorku nenalezl vzorek, nebo se v průtoku/manuálním přívodu pro odebrání vzorku nachází výrazný počet bublin. Viz Stav vzorku v části Chybné nastavení pro více informací. CF celá čistící reakce. RW reakce promívání reaktoru. RS reakce v dálkovém pohotovostním režimu. ZC reakce kalibrace nuly. ZK reakce nulové kontroly. Strana 17

18 ZM manuální nastavení nuly. SC reakce kalibrace rozsahu měření. SK reakce ověření rozsahu měření. SM manuální nastavení koeficientu rozsahu měření. A1 to A6 24 hodinový průměrný výsledek z průtoku 1 do průtoku 6. - Výsledky analýzy výsledky analýzy podle typu analýzy (např. TIC, TOC in mgc/l). B I O T E C T O R R U N N I N G 0 9 : 1 7 : : 1 3 : R E A C T I O N S T A R T T N S T R E A M 2 R E A C T I O N T Y P E S M P L P U R G E R E A C T I O N P H A S E 1 R A N G E s R E A C T I O N T I M E s R E A C T I O N D U R A T I O N R E A C T I O N R E S U L T T N m g N / l 0 9 : 0 7 : S : 0 1 : S : 5 5 : S : 4 9 : S 4 x : 4 3 : S 5 x : 3 7 : S BIOTECTOR RUNNING REACTION START TN STREAM 2 REACTION TYPE SMPL PURGE REACTION PHASE RANGE REACTION TIME REACTION DURATION REACTION RESULT BIOTECTOR PRACUJE ZAČÁTEK REAKCE TN PROUD 2 TYP REAKCE ČIŠTĚNÍ VZORKU REAKČNÍ FÁZE ROZSAH ČAS REAKCE TRVÁNÍ REAKCE VÝSLEDEK REAKCE Pokud je BioTector postaven i jako TOC TN analyzátor, výsledky analýzy relevantních parametrů (např. TN, atd.) jsou také zobrazeny na jedné nebo více obrazovkách Tyto obrazovky zobrazují informace o: - Čas začátku reakce. - Typ reakce, jako například reakce TN STREAM 2 [TN PROUD 2]. - Reakční fáze, například je-li analýza ve fázi SAMPLE PURGE [ČIŠTĚNÍ VZORKU], atd. - Rozsah, který BioTector používá k vypracování analýzy. - Momentální čas reakce pro odpovídající analýzu (TN). - Trvání reakce pro celkovou dobu průběhu odpovídající analýzy (např. TN). Strana 18

19 2.1.4 Obrazovka grafu analýzy [ k P a ] 0 9 : 1 7 : T I C m g u C O 2 T O C m g u C O 2 0 s s s s l / h 2 6 C 5 6 C O 2 i 1 2 C O 2 z s Obrazovka grafů analýzy podává informace o analýze, která v tom okamžiku probíhá a umožňuje uživateli monitorovat postup analýzy. Tato obrazovka zobrazuje informace o: - Aktuální atmosferický tlak měřený v kpa (např kpa). - Nekalibrovaná data z analýzy v miligramech na litr (mgu), například TICmgu nebo TOCmgu bez náhrady za atmosferický tlak. - Vrchol hladiny CO2 v každé fázi reakce (např. 956ppm CO2). - Aktuální průtok MFC v l/h (např l/h). - Teplota analyzátoru v C (např. 26 C). - Okamžitá hodnota CO2 (např. 56ppm CO2i) a nulová hodnota CO2 (např. 12ppm CO2z) reakce. - Doba uplynulá od začátku analýzy (např. 265s). Strana 19

20 2.1.5 Obrazovka stavu reagentů B I O T E C T O R R U N N I N G 0 9 : 1 7 : A C I D M O N I T O R l ~ 3 5 D A Y S B A S E M O N I T O R l ~ 3 5 D A Y S H C l W A T E R M O N I T O R l ~ 3 8 D A Y S T N C L E A N I N G M O N I T O R l ~ D A Y S D I W A T E R M O N I T O R l ~ 6 0 D A Y S N O T E : D A Y S L E F T I S A N E S T I M A T E B A S E D S Y S T E M C U R R E N T U S E BIOTECTOR RUNNING ACID MONITOR BASE MONITOR HCl WATER MONITOR TN CLEANING MONITOR DI WATER MONITOR NOTE: DAYS LEFT IS AN ESTIMATE BASED SYSTEM CURRENT USE BIOTECTOR PRACUJE MONITOR KYSELINY MONITOR ZÁSADY MONITOR VODY S HCl MONITOR TN ČIŠTĚNÍ MONITOR DESTILOVANÉ VODY POZN.: