KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava"

Transkript

1 Nádražní 28/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: , Fax: IČO: DIČ: Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: /0100 KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA Majitel infrastruktury: Statutární město Ostrava Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Vypracoval: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Schválil: Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy

2 O B S A H 1. Popis území Charakteristika města Odkanalizování města Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Cíle kanalizačního řádu 5 2. Technický popis kanalizace Stručný popis vývoje stokové sítě Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Situování kmenových stok Odlehčovací komory na kanalizační síti Důležité objekty na kanalizační síti Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy Spotřeba vody 9 3. Čistírny odpadních vod Seznam ČOV na stokové síti Čistírny odpadních vod na stokové síti - základní údaje 9 4. Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozd ělení odpadních vod Čištěné odpadní vody Nečištěné odpadní vody Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2002) Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s Údaje o vodních recipientech Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace s odtokem do recipientu Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace zakončené ČOV 18 str. č. 2

3 7.3. Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace 18 Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Způsob a četnost měření množství odpadních vod u odběratelů Stanovení znečištění odpadních vod Měření průtoku a objemů vod Kontrola jakosti vod Opatření při poruchách a haváriích Opatření při havarijního úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace Opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Použité podklady Aktualizace kanalizačního řádu 43 Příloha: 1. Schéma stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a předčistících zařízení odběratelů. str. č. 3

4 1. Popis území 1.1. Charakteristika města Město Ostrava má v současné době okolo 350 tisíc trvalých obyvatel. Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo území města. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 769 mm, kdy větší množství srážek připadá na letní období. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s Odkanalizování města Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV, na ní jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. V provozu OVAK jsou ČOV Heřmanice 1 (HYDROVIT), Heřmanice 2 a ve zkušebním provozu je ČOV Michálkovice Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých částí města způsobené těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují lokální změny spádových poměrů. Na kanalizaci pak dochází v těchto lokalitách ke zmenšování kapacity a vytváření protisklonů. Na rozhraní větších poklesů dochází k porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a oprav poruch. str. č. 4

5 1.4. Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád stanoví podmínky a pravidla, kterým je podřízeno vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy. Současně upravuje právní vztahy mezi správcem kanalizace a uživateli, respektive chrání p řed: ohrožením jejího provozu,včetně ohrožení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu, (čistíren odpadních vod apod.) ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit maximální bezpečnost. Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technickoekonomických vztahů. 2. Technický popis kanalizace 2.1. Stručný popis vývoje stokové sítě Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města Ostravy (SKO) bylo započato v roce SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV uvedenou do provozu v roce V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. Úst řední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Údaje k : Celková délka stokové sítě 723 km z toho odlehčovacích stok...19,5 km Počet dešťových oddělovačů...32 ks Počet kanalizačních přípojek ks Délka kanalizačních přípojek km Počet ČOV na stokové síti...4 ks Počet přečerpávacích stanic odpadních vod 19 ks str. č. 5

6 Drobné vodní toky...17 km Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob z toho s čistírnami odpadních vod osob 2.3. Situování kmenových stok Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy jih, Hrabové a Vratimova a sb ěrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní části Poruby, Lázní Klimkovic, připravuje se jeho prodloužení do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody z Výškovic. Připravuje se realizace prodloužení sběrače D do Staré Bělé a Proskovic a výstavba sběrače Z pro napojení Polanky a Klimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, uvedené v příloze tohoto KŘ. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky provád ěné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním obkladem. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž trub z kameniny, PVC a laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic je provedena z cihel Odlehčovací komory na kanalizační síti Výčet odlehčovacích komor, jejich rozmístění, poměr ředění a výustě do recipientů je uveden v následující tabulce: str. č. 6

