KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava"

Transkript

1 Nádražní 28/ Ostrava Moravská Ostrava Tel.: , Fax: IČO: DIČ: Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348 KB Ostrava č.ú.: /0100 KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA Majitel infrastruktury: Statutární město Ostrava Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Vypracoval: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava Schválil: Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy

2 O B S A H 1. Popis území Charakteristika města Odkanalizování města Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Cíle kanalizačního řádu 5 2. Technický popis kanalizace Stručný popis vývoje stokové sítě Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Situování kmenových stok Odlehčovací komory na kanalizační síti Důležité objekty na kanalizační síti Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy Spotřeba vody 9 3. Čistírny odpadních vod Seznam ČOV na stokové síti Čistírny odpadních vod na stokové síti - základní údaje 9 4. Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozd ělení odpadních vod Čištěné odpadní vody Nečištěné odpadní vody Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2002) Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s Údaje o vodních recipientech Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Látky, které nesmí vniknout do kanalizace Zvlášť nebezpečné látky Nebezpečné látky Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace s odtokem do recipientu Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace zakončené ČOV 18 str. č. 2

3 7.3. Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace 18 Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Tabulka č Způsob a četnost měření množství odpadních vod u odběratelů Stanovení znečištění odpadních vod Měření průtoku a objemů vod Kontrola jakosti vod Opatření při poruchách a haváriích Opatření při havarijního úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace Opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Použité podklady Aktualizace kanalizačního řádu 43 Příloha: 1. Schéma stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a předčistících zařízení odběratelů. str. č. 3

4 1. Popis území 1.1. Charakteristika města Město Ostrava má v současné době okolo 350 tisíc trvalých obyvatel. Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí v rámci ČR k nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo území města. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních toků. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 769 mm, kdy větší množství srážek připadá na letní období. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s Odkanalizování města Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV, na ní jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k postupnému rušení žumpového systému. V provozu OVAK jsou ČOV Heřmanice 1 (HYDROVIT), Heřmanice 2 a ve zkušebním provozu je ČOV Michálkovice Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých částí města způsobené těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují lokální změny spádových poměrů. Na kanalizaci pak dochází v těchto lokalitách ke zmenšování kapacity a vytváření protisklonů. Na rozhraní větších poklesů dochází k porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a oprav poruch. str. č. 4

5 1.4. Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád stanoví podmínky a pravidla, kterým je podřízeno vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy. Současně upravuje právní vztahy mezi správcem kanalizace a uživateli, respektive chrání p řed: ohrožením jejího provozu,včetně ohrožení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu, (čistíren odpadních vod apod.) ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit maximální bezpečnost. Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technickoekonomických vztahů. 2. Technický popis kanalizace 2.1. Stručný popis vývoje stokové sítě Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města Ostravy (SKO) bylo započato v roce SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV uvedenou do provozu v roce V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. Úst řední čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku Druh kanalizace, rozsah spravovaného zařízení Kanalizace na území města je z převážné většiny jednotná, pouze malá část nové zástavby má kanalizaci oddílnou. Údaje k : Celková délka stokové sítě 723 km z toho odlehčovacích stok...19,5 km Počet dešťových oddělovačů...32 ks Počet kanalizačních přípojek ks Délka kanalizačních přípojek km Počet ČOV na stokové síti...4 ks Počet přečerpávacích stanic odpadních vod 19 ks str. č. 5

6 Drobné vodní toky...17 km Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob z toho s čistírnami odpadních vod osob 2.3. Situování kmenových stok Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy jih, Hrabové a Vratimova a sb ěrač D situovaný podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní části Poruby, Lázní Klimkovic, připravuje se jeho prodloužení do Krásného Pole. Dále je to sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody z Výškovic. Připravuje se realizace prodloužení sběrače D do Staré Bělé a Proskovic a výstavba sběrače Z pro napojení Polanky a Klimkovic. Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, uvedené v příloze tohoto KŘ. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného betonu. Stoky provád ěné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním obkladem. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž trub z kameniny, PVC a laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy-Vítkovic je provedena z cihel Odlehčovací komory na kanalizační síti Výčet odlehčovacích komor, jejich rozmístění, poměr ředění a výustě do recipientů je uveden v následující tabulce: str. č. 6

