ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST

2 STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR Název ŠVP 1.2 Vzdělávací program 1.3 Studijní forma vzdělávání 1.4 Předkladatel Název a adresa školy IČO, Resortní identifikátor školy, IZO, právní forma Ředitel školy Koordinátor tvorby ŠVP Kontakty 1.5 Zřizovatel školy Název a adresa Kontakty 1.6 Platnost dokumentu 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY STR Stručný nástin historie gymnázia 2.2 Velikost a umístění gymnázia 2.3 Vybavení gymnázia (materiální, prostorové, technické a hygienické) 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP STR Zaměření školy 3.2 Vize Gymnázia Sokolov 3.3 Profil absolventa 3.4 Organizace přijímacího řízení 3.5 Organizace maturitní zkoušky 3.6 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 3.7 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.8 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 3.9 Začlenění průřezových témat 4. UČEBNÍ PLÁNY STR Tabulace učebního plánu pro nižší stupeň gymnázia (celkově) 4.2 Integrace vzdělávacích oblastí 4.3 Tabulace učebního plánu pro nižší stupeň gymnázia (ročníky) 4.4 Tabulace učebního plánu pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium 4.5 Integrace vzdělávacích oblastí a oborů 4.6 Volitelné předměty 4.7 Časový harmonogram pro zavádění výuky dle ŠVP 2

3 5. UČEBNÍ OSNOVY STR HODNOCENÍ ŽÁKŮ STR Způsoby hodnocení 6.2 Pravidla pro hodnocení 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY STR Oblasti autoevaluace 7.2 Cíle, indikátory, nástroje a časové rozvržení autoevaluace 7.3 Komentář 8. PŘÍLOHY STR SWOT analýza Gymnázia Sokolov 8.2. Autoři ŠVP a týmy tvořící učební osnovy 8.3. Tabulka pro registraci změn v ŠVP 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (vytvořeno dle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program K/41 gymnázium všeobecné (4 roky studia) 79-41K/81 gymnázium všeobecné (8 let studia) Osmiletý vzdělávací program je členěn na nižší stupeň osmiletého gymnázia a na vyšší stupeň osmiletého gymnázia. 1.3 Studijní forma vzdělávání Denní forma vzdělávání. 1.4 Předkladatel Název a adresa školy: Gymnázium Sokolov adresa: Husitská 2053, Sokolov IČO: Resortní identifikátor školy (RED-IZO): IZO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr. Jiří Widž Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Vladimír Prokop Kontakt: Kontakt: Další kontakty:

5 1.5 Zřizovatel školy Název a adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Kontakty: Platnost dokumentu Platnost dokumentu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (počínaje primou): od Platnost dokumentu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro gymnázium čtyřleté: od Datum vydání:.. č.j.:.. Mgr. Jiří Widž, ředitel školy Razítko školy 5

6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Stručný nástin historie gymnázia Gymnázium Sokolov působí v regionu více než 60 let, avšak během této doby vystřídalo několik lokalit. Svým způsobem je postavení sokolovského gymnázia výjimečné, protože se jedná o jedinou úplnou střední školu v okrese, která poskytuje všeobecné vzdělání Rozhodnutím ministerstva školství a osvěty ze dne 18. června (č.j.:a III/4) zaniklo reálné gymnázium v Lokti a vzniklo Gymnázium v Sokolově. Působiště budova ve čtvrti Šenvert (Na Vyhlídce) obr Gymnázium se přestěhovalo do Sokolovské ulice č.p obr Po čtyřech letech se gymnázium opět přestěhovalo, a to do budovy v Komenského ulici obr Gymnázium se vrací na své původní místo, tedy do budovy ve čtvrti Na Vyhlídce září slavnostní otevření nového gymnaziálního komplexu obr Od 8. září k dispozici nová sportovní hala Jsou dobudována venkovní sportoviště v areálu gymnázia

