Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Vedoucí práce doc. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Podpis autora práce 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce doc. PhDr. Lubomíru Spurnému, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady. Děkuji paní ředitelce MKS Třebíč Bc. Jaromíře Hanáčkové za laskavé přijetí a poskytnutí velmi cenných informací o dané problematice. Dále děkuji za veškerou pomoc paní Mgr. Daně Mrázkové. 3

4 Obsah ÚVOD TERMÍN UNESCO UNESCO V TŘEBÍČI PROCES PŘÍPRAVY ZÁPISU ZÁPIS NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO BAZILIKA SV. PROKOPA ARCHITEKTONICKÁ SPECIFIKA BAZILIKY SV. PROKOPA ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ ROZDĚLENÍ STAVEB V ŽIDOVSKÉ ČTVRTI Stavby sloužící ku prospěchu celé obce Domy postavené před rokem Domy postavené po roce SPOLEČNÉ ARCHITEKTONICKÉ ZNAKY STAVEB V ŽIDOVSKÉ ČTVRTI BYDLENÍ V ŽIDOVSKÝCH DOMECH ŽIDOVSKÝ HŘBITOV LET UNESCO V TŘEBÍČI VÝVOJ PAMÁTEK V TŘEBÍČI OD ROKU 2003 DO Dům Seligmanna Bauera jako židovské muzeum Rozvoj kulturních akcí v Třebíči VIZE BUDOUCNOSTI PAMÁTEK V TŘEBÍČI ZÁVĚR RESUMÉ RESUME SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY PŘÍLOHA - ROZHOVOR PŘÍLOHA OBRÁZKOVÁ

5 Úvod Ve své bakalářské práci se zabývám památkami města Třebíče zapsanými do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o baziliku sv. Prokopa, ţidovskou čtvrť a ţidovský hřbitov. Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled o třebíčských památkách UNESCO se zaměřením na stavby v ţidovské čtvrti. Ve své práci si kladu otázky, co vyznačuje termín UNESCO, co předcházelo vstupu památek města Třebíče na Seznam UNESCO, čím je charakterizovaná bazilika sv. Prokopa, ţidovský hřbitov a ţidovská čtvrť, jaké společné architektonické rysy vykazují ţidovské stavby, jaké podmínky vytvářelo bydlení v ţidovských domech, co se působením třebíčských památek v UNESCO změnilo a jaká budoucnost čeká třebíčské památky UNESCO. K vymezení cíle a zodpovězení otázek, které jsem si ve své práci stanovila, budu postupovat pomocí uměleckohistorické analýzy. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Pro zasazení památek do kontextu a vyzdviţení jejich výjimečnosti vyjasním hned v první části práce, co termín UNESCO znamená. Protoţe se práce zabývá výhradně třebíčskými památkami UNESCO, je třeba uvést, kdy a za jakých podmínek třebíčské památky do UNESCO vstoupily. V druhé části práce se věnuji samotným třebíčským památkám UNESCO, které jsou neodmyslitelně spojeny historickým kontextem a společně tvoří dějiny města Třebíče. Památky popisuji z hlediska architektonického vývoje. Historii těchto památek jsem úmyslně vynechala z důvodů její četnosti v dostupných publikacích. Nejrozsáhlejší kapitola je zaměřena na ţidovskou čtvrť, kde sleduji vybrané ţidovské stavby podle jejich rozdělení z hlediska stavitelského vývoje. Ţidovskou čtvrtí se zabývám důkladněji, protoţe na rozdíl od baziliky sv. Prokopa a ţidovského hřbitova prošla během několika posledních desítek let řadou proměn a stále se rozvíjí. V poslední části mé práce popisuji vývoj památek od roku 2003 do roku Zde se v první řadě zabývám otázkou, jaký vliv za posledních deset let mělo UNESCO na památky města Třebíče. Záměrem této části práce je určit pozitiva a vystihnout případné nevýhody, které vstup do UNESCO přinesl, a nastínit moţnou budoucnost třebíčských památek. V této části čerpám z informací poskytnutých prostřednictvím rozhovoru s paní ředitelkou MKS (městského kulturního střediska) Třebíč, radní a zastupitelkou města Třebíče Bc. Jaromírou Hanáčkovou, která se před lety ve své bakalářské práci věnovala 5