ZBÝVAJÍCÍ DNY JSOU ORIENTAČNÍ ZALOŽENÉ NA AKTUÁLNÍM POUŽITÍ SYSTÉMU Při aktivaci obrazovky stavu reagentů se na displeji objeví odhadovaný počet dnů, který zbývá pro každý typ reagentu. Chyba LOW REAGENTS [NÍZKÝ POČET REAGENTŮ] se objeví při nízkém počtu reagentů. Závada se odstraní nastavením stupně reagentů v menu Instalace nových reagentů. Zaznamenejte, že chyba LOW REAGENTS může být nastavena jako varování (kde se aktivuje relé běžné chyby) nebo jako upozornění, kde je zapotřebí speciální programovatelné relé, které upoznorní na stav LOW REAGENTS. Strana 20

21 2.1.6 Menu pro výběr úrovně S E L E C T L E V E L 0 9 : 1 7 : < O P E R A T I O N 2 C A L I B R A T I O N 3 M A I N T E N A N C E SELECT LEVEL OPERATION CALIBRATION MAINTENANCE VYBERTE ÚROVEŇ OPERACE KALIBRACE ÚDRŽBA Tato obrazovka umožňuje uživateli přístup k menu operace, kalibrace a údržby. 1. Operation [Operace]. Toto menu umožňuje přístup k základní funkci BioTectoru a umožnňuje přístup k archivům. Menu může být chráněno heslem nastavitelným v Menu pro nastavení hesla. 2. Calibration [Kalibrace]. Toto menu umožní uživateli rozběhnutí cyklů nulové kalibrace rozsahu měření. Menu může být chráněno heslem nastavitelným v Menu pro nastavení hesla. 3. Maintenance [Údržba]. Toto menu umožní uživateli otestovat jednotlivé součásti BioTectoru, diagnostiku, stažení dat, naprogramování softwarových funkcí a naprogramování systému specifických nastavení BioTectoru. Podmenu může být chráněno heslem nastavitelným v menu pro hesla. Strana 21

22 2.1.7 Menu pro zadání hesla 0 9 : 1 7 : E N T E R P A S S W O R D F O R O P E R A T I O N S E C U R I T Y D O M A I N [ ] ENTER PASSWORD FOR OPERATION SECURITY DOMAIN ZADEJTE HESLO PRO PRÁCI V CHRÁNĚNÉ OBLASTI BioTector má odlišná hesla pro všechny úrovně/zabezpečení oblastí, mezi která patří operace, kalibrace, diagnostika, uvedení do provozu, konfigurace systému a konfigurace hardwaru. Tato hesla jsou programovatelná a pokud bylo heslo nastaveno pro určitou úrověň v Menu pro nastavení hesla (viz. část Hesla pro více informací), musí být toto heslo zadáno před tím, než BioTector povolí vstup do heslem chráněných oblastí. Použití hesla pro vyšší úrověň menu také povolí přístup k nižším úrovním/oblastem. Strana 22

23 2.2 Operační Menu Diagram operačního menu ENTER PASSWORD OPERATION START, STOP REAGENTS SETUP INSTALL NEW REAGENTS PURGE REAGENTS & ZERO SYSTEM RANGE DATA MANUAL PROGRAM REACTION ARCHIVE ENTER DATE ARCHIVE TIC & TOC ARCHIVE TN ARCHIVE COD / BOD FAULT ARCHIVE TIME & DATE CONTACT INFORMATION ZADEJTE HESLO OPERACE START, STOP NASTAVENÍ REAGENTŮ INSTALACE NOVÝCH REAGENTŮ PROČIŠTĚNÍ REAGENTŮ & VYNULOVÁNÍ DATA SYSTÉMOVÉHO ROZSAHU MANUÁLNÍ PROGRAM ARCHIV REAKCÍ ZADEJTE DATUM ARCHIV TIC & TOC ARCHIV TN ARCHIV COD / BOD ZRCHIV ZÁVAD ČAS & DATUM KONTAKTNÍ ÚDAJE Operační menu umožní uživateli analyzátor zapnout a vypnout. Přes toto menu jsou také zpřístupněná menu pro činnost systému Start Stop Uživatel může BioTector zapnout a vypnout za pomocí menu Start Stop. 1. Remote Standby [Dálkový pohotovostní režim]. Remote Standby je volitelná funkce, která se aktivuje ze vstupu 19 (standardně) na signál PCB (např. ze spínače průtoku). Na hlavní obrazovce reakčních dat se v levém horním rohu objeví