Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D"

Transkript

1 Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Článek podává základní informace vztahující se k agresi ve školním prostředí včetně nejčastějšího a nejdiskutovanějšího jevu šikany. Informuje o současných probíhajících projektech minimalizace šikany (MIŠ) a projektu CHIPS. Autorka zdůrazňuje potřebu, aby se na řešení problému agresivity pohlíželo z úhlů všech zúčastněných, jimiž jsou žáci (oběti, agresoři, přihlížející), vrstevníci, zákonní zástupci, pedagogové (učitelé, třídní učitelé, výchovní poradci, metodici prevence sociálně patologických jevů, ředitelé), školní poradenská pracoviště, veřejnost. Na příkladu 15 leté dívky s agresivním chováním a sy ADHD je demonstrována role pedagogů a rodiny a vhodnost celostního pohledu na řešení agresivního chování vůči sobě i druhým. Zdůrazňuje význam poznání příčin, odlišení pocitů, jednání a nutnost vhodného poradenského či terapeutického zásahu. Jeden z případů z praxe Dívka M., věk 15 let., navštěvuje 8. třídu základní školy. Je somaticky statná, mírná nadváha, nosí brýle. Do školního poradenského pracoviště se dostala na základě žádosti o psychologické vyšetření s cílem (zakázkou) posouzení jejího agresivního chování. Z anamnézy: Dívka vyrůstá s matkou. Psychologicky již vyšetřena v pedagogicko psychologické poradně (PPP) ve věku 8 let, kdy byl diagnostikován sy LMD (ADHD), intelekt v pásmu podprůměru, následně soukromou psycholožkou doporučena integrace v běžné třídě základní školy. Po opakovaných problémech s chováním v základní škole byly v PPP diagnostikovány poruchy chování - agresivita. Agresivita směřovala k ostatním spolužákům, k učitelům. Šlo o nadávky, fyzické napadání. Psychiatr doporučil hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Hospitalizace se opakovala. NO: V posledním období se objevila agrese zaměřená na sebe, demonstrované pokusy o sebevraždu, psychologicky potvrzeno depresivní ladění. U dívky došlo ke změně psychiatra, opakovaně změna medikace (antidepresiva, antipsychotika). Hospitalizace v PL pro suicidální chování. Ze současného sdělení učitelů : Je agresivní. Její chování je natolik strašné, že se nedá ve třídě učit, rozbourává vyučování, nabourává třídu. Napadá ostatní spolužáky, je vulgární. Šikanuje ostatní.

2 Zakázka se po setkání s matkou dívky rozšiřuje: Matka předává poslední odborný nález od psychiatra, který doporučuje individuální a rodinnou terapii. Škola byla požádána o spolupráci, jak s dívkou, tak s matkou. Matka dělejte s ní, co chcete, ale já ji na psychiatrii už nedám. Z rozhovoru s vedením školy zajímá se, zda nebude v aktuálním stavu nebezpečná sobě i okolí, Z rozhovoru s třídním učitelem M. je agresivní, tak jak k ní přistupovat, když svým chováním ohrožuje ostatní? Z chování při psychologických sezeních: negativistická, semimutistická, vzdorovitá - slovní vyjádření na psychologa typu hovado, hovno, tlusty prase, velkej tlustej dobytku, zbabělče. Její reakce jsou impulsivní. Dává nohy na stůl, láme tužky, na většinu otázek odpovídá hovno, neguje, trhá papíry. Současně se směje, je schopna naslouchat. Spolupracuje. Je zřejmé, že nepůjde jen o práci s dívkou, významnou roli zde bude mít škola s činností výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů, kdy předpokládáme práci s třídou, poradenským pracovištěm a matkou. Je nutná spolupráce s psychiatrem. Je důležité rozkódovat, jak vnímané chování kdo popisuje a jak se na problém dívají všichni zúčastnění. Nelze pojímat všechno agresivní chování jen jako projev šikany! I když se v mnoha symptomům šikaně blíží. Ale těžko bychom odlišili, kdo je v jaké chvíli obětí a kdo agresorem. Na základě níže podaných informací bychom měli získat strukturu, která by nám pomohla při vyhodnocení postupu práce s agresivním jednáním dívky. Hovoříme o agresivním jednání, ne o agresivní dívce. Něco málo o ADHD a základní informace o šikaně a agresi Ač se zde stěžejně nevěnujeme sy ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder poruše pozornosti s hyperaktivitou), je důležité vědět, že se u části jedinců s diagnózou ADHD přidružují poruchy chování a někteří z nich se v důsledku toho dostanou do role agresorů či naopak obětí. Někteří pak zažili obě role, tedy stali se agresory v důsledku reaktivní agrese. ADHD je pouze jedním z rizikových faktorů a sám syndrom nezpůsobuje násilí. U dívek je výskyt poruchy nižší, výzkumy byly a jsou zaměřeny spíše na hochy.

