Provozní řád Domu dětí a mládeže Rokycany Příkaz číslo 19/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Domu dětí a mládeže Rokycany Příkaz číslo 19/2012"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany Provozní řád Domu dětí a mládeže Rokycany Příkaz číslo 19/2012 Na základě ustanovení par. 35 odst.2 písm.j)zákona č.129/2000 Sb. O krajích,ustanovení par.16 zákona 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů,ustanovení par. 27 zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení par.2 odst. 2 zákona č.157/200 Sb o přechodu některých věcí,práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů zřizuje Plzeňský kraj na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č.42/01 ze dne 28.srpna 2001 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 jako organizaci/školské zařízení/ v postavení příspěvkové organizace s právní subjektivitou. A:Obecná ustanovení Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6. Organizace pracovní činnosti Pracovní doba Povinnosti jednotlivých pracovníků Správa a evidence majetku Bezpečnost a ochrana zdraví, hygiena práce Organizace a struktura Domu dětí a mládeže Rokycany B: Závěrečná ustanovení pro mimoškolní činnost a zařízení A: Obecná platná ustanovení: Provozní řád Domu dětí a mládeže Rokycany vychází z platných zákonů a obecně platných norem pro všechny pracovníky, jak interní tak i externí a dobrovolné.řídí se vybranými právními předpisy a úpravami nového školského zákona č.561/2004 a Vyhláškou MŠMT ČR čj.432/1992 Sb. A metodický pokyn MŠMT č.j /98-51 k vlastí činnosti a zásadám financování, hospodaření a vymezení výchovné činnosti pro organizaci volného času dětí a mládeže a dalších účastníků činnosti DDM.Provozní řád vydává a aktualizuje dle potřeb ředitel zařízení. Článek 1.Organizace pracovní činnosti a/práce v domě dětí a mládeže Rokycany je řízena celoročním plánem,který schvaluje zřizovatel.ředitel DDM schvaluje plány jednotlivých odborných oddělení,plán celoročních porad, pedagogických rad a školské rady DDM. Pravidelně svolává měsíční porady a dvakrát do roka pedagogickou a školskou radu spojenou s poradou externích a dobrovolných pracovníků. b/porady svolává ředitel DDM, nebo jeho zástupce dle plánu porad. Součástí porad je organizační,výchovná a pedagogická práce v DDM.Ekonomické a materiální zajištění,bozp,ochrana zdraví a hygiena práce.příprava hlavních akcí DDM a zkvalitnění vlastní mimoškolní činnosti. c/externí,dobrovolní pracovníci jsou svoláváni ředitel DDM dvakrát do roka,vedoucí oddělení dle potřeb oddělení. Ředitel DDM může na základě závažných informací a potřeb svolat

2 externí a dobrovolné pracovníky během roku vícekrát.(prázdninová činnost,změna ekonomické situace). f/práci správních pracovníků,(účetní,uklízečka,školnice )řídí ředitel DDM.Externí a dobrovolné pracovníky statutární zástupce v úzké spolupráci s vedoucími oddělení. d/interní pracovníci pracují dle schváleného celoročního plánu DDM a vlastního plánu na oddělení.plány na oddělení vychází z plánů zájmových útvarů, potřeb a školního vzdělávacího programu DDM na základě zákona č.561/2004 par.3 odst.3 a par.5 odst.2 a 3. e/ředitele zastupuje v jeho nepřítomnosti statutární zástupce,kterého jmenuje ředitel DDM.Vedoucího oddělení zastupuje v jeho nepřítomnosti statutární zástupce,nebo pracovník, kterého určí ředitel. g/příprava na akci, vedení zájmového útvaru Každý pracovník interní, externí