DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1"

Transkript

1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: Vršovická 1442/65, Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem Fantou, ředitelem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), sděluje zájemcům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dotaz zájemce č. 1: Technické kvalifikační předpoklady veřejné zakázky obsahují požadavek odkazu na systém na aplikační podporu odpadového hospodářství a logistiky. Poukazujeme na to, že striktnímu znění tohoto požadavku technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky vyhovuje podle dostupných informací na trhu v České republice pouze jediná společnost. Takto formulovaný požadavek by se při jeho striktním chápání dal interpretovat jako nepřiměřený a nejspíše by zmařil příležitost uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky řadě uchazečů, kteří by jinak byli schopni bez vážnějších komplikací realizovat uvedenou veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že agenda odpadového hospodářství je jednou z mnoha agend vykonávaných veřejnou správou na základě platné legislativy a vzhledem k faktu, že požadovaná aplikační podpora je úlohou informatickou a nikoli výlučně odbornou úlohou odpadového hospodářství nebo logistiky, žádáme o zodpovězení otázky, zda požadavek odkazu na systém na aplikační podporu odpadového hospodářství a logistiky je třeba chápat jako striktní, a tedy znemožňující určitému okruhu uchazečů účastnit se zakázky nebo jako volný s tím, že požadavku vyhoví jakýkoliv systém na aplikační podporu agendy vykonávané veřejnou správou na základě legislativního zadání. 1/5

2 Odpověď zadavatele na dotaz zájemce č. 1: Na základě výše uvedeného dotazu zájemce rozhodl zadavatel o úpravě požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a níže předkládá úplné nové znění příslušné části bodu 15 zadávací dokumentace. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění předmětné veřejné zakázky Zadavatel požaduje: a) Požadavek na předložení seznamu významných dodávek podle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ Uchazeč předloží seznam alespoň 3 významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení. Za významnou dodávku se považují dodávky obdobného rozsahu a charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. tvorba a implementace obdobného informačního systému, z nichž je alespoň jedna v hodnotě minimálně 3 milionů Kč včetně DPH. Tyto dodávky musí zároveň obsahovat: analýzu uživatelských požadavků, procesní analýzu, integraci informačního systému s nezávislými informačními systémy za účelem výměny dat alespoň v jedné dodávce, zajištění provozu a rozvoje informačního systému. Přílohou tohoto seznamu musí být: osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, osvědčení vydané jinou osobou pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč v uvedeném období poskytl významné dodávky, jejichž výsledkem byl funkční informační systém. Součástí seznamu významných dodávek dle předchozího odstavce budou alespoň následující údaje: identifikace zákazníka, popis projektu / dodávky, popis činnosti / role uchazeče, trvání projektu, složení týmu uchazeče a údaj o tom, zda dodávka byla poskytnuta samostatně nebo v konsorciu. 2/5

3 b) Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, dle 56 odst. 1 písm. b) ZVZ Uchazeč předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří budou tvořit realizační tým, a to ve formě čestného prohlášení, přičemž realizační tým bude složen minimálně z následujících osob: z projektového manažera, a z dalších 5 členů týmu se specializací: - systémový integrátor, systémový analytik a architekt, - specialista na procesní analýzu a analýzu legislativních požadavků se zkušeností s problematikou životního prostředí, - programátoři. Uchazeč předloží profesní životopis každého člena týmu ve formě čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že splňuje požadavek Zadavatele na odbornost příslušného člena týmu. Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud: projektový manažer: - má VŠ vzdělání ekonomického, technického nebo přírodovědného zaměření, - disponuje doložitelnou praxi v oblasti projektového managementu (řízení obdobně rozsáhlých projektů v ICT v obdobné hodnotě) minimálně 5 let, - disponuje obecně rozšířenou a uznávanou certifikací pro projektový management, - vedl po dobu alespoň jednoho roku jakýkoliv jeden z projektů, který naplňuje popis významné služby definované výše, - disponuje znalostí českého nebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace, ostatní členové týmu: - mají minimálně středoškolské vzdělání s výjimkou systémového integrátora, systémového analytika a architekta, který má VŠ vzdělání se zaměřením na informační technologie, - jsou prokazatelně (např. předložením certifikátu) na lokální úrovni vyškoleni v technologii, která je předmětem nabídky, - alespoň jeden specialista musí prokázat (např. odkazem na úspěšně dokončený projekt) nejméně pětiletou zkušenost s analýzou legislativy a praktickou aplikací legislativních ustanovení do automatizovaných systémů, - alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s projekty, prezentace informačního obsahu pomocí portálových technologií, - alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s provozem IT infrastruktury, 3/5

4 - alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s tvorbou či rozvojem informační architektury. - alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s vytěžováním strukturovaného i nestrukturovaného obsahu a se související přípravou dat. - alespoň dva specialisté musí mít nejméně pětiletou zkušenost s odpadovým hospodářstvím a prováděním souvisejících činností vyplývajících z legislativních ustanovení. Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Změna lhůty pro podání nabídek: S ohledem na výše popsanou změnu a v souladu s ustanovením 40 odst. 3 ZVZ, a dále dle ustanovení 111 odst. 6 ZVZ s ohledem na skutečnost, že původně administrativním nedopatřením došlo k uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky, týkajícího se jiné veřejné zakázky, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tak níže předkládá nové znění bodu 5 zadávací dokumentace. 1. Místo a lhůta pro podání nabídek Nabídku může uchazeč podat v termínu do do 13:00 hodin poštou na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, PSČ: , Praha 10, Vršovice nebo osobně na tutéž adresu na sekretariát Zadavatele. Osobní podání nabídky je možné v pracovní dny od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí sekretariátem Zadavatele na uvedené kontaktní adrese (den a doba převzetí obálky s nabídkou). Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena a bude archivována u Zadavatele, o čemž bude uchazeč neprodleně informován v souladu se Zákonem. Změna termínu otevírání obálek s nabídkami: S ohledem na výše uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek zadavatel dále provedl odpovídající změnu termínu otevírání obálek s nabídkami podanými na veřejnou zakázku. Tuto změnu současně zadavatel uvádí v opravném oznámení o zakázce, který odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne od 13:15 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit max. 2 osoby za uchazeče, který podá nabídku ve lhůtě 4/5

5 pro podání nabídek. Sraz oprávněných zástupců uchazečů bude na vrátnici v sídle zadavatele, odtud budou zástupcem zadavatele odvedeni do jednací místnosti, kde otevírání obálek s nabídkami proběhne. Zástupci uchazečů jsou povinni prokázat své oprávnění k účasti (předložení plné moci, pověření či jiného odpovídajícího dokladu) a zapsat se do prezenční listiny. V Praze, dne Ing. Vladimír Fanta ředitel 5/5

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více