3 Porucha pozornosti s hyperaktivitou se udává u 3-7% dětí a 1-5% dospělých. ADHD je v rodině spjata s vyšší mírou stresu, souvisí s depresivitou, impulsivitou, izolací, nezaměstnaností (v dospělosti). U dospělých jedinců s ADHD přetrvává tendence projevovat nedostatek impulsivní kontroly a mají tendenci reagovat na enviromentální podněty. Tato tendence je příčinou frustrace a hněvu, vede ke konfliktním vztahům, slabé sociální podpoře, nechtěným těhotenstvím. Šikana je problém a bude problém, který se dle mého názoru bude řešit po dobu, co se budou členové společnosti chovat tak, že se nebudou uznávat navzájem a nebudou uznávány základní lidské hodnoty. Šikana je nejvýznamnější projev agresivity. Více jak deset let fakt rozvoje (viru) šikany potvrzují např. Kolář (1997), Říčan (1995), kteří uvádějí jasné případy šikanujících a šikanovaných žáků, doporučují vhodné postupy a nezapomínají na význam modelového chování učitelů a modifikací chování ke spolužákům, učitelů navzájem, chování k rodičům apod. Šikanování je porucha vztahů ve skupině (Kolář, 1997, 26). Šikana je zvláštní případ agrese. (Říčan, 1995,21) Agresivní sklony se u člověka utvářejí na základě instinktivní výbavy v prvních letech života. Jiní psychologové tvrdí, že agrese je stejně jako většina ostatního lidského chování, tedy jako třeba tanec, vaření nebo hra na kytaru naučená, to znamená, že si ji osvojíme na základě zkušeností. Podle nich je člověk agresivní proto, že se naučil, že se to vyplácí, zejména, že je možno zmocnit se agresí žádoucího předmětu nebo si vynutit od druhých služby, na nichž nám záleží. Agresivnímu jednání se podle těchto badatelů učíme na základě vlastní zkušenosti nebo zprostředkovaně, na základě toho, co vidíme kolem sebe, např. na obrazovce, kde agrese bývá odměňována nebo oslavována. Zvlášť účinnou školou agrese bývá, když je dítě doma krutě trestáno nebo i bezdůvodně týráno a vidí, s jakým uspokojením tak rodiče prosazují svou moc. Když dopustíme, aby mělo dítě úspěch se svým agresivním jednáním, vytvoří si mnoho agresivních scénářů. Další agresivní scénáře si vytváří podle toho, co vidí kolem sebe, hlavně v rodině, ale také ve školce, a samozřejmě na obrazovce, zvlášť když před ní tráví několik hodin denně. Dochází k identifikaci s agresorem. Ze scénářů, které používá, si dítě postupně odvozuje zásady,podle kterých se řídí v nové situaci. Tak dospívá k názorům, postojům a hodnotám, které nakonec řídí jeho jednání.(říčan, 1995, 23 24) V rozsáhlé publikaci psychoanalytických přístupů k terapii dětí a dospívajících editorek Lanyadové a Horneyové (2005) se potvrzuje, že pro mladé lidi, jejichž předchozí vývoj byl narušen a kteří dospěli do období dospívání bez náležitých zdrojů sebeochrany, vlády nad sebou zdravého svědomí, se násilí může stát rámcem, v němž formují svou identitu. Existují dospívající chlapci, které si ve škole každý dobíral a kteří se v určitém okamžiku rozhodnou, že se začnou bránit. Násilnické dítě se zoufale pokouší nalézt nějaký pocit bezpečí a stability a nedaří se mu to. Protože není schopné zpracovat úzkost a vyrovnat se s ní, nedokáže přemýšlet, ale pouze jednat. Při práci s násilnickými mladými lidmi není

