Zpráva ověřovatele připravenosti fy Spolana a.s. Neratovice k obhajobě RC za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ověřovatele připravenosti fy Spolana a.s. Neratovice k obhajobě RC za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva ověřovatele připravenosti fy Spolana a.s. Neratovice k obhajobě RC za rok 2013 Ověřovaná společnost : SPOLANA a.s. Neratovice Zástupce společnosti : Miroslav Kulík, ved. sektoru Kvalita a ŽP Ing. Zuzana Komárková, vedoucí útvaru ŽP Ověřovatel: Ing. Pavel Topinka Datum ověření: Předložené materiály: výkazy RC, samohodnocení, certifikáty systémů řízení, dokumentace IMS, záznamy z interních auditů, prohlídka provozů Spolana a.s. v Neratovicích Profil společnosti a její postup při přípravě žádosti V lokalitě stávajícího areálu společnosti od počátku 20. století provozovaly svou činnost převážně potravinářské závody a to až do roku 1939, kdy je odkoupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu a zahájil výstavbu chemického komplexu. Již v roce 1947 začal Spolek vyrábět viskózovou střiž. S účinností od se stal závod v Neratovicích samostatným podnikem s názvem SPOLANA, národní podnik Neratovice. Výroba ve Spolaně se postupně rozšířila o závod elektrolýzy produkující chlor a hydroxid sodný, vznikly další provozy na výrobu kostního klihu, tuku, celofánu, kyseliny chlorovodíkové. Počátkem června 1968 byl zahájen zkušební provoz na výrobu kaprolaktamu. Od roku 1972, kdy byla zpracována projektová dokumentace petrochemického komplexu, se vytvářely podmínky pro úspěšnou realizaci této stavby. V červnu 1975 byly vyrobeny první tuny PVC prášku a objem produkce podniku se více než zdvojnásobil. V roce 1977 se začalo s výrobou granulovaného PVC, o deset let později bylo rozhodnuto o výstavbě výrobní jednotky lineárních alfa olefinů. S jejich výrobou se začalo v roce 1992, avšak jednotka byla z důvodů nízké efektivity zastavena v červenci V listopadu 2006 ANWIL SA koupil kontrolní balík akcií v devadesátých létech zprivatizované české společnosti Spolana a.s. V 2008 byl dokončen proces převzetí úplné kontroly nad dceřinou společností SPOLANA a.s. a ANWIL SA nyní vlastní 100% akcií společnosti. Hlavním předmětem podnikání Spolany je výroba a prodej chemických výrobků: produkty na bázi etylénu (PVC) - jediný výrobce v ČR; suroviny pro polyamidová vlákna a konstrukční plasty (kaprolaktam) - jediný výrobce v ČR; průmyslové hnojivo SPOLSAN (síran amonný); anorganické sloučeniny a ostatní chemické výrobky (např. hydroxid sodný, chlor, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová). Při své činnosti společnost Spolana a.s. Neratovice uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný systém (IMS) zahrnující systém managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti, prevence závažné havárie a Responsible Care. Spolana je od roku 1994 certifikována v oblasti systému řízení kvality (QMS podle normy ISO V roce 2001 společnost úspěšně prošla auditem systému ekologie podle normy ISO (EMS). Oba systémy jsou pravidelně recertifikovány a přezkoumávány externími audity společností TÜV NORD.