7 Dešťové oddělovače na stokové síti podle zaústění do toku Zaústění do toku číslo Situování odlehčovací komory Profil odlehčovací stoky (mm) Poznámka Souč. poměr Název toku km přítok odtok odlehčení ředění ODRA 21, Sběrač DXI , Pavlovova - Výškovická 1100/ ,0 20, Sběrač D IX Říční x 1000 zaústěno Zábřežkou 18, DVI - Svinovské mosty ,0 16, DIV - bývalá ČOV Třebovice ,0 13, odlehčení ÚČOV - MPV 2x x , Sokola Tůmy I do Odry zaústěno 3,5 II Černým příkopem 2,5 11, Novoveská - Novinářská I / "- II ,0 11, Slovenská sběrač A přepad. šachta - "- 11, Slovenská sběrač D I "- 11, Odlehčení před ÚČOV - sběrač D "- OSTRAVICE 12, Vratimovský sběrač ul. Mostní , ČSOV Hrabová zaústěno ZIFem 10, Vratimovský sběrač "- 8, Sběrač C Moravská /1350 2,8 7, Sběrač C Strusková ,8 4, Sběrač B - Sýkorův most / ,6 7, Sběrač B Dědičná / ,7 2, ČSOV Bohumínská / ,4 1, Sběrač A - Sad B. Němcové I.-2400/ /2200 3,7 II.-2640/2200 PORUBKA 5, listopadu - U domu sester ,5 5, Sběrač DVI listopadu ,0 5, Sběrač D VI - Vřesinská , Nábřeží SPB - Klimkovická ,2 4, Nábřeží SPB - U oblouku ,5 4, Dělnická ,4 4, Dělnická 11 - Bytostav 800/ /700 3,5 Plesenský potok 28. Na Svobodě I Na Svobodě II OPAVA 1, Martinovská - ČS PHM /2700 3,4 1, Martinovská - Pustkovecká / ,5 1, Třebovická - Na valech str. č. 7

8 2.5. Důležité objekty na kanalizační síti Shybky Na kanalizační síti je několik shybek pod vodními toky. Shybkami pod řekou Opavou a Odrou prochází sběrač D IV, pod Odrou sběrač D VI, pod Porubkou kanalizace z ulic Jelínkova, Záhumenní, Klimkovická a z Lázní Klimkovice a sběrač D VI, pod Plesenským potokem 2 kanalizace z ulice Na Svobodě Kanalizační šoupátka Kanalizační šoupátka jsou součástí shybek pod Odrou a Opavou a na sběrači A za odlehčovací komorou v Sadu Boženy Němcové a na sběračích D I a C v rozdělovací komoře na ul. Mariánskohorské Měrné šachty Měrné šachty jsou součástí kanalizačních přípojek nebo zároveň revizní šachty na kanalizační síti a musí splňovat podmínky ČSN , zejména musí kdykoliv umožňovat odběr vzorků a měření objemu protékajících odpadních vod Čerpací stanice na kanalizační síti Čerpací stanice odpadních vod umožňují odvádění těchto vod z členitého terénu, kdy je nerealizovatelné jejich odvádění gravitačně. Součástí kanalizační sítě jsou tyto ČSOV: Číslo ČS Označení a umístění čerpací stanice odpadních vod 1. ČSOV NOVÁ VES I ul. Bartošova, Ostrava Nová Ves 2. ČSOV PROSKOVICE ul. Proskovická, Ostrava - Výškovice 3. ČSOV HRABOVÁ ul. Mlýnská, Ostrava - Hrabová 4. ČSOV MEXIKO ul. Mexická, Ostrava - Muglinov 5. ČSOV U JEZU ul. Bohumínská, Ostrava - Hrušov 6. ČSOV HEŘMANICE I ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice 7. ČSOV VESLAŘSKÁ ul. Veslařská, Ostrava - Hrušov 8. ČSOV WINTROVA ul. Wintrova, Ostrava - Přívoz 9. ČSOV PAŠEROVÝCH ul. Pašerových, Ostrava Mar. Hory 10. ČSOV - PETŘKOVICE I ul. Hlučínská, Ostrava - Petřkovice 11. ČSOV PETŘKOVICE II ul. Pod Landekem, Ostrava - Petřkovice 12. ČSOV NA SVOBODĚ ul. Na Svobodě, Ostrava - Martinov 13. ČSOV PLESNÁ I ul. Hrábek, Ostrava - Pustkovec 14. ČSOV MARTINOV ul. Provozní, Ostrava - Třebovice 15. ČSOV LIPKA ul. Lipka, Ostrava - Hošťálkovice 16. ČSOV - ŽLEBY ul. Žleby, Ostrava - Hošťálkovice 17. ČSOV - VČELÍNEK ul. Včelínek, Ostrava - Hošťálkovice 18. ČSOV LHOTKA ul. U Splavu, Ostrava Lhotka 19. ČSOV HEŘMANICE II ul. Orlovská, Ostrava - Heřmanice str. č. 8