6 tématu třebíčského ţidovského města. Přepsaný rozhovor přikládám v příloze na konci práce. Ve své práci vycházím z odborných publikací několika autorů. K nahlédnutí do problematiky daného tématu mi slouţí publikace od Jaroslava Klenovského Židovské památky Třebíče z roku 1995, kterou vyuţívám při sepsání kapitoly s názvem Ţidovská čtvrť. Z knihy také čerpám informace k architektuře synagogy a obytných domů v ţidovské čtvrti. Jaroslav Klenovský zde popisuje historický vývoj ţidovské obce v Třebíči. Dále se v samostatných kapitolách věnuje ţidovské čtvrti, synagoze, ţidovskému hřbitovu a regeneraci areálu ţidovské čtvrti. Vše autor dokládá plány ţidovské obce a fotografiemi. Cenným zdrojem je pro mě i několik publikací od třebíčského historika Rudolfa Fišera. Jednou z nich je kniha s názvem Třebíč. Osudy židovských domů ( ) z roku Publikace mi pomohla k popisu vybraných ţidovských staveb v podkapitolách Rozdělení staveb v ţidovské čtvrti a Bydlení v ţidovských domech. Autor se ve své publikaci zabývá především problematikou utváření ghetta a stavbami ţidovské obce. Rudolf Fišer ve své publikaci také dokládá soupis domů a parcel. Publikaci autor doplňuje o nákresy půdorysů, architektonické plány a fotografie ţidovských památek. Další publikací od stejnojmenného autora je Bazilika sv. Prokopa. Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči z roku Autor zdůrazňuje propojení tří významných třebíčských památek a představuje tyto památky z hlediska architektonického, historického a kulturního kontextu. Většina popisovaných objektů v publikaci je doprovázena fotografií daného objektu. Práce Jaroslava Klenovského a Rudolfa Fišera se v několika bodech rozcházejí. Jedním z nich je datování výstavby Zadní synagogy, které Jaroslav Klenovský chybně datuje jiţ na přelom 16. a 17. století. Dle Rudolfa Fišera do těchto časů budování Zadní synagogy nepatří. Rudolf Fišer své tvrzení dokládá ověřenými informacemi. Dále čerpám z publikace bývalého třebíčského architekta Lubora Herzána s názvem Od asanace k UNESCO s podtitulem Příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti, která byla zveřejněna v roce Jedná se o vůbec nejnovější publikaci, která se věnuje tématu třebíčské ţidovské čtvrti. Autor k sepsání publikace čerpal především ze svých vlastních poznámek. Měl tu moţnost podílet se na obnově ţidovské čtvrti a vše vidět přímo z první řady. Ve své knize se zabývá obdobím v rozmezí let

7 V práci vyuţívám i sborníku příspěvků Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO sepsaného na základě konference, která proběhla v červnu 2013 v Třebíči, kde přispívalo čtrnáct renomovaných odborníků, mezi nimi například prof. Jiří Kuthan z praţské Karlovy univerzity, třebíčský muzeolog Antonín Ţamberský, architektka Věra Kučová z Národního památkového ústavu, historik Rudolf Fišer a bývalý městský architekt Třebíče Lubor Herzán. Bakalářská práce si klade za úkol čtenáře seznámit nejen se samotnými památkami UNESCO města Třebíče, ale také s přípravami na zápis, průběhem zápisu na Seznam UNESCO, vývojem UNESCO v Třebíči za posledních 10 let a budoucím rozvojem těchto památek. Svoji bakalářskou práci plánuji poskytnout městskému kulturnímu středisku v Třebíči za účelem rozšíření prací pojednávajících o třebíčských památkách. Práce můţe také slouţit jako podklad pro další bádání. 7

8 1 Termín UNESCO UNESCO, mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů (OSN) pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), bylo zaloţeno v roce 1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v Paříţi. Jejím hlavním posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbliţování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti. V roce 1972 přijala organizace UNESCO Úmluvu o ochraně světového kulturního dědictví, která doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí. Následně vznikl Výbor pro ochranu světového dědictví (World Heritage Committee), který formuloval kritéria, podle nichţ by měly být hmotné památky zapisovány na Seznam světového dědictví. Výbor sestavil pravidla pro uplatnění Úmluvy o světovém dědictví a zajistil monitorování a evidenci vývoje jejich stavu do dokumentace Seznamu světového dědictví (World Heritage List). Výbor se opírá o odborná stanoviska poradních organizací. Zde je tímto orgánem ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - Mezinárodní rada pro památky a sídla. Byl také konstituován Fond světového dědictví (World Heritage Fund), který začal pracovat společně s Výborem pro světové dědictví v roce Základním kritériem pro výběr památek do Seznamu světového dědictví je jejich výjimečná/mimořádná univerzální hodnota. Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích směrnic Úmluvy: Každá světová památka by měla: (1) představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia, (2) vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství; (3) být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé; (4) být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či 1 KLUSÁKOVÁ, Luďa. Výjimečná univerzální hodnota jako zásadní kritérium hodnocení památek. Vývoj definice. In Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO. Sborník příspěvků ke konferenci. Třebíč: Městské kulturní středisko Třebíč, s

