Systém škol a školských poradenských zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém škol a školských poradenských zařízení"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Systém škol a školských poradenských zařízení PhDr. Marcela Süsslandová Sylabus přednášky I. Historie poradenských zařízení ve světě a v ČR Počátky: Institucionálně v Anglii, USA, Francie, koncem 19. století a začátkem 20. století. U nás léta minulého století, zaměření na volbu povolání. Po druhé světové válce větší rozvoj poradenství zaměřeného nejen na profesní, ale i výchovněvzdělávací problematiku. Školství u nás 60. léta podnět k rozšiřování poradenských služeb směrnice ministerstva školství o budování soustavy výchovného poradenství ustanovení výchovných poradců na základních a středních školách. První instituce (pokyn) ministerstva školství a kultury: vznik prvních pedagogicko-psychologických poraden zakotvení systému výchovného poradenství vyhláška MŠ ČSR 130/1980 Sb. Řídící složka Ústav pro sociální výzkum mládeže a výchovné poradenství (M. Klímová). 1

2 V této době již existence krajské KPPP a okresní OPPP (v Praze obvodní) pedagogicko-psychologické poradny. KPPP péče o studenty středních škol a středních odborných učilišť a metodické vedení OPPP, které zajišťovaly poradenské služby pro děti a žáky ve věku 3-15 let. Po roce 1989: zrušení výše uvedeného Ústavu i KPPP a péči o středoškolskou mládež přebírají OPPP. Rozšiřování činnosti o oblast rizikového chování (sociálně-patologické jevy) a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami vznik Speciálně pedagogických center (SPC), postupně i Střediska výchovné péče (SVP). Možnost zajišťovat poradenské služby ve školách školní psycholog, školní speciální pedagog vznik Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) s metodickou a koordinační činností v poradenství Metodický list k poskytování poradenských služeb první zmínka o školních poradenských pracovištích rozšíření poradenských služeb ve školách (školních poradenských pracovišť (ŠPP)). Koncepce poskytování poradenských služeb ve škole (Věstník). Poradenský systém v současnosti: současná legislativa: zákon č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.72/2005 Sb., ve znění novely č.116/2011 Sb. poradenské služby poskytují školy a školská poradenská zařízení. Školská poradenská zařízení jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Poradenské služby jsou poskytovány dětem a mládeži od předškolního věku, do ukončení vyššího odborného vzdělání, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením Poradenské služby ve škole: Zpravidla zabezpečuje výchovný poradce, školní metodik prevence, event. školní psycholog a školní speciální pedagog. Vyhláška č.72/2005 novela č. 116/2011 Sb. v příloze 3 standardní činnosti. Pracovníci zajišťující odborné poradenské služby ve školství ( poradenští pracovníci ) - psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, koordinátormetodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog. Pedagogičtí pracovníci s kvalifikací pro poradenství výchovní poradci, školní metodici prevence, (školy). Pedagogičtí pracovníci participující na poradenských službách třídní učitelé a ostatní vyučující, vychovatelé. 2

3 II. Pedagogicko-psychologická poradna - PPP Základní úkoly a funkce (paragraf 5 vyhl. č. 72/2005 Sb.) příloha 1 Zajišťuje psychologické, pedagogické a speciálně pedagogické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů. Psychologická, speciálně - pedagogická diagnostika individuální a skupinová, školní zralost, adaptace na školu, výukové problémy a neprospívání včetně specifických poruch učení (SPU), výchovné problémy včetně specifických poruch chování (SPCH), podklady z odborných vyšetření k integraci, pro návrhy na zařazení a přeřazení žáků, vyrovnávací třídy, školy s upravenými vzdělávacími programy, profesionální orientace, osobnostní nebo sociálně vztahové problémy, diagnostika sociálního klimatu kolektivů, diagnostika mimořádně nadaných dětí a žáků Psychologická a speciálně pedagogická intervence poradenská intervence, individuální práce s dětmi, žáky a studenty s nerovnoměrným vývojem, obtížemi v adaptaci s osobnostními, sociálněvztahovými a dalšími problémy, reedukace SPU, kariérové poradenství, poradenské nebo terapeutické vedení rodin, poradenské konzultace žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům Informační metodická činnost metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence základních a středních škol, odborné konzultace s pedagogickými pracovníky, zejména VP školy v souvislosti s integrací žáků, jejich IVP, odborné konzultace s pedagogickými pracovníky mateřských škol, základních a středních škol a další činnosti dle vyhlášky Spolupráce se středisky výchovné péče (SVP), školním psychologem, školním speciálním pedagogem, dětskými i odbornými lékaři, úřady práce, pracovníky oddělení sociálně právní ochrany děti (OSPOD) III. Speciálně pedagogické centrum - SPC První legislativní podpora Vyhláška MŠMT ČR č. 127/1997 Sb. O speciálních školách Základní úkoly a funkce ( 6 č.72/2005 Sb. příloha 2) Poskytuje poradenské služby dětem a žákům s různým typem a mírou zdravotního postižení a znevýhodnění ve speciálních výchovných a vzdělávacích zařízeních, nebo kteří jsou integrováni v běžném typu těchto zařízení depistážní, diagnostické, preventivní a intervenční aktivity 3

