Osm veršů výcviku mysli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osm veršů výcviku mysli"

Transkript

1 Jeho Svatost Dalajlama Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa His Holiness the Dalai Lama Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa 15. září 2013 Praha Česká republika 15 September 2013 Prague Czech Republic 1

2 Budha Šákjamuni / Buddha Shakyamuni tibetanlamaart.com Jeho Svatost Dalajlama / His Holiness the Dalai Lama Zdroj / source:

3 Obsah / Content Verše recitované před učením Osm veršů výcviku mysli Rozvíjení osvícené mysli Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh Opening prayers Eight Verses of Training the Mind Generating the Mind for Enlightenment Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication Tibetské texty / Tibetan texts Buddhistické skupiny v ČR / Czech Buddhist centers Poděkování a prosba / Credits and Request

4 Verše před buddhistickým učením Útočiště a bódhičitta sang gje čhö dang cchog kji čhog nam la U Buddhy, dharmy a nejvyššího shromáždění džang čhub bar du dag ni kjab su čhi přijímám útočiště až do plného osvícení. dag gi džin sog gji pe sö nam kji Zásluhou štědrosti a dalších páramit dro la phen čhir sang gje drub par šog ať dosáhnu buddhovství pro dobro všech bytostí. Čtyři nezměrné postoje sem čen tham če de wa dang de we gju dang den par gjur čig Kéž se všem bytostem dostane štěstí a příčin štěstí. du ngal dang du ngal gji gju dang dral war gjur čig Kéž se osvobodí od utrpení a příčin utrpení. du ngal me pe de wa dang mi dral war gjur čig Kéž nejsou nikdy odděleny od pravého štěstí beze stopy utrpení. ně ring čhag dang dang dral we tang ňom cche me pa la ne par gjur čig Kéž spočívají v nezměrné nestrannosti, bez připoutání k blízkým a odporu k ostatním. Dharmashri CZ,

5 Verše před buddhistickým učením Sedmiramenná prosba čhag cchal wa dang čhö čing šag pa dang Zásluhy shromážděné klaněním, obětí, dže su ji rang kul žing sol wa ji vyznáním, radostí, přáním a prosbou, ge wa čung ze dag gi či sag pa všechny mé zásluhy včetně těch nejmenších tham če dzog pe džang čhub čhir ngo wo kéž se stanou příčinou dokonalého osvícení. Krátké obětování mandaly sa ži pö kji džug šing me tog tram Země je skropena vonnou vodou, poseta květy, ri rab ling ži ňi de gjen pa di zdobí ji hora Méru, čtyři kontinenty, Slunce a Měsíc. sang gje žing du mig te phul wa ji Vnímám to vše jako buddhovské pole. dro kün nam dag žing la čö par šog Kéž díky této oběti všechny bytosti dosáhnou čistých zemí. Dharmashri CZ,

6 Osm veršů výcviku mysli Geše Langri Thangpa S přáním dosáhnout nejvyššího cíle, cennějšího než klenot splněných přání, kéž pro dobro všech cítících bytostí chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci. Kdykoliv jsem ve společnosti druhých, kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi a z hloubi svého srdce pokládám ostatní za přednější. Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl, a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce, které jsou hrozbou pro mne i druhé, kéž se jim pevně postavím a odvrátím je. Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou, sužované silnou zlobou a utrpením, kéž si jich cením jako vzácného klenotu, který je těžko k nalezení! Když mne druzí ze žárlivosti urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou, kéž na sebe vezmu všechnu porážku a jim věnuji vítězství. Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk, kterému jsem pomohl či do kterého vkládám velké naděje, kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele. Zkrátka, kéž přímo i nepřímo věnuji užitek a radost všem svým matkám a v tichosti na sebe beru všechno jejich trápení a bolest. Kéž tuto praxi neposkvrním znečištěním osmi světských zájmů. Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí, a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí. Přeloženo podle 6 7