7 2.2 Velikost a umístění gymnázia GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI, KONKURENCE, ASPEKTY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ Gymnázium Sokolov leží sice v okrajové části města Sokolova, ale vzhledem k tomu, že tato část je v těsném sousedství centra, jeví se tato poloha jako velice výhodná jedná se o relativně klidovou zónu, na straně druhé je škola v dosahu místní autobusové dopravy. Vzdálenost od vlakového a autobusového nádraží je přibližně 20 minut běžné chůze. Gymnázium má v rámci města a okresu specifické postavení, protože je v něm jedinou úplnou školou svého druhu. Další střední školy jsou technického a ekonomického zaměření, nově vzniklá gymnázia (Sokolov a Chodov) nelze považovat z mnoha důvodů za konkurenci. Právě z těchto důvodů jsme spádovým gymnáziem pro celkem rozlehlý region a více než polovina žáků tak dojíždí (pravidelně 50 až 60%). Z hlediska demografického se okres Sokolov vymyká běžnému standardu počet školou povinných žáků se neztenčil tak výrazně jako jinde (odraz sociální i profesní skladby obyvatelstva, častější migrace apod.). Neuralgickým bodem regionu je zmiňované sociální složení obyvatelstva - okres patří statisticky k nejméně vzdělaným územím v ČR a vzdělání ještě není mnohými rodiči vnímáno jako investice, o niž by se měli více zajímat (toto je skutečný limit, jenž má přímou vazbu na počet a kvalitu přijímaných žáků). Strategickým záměrem bylo až do roku 2007 stabilizovat počet gymnaziálních tříd na 20 (tedy cca 600 žáků). Byl preferován cyklus čtyřletý, do cyklu osmiletého byla přijímána 1 třída. Na základě rozhodnutí zřizovatele se od školního roku 2007/2008 přijímaly 2 třídy osmiletého cyklu (původní koncepce 3 x x 8 = 20 byla tedy zcela rozhozena). Tento stav však nebyl dlouhodobě udržitelný, a to z kapacitních důvodů (2 x x 8 = 24). Roku 2011 se zřizovatel celkem logicky rozhoduje omezovat víceletá gymnázia, a tak se Gymnázium Sokolov postupně vrací k původnímu modelu s 20 třídami. Je potěšitelné, že jistý despekt ke gymnáziu, přetrvávající ze 70. a 80. let, se za posledních 15 let zcela vytratil a dnes je tato škola hodnocena veřejností (a rovněž zřizovatelem) jako jedna z nejkvalitnějších v karlovarském regionu. Přehled vývoje počtu žáků školní rok 2002/ / / / / / / / / /12 počet žáků maturanti počet tříd třídy osmiletého gymnázia třídy čtyřletého gymnázia Poznámky: a) Počty udávají, kolik žáků bylo vždy na konci školního roku klasifikováno, a to bez ohledu, zda vykonali maturitu, či nikoliv (pouze poslední rok vychází z údajů v pololetí). b) V roce 2005 byly počty přihlášených žáků negativně ovlivněny zavedením nového školského zákona, a tím možností podat pouze jednu přihlášku na střední školu. Tento výpadek byl eliminován přijetím čtvrtého 1. ročníku do školního roku 2006/