9 2.6. Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy nadmořská výška území m n.m. roční teplota ovzduší: průměr 8,0 C maximum 34,9 C minimum 23,2 C roční srážkový úhrn 769 mm intenzita 15-ti minutového deště při p = 1: 128 l/s/ha intenzita 15-ti minutového deště při p = 0,5: 157 l/s/ha průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 57,1 dnů/rok 2.7. Spotřeba vody Průměrná spotřeba pitné vody na území Ostravy v 90. letech letech klesala, v sou časné době je stabilizovaná. V roce 2002 bylo spotřebitelům dodáno celkem m 3 pitné vody, průměrná spotřeba činí 180 litrů na osobu a den. Domácnostem bylo dodáno m 3, což odpovídá 122 litrů na osobu a den. Údaje o počtu obyvatel a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny v bodu Čistírny odpadních vod 3.1. Seznam ČOV na stokové síti ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava. ČOV Heřmanice 1 ČOV Heřmanice 2 ČOV Michálkovice ve zkušebním provozu 3.2. Čistírny odpadních vod na stokové síti - základní údaje: Všechny čistírny odpadních vod na stokové síti spravované správcem kanalizace pro veřejnou potřebu jsou mechanicko - biologické s anaerobní stabilizací čistírenských kalů. Všechny čistírny jsou před vstupem odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami, dešťové vody na ÚČOV Přívoz jsou do recipientu vypouštěny po mechanickém předčištění. Hlavní části technologické linky a projektované parametry: a) ÚČOV Přívoz ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle hrubé a jemné stroj. lapák štěrku 2+2 ks 2 ks str. č. 9

10 lapák písku provzduš. usazovací nádrž aktivační nádrž dosazovací nádrž vyhnívací nádrž plynojem uskladňovací nádrž odvodňovací stanice kalu Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j l.s -1 BSK 5 přítok kg.den -1 t.j. 208 mg.l -1 BSK 5 odtok kg.den -1 t.j. 14,7 mg.l -1 čistící efekt 92,9 % počet ekvivalentních obyvatel b) ČOV Heřmanice 1 (HYDROVIT 650S) EO 2 ks 4 ks 3 ks 10 ks 3 ks 2 ks 1 ks 1 ks ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česlový koš 1 ks lapák písku 1 ks štěrbinová nádrž 1 ks aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací 1 ks dosazovací nádrž 1 ks uskladňovací nádrž kalu 1 ks kalová pole 5 ks Projektované parametry: Q denní 370 m 3.den -1 t.j. 4,3 l.s -1 BSK 5 přítok 73,3 kg.den -1 t.j. 198 mg.l -1 BSK 5 odtok 5,55 kg.den -1 t.j. 15 mg.l -1 čistící efekt % počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Korunka. c) ČOV Heřmanice 2 (MČ 3750 HYCO BLAVA). ČOV uvedena do trvalého provozu v roce Hlavní části technologické linky: česle aktivační nádrž dosazovací nádrž kalojem Projektované parametry: Q denní m 3.den -1 t.j. 12,2 l.s -1 BSK 5 přítok 202,5 kg.den -1 t.j. 193 mg.l -1 BSK 5 odtok 22 kg.den -1 t.j. 21 mg.l -1 čistící efekt 89 % počet ekvivalentních obyvatel EO 1 ks 2 ks 4 ks 2 ks str. č. 10