REMOTE STANDBY, což znamená, že BioTector je v pohotovostním režimu. Při aktivaci signálu dálkového pohotovostního režimu BioTector neanalyzuje. Přístup ke všem menu a operačním funkcím zůstává stejný, jako kdyby BioTector byl v normálním pracovním stavu. BioTector spustí jednu pohotovostní reakci každých 24 hodin v čase naprogramovaném pro Test tlaku/průtoku (standardně v 8.15 hodin). Během reakce dálkového pohotovostního režimu není odebírán vzorek (je použita pouse kyselina a základní reagenty). Tato reakce je v archivu reakcí označená jako RS (Remote Standby). Signál 4-20mA ani jiná výstupní zařízení nejsou aktualizovány. Po deaktivaci signálu pohotovostního režimu začne BioTector znovu analyzovat. Při aktivaci signálu pohotovostního režimu, musí být zvolen Finish & Stop [skončit a zastavit] nebo Emergency Stop [nouzové zastavení] před použitím funkcí jako jsou Instalace nových reagentů, Kalibrace nuly a kalibrace rozsahu měření, Průběh testů, atd. Pokud je BioTector zastaven pomocí funkcí Finish & Stop nebo Emergency Stop, nebo automaticky chybou v systému, nebude možné BioTector zapnout odstraněním signálu dálkového pohotovostního režimu. Pro restartování BioTectoru musí být použita funkce Start. Pokud je BioTector zapnut v době kdy je aktivován signál dálkového pohotovostního režimu, BioTector se přepne do dálkového pohotovostního režimu. Analýza manuálně nabíraného vzorku může být normálně provedena pomocí Menu manuálního programu, když je BioTector v dálkovém pohotovostním režimu. Strana 23

24 Caution Údržba by měla být prováděna jen tehdy, když se v horním levém rohu obrazovky Reakčních dat objeví SYSTEM STOPPED [SYSTÉM ZASTAVEN] nebo když je systém vypnutý. Pokud se na obrazovce objeví REMOTE STANDBY [DÁLKOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM] nebo SYSTEM RUNNING [SYSTÉM V PROVOZU], zastavte BioTector použitím funkcí Finish & Stop nebo Emergency Stop. Caution Pozor 2. Start [Start]. Tato funkce uvede BioTector do provozu. Po zapnutí BioTectoru je resetovaná funkce víceproudové operační sekvence (pokud je naprogramována). BioTector provede sekvence Čištění ozónu, Test tlaku/průtoku, Čištění reaktoru a Čištění analyzátoru automaticky před začátkem analýzy. Sekvence Čištění ozónu čistí zbytkový ozón ozónovým destruktorem. Sekvence Testu tlaku/průtoku potvrdí, že neuniká plyn a v BioTectoru není žádná překážka průtoku plynu. Sekvence Čištění reaktoru pročistí jakoukoli kapalinu z reaktoru ventilem pro odtok vzorku. Sekvence Čištění analyzátoru pročistí plyny CO2 z analyzátoru CO2 výfukovým ventilem. Zobarazení * dá uživateli vědět, že funkce byla aktivována. Pokud se v systému vyskytne chyba, nebude možné až do jejího odtsranění analyzátor uvést do provozu. 3. Finish & Stop [Skončit a zastavit]. Pokud je tato funkce z klávesnice aktivována, BioTector se zastaví ihned poté, co dokončí stávající činnost. Zobrazení * oznámí uživateli, že funkce byla aktivována. 