Osm veršů výcviku mysli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osm veršů výcviku mysli"

Transkript

1 Jeho Svatost Dalajlama Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa His Holiness the Dalai Lama Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa 15. září 2013 Praha Česká republika 15 September 2013 Prague Czech Republic 1

2 Budha Šákjamuni / Buddha Shakyamuni tibetanlamaart.com Jeho Svatost Dalajlama / His Holiness the Dalai Lama Zdroj / source:

3 Obsah / Content Verše recitované před učením Osm veršů výcviku mysli Rozvíjení osvícené mysli Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh Opening prayers Eight Verses of Training the Mind Generating the Mind for Enlightenment Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication Tibetské texty / Tibetan texts Buddhistické skupiny v ČR / Czech Buddhist centers Poděkování a prosba / Credits and Request

4 Verše před buddhistickým učením Útočiště a bódhičitta sang gje čhö dang cchog kji čhog nam la U Buddhy, dharmy a nejvyššího shromáždění džang čhub bar du dag ni kjab su čhi přijímám útočiště až do plného osvícení. dag gi džin sog gji pe sö nam kji Zásluhou štědrosti a dalších páramit dro la phen čhir sang gje drub par šog ať dosáhnu buddhovství pro dobro všech bytostí. Čtyři nezměrné postoje sem čen tham če de wa dang de we gju dang den par gjur čig Kéž se všem bytostem dostane štěstí a příčin štěstí. du ngal dang du ngal gji gju dang dral war gjur čig Kéž se osvobodí od utrpení a příčin utrpení. du ngal me pe de wa dang mi dral war gjur čig Kéž nejsou nikdy odděleny od pravého štěstí beze stopy utrpení. ně ring čhag dang dang dral we tang ňom cche me pa la ne par gjur čig Kéž spočívají v nezměrné nestrannosti, bez připoutání k blízkým a odporu k ostatním. Dharmashri CZ,

5 Verše před buddhistickým učením Sedmiramenná prosba čhag cchal wa dang čhö čing šag pa dang Zásluhy shromážděné klaněním, obětí, dže su ji rang kul žing sol wa ji vyznáním, radostí, přáním a prosbou, ge wa čung ze dag gi či sag pa všechny mé zásluhy včetně těch nejmenších tham če dzog pe džang čhub čhir ngo wo kéž se stanou příčinou dokonalého osvícení. Krátké obětování mandaly sa ži pö kji džug šing me tog tram Země je skropena vonnou vodou, poseta květy, ri rab ling ži ňi de gjen pa di zdobí ji hora Méru, čtyři kontinenty, Slunce a Měsíc. sang gje žing du mig te phul wa ji Vnímám to vše jako buddhovské pole. dro kün nam dag žing la čö par šog Kéž díky této oběti všechny bytosti dosáhnou čistých zemí. Dharmashri CZ,

6 Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa S přáním dosáhnout nejvyššího cíle, cennějšího než klenot splněných přání, kéž pro dobro všech cítících bytostí chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci. Kdykoliv jsem ve společnosti druhých, kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi a z hloubi svého srdce pokládám ostatní za přednější. Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl, a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce, které jsou hrozbou pro mne i druhé, kéž se jim pevně postavím a odvrátím je. Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou, sužované silnou zlobou a utrpením, kéž si jich cením jako vzácného klenotu, který je těžko k nalezení! Když mne druzí ze žárlivosti urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou, kéž na sebe vezmu všechnu porážku a jim věnuji vítězství. Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk, kterému jsem pomohl či do kterého vkládám velké naděje, kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele. Zkrátka, kéž přímo i nepřímo věnuji užitek a radost všem svým matkám a v tichosti na sebe beru všechno jejich trápení a bolest. Kéž tuto praxi neposkvrním znečištěním osmi světských zájmů. Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí, a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí. Přeloženo podle 6 7

7 Rozvíjení osvícené mysli Pro ty, kdo obdivují duchovní ideály obsažené v Osmi verších výcviku mysli, je prospěšné recitovat následující verše pro rozvíjení osvícené mysli. Praktikující buddhisté mohou verše recitovat a přemítat o obsahu jejich slov v rámci své snahy o prohloubení svého altruismu a soucítění. Ti z vás, kdo praktikují jiná náboženství, se mohou obrátit ke své vlastní duchovní tradici a věnovat se kultivování altruistických myšlenek ve snaze o ideál nesobeckosti. S přáním osvobodit všechny bytosti budu vždy hledat útočiště u Buddhy, dharmy a sanghy, dokud se mi nepodaří dosáhnout plného osvícení. Inspirováni tímto textem by ti, kdo se jako já považují za následovníky Buddhy, měli praktikovat ze všech svých sil a podle svých nejlepších schopností. Stoupence jiných náboženství bych rád vyzval: Praktikujte prosím svou vlastní víru poctivě a upřímně. Žádám vás o to proto, že takovýto způsob práce s naší myslí nám ve svém důsledku přináší pocit štěstí. Jak už jsem zmínil, starost o druhé přináší prospěch nám samým. Jeho Svatost Dalajlama Prodchnut moudrostí a soucítěním probouzím dnes v Buddhově přítomnosti mysl plného osvícení ve prospěch všech vnímajících bytostí. Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Přeloženo podle 8 9