9 technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období historie lidstva; (5) být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn; (6) být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu (Výbor zastává názor, že toto kritérium by mělo být důvodem pro začlenění do Seznamu pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími kulturními nebo přírodními kritérii); 2 Celkem se však jedná o deset kritérií. Z toho šest pro kulturní dědictví (viz výše) a čtyři pro přírodní dědictví. Navrhovaný objekt do Seznamu světového dědictví musí splňovat alespoň jedno z nich. Na Seznamu světového dědictví je prozatím 981 památek, které se vyskytují dohromady ve 160 zemích. Z toho jich je 759 památek kulturních, 193 památek přírodních a 29 památek smíšených (tj. památky s kulturními i přírodními hodnotami). 3 Ne všechny státy Úmluvy mají na seznamu nějakou památku. Česká republika má na Seznamu světového dědictví 12 lokalit: Historické jádro Prahy (1992 zápis na Seznam světového dědictví), Historické jádro Českého Krumlova (1992), Historické jádro Telče (1992), Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994), Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995), Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996), Vesnice Holašovice (1998), Zahrady a zámek v Kroměříţi (1998), Zámek v Litomyšli (1999), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), Vila Tugendhat v Brně (2001), Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003). 4 Zapsání na Seznam UNESCO není pro danou památku definitivní. Kaţdá památka, která byla zapsaná na Seznam světového dědictví, můţe být ze Seznamu vyškrtnuta. K této situaci došlo za dobu existence Seznamu UNESCO pouze dvakrát. Roku Národní památkový ústav [online]. C2010, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodnidokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco>. 3 Centrum světového dědictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://whc.unesco.org/en/list/>. 4 Národní památkový ústav [online]. C2010, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodnidokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco>. 9

10 v případě arabské přírodní chráněné oblasti Oryx (reakce na rozhodnutí chráněnou oblast redukovat o 90%) a roku 2009 v případě Dráţďan a údolí Labe (reakce na vybudování dálničního mostu v chráněné oblasti). Vyškrtnutím ze Seznamu světového dědictví je lokalita zbavena své mimořádné univerzální hodnoty. Komise současně ztrácí jakoukoliv mezinárodní kontrolu nad touto lokalitou. 5 5 KLUSÁKOVÁ, Luďa. Výjimečná univerzální hodnota jako zásadní kritérium hodnocení památek. Vývoj definice. In Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO. Sborník příspěvků ke konferenci. Třebíč: Městské kulturní středisko Třebíč, s

11 2 UNESCO v Třebíči Na začátku této kapitoly podotýkám, ţe památky UNESCO města Třebíče zahrnují z hlediska zápisu na Seznam UNESCO jednu lokalitu, v níţ se nacházejí dvě památky. Jednou z nich je bazilika sv. Prokopa a druhou je ţidovská čtvrť společně se ţidovským hřbitovem. Tyto památky vykazují jednu velkou mimořádnost, a to souţití dvou zcela odlišných kultur, křesťanské a ţidovské. Bazilika se do období, které předcházelo vstupu do UNESCO, dochovala v dobrém stavu. To samé se bohuţel nedalo říci o ţidovské čtvrti, která po roce 1989 byla ve stavu zcela ţalostném. V plánu tedy byla obnova ţidovské čtvrti a myšlenka na zápis do UNESCO byla ještě v nedohlednu. 2.1 Proces přípravy zápisu Po roce 1989 si Třebíč vytvořila nezávislou pracovní skupinu, která byla spojena s městem Třebíč a jeho radnicí. Od roku 1993 plnil funkci této pracovní skupiny Fond Třebíč a od roku 1999 do roku 2005 Fond Třebíč, o. p. s. Úloha Fondu Třebíč vycházela z obecného poslání ABF (rozvoj architektury a stavebnictví). Činnost Fondu Třebíč směřovala k naplnění Programu regenerace městské památkové zóny v Třebíči. V roce 1993 byly připraveny dva workshopy (setkání šesti týmů architektů za účelem definování hlavních zásad celkové revitalizace území). Výsledky workshopů byly prezentovány na veřejné diskusi a na veletrhu For Arch v Praze. Program regenerace městské památkové zóny v Třebíči byl zprvu zaměřen na levobřeţní část města od baziliky sv. Prokopa, zámku s jeho bývalým hospodářským zázemím, Podzámecké nivy, dále Zámostí s ţidovskou čtvrtí aţ po ţidovský hřbitov. Následně byla přijata zásada ochrany urbanistické struktury a architektonického dědictví, revitalizace ţidovského města, zdokonalení propojení levobřeţní a pravobřeţní části ţidovské čtvrti, vylepšení přístupu k zámku a bazilice sv. Prokopa. Byly vytvářeny i návrhy pro rozvoj cestovního ruchu. Program byl koncipován na území ţidovské čtvrti, která byla z velké části znehodnocena. Celá regenerace byla rozdělena do dílčích projektů. Roku 1994 byly tyto projekty rozpracovány po stránce obsahové, finančního zajištění a časového postupu. Město Třebíč získalo dotaci ministerstva kultury pro rekonstrukci Zadní synagogy. Fond Třebíč zajistil prostředky na rekonstrukci infrastruktury (kanalizace, rozvod vody, plynu a elektřiny) v levobřeţní části ţidovského města z amerického Programu USAID ČR, kde 11