4. Emergency Stop [Nouzové zastavení]. Při aktivaci této funkce BioTector zruší průběh stávající reakce a rychle zastaví sekvence Čištění ozónu, Čištění reaktoru a CO2 čištění analyzátoru. Zobrazení * oznámí uživateli, že funkce byla aktivována. Nouzové zastavení má nejvyšší prioritu a vždy zruší funkci Skončit a zastavit. Quick Startup Function [Funkce rychlého startu]: Během údržby, testování systému, atd., může být za účelem kontroly různých parametrů nutné BioTector rychle zapnout a vypnout. Stisknutím tlačítka ENTER pro volbu Start společně se stisknutím tlačítka RIGHT ARROW [PRAVÉ ŠIPKY] se vyhnete sekvenci Test Tlaku/průtoku a zajistíte rychlé spuštění. Při použití funkce rychlého spuštění systém v archivu závad zaloguje varování 28_NO PRESSURE TEST [28_TLAK NETESTOVÁN] a započne činnost. Stejné varování bude také zalogováno při použití této funkce při uvedení BioTectoru do provozu z menu Nastaveni reagentů, Manuální program a Kalibrace. Strana 24

25 2.2.2 Nastavení reagentů Toto menu umožňuje uživateli přístup menu Reagentů. 1. Install New Reagents [Instalace nových reagentů]. Menu, ve kterém se instalují a připravují reagenty BioTectoru. Varování a upozornění 85_Reagents Low [85_nízká hodnota reagentů] a 20_No Reagents [20_žádné reagenty] lze také v tomto menu resetovat. 2. Purge Reagents & Zero [Čištění reagentů & nula]. Menu k čištění reagentů a provedení cyklu kalibrace nuly Instalace nových reagentů I N S T A L L N E W R E A G E N T S 0 9 : 1 7 : C O N F I R M T H E F O L L O W I N G : 1 < N E W A C I D C O N N E C T E D 2 R E S E T A C I D M O N I T O R l ~ 3 5 D A Y S 3 N E W B A S E C O N N E C T E D 4 R E S E T B A S E M O N I T O R l ~ 3 5 D A Y S 5 N E W H C l W A T E R C O N N E C T E D 6 R E S E T H C l W A T E R M l ~ 3 8 D A Y S 7 N E W T N C L E A N I N G C O N N E C T E D 8 R E S E T T N C L E A N I N G M l ~ D A Y S 9 N E W D I W A T E R C O N N E C T E D N O T E : B I O T E C T O R W I L L R E - S T A R T W H E N T H E N E W R E A G E N T S C Y C L E I S C O M P L E T E INSTALL NEW REAGENTS CONFIRM THE FOLLOWING: NEW ACID CONNECTED RESET ACID MONITOR 35 DAYS NEW BASE CONNECTED RESET BASE MONITOR 35 DAYS NEW HCl WATER CONNECTED RESET HCl WATER 38 DAYS NEW TN CLEANING CONNECTED RESET TN CLEANING 150 DAYS NEW DI WATER CONNECTED NOTE: BIOTECTOR WILL RE-START WHEN NEW REAGENTS CYCLE IS COMPLETE INSTALACE NOVÝCH REAGENTŮ POTVRĎTE NÁSLEDUJÍCÍ NOVÁ KYSELINA PŘIPOJENA RESETOVAT MONITOR KYSELIN 35 DNÍ NOVÁ ZÁSADA PŘIPOJENA RESETOVAT MONITOR ZÁSADY 35 DNÍ NOVÁ VODA S HCl PŘIPOJENA RESETOVAT VODU S HCl 38 DNÍ NOVÉ TN ČIŠTĚNÍ PŘIPOJENO RESETOVAT TN ČIŠTĚNÍ 150 DNÍ NOVÁ DESTILOVANÁ VODA PŘIPOJENA POZN.: BIOTECTOR SE RESTARTUJE PO UKONČENÍ NOVÉHO CYKLU REAGENTŮ Strana 25

26 I N S T A L L N E W R E A G E N T S 0 9 : 1 7 : C O N F I R M T H E F O L L O W I N G : 1 0 R E S E T D I W A T E R M O N l ~ 6 0 D A Y S 1 5 N E W Z E R O W A T E R ( D I W ) C O N N E C T E D m g C / l T I C S T A N D A R D C O N N E C T E D m g C / l T O C S T A N D A R D C O N N E C T E D m g N / l T N S T A N D A R D C O N N E C T E D 2 0 S T A R T N E W R E A G E N T C Y C L E N O T E : B I O T E C T O R W I L L R E - S T A R T W H E N T H E N E W R E A G E N T S C Y C L E I S C O M P L E T E INSTALL NEW REAGENTS CONFIRM THE FOLLOWING: RESET DI WATER MON 60 DAYS NEW ZERO WATER (DIW) CONNECTED 50.0mg C/l TIC STANDARD CONNECTED 350.0mg C/l TOC STANDARD CONNECTED 100.0mg N/l TN STANDARD CONNECTED START NEW REAGENT CYCLE NOTE: BIOTECTOR WILL RE-START WHEN NEW REAGENTS CYSLE IS COMPLETE INSTALACE NOVÝCH