7 Dešťové oddělovače na stokové síti podle zaústění do toku Zaústění do toku číslo Situování odlehčovací komory Profil odlehčovací stoky (mm) Poznámka Souč. poměr Název toku km přítok odtok odlehčení ředění ODRA 21, Sběrač DXI , Pavlovova - Výškovická 1100/ ,0 20, Sběrač D IX Říční x 1000 zaústěno Zábřežkou 18, DVI - Svinovské mosty ,0 16, DIV - bývalá ČOV Třebovice ,0 13, odlehčení ÚČOV - MPV 2x x , Sokola Tůmy I do Odry zaústěno 3,5 II Černým příkopem 2,5 11, Novoveská - Novinářská I / "- II ,0 11, Slovenská sběrač A přepad. šachta - "- 11, Slovenská sběrač D I "- 11, Odlehčení před ÚČOV - sběrač D "- OSTRAVICE 12, Vratimovský sběrač ul. Mostní , ČSOV Hrabová zaústěno ZIFem 10, Vratimovský sběrač "- 8, Sběrač C Moravská /1350 2,8 7, Sběrač C Strusková ,8 4, Sběrač B - Sýkorův most / ,6 7, Sběrač B Dědičná / ,7 2, ČSOV Bohumínská / ,4 1, Sběrač A - Sad B. Němcové I.-2400/ /2200 3,7 II.-2640/2200 PORUBKA 5, listopadu - U domu sester ,5 5, Sběrač DVI listopadu ,0 5, Sběrač D VI - Vřesinská , Nábřeží SPB - Klimkovická ,2 4, Nábřeží SPB - U oblouku ,5 4, Dělnická ,4 4, Dělnická 11 - Bytostav 800/ /700 3,5 Plesenský potok 28. Na Svobodě I Na Svobodě II OPAVA 1, Martinovská - ČS PHM /2700 3,4 1, Martinovská - Pustkovecká / ,5 1, Třebovická - Na valech str. č. 7

8 2.5. Důležité objekty na kanalizační síti Shybky Na kanalizační síti je několik shybek pod vodními toky. Shybkami pod řekou Opavou a Odrou prochází sběrač D IV, pod Odrou sběrač D VI, pod Porubkou kanalizace z ulic Jelínkova, Záhumenní, Klimkovická a z Lázní Klimkovice a sběrač D VI, pod Plesenským potokem 2 kanalizace z ulice Na Svobodě Kanalizační šoupátka Kanalizační šoupátka jsou součástí shybek pod Odrou a Opavou a na sběrači A za odlehčovací komorou v Sadu Boženy Němcové a na sběračích D I a C v rozdělovací komoře na ul. Mariánskohorské Měrné šachty Měrné šachty jsou součástí kanalizačních přípojek nebo zároveň revizní šachty na kanalizační síti a musí splňovat podmínky ČSN , zejména musí kdykoliv umožňovat odběr vzorků a měření objemu protékajících odpadních vod Čerpací stanice na kanalizační síti Čerpací stanice odpadních vod umožňují odvádění těchto vod z členitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich odvádění gravitačně. Součástí kanalizační sítě jsou tyto ČSOV: Číslo ČS Označení a umístění čerpací stanice odpadních vod 1. ČSOV NOVÁ VES I ul. Bartošova, Ostrava Nová Ves 2. ČSOV PROSKOVICE ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice 3. ČSOV HRABOVÁ ul. Mlýnská, Ostrava - Hrabová 4. ČSOV MEXIKO ul. Mexická, Ostrava - Muglinov 5. ČSOV U JEZU ul. Bohumínská, Ostrava - Hrušov 6. ČSOV HEŘMANICE I ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice 7. ČSOV VESLAŘSKÁ ul. Veslařská, Ostrava - Hrušov 8. ČSOV WINTROVA ul. Wintrova, Ostrava - Přívoz 9. ČSOV PAŠEROVÝCH ul. Pašerových, Ostrava Mar. Hory 10. ČSOV - PETŘKOVICE I ul. Hlučínská, Ostrava - Petřkovice 11. ČSOV PETŘKOVICE II ul. Pod Landekem, Ostrava - Petřkovice 12. ČSOV NA SVOBODĚ ul. Na Svobodě, Ostrava - Martinov 13. ČSOV PLESNÁ I ul. Hrábek, Ostrava - Pustkovec 14. ČSOV MARTINOV ul. Provozní, Ostrava - Třebovice 15. ČSOV LIPKA ul. Lipka, Ostrava - Hošťálkovice 16. ČSOV - ŽLEBY ul. Žleby, Ostrava - Hošťálkovice 17. ČSOV - VČELÍNEK ul. Včelínek, Ostrava - Hošťálkovice 18. ČSOV LHOTKA ul. U Splavu, Ostrava Lhotka 19. ČSOV HEŘMANICE II ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice str. č. 8