11 Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Korunka. d) ČOV Michálkovice ČOV uvedena do zkušebního provozu v roce Projektované parametry: Q denní 792,5 m 3.den -1 t.j. 9,2 l.s -1 BSK 5 přítok 163,0 kg.den -1 t.j. 274 mg.l -1 BSK 5 odtok 11,9 kg.den -1 t.j. 20 mg.l -1 čistící efekt 92,7 % počet ekvivalentních obyvatel EO Odtok z ČOV zaústěn do drobného vodního toku Michálkovický potok. 4. Údaje o stávajícím a výhledovém množství, jakosti a rozdělení odpadních vod 4.1. Čištěné odpadní vody Údaje o množství,jakosti a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2002 jsou uvedeny v tabulce č.1. TABULKA č. 1 ÚČOV - množství, jakost a rozdělení čištěných odpadních vod vypouštěných do toku (údaje za rok 2002) Ukazatel Jednotka Rozdělení Obyvatelstvo Průmysl Přítok na ČOV Odtok z ČOV m 3.r Q m 3.d l.s t.r ,9 819, ,3 195,9 BSK 5 kg.d , , ,3 536,7 mg.l ,1 t.r , , ,7 268,9 NL kg.d , , ,6 736,7 mg.l Nečištěné odpadní vody. Údaje o množství a jakosti znečištěných odpadních vod vypouštěných do toků z roku 2002 jsou uvedeny v tabulce č.2. TABULKA č. 2 Výustě - množství, jakost a rozdělení vypouštěných odpadních vod do toku (údaje za rok 2002) str. č. 11

12 Ukazatel Jednotka Rozdělení Vypouštěno celkem Obyvatelstvo Průmysl m 3.r Q m 3.d l.s t.r , ,5 CHSK CR kg.d , ,6 mg.l -1 58,6 0 58,6 t.r -1 72,7 0 72,7 NL kg.d , ,2 mg.l -1 21,8 0 21,8 str. č. 12

13 4.3. Hodnoty množství a znečištění s vyústěním do recipientu (údaje z roku 2002) Výustě jednotné kanalizace Recipient Ř.km Název výpustě Q Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo hodnoty hodnoty povolení CHSK NL CHSK NL Q CHSK CR NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 OSTRAVICE 7,46 Strusková ,5 14,8 2,6 1, , ,0 826/93 7,20 Návozní ,8 9,1 0,9 0, , ,2 826/93 4,18 Frýdecká ,1 5,5 1,0 0, ,2 5 0,7 688/02 3,18 Sadová ,6 25,5 4,3 1, , ,8 661/99 1,42 Keramička ,8 29,6 12,1 4, , ,8 826/93 0,65 Elektrárna Svoboda ,5 22,7 28,3 7, , ,5 826/93 MITROVICKÝ POTOK 0,88 Mitrovická ,4 32,9 10,3 2, ,9 50 7,9 688/02 SLEZSKOMLÝNSKÝ 5,90 Škrobálkova ,4 26,3 1,7 0, ,1 18 1,1 688/02 NÁHON 6,70 Výhradní ,7 35,3 8,8 2, ,8 50 6,3 688/02 LUČINA 3,89 Dalimilova ,8 24,6 11,8 3, , ,5 826/93 3,55 Lihovarská ,6 22,5 5,1 2, , ,0 826/93 3,45 Hvězdná ,7 85,1 2,6 1, ,8 98 2,5 688/02 3,06 Hranečník ,3 37,0 3,9 2, ,2 31 2,9 688/02 MOŠŇOK 0,37 Těšínská ,8 36,8 6,2 1, ,7 35 2,2 688/02 BEZEJMENNÝ DVT 2.5 1,10 Zvěřinská ,1 48,0 8,2 2, ,4 46 4,4 688/02 PODLESKÝ POTOK 1,67 Lejskova ,3 29,6 2,9 0, , ,3 661/99 ANTOŠOVICKÝ POTOK 1,30 Antošovická ,9 22,3 1,9 0, ,2 60 4,8 661/99 ČERNÝ PŘÍKOP 1,46 Hlučínská ,5 23,8 5,1 1, ,4 60 4,3 661/99 1,71 Černá strouha ,3 25,8 5,9 2, , ,7 124/96 BEZEJMENNÝ DVT ,83 Františky Stránecké ,7 43,9 6,7 2, , ,7 688/02 ČERNÝ POTOK 0,78 Vršovců ,3 20,3 8,1 2, ,6 22 3,5 688/02 str. č. 13