REAGENTŮ POTVRĎTE NÁSLEDUJÍCÍ: RESETOVAT MONITOR DESTILOVANÉ VODY 60 DNÍ NOVÁ DESTILOVANÁ VODA PŘIDÁNA PŘIPOJEN STANDARD TIC 50.0mg C/l PŘIPOJEN STANDARD TOC 350.0mg C/l PŘIPOJEN STANDARD TN 100.0mg N/l ZAČÍT NOVÝ CYKLUS REAGENTU POZN.: BIOTECTOR SE RESTARTUJE PO UKONČENÍ NOVÉHO CYKLU REAGENTU Proces instalace nových reagentů je automatická procedura k instalaci nových reagentů, nastavení posunutí nuly cyklem Kalibrace nuly, nastavení úrovně kontroly reakce a kontroly rozsahu cyklů Kalibrace rozsahu nebo Kontrola rozsahu. Základní parametry Kontroly/kalibrace nuly a Kontrola/kalibrace rozsahu (provozní rozsah, počet reakcí, standardní koncentrace kapalin, atd.) jsou naprogramovány v menu Kalibrace nuly a dále v menu Kalibrace rozsahu (viz. Část 23 Kalibrační menu pro více informací). Úplné parametry Kontroly/kalibrace nuly a Kalibrace/kontrola rozsahu jsou naprogramovány v menu Program vynulování a dále menu Program rozsahu (viz. Část Program vynulování a Program kalibrace rozsahu pro více informací). Před spuštěním cyklu Instalace nových reagentů musí být Bio Tector zastaven. Potvrďte, že všechny příslušné reagenty na BioTectoru byli nainstalovány, například pro reagent kyseliny, zvolte New Acid Connected [Nová kyselina přidána] a stiskněte ENTER. Objeví se znak zaškrnutí, který potvrdí, že byla přidána nová kyselina. Všimněte si, že pokud je aktualizován objem jednoho nebo více reagentů v menu Monitor Reagentů, systém automaticky upraví nové objemy reagentů v tomto menu a dále aktualizuje čísla zobrazená v hlavním menu Stavu reagentů. Objem reagentů může být resetován během provozu systému. Tato funkce umožní uživateli doplnit reagenty, nejlépe vodou s kyselinou chlorovodíkovou (pokud nainstalováno v systémech s vestavěným FMI heavy duty oběhovým čerpadlem), čistícím roztokem a destilovanou vodou bez zastavení systému. Nicméně při doplnění či výměně kyseliny a/nebo zásady, systém vyžádá nový cyklus Kalibrace nuly. Při volbě RESET ACID MONITOR [RESETOVAT MONITOR KYSELINY] a/nebo RESET BASE MONITOR [RESETOVAT MONITOR ZÁSADY], se na obrazovce zobrazí varování ZERO CALIBRATION REQUIRED [NUTNÁ KALIBRACE NULY]. Proto se důrazně doporučuje BioTector zastavit a v menu Kalibrace nuly aktivovat cykly Začít nový reagenční cyklus nebo Kalibrace nuly. Je důležité, aby byla před začátkem cyklu Instalujte nové reagenty do BioTectoru přidána destilovaná voda (DI voda). Narozdíl od BioTector TOC analyzátorů, u analyzátorů BioTector TOC TN, je destilovanou vodu potřeba nastavit do správné hodnoty posunu od nuly (korekce nuly) pro analýzy TN. Pokud se tak nestane, může se to odrazit na nulové odezvě systému a výsledcích analýzy. Po potvrzení připojení a resetování všech reagentů v tomto menu a po zvolení Začít nový reagenční cyklus, začne cyklus Instalace nových reagentů. Uživatel má odpovědnost se ujistit, že objemy reagentů jsou naprogramovány správně v menu Monitor reagentů, resetování monitorování reagentů je provedeno správně v menu Instalovat nové reagenty a na závěr, pokud to bude potřeba, aktivovat cyklus Kalibrace nuly buď funkcí Začit nový reagenční cyklus v menu Instalace nových reagentů, nebo funkcí Provést kalibraci nuly v menu Kalibrace nuly. Strana 26