12 prostřednictvím MUFIS byl poskytnut městu výhodný úvěr. V roce 1995 byl navázán kontakt s Americkými mírovými sbory, jejichţ zástupce Stuart W. Bass pracoval pro město a Fond Třebíč. V tom samém roce Fond Třebíč zajistil realizaci a daroval městu ve východní části ţidovské čtvrti lávku kolem skály a přispěl na opravu Přední synagogy a ţidovského hřbitova. 6 V roce 1996 byly dovršeny projekty Programu: ochrana území před povodněmi, lávka přes řeku spojující Karlovo náměstí a bývalou židovskou čtvrť, rekonstrukce Homolkova jezu, propojení krypty a chrámu baziliky sv. Prokopa (tento projekt Fond spolufinancoval spolu s církví a muzeem), rekonstrukce historických zahrad v severním hradebním příkopu. 7 Fond Třebíč také inicioval návrh řešení dopravy v Zámostí. V roce 1997 byl zahájen provoz Penzionu u synagogy a byla dokončena rekonstrukce Zadní synagogy. V letech 2001 a 2002 následoval další workshop a semináře. V roce 2003 Fond Třebíč společně se Sdruţením historických měst ČMS uspořádal celostátní workshop s hlavním tématem Třebíč na Seznamu UNESCO Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO Mimořádná univerzální hodnota třebíčských památek byla přiznána podle druhého a třetího kritéria, které jsem popsala v předchozí kapitole s názvem Termín UNESCO. Kritéria splňují následovně: Kritérium (ii): židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči nesou svědectví o souběžném trvání a výměně hodnot mezi dvěma odlišnými kulturami, židovské a křesťanské, po mnoho století. Kritérium (iii): židovská čtvrť je výjimečným svědectvím o kulturní tradici židovské diaspory ve střední Evropě. 9 Ţádost o zapsání baziliky sv. Prokopa a ţidovské čtvrti byla doručena v listopadu 2001 do Paříţe. Nominační dokumentace obsahovala důleţitou srovnávací analýzu. Pro baziliku sv. Prokopa ji vytvářel Dobroslav Líbal a pro ţidovskou čtvrť a ţidovský hřbitov Jaroslav 6 MATĚJKA, Zdeněk. Dvacet let fondu Třebíč role v procesu přípravy zápisu. In Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO. Sborník příspěvků ke konferenci. Třebíč: Městské kulturní středisko Třebíč, s Tamtéţ, s Tamtéţ. 9 HERZÁN, Lubor. Od asanace k UNESCO. Příběh obnovy třebíčské ţidovské čtvrti. Třebíč: Akcent, s

13 Klenovský. Ze sídla světového dědictví byl dne 15. ledna 2002 odeslán dopis, ve kterém se ţádalo o doplnění materiálu s termínem odevzdání do 28. února Bylo žádáno o samostatnou složku, tzv. management plan a příslušnou ochrannou legislativu. Dalším požadavkem bylo zaslat celkový výkres dokládající, že součástí nominace jsou tři území: A: židovská čtvrť, B: Židovský hřbitov a C:bazilika sv. Prokopa. Zároveň byl vznesen dotaz, zda předmětem nominace je i židovský hřbitov, když není výslovně uveden v názvu materiálu. 11 Poţadovaný materiál, na jehoţ vypracování byla dána lhůta po dobu šesti týdnů, byl v termínu odeslán do Paříţe. K pohotové odezvě z velké části pomohl nedávno schválený Regulační plán pro ţidovskou čtvrť v Třebíči, jehoţ hlavní principy byly vypsány k doplnění dokumentace. V červnu 2002 čekaly Třebíč prohlídky v terénu a expertní hodnocení. Nedlouho poté byly připravovány posudky expertů, následně probíhalo závěrečné posouzení a jejich obhájení před Výborem světového dědictví. 12 V červnu roku 2003 byla bazilika sv. Prokopa a ţidovská čtvrť společně se ţidovským hřbitovem zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. 10 KUČOVÁ, Věra. Specifika hodnot památek v Třebíči v kontextu Seznamu světového dědictví UNESCO. In Třebíč 10 let v elitní společnosti UNESCO. Sborník příspěvků ke konferenci. Třebíč: Městské kulturní středisko Třebíč, s Tamtéţ. s Tamtéţ. s