8 Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (umístění a ojedinělost školy v regionu) lze konstatovat, že škola poskytuje svým klientům více rodinné klima než frustrující prostředí. Hlavním důvodem je velikost aglomerace a spádová oblast, která s sebou přináší klienty-studenty z převážně menších měst (Kraslice, Oloví, Kynšperk nad Ohří, Březová, Nové Sedlo, Chodov) a venkova. Tento sociologický aspekt je nezanedbatelný, protože již a priori determinuje vzájemný vztah mezi studentem a učitelem. Nesetkáváme se s výraznou frekvencí sociálních a patologických jevů typických pro sídlištní prostředí (drogy, záškoláctví, násilí atd.). Sekundárně s tímto samozřejmě souvisí malý počet udílených výchovných opatření a trestů a také na dnešní dobu celkem akceptovatelná disciplína studentů. Svou roli má i gymnaziální typ studia, který se obrací k určitému spektru klientů. 2.3 Vybavení gymnázia (materiální, prostorové, technické a hygienické) Celá škola se může pochlubit moderním a prostorným interiérem i veškerým potřebným, minimálně standardním vybavením, které ve svém komplexu vytváří odpovídající podmínky pro výchovnou a vzdělávací funkci školy. Konkrétní skutečnosti: Nadstandardní vybavení gymnázia: Celý komplex gymnázia vytváří areál (oplocený), který je pečlivě udržován (estetické hledisko je v tomto směru nezanedbatelné). V posledních letech prošel rekonstrukcí výměník (2005), v témže roce byla udělána nová fasáda na všech pavilonech. Disponujeme aulou o kapacitě 190 žáků. Máme moderní laboratoře pro výuku chemie, biologie a fyziky, odborné učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Je k dispozici audiovizuální učebna pro výuku zejména humanitních oborů a multimediální učebna fyziky, postupně se vybavují další učebny dataprojektory (dějepis, výtvarný výchova, zeměpis, základy společenských věd atd.). Máme 2 specializované počítačové učebny na výuku IVT + 2 počítačové učebny univerzální Po budově školy existuje beztrátové připojení k internetu. Gymnázium má dostatek tříd na výuku předmětů, jež se dělí. Ve škole je bohatě vybavená knihovna, jež je přístupná studentům po celý den (oddělení výpůjční a prezenční, čítárna). Knihovna je napojena na knihovní systém ČR. Máme specializovanou knihovnu anglického jazyka. Studenti mají studovnu s volně přístupným internetem (zdarma). Možnost kopírování studijních materiálů. Disponujeme moderní sportovní halou se 3 tělocvičnami (jedna z nich má mezinárodní parametry pro míčové sporty), samozřejmě s potřebným zázemím. Dále máme venkovní sportoviště s umělými povrchy. Pro zájemce je k dispozici keramická dílna a školní hvězdárna. Každý žák má svou šatní skříňku, ve škole je provozován bufet. V komplexu budov existuje bezbariérový přístup. Na vysoké úrovni jsou rovněž hygienické podmínky toalety, sprchy, světlost tříd, rozloha společně užívaných ploch atd. 8

9 Sportovní hala se sportovišti Aula Knihovna Počítačová učebna 1 Multimediální učebna fyziky Audiovizuální učebna Knihovna anglického jazyka Sportovní hala Laboratoře pro chemii Malá tělocvična Učebna hudební výchovy Učebna výtvarné výchovy 2 Školní bufet Keramická dílna Šatny žáků 9

10 Gymnázium nedisponuje: Školní jídelnou stravování je zajištěno ve školní jídelně v blízkosti centra Sokolova (jídelna Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří), popřípadě se lze stravovat v jídelnách základních škol. Jídelna byla naplánovaná do třetí etapy výstavby školního areálu, je zhotoven i projekt, ale z finančních důvodů je tato investiční záležitost neustále odsouvána. Výdejna jídla na tuto variantu stravování byl ve školním roce 2010/2011 vypracován projekt a v případě získání investičních prostředků z kraje se začne s realizací (přestavba interiéru přízemního pavilonu B). Ubytováním pro dojíždějící žáky ve výjimečných případech možnost ubytování v Domově mládeže SŠŽ Sokolov (Domov mládeže tamtéž jako jídelna). 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Na gymnáziu je zaměstnáno celkem 48 kmenových pedagogických pracovníků, a to včetně vedení gymnázia (2 učitelky jsou na mateřské. Kromě toho na škole působí většinou dva lektoři anglického jazyka (prozatím každoročně uzavírána smlouva s agenturou). Většina pedagogů je zaměstnána na plný úvazek. Věkový průměr je 43 let. Kvalifikovanost je 100%, 4 pedagogové mají kvalifikaci pro ročník. Ve sboru je 15 mužů a pracuje v něm již přes 20 bývalých absolventů gymnázia. Pedagogický sbor byl relativně dlouhou dobu stabilizován, docházelo pouze k přirozené obměně v důsledku odchodu do důchodu. Trvalé personální problémy jsou v aprobacích anglický jazyk, biologie a chemie. Počítačová gramotnost Na škole působí koordinátor ICT, někteří jsou lektory. Drtivá většina učitelů prošla v oblasti počítačové gramotnosti různými stupni modulů. Oblast výchovná Gymnázium má svého vlastního školního psychologa, dále na škole působí poradce pro vysoké školy a protidrogový preventista. Ostatní Někteří učitelé jsou aktivní v publikační, vědecké a metodické činnosti. Poznámka: Údaje o pedagogickém sboru stav na počátku školního roku 2011/ Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce atd. Přehled Gymnázium se v poslední době zúčastnilo následujících projektů: Projekty SIPVZ V roce 2006 bylo gymnázium řešitelem dvou projektů, které byly schváleny v rámci MŠMT ČR v oblasti ICT. a) E-learningové prostředí pro výuku fyziky aneb Učíme se vidět svět kolem nás b) Školní interaktivní studovna Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé. a) Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. b) Užité výtvarné techniky a výroba keramiky. V rámci dlouhodobého projektu (od roku 1990) spolupráce s německými gymnázii (zejména s Gymnáziem Maxe Regera v Ambergu, později s Gymnáziem v Klingenthalu) jsou uskutečňovány následující akce: Možnost ročního studia na Gymnáziu v Ambergu. 10

