Osm veršů výcviku mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osm veršů výcviku mysli"

Transkript

1 Jeho Svatost Dalajlama Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa His Holiness the Dalai Lama Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa 15. září 2013 Praha Česká republika 15 September 2013 Prague Czech Republic 1

2 Budha Šákjamuni / Buddha Shakyamuni tibetanlamaart.com Jeho Svatost Dalajlama / His Holiness the Dalai Lama Zdroj / source:

3 Obsah / Content Verše recitované před učením Osm veršů výcviku mysli Rozvíjení osvícené mysli Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh Opening prayers Eight Verses of Training the Mind Generating the Mind for Enlightenment Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication Tibetské texty / Tibetan texts Buddhistické skupiny v ČR / Czech Buddhist centers Poděkování a prosba / Credits and Request

4 Verše před buddhistickým učením Útočiště a bódhičitta sang gje čhö dang cchog kji čhog nam la U Buddhy, dharmy a nejvyššího shromáždění džang čhub bar du dag ni kjab su čhi přijímám útočiště až do plného osvícení. dag gi džin sog gji pe sö nam kji Zásluhou štědrosti a dalších páramit dro la phen čhir sang gje drub par šog ať dosáhnu buddhovství pro dobro všech bytostí. Čtyři nezměrné postoje sem čen tham če de wa dang de we gju dang den par gjur čig Kéž se všem bytostem dostane štěstí a příčin štěstí. du ngal dang du ngal gji gju dang dral war gjur čig Kéž se osvobodí od utrpení a příčin utrpení. du ngal me pe de wa dang mi dral war gjur čig Kéž nejsou nikdy odděleny od pravého štěstí beze stopy utrpení. ně ring čhag dang dang dral we tang ňom cche me pa la ne par gjur čig Kéž spočívají v nezměrné nestrannosti, bez připoutání k blízkým a odporu k ostatním. Dharmashri CZ,

5 Verše před buddhistickým učením Sedmiramenná prosba čhag cchal wa dang čhö čing šag pa dang Zásluhy shromážděné klaněním, obětí, dže su ji rang kul žing sol wa ji vyznáním, radostí, přáním a prosbou, ge wa čung ze dag gi či sag pa všechny mé zásluhy včetně těch nejmenších tham če dzog pe džang čhub čhir ngo wo kéž se stanou příčinou dokonalého osvícení. Krátké obětování mandaly sa ži pö kji džug šing me tog tram Země je skropena vonnou vodou, poseta květy, ri rab ling ži ňi de gjen pa di zdobí ji hora Méru, čtyři kontinenty, Slunce a Měsíc. sang gje žing du mig te phul wa ji Vnímám to vše jako buddhovské pole. dro kün nam dag žing la čö par šog Kéž díky této oběti všechny bytosti dosáhnou čistých zemí. Dharmashri CZ,

6 Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa S přáním dosáhnout nejvyššího cíle, cennějšího než klenot splněných přání, kéž pro dobro všech cítících bytostí chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci. Kdykoliv jsem ve společnosti druhých, kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi a z hloubi svého srdce pokládám ostatní za přednější. Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl, a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce, které jsou hrozbou pro mne i druhé, kéž se jim pevně postavím a odvrátím je. Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou, sužované silnou zlobou a utrpením, kéž si jich cením jako vzácného klenotu, který je těžko k nalezení! Když mne druzí ze žárlivosti urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou, kéž na sebe vezmu všechnu porážku a jim věnuji vítězství. Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk, kterému jsem pomohl či do kterého vkládám velké naděje, kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele. Zkrátka, kéž přímo i nepřímo věnuji užitek a radost všem svým matkám a v tichosti na sebe beru všechno jejich trápení a bolest. Kéž tuto praxi neposkvrním znečištěním osmi světských zájmů. Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí, a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí. Přeloženo podle 6 7

7 Rozvíjení osvícené mysli Pro ty, kdo obdivují duchovní ideály obsažené v Osmi verších výcviku mysli, je prospěšné recitovat následující verše pro rozvíjení osvícené mysli. Praktikující buddhisté mohou verše recitovat a přemítat o obsahu jejich slov v rámci své snahy o prohloubení svého altruismu a soucítění. Ti z vás, kdo praktikují jiná náboženství, se mohou obrátit ke své vlastní duchovní tradici a věnovat se kultivování altruistických myšlenek ve snaze o ideál nesobeckosti. S přáním osvobodit všechny bytosti budu vždy hledat útočiště u Buddhy, dharmy a sanghy, dokud se mi nepodaří dosáhnout plného osvícení. Inspirováni tímto textem by ti, kdo se jako já považují za následovníky Buddhy, měli praktikovat ze všech svých sil a podle svých nejlepších schopností. Stoupence jiných náboženství bych rád vyzval: Praktikujte prosím svou vlastní víru poctivě a upřímně. Žádám vás o to proto, že takovýto způsob práce s naší myslí nám ve svém důsledku přináší pocit štěstí. Jak už jsem zmínil, starost o druhé přináší prospěch nám samým. Jeho Svatost Dalajlama Prodchnut moudrostí a soucítěním probouzím dnes v Buddhově přítomnosti mysl plného osvícení ve prospěch všech vnímajících bytostí. Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Přeloženo podle 8 9

