Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení"

Transkript

1 Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) III. Elektronické podání DPH Přímé uloţení na DAŇOVÝ PORTÁL Pomocí přidělené datové schránky IV. Číselníky a dodatečné informace Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Číslo hlavní činnosti: Typ subjektu: Volba právnická nebo fyzická osoba Typ zástupce: Kód zástupce:

2 Elektronická hlášení DPH od V SW 6K účetnictví lze od zpracovávat DPH pro finanční úřady elektronicky. Celé zpracování pořízení dokladŧ DPH z předcházejících let se nemění, byl pouze upraven vlastní výstup zpracování DPH. Dosavadní výstupy DPH (záznamní povinnosti, hlášení, souhrnná hlášení) zůstávají v platnosti a je možné je nadále používat, ale neobsahují elektronický výstup a navíc novější zpracování je rychlejší a pruţnější neţ v předchozích verzích. Nabídka elektronických (a nejen elektronických hlášení) je patrná z následujícího obrázku: Obr. č. 1 2

3 Z obrázku č.1 je patrné, ţe (prozatím) je počítáno s tímto zpracováním: DPH hlášení Souhrnné hlášení Daň z příjmu (právnické osoby) DPH hlášení Souhrnné hlášení (ČR) (ČR) (ČR) (SR) (SR) Nabídku aktivujete dvojím kliknutím myši na příslušný řádek. Zvolením nabídky se zpracují příslušné doklady DPH, zobrazí případné chyby a současně umoţní: tisk záznamní povinnosti tisk formuláře hlášení elektronický výstup 3

4 I. DPH hlášení (ČR) Obr. č. 2 Zadání je velmi podobné záznamní povinnosti z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy (pro DPH), zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář hlášení i elektronické hlášení). Uvedené sazby DPH lze parametricky měnit (standardně se nabízí z parametrŧ firmy). Teoreticky lze elektronické hlášení pouţít i pro rok

5 Na obrázku č. 3 je zobrazena kompletní nabídka zpracování a všechny potřebné výstupy: V ukázce je záměrně pouţita sazba DPH 19% a 9%, ale výstupy jsou pro sazby 20% a 10%, aby byly zobrazeny i chybné doklady. Obr. č. 3 Horní tabulka zobrazuje řádky přiznání, tabulka uprostřed zobrazuje vţdy příslušné kódy, které se k řádku váţí a poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (kombinaci kódŧ). Lze tak snadno najít příslušnou řádku výkazu, k ní se zobrazí příslušné kódy a volbou příslušného kódu vidíme příslušné doklady. Červené pole značí, ţe sazby neodpovídají částkám na dokladu, tato kontrola je řízena vpravo volbou tolerance chyby (v %), která dynamicky reaguje a zobrazuje chybné doklady. V pravé horní části určíme, zda DPH hlášení je řádné, mimořádné nebo opravné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušný vzor. Vzor formuláře je formálně shodný jako předchozí vzory, ale pozor, v nabídce vzorŧ z generátoru bude obvykle uvedeno z elektronického. Nelze pouţít klasické vzory pro klasická přiznání. Výhodou výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. 5

6 V pravé horní části, lze určit zda DPH má být zaokrouhleno (jakým zpŧsobem) či nikoliv. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Pokud nechceme nulové řádky přiznání zobrazit (nastaveno jako standard), volíme nulové řádky nezobrazovat. Pokud chceme dodatečné opravy nebo ruční vstup, volíme zobrazit všechny řádky. V horní tabulce lze výjimečně provádět opravy. V tom případě se doporučuje zobrazit i nulové řádky přiznání. Pozor, tyto opravy se promítnou do formuláře DPH i elektronického výstupu. Nepromítnou se však do dokladŧ a ani do tisku záznamní povinnosti. Opravy lze provést přímo v tabulce stiskem tlačítka expresní opravy (vpravo nahoře), opravy lze vypnout stiskem konec externích oprav. Po opravách proveďte příslušné výstupy (formulář, elektronický výstup) a nepřepínejte mezi volbami zaokrouhlení. Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry DPH hlášení určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 4 Obr. č. 4 6

7 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 4) Obr č. 5 7

8 Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 6 8

9 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz následující postup. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné i pro souhrnné hlášení. Krok č. 1 k úpravě parametrŧ volba Firma upravit parametry Obr č. 7 9

10 Krok č. 2 k úpravě parametrŧ klikněte na tlačítko Parametry pro podání DPH Obr č. 8 10

11 Krok č. 3 k úpravě parametrŧ volba Firma zadejte příslušné parametry a potvrďte stisknutím OK. Seznam číselníkŧ je k dispozici v závěrečné části dokumentu. Obr č. 9 11