14 3 Bazilika sv. Prokopa V roce 2001 slavila Třebíč 900 let od zaloţení benediktinského kláštera uprostřed třebečského lesa. Byl to benediktinský klášter, kdo dal v polovině 13. století vzniknout středověké Třebíči. Původní budovy konventu spolu s kostelíkem sv. Benedikta zanikly po rozsáhlé gotické přestavbě kolem poloviny 13. století. Mezi novým komplexem klášterních budov vynikala románsko-gotická stavba klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie (dnes baziliky sv. Prokopa). V století následovaly opakované přestavby, po kterých místo klášterních budov vyrostl zámek 13 [obr. 1]. Skutečnost, ţe se zde dříve nacházel klášter, připomíná uţ jen čtvercový půdorys vnitřního zámeckého dvora ( rajský dvůr ) a několik gotických oblouků původního klášterního ambitu (kříţová chodba). Zachován zůstal jen klášterní kostel, kterému po nedůstojném vyuţívání (hospodářské stavení) byl od roku 1704 postupně vrácen jeho bohosluţebný účel. V letech se renovace celého opatského kostela ujal stavitel František Maxmilián Kaňka. Na počátku 20. století byla zaloţena Jednota sv. Prokopa pro vnitřní obnovu a výzdobu baziliky. Architekt dr. Kamil Hilbert v letech obnovil presbytář, trpasličí galerii, severní předsíň s portálem i opatskou kapli. Hilbert odstranil také většinu barokních omítek. V roce 1956 skončila obnova jiţní kaple, coţ byl poslední stavitelský zásah do baziliky. 14 Dnes mohou návštěvníci z celého světa obdivovat její románskou rozetu, původní části klenby nad kněţištěm s Vítězným obloukem, trpasličí galerii nad apsidou, severní předsíň s Rajskou branou, malby v tzv. opatské kapli nebo kryptu pod chórem. Bazilika sv. Prokopa představuje památku s výjimečnou hodnotou. Vydává svědectví o historickém významu třebíčského benediktinského kláštera. Jedná se o unikátní dílo středověké církevní architektury. 3.1 Architektonická specifika baziliky sv. Prokopa Mimořádnost baziliky sv. Prokopa spočívá především v přirozeném spojení gotické a románské architektury. Na stavbě baziliky se prolínají vlivy ze všech koutů Evropy. Je 13 Dnes zde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. Po dlouhodobé rekonstrukci zámku byly v listopadu 2013 otevřené nové expozice Muzea Vysočiny Třebíč. 14 FIŠER, Rudolf. Třebíč. Z historie benediktinského opatství. Třebíč: FIBOX,

15 zde patrný dopad architektury německé, francouzské, rakouské i uherské. I přes váţné poškození některých částí (západní průčelí, jiţní kaple) si bazilika dokázala udrţet svoji původnost. Bazilika sv. Prokopa je protáhlá trojlodní stavba bez transeptu 15. Uvnitř baziliky se nachází hluboké kněţiště s Vítězným obloukem a trojlodní krypta. Zvenčí je patrná severní předsíň, dvojice věţí v západním průčelí a trpasličí galerie nad apsidou. Půdorys baziliky je odborníky řazen k jihoněmeckému typu. Stavebním materiálem se stala ţula a částečně také pískovec. 16 Zvnějšku přitahuje pozornost návštěvníků zejména východní část stavby, pětiboký závěr presbytáře se středním kolovým, růžovým oknem [obr. 2] připomínajícím francouzskou katedrální gotiku i německý Worms. Dvě další okna zdobí už pozdní, novogotická kružba plaménková. 17 Příkladem realizace románského architektonického záměru převáţně gotickými prostředky je trpasličí galerie, která se nachází taktéţ ve východní části baziliky. Trpasličí galerie upoutává pozornost svými štíhlými, krátkými sloupky se zdobenými hlavicemi [obr. 3]. Na severní straně stavby se nachází portálová předsíň, která převyšuje severní boční loď. Portálovou předsíň tvoří dvě arkády se dvěma dvojdílnými románskými okny na kaţdé ze tří volných stran [obr. 4]. Tyto arkády nesou sedmidílnou kříţovou klenbu [obr. 5]. Půlkruhový portál, který bývá nazýván Rajskou bránou [obr. 6], je zdoben rostlinnými a geometrickými motivy. Severní portál třebíčské baziliky však zůstával aţ do roku 1862 důkladně skryt v anonymním zdivu. 18 Východní chór [obr. 7] s pětibokým závěrem je od trojlodí oddělen Vítězným obloukem s masivní přepáţkou. Oddělení dvou světů, kleriků a laiků, značí v této části baziliky i zvednutá podlaha. V bazilice můţeme vidět ve střední Evropě zcela ojedinělé zaklenutí závěru (apsidy) i obou polí chóru osmidílnou klenbou. Jejím domovem byla nejspíš západní Francie, ale třebíčskému kostelu ji pravděpodobně zprostředkovalo Porýní. 19 Vnitřek presbytáře obtáčí kamenná krajka lomené liché arkády, kterou tvoří více neţ třicet sloupků s odlišně zdobenými hlavicemi. Vyšší hlavní loď baziliky oddělují od bočních lodí oblouky lomených arkád na šesti mohutných pilířích. Původní klenba hlavní lodi byla váţně poškozena a následně na konci 17. století odstraněna. Při restauraci ji v 18. století 15 Příčná loď 16 FIŠER, Rudolf. Bazilika svatého Prokopa v Třebíči. Fotep, Tamtéţ. s Tamtéţ. 19 Tamtéţ. s