8 Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh gang ri ra we kor we šing kham su V čisté zemi obklopené hradbou sněžných hor phen dang de wa ma lü džung we ne jsi zdrojem všeho dobra a štěstí. čen re zig wang ten dzin gjam cchö ji Mocný Čenrezigu, Tendzine Gjamccho, žab pe kal gje bar du ten gjur čig kéž je Tvůj život neochvějný po stovky kalp. sö nam di ji tham če zig pa ni Kéž díky těmto zásluhám všechny bytosti thob ne ně pe dra nam pham dže šing dosáhnou vševědění a porazí nepřátele, kje ga na čhi ba long thrug pa ji kéž se vysvobodí z oceánu bytí si pe ccho le dro wa drol war šog prodchnutého strastmi zrození, stáří, nemoci a smrti. Dharmashri CZ,

9 Opening prayers Refuge And Bodhicitta sang gye chö dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, dharma and supreme assembly, jang chub bar du dag ni kyab su chi I take refuge until enlightenment. dag gi jin sog gyi pe sö nam kyi Through the merit of practicing generosity and so forth, dro la phen chir sang gye drub par shog May I accomplish buddhahood for the benefit of beings. The Four Immeasurables sem chen tham che de wa dang de we gyu dang den par gyur chig May all sentient beings be endowed with happiness and the causes of happiness. du ngal dang du ngal gyi gyu dang dral war gyur chig May they be free from suffering and the causes of suffering. du ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chig May they never be separate from happiness devoid of suffering. nye ring chag dang dang dral we tang nyom tshe me pa la ne par gyur chig May they abide in boundless equanimity free from bias, passion and aggression. Dharmashri Group 12 13

10 Opening prayers Seven Branch Offering chag tshal wa dang chö ching shag pa dang Whatever little merit I am able to accumulate je su yi rang kul zhing sol wa yi Through prostrating, offering, confessing, ge wa chung ze dag gi chi sag pa Rejoicing, requesting, and supplicating, tham che dzog pe jang chub chir ngo wo All this I dedicate to perfect enlightenment. Short Mandala Offering sa zhi pö kyi jug shing me tog tram The earth is anointed with perfumed water and strewn with flowers. ri rab ling zhi nyi de gyen pa di It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun and the moon. sang gye zhing du mig te phul wa yi By offering this visualized as a buddhafield, dro kün nam dag zhing la chö par shog May all beings enjoy that pure realm. Dharmashri Group 14 15

11 Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa With a determination to achieve the highest aim For the benefit of all sentient beings Which surpasses even the wish-fulfilling gem, May I hold them dear at all times. Whenever I interact with someone, May I view myself as the lowest amongst all, And, from the very depths of my heart, Respectfully hold others as superior. In all my deeds may I probe into my mind, And as soon as mental and emotional afflictions arise As they endanger myself and others May I strongly confront them and avert them. When I see beings of unpleasant character Oppressed by strong negativity and suffering, May I hold them dear for they are rare to find As if I have discovered a jewel treasure! When others, out of jealousy Treat me wrongly with abuse, slander, and scorn, May I take upon myself the defeat And offer to others the victory. When someone whom I have helped, Or in whom I have placed great hopes, Mistreats me in extremely hurtful ways, May I regard him still as my precious teacher. In brief, may I offer benefit and joy To all my mothers, both directly and indirectly, May I quietly take upon myself All hurts and pains of my mothers. May all this remain undefiled By the stains of the eight mundane concerns; And may I, recognizing all things as illusion, Devoid of clinging, be released from bondage. Source:

12 Generating the Mind for Enlightenment For those who admire the spiritual ideals of the Eight verses on Transforming the Mind it is helpful to recite the following verses for generating the mind for enlightenment. Practicing Buddhists should recite the verses and reflect upon the meaning of the words, while trying to enhance their altruism and compassion. Those of you who are practitioners of other religious traditions can draw from your own spiritual teachings, and try to commit yourselves to cultivating altruistic thoughts in pursuit of the altruistic ideal. With a wish to free all beings I shall always go for refuge To the Buddha, Dharma and Sangha Until I reach full enlightenment. In conclusion, those who like myself, consider themselves to be followers of Buddha, should practice as much as we can. To followers of other religious traditions, I would like to say, Please practice your own religion seriously and sincerely. And to non-believers, I request you to try to be warm-hearted. I ask this of you because these mental attitudes actually bring us happiness. As I have mentioned before, taking care of others actually benefits you. His Holiness the Dalai Lama Enthused by wisdom and compassion, Today in the Buddha s presence I generate the Mind for Full Awakening For the benefit of all sentient beings. As long as space endures, As long as sentient being remain, Until then, may I too remain And dispel the miseries of the world. Source:

13 Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication gang ri ra we kor we zhing kham su In the heavenly realm of Tibet surrounded by a chain of snow mountains phen dang de wa ma lü jung we ne The source of all happiness and help for beings, chen re zig wang ten dzin gya tsho yi Is Tenzin Gyatso Chenrezig in person zhab pe kal gje bar du ten gyur chig May his life be secure for hundreds of kalpas. sö nam di yi tham che zig pa nyi By this merit having attained omniscience, thob ne nye pe dra nam pham je shing And defeated the enemy of wrongdoing, kye ga na chi ba long thrug pa yi May I free all beings from the ocean of existence si pe tsho le dro wa drol war shog With its tumultuous waves of birth, old age, sickness and death. Dharmashri Group 20 21

14 Tibetské texty / Tibetan texts!,,?%?- o?- (R?-.%- 5S$?- GA- 3(R$- i3?- =,, L%- (2-2<-.- 2.$- /A- *2?-?- 3(A,, 2.$- $A?-.A/-?R$?- 2IA?- 0:A- 2?R.- /3?- GA?,, :PR- =- 1/- KA<-?%?- o?- :P2-0<- >R$,,? K$- :5=- 2-.%- 3(R.- &A%- 2>$?- 0-.%-,, ej?-?- ;A- <%- 2{=- 8A%- $?R=- 2- ;A,,.$J- 2- &% $- $A?- &A- 2?$?- 0,,,3?- &.- mr$?- 0:A- L%- (2- KA<- 2}R:R,,,??J3?- &/-,3?- &.- 2.J- 2-.%- 2.J- 2:A- o-.%- w/- 0<- I<- &A$, #$- 2}=-.%-#$- 2}=- IA- o-.%- V=- 2<- I<- &A$, #$-2}=-3J.-0:A-2.J-2-.%-3A-:V=-2<-I<-&A$, *J- <A%- ($?-#%-.%- V=- 2:A- 2+%- ~R3? J.- 0- =- $/?- 0<- I<- &A$,,??- $8A- %R?- GA- L$?- >A%- 3J- +R $-2N3,, <A- <2- \A%- 28A- *A- ^?- 2o/- 0- :.A,,?%?- o?- 8A%-.-.3A$?- +J- 1=- 2- ;A?,, :PR-!/-i3-.$-8A%-=-,R.-0<->R$,, 22 23

15 Tibetské texty / Tibetan texts!,,]r-.r%-5a$-2o.-3-28$?-?r,, 2.$-/A-?J3?-&/-,3?-&.-=,, ;A.-28A/-/R<-2-=?-z$-0:A,,.R/-3(R$-12-0:A-2?3-0-;A?,, g$-+-$&j?-0<-:6a/-0<->r$, $%-.-?-.%-:PR$?-0:A-5J,, 2.$-*A.-!/-=?-.3/-2v-8A%-,, $8/-=-2?3-0-,$-0-;A?,, 3(R$-+-$&J?-0<-:6A/-0<->R$,,R.-=3-!/-+-<%-o.-=,, gr$-&a%-*r/-3r%?-*j?-3-,$, 2.$-$8/-3-<%?-LJ.-0?-/,, 24/-,2?-$.R%-/?-2^R$-0<->R$, <%-28A/-%/-0:A-?J3?-&/-i3?,, #A$-#$-S$-0R?-/R/-3,R%-5J,, <A/-(J/-$+J<-.%-:U.-0-28A/,, fj.-0<-.!:-2?-$&j?-:6a/->r$, 2.$-=-$8/-IA?-U$-.R$-$A?,, $>J-2{<-=-?R$?-3A-<A$?-0:A,, IR%-#-<%-$A?-=J/-0-.%-,, o=-#-$8/-=-:2=-2<->r$, $%-=-2.$-$A?-1/-2+$?-0:A,, <J-2-(J-2-$%-8A$-$A?,, >A/-+-3A-<A$?-$/R.-LJ.-/:%-,, 2>J?-$*J/-.3-0<-2v-2<->R$, 3.R<-/-.%R?-?3-2o.-0-;A?,, 1/-2.J-3-i3?-!/-=-:2=,, 3-;A-$/R.-.%-#$-2}=-!/,, $?%-2?-2.$-=-=J/-0<->R$,.J-.$-!/-G%-(R?-2o.-GA,, gr$-0:a-sa-3?-3-&$?->a%-,, (R?-!/-+-3<->J?-0:A-]R?,, 8J/-3J.-:(A%-2-=?-PR=->R$, &J?-0-:.A-/A-.$J-2>J?-\%-,%-0-hR-eJ-?J;JJ:A-$?%-%-R,,,, 24 25