4 možné zabývat se pouze agresivitou. Terapeuti tvrdí, že násilí je třeba rozumět jako pokusu o řešení traumatu, které jedinec nedokázal zpracovat, a toto trauma definují jako bezmocnost za neexistence ochraňujícího objektu. Tento postoj vychází z toho, že mladý člověk je zároveň pachatelem (ve vnějším světě a v ideální představě o sobě samém) i obětí (ponechanou na holičkách ve chvílích nejvyšší bezmoci, a v důsledku toho postrádající internalizovanou ochrannou membránu). Pokud opustíme psychoanalytické hledisko a zmíníme jednu z definic, pak agresi vnímáme jako útočné či výbojné jednání, projev nepřátelství vůči určitému objektu, úmyslný útok na překážku, osobu, předmět stojící v cestě k uspokojení vlastní potřeby. (Hartl, Hartlová, 2000) Agresor bývá většinou fyzicky vyspělejší a této převahy využívá vůči slabším jedincům. V některých případech nemusí agresor disponovat větší fyzickou silou, tento handicap může agresor vykompenzovat spolčením s jinými agresory. Nemusí se jednat vždy o fyzické násilí. Agrese se může odehrávat i v rovině psychické, kdy si agresor vyhlédne po psychické stránce méně odolného jedince. Oběti se většinou stávají citlivější žáci, kteří nejsou příliš zvyklí na život v kolektivu. V mnoha případech může mít psychické týrání a agrese mnohem závažnější a dlouhodobější následky. (Bendl, 2003). Elea, Rees (2001) zjišťovali retrospektivně v populaci mužů a žen ve věku let jejich vzpomínky na školu a na násilí ve škole. Výsledky ukázaly, že akty násilí si nejčastěji pamatujeme z období, kdy nám bylo let. Tito autoři vyvozují, že nejvíce je tedy ohrožující toto věkové období (my bychom jej nazvali obdobím prepuberty). Pokud se zaměříme na věk dětí, kdy se věnuje pozornost zkoumání agresivity, násilí a šikaně, dojdeme ke zjištění, že je nejčastěji v zahraničních studiích zmiňován věk rané adolescence věk 6., 7., a 8. třídy. Kolář (1997, 48) uvádí, že při setkání s agresory bylo vždy zarážející, že tito mladí lidé neměli žádné vědomé pocity viny, netrápili se skutečností, že někomu ublížili, a zasloužený trest vnímali jako křivdu. Těmto jedincům chyběl jakýkoliv náhled na nemorálnost jejich jednání. Křivohlavý (2004) zdůrazňuje, že pro porozumění tomu, co se děje při hněvu, zlosti, vzteku, je dobré odlišovat od sebe dvě základní věci:a-emoce, B jednání Krizová situace A. Emoce hněv, zlost, vztek B. Jednání konstruktivní (tvořivé řešení situace), destruktivní (bořivé řešení situace agrese).