11 Výměnné dvoudenní pobyty v SRN a recipročně u nás. Jednorázové poznávací zájezdy do měst SRN (Regensburg atd.). Jednorázové sportovní akce v SRN (fotbal, volejbal). Pravidelně se zúčastňujeme projektové soutěže Europanostra. Gymnázium organizuje (dle zájmu žáků) krátkodobé studijní pobyty v Paříži, Velké Británii, Římě a SRN (vždy v určitých časových intervalech). Vybraní studenti se každoročně zúčastňují v německém Weidenbergu mezinárodního projektu POL&IS, kde se studenti učí formou simulace řídit politicky a hospodářsky jednotlivé světové regiony. Vždy u příležitosti výročí gymnázia jsou pořádány veřejné výstavy výtvarných prací žáků. Studenti a učitelé gymnázia organizují každoročně následující sportovní a kulturní akce: Gymnaziální laťku sportovní akce (skok do výšky) u příležitosti 17. listopadu. Florbalový turnaj pořádáno jako mikulášský turnaj. Vánoční basketbalový turnaj nejstarší celoškolský turnaj na gymnáziu. Vánoční koncert každoroční koncert studentů školy v aule gymnázia. Volejbalový a fotbalový turnaj každoročně na konci školního roku. Na gymnáziu existují dva dlouhodobé sportovní projekty domovské hřiště zde mají házenkářský klub HCGS a basketbalový klub BCM Sokolov (kluby vedeny učiteli gymnázia). Studentským projektem je existence Sportovního klubu využití volného času studentů. Příležitostně působí na gymnáziu pěvecký sbor a studentský divadelní soubor (od roku 1996). Krajské vzdělávací centrum Gymnázium Sokolov rozšiřuje od školního roku 2010/2011 svoji hlavní činnost o další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V rámci celoživotního učení se stalo partnerem Karlovarského kraje v projektu ESF (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a bude v nejbližších třech letech realizovat řadu workshopů, zaměřených zejména na výměnu zkušeností se ŠVP na školách. Vzhledem k aktuálním tématům regionálního školství (ZŠ a SŠ) je hlavní sledovanou oblastí výměna zkušeností u Školních vzdělávacích programů a práce metodických kabinetů, které v současné době vznikají. V budoucnu by mělo Krajské vzdělávací centrum (KVC) zastřešovat aktivity dalšího vzdělávání pedagogů v rámci celého kraje a navázat tak na krátké, ale efektivní působení zaniklého Pedagogického centra Karlovy Vary. Projekt bude ukončen v roce 2013, bližší informace najdete na webu Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název projektu: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Inovace a podpora výuky na gymnáziu Gymnázium Sokolov je od školního roku 2010/2011 realizátorem projektu Inovace a podpora výuky na gymnáziu, který rovněž vychází z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zprostředkujícím subjektem je Karlovarský kraj. Projekt školy je zaměřen na zkvalitnění výukového prostředí, které umožňuje moderní přístup ke vzdělávání všem žákům školy. Během realizace vzniknou výukové kurzy s výraznou elektronickou podporou, které v pojetí blended learning nabídnou možnost prohloubení učiva, nové způsoby výuky a lepší podmínky pro rozhodování o další profesionální orientaci. Škola tak navazuje na projekt, který v rámci SIPVZ v roce 2006 umožnil vznik a rozvoj e-learningového prostředí Moodle, tehdy zejména pro nižší stupeň gymnázia. Nyní se zaměřuje na podporu výuky studentů vyššího stupně a další vzdělávání pedagogů školy. Projekt skončí v roce Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Inovace a podpora výuky na gymnáziu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/ Poznámka projekty na gymnáziu a Krajské vzdělávací centrum zaštiťuje Mgr. Petr Chlebek Od školního roku 2011/2012 se škola zapojuje do Oblasti podpory 1.5 (tzv. šablony). 11

