Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor Ideál konvertibilní zařízení pro ZŠ Svisle Zadavatel: Základní škola Přerov, Svisle 13 1

2 Obsah Prohlášení zadavatele Identifikace zadavatele Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/ Doba a místo plnění veřejné zakázky Kritéria pro hodnocení nabídek Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Důsledek nesplnění kvalifikace Další požadavky zadavatele Obchodní podmínky Technická specifikace Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Způsob a místo podání nabídek Místo a datum otevírání obálek Zadávací lhůta Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Práva zadavatele Variantní řešení Přílohy

3 Prohlášení zadavatele Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Kantor Ideál konvertibilní zařízení pro ZŠ Svisle byla sepsána v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o zakázku zadávanou v rámci projektu Kantor Ideál (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/ ). Nejedná se o zadávací řízení dle č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. Dodavatel je dle ustanovení 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých zkušeností a znalostí z oblasti zadávání veřejných zakázek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s úmyslem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Uchazeč je povinen předložit všechny dokumenty požadované v této zadávací dokumentace a ve výzvě k podání nabídek. Uchazeč je rovněž povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět jakékoli změny. Nabídky, které nebudou splňovat v zadávacích podmínkách stanovené požadavky zadavatele, budou z výběrového řízení vyřazeny a uchazeči následně zadavatelem z výběrového řízení vyloučeni. U odkazů na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní značku či obchodní název společnosti uvedených v zadávací dokumentaci se má za to, že se jedná o informativní vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. Uchazeč je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které minimálně požadované standardy splňuje a odpovídá parametrům uvedeným v odkazech na konkrétní výrobky, materiály a technologie. Tím je výslovně umožněno i jiné kvalitativně obdobné plnění. 3

4 1 Identifikace zadavatele Název zadavatele: Základní škola Přerov, Svisle 13 Sídlo: Svisle 13, Přerov IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Kontaktní osoba: x Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy Mgr. Miroslav Fryštacký 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks konvertibilních zařízení (notebooků) pro ZŠ Svisle. Uchazeč doplní název (obchodní značku a typ) předmětu plnění a název (obchodní značku a typ) dodávané technologie, podrobný rozpis ceny v Kč a detailní technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění do tabulek Přílohy č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu zakázky Uchazečem vyplněná část Přílohy č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu zakázky bude v případě výběru nabídky zadavatelem součástí kupní smlouvy jako její Příloha č. 1. Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH), a je zároveň hodnotou maximální, ve výběrovém řízení nepřekročitelnou a pro plnění veřejné zakázky konečnou. Vyšší cenové nabídky zadavatel nebude akceptovat. Nabídky s vyšší nabídkovou cenou budou automaticky vyřazeny a uchazeči vyloučeni z výběrového řízení. 2.2 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008 CPV Název Přenosný počítač Balíky programů a informační systém 4

5 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění: Uchazeč musí dodat předmět plnění do 10 dnů od podpisu smlouvy zadavatelem, nejpozději do , pokud nebude mezi smluvními stranami do tohoto data ujednáno jinak. Místo plnění: ZŠ Přerov, Svisle13; Svisle 13; Přerov 4 Kritéria pro hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena. Nabídky uchazečů, které splní všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách a které postoupí k hodnocení nabídek, budou hodnoceny (seřazeny) podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH. Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který splnil požadavky zadavatele a nabídl nejnižší celkovou nabídkovou cenu. Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. 5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění Poskytování dodatečných informací: Dodavatelé mohou po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, přičemž tak učiní písemnou formou. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. Zažádá-li dodavatel o dodatečné informace, odešle zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele všem osloveným dodavatelům a uveřejnění znění dotazu a odpovědi na stránkách MŠMT. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena zadavateli písemně nebo elektronicky, nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, na níže uvedený kontakt: Mgr. Miroslav Fryštacký, ředitel školy ZŠ Přerov, Svisle 13 Svisle Přerov Prohlídka místa plnění: Zadavatel neumožní dodavatelům prohlídku místa plnění, neboť pro plnění zakázky či zpracování nabídky to není nezbytné. 5