9 2.6. Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy nadmořská výška území m n.m. roční teplota ovzduší: průměr 8,0 C maximum 34,9 C minimum 23,2 C roční srážkový úhrn 769 mm intenzita 15-ti minutového deště při p = 1: 128 l/s/ha intenzita 15-ti minutového deště při p = 0,5: 157 l/s/ha průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 2.7. Spotřeba vody Průměrná spotřeba pitné vody na území Ostravy v 90. letech letech klesala, v sou časné době je stabilizovaná. V roce 2002 bylo spotřebitelům dodáno celkem m 3 pitné vody, průměrná spotřeba činí 180 litrů na osobu a den. Domácnostem bylo dodáno m 3, což odpovídá 122 litrů na osobu a den. Údaje o počtu obyvatel a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v bodu Čistírny odpadních vod 3.1. Seznam ČOV na stokové síti ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava. ČOV Heřmanice 1 ČOV Heřmanice 2 ČOV Michálkovice ve zkušebním provozu 3.2. Čistírny odpadních vod na stokové síti - základní údaje: Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti spravované správcem kanalizace pro veřejnou potřebu jsou mechanicko - biologické s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Všechny čistírny jsou před vstupem odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami, dešťové vody na ÚČOV Přívoz jsou do recipientu vypouštěny po mechanickém předčištění. Hlavní části technologické linky a projektované parametry: a) ÚČOV Přívoz ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle hrubé a jemné stroj. lapák štěrku 2+2 ks 2 ks str. č. 9

10 lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktivační nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem uskladňovací nádrž odvodňovací stanice kalu Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 přítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok kg.den -1 t.j. 14,7 mg.l -1 čistící efekt 92,9 % počet ekvivalentních obyvatel b) ČOV Heřmanice 1 (HYDROVIT 650S) EO 2 ks 4 ks 3 ks 10 ks 3 ks 2 ks 1 ks 1 ks ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česlový koš 1 ks lapák písku 1 ks štěrbinová nádrž 1 ks aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací 1 ks dosazovací nádrž 1 ks uskladňovací nádrž kalu 1 ks kalová pole 5 ks Projektované parametry: Q denní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 přítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 čistící efekt % počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Korunka. c) ČOV Heřmanice 2 (MČ 3750 HYCO BLAVA). ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle aktivační nádrž dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j. 12,2 l.s -1 BSK 5 přítok 202,5 kg.den -1 t.j. 193 mg.l -1 BSK 5 odtok 22 kg.den -1 t.j. 21 mg.l -1 čistící efekt 89 % počet ekvivalentních obyvatel EO 1 ks 2 ks 4 ks 2 ks str. č. 10

11 Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Korunka. d) ČOV Michálkovice ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Projektované parametry: Q denní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 přítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 čistící efekt 92,7 % počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Michálkovický potok. 4. Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozdělení odpadních vod 4.1. Čištěné odpadní vody Údaje o množství,jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2002 jsou uvedeny v tabulce č.1. TABULKA č. 1 ÚČOV - množství, jakost a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toku (údaje za rok 2002) Ukazatel Jednotka Rozdělení Obyvatelstvo Průmysl Přítok na ČOV Odtok z ČOV m 3.r Q m 3.d l.s t.r ,9 819, ,3 195,9 BSK 5 kg.d , , ,3 536,7 mg.l ,1 t.r , , ,7 268,9 NL kg.d , , ,6 736,7 mg.l Nečištěné odpadní vody. Údaje o množství a jakosti znečištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2002 jsou uvedeny v tabulce č.2. TABULKA č. 2 Výustě - množství, jakost a rozdělení vypouštěných odpadních vod do toku (údaje za rok 2002) str. č. 11

12 Ukazatel Jednotka Rozdělení Vypouštěno celkem Obyvatelstvo Průmysl m 3.r Q m 3.d l.s t.r , ,5 CHSK CR kg.d , ,6 mg.l -1 58,6 0 58,6 t.r -1 72,7 0 72,7 NL kg.d , ,2 mg.l -1 21,8 0 21,8 str. č. 12