14 Výustě jednotné kanalizace Recipient Ř.km Název výpustě Q Koncentrační Bilanční Povolené hodnoty Číslo hodnoty hodnoty povolení CHSK NL CHSK NL Q CHSK CR NL m 3.r -1 mg.l -1 mg.l -1 t.r -1 t.r -1 m 3.r -1 mg.l -1 t.r -1 mg.l -1 t.r -1 MICHÁLKOVICKÝ POTOK 2,50 Eldorado ,1 27,8 3,1 1, ,2 50 4,0 133/01 PORUBKA 0,40 Polanecká ,6 8,8 2,4 1, , ,7 448/98 0,98 Bratří Sedláčků ,0 30,0 4,7 1, ,1 33 3,1 688/02 5,50 Vřesinská Pod smyčkou ,6 7,3 1,8 0, ,0 40 4,0 744/02 6,07 Vřesinská Pod lávkou ,5 22,8 3,4 1, ,4 50 8,0 744/02 POLANČICE 2,55 Hraničky ,2 66,4 4,3 1, ,0 48 2,3 688/02 ČERVENÝ POTOK 0,03 Grmelova ,3 2,5 0,3 0, ,5 45 1,35 447/98 1,70 Plzeňská ,3 14,8 9,7 11, , ,1 688/02 LUDGEŘOVICKÝ POTOK 0,45 Petřkovice U Jana ,1 33,8 1,2 1, ,9 20 3,16 688/02 0,64 Údolní ,0 5,5 0,8 0, ,8 4 0,4 688/02 1,50 Koblovská ,4 18,2 5,9 1, ,0 20 3,2 688/02 1,68 Hluboká ,9 39,8 13,2 3, ,5 51 9,7 688/02 VÝŠKOVICKÝ POTOK 1,44 Husarova ,6 26,1 0,4 0, , ,48 132/01 1,55 K Jezeru ,9 30,8 0,3 0, , ,4 132/01 ODRA 18,81 Svinov ,7 10,5 1,1 0, ,5 45 6,75 131/01 9,78 Hrušov ,1 11,6 4,5 1, ,6 45 8,55 3/98 str. č. 14

