PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE."

Transkript

1 se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70, Brno ič: Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Jan Andrášek tel.č.: , Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu, která nepodléhá regulaci zákona č. 13 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, obecné informace 1.1 Předpokládaná hodnota veřeiné zakázky ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se skládá ze součtu ceny realizace celopodnikového informačního systému (včetně jeho zavedení, zhotovení, instalaci, licence atd.) a ceny služeb technické podpory a údržby celopodnikového informačního systému ročně vynásobené počtem 5 roků, Po kteroužto dobu bude uchazeč služby technické podpory a údržby zadavateli poskytovat. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1.2 Místo a čas plnění Místo plnění veřejné zakázky je areál zadavatele na adrese Brno, Hudcova 70. Zakázka bude realizována dle postupu zadávacího řízení po jednotlivých etapách do konce roku Technická podpora a údržba celopodnikového informačního systému bude poskytována po dobu 5 let, tj. do konce roku Vymezení předmětu a technických podmínek veřejné zakázky 2.1 Předmět veřeíné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka celopodnikového informačního systému S využitím stávajících investic a hardwarového vybavení zadavatele, včetně jeho zavedení, zhotovení, instalace, poskytnutí licence, testování a školení zaměstnanců zadavatele. Předmět veřejné zakázky zahrnuje i poskytování technické podpory a údržby celopodnikového systému zadavateli po dobu 5 let. Informace a údaje vjednotlivých částech této zadávací dokumentace včetně jejích příloh vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Všechny tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování nabídky. 2.2 Technická specifikace Přesné technické požadavky požadované funkce na celopodnikový informační systém včetně rozvojových požadavků jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 1

2 Funkce uvedené jako rozvojové požadavky nejsou předmětem této veřejné zakázky, nicméně dodávaný celopodnikový informační systém musí být nastaven tak, aby tyto rozvojové požadavky byly v případě zájmu zadavatele v dodávaném celopodnikovém informačním systému bez potíží technicky realizovatelné. Tyto rozvojové požadavky by byly v případě budoucího zájmu zadavatele o ně podrobněji technicky specifikovány a rozvedeny. 2.3 Technické vybavení zadavatele Technické vybavení zadavatele, s kterým musí být dodávaný celopodnikový informační systém kompatibilní, a na kterém musí bez problémů fungovat, je uvedeno v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 3. Obchodní a platební podmínky 3.1 Obecně Obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 k této zadávací dokumentaci. 4. Kvalifikace dodavatelů 4.1 Obecné ustanovení Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, b) profesních kvalifikačních předpokladů, c) technických kvalifikačních předpokladů. Konkrétně jsou kvalifikační předpoklady vymezeny v čestném prohlášení, jež tvoří přílohu č. zadávací dokumentace. 2 této 4.2 Prokázání kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož znění je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zjeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči, aby před podpisem smlouvy předložil originály, ověřené kopie nebo kopie (dle volby zadavatele) dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel bude oprávněn uzavřít smlouvy s dalším uchazečem v pořadí. 5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci 5.1 Poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím jeho webové stránky sekce veřejné zakázky. Uchazeč oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná ( ová) a musí být zadavateli doručena nejpozději tři pracovní dny před uplynutí lhůty k podání nabídek. 2

3 Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace do dvou pracovních dnů od jejich obdržení, a to písemně ( em). Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům prostřednictvím jejich zveřejnění na internetu. 6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky 6.1 Základní hodnotící kritérium Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. 6.2 Dílčí hodnotící kritéria Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro toto zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100%. Kritérium Váha A. Celková nabídková cena 60% B. Technická úroveň nabízeného řešení 40% B.1 Možnosti workflow 40% B.2 Bezpečnost 30% B.3 Hloubka integrace 30% Předmět hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií je následující: Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Celková nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění, tj. za realizaci celopodnikového informačního systému a za cenu služeb technické podpory a údržby celopodnikového informačního systému ročně vynásobené počtem 5 roků. Při hodnocení dle kritéria A. nebude bráno v potaz zvyšování ceny za služby technické podpory a údržby o inflaci v průběhu let, jak je stanoveno v návrhu smlouvy uvedeném v příloze č. 5 k této zadávací dokumentaci. Toto číselné kritérium bude hodnoceno tak, že nabídka s nejnižší celkovou nabízenou cenou získá 100 bodů, každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky s nejnižší celkovou nabízenou cenou k hodnocené nabídce. Celková bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria A. bude vynásobena koeficientem 0,6 tak, aby odpovídala váze kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny. Nejnižší nabídková cena Počet bodů kritéria = loox x váha v % Hodnocená nabídková cena Ad B.) Dílčí hodnotící kritérium B. Technická úroveň nabízeného řešení je rozděleno na tři subkritéria. V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Technická úroveň nabízeného řešení budou jednotlivá subkritéria hodnocena takto: Subkritérium Popis Váha Možnosti workflow Lépe bude hodnoceno takové řešení, které: 40%. umožní tvorbu a modifikaci workflow na uživatelské/administrátorské úrovni,. umožní zobrazit stavy, kterými daný objekt prošel při 3