16 František Maxmilián Kaňka nahradil gotizující síťovou klenbou barokní. Kaňka barokně upravil západní průčelí s dvojicí věţí, poloţil kamennou dlaţbu, opatřil kostel barokními omítkami a pilíře hlavní lodi osadil barokními sochami. V jiţní boční lodi je tzv. procesní portál vstupu do ambitu bývalého kláštera. Na konci severní boční lodi se nachází tzv. opatská kaple, která je zaklenuta dvěma čtvercovými poli kříţové ţebrové klenby. V opatské kapli se nacházejí zachovalé raně gotické nástěnné malby. Západní část baziliky byla původně budována jako tzv. westwerk s hranolovými bočními věţemi [obr. 8]. Část bočních věţí zůstala ukryta v novém barokním průčelí s vchodem do západní, vnitřní předsíně, kterou tvoří tribuna hudebního kůru s osmidílnou klenbou. K nejcennějším částem baziliky patří krypta, která se nachází pod chórem. Krypta má masivní kříţovou ţebrovou klenbu, která spočívá na čtrnácti pilířích [obr. 9]. Několik neomítnutých dřevěných desek v klenebních polích poukazuje na středověkou stavební techniku. Interiér středověké baziliky byl vybaven v 18. století sochami českých světců, v 19. století kazatelnou a křtitelnicí s románskými motivy a ve 20. století novogotickým oltářem s postavami sv. Vojtěcha, Cyrila a Metoděje FIŠER, Rudolf. Bazilika svatého Prokopa v Třebíči. Fotep,

17 4 Židovská čtvrť Ţidovská čtvrť v Třebíči je výjimečná hned z několika důvodů. Jedná se o jedinou ţidovskou památku UNESCO mimo území Izraele a jedinou kompletně dochovanou ţidovskou čtvrť v Evropě. Ţidovská čtvrť v Třebíči je ţivoucí částí města, která se neustále rozvíjí. Největší pozornost si zde zaslouţí domy ţidovské obce. Třebíčská židovská čtvrť je přirozeně rostlý stavební útvar, který obsahuje všechny typické znaky židovských ghett: situování mezi křesťanským městem a vrchnostenským sídlem (z důvodů ochrany), ve stísněných prostorových podmínkách bez možnosti dalšího plošného rozvoje, vzhled maximálně zastavěného území s takřka absolutním využitím plochy a prostoru. 21 První spolehlivá datace o přítomnosti Ţidů poblíţ třebíčského kláštera připadá na rok Druhým časovým mezníkem dokládajícím přítomnost Ţidů je rok Čtvrť byla zaloţena poblíţ městského jádra, oddělena z jedné strany řekou Jihlavou a z druhé strany příkrými svahy kopce Hrádku. Nejstarší zástavba ţidovské čtvrti se podle renesančních kleneb a rohových loubí nalézá kolem Přední synagogy. Ještě v 16. století sousedily ţidovské domy s ostatními domy v podklášteří. Začátkem 17. století začali Ţidé ostatní domy při řece vykupovat, a tak se čtvrť za řekou přeměnila v ryze ţidovskou zástavbu. Základ čtvrti tvoří dvě podélné komunikace v ose od východu k západu, na které navazuje asi 14 úzkých uliček [obr. 10]. Obě tyto osy nesly od počátku 18. století pojmenování Dolní ţidovská ulice (dnes ulice Leopolda Pokorného) [obr. 11] a Horní ţidovská ulice (dnes ulice Blahoslavova) [obr. 12]. Velice působivou součástí ţidovské čtvrti jsou klenuté průchody spojující v přízemí napříč domy mezi uličkami. Tyto průchody jsou hlavně patrné v ulici L. Pokorného. 23 Z důvodu nemoţnosti rozšiřování ţidovské čtvrti bylo vyuţito kaţdého volného terénu, s tím souviselo plno hygienických a sociálních problémů. Ţidé byli nuceni přibliţně od 21 KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Třebíče. Brno Třebíč: Ţidovská náboţenská obec v Brně, s FIŠER, Rudolf. Bazilika sv. Prokopa. Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči. Praha: FOIBOS a.s. a FOIBOS BOOKS s.r.o., KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Třebíče. Brno Třebíč: Ţidovská náboţenská obec v Brně,