a dobrovolný vede dle vyhlášky č.432/1992 Sb. Dokumentaci do níž patří: přihláška člena ZÚ podepsána zákonnými zástupci,deník ZÚ,plán oddělení a plány ZÚ,hodnocení ZÚ za školní rok.vede evidenci majetku,knih,zápisy z hospitací na ZÚ a akcích,zápisy z porad na oddělení,vyúčtování akcí,soutěží, výsledkové listiny. Vede přípravu na oddělení,konzultuje větší akce s ředitelstvím DDM.Zakládá uvedené akce s hodnocením na svém oddělení.při každé služební cestě si nechá před cestou podepsat cestovní příkaz.informuje o všech akcích na svém oddělení ředitel DDM. Předkládá o akcích základní dokumentaci povinnou pro konání akce. Článek 2.Pracovní doba a/pracovní doba na plný úvazek činí 40. hodin týdně/ Včetně sobot a nedělí/.pracovník má nárok na ½ hodinovou přestávku po odpracování čtyř hodin.pracovní doba může být nerovnoměrně rozvržena dle potřeb pracovníka DDM tak, aby týdně tvořila předepsanou pracovní dobu.pracovník si stanoví na začátku školního roku pravidelnou týdenní pracovní dobu.změny hlásí a povoluje ředitel zařízení. b/za práci o sobotách, nedělích a svátcích náleží pracovníkovi náhradní volno,které čerpá dle zákoníku práce, nejdéle do doby třech měsíců po odsouhlasení ředitelem DDM.Odpracované soboty a neděle a svátky si pracovník započte do týdenní pracovní doby. Pracovníkovi náleží příplatek za soboty, neděle a svátky. c/časové rozvržení pracovní doby se přizpůsobuje provozu a potřebám DDM a schvaluje se na začátku školního roku.pracovníkovi náleží dle zákoníku práce přestávka v délce půl hodiny na polední přestávku oběd.v případě změny pracovní doby během týdne hlásí pracovník řediteli DDM, nebo jeho zástupci. d/náhradní volno za svátky, soboty a neděle čerpá pracovník po dohodě s ředitelem do třech měsíců od jeho nabytí. E(/Každý pracovník provádí po příchodu a při odchodu zápis do knihy docházky. Řádně vyplňuje měsíční výkaz práce.při ukončení pracovní doby mimo pracoviště se zápis provádí následující den. f/dovolená se stanovuje po dohodě s pracovníkem tak, aby nebyla narušena činnost DDM. Pedagogickému pracovníkovi náleží dovolená v délce 40 dnů.správním pracovníkům dle zákoníku práce a pracovnímu úvazku.pracovníkovi musí být poskytnuta dovolená v trvání nejméně 14 dní bez přerušení.všichni pracovníci jsou povinni vyčerpat dovolenou v termínu dle zákoníku práce s maximálním vyčerpáním v kalendářním roce.o dovolenou žádá předem ředitele DDM.Dovolená je vedena v knize docházky.

3 Nepřítomnost na pracovišti: g/pracovník hlásí veškeré odchody z pracoviště řediteli nebo jeho zástupci. A to jak služební, tak i soukromé.pozdní příchod předem neohlášený se pokládá za porušení pracovní kázně,obdobně i neuskutečnění akce zaviněné pracovníkem nebo neúčast na svém zájmovém útvaru. h/v případě nemoci je pracovník povinen podat neprodleně zprávu řediteli nebo statutárním zástupci a doručit lékařské potvrzení. Článek 3.Povinnosti jednotlivých pracovníků Pracovníci jsou povinni pracovat svědomitě dle svých znalostí a schopností, plně využívat stanovenou pracovní dobu.dodržovat pracovní kázeň,kolektivní spolupráci,předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,požární ochrany a civilní obrany. Řádně hospodařit se svěřenými prostředky a ochraňovat majetek DDM před poškozením,zničením a zneužitím. Usilovat o dobré vztahy s rodiči a širokou veřejností. Oznámit důležité osobní údaje a změny řediteli DDM,nebo jeho zástupci.uposlechnout