15 4.4. Výustě drobných vodních toků do recipientů ve správě OVAK a.s. Recipient Zaústění Ř. km Název Profil Q (l/s) Délka toku ve správě OVAK a.s. Označení ODRA zprava 20,25 Zábřežka Otevřené kamenné koryto m DVT 3.8 zprava 23,00 Výškovický potok DN beton m DVT 3.7 DVT 1.3 zleva 0,09 Lhotecký potok DN 1000 beton m DVT ČERNÝ PŘÍKOP 5,00 Červený potok DN beton m DVT 1.8 zprava 3,85 Bezejmenný potok /Ostramo/ Obdélník 2 x 4 m m DVT 1.9 ČERVENÝ POTOK zprava 0,30 Černý potok Otevřené kamenné koryto m DVT DVT 1.9 zleva 0,40 Bezejm. pot. /Pod dolní kolonií/ DN 1000 beton m DVT LUDGEŘOVICKÝ POTOK zleva 1,80 Petřkovický potok Otevřené přirozené koryto m DVT PODLESKÝ POTOK zprava 1,45 Ráček Otevřené kamenné koryto m DVT zprava 1,25 Bezejmenný potok /Radova/ DN 600 beton m DVT LUČINA zprava 4,48 Bezejmenný potok /Krištofova/ DN 400 beton m DVT 2.18 zprava 3,89 Mošňok Otevřené přirozené koryto m DVT 2.2 zprava 2,50 Salmovská stoka Otevřené přirozené koryto m DVT 2.4 zprava 2,35 Zvěřina Otevřené přirozené koryto m DVT 2.5 PLESENSKÝ POTOK zprava Plesenka Otevřené dřevěné koryto m DVT str. č. 15

16 5. Údaje o vodních recipientech Hlavním recipientem, do něhož jsou vypouštěny odpadní vody na území města Ostravy, je řeka Odra s přítoky Porubkou, Opavou a Ostravicí s přítokem Lučinou a s přítoky desítek drobných vodních toků. Průměrný 355 denní průtok Odry v Hrušově pod soutokem s Ostravicí činí Q 355 = 5,83 m 3.s -1. Příklady charakteristických hodnot C 90 pro vybrané ukazatele a profily v roce 1997: Tok - profil BSK 5 mg/l CHSK CR mg/l RL mg/l NL mg/l N-NH 4 mg/l P C mg/l Odra Polanka 5, ,58 0,61 Odra Svinov 6, ,26 0,65 Odra Petřkovice 6, , Odra Bohumín 6, ,25 0,87 Ostravice Vratimov 4, ,31 0,40 Ostravice nad Lučinou 7, ,61 0,54 Ostravice Muglinov 7, , Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Látky, které nesmí vniknout do kanalizace. Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí těchto látek: 1. a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, b) narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod, d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, str. č. 16

17 e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, g) kaly z čistíren, úpraven a z předčistících zařízení. 2. soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody Zvlášť nebezpečné látky. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí, b) organofosforové sloučeniny, c) organocínové sloučeniny, d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, e) rtuť a její sloučeniny, f) kadmium a jeho sloučeniny, g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p ůvodu, h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z ůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, i) kyanidy. 6.3 Nebezpečné látky. Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek selen cín vanad měď arzen baryum kobalt nikl antimon berylium thalium str. č. 17

18 chrom molybden bor telur olovo titan uran stříbro b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. c) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. d) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňující ve vodě na neškodné látky. e) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. f) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného p ůvodu. g) Fluoridy. h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. i) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. 7. Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod 7.1. Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace s odtokem do recipientu. viz tabulka č.3,4,6,9 a Maximální hodnoty znečištění vypouštěného do kanalizace zakončené ČOV. viz tabulka č.3,5,6,7,9 a Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypoušt ěných do kanalizace. Požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu vyplývají z ustanovení směrnice MLVH ČSR č.8/1975 ( respektive z přílohy této směrnice ze dne , č.j.13123/806/oss/75), vodního zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. a ze zkušeností s aplikací kanalizačních řádů. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečistění stanovené tímto kanalizačním řádem vyžadují předchozí čistění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen str. č. 18

19 tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. Jednotliví producenti odpadních vod, kteří mají vybudovaná předčistící zařízení, jsou povinni tato provozovat dle schváleného provozního řádu a udržovat je v dobrém provozním stavu. str. č. 19