2 Spolana zavedla i systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) "Bezpečný podnik" s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007, který byl verifikován Státním úřadem inspekce práce v roce Společnost Spolana a.s. Neratovice se přihlásila k RC v roce 1994, poprvé jí bylo přiznáno právo užívat logo RC v roce 1996, následně obhájila v letech 1998,2000, 2003, 2005 a V následujících letech vystoupila Spolana ze SCHP, čímž byl automaticky i přerušena možnost užívání loga RC. Od r je Spolana opět členem SCHP. Dopisem ředitele společnosti ze dne požádala SCHP o ověření údajů s cílem získat osvědčení a propůjčení práva užívat logo Responsible Care i po roce Zpráva o plnění podmínek a rozvoji RC ve společnosti Spolana za sledované období byla vypracována v 07/2013 podle osnovy samohodnocení programu Responsible Care schválené SCHP. Posouzení výsledků samohodnocení programu RC 1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. (Samohodnocení : 8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne/ 0 x netýká se) Program RC se stal součástí zavedeného a certifikovaného integrovaného systému řízení QMS. K plnění principů RC se přihlásila v roce 1994, poprvé obhájila v roce Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Miroslav Kulík, představitel vedení pro RC, vedoucí sektoru Kvalita a životní prostředí společnosti. Hodnocení výsledků plnění proběhlo s vrcholovým vedením dne , s odborovým svazem dne , se zaměstnanci na navazujících pracovních poradách. Na webu je vyvěšena aktuální výroční zpráva za rok 2012 a také aktuální výsledky hodnocení programu RC a ukazatelé výkonnosti RC z 07/ Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (Samohodnocení : 11 otázek/ 9 x ano/ 2 x ne/ 0 x netýká se) Od roku 1994 je společnost držitelem certifikátu systému řízení dle normy ISO 9001 (stávající platnost do ) a ISO (stávající platnost do ), certifikáty jsou pravidelně v tříletých cyklech obnovovány. Reverifikace systému Bezpečný podnik nebyla v roce 2012 ukončena. Současná politika společnosti v oblasti IMS je vyvěšena na webu a je pravidelně přezkoumávána. Samohodnocení 2 x ne - souvisí se zavedeným systémem řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví v celé společnosti ( návrh změny hodnocení bodu 2.7. na ano), který však není certifikován samostatně v režimu OHSAS , ale je verifikován jako Bezpečný podnik (pozn. platnost vypršela v 10/2012, proto doporučení změnit hodnocení bodů na ne ) tj. změna celkem na 3 x ne.

3 3. Zajišťování požadavků (Samohodnocení : 17 otázek/ 16 x ano/ 1 x ne/ 0 x netýká se) Pověřen řízením programu RC Miroslav Kulík, představitel vedení pro RC, vedoucí sektoru Kvalita a životní prostředí společnosti, který je přímo členem vrcholového vedení společnosti. K dispozici má koordinační skupinu RC (další 4 pracovníci společnosti za ŽP, BP, logistiku a energetiku). Dokumentace IMS je odpovídající a je přístupná přes podnikovou síť všem zaměstnancům (Lotus Notes). Je vypracován program zlepšování na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí. Plnění programu je průběžně kontrolováno, investiční náklady za rok 2012 do do ŽP byly 41 mil. Kč. Pravidelně jsou prováděny interní audity IMS a přezkoumání vedením. Samohodnocení 1 x ne - společnost nepověřila útvar/pracovníka odpovědného za evidenci a hodnocení legislativy EU. 4. Plánování a realizace (Samohodnocení : 53 otázek/ 50 x ano/ 2 x ne/ 1 x netýká se) 4.1. Péče o zaměstnance Společnost v rámci systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce má stanovena organizační i technická opatření k minimalizaci rizik. Zdravotní stav zaměstnanců je pravidelně kontrolován. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování a cvičeni (viz záznamy v kartách zaměstnanců) vč. příchozích zaměstnanců externích firem. V loňském roce 2012 byly zaznamenány 3 pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny a jeden smrtelný úraz. Všechny události byly řádně přes systém řízení prošetřeny a přijata opatření Využití vstupů Využívání energetických a materiálových vstupů je průběžně sledováno ve využívaném účetním systému SAP a měsíčně je prováděno vyhodnocování THN. Společnost minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky - upřednostňuje jejich třídění a využití Výroba Společnost je držitelem 4 integrovaných povolení. Výroba odpovídá legislativním požadavkům a je provozována v souladu s limity a technickými podmínkami IP. Ve sledovaném období nebyly společnosti uděleny orgány ochrany ŽP nebo BP žádné pokuty. Samohodnocení 0 x ne - společnost nedoložila při auditu dokument/y ke sledování využití obnovitelných zdrojů tepla a energií vč. souboru zásad, proto doporučena změna hodnocení bodu na ne, tj. změna celkem na 1 x ne.