12 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Gymnázium Sokolov si je vědomo svého výlučného postavení v rámci regionu, a to zejména ve vztahu k rozloze spádové oblasti. Sociální, demografické i geografické podmínky mají v mnoha ohledech vliv na komunikaci se zákonnými zástupci, pro které není kontakt se školou jejich dětí životní prioritou. Gymnázium Sokolov využívá celé spektrum nástrojů, jak komunikovat se svými klienty (respektive zákonnými zástupci a žáky). Z těch nejdůležitějších lze zmínit: Na počátku každého školního roku je vydáván Bulletin Gymnázia Sokolov, což je brožura se všemi údaji o škole svým charakterem se jedná o formu vnitřního auditu. Na počátku školního roku dostává každý zákonný zástupce (respektive plnoletý žák) informační leták, jenž seznamuje se základními právy a povinnostmi. Vždy ve čtvrtletí se konají informativní třídní schůzky, kde jsou poskytovány informace o prospěchu a chování žáků. Veškeré údaje jsou poskytovány v souladu se zákonem o informacích (převažují tedy individuální pohovory). Kromě toho má každý pedagog vyhrazeny konzultační hodiny (1x týdně). Gymnázium spolupracuje s regionálním tiskem veřejnost je tak informována o významných aktivitách gymnázia a o úspěších studentů. Vždy ke kulatému výročí školy je vydávána objemná publikace, která představuje školu v celém spektru její činnosti, a to i ve vazbách na region. Gymnázium Sokolov zveřejňuje aktuální informace (pro širokou veřejnost i klienty) na svých webových stránkách. Od školního roku 2010/2011 je veškerá třídní dokumentace vedena v elektronické podobě, rovněž kontakt se zákonnými zástupci, docházka žáků do školy (čipový systém) atd. Při Gymnáziu Sokolov existují dvě občanská sdružení: Spolek přátel Gymnázia v Sokolově (od 1993) Občanské sdružení GYMSO (od 2002) Obě sdružení podporují především finančně a legislativně oblasti, na něž se již nedostává z běžného rozpočtu školy, popřípadě vykonávají činnosti, k nimž nemá škola jakožto příspěvková organizace oprávnění. Z hlavních nadstandardních aktivit sdružení lze vyjmenovat: Pořádání maturitního plesu (právní a účetní pomoc), vybavování kabinetů pomůckami, finanční podpora soutěží, odměny studentům za soutěže a za výborné výsledky ve škole, podpora nadaných studentů, vydávání propagačního materiálu a publikací o gymnáziu, vybavování školní knihovny knižním fondem atd. V září 2006 byla zřízena školská rada při gymnáziu. Jí je každoročně předkládána Výroční zpráva školy. Prostřednictvím školního psychologa je zabezpečena bezproblémová a pružná komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou. Této skutečnosti je využíváno ke zprostředkovávání kontaktů při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů. Dobré a korektní vztahy jsou i s Městským úřadem Sokolov sám starosta je absolventem gymnázia, někteří pedagogové byli či jsou po dlouhá léta členy odborných komisí městského úřadu. Gymnázium poskytuje všechny podmínky pro existenci Studentského parlamentu, jeho prostřednictvím je možné řešit aktuální problémy vyplývající z běžného chodu školy. Aktivita parlamentu je v různých údobích kvalitativně odlišná. Vždy v listopadu je pořádán pro veřejnost Den otevřených dveří návštěvníky provázejí samotní studenti. 12