8 Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh gang ri ra we kor we šing kham su V čisté zemi obklopené hradbou sněžných hor phen dang de wa ma lü džung we ne jsi zdrojem všeho dobra a štěstí. čen re zig wang ten dzin gjam cchö ji Mocný Čenrezigu, Tendzine Gjamccho, žab pe kal gje bar du ten gjur čig kéž je Tvůj život neochvějný po stovky kalp. sö nam di ji tham če zig pa ni Kéž díky těmto zásluhám všechny bytosti thob ne ně pe dra nam pham dže šing dosáhnou vševědění a porazí nepřátele, kje ga na čhi ba long thrug pa ji kéž se vysvobodí z oceánu bytí si pe ccho le dro wa drol war šog prodchnutého strastmi zrození, stáří, nemoci a smrti. Dharmashri CZ,

9 Opening prayers Refuge And Bodhicitta sang gye chö dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, dharma and supreme assembly, jang chub bar du dag ni kyab su chi I take refuge until enlightenment. dag gi jin sog gyi pe sö nam kyi Through the merit of practicing generosity and so forth, dro la phen chir sang gye drub par shog May I accomplish buddhahood for the benefit of beings. The Four Immeasurables sem chen tham che de wa dang de we gyu dang den par gyur chig May all sentient beings be endowed with happiness and the causes of happiness. du ngal dang du ngal gyi gyu dang dral war gyur chig May they be free from suffering and the causes of suffering. du ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chig May they never be separate from happiness devoid of suffering. nye ring chag dang dang dral we tang nyom tshe me pa la ne par gyur chig May they abide in boundless equanimity free from bias, passion and aggression. Dharmashri Group 12 13

10 Opening prayers Seven Branch Offering chag tshal wa dang chö ching shag pa dang Whatever little merit I am able to accumulate je su yi rang kul zhing sol wa yi Through prostrating, offering, confessing, ge wa chung ze dag gi chi sag pa Rejoicing, requesting, and supplicating, tham che dzog pe jang chub chir ngo wo All this I dedicate to perfect enlightenment. Short Mandala Offering sa zhi pö kyi jug shing me tog tram The earth is anointed with perfumed water and strewn with flowers. ri rab ling zhi nyi de gyen pa di It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun and the moon. sang gye zhing du mig te phul wa yi By offering this visualized as a buddhafield, dro kün nam dag zhing la chö par shog May all beings enjoy that pure realm. Dharmashri Group 14 15

11 Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa With a determination to achieve the highest aim For the benefit of all sentient beings Which surpasses even the wish-fulfilling gem, May I hold them dear at all times. Whenever I interact with someone, May I view myself as the lowest amongst all, And, from the very depths of my heart, Respectfully hold others as superior. In all my deeds may I probe into my mind, And as soon as mental and emotional afflictions arise As they endanger myself and others May I strongly confront them and avert them. When I see beings of unpleasant character Oppressed by strong negativity and suffering, May I hold them dear for they are rare to find As if I have discovered a jewel treasure! When others, out of jealousy Treat me wrongly with abuse, slander, and scorn, May I take upon myself the defeat And offer to others the victory. When someone whom I have helped, Or in whom I have placed great hopes, Mistreats me in extremely hurtful ways, May I regard him still as my precious teacher. In brief, may I offer benefit and joy To all my mothers, both directly and indirectly, May I quietly take upon myself All hurts and pains of my mothers. May all this remain undefiled By the stains of the eight mundane concerns; And may I, recognizing all things as illusion, Devoid of clinging, be released from bondage. Source:

12 Generating the Mind for Enlightenment For those who admire the spiritual ideals of the Eight verses on Transforming the Mind it is helpful to recite the following verses for generating the mind for enlightenment. Practicing Buddhists should recite the verses and reflect upon the meaning of the words, while trying to enhance their altruism and compassion. Those of you who are practitioners of other religious traditions can draw from your own spiritual teachings, and try to commit yourselves to cultivating altruistic thoughts in pursuit of the altruistic ideal. With a wish to free all beings I shall always go for refuge To the Buddha, Dharma and Sangha Until I reach full enlightenment. In conclusion, those who like myself, consider themselves to be followers of Buddha, should practice as much as we can. To followers of other religious traditions, I would like to say, Please practice your own religion seriously and sincerely. And to non-believers, I request you to try to be warm-hearted. I ask this of you because these mental attitudes actually bring us happiness. As I have mentioned before, taking care of others actually benefits you. His Holiness the Dalai Lama Enthused by wisdom and compassion, Today in the Buddha s presence I generate the Mind for Full Awakening For the benefit of all sentient beings. As long as space endures, As long as sentient being remain, Until then, may I too remain And dispel the miseries of the world. Source:

13 Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication gang ri ra we kor we zhing kham su In the heavenly realm of Tibet surrounded by a chain of snow mountains phen dang de wa ma lü jung we ne The source of all happiness and help for beings, chen re zig wang ten dzin gya tsho yi Is Tenzin Gyatso Chenrezig in person zhab pe kal gje bar du ten gyur chig May his life be secure for hundreds of kalpas. sö nam di yi tham che zig pa nyi By this merit having attained omniscience, thob ne nye pe dra nam pham je shing And defeated the enemy of wrongdoing, kye ga na chi ba long thrug pa yi May I free all beings from the ocean of existence si pe tsho le dro wa drol war shog With its tumultuous waves of birth, old age, sickness and death. Dharmashri Group 20 21

14 Tibetské texty / Tibetan texts!,,?%?- o?- (R?-.%- 5S$?- GA- 3(R$- i3?- =,, L%- (2-2<-.- 2.$- /A- *2?-?- 3(A,, 2.$- $A?-.A/-?R$?- 2IA?- 0:A- 2?R.- /3?- GA?,, :PR- =- 1/- KA<-?%?- o?- :P2-0<- >R$,,? K$- :5=- 2-.%- 3(R.- &A%- 2>$?- 0-.%-,, ej?-?- ;A- <%- 2{=- 8A%- $?R=- 2- ;A,,.$J- 2- &% $- $A?- &A- 2?$?- 0,,,3?- &.- mr$?- 0:A- L%- (2- KA<- 2}R:R,,,??J3?- &/-,3?- &.- 2.J- 2-.%- 2.J- 2:A- o-.%- w/- 0<- I<- &A$, #$- 2}=-.%-#$- 2}=- IA- o-.%- V=- 2<- I<- &A$, #$-2}=-3J.-0:A-2.J-2-.%-3A-:V=-2<-I<-&A$, *J- <A%- ($?-#%-.%- V=- 2:A- 2+%- ~R3? J.- 0- =- $/?- 0<- I<- &A$,,??- $8A- %R?- GA- L$?- >A%- 3J- +R $-2N3,, <A- <2- \A%- 28A- *A- ^?- 2o/- 0- :.A,,?%?- o?- 8A%-.-.3A$?- +J- 1=- 2- ;A?,, :PR-!/-i3-.$-8A%-=-,R.-0<->R$,, 22 23

15 Tibetské texty / Tibetan texts!,,]r-.r%-5a$-2o.-3-28$?-?r,, 2.$-/A-?J3?-&/-,3?-&.-=,, ;A.-28A/-/R<-2-=?-z$-0:A,,.R/-3(R$-12-0:A-2?3-0-;A?,, g$-+-$&j?-0<-:6a/-0<->r$, $%-.-?-.%-:PR$?-0:A-5J,, 2.$-*A.-!/-=?-.3/-2v-8A%-,, $8/-=-2?3-0-,$-0-;A?,, 3(R$-+-$&J?-0<-:6A/-0<->R$,,R.-=3-!/-+-<%-o.-=,, gr$-&a%-*r/-3r%?-*j?-3-,$, 2.$-$8/-3-<%?-LJ.-0?-/,, 24/-,2?-$.R%-/?-2^R$-0<->R$, <%-28A/-%/-0:A-?J3?-&/-i3?,, #A$-#$-S$-0R?-/R/-3,R%-5J,, <A/-(J/-$+J<-.%-:U.-0-28A/,, fj.-0<-.!:-2?-$&j?-:6a/->r$, 2.$-=-$8/-IA?-U$-.R$-$A?,, $>J-2{<-=-?R$?-3A-<A$?-0:A,, IR%-#-<%-$A?-=J/-0-.%-,, o=-#-$8/-=-:2=-2<->r$, $%-=-2.$-$A?-1/-2+$?-0:A,, <J-2-(J-2-$%-8A$-$A?,, >A/-+-3A-<A$?-$/R.-LJ.-/:%-,, 2>J?-$*J/-.3-0<-2v-2<->R$, 3.R<-/-.%R?-?3-2o.-0-;A?,, 1/-2.J-3-i3?-!/-=-:2=,, 3-;A-$/R.-.%-#$-2}=-!/,, $?%-2?-2.$-=-=J/-0<->R$,.J-.$-!/-G%-(R?-2o.-GA,, gr$-0:a-sa-3?-3-&$?->a%-,, (R?-!/-+-3<->J?-0:A-]R?,, 8J/-3J.-:(A%-2-=?-PR=->R$, &J?-0-:.A-/A-.$J-2>J?-\%-,%-0-hR-eJ-?J;JJ:A-$?%-%-R,,,, 24 25