5 Hněv a zlost je možno vnímat jako varovné emocionální signály. Chce se jimi upozornit - v pohledu toho, kdo se hněvá a zlobí na něco, co je jiné, než by mělo být. (Nakonečný, 2000 in Křivohlavý, 2004). K hněvu a zlosti dochází,když cítíme (případně se i jen domníváme), že se někdo dotkl našeho sebevědomí. Je tomu tak, když nás někdo poníží, pohaní, znemožní, odmítne, zneužije, když nás někdo pomluví, zneváží apod. O Moore, Kirkham (2001) prokázali, že vysoká sebeúcta chrání děti a dospívající lidi z účasti v násilnických činech. Znevažováním se zabývá též Goldmanová (1995). Hovoří mj. o perverzních poznámkách od učitelů. Když nějakou nechutnou poznámku pronese učitel, je to takový šok, že najednou nevíte, co na to odpovědět, takže nejspíš neřeknete nic. (Goldmanová, 1995, 106). Znevažováním sebeúcty jsou vystaveni žáci i perverzními poznámkami od spolužáků a ultraperverzní poznámky a výzvami od učitelů (často se sexuálním podtextem). Je vždy potřeba to ohlásit. Obecně: Hněv se snadno vzbudí tam, kde někdo neprojeví dostatek úcty (respektu) k naší osobě prostě nás devalvuje. Příklad devalvace znevažování až ponižování v mezilidském styku: Někdo jde kolem mne, známe se, ale si mne ani nevšimne. Někdo, s kým se dobře znám, mi neodpoví na pozdrav. Někdo se ke mně chová, jako by mě neviděl a neslyšel. Někdo mne ignoruje nebere mne na vědomí (chová se ke mně, jako bych nebyl). Někdo mne neposlouchá, když mu něco říkám. Někdo se ke mně chová povýšeně. Někdo se mnou jedná bezohledně a je ke mně hrubý. Někdo mne tupí, uráží, zostouzí,podceňuje, šidí mne a jedná se mnou s opovržením. Někdo mne poslouchá. Někdo se mnou mluví ironicky a sarkasticky (pichlavě). Někdo mne podvádí, šidí a dělá mi naschvály. (Křivohlavý, 2004, 28) Hněv jako významnou emoci vnímali Orpinas a Frankowski (2001), kteří sestavili a ověřovali škálu agresivního chování - sebeposuzovací nástroj a nástroj vhodný pro výzkum násilí ve školách. Škála sestává z 11 položek, které měří dva faktory chování - fyzický a slovní útok jako přímé útočné činy vůči jiným a třetí faktor - emoci hněvu jako emoční probuzení, které může vést do útoku. Ve škále zkoumaná osoba zaškrtává, kolikrát a jak často v posledních sedmi dnech u sebe zaznamenala předkládané chování. Např. Říkal jsem něco

6 o ostatních, abych vzbudil v ostatních veselí. Strkal jsem do spolužáka. Bránil jsem se, když do mě někdo strčil. Dal jsem spolužákovi facku nebo kopl jsem do spolužáka. Strkal jsem do spolužáka. Po většinu dne jsem byl naštvaný. Snadno jsem se rozzlobil, když jsem s někým. V podmínkách pedagogické diagnostiky mohou čeští učitelé využít Škálový dotazník školního chování žáka a Škálu rizikového chování žáka (Mezera, 1999). Škála zaměřená na rizikové chování posuzuje asociální chování, antisociální chování, egocentrické chování, impulzivní chování, maladapticvní chování, negativistické chování, inklinování k problémové skupině. Příklady položek: obtížně ovládá své chování a projevuje sklon k agresivitě; úmyslně a opakovaně ubližuje ostatním; obtěžuje, zlobí nebo vyrušuje ostatní spolužáky při jejich školní práci, při vyučování nebo o přestávkách; hovoří s učitelem familierně a drze?.. Dotazník zaměřený na školní chování obsahuje položky, které posuzují žáka v jeho tvořivosti, pozornosti, impulzivitě, volní kontrole, samostatnosti a aktivitě, sociabilitě a negativismu, emoční labilitě. Nejde o sebeposuzovací škály, ale o pohled pedagoga. Možnosti školy a školského zařízení v prevenci sociálně patologických jevů Bylo by zajímavé srovnat, jak řeší každá škola ve školním vzdělávacím programu témata, která by se věnovala prevenci šikany a agresivního jednání. Je otázkou, zda lze sjednotit přístup k prevenci, řešení a opatření vztažených k agresivnímu chování, jednání a šikaně ve škole ( a mimo ni). V jaké roli jsou výchovní poradci a metodici prevence sociálně patologických jevů na konkrétní škole a jak pracují se všemi zúčastněnými: dětmi (žáky), s kolegy/němi pedagogy /pedagožkami/, zástupci rady školy, školními poradenskými pracovišti, rodiči a ostatními? Příklad z praxe: Třídní učitel se obrátí na školního psychologa se slovy: A jak on /rozuměj výchovný poradce/ mi může poradit, když toho žáka vůbec v mé třídě neučí? Asi si dokážeme představit, jakou roli sehrává výchovný poradce na této škole, jaká bude jeho spolupráce s ostatními odborníky apod. O tom, že problém sociálně patologických jevů nelze opomíjet, neboť např. šikana se objevuje stále hojněji, prokazují výzkumy jak v České republice, tak v zahraničí. Pokud bychom nahlédli do legislativy, pak pedagogům vymezuje mantinely stěžejní zákon, a to Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který ukládá vytvořit řád školy (školní řád) a v něm obsáhnout body k sociálně patologickým jevům. Dále Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a Metodický pokyn