18 17. století záměrně porušovat původní tvar ţidovské čtvrti. Domy a domky stavěli, kde se dalo. Vznikl tak celkem nepřehledný celek ţidovských domů. 24 Osud byl v mnoha ohledech k ţidovské čtvrti a k jejím obyvatelům nepříznivý. Jednalo se hlavně o časté poţáry a opakované záplavy. 4.1 Rozdělení staveb v židovské čtvrti Ţidovské domy a stavby byly podle historických pramenů rozlišovány na tři druhy: 1. Stavby slouţící ku prospěchu celé obce 2. Soukromé domy postavené do roku 1650 (tzv. staré domy ) 3. Domy postavené po roce 1650 (tzv. nové domy ) Do ţidovských pozemkových knih bylo v roce 1724 zapsáno třicet domů patřících k tzv. starým domům. Tyto domy byly majetkem nejstarších třebíčských ţidovských rodin, zatímco tzv. nové domy patřily především lidem, kteří přicházeli na Podklášteří hledat nový domov. Nové domy tvořily s počtem většinu, ale postupem času některé z nich zanikly nebo splynuly se starými domy. Od 18. století slouţí k lepší orientaci mezi ţidovskými domy tzv. konskripční (popisná) čísla, která byla zapisována římskými číslicemi na rozdíl od konskripčních čísel křesťanských objektů Podklášteří zapisovaných arabskými číslicemi. Kromě jednotlivých soukromých domů mělo ţidovské sídliště i společenské a obecní objekty: obecní dům (radnici), dům rabínův, školu, Přední synagogu, Zadní synagogu, špitál a rituální poráţku (šlachtu). K nepřehlédnutelnému projevu kulturní odlišnosti Ţidů od křesťanského okolí patřily rituální lázně (mikve), masné či kupecké krámy a hřbitov na severním odvráceném svahu Hrádku Stavby sloužící ku prospěchu celé obce Dvě synagogy, označované dnes jako Přední synagoga a Zadní synagoga, byly hlavními stavbami ghetta. V jazyce jidiš byl pro synagogu pouţíván termín šul. V synagoze se shromaţdovali věřící Ţidé za účelem společné modlitby. Mimo funkce modlitebny zastávala synagoga i funkci školy a někdy i místa vhodného k řešení obecních záleţitostí. Synagoga má ve své zdi obrácené na východ směrem k Jeruzalému uloţen posvátný svitek 24 FIŠER, Rudolf, TEPLÝ, Libor, RANNÝ, Emanuel. Třebíč. Město a čas. Třebíč: FIBOX, FIŠER, Rudolf. Třebíč. Osudy židovských domů ( ). Třebíč: FIBOX,