16 Tibetské texty / Tibetan texts!,,$%?- <A:A- G- 2?- 2{R<- 2:A- 8A%- #3?-?,, 1/-.%- 2.J =?- :L%- 2:A- $/?,,,/- <?- $9A$?-.2%- 2!/- :6B/- o- 35S- ;A,, 82? {=- 2o:A- 2<-.- 2g/- I<- &A$,, Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Pražské buddhistické centrum Lotus THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS Bhante Dhammadípa Bodhi Olomouc 2?R.- /3?- :.A- ;A?-,3?- &.- $9A$?- 0- *A.,,,R2- /?- *J?- 0:A-.P- i3?- 13- L?- >A%-,, *J- c- /- :(A:A- j- [R%- :O$?- 0- ;A,, YA.- 0:A- 3(R- =?- :PR- 2-1R=- 2<- >R$,, Bodhi Pardubice Bodhi Praha Bodhipala Buddha Mangala Dhammáráma Dibbavana Dóan Pardubice Karunā Sevena Přátelé Dhammy Sati Brno Sdružení Bhavana buddhamangala doan.tym.cz sati-brno.sweb.cz

17 Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Daruma Dogen Sangha, Praha Klášter Senshinji Sótó zen Česká republika Zen Center Vrážné Zen dojo Plzeň Zen Chogye Zendo Na Můstku Zenová škola Kwan Um ZENOVÝ BUDDHISMUS zen.daruma.sweb.cz products/zen-chogye TIBETSKÝ BUDDHISMUS A VADŽRAJÁNA Kagyu Samye Dzong Plzeň Karma Kagyu, neformální buddhistická skupina Komunita Dzogčhenu Pražské Gelugpa centrum RIGPA Česká republika Samten Tse Praha Shambhala Učení Fráni Drtikola czech.samye.org shedrubling.sweb.cz praha.shambhala.info silamoudrosti.unas.cz DOBROČINNÉ ORGANIZACE A PROJEKTY Občanské sdružení LUNGTA Bodhi Path Praha Občanské sdružení M.O.S.T. Buddhismus Diamantové cesty Občanské sdružení POTALA Dharma House Projekt Dharma-zdarma Drukpa Kargyud Praha buddhisticka.mysteria.cz Rime a výhledy dharmy Zdroj / Source: Jan Honzík, Jednota v rozmanitosti, DharmaGaia 2010 (aktualizováno dle zdrojů na internetu) 28 29

18 Poděkování a prosba Credits and Request Upřímně děkujeme následujícím organizacím a osobám: Kanceláři Jeho Svatosti Dalajlamy, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Sašovi Neumanovi, Rikimu Watzkovi a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří přispěli ke vzniku této publikace. Prosíme, nakládejte s tímto textem, obsahujícím slova vzácné dharmy, s nejvyšší úctou. Pokud nebudete text používat pro vlastní potřebu, vraťte jej organizátorům při odchodu ze sálu nebo doneste do sídla o.s. Dzogčhen, případně Samten Tse Praha. Texty dále nekopírujte a nešiřte bez souhlasu organizátorů. Děkujeme. We are grateful to the following institutions and persons who have contributed to creating this booklet: Office of His Holiness the Dalai Lama, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Saša Neuman, Riki Watzka and many other volunteers. Please handle this text, containing the precious words of Dharma, with the highest respect. Should you not need the text for your own use, please return the booklet to the organizers when leaving the premises. Later on you may also return it to Dzogčhen o.s. or Samten Tse Praha. Do not distribute or copy the texts without permission from the organizers. Many thanks. 30

19 Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Šántidéva As long as space endures, as long as sentient being remain, until then, may I too remain and dispel the miseries of the world. by Shantideva

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: Religion Datum: 21. 1.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

ď Ž ó Ý š Ž ú š š š ť ó ť ť š š Ž Ž š Ž Č ď š Ž ň š Ž š š š ú Ú Š ď š š Č ú š ň š š š š š Č ú ú š ú ú š š š š š ň ň š šú š š š š š ť Č š š ú š š Ž šť š š ň ň ú š ň Ž ú š Č ú š ú Š š š ň Š ú ú Č É š š ď

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

The Return of The Men & Women of Maize - Sacred Journey 2013

The Return of The Men & Women of Maize - Sacred Journey 2013 The Return of The Men & Women of Maize - Sacred Journey 2013 The Consul of Walkers for Life, Peace and Unity Around the World International Sacred journey Europe & North America by Tata Pedro Cruz & Nan

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více