pokyny nadřízeného pracovníka v případě, že není v rozporu se zákoníkem práce,zákony, či jinými právními předpisy. Povinnosti vedoucího oddělení: Vedoucí oddělení řídí práci na svém oddělení a zodpovídá za jeho činnost. Vypracovává celoroční plán oddělení po dohodě s externími a dobrovolnými pracovníky na oddělení.zodpovídá za výběr externích a dobrovolných pracovníků, instruktorů na oddělení.přímo pracuje s dětmi a mládeží / vede minimálně dva zájmové útvary týdně/.týdenní přímá práce v rozsahu hodin včetně akcí na oddělení o sobotách, nedělích a svátcích.dle svých možností zajišťuje materiální pomoc zájmových útvarů,účastní se akcí na svém oddělení a vylepšuje prostředí DDM. Kontroluje přihlášky a deníky ZÚ/jedenkrát měsíčně/ při kontrole výkazů externích pracovníků. Předkládá měsíční výkaz odměn externích pracovníků zástupci ředitele DDM. Zodpovídá za nábor do ZÚ,vede evidenci přihlášek,dokumentaci ZÚ.Zahajuje pravidelnou činnost u ZÚ do 10.9 a ukončení k 30.6.daného školního roku.vede veškerou dokumentaci a písemnosti dle vyhlášky č.432/1992 Sb. Povinnosti statutárního zástupce, ředitele Domu dětí a mládeže Rokycany: Ředitel DDM v úzké spolupráci se statutárním zástupcem řídí DDM po stránce odborné, pedagogické a ekonomické. Zastupuje DDM na veřejnosti,účastní se jednání,usiluje o zlepšení výchovné práce a působení na děti a mládež. Zpracovává celoroční plán DDM do termínu a předkládá ho svému zřizovateli ke schválení. Sestavuje společně s účetní návrh rozpočtu pro kalendářní rok,plán a rozpočet čerpání fondu FKSP.Informuje na poradách pracovníky o stavu financí a jednotlivých účtech. Zajišťuje proškolení pracovníků v oblasti BOZP,požární ochrany.na zahajovací poradě seznamuje pracovníky s provozním a vnitřním řádem,směrnicemi, vnitřními předpisy a vyhláškami MŠMT,novými zákony souvisejícími s mimoškolní činnosti a pracovně právními vztahy. Dbá o to, aby každý pracovník znal své úkoly a povinnosti. Organizuje a koordinuje práci všech pracovníků v DDM. Rozděluje a kontrolu úkoly.

4 Provádí pravidelné hodnocení výsledků práce všech pracovníků. Kontroluje pracovní zařazení,přiznává osobní příplatky/dvakrát ročně/stanovuje výši odměn dle ekonomických možností mimoškolního zařízení během roku.pravidelně dvakrát do roka. Potvrzuje objednávky,hospodářské a sponzorské smlouvy, povoluje nákup drobného materiálu, investic,opravy a rekonstrukce stávajícího objektu. Opravy materiálu DDM. Vede přehledy a výkazy mimoškolní činnosti DDM. Článek č.4.správa a evidence majetku 1.Hospodaření a/každý pracovník vede přehled o svěřeném majetku a stavu inventáře. Inventura je prováděna jedenkrát ročně určenou komisí a zástupcem ředitele.vedoucí oddělení předávají návrhy jedenkrát ročně na odpisy za uvedené období. b/není povolena soukromá práce a činnost, která nesouvisí s prací v DDM. c/poštu přebírá a zapisuje ředitel/nebo zástupce/.v případě nepřítomnosti účetní. Pošta je zapisována v knize a předávána uvedený den pracovníkům. 2.Pořádek na pracovišti: a/každý pracovník je povinen dodržovat na svém pracovišti pořádek dle zásah bezpečnosti ochrany a hygieny práce. Zajistit svěřený majetek, který by mohl být zcizen.dodržovat vnitřní řád pro klubovny se zvláštním režimem.ateliér, víceúčelový sál, kuchyňka,klubovna počítačů.služba, která je určena na zahájení školního roku kontroluje během odpoledne všechna pracoviště při svém odchodu.uzamkne klubovny a kanceláře,zkontroluje zajištění objektu,uzamkne vchody do DDM. b/půjčování majetku DDM je povoleno pouze členům, nebo pracovníkům DDM. /Interním, externím, dobrovolným/.materiál se zapůjčuje pouze se svolením ředitele a nepožaduje se finanční úhrada. c/je zakázáno kopírovat,využívat materiál DDM pro jiné složky a organizace bez souhlasu ředitele. 