13 4.3. Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2002) Výustě jednotné kanalizace Recipient Ř.km Název výpustě Q Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo hodnoty hodnoty povolení CHSK NL CHSK NL Q CHSK CR NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 OSTRAVICE 7,46 Strusková ,5 14,8 2,6 1, , ,0 826/93 7,20 Návozní ,8 9,1 0,9 0, , ,2 826/93 4,18 Frýdecká ,1 5,5 1,0 0, ,2 5 0,7 688/02 3,18 Sadová ,6 25,5 4,3 1, , ,8 661/99 1,42 Keramička ,8 29,6 12,1 4, , ,8 826/93 0,65 Elektrárna Svoboda ,5 22,7 28,3 7, , ,5 826/93 MITROVICKÝ POTOK 0,88 Mitrovická ,4 32,9 10,3 2, ,9 50 7,9 688/02 SLEZSKOMLÝNSKÝ 5,90 Škrobálkova ,4 26,3 1,7 0, ,1 18 1,1 688/02 NÁHON 6,70 Výhradní ,7 35,3 8,8 2, ,8 50 6,3 688/02 LUČINA 3,89 Dalimilova ,8 24,6 11,8 3, , ,5 826/93 3,55 Lihovarská ,6 22,5 5,1 2, , ,0 826/93 3,45 Hvězdná ,7 85,1 2,6 1, ,8 98 2,5 688/02 3,06 Hranečník ,3 37,0 3,9 2, ,2 31 2,9 688/02 MOŠŇOK 0,37 Těšínská ,8 36,8 6,2 1, ,7 35 2,2 688/02 BEZEJMENNÝ DVT 2.5 1,10 Zvěřinská ,1 48,0 8,2 2, ,4 46 4,4 688/02 PODLESKÝ POTOK 1,67 Lejskova ,3 29,6 2,9 0, , ,3 661/99 ANTOŠOVICKÝ POTOK 1,30 Antošovická ,9 22,3 1,9 0, ,2 60 4,8 661/99 ČERNÝ PŘÍKOP 1,46 Hlučínská ,5 23,8 5,1 1, ,4 60 4,3 661/99 1,71 Černá strouha ,3 25,8 5,9 2, , ,7 124/96 BEZEJMENNÝ DVT ,83 Františky Stránecké ,7 43,9 6,7 2, , ,7 688/02 ČERNÝ POTOK 0,78 Vršovců ,3 20,3 8,1 2, ,6 22 3,5 688/02 str. č. 13

14 Výustě jednotné kanalizace Recipient Ř.km Název výpustě Q Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo hodnoty hodnoty povolení CHSK NL CHSK NL Q CHSK CR NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 MICHÁLKOVICKÝ POTOK 2,50 Eldorado ,1 27,8 3,1 1, ,2 50 4,0 133/01 PORUBKA 0,40 Polanecká ,6 8,8 2,4 1, , ,7 448/98 0,98 Bratří Sedláčků ,0 30,0 4,7 1, ,1 33 3,1 688/02 5,50 Vřesinská Pod smyčkou ,6 7,3 1,8 0, ,0 40 4,0 744/02 6,07 Vřesinská Pod lávkou ,5 22,8 3,4 1, ,4 50 8,0 744/02 POLANČICE 2,55 Hraničky ,2 66,4 4,3 1, ,0 48 2,3 688/02 ČERVENÝ POTOK 0,03 Grmelova ,3 2,5 0,3 0, ,5 45 1,35 447/98 1,70 Plzeňská ,3 14,8 9,7 11, , ,1 688/02 LUDGEŘOVICKÝ POTOK 0,45 Petřkovice U Jana ,1 33,8 1,2 1, ,9 20 3,16 688/02 0,64 Údolní ,0 5,5 0,8 0, ,8 4 0,4 688/02 1,50 Koblovská ,4 18,2 5,9 1, ,0 20 3,2 688/02 1,68 Hluboká ,9 39,8 13,2 3, ,5 51 9,7 688/02 VÝŠKOVICKÝ POTOK 1,44 Husarova ,6 26,1 0,4 0, , ,48 132/01 1,55 K Jezeru ,9 30,8 0,3 0, , ,4 132/01 ODRA 18,81 Svinov ,7 10,5 1,1 0, ,5 45 6,75 131/01 9,78 Hrušov ,1 11,6 4,5 1, ,6 45 8,55 3/98 str. č. 14