4 zpracování,. umožní definovat WF na různých objektech s možností jejich vzájemného řetězení. Bezpečnost Lépe bude hodnocen rozsah autorizačních a autentizačních algoritmů 30% a metodik, které lze použít pro ověření a identifikaci uživatelů vstupujících do oběhu dokumentů:. Jednotná autorizace a autentizace pro celé řešení,. Plně automatizovaný proces registrace a ztotožnění,. Různé způsoby autorizace pro různé úkony v souladu s platnou legislativou (např. elektronický podpis, podání skrze datové schránky, atd.),. Integrace se současnými bezpečnostními prvky. Hloubka integrace Lépe bude hodnoceno řešení, které: 30% :. využije synergického efektu jednotlivých oblastí navzájem (např. tím, že budou sdílet navzájem služby),. nebude dodáno ve formě autonomních bloků,. sjednotí výskyt služeb, které nabízí obdobný předmět plnění s cílem realizovat úspory z rozsahu,. bude postaveno na osvědčených konceptech a otevřeno pro další rozvoj a integraci, bude řešit jednotným způsobem vnitřní a vnější integraci modulů. Pro všechna subkritéria v rámci dílčího hodnotícího kritéria B platí stejný způsob hodnocení, stejný způsob přiřazování bodů. 1. Jednotlivé nabídky budou v rámci každého subkritéria hodnoceny přiřazením bodů na škále bodů, kdy 100 bodů = nejlepší nabídka a O bodů = absolutně nevyhovující nabídka. Nabídka, která nejlépe splňuje požadavky zadavatele, získá v rámci tohoto subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nabídce, která nejlépe splňuje požadavky zadavatele. Hodnocení bude doplněno o slovní hodnocení nabídek v rámci jednotlivých subkritérií. Počet bodů v rámci jednoho subkritéria (Bi, B2, B3) se vynásobí jeho přidělenou vahou. 2. Následně se sečtou výsledné body u všech subkritérií. Celková bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria B. Technická úroveň nabízeného řešení bude získán součtem bodů získaných za hodnotící subkritérium Bi Možnosti workflow, bodů získaných za hodnotící subkritérium B2 Bezpečnost, bodů získaných za hodnotící subkritérium B3 Hloubka integrace a bude násobena vahou dílčího hodnotícího kritéria B. Technická úroveň nabízeného řešení, tj. 0, Sestavení celkového pořadí Součet redukovaných bodových hodnot z obou dílčích hodnotících kritérií (A, B) určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v dílčím kritériu celková nabídková cena. V případě shody i v tomto kritériu, rozhodne o vítězi los. 4

5 7. Lhůta pro podání nabídek, místo a termín otevírání obálek s nabídkami 7.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10,00 hod. Nabídky je možno podávat osobně či poštou na adresu: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova Brno Po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty. Při osobním podání je nutné nabídku podat v pracovních dnech od 9,00 do 13,00 hod. do podatelny zadavatele na výše uvedené adresa v administrativní budově v prvním poschodí. 7.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne v 10,15 hod. v malé zasedací místnosti v administrativní budově v prvním poschodí na adrese Hudcova 70, Brno. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě příslušného písemného pověření), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. 8. Varianty nabídek, rozdělení na části Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek. Zakázka není rozdělena na části. 9. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Uchazeč do nabídky a i do krycího listu uvede celkovou nabídkovou cenu zakázky, tj. součet ceny za realizaci celopodnikového informačního systému a roční ceny za služby technické podpory a údržby celopodnikového informačního systému vynásobené počtem 5 roků. Při stanovení celkové nabídkové ceny zakázky nebude uchazeč brát v potaz zvyšování roční ceny za služby technické podpory a údržby o inflaci v průběhu let, jak je stanoveno v návrhu smlouvy uvedeném v příloze č. 5 k této zadávací dokumentaci. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč a bude uvedena v nabídce. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Uchazeč v nabídce navíc separátně vyčíslí cenu za realizaci celopodnikového informačního systému a roční cenu za služby technické podpory a údržby celopodnikového informačního systému (zvyšování roční ceny za služby technické podpory a údržby o inflaci v průběhu let se nebere v potaz), a to vždy jak s DPH, tak i bez DPH. 5