7 Rozvíjení osvícené mysli Pro ty, kdo obdivují duchovní ideály obsažené v Osmi verších výcviku mysli, je prospěšné recitovat následující verše pro rozvíjení osvícené mysli. Praktikující buddhisté mohou verše recitovat a přemítat o obsahu jejich slov v rámci své snahy o prohloubení svého altruismu a soucítění. Ti z vás, kdo praktikují jiná náboženství, se mohou obrátit ke své vlastní duchovní tradici a věnovat se kultivování altruistických myšlenek ve snaze o ideál nesobeckosti. S přáním osvobodit všechny bytosti budu vždy hledat útočiště u Buddhy, dharmy a sanghy, dokud se mi nepodaří dosáhnout plného osvícení. Inspirováni tímto textem by ti, kdo se jako já považují za následovníky Buddhy, měli praktikovat ze všech svých sil a podle svých nejlepších schopností. Stoupence jiných náboženství bych rád vyzval: Praktikujte prosím svou vlastní víru poctivě a upřímně. Žádám vás o to proto, že takovýto způsob práce s naší myslí nám ve svém důsledku přináší pocit štěstí. Jak už jsem zmínil, starost o druhé přináší prospěch nám samým. Jeho Svatost Dalajlama Prodchnut moudrostí a soucítěním probouzím dnes v Buddhově přítomnosti mysl plného osvícení ve prospěch všech vnímajících bytostí. Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Přeloženo podle 8 9

8 Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy Věnování zásluh gang ri ra we kor we šing kham su V čisté zemi obklopené hradbou sněžných hor phen dang de wa ma lü džung we ne jsi zdrojem všeho dobra a štěstí. čen re zig wang ten dzin gjam cchö ji Mocný Čenrezigu, Tendzine Gjamccho, žab pe kal gje bar du ten gjur čig kéž je Tvůj život neochvějný po stovky kalp. sö nam di ji tham če zig pa ni Kéž díky těmto zásluhám všechny bytosti thob ne ně pe dra nam pham dže šing dosáhnou vševědění a porazí nepřátele, kje ga na čhi ba long thrug pa ji kéž se vysvobodí z oceánu bytí si pe ccho le dro wa drol war šog prodchnutého strastmi zrození, stáří, nemoci a smrti. Dharmashri CZ,

9 Opening prayers Refuge And Bodhicitta sang gye chö dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, dharma and supreme assembly, jang chub bar du dag ni kyab su chi I take refuge until enlightenment. dag gi jin sog gyi pe sö nam kyi Through the merit of practicing generosity and so forth, dro la phen chir sang gye drub par shog May I accomplish buddhahood for the benefit of beings. The Four Immeasurables sem chen tham che de wa dang de we gyu dang den par gyur chig May all sentient beings be endowed with happiness and the causes of happiness. du ngal dang du ngal gyi gyu dang dral war gyur chig May they be free from suffering and the causes of suffering. du ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chig May they never be separate from happiness devoid of suffering. nye ring chag dang dang dral we tang nyom tshe me pa la ne par gyur chig May they abide in boundless equanimity free from bias, passion and aggression. Dharmashri Group 12 13

10 Opening prayers Seven Branch Offering chag tshal wa dang chö ching shag pa dang Whatever little merit I am able to accumulate je su yi rang kul zhing sol wa yi Through prostrating, offering, confessing, ge wa chung ze dag gi chi sag pa Rejoicing, requesting, and supplicating, tham che dzog pe jang chub chir ngo wo All this I dedicate to perfect enlightenment. Short Mandala Offering sa zhi pö kyi jug shing me tog tram The earth is anointed with perfumed water and strewn with flowers. ri rab ling zhi nyi de gyen pa di It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun and the moon. sang gye zhing du mig te phul wa yi By offering this visualized as a buddhafield, dro kün nam dag zhing la chö par shog May all beings enjoy that pure realm. Dharmashri Group 14 15