13 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Tabulace učebního plánu pro nižší stupeň gymnázia (celkový přehled) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Počet hodin dle RVP Počet hodin na GYMSO v oborech (bez integrace) Integrace Výchova ke zdraví Integrace Člověk a svět práce Počet hodin na GYMSO celkem Název předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyky Anglický, Německý, Francouzský a Ruský j. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 3,5 0,5 4 Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství 4,5 0,5 0,5 5,5 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 21 8,5 1 9,5 Fyzika Chemie 5,75 0, Chemie Přírodopis 7,5 0,5 1 9 Biologie Zeměpis 8 8 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Estetická výchova - hudební Výtvarná výchova 5 5 Estetická výchova - výtvarná Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Disponibilní časová dotace 24 Celková časová dotace 116,75 1,

14 4.2 Integrace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (konkretizace) Integrace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník integrace do předmětu tematický okruh časová dotace 1. (prima) Biologie Práce s laboratorní technikou 0,5 2. (sekunda) Fyzika Práce s laboratorní technikou 0,5 Chemie Práce s laboratorní technikou 0,5 3. (tercie) Výchova k občanství Svět práce 0,25 Informatika a výpočetní technika Využití digitálních technologií 0,25 4. (kvarta) Fyzika Práce s laboratorní technikou 0,5 Biologie Práce s laboratorní technikou 0,5 Chemie Práce s laboratorní technikou 0,5 Výchova k občanství Svět práce 0,25 Informatika a výpočetní technika Využití digitálních technologií 0,25 celkem Integrace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ročník integrace do předmětu tematický okruh časová dotace 1. (prima) Adaptační kurs v úvodu studia konkretizace viz osnovy (platné od roku 2010/2011) 0,25 2. (sekunda) Tělesná výchova (LVK - lyžařský kurs) 0,5 x 33 = 16,5 0,5 3. (tercie) Výchova k občanství konkretizace viz osnovy 0,5 Biologie konkretizace viz osnovy 0,25 4. (kvarta) Biologie konkretizace viz osnovy 0,25 Chemie konkretizace viz osnovy 0,25 celkem Integrace vzdělávacího oboru Etická výchova viz Přílohy (od školního roku ). 28

15 4.4 Tabulace učebního plánu pro nižší stupeň gymnázia (časová dotace v jednotlivých ročnících) Předmět Vzdělávací obor 1. ročník prima 2. ročník sekunda 3. ročník tercie 4. ročník kvarta nižší stupeň celkem Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura cizí jazyk Cizí jazyk cizí jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Matematika a její aplikace Informační a komunikační technol Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství ,5 5,5 Fyzika Fyzika 2,5 2,5 2 2,5 9,5 Chemie Chemie 2,5 2 2,5 7 Biologie Přírodopis 2, ,5 9 Zeměpis Zeměpis Estetická výchova Hudební výchova hudební Pozn.1 1,5 1, Výtvarná výchova Estetická výchova výtvarná Pozn.1 1,5 1, Tělesná výchova Tělesná výchova Poznámky: 1) Estetická výchova se od školního roku 2011/2012 učí v primě a v sekundě týdenním systémem 2+1, a to po celých třídách. Od školního roku 2013/2014 se nebudou dělit ani žáci v tercii a od dalšího roku ani v kvartě. 29