27 Cyklus Instalace nových reagentů sestává z následujících kroků: 1. Čištění reagentů: Systém čistí a naplňuje všechny linky novými reagenty. 2. Kalibrace nuly: Úroveň Nastavení nuly (posun nuly) je nastavena pro všechny rozsahy analýzy a úroveň Kontrola reakce TOC je aktualizována (pokud je v menu Kontrola reakce CO2 LEVEL [HLADINA CO2] naprogramována jako AUTO [AUTOMATICKY]). 3. Pokud je Kalibrace rozsahu nebo Kontrola rozsahu aktivována v menu Programu nových reagentů, je vykonána Kalibrace rozsahu nebo Kontrola rozsahu. Po dokončení procedury se BioTector buď zastaví nebo se vrátí do režimu on-line, záleží na nastavení AUTOMATIC RE-START [AUTOMATICKÝ RESTART] v menu Program nových reagentů (viz Část program nových reagentů pro více informací) Čištění reagentů & vynulování Funkce Čištění reagentů & vynulování je automatická procedura čištění reagentů, nastavení posunutí počátku nuly a nastavení úrovní kontroly reakcí BioTectoru. Programová nastavení pro Čištění reagentů se nachází v menu Čištění reagentů. 1. Purge Reagents & Zero [Čištění reagentů & vynulování]. Tato možnost umožňuje uživateli spustit cyklus Čištění reagentů & vynulování. Strana 27

28 2.2.3 Obrazovka dat o rozsahu systému Toto menu zobrazuje specifické údaje analytického rozsahu systému všech měřených součástí (např. TIC, TOC, TN, atd.). BioTector může být kalibrován až 3 analytickými řadami pro každou měřenou součást. Když je specifická součást vzorku (např. TOC) meřená ve specifickém rozsahu (např. Rozsah 2), analýza ostatních součástí vzorků (např. TN, atd.) je také vypracovávána ve stejném analytickém rozsahu Menu manuálního programu M A N U A L P R O G R A M 0 9 : 1 7 : < R U N A F T E R N E X T R E A C T I O N 2 R U N A F T E R 0 0 : R E T U R N T O O N - L I N E S A M P L I N G Y E S 4 R E S E T M A N U A L P R O G R A M 5 6 M A N U A L 1, 4 R A N G E 1 7 M A N U A L 2, 4 R A N G E 3 8 M A N U A L 3, 4 R A N G E 2 9 M A N U A L -, R A N G E M A N U A L -, R A N G E M A N U A L -, R A N G E M A N U A L -, R A N G E M A N U A L -, R A N G E - MANUAL PROGRAM RUN AFTER NEXT REACTION RUN AFTER RETURN TO ON-LINE SAMPLING RESET MANUAL PROGRAM MANUAL RANGE PROGRAM MANUÁLNÍHO REŽIMU PROVÉST PO NÁSLEDUJÍCÍ REAKCI PROVÉST PO NÁVRAT DO REŽIMU ON-LINE ANALÝZY RESETOVAT MANUÁLNÍ PROGRAM MANUÁLNÍ ROZSAH Menu Manuálního programu umožňuje uživateli ovládat systém v manuálním operačním režimu za účelem analýzy namátkových vzorků/standardů nebo sekvence vzorků/standardů ručně. Toho může být dosaženo instalací jednoho nebo několika Manuálních ventilů do systému. Sekvence manuální analýzy může být započata po ukončení stávajíví reakce nebo v čase nastaveném uživatelem. Po skončení manuální sekvenece může být systém naprogramován tak, aby se automaticky vrátil do režimu online. Zaznamenejte, že všechny čistící cykly, testy tlaku/průtoku, cykly vynulování a intervaly měření jsou manuálním operačním režimem přerušeny. Automaticky je také během režimu manuální obsluhy přerušený opačný chod Čerpadla pro odběr vzorků v případě, že v systému není naistalovaný Ventil manuálního bypassu a REVERSE (ZPĚTNÝ) čas vzad není naprogramovaný pro příslušný Manuální ventil v menu Čerpadla pro odběr vzorku. Všechny položky v tomto menu mohou být pozměněny během provozu BioTectoru, s vyjímkou kde: - Nebyly v menu Výstupních zařízení definovány manuální ventily. - Manuální režim je současně v provozu. - Manuální režim má začít po skončení stávající reakce. Všimněte si, že Manuální režim vždy začne u prvního naprogramovaného ventilu a postupuje naprogramovanou sekvencí. 