11 Eight Verses of Training the Mind by Geshe Langri Thangpa With a determination to achieve the highest aim For the benefit of all sentient beings Which surpasses even the wish-fulfilling gem, May I hold them dear at all times. Whenever I interact with someone, May I view myself as the lowest amongst all, And, from the very depths of my heart, Respectfully hold others as superior. In all my deeds may I probe into my mind, And as soon as mental and emotional afflictions arise As they endanger myself and others May I strongly confront them and avert them. When I see beings of unpleasant character Oppressed by strong negativity and suffering, May I hold them dear for they are rare to find As if I have discovered a jewel treasure! When others, out of jealousy Treat me wrongly with abuse, slander, and scorn, May I take upon myself the defeat And offer to others the victory. When someone whom I have helped, Or in whom I have placed great hopes, Mistreats me in extremely hurtful ways, May I regard him still as my precious teacher. In brief, may I offer benefit and joy To all my mothers, both directly and indirectly, May I quietly take upon myself All hurts and pains of my mothers. May all this remain undefiled By the stains of the eight mundane concerns; And may I, recognizing all things as illusion, Devoid of clinging, be released from bondage. Source:

12 Generating the Mind for Enlightenment For those who admire the spiritual ideals of the Eight verses on Transforming the Mind it is helpful to recite the following verses for generating the mind for enlightenment. Practicing Buddhists should recite the verses and reflect upon the meaning of the words, while trying to enhance their altruism and compassion. Those of you who are practitioners of other religious traditions can draw from your own spiritual teachings, and try to commit yourselves to cultivating altruistic thoughts in pursuit of the altruistic ideal. With a wish to free all beings I shall always go for refuge To the Buddha, Dharma and Sangha Until I reach full enlightenment. In conclusion, those who like myself, consider themselves to be followers of Buddha, should practice as much as we can. To followers of other religious traditions, I would like to say, Please practice your own religion seriously and sincerely. And to non-believers, I request you to try to be warm-hearted. I ask this of you because these mental attitudes actually bring us happiness. As I have mentioned before, taking care of others actually benefits you. His Holiness the Dalai Lama Enthused by wisdom and compassion, Today in the Buddha s presence I generate the Mind for Full Awakening For the benefit of all sentient beings. As long as space endures, As long as sentient being remain, Until then, may I too remain And dispel the miseries of the world. Source:

13 Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama Dedication gang ri ra we kor we zhing kham su In the heavenly realm of Tibet surrounded by a chain of snow mountains phen dang de wa ma lü jung we ne The source of all happiness and help for beings, chen re zig wang ten dzin gya tsho yi Is Tenzin Gyatso Chenrezig in person zhab pe kal gje bar du ten gyur chig May his life be secure for hundreds of kalpas. sö nam di yi tham che zig pa nyi By this merit having attained omniscience, thob ne nye pe dra nam pham je shing And defeated the enemy of wrongdoing, kye ga na chi ba long thrug pa yi May I free all beings from the ocean of existence si pe tsho le dro wa drol war shog With its tumultuous waves of birth, old age, sickness and death. Dharmashri Group 20 21

14 Tibetské texty / Tibetan texts!,,?%?- o?- (R?-.%- 5S$?- GA- 3(R$- i3?- =,, L%- (2-2<-.- 2.$- /A- *2?-?- 3(A,, 2.$- $A?-.A/-?R$?- 2IA?- 0:A- 2?R.- /3?- GA?,, :PR- =- 1/- KA<-?%?- o?- :P2-0<- >R$,,? K$- :5=- 2-.%- 3(R.- &A%- 2>$?- 0-.%-,, ej?-?- ;A- <%- 2{=- 8A%- $?R=- 2- ;A,,.$J- 2- &% $- $A?- &A- 2?$?- 0,,,3?- &.- mr$?- 0:A- L%- (2- KA<- 2}R:R,,,??J3?- &/-,3?- &.- 2.J- 2-.%- 2.J- 2:A- o-.%- w/- 0<- I<- &A$, #$- 2}=-.%-#$- 2}=- IA- o-.%- V=- 2<- I<- &A$, #$-2}=-3J.-0:A-2.J-2-.%-3A-:V=-2<-I<-&A$, *J- <A%- ($?-#%-.%- V=- 2:A- 2+%- ~R3? J.- 0- =- $/?- 0<- I<- &A$,,??- $8A- %R?- GA- L$?- >A%- 3J- +R $-2N3,, <A- <2- \A%- 28A- *A- ^?- 2o/- 0- :.A,,?%?- o?- 8A%-.-.3A$?- +J- 1=- 2- ;A?,, :PR-!/-i3-.$-8A%-=-,R.-0<->R$,, 22 23