20 Tabulka č. 3 Přípustné limity znečistění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu I. II. příp.míra znečištění pří.míra znečištění s vyústěním do toku s vyústěním na ČOV 1. BSK 5 50 mg.l mg.l CHSK CR " "-- 3. NL 45 --" "-- 4. RL " "-- 5. ph 6-9 /bez jednot./ 6-9 /bez jednot./ 6. extrahov.látky 10 mg.l mg.l PAL A (tenzidy aniont.) 1,0 --" "-- 8. NEL 0,2 --" "-- 9. toxické kyanidy 0,1 --"-- 0,1 --" chloridové ionty " " rtuť 0,005 --"-- 0,04 --" měď 0,1 --"-- 0,5 --" nikl 0,1 --"-- 0,1 --" chrom /veškerý/ 0,2 --"-- 0,3 --" chrom /Cr VI / 0,05 --"-- 0,1 --" olovo 0,1 --"-- 0,1 --" arsen 0,1 --"-- 0,15 --" zinek 0,2 --"-- 2,0 --" 19. kadmium 0,005 --"-- 0,1 --" chlorované uhlovodíky 0,005 --"-- 0,005 --" teplota odp.vody 40 C 40 C 22. sulfan a sulfidy 0,02 mg.l veškeré železo 2,0 --" veškerý mangan 0,5 --" amoniakální dusík 2,5 --"-- 45 mg.l volný amoniak 0,5 --" N celk "-- 60 mg.l veškerý fosfor 5,0 --" " sírany " " vápník " hořčík " kobalt 0,1 --" vanad 0,1 --" 34. PAU (15) 10 µg.l µg.l PCB (6) 0,01 µg.l -1 0,01 µg.l -1 U vodních děl, jejichž výstavba byla povolena po a z nichž jsou odváděny odpadní vody do kanalizace ukončené recipientem se stanoví limit BSK 5-30 mg/l a NL 30 mg/l. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. je možné jen s povolením příslušného vodoprávního úřadu. PAU polycyklické aromatické uhlovodíky (suma acenaftenu, antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, dibenzo(a,h)antracenu, fenantrenu, fluoranthenu, fluorenu, chrysenu, indeno(1,2,3-c,d)pyrenu, naftalenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu a pyrenu. PCB polychlorované bifenyly (suma kongrenerů č. 28, 52, 101, 138, 153, 180) str. č. 20

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Úkoly pro střediska: Vedoucí autobusových středisek zajistí k seznámení všech dopravních zaměstnanců s tímto služebním příkazem.

Úkoly pro střediska: Vedoucí autobusových středisek zajistí k seznámení všech dopravních zaměstnanců s tímto služebním příkazem. Název normy: Stanovení tras režijních přejezdů v autobusové dopravě Kategorie a číslo normy: Služební příkaz Technologie dopravy Strana: 2 / 2 Cílem služebního příkazu je sjednotit režijní přejezdy mezi

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

Příloha č.2 - Seznam pověřujících zadavatelů v rámci centralizovaného zadávání

Příloha č.2 - Seznam pověřujících zadavatelů v rámci centralizovaného zadávání Příloha č.2 - Seznam pověřujících zadavatelů v rámci centralizovaného zadávání k Zadávací dokumentaci zadávacího řízení "Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární

Více

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana Prosinec 2014 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna Velká strana Majitel kanalizace: Obec Dolní Pěna 377 01 Jindřichův Hradec Provozovatel kanalizace: Obec Dolní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DAMBOŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území...

KŘ/61/01 Kanalizační řád. Obsah...1. 1 Identifikační údaje...2. 2 Zkratky a definice...2. 3 Účel...3. 4 Působnost...4. 5 Popis území... Strana/celkem stran: 1/18 OBSAH Obsah...1 1 Identifikační údaje...2 2 Zkratky a definice...2 3 Účel...3 4 Působnost...4 5 Popis území...4 6 Technický popis kanalizace...5 7 Údaje o stávajícím a výhledovém

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011 IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Zpracováno v září roku 2011 dle vyhlášky číslo 428 / 2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a