1. Run After Next Reaction [Provést po následující reakci]. K uvedení do provozu sekvenci manuálního operačního režimu po reakci, kterou BioTector právě zpracovává, stiskněte ENTER na této položce v menu. * znamená, že tato funkce byla zvolena. Pokud je BioTector zastaven, Manuální režim začne ihned. K deaktivaci této funke před tím, než se spustí manuální operační režim, stiskněte znovu tlačítko ENTER, nebo aktivujte jinou funkci. V systémech se zabudovaným dálkovým ovládáním s možností Manuálního programu, dálkový signál (Vyvolání manuálního režimu ze Vstupu 7) aktivuje funkci Provést po následující reakci. 2. Run After 00:00 [Provést po 00:00]. Podobné volbě z menu číslo 1, ale manuální operační režim začne po nastaveném čase. Strana 28

29 3. Return to On-line Sampling [Návrat do režimu on-line analýzy]. Toto menu umožní uživateli přesně určit, jestli se má BioTector zastavit (s nastavením NO (NE)) nebo se vrátit k monitorování on-line (s nastavením YES (ANO)) po skončení manuální operační sekvence. 4. Reset Manual Program [Resetovat manuální program]. Použitím této funkce vrátíte všechna naprogramovaná nastavení zpět na výchozí hodnoty Manual [manuální program]. Za účelem analýzy jednoho nebo několika vzorků/standardů použitím manuálního operačního režimu, zapojte nejprve vzorek/standard do manuálního portu/ů z vnější strany BioTectoru. Poté v tomto menu vyberte odpovídající Manuální ventil (první nastavení). Poté zadejte počet vzorků (počet analyzačních reakcí), které by měli projít Manuálním ventilem (druhé nastavení). Nakonec zvolte správný analyzační rozsah (ROZSAH 1, 2, nebo 3), pokud znáte stupeň koncentrace vzorku/standardu. Podívejte se na obrazovku Dat o rozsahu systému (viz. Část Obrazovka dat o rozsahu systému pro více informací) k zobrazení dostupných rozsahů systému a k výběru správného operačního rozsahu. Pokud neznáte stupeň koncentrace vzorku/standardu, zvolte AUTO a BioTector si vybere optimální analytický rozsah. Pokud je RANGE [ROZSAH] nastavený na AUTO je doporučeno minimálně pět analytických reakcí (druhé nastavení), aby mohl BioTector nalézt optimální operační rozsah za pomoci své automatické funkce sledování překročení. Při výběru funkce AUTO, záleží na analytickém rozsahu a odezvě systému, první dva nebo tři výsledky analýzy pravděpodobně budou muset být skartovány. Strana 29

30 2.2.5 Obrazovka archivu procesů Archiv procesů obsahuje informace o TIC, TOC, TC, VOC, COD, BOD, TN, ventil průtoku, reakční rozsah, čas počátku a ostatní informace týkající se analýzy posledních 9999 reakcí. Pokud je archiv plný, potom každý nový proces přepíše ten poslední v archivu. Protože Archiv procesů obsahuje 9999 záznamů, uživatel musí nejprve zadat datum, kterým chce aby prohlížení archivu začalo. Menu Zadejte datum umožní uživateli vybrat konkrétní datum první zobrazené reakce v archivu. Každý záznam o reakci v archivu reakcí obsahuje: - Doba začátku - čas začátku reakce, která je v tomto