15 4.4. Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. Recipient Zaústění Ř. km Název Profil Q (l/s) Délka toku ve správě OVAK a.s. Označení ODRA zprava 20,25 Zábřežka Otevřené kamenné koryto m DVT 3.8 zprava 23,00 Výškovický potok DN beton m DVT 3.7 DVT 1.3 zleva 0,09 Lhotecký potok DN 1000 beton m DVT ČERNÝ PŘÍKOP 5,00 Červený potok DN beton m DVT 1.8 zprava 3,85 Bezejmenný potok /Ostramo/ Obdélník 2 x 4 m m DVT 1.9 ČERVENÝ POTOK zprava 0,30 Černý potok Otevřené kamenné koryto m DVT DVT 1.9 zleva 0,40 Bezejm. pot. /Pod dolní kolonií/ DN 1000 beton m DVT LUDGEŘOVICKÝ POTOK zleva 1,80 Petřkovický potok Otevřené přirozené koryto m DVT PODLESKÝ POTOK zprava 1,45 Ráček Otevřené kamenné koryto m DVT zprava 1,25 Bezejmenný potok /Radova/ DN 600 beton m DVT LUČINA zprava 4,48 Bezejmenný potok /Krištofova/ DN 400 beton m DVT 2.18 zprava 3,89 Mošňok Otevřené přirozené koryto m DVT 2.2 zprava 2,50 Salmovská stoka Otevřené přirozené koryto m DVT 2.4 zprava 2,35 Zvěřina Otevřené přirozené koryto m DVT 2.5 PLESENSKÝ POTOK zprava Plesenka Otevřené dřevěné koryto m DVT str. č. 15

16 5. Údaje o vodních recipientech Hlavním recipientem, do něhož jsou vypouštěny odpadní vody na území města Ostravy, je řeka Odra s přítoky Porubkou, Opavou a Ostravicí s přítokem Lučinou a s přítoky desítek drobných vodních toků. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s -1. Příklady charakteristických hodnot C 90 pro vybrané ukazatele a profily v roce 1997: Tok - profil BSK 5 mg/l CHSK CR mg/l RL mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l P C mg/l Odra Polanka 5, ,58 0,61 Odra Svinov 6, ,26 0,65 Odra Petřkovice 6, , Odra Bohumín 6, ,25 0,87 Ostravice Vratimov 4, ,31 0,40 Ostravice nad Lučinou 7, ,61 0,54 Ostravice Muglinov 7, , Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Látky, které nesmí vniknout do kanalizace. Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí těchto látek: 1. a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, str. č. 16

17 e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) kaly z čistíren, úpraven a z předčistících zařízení. 2. soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody Zvlášť nebezpečné látky. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, b) organofosforové sloučeniny, c) organocínové sloučeniny, d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, e) rtuť a její sloučeniny, f) kadmium a jeho sloučeniny, g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p ůvodu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z ůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, i) kyanidy. 6.3 Nebezpečné látky. Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek selen cín vanad měď arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium str. č. 17

18 chrom molybden bor telur olovo titan uran stříbro b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. c) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. d) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňující ve vodě na neškodné látky. e) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. f) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p ůvodu. g) Fluoridy. h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. i) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 7. Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod 7.1. Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace s odtokem do recipientu. viz tabulka č.3,4,6,9 a Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace zakončené ČOV. viz tabulka č.3,5,6,7,9 a Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace. Požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu vyplývají z ustanovení směrnice MLVH ČSR č.8/1975 ( respektive z přílohy této směrnice ze dne , č.j.13123/806/oss/75), vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. a ze zkušeností s aplikací kanalizačních řádů. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečistění stanovené tímto kanalizačním řádem vyžadují předchozí čistění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen str. č. 18

19 tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kteří mají vybudovaná předčistící zařízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního řádu a udržovat je v dobrém provozním stavu. str. č. 19