6 NABÍDKOVÁ CENA ZA REALIZACI CELOPODNIKOVÉHO INFORMAČNĺHO SYSTÉMU A ZA SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY A ÚDRŽBY CELOPODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PO DOBU 5 LET NESMÍ PŘEKROČIT ,- KČ BEZ DPH. (ZVYŠOVÁNÍ ROČNÍ CENY ZA SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY A ÚDRŽBY O INFLACI V PRŮBĚHU LET SE NEBERE V POTAZ). V PŘÍPADĚ, ŽE UCHAZEČ PŘEKROČÍ UVEDENOU MAXIMÁLNÍ CENU ZA REALIZACI CELOPODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A ZA SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY A ÚDRŽBY CELOPODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, BUDE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYLOUČEN. 10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta 10.1 Obsah nabídky Uchazeč v rámci nabídky podrobněji popíše navrhovaný celopodnikový informační systém zejm. s ohledem na technickou specifikaci a hodnotící kritéria dle této zadávací dokumentace tak, aby zadavatel mohl spolehlivě dospět k závěru, že uchazečem nabízené řešení splňuje všechny podmínky této zadávací dokumentace. Doporučený rozsah kompletního popisu navrhovaného celopodnikového informačního systému je do 25 stran formátu A4. Uchazečem vyhotovený popis jím nabízeného celopodnikového informačního systému bude přílohou smlouvy podepisované s uchazečem. Nabídka uchazeče bude obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy tvořící přílohu 5 této zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh se doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou a zároveň se doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Doporučuje se, aby uchazeč použil pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: - krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), - obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů, - informace o nabídkové ceně rozepsané dle podmínek této zadávací dokumentace, - podrobný popis celopodnikového informačního systému, - podepsaný návrh smlouvy, - podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) Forma nabídky Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD), v českém jazyce. Doporučuje se, aby elektronická forma byla kopírovatelná, tj. aby se v ní dalo fulltextově vyhledávat. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: CELOPODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 2 - NEOTVíRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat vyrozumění o tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku Zadávací lhůta 6

7 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán. 11. Práva zadavatele 11.1 Ověření skutečností Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce Prezentace funkčního řešení Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění požadavku na dodání předmětu zakázky v souladu se zadávací dokumentací prostřednictvím předvedení funkčního vzorku dodávaného předmětu zakázky formou osobní prezentace. Pod pojmem funkční vzorek rozumí zadavatel funkční instalaci dodávaného řešení na zařízení (notebooku) uchazeče, prostřednictvím které bude uchazeč schopen dokumentovat (prezentovat formou ukázky živého systému nad vzorovými daty) funkčnost nabízeného řešení. Ověření se týká pouze těch částí řešení, které mají SW povahu a které nemají povahu jednorázového specifika pro zadavatele. Při prezentaci bude kladen důraz na předvedení hotové funkcionality. Prezentace funkčního vzorku bude v případě jejího vyžádání ze strany zadavatele organizována následujícím způsobem: 1. Prezentovat bude moci pouze uchazeč, který prokáže splnění kvalifikace. 2. Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max. 3 hodiny. 3. Za uchazeče se mohou jednoho jednání účastnit nejvýše tři osoby. Zástupce uchazeče musí být pro účely prezentace vybaven zvláštní plnou mocí, nejde-li o osobu (popř. osoby) oprávněnou jednat za/jménem uchazeče podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku nebo bude-li se jednat o samotného uchazeče (fyzickou osobu). 4. Během prezentace nebude přípustné pokládat jakékoliv dotazy ze strany uchazeče na členy hodnotící komise. 5. Termín prezentace určí hodnotící komise. Výzva k účasti bude odeslána uchazeči nejpozději 7 kalendářních dnů před uvedeným termínem prezentace, a to na adresu (včetně u) uchazeče, která bude pro tyto účely uvedena v nabídce uchazeče. 6. Uchazeči budou mít k prezentaci k dispozici pouze místnost s elektrickou zásuvkou a plátnem bez možnosti přístupu na internet. Bude-li to pro prezentaci konkrétních uchazečů nezbytné, mohou uchazeči používat své vlastní technické vybavení. 7. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit z průběhu prezentace audio či video záznam s tím, že o jeho pořízení rozhodne hodnotící komise Právo zrušit zadávací řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, a to v jakékoliv jeho fázi. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Znění čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 4 Technické vybavení zadavatele Příloha č. 5 Smlouva V Brně, dne ~MiloslavSkř~ánek, CSc., ředitel 7

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více