16 4.5 Tabulace učebního plánu pro vyšší stupeň gymnázia Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet hodin dle RVP 1. ročník kvinta 1) 2. ročník sexta 1) 3. ročník septima 1) 4. ročník oktáva 1) Počet hodin na GYMSO celkem Název předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Pozn Anglický, Německý, Francouzský jazyk Další cizí jazyk Pozn Anglický, Německý, Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Občanský a společenskovědní 1, ,5 Základy společenských věd základ Člověk a příroda Fyzika 36 2,5 2,5 2 7 Fyzika Chemie 2,5 2,5 2 7 Chemie Biologie 2,5 2,5 2 7 Biologie Geografie 2 2,5 2 6,5 Zeměpis Umění a kultura Hudební obor 4 2 Pozn.3 2 Pozn.3 4 Pozn. Estetická výchova - hudební Výtvarný obor 2 Pozn.3 2 Pozn.3 4 Pozn. Estetická výchova - výtvarná Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Volitelné předměty Disponibilní časová dotace 26 Celková časová dotace

17 Poznámky: 1) Jednotlivé ročníky čtyřletého gymnázia jsou totožné se čtyřmi ročníky vyššího stupně osmiletého gymnázia. 2) Cizí jazyk má návaznost na cizí jazyk ze základní školy. Další cizí jazyk si žák volí z nabídky předkládané školou základní konstantou je, že každý žák gymnázia musí projít výukou anglického jazyka. Pokud tedy měl žák jako první cizí jazyk na základní škole jazyk anglický, vybírá si z jazyka německého a francouzského. Pokud měl jazyk německý, bude se jako další cizí jazyk učit jazyk anglický (vzhledem k nejednotnosti výuky cizích jazyků na základních školách se případné komplikované případy řeší individuálně). 3) Estetická výchova se v 1. a 2. ročníku (kvintě a sextě) učí systémem (dle výběru žáka). 4.6 Integrace vzdělávacích oborů a oblastí (konkretizace) Integrace vzdělávacího oboru Geologie tematický okruh integrace do předmětu ročník Složení, struktura a vývoj Země Z 1. ročník Geologické procesy v litosféře Z 1. ročník Voda Z 1. ročník Ch - částečně chemické složení atd. 1. ročník Člověk a anorganická příroda Z 1. ročník Integrace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce tematický okruh integrace do předmětu ročník Trh práce a profesní volba ZSV 1. a 2. ročník Vysokoškolský proseminář (volitelný předmět) 4. ročník Z - částečně mezinárodní trh práce (v rámci výuky Evropa) 3. ročník Cizí jazyky příležitostně u vhodných tematických celků průběžně Pracovněprávní vztahy ZSV 2. ročník B, Ch, F, Tv bezpečnost práce v rámci poučení na počátku školního roku 1. až 4. ročník Tržní ekonomika ZSV 4. ročník Národní hospodářství a úloha státu ZSV 4. ročník Finance ZSV 4. ročník M částečně v Statistice a ve Finanční matematice 3. a 4. ročník A, Fr - příležitostně u vhodných tematických celků průběžně 31

18 4.6.3 Integrace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví tematický okruh integrace do předmětu ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví ZSV vliv životních a pracovních podmínek, psychohygiena 1. ročník B zdravá výživa, hygiena pohlavního styku, první pomoc při úrazech 3. ročník TV - První pomoc při úrazech (během kursů lyžařský, plavecký, letní výcvikový) 1. až 3. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití ZSV 1. a 2. ročník všechny ostatní předměty organická součást v rámci běžné výuky průběžně Změny v životě člověka a jejich reflexe ZSV kromě metod asistované reprodukce převážná část učiva 1. ročník B - biologická hlediska témat se organicky promítají do celku Biologie člověka 3. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence B civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, rizika v oblasti sexuálního zdraví. 1. a 3. ročník Ch návykové látky (výroba, držení ) 3. ročník ZSV civilizační choroby..., zátěžové situace, rizika v oblasti sexuálního zdraví, sociální dovednosti při řešení problémů, skryté formy a stupně individuálního násilí 1. ročník 1. ročník ZSV sexuálně motivovaná kriminalita 2. ročník Poznámka 1 učivo jako rizika v oblasti sexuální a sociální dovednosti není v rámci ZSV vázáno jen na 1. ročník, ale je průběžnou součástí výuky Poznámka 2 učivo jako skryté formy násilí a sociální dovednosti je organickou součástí všech vyučovacích předmětů Ochrana člověka za mimořádných situací Ch, ZSV 1. ročník F únik nebezpečných látek 3. ročník 4.6 Volitelné předměty (časová dotace) Pozn.1,2) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) celkem volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět vysokoškolský proseminář