20 Tabulka č. 3 Přípustné limity znečistění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu I. II. příp.míra znečištění pří.míra znečištění s vyústěním do toku s vyústěním na ČOV 1. BSK 5 50 mg.l mg.l CHSK CR " "-- 3. NL 45 --" "-- 4. RL " "-- 5. ph 6-9 /bez jednot./ 6-9 /bez jednot./ 6. extrahov.látky 10 mg.l mg.l PAL A (tenzidy aniont.) 1,0 --" "-- 8. NEL 0,2 --" "-- 9. toxické kyanidy 0,1 --"-- 0,1 --" chloridové ionty " " rtuť 0,005 --"-- 0,04 --" měď 0,1 --"-- 0,5 --" nikl 0,1 --"-- 0,1 --" chrom /veškerý/ 0,2 --"-- 0,3 --" chrom /Cr VI / 0,05 --"-- 0,1 --" olovo 0,1 --"-- 0,1 --" arsen 0,1 --"-- 0,15 --" zinek 0,2 --"-- 2,0 --" 19. kadmium 0,005 --"-- 0,1 --" chlorované uhlovodíky 0,005 --"-- 0,005 --" teplota odp.vody 40 C 40 C 22. sulfan a sulfidy 0,02 mg.l veškeré železo 2,0 --" veškerý mangan 0,5 --" amoniakální dusík 2,5 --"-- 45 mg.l volný amoniak 0,5 --" N celk "-- 60 mg.l veškerý fosfor 5,0 --" " sírany " " vápník " hořčík " kobalt 0,1 --" vanad 0,1 --" 34. PAU (15) 10 µg.l µg.l PCB (6) 0,01 µg.l -1 0,01 µg.l -1 U vodních děl, jejichž výstavba byla povolena po a z nichž jsou odváděny odpadní vody do kanalizace ukončené recipientem se stanoví limit BSK 5-30 mg/l a NL 30 mg/l. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. je možné jen s povolením příslušného vodoprávního úřadu. PAU polycyklické aromatické uhlovodíky (suma acenaftenu, antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, dibenzo(a,h)antracenu, fenantrenu, fluoranthenu, fluorenu, chrysenu, indeno(1,2,3-c,d)pyrenu, naftalenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu a pyrenu. PCB polychlorované bifenyly (suma kongrenerů č. 28, 52, 101, 138, 153, 180) str. č. 20

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území...

KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území... Strana/celkem stran: 1/18 OBSAH Obsah...1 1 Identifikační údaje...2 2 Zkratky a definice...2 3 Účel...3 4 Působnost...4 5 Popis území...4 6 Technický popis kanalizace...5 7 Údaje o stávajícím a výhledovém

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

On- line monitoring stokové sítě města Ostravy

On- line monitoring stokové sítě města Ostravy On- line monitoring stokové sítě města Ostravy Michaela Povýšilová, TECHNOAQUA, s.r.o. K Mejtu 416, Praha 4, tel: 724971161, e-mail: mail@technoaqua.cz Ing. Peter Michalčák, Ostravské vodárny a kanalizace

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015

Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015 Mateřské školy na území města Ostrava Počet volných míst k 12.1.2015 ÚMOb Hošťálkovice Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210 3 Pracoviště: Výhledy 367/ Ostrava-Hošťálkovice

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz

702 00 596 134 334 zsgebauerova@seznam.cz www.zsgebauerova.cz Zařízení PSČ Telefon/Fax E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 702 00 596 634 123 596 634 126 reditelka@zsg.cz www.zsg.cz ZŠ Ostrava, Gebauerova 8 odl. prac. ZŠ Ibsenova 36/978 702

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz

MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz Zařízení PSČ Telefon E-mail Web MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 702 00 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz www.blahoslavova.moravskaostrava.cz MŠ Ostrava, Dvořákova 4 702 00 596 123

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE Vypracovaný podle 14, odst. 3. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í Č í Č Č í É í Ě Ě č ířá É č Ř í čí ť é ě í ě í č í č í č ě í ě í ť í í í áč č ě í ž í Ř á í š ě á Č á á á á í č í á é č í í ě ě Č á ž í í ě é í š á í á č á ě ě ě á é í ě ší á á č í ě ě ě

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Říjen 2014 zak. číslo

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Statutární město Ostrava. Informace o dopravě v Ostravě 2012

Statutární město Ostrava. Informace o dopravě v Ostravě 2012 Statutární město Ostrava Informace o dopravě v Ostravě 2012 Statutární město Ostrava INFORMACE O DOPRAVĚ V OSTRAVĚ 2012 odbor dopravy Magistrátu města Ostravy Informace Informace o dopravě o dopravě v

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY VELKÉ PŘÍÍLEPY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY Praha 2013 Obsah : 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Kolinec IČO 737 17 9086 e-mail: ivasramkova@volny.cz tel. 722928428 Zpracovatel: Ing. Iva Šrámková Datum: 01/2013 Zadavatel:

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Informace o dopravě v Ostravě 2013

Informace o dopravě v Ostravě 2013 Informace o dopravě v Ostravě 2013 Informace o dopravě v Ostravě 2013 ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ UKAZATELE...4 I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE...5 1. OBYVATELSTVO...5 1.1 Počty obyvatel...5 1.2 Nezaměstnanost...5 2. ÚDAJE

Více