19 Tóry. 26 Stavební dispozice synagogy byla uzpůsobena veškerému dění v synagoze, které přísně a přesně určovaly předpisy a tradice (halacha). Při náboţenských úkonech hráli důleţitou roli dospělí muţi, kterých se muselo sejít nejméně deset. Jejich místa byla vyhrazena v hlavním sále. Pro ţeny bylo v synagoze odděleno příčnou osou směřující od východu k západu samostatné modlitební místo v podobě galerie. 27 Přední synagoga (Stará synagoga) [obr. 13] nacházející se v západní části ţidovské čtvrti (Tiché náměstí) je stavebně starší neţ Zadní synagoga. Její půdorys byl znázorněn v roce 1727 jako obdélník. O více neţ sto let později, roku 1835, byl půdorys zachycen do tzv. indikační skici, kde z obdélníkového půdorysu vystupují na jiţní a severní straně menší přístavby. Synagoga dostála poţadavku, aby se její vzhled nijak nelišil od okolních ţidovských domů. Synagoga byla několikrát v různých letech rekonstruována. 28 Největší zásah do stavební podoby Přední synagogy vyvolal požár v roce Již o rok později byla dokončena novogotická či pseudogotická úprava tohoto objektu. Při úpravách došlo k přemístění vchodu z jižní strany na západ, přímo proti budově rabinátu. 29 Další architektonické úpravy se jiţ celkové podoby synagogy nijak zásadně nedotýkaly. Zdi byly zdobeny kaligraficky provedenými biblickými texty, doplněnými ozdobami s rostlinnými motivy. 30 Zadní synagoga (Nová synagoga) [obr. 14] nalézající se v dnešní Blahoslavově ulici bývá označována také jako Nová škola (Neuschul), Horní modlitebna a Vysoká synagoga. Stavba uzavírá Horní ţidovskou ulici. Datování výstavby této synagogy se pojí s rokem Roku byla synagoga opravena a dokončena. Oprava synagogy spočívala v novém zaklenutí a zastřešení budovy. Hlavní vstup do synagogy byl na jiţní straně. V 18. století se celý přístup do ţenské galerie stal součástí přilehlého domu na západní straně, který je se synagogou stavebně spojen. Majitel sousedního domu Seligmann Bauer musel přislíbit (přijal věcné břemeno), ţe zachová přístup na ţenskou galerii. 26 Tóra je nejcennější předmět v modlitebně, který je přechovávaný ve zvláštní schránce. 27 FIŠER, Rudolf. Třebíč. Osudy židovských domů ( ). Třebíč: FIBOX, Tamtéţ. 29 Tamtéţ, s FIŠER, Rudolf. Bazilika sv. Prokopa. Židovská čtvrť a hřbitov v Třebíči. Praha: FOIBOS a.s. a FOIBOS BOOKS s.r.o., s

20 Modlitebna se vyznačuje renesančními architektonickými prvky: masivním vnějším opěrným pilířem, kamenným vstupním portálem, tvarem oken, klenbou západní předsíně a samotným půdorysem. Výzdoba byla tvořena barokní výmalbou. Barokní výzdoba je viditelná hlavně na interiéru [obr. 15, 16], projevuje se v uţití ornamentálních motivů a v hebrejských textech. Velkou hodnotu má také vnitřní štuková a malířská výzdoba, kde bylo vyuţito květinových a ovocných motivů. Kdo byl autor malířské výzdoby, nám odkrývá nápis na jiţní straně hlavního sálu: Arje Lejb, syn Elchanana z Jeruzaléma. Také se zde objevuje jiţ klasické vyuţití kaligraficky provedených hebrejských nápisů. V synagoze můţeme také vidět velký počet dedikačních nápisů, jeţ nás seznamují s osobami, které příslušný text věnovaly. 31 Na stavbě je patrné prolínání renesančního i barokního slohu Domy postavené před rokem 1650 Dům Arona Bauera [obr. 17] nacházející se v Blahoslavově ulici reprezentuje kategorii starých domů, které byly postaveny před rokem Od dob třicetileté války vlastnilo tento dům několik majitelů. Podobně jako ostatní ţidovské domy i tento dům prodělal během 70 let sloţité stavební úpravy. V roce 1724 byl uţ rozdělen do tří samostatných částí, které patřily Aronovým synům. Na dva jeho syny připadlo původní stavení, které si mezi sebou rozdělili. Třetí Bauerův syn získal přístavbu k původnímu domu, která byla postavená roku Kaţdá z těchto částí se nadále rozvíjela zcela samostatně. První část domu tvořila světnice, krám, polovina předsíně, polovina kuchyně, jedna třetina sklepa, polovina suky a lázně za domem. K druhé části domu patřila obytná světnice, krám, celá půda, třetina sklepa a třetina všech pozemků, které náleţely k domu. V přístavku domu se nacházela světnice v horní i dolní části stavby. 32 Jednalo se tedy o tři zcela nezávislé domy s odlišnými konskripčními čísly. V domě s konskripčním číslem 105 se nachází část původního renesančního jádra s kříţovou hřebínkovou klenbou a také několik klasicistních architektonických prvků. Dům s konskripčním číslem 104 si také zachoval své staré jádro. Přístavba k původnímu domu s konskripčním číslem 103 vykazuje prvky ryze barokní architektury. Tato přistavěná část 31 FIŠER, Rudolf. Třebíč. Osudy ţidovských domů ( ). Třebíč: FIBOX, FIŠER, Rudolf. Třebíč. Osudy ţidovských domů ( ). Třebíč: FIBOX,

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Gotika. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace. CZ.1.07/1.5.00/ vy_32_inovace_dej1_dva10

Gotika. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace. CZ.1.07/1.5.00/ vy_32_inovace_dej1_dva10 Gotika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 vy_32_inovace_dej1_dva10 dva10_gotika Gymnázium Kladno Mgr. Adéla Vaníková Výuková prezentace,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 10. VYOBRAZENÍ 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku 1970 2. Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 51 3. Pohled na průčelí kostela se vstupním portálem 4. Detail

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více