7 ministra mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Tyto dva metodické pokyny umožňují již od roku 2000, kdy vznikly, mapovat šikanu, jednat dle konkrétních doporučení daných pokynem. Zdá se však, že pokyny ne vždy situaci vyřeší. Je pozitivní, že jejich existence stvrzuje fakt, že ve školství (a i jinde) existuje šikana a další sociálně patologické jevy a že je nezbytné tyto jevy odstraňovat a zabývat se jejich prevencí. Aby to nebylo jen na papíře aneb školní řády v praxi. Smička (2006) zkoumal školní řády základních a středních škol, v nichž se zaměřil na body řešící prevenci sociálně patologických jevů. Zjistil, že u drtivé většiny postupují tvůrci školních řádů dle vzoru, který nebývá modifikován někdy ani vzhledem k věku žáků (střední školy). Ve školních řádech bylo nejčastěji uvedeno ve stejném znění následující: Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Pojevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování svobody, ponižování apod. kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. V některých školních řádech byla zakotvena práva žáka v následujících zněních: Žák má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, před sociálně patologickými jevy, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí. Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin v rámci možností školy, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením i před formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, před šikanováním, týráním, před projevy diskriminace. Ve školních řádech středních škol, byla-li prevence sociálně patologických jevů zmiňována, pak směřovala k ochraně před požíváním návykových látek.

8 Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména drogy. Také je zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány jakékoliv projevy šikanování, rasismu a intolerance. Vedli jsme diskusi nad takovým zněním školních řádů s výchovnými poradci a metodiky prevence. Výsledky diskuse lze shrnout do dvou základních názorů: 1. Školní řád musí být takto široce a obecně napsán, neboť se dá lépe použít při řešení konkrétních případů. Školní řád je tedy rámcem, nástroje a konkrétní opatření spočívají v rukou zúčastněných. 2. Školní řád by měl být konkrétněji vymezen, aby žák věděl, co se stane (co jej čeká), a aby učitel měl v rukou konkrétní opatření, dojde-li k porušení takto stanovených pravidel. Nástroje a konkrétní opatření jsou zřetelná pro všechny zúčastněné. Projekty na pomoc při řešení šikanování Jedním z projektů, který by mohl pomoci pedagogům, je projekt Minimalizace šikany (MIŠ). V prvotní fázi projektu proběhlo dotazníkové šetření s 1358 žáky, 40% bylo šikanováno, 44% bylo svědky šikany. Nejčastější forma byla posmívání, pomluvy a nadávky. Fyzická forma šikany byla fackování, kopání, rány pěstí. Každý desátý byl šikanovaný, 21% z nich přiznalo, že byli šikanováni každý den. Nejčastěji se objevoval jeden agresor (34%) či dva agresoři (24%), častěji šikanují chlapci (68%). V 25% případů pomohla třídní učitelka., ve stejné míře kamarádi, ve 12% pomoc od rodičů. V 21% nepomohl nikdo. Šikanovaní žáci se nejčastěji svěřují kamarádům (45%) a rodičům (39%). Volková (2007) uvádí, že Minimalizace šikany (MIŠ) je prvním projektem v České republice, který hledá systémový a celostátně použitelný lék na boj proti šikaně ve školách. Byl zahájen (je tříletý), koordinátorem je občanské sdružení Aisis, financuje jej Nadace O2, garantem je Michal Kolář, který vyškolil a certifikoval 20 členný lektorský tým. Projekt klade důraz na postupné nastartování procesů tvorby bezpečného prostředí ve školách. Dlouhodobé vzdělávání celých učitelských týmů s následnou podporou zavádění změn přímo ve školách. Do projektu je zapojeno 17 pilotních škol (250 pedagogů). Projekt má pomáhat zvýšit připravenost na řešení šikany. Přiznejme, že jde o záslužnou aktivitu, ale současně vyvstává otázka, jak se podaří výsledky projektu rozšířit k mnoha tisícům pedagogů, tedy do praxe. Více informací lze nalézt na webových stránkách V České republice bude letos končit projekt CHIPS (ChildLine in Partnership with School). Je u nás realizován od května 2006, končit má v dubnu Vede jej PhDr.Alena Plšková.