4 4.4. Péče o výrobek Péče o výrobek je nedílnou součástí managamentu kvality, který je certifikován. Společnost poskytuje dodavatelům potřebné informace o výrobku vč. komplexních informací o způsobech bezpečného nakládání s výrobkem. Samohodnocení 1 x ne - týká se nezavedení Product Stewardship Integrovaná péče o hmotný majetek Z hlediska provozu je zařízením věnována individuální pozornost. Konkrétní odpovědné osoby vedou o zařízeních provozní deníky, jejich údržba a realizace pravidelných plánovaných kontrol a revizí (samostatný software pro řízení údržby). Nové investice i změny zařízení jsou posuzovány i z hlediska HSE Logistika Společnost využívá pro přepravu cca 12 externích firem. Ve sledovaném období nebyla zaznamenána při přepravě žádná nehoda, která byla spojena s únikem látek do prostředí a vyžádala si zásah kompetentních úřadů. Společnost začala využívat SQAS (2 přepravci již s verifikací SQAS). Samohodnocení 1 x ne týká se atestace ECD pro čištění cisteren/kontejnerů, 1 x netýká se - společnost není distribuční společností Předcházení haváriím Společnost má vypracovaný systém předcházení haváriím. V roce nebyla zaznamenána nehoda s únikem látky do prostředí, vyhodnoceno a přijata opatření. Návrh změn samohodnocení v kapitole 4.: 53 otázek/ 49 ano/ 3 ne/ 1 x netýká 5. Zavádění a kontrola (2 otázky/ 2 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) Kontrola plnění programu je prováděna vrcholovým vedením (zpravidla v rámci IMS). 6. Monitoring Programu Responsible Care (3 otázky/ 3x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se) Na uvedeny výroční zprávy o stavu HSE&Q i výsledky hodnocení R.C. Výsledky jsou se zaměstnanci projednávány i na pracovních poradách. 7. Kontrola a řízení (5 otázky/ 5 x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se) Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, se zákazníky, s dodavateli a se sdělovacími prostředky.

5 Součástí auditní návštěvy dne byla i vlastní prohlídka areálu a výrobního zařízení a pohovory i s dalšími zaměstnanci, při kterých nebyly zjištěny žádné závažnější skutečnosti odporující samohodnocení a další dokumentaci, která byla společností předložena. Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr Společnost Spolana a.s. Neratovice úspěšně zvládá zajišťování programu Responsible Care. Dle jejich vlastního hodnocení na 99 otázek bylo v 1 případu odpovězeno, že se společnosti netýkají. Z počtu 98 otázek pak bylo 93 x odpovězeno ano a 5 x ne. Celkový výsledek samohodnocení byl tedy 94,9 %. Ve většině případů lze s odpověďmi uvedenými v samohodnocení souhlasit, nicméně při diskusi v rámci ověřování bylo upraveno hodnocení u otázek, takto: 2.7. : na ANO ( z NE) společnost má zaveden systém řízení BP v režimu OHSAS, byť v současné době není platná verifikace Bezpečný podnik; 2.9. : na NE ( z ANO) společnost v současné době nemá platnou verifikaci Bezpečný podnik (řízení pozastaveno); : na NE ( z ANO) společnost v současné době nemá platnou verifikaci Bezpečný podnik (řízení pozastaveno); : na NE (z ANO) společnost nedoložila při auditu dokument/y ke sledování využití obnovitelných zdrojů tepla a energií vč. souboru zásad. Z počtu hodnocených 98 otázek pak bylo po opravě 91 x odpovězeno ano a 7 x ne. Celkový výsledek samohodnocení navrhuje ověřovatel upravit na 92,8 %. Závěr a doporučení Společnost SPOLANA a.s. Neratovice uplatňuje principy Programu RC. Společnost plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Výsledek samohodnocení po úpravě hodnotitelem na výši 92.8 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 75 %. Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování doporučuji udělit společnosti SPOLANA a.s. Neratovice osvědčení práva užívat logo Responsible Care. Dne: Vypracoval: Ing. Pavel Topinka

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více