4 Zřizování dle druhu zdravotního postižení samostatně, nebo častěji jako součást MŠ a ZŠ vzdělávajících žáky s příslušným handicapem SPC pro : děti s mentálním postižením děti s tělesným postižením děti se sluchovým postižením děti se zrakovým postižením děti a žáky s vadami řeči děti s více vadami (nárůst dětí s kombinovaným postižením) děti s poruchami autistického spektra děti hluchoslepé (pro děti se specifickými poruchami chování) Základní úkoly a funkce ( 6 č.72/2005 Sb. příloha 2) SPC zajišťují speciálně pedagogickou péči, diagnostické a poradenské služby: připravenost na školu, problémy ve vzdělávání, psychickém i sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, poradenství zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům těchto dětí a metodickou podporu školám, kde jsou tito žáci vzděláváni, zpracovává odborné podklady pro integraci, zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení IV. Zabezpečení poradenských služeb ve škole 7 vyhláška 72/2005 Sb., (příloha 3) Výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog Rozsah služeb - zaměření : prevence školní neúspěšnosti, primární prevence sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, podpora žáků při integraci a vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i se sociálním znevýhodněním a jiného kulturního prostředí, nadaní žáci, neprospěch žáků, metodická podpora ostatním pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům těchto dětí. Výchovný poradce Učitel specialista; spojující mezičlánek PPP a konkrétné školou Základní činnosti - kariérové poradenství, spolupráce s PPP a SPC i SVP, návštěvy v informačních poradenských střediscích úřadů práce (IPS UP), zajišťování diagnostik a informací žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, včetně integrovaným žákům s různým typem zdravotního postižení eventuelně znevýhodněním, předáváním informací 4

5 Metodik prevence Základní činnosti metodická, koordinačně informační a poradenská v oblasti realizace, spolupráce a prevence sociálně patologických jevů, včetně tvorby a realizace minimálního preventivního programu a zajišťování a předávání odborných informací z této problematiky, vyhledávání a práce se žáky a jejich zákonnými zástupci s riziky či projevy sociálně patologického chování a další Školní psycholog Základní činnosti depistážní, diagnostická, intervenční, poradenská, konzultační a metodická žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům školy v oblasti zápisů do 1.tříd, specifických poruch učení a chování, zajišťování sociálního klimatu ve třídách, péče o integrované žáky, nadané žáky, školních neúspěších, kariérového poradenství, koordinace poradenských služeb vně i mimo školu a další Školní speciální pedagog Základní činnosti depistážní, diagnostická, intervenční, metodická a koordinační, zejména v péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky škol, zejména v oblasti diagnostiky těchto žáků, participace při tvorbě Individuálních vzdělávacích plánů (IVP), zajištění i provádění individuální péče o tyto žáky a další. V. Individuální vzdělávací plán (IVP) IVP vychází ze školního vzdělávacího programu dané školy, vypracování třídní učitel, další pedagogové, školské poradenské zařízení, eventuelně odborný lékař, vedení školy, zákonní zástupci žáka stanovení IVP dle potřeby zejména integrovaných žáků, žáků s hlubokým mentálním postižením, skupinově integrovaným nebo žákům ze speciálních škol, mimořádně nadaným žákům základní principy tvorby IVP diagnostické závěry, respektování individuálních potřeb a schopností žáka, tvořen pro určité předměty nebo pro všechny, zpracovává třídní učitel a schvaluje ředitel školy, zapojení všech zainteresovaných (škola, poradenské zařízení, rodiče, dítě, eventuelně další odborníci), hodnocení dodržování IVP (2x ročně) 5

6 VI. Spolupráce poradenských zařízení se školou a zákonnými zástupci důležitost spolupráce mezi jednotlivými odborníky školního poradenství, propojení Poradenské zařízení škola dítě a jeho zákonní zástupci; spolupráce na jednotlivých úrovních Náměty a úkoly pro samostudium Koncepce poskytování poradenských služeb ve škole Věstník MŠMT č.7/005, Vyhláška č.72/2005 Sb. novela č.116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Sbírka zákonů 2005 Vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - novela č.147/2011 Sb. o vzdělávání Doplňující otázky Jaké bylo uspořádání poradenství v letech minulého století které instituce tvořily systém? Jaké jsou hlavní změny v systému pedagogicko psychologického poradenství u nás v letech minulého století a od 90. let do současnosti? PPP jaké jsou hlavní činnosti, jak probíhá spolupráce se školou, event. klady a zápory dle vás? SPC jaké jsou hlavní činnosti, jak probíhá spolupráce se školou, event. klady a zápory dle vás? Které předpisy v současnosti upravují poradenské služby ve školství? Jak budete postupovat v případě žáka se zdravotním postižením, pokud rodiče žádají o jeho zařazení do běžné školy? Literatura: Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN Hanák, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, Kucharská, H., Chalupová, E. Specifické poruchy učení a chování. Praha: IPPP Sborníky, ISBN

7 Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, ISBN Mertin, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, ISBN Pokorná, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, ISBN Říčan, P., Svoboda, M., Krejčířová, D. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, ISBN

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více