9 (Linka bezpečí, září 2007). Projekt běží ve 3 zemích - Polsko, Slovensko a Velká Británie. Projekt : Zavádí do škol program vrstevnické podpory. Školí budoucí dětské podporovatele a jejich dospělé supervizory. Pomáhá mladým lidem více se podílet na věcech, které ovlivňují jejich životy. Umožňuje dětem stát se z diváků a přihlížejících aktivním prvkem. Podporuje zdravé a bezpečné prostředí ve školách Zajišťuje dětem snadno dostupný a přijatelný podpůrný systém. Zlepšuje spolupráci a přátelské vztahy mezi žáky a učiteli. Nabízí možnost vypořádat se s problémy dříve než eskalují. Pomáhá škole v prevenci a v boji se sociálně-patologickými jevy. Podporuje starostlivé a chápající školní prostředí. Umožňuje vrstevnickým podporovatelům získat neocenitelné interpersonální dovednosti a sebedůvěru. (http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=334 ) Vrstevnická podpora je jedním z důležitých faktorů napomáhajících k rozvoji vztahů mezid žáky navzájem. Např. italská studie pracovala s rozvojem emaptických schopností u dětí 2. stupně v proběhu jednoho školního roku. Prokázal se význam vrstevnické podpory, tedy význam rozvoje přátelských a pozitivních vztahů. To vše pomáhá hájit oběti násilí. (Menesini, E., Codecasa, E., Benelli, B., Cowie, H.,2003) Dalším z projektů sdružení Linka bezpečí je Rodičovská linka Jedná se o telefonickou krizovou interevenci a poradenskou intervenci rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny u problémů, které se týkají jejich dětí. Poradenství a intervence je zaměřena na výchovné, rodinné a sociálně-právní poradenství. Současně ji mohou využít i pedagogové, kterým nabízí výchovné poradenství. Poradenství je výhradně telefonickou formou, dbá na anonymitu klienta. Funguje již sedm let, od září 2007 je k dipozici poradenství každý den. Škola partnerem rodiny a rodina partnerem školy Školství věnuje velkou pozornost problémům spjatých se sociálně patologickými jevy (např. se šikanou, týráním). Je však nezbytné uvědomit si, že situace týkající se těchto jevů jsou v úzkém sepětí s původním prostředím, ze kterého dítě pochází, tj. s jeho rodinou. Tam si dítě fixuje základní komunikační vzory a identifikuje se s osobami, jež ho obklopují. Někteří pedagogové i studenti připravující se na povolání učitele očekávají přesný návod, jak jednat s dítětem (žákem), ocitne-li se v problému. Tato očekávání nenaplníme. A je důležité,

10 abychom situaci uměli řešit na základě příčin, abychom byli schopni posoudit všechny faktory situace. Úkolem školy je posílit primární prevenci, tedy mj. posílit zdravé partnerské vztahy prostřednictvím posílení sebeúcty dítěte. Výzkumy v dětském vývoji signalizují, že nejdůležitější vliv na dětský vývoj má rodina. Druhý nejdůležitější vliv má škola. Pedagog je významnou modelovou postavou, s níž se dítě (žák, student) identifikuje, jehož chování může napodobovat nebo na něj prostě reaguje. Pedagog by měl, zná-li dobře principy sociálního učení, své chování řídit. (Štěrbová, 2006) Pedagog má těžký úkol. Měl by respektovat základní informace o konkrétní rodině, a to, že interakce mezi členy rodiny je nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje psychologické well-being v rodině. V některých zahraničních školách je zřízena funkce rodinného poradce jako školního konzultanta, který se školou spolupracuje a spolupracuje zároveň i s rodinou. Jde o podporu a organizaci produktivních vztahů mezi domovem a školou. Učitel není jediný, jenž by měl problém řešit, zejména, když žák (student) selhává v mezilidských vztazích a je zdrojem problému, neumožňující však, aby zakročil pedagog a měla by pozitivně zakročit rodina. Rodinný poradce by měl znát, jak rodina funguje a jaké vzory poskytuje. Dále musí být v kontaktu s výchovným poradcem a učitelem a měl by znát všechna ustanovení a směrnice ve škole. Rodinný poradce jako školní konzultant umožňuje zlepšení komunikace a vztahů, podporuje uctivost, neprožívání viny a kooperativní vztahy mezi rodinami a školou. Pedagog by se měl umět vcítit do žáka, ale zůstat sám sebou a v dítěti rozvíjet jeho možnosti. V České republice je funkce školního psychologa, avšak ten popisem pracovní funkce nemůže plně obsáhnout výše uvedenou podporu rodiny a klienta žáka. Předpokládáme, že je však možné, aby tuto roli naplnil. Psycholog či pedagog z poradenského zařízení (PPP či SPC) má možná výhodnější pozici, neboť není přímým zaměstancnem školy. V obou případech však postupují všichni dle zakázky, která k nim přichází ze strany zákonného zástupce nebo školy. V partnerském vztahu je základ vztahu dán tím, jak se chová jedinec k protějšku. A to platí jak v rodině, tak i ve školním či jiném prostředí. Klasicky vnímané partnerské vztahy jsou vztahy mezi mužem a ženou spjaté intimitou. V rozšířeném pojetí vnímáme partnerský vztah v rovině rodiny sourozenecký, generační atd., v rovině pracovní kolegové, nadřízený-podřízený, v rovině školy spolužáci, učitel- žák, vztahy mezi učiteli atd. Aplikujme to, co pozitivně působí v rodinném systému -např. Rappaportův model - a co lze doporučit i pro výchovu k plnohodnotným partnerským vztahům v prostředí školy. Základem je povzbuzení. Povzbuzení zahrnuje víru, kterou všichni členové mají, existující síly a schopnosti, kapacitu stát se více kompetentním. Povzbuzení počítá se zkušenostmi, které