15 Tibetské texty / Tibetan texts!,,]r-.r%-5a$-2o.-3-28$?-?r,, 2.$-/A-?J3?-&/-,3?-&.-=,, ;A.-28A/-/R<-2-=?-z$-0:A,,.R/-3(R$-12-0:A-2?3-0-;A?,, g$-+-$&j?-0<-:6a/-0<->r$, $%-.-?-.%-:PR$?-0:A-5J,, 2.$-*A.-!/-=?-.3/-2v-8A%-,, $8/-=-2?3-0-,$-0-;A?,, 3(R$-+-$&J?-0<-:6A/-0<->R$,,R.-=3-!/-+-<%-o.-=,, gr$-&a%-*r/-3r%?-*j?-3-,$, 2.$-$8/-3-<%?-LJ.-0?-/,, 24/-,2?-$.R%-/?-2^R$-0<->R$, <%-28A/-%/-0:A-?J3?-&/-i3?,, #A$-#$-S$-0R?-/R/-3,R%-5J,, <A/-(J/-$+J<-.%-:U.-0-28A/,, fj.-0<-.!:-2?-$&j?-:6a/->r$, 2.$-=-$8/-IA?-U$-.R$-$A?,, $>J-2{<-=-?R$?-3A-<A$?-0:A,, IR%-#-<%-$A?-=J/-0-.%-,, o=-#-$8/-=-:2=-2<->r$, $%-=-2.$-$A?-1/-2+$?-0:A,, <J-2-(J-2-$%-8A$-$A?,, >A/-+-3A-<A$?-$/R.-LJ.-/:%-,, 2>J?-$*J/-.3-0<-2v-2<->R$, 3.R<-/-.%R?-?3-2o.-0-;A?,, 1/-2.J-3-i3?-!/-=-:2=,, 3-;A-$/R.-.%-#$-2}=-!/,, $?%-2?-2.$-=-=J/-0<->R$,.J-.$-!/-G%-(R?-2o.-GA,, gr$-0:a-sa-3?-3-&$?->a%-,, (R?-!/-+-3<->J?-0:A-]R?,, 8J/-3J.-:(A%-2-=?-PR=->R$, &J?-0-:.A-/A-.$J-2>J?-\%-,%-0-hR-eJ-?J;JJ:A-$?%-%-R,,,, 24 25

16 Tibetské texty / Tibetan texts!,,$%?- <A:A- G- 2?- 2{R<- 2:A- 8A%- #3?-?,, 1/-.%- 2.J =?- :L%- 2:A- $/?,,,/- <?- $9A$?-.2%- 2!/- :6B/- o- 35S- ;A,, 82? {=- 2o:A- 2<-.- 2g/- I<- &A$,, Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Pražské buddhistické centrum Lotus THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS Bhante Dhammadípa Bodhi Olomouc 2?R.- /3?- :.A- ;A?-,3?- &.- $9A$?- 0- *A.,,,R2- /?- *J?- 0:A-.P- i3?- 13- L?- >A%-,, *J- c- /- :(A:A- j- [R%- :O$?- 0- ;A,, YA.- 0:A- 3(R- =?- :PR- 2-1R=- 2<- >R$,, Bodhi Pardubice Bodhi Praha Bodhipala Buddha Mangala Dhammáráma Dibbavana Dóan Pardubice Karunā Sevena Přátelé Dhammy Sati Brno Sdružení Bhavana buddhamangala doan.tym.cz sati-brno.sweb.cz