19 Poznámky: 1) Osnovy jednotlivých volitelných předmětů jsou vzhledem ke značné každoroční proměnlivosti součástí ŠVP ve formě příloh. Tyto přílohy budou zpracovány v jednotném grafickém formátu, ale součástí ŠVP se fakticky stanou až pro školní rok 2011/2012. V tomto roce se budou žáci poprvé učit volitelné předměty v souladu s ŠVP. 2) Spektrum nabízených volitelných předmětů je velice bohaté, respektuje však jednu základní skutečnost vyváženost přírodovědných a humanitních předmětů v nabídce. 4.7 Časový harmonogram pro zavádění výuky dle ŠVP gymnázium osmileté 2007/ / / / / /2013 prima sekunda tercie kvarta gymnázium čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) 33

20 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace) je průběžně monitorováno a v případě, že jsou ve čtvrtletí zaregistrovány problémy v této oblasti, následuje rozbor konkrétní situace. Zákonní zástupci (respektive plnoletí žáci) jsou o výsledcích hodnocení průběžně informováni prostřednictvím internetových stránek školy (Bakaláři), na třídních schůzkách, kromě toho mají klienti možnost kdykoliv využít individuálních konzultací. 1. Způsoby hodnocení Hodnocení je prováděno standardními klasifikačními stupni (podrobněji viz níže). V některých předmětech (dle volby pedagoga) je možné během roku užívat k hodnocení žáků a jako podkladu k celkovému hodnocení tzv. bodovací systém, a to při splnění následujících podmínek: a) Systém bodového hodnocení musí být konstantní a musí být stanoveno, jaký je jeho poměr k jednotlivým klasifikačním stupňům. b) Se systémem musí být v předstihu seznámeni rodiče. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (zpracováno na základě platné legislativy) 2.1 Stupně hodnocení výsledků vzdělávání A. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí těmito stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný B. Stupně prospěchu Lze obecně konstatovat, že hodnocení vychází z míry osvojení klíčových kompetencí, jež jsou souborem předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Hodnocení žáka je plně v kompetenci pedagoga. Pouze jako orientační návod k hodnocení slouží následující charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů. stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen studovat texty. stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Celkem pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí (může se dopouštět drobných chyb). Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat texty. stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 359

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Příloha č. 2 Hodnocení žáků

Příloha č. 2 Hodnocení žáků Příloha č. 2 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace)

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OBSAH 1. Způsoby hodnocení 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 2.1 Stupně hodnocení výsledků vzdělávání 2.2 Zásady hodnocení

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové (viz VII. odstavec 5 školního

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

6. 1. Pravidla hodnocení žáků

6. 1. Pravidla hodnocení žáků Stupně prospěchu a celkový prospěch 6. 1. Pravidla hodnocení žáků Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný žák je schopen samostatně a bezchybně řešit

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín.

V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáka Hodnocení žáka se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů ŠVP a tím i ke stupni utváření klíčových kompetencí. Při hodnocení

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání

1. Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání Č.j.: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Gymnáziu Thomase Manna - klasifikační řád Vypracovala: Mgr. Zuzana Svobodová

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace V zájmu objektivní klasifikace na škole vydal ředitel školy Pravidla

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Klasifikační řád SPŠ Bruntál

Klasifikační řád SPŠ Bruntál Čl. I. Zásady klasifikace Klasifikační řád SPŠ Bruntál Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází: ze Zákona 561/2004 Sb. - Zákon o

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více