12 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) Všechny postupy uvedené v hlášení DPH jsou podobné i pro souhrnné hlášení. Elektronické hlášení lze ale pouţít aţ od roku Souhrnné hlášení se provádí vţdy elektronicky a vţdy měsíčně. Čtvrtletní souhrnné hlášení lze předávat jen za předpokladu, ţe jsou splněny všechny následující předpoklady: 1. plátce je čtvrtletním plátcem 2. plátce vykazuje pouze sluţby do EU a ţádné zboţí 3. u plátce nedochází k trojstrannému obchodu nebo přemístění zboţí Obr č

13 V současné době přichází do úvahy tyto kódy DPH: V1... dodání zboţí do EU ( kód 0 v SH) V2 dodaní sluţeb do EU ( kód 3 v SH) V7 přemístění majetku ( kód 1 v SH) U6 trojstranný obchod ( kód 2 v SH) Obr. č. 11 Zadání je velmi podobné SH z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy, zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář SH i elektronické hlášení). Elektronické hlášení nelze pouţít rok Horní tabulka zobrazuje řádky za státy a druhy (kódy), tabulka uprostřed ukazuje vţdy příslušný kód a daňové subjekty z EU, které se k řádku váţí. Poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (a subjektu). Lze tak snadno najít příslušné kódy i doklady. 13

14 Červené pole značí, ţe DIČ chybí nebo je špatně. V současné verzi prozatím není kontrola na existenci DIČ v rámci EU. Vpravo nahoře určíme, zda SH hlášení je řádné, nebo následné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušné vzory. Vzory formulářŧ jsou shodné s předchozími vzory. Výhodou je výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry SH určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 12 Obr. č.12 14

15 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 12) Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 13 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz postup v kapitole I. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné s hlášením DPH. 15

16 III. Elektronické podání DPH Elektronické podání DPH lze uskutečnit těmito zpŧsoby : Přímé uložení na DAŇOVÝ PORTÁL (viz postupu podle nasnímaných obrazovek) Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/ K podání potřebujete elektronický podpis, ale tyto stránky pouţít pro kontrolu, zda je elektronické hlášení formálně v pořádku. Obr č

17 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr č

18 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr č

19 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

20 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr č

21 Definujte případné změny: Obr č. 18 Proveďte příslušné kontroly Volbou odeslání písemnosti odešlete přiznání Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/dokumentace.faces 21

22 Pomocí přidělené datové schránky Soubor vytvořený v účetnictví před odesláním je nutno načíst na portál Daňové správy, ověřit jeho správnost. Tento pak uloţit pomocí tlačítka uloţení k odeslání do Datové schránky na disk, s nově vygenerovaným názvem souboru. Aţ tento nově uloţený soubor je moţné odeslat přes Datovou schránku na příslušný finanční úřad. Pro tento soubor není nutný elektronický podpis. Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/ Postup: Obr č

23 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr. č

24 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr. č

25 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

26 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr. č

27 Definujte případné změny: Obr. č

28 V případě, ţe data jsou bez chyb volte tlačítko Uloţení k odeslání do Datové schránky Obr. č

29 Uloţit na disk Obr. č

30 Uloţte soubor na disk s příslušným názvem, který vygeneruje portál Daňové správy Obr. č. 27 Soubor do datové schránky importujte s příslušným názvem. Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/dokumentace.faces 30

31 U parametrŧ firmy jsou doporučeny tyto parametry : Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Podle tabulky IV. Číselníky a dodatečné informace CFU - Číslo finančního úřadu Číslo Finanční úřad 1 FÚ pro Prahu 1 2 FÚ pro Prahu 2 3 FÚ pro Prahu 3 4 FÚ pro Prahu 4 5 FÚ pro Prahu 5 6 FÚ pro Prahu 6 7 FÚ pro Prahu 7 8 FÚ pro Prahu 8 9 FÚ pro Prahu 9 10 FÚ pro Prahu FÚ pro Prahu-Jiţní Město 12 FÚ v Praze-Modřanech 21 FÚ v Benešově 22 FÚ ve Vlašimi 23 FÚ ve Voticích 26 FÚ v Berouně 27 FÚ v Hořovicích 30 FÚ v Kladně 31 FÚ ve Slaném 34 FÚ v Kolíně 35 FÚ v Českém Brodě 38 FÚ v Kutné Hoře 39 FÚ v Čáslavi 40 FÚ v Uhlířských Janovicích 43 FÚ v Mělníce 44 FÚ v Kralupech nad Vltavou 45 FÚ v Neratovicích 48 FÚ v Mladé Boleslavi 49 FÚ v Benátkách nad Jizerou 50 FÚ v Mnichově Hradišti 53 FÚ v