16 Tibetské texty / Tibetan texts!,,$%?- <A:A- G- 2?- 2{R<- 2:A- 8A%- #3?-?,, 1/-.%- 2.J =?- :L%- 2:A- $/?,,,/- <?- $9A$?-.2%- 2!/- :6B/- o- 35S- ;A,, 82? {=- 2o:A- 2<-.- 2g/- I<- &A$,, Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Pražské buddhistické centrum Lotus THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS Bhante Dhammadípa Bodhi Olomouc 2?R.- /3?- :.A- ;A?-,3?- &.- $9A$?- 0- *A.,,,R2- /?- *J?- 0:A-.P- i3?- 13- L?- >A%-,, *J- c- /- :(A:A- j- [R%- :O$?- 0- ;A,, YA.- 0:A- 3(R- =?- :PR- 2-1R=- 2<- >R$,, Bodhi Pardubice Bodhi Praha Bodhipala Buddha Mangala Dhammáráma Dibbavana Dóan Pardubice Karunā Sevena Přátelé Dhammy Sati Brno Sdružení Bhavana buddhamangala doan.tym.cz sati-brno.sweb.cz

17 Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Daruma Dogen Sangha, Praha Klášter Senshinji Sótó zen Česká republika Zen Center Vrážné Zen dojo Plzeň Zen Chogye Zendo Na Můstku Zenová škola Kwan Um ZENOVÝ BUDDHISMUS zen.daruma.sweb.cz products/zen-chogye TIBETSKÝ BUDDHISMUS A VADŽRAJÁNA Kagyu Samye Dzong Plzeň Karma Kagyu, neformální buddhistická skupina Komunita Dzogčhenu Pražské Gelugpa centrum RIGPA Česká republika Samten Tse Praha Shambhala Učení Fráni Drtikola czech.samye.org shedrubling.sweb.cz praha.shambhala.info silamoudrosti.unas.cz DOBROČINNÉ ORGANIZACE A PROJEKTY Občanské sdružení LUNGTA Bodhi Path Praha Občanské sdružení M.O.S.T. Buddhismus Diamantové cesty Občanské sdružení POTALA Dharma House Projekt Dharma-zdarma Drukpa Kargyud Praha buddhisticka.mysteria.cz Rime a výhledy dharmy Zdroj / Source: Jan Honzík, Jednota v rozmanitosti, DharmaGaia 2010 (aktualizováno dle zdrojů na internetu) 28 29

18 Poděkování a prosba Credits and Request Upřímně děkujeme následujícím organizacím a osobám: Kanceláři Jeho Svatosti Dalajlamy, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Sašovi Neumanovi, Rikimu Watzkovi a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří přispěli ke vzniku této publikace. Prosíme, nakládejte s tímto textem, obsahujícím slova vzácné dharmy, s nejvyšší úctou. Pokud nebudete text používat pro vlastní potřebu, vraťte jej organizátorům při odchodu ze sálu nebo doneste do sídla o.s. Dzogčhen, případně Samten Tse Praha. Texty dále nekopírujte a nešiřte bez souhlasu organizátorů. Děkujeme. We are grateful to the following institutions and persons who have contributed to creating this booklet: Office of His Holiness the Dalai Lama, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Saša Neuman, Riki Watzka and many other volunteers. Please handle this text, containing the precious words of Dharma, with the highest respect. Should you not need the text for your own use, please return the booklet to the organizers when leaving the premises. Later on you may also return it to Dzogčhen o.s. or Samten Tse Praha. Do not distribute or copy the texts without permission from the organizers. Many thanks. 30

19 Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Šántidéva As long as space endures, as long as sentient being remain, until then, may I too remain and dispel the miseries of the world. by Shantideva

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

A OF PRIMER CIVICS Designed for the Guidance of the Immigrant Written by J. J. Zmrhal issued by The Colonial Dames of Illinois 1912 Copyrighted by Eliza L. Potwin 1912 THB WALUVCE PRESS CHICAGO PRVNI CITANKA

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.)

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 1 SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014 sborník příspěvků / proceedings Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2014 Martina Friedlová

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

OBSAH LIST OF CONTENTS

OBSAH LIST OF CONTENTS OBSAH LIST OF CONTENTS Vydala Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Copyright 2002 by Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Redakce: Fotografie: Obálka:

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více