11 v sobě dítě či dospívající má, které získal v průběhu životního vývoje, ze setkání, z událostí, které zažil. Tyto nabité schopnosti může pozitivně v komunikaci a vztazích použít a současně se za pomoci pedagoga učit novým. Povzbuzení v oblasti spolupráce podporuje mezilidské transakce jako je vzájemnost, otevřená komunikace, vzájemná víra a respekt, spoluautorství a spolupráce. Povzbuzení k výkonu zdůrazňuje znalosti a schopnosti, které dítě či dospívající má nebo se dověděl následkem možností a mezilidských transakcí a slouží k osobnímu růstu, oprávnění, kritickému myšlení, pružnosti, soudržnosti a kolektivním akcím. Povzbuzení ve smyslu zdůraznění pocitu kontroly nebo vlivu, který dítě (dospívající) má s ohledem na různé aspekty svého chování. Pedagog způsobem daným svým přístupem a modelovým chováním působí zejména prostřednictvím povzbuzení. V žákovi podporuje faktory jako osobní kontrola, účinnost očekávání, sebeúcta, osobní síla, skutečná motivace. Tím se může stát žák více odpovědný za partnerské vztahy, do nichž vstupuje. Nedostává-li se komukoli dostatek povzbuzení, ale spíše obráceně, dochází k devalvaci prožitků, což má často za následek sníženou sebeúctu a odcizení se druhým a v dítěti roste obava. Pozor na klasický chybný mechanismus, kdy pedagog nechává věci jít, pokud vše dobře jde, a začne mít komentář, až když jdou věci špatně. Povzbuzení může napomáhat lidem objevit znovu hodnoty a radosti, poznat jejich síly namísto zabývání se jejich chybami, vyzvat a měnit staré vzory a mít kuráž být nedokonalý. U pedagoga předpokládáme a očekáváme vysokou míru odpovědnosti k sobě a druhým, schopnost autentických projevů, otevřenost a nebát se experimentovat a být si vědom možného selhání. Pedagogové by měli znát vývojové potřeby a zvláštnosti dětí, vědět, že je různorodost rodinného prostředí, někdy i sami absolvovat sociálně psychologický výcvik, aby nebojovali sami se sebou skrze žáky a studenty, vědět, jaká je aktuální situace v rodině žáka. Závěr k případu dívky M. Z toho, co víme, uměli bychom již najít příčiny a pomoc dívce M.? Na základě výše uvedeného již víme, že pro pomoc a poskytnutí odborných služeb je nezbytné, aby se vytvořila kvalitní týmová spolupráce, která stanoví postup. Legislativně jsou dány jasné hranice a povinnosti zainteresovaných. Koordinaci postupu může převzít výchovný poradce, psycholog poradenského pracoviště. Bylo by optimální, kdyby matka souhlasila s rodinnou terapií, ale zde ještě narážíme na silný odpor, který bude měnit i dynamiku procesu. S matkou se dcera silně identifikuje, přebírá také její chování. Dívce je potřeba dát prostor pro zakoušení sebe ve svých pocitech a se svým tělem a fyzickým