6 6 Kvalifikační předpoklady Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být uchazeči předloženy v originálu, úředně ověřené kopii nebo prosté kopii. Veškeré doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předloží zadavateli ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu odpovídajícím povaze dodávky analogicky dle 53 ZVZ předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu odpovídajícím povaze dodávky analogicky dle 54 ZVZ předložením: výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). 6.3 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu odpovídajícím povaze dodávky analogicky dle 56 odst. 1 ZVZ předložením: seznamu významných dodávek ve formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu. Dodávkou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí dodávka ICT techniky pro rezort školství ve finančním rozsahu min. 0,5 mil. Kč bez DPH. 6.4 Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 6

7 6.5 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 7 Další požadavky zadavatele Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení uchazeče, že jako subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. 8 Obchodní podmínky Obchodní a platební podmínky jsou jakožto závazné požadavky zadavatele na obsah kupní smlouvy součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy. Uchazeč nesmí činit změny či doplnění požadavků zadavatele vyjádřených Návrhem kupní smlouvy, s výjimkou údajů, které je uchazeč povinen doplnit (žlutě označené pasáže). Změny, úpravy či doplnění jiného druhu nebude zadavatel akceptovat a uchazeč, který takové změny provedl, bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 9 Technická specifikace Souhrn technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávky, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel využití zamýšlený veřejným zadavatelem (dále jen technická specifikace ), je obsažen v příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu zakázky. Jmenuje-li zadavatel v technické specifikaci materiály, výrobky, obchodní názvy či značky nebo označení původu, činí tak toliko za účelem určení kvalitativního standardu. Tím se umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít dokonce lepší parametry. Toto musí uchazeč prokázat ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. 9.1 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 9.2 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Uchazeč podá nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace písemně v českém jazyce ve dvou identických listinných vyhotoveních v souladu se zadávacími podmínkami, včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. 7

8 Každé ze dvou vyhotovení nabídky s doklady k prokázání splnění kvalifikace a veškerými požadovanými doklady a přílohami musí být opatřeno Krycím listem, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, svázáno do jednoho svazku spolu s Krycím listem, a zajištěno proti vkládání listů. Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 9.3 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí: a) krycí list nabídky, b) specifikace předmětu zakázky / nabízeného zboží ve srovnávací tabulce, která je součástí zadávací dokumentace, c) podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky zadavatele, d) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, e) výpis z obchodního rejstříku, f) doklad o oprávnění k podnikání, g) čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, h) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilost dodavatele, i) čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení. Čestná prohlášení a návrh smlouvy budou podepsány uchazečem či statutárním zástupcem uchazeče, nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče, která k čestným prohlášením přiloží také originál nebo úředně ověřenou kopii zmocnění. 10 Způsob a místo podání nabídek Obálka obsahující dvě vyhotovení nabídky dle požadavků této zadávací dokumentace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu: ZŠ Přerov, Svisle 13; Svisle 13; Přerov, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek, tj. do , 14:30 hod. Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku ve dvou vyhotoveních. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: NABÍDKA - NEOTVÍRAT 8

9 NÁZEV ZAKÁZKY Kantor Ideál konvertibilní zařízení pro ZŠ Svisle Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou zadavatel odešle případné oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. 11 Místo a datum otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční , 14:35 hodin na adrese: ZŠ Přerov, Svisle 13; Svisle 13; Přerov. 12 Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem :30 hod. Všichni uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 dnů od Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Poskytnutí jistoty zadavatel nepožaduje. 14 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. 15 Variantní řešení Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 9

10 16 Přílohy Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky /nabízeného zboží Příloha č. 2 - Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Čestného prohlášení uchazečeo neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy Příloha č. 5 Krycí list nabídky V Přerově dne Za zadavatele Mgr. Miroslav Fryštacký 10

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více