menu zobrazena bez vteřin - Datum - datum reakce - Typ reakce - s těmito předponami: S1 to S6: Reakce z proudu 1 až 6. M1 to M6: Reakce a manuálního vzorku průtoku 1 až do manuálního vzorku 6. Senzor pro nalezení vzorků buď vzorek nalezl, nebo se v průtoku/manuálním přívodu pro namátkový vzorek nenachází výrazný počet bublin. x Senzor vzorku vzorek nenalezl, nebo se v průtoku/manuálním přívodu pro namátkový vzorek nachází výrazný počet bublin. Viz. Stav vzorku v části Chybné nastavení pro více informací CF: Celý čistící proces. RW: Proces promívání reaktoru. RS: Proces v dálkovém pohotovostním režimu. ZC: Proces kalibrace nuly. ZK: Proces kontroly nuly. ZM: Manuální nastavení nuly. SC: Proces ověření rozsahu měření. SK: Proces ověření rozsahu měření. SM: Manuální nastavení koeficientu rozsahu měření. A1 to A6: 24 hodinový průměrný výsledek z průtoku 1 do průtoku 6. Uživatel se v menu může pohybovat zobrazenými reakcemi individuálně stisklnutím tlačítek UP [NAHORU] a DOWN [DOLŮ] jednotlivě, nebo se může pohybovat po 10 položkách reakcí za použití tlačítek LEFT [VLEVO] a RIGHT [VPRAVO]. Podle typu analýzy (např VOC, TC TIC, atd.) a nastavení volby systémového zobrazení (např. COD a/nebo BOD), BioTector zobrazí dodatečná reakční data zaznamenaná v Archivu reakcí. K přístupu na toto zobrazení stiskněte tlačítko ENTER [POTVRDIT] a k návratu na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko ESCAPE [ZRUŠIT] Fault Archive Menu V menu Archivu závad si uživatel může prohlédnout posledních 99 závad/varování zaregistrovaných v systému, potvrzující, zda se jedná o závady/varování aktuální nebo ne. V případě, že je archiv plný každá nová závada/varování přepíše tu nejstarší v archivu. Uživatel se může zobrazenými reakcemi pohybovat buď vždy individuálně stisknutím tlačítek UP [NAHORU] a DOWN [DOLŮ], nebo po 10 položkách reakcí pomocí tlačítek LEFT [VLEVO] a RIGHT [VPRAVO]. Viz. Část 9 Odstraňování problémů při závadách systému, varování a upozornění pro seznam všech událostí závad systému, varování a upozornění. Archivované události závad/varování jsou rozděleny do třech kategorií: - Fault [Závada]: Pod závady patří události, které způsobí, že BioTector přestane fungovat. Signály 4-20mA jsou nastaveny na úrovni závady a je aktivováno relé závady. BioTector nemůže být uveden do provozu, pokud nebyla závada v archivu zaznamenána. - Warning [Varování]: Varování je menší událost, která nevyžaduje zastavení BioTecoru. Signály 4-20mA jsou nezměněny, pouze je aktivováno relé závady. - Notification [Upozornění]: Upozornění je informace zobrazená na obrazovce (např. 86_Power Up [Zapnutí], 87_Service Time Reset [Servisní reset času] atd.) K zaznamenání aktuální závady/varování označených * v archivu, musíte nejprve závady/varování indentifikovat a naleznout. Řiďte se nezbytnými postupy pro odstranění problémů k jejich vyřešení. Viz. Část 9 Ostraňování problémů při závadách systému, varování a upozornění pro více informací. Prosím všimněte si, že může dojít k závadám na systému (např. 05_Neúspěšný test tlaku), které nemohou být uživatelem zaznamenány. Takové závady jsou automaticky resetovány a zaznamenány systémem při jeho spuštění, kdy je systém rebootován nebo když je chybný stav vyřešen. Strana 30