3.Pojištění majetku, osobních věcí pracovníků a členů DDM. Na základě sjednaného pojištění Plzeňským krajem s pojišťovnou Kooperativa se všechny pojistné události vypořádávají dle sjednané smlouvy a spoluúčasti ve výši 1.000,Kč.Jedná se jak o majetek Plzeňského kraje, tak i osobní věci pracovníků a členů DDM.Příkazem ředitele bylo vydáno nařízení o ukládání drahých věcí / finanční hotovost, mobily a pod/ na místa k tomu určené.to znamená do uzamčených skříní nebo trezorů.umísťování kol před budovou a v prostorách DDM je na vlastní nebezpečí členů,nebo příchozích. Doporučení ze strany vedení DDM, uzamykat kola před budovou DDM.Členové DDM jsou pojištěni při akcích a mimoškolní činnosti organizované DDM.Ředitelství doporučuje na větší a zahraniční akce sjednat v rámci smlouvy s Kooperativou připojištění členů a vedoucích proti úrazu a krádeži.

5 Článek 5.Bezpečnost a ochrany zdraví, hygiena práce a/všichni pracovníci jsou povinni se účastnit pravidelných školení bezpečnosti práce,požární ochrany a civilní obrany jedenkrát ročně při zahajovací poradě DDM.Povinností vedoucích oddělení je proškolit před zahájením pravidelné činnosti v měsíci září všechny externí a dobrovolné pracovníky.ti pak provedou proškolení všech členů zájmových útvarů s podpisem školení a obsahem.součásti provozního a vnitřního řádu je záznam o proškolení BOZP,PO a CO pro zaměstnance ve školním roce. b/vedoucí pracovníci jsou povinni se účastnit jedenkrát za 3 roky školení vedoucích pracovníků z BOZP a PO. c/jedenkrát za dva roky jsou povinni pracovníci absolvovat s kladným osvědčením preventivní prohlídku pro pedagogické pracovníky. U pracovníků v důchodovém věku jedenkrát ročně. d/nastupující pracovníci se musí prokázat bezúhonností a dobrým zdravotním stavem pro práci s dětmi a mládeží. Jedná se o externí, dobrovolné pracovníky na úseku pravidelné a prázdninové činnosti. e/v případě vážnějšího úrazu informovat ředitele, nebo zástupce, rodiče a úraz vždy zaznamenat do knihy úrazů,zaslat zápis na ČSI. f/v celém prostoru DDM i na pozemku je zákaz kouření,požívání alkoholu a šíření omamných látek.toto nařízení platí i na všech akcích pořádaných DDM Rokycany. g/v objektu DDM jsou vedeny dozory dle schváleného plánu.dozor zodpovídá za činnost v objektu.odchází jako poslední osoba, pokud není určeno jinak a kontroluje zabezpečení DDM. Článek č.6.organizace a struktura Domu dětí a mládeže Rokycany Organizace a struktura Domu dětí a mládeže Rokycany vychází ze zřizovací listiny DDM,organizace DDM a zákonu o platu a platových třídách pro zaměstnance ve školství. Ředitel:platová třída 11 Zástupce ředitele :platová třída 11 Vedoucí oddělení:platová třída 9 Účetní : platová třída 10 Školnice: platová třída 2 Účetní,školnice, externí,dobrovolní pracovníci Součástí provozního a vnitřního řádu je záznam o provedení školení BOZP,požární ochrany ze dne Rokycany 1.ledna 2012 Karel Vodička ředitel DDM Rokycany

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Čl. 1 Úvodní ustanovení Školní řád ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více