12 napadáním a vyjadřovanou agresí. To je však také nezbytné regulovat i v terapeutickém prostředí. Učitelé by měli pochopit, že dívka své výpady nečiní z primární agrese, ale z příčin souvisejících s rodinnou anamnézou, s diagnózou ADHD a s poruchami chování, s depresivním laděním, zažitými zkušenostmi, opakovanými pobyty v PL. Dívka všechny útoky nedělá úmyslně, ale vyjádření a reakce na toto její chování ze strany pedagogů jsou taková, že jde o její úmysl a schválnost. Dívka vnímá velmi citlivě ze strany okolí. Bylo by vhodné umět rozpoznat (např. sebeposuzovací škálou), kdy šlo o nezpracovaný hněv či zlost a jaká byla překážka při naplnění cíle či kdy šlo o agresivní jednání jako takové. Škálu by bylo možno využít při terapeutické práci s dívkou. Chybí podpora učitelů a podpora učitelům, chybí podpora vrtevníků a podpora vrstevníkům. Chybí povzbuzení. Předpokládáme pro účinnou změnu chování dívky M., že se změní pohled školy na problém, bude stanoven terapeutický plán, který bude počítat s velkým zapojením výchovného poradce a školního metodika prevence. Hájit práva všech žáků se v tomto případě stává významnou prioritou. Použitá literatura: Bendl, S. (2003). Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: TIRA a spol. s.r.o. Elea, M., Rees, J. (2001). At What Age Are Children Most Likely to Be Bullied at School? AGGRESSIVE BEHAVIOR. Vol. 27, pp Goldmanová, J. (1995). Jak si nenechat ublížit. Praha. Portál Hartl, P., Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha. Portál Kolář., M. (1997). Skrytý svět šikanování ve školách.příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha. Portál Křivohlavý, J. (2004). Jak přežít vztek, zlost a agresi. Grada Publishing. Praha. Lanyadová, M., Horneyová, A. (Ed.) (2005). Psychoterapie dětí a dospívajících psychoanalytický přístup. Praha. Triton. Menesini, E., Codecasa, E., Benelli, B., Cowie, H. (2003). Enhancing Children s Responsibility to Také Action Against Bullying: Evaluation of a Befriending Intervention in Italian Modele Schools.AGGRESSIVE BEHAVIOR. Vol. 29, pp Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Věstník MŠMT, sešit 10/2000. Metodický pokyn ministra mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / , Věstník MŠMT, sešit 1/2001.

13 Mezera, A.(1999). Škálový dotazník školního chování žáka. Škála rizikového chování žáka. (Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování). Psychodiagnostika s.r.o. Brno. O Moore, M., Kirkham, C. (2001). Self-Esteem and Its Relationship to Bullying Behaviour. AGGRESSIVE BEHAVIOR, Vol. 27. pp Orpinas, P., Frankowski, R. (2001) The Aggression Scale: A Self-Report Measure of Aggressive Behavior for Young Adolescents, Journal of Early Adolescence, Vol. 21 No. 1, pp Plaňava, I. (2000). Manželství a rodiny. Struktura, dynamika, komunikace. Brno,Doplněk. Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention:toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology, 15, Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha. Portál Smička, L. (2006). Šikana jako sociálně patologický jev a jeho řešení ve školních řádech. Postupová práce. Univerzita Palackého. Štěrbová, D. (2006). Rodina a škola - stěžejní faktory při výchově dětí a dospívajících k plnohodnotným partnerským vztahům. Linka bezpečí, (3), 6-7. Volková, J. (2007). Minimalizace šikany. Linka bezpečí, září Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Školní program proti šikaně Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní řád ZŠ při nemocnici

Školní řád ZŠ při nemocnici Školní řád ZŠ při nemocnici Č.j.: MZPSZN-611/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Přílohy. Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP

Přílohy. Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP Přílohy Příloha č. 1 kazuistika vzor ÚDAJE Z PŘÍPADOVÉ STUDIE (54) FILIP Z případové studie jsou vypsány pouze stěžejní informace z rodinné, osobní a školní anamnézy, vynechány byly identifikační údaje

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více