Více

Seznam volebních místností v působnosti Magistrátu města Ostravy

Seznam volebních místností v působnosti Magistrátu města Ostravy Seznam volebních místností v působnosti Magistrátu města Ostravy obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku ÚMOb Hošťálkovice 1001 KD Hošťálkovice Za Hřbitovem 120, Hošťálkovice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015, Pracovní materiál č. 12/2005, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se

Více

Telefonní seznam volebních místností

Telefonní seznam volebních místností Telefonní seznam volebních místností obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo ÚMOb Hošťálkovice 1001 ÚMOb Hošťálkovice Rynky 277, 725 28 599 42 81 04 ÚMOb

Více

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000 Obsah : 1.0. Titulní list 2.0. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3.0. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2.

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

stokové sítě obce ŽAROŠICE

stokové sítě obce ŽAROŠICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: R. Dvořák Schválil: Pare č. 1 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU srpen 2013 1.TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/43 Vydání č.: 6 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE Červen 2016 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV říjen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 5 2.1 Vybrané povinnosti

Více

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne

Více

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě:

1. p o v o l u j e. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých vyústí v tomto množství a kvalitě: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vaše značka/ze dne Naše značka (čj.) Vyřizuje oprávněná úřední osoba/linka Datum 26.2.2014 Ing. Ostatnická Miluše, 569 497 209, 26. května 2014 2.5.2014 mostatnicka@muhb.cz Počet

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.

INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. Příloha b) Informace o jakosti a tlaku dodávané pitné vody a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ČEJČ

KANALIZAČNÍ ŘÁD ČEJČ Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ČEJČ POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í - 1-1. TITULNÍ LIST Majitel veřejné kanalizace: Obec Záboří, okr. Strakonice Provozovatel kanalizace: Zpracovatel KŘ : Obec Záboří, okr. Strakonice Obec

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: Ing. Eva Gožďálová Schválil: Pavel Morysek Pare č. 4 červen 2016 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1.TITULNÍ

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění) prosinec 2014 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV Stránka 1 z 24 OBSAH 1. Titulní list 2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu 3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu 4.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Kostomlaty pod Milešovkou

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Kostomlaty pod Milešovkou KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Kostomlaty pod Milešovkou OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce Loděnice Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Loděnice Husovo náměstí čp.4 267 12 Loděnice u Berouna Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Zpracovatel

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ Červen 2016 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nová Hradečná. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nová Hradečná Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_004_01_41377 Název obce: Nová Hradečná Kód obce (IČOB): 552381 (552381) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č č ířá É Í Ě ě í Ř í é ě é í č í ě í č í í ě í č í á í í í áě ě Čí í ž š ě ž í í ě í á í č í á š ě š Č ě á š ě Í Ť ě š ě Ž í š á í ú í á č á é ě ě á ť á í á ě í ě ší í á é í ě ě ě á á á í ě í ě

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Štarnov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_052_02_13466 Název obce: Přemyslovice Kód obce (IČOB): 589934 (589934) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV. Městys Včelákov Včelákov 81, IČ: , DIČ: CZ Tel.: Tel.

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV. Městys Včelákov Včelákov 81, IČ: , DIČ: CZ Tel.: Tel. KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV Vlastník kanalizace a ČOV: Městys Včelákov Včelákov 81, 539 57 IČ: 00271128, DIČ: CZ00271128 Tel.: 469 344 122 Provozovatel kanalizace a ČOV:

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY září 2011 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

1. TEPLICE NAD METUJÍ

1. TEPLICE NAD METUJÍ 1 Kód obce PRVK: 3605.5201.062.01 Kód obce UIR: 16639 Název obce: TEPLICE NAD METUJÍ 1. TEPLICE NAD METUJÍ číslo obce: IČZÚJ 574538 část obce (základní sídelní jednotka): Teplice nad Metují, Dolní Teplice,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chromeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chromeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_012_01_05422 Název obce: Chromeč Kód obce (IČOB): 569305 (569305) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020 (7111)

Více