17 Buddhistické skupiny v ČR Czech Buddhist centers Daruma Dogen Sangha, Praha Klášter Senshinji Sótó zen Česká republika Zen Center Vrážné Zen dojo Plzeň Zen Chogye Zendo Na Můstku Zenová škola Kwan Um ZENOVÝ BUDDHISMUS zen.daruma.sweb.cz products/zen-chogye TIBETSKÝ BUDDHISMUS A VADŽRAJÁNA Kagyu Samye Dzong Plzeň Karma Kagyu, neformální buddhistická skupina Komunita Dzogčhenu Pražské Gelugpa centrum RIGPA Česká republika Samten Tse Praha Shambhala Učení Fráni Drtikola czech.samye.org shedrubling.sweb.cz praha.shambhala.info silamoudrosti.unas.cz DOBROČINNÉ ORGANIZACE A PROJEKTY Občanské sdružení LUNGTA Bodhi Path Praha Občanské sdružení M.O.S.T. Buddhismus Diamantové cesty Občanské sdružení POTALA Dharma House Projekt Dharma-zdarma Drukpa Kargyud Praha buddhisticka.mysteria.cz Rime a výhledy dharmy Zdroj / Source: Jan Honzík, Jednota v rozmanitosti, DharmaGaia 2010 (aktualizováno dle zdrojů na internetu) 28 29

18 Poděkování a prosba Credits and Request Upřímně děkujeme následujícím organizacím a osobám: Kanceláři Jeho Svatosti Dalajlamy, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Sašovi Neumanovi, Rikimu Watzkovi a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří přispěli ke vzniku této publikace. Prosíme, nakládejte s tímto textem, obsahujícím slova vzácné dharmy, s nejvyšší úctou. Pokud nebudete text používat pro vlastní potřebu, vraťte jej organizátorům při odchodu ze sálu nebo doneste do sídla o.s. Dzogčhen, případně Samten Tse Praha. Texty dále nekopírujte a nešiřte bez souhlasu organizátorů. Děkujeme. We are grateful to the following institutions and persons who have contributed to creating this booklet: Office of His Holiness the Dalai Lama, Dzogčhen o.s., Samten Tse Praha, Forum 2000, Saša Neuman, Riki Watzka and many other volunteers. Please handle this text, containing the precious words of Dharma, with the highest respect. Should you not need the text for your own use, please return the booklet to the organizers when leaving the premises. Later on you may also return it to Dzogčhen o.s. or Samten Tse Praha. Do not distribute or copy the texts without permission from the organizers. Many thanks. 30

19 Dokud bude existovat prostor a budou žít vnímající bytosti, kéž budu po celou tu dobu žít i já a dokážu zbavovat svět jeho strastí. Šántidéva As long as space endures, as long as sentient being remain, until then, may I too remain and dispel the miseries of the world. by Shantideva

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ..07/..00/34.092 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s.

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě jako Velký bratr Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě Sociální sítě Facebook LinkedIn Google+ Instagram Twitter Tumblr Orkut Sociální sítě Aktivní uživatelé v milionech (2015) 230 300 288

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something.

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something. Study newsletter 2017 week 7 Content Language level Page Phrase of the week Which is why... All levels 1 Mind map E-commerce All levels 2 Czenglish To sit in the shadow vs. to sit in the shade Pre-intermediate

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and!

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Petra Prokophová aj5-kap-prk-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Santa, (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! (2)I

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Tibetské dialekty. Něco málo z gramatiky. Výslovnost samohlásek a samohláskových dvojhlásek

Tibetské dialekty. Něco málo z gramatiky. Výslovnost samohlásek a samohláskových dvojhlásek Tibetské dialekty Lhasský dialekt se v exilových tibetských komunitách považuje za standardní. Na území současného Tibetu je úředním jazykem čínština. Přesto na většině venkova lidé čínsky neumí a domluvit

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení.

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení. Mnozí vyznavači východních učení se domnívají, že o buddhismu už víme všechno a že veškeré důležité texty vyšly v překladu do všech světových jazyků. A přece tomu tak není. Učení o tom, jak si počínat

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Používá se pro pogratulování novomanželům Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Používá

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: I. Ověření ve výuce: Třída: II.A Datum: 12.12.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou)

Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou) Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou) Mgr. Petra Holzbecherová 00 Název funkční skupinový 01 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ a) Funkční skupinový název e t h y l (m e t h y l) a m i n uhlovodíkové zbytky

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá 24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá The Bunnyyarl and Wurrunnunnah were relations, and lived in one camp. The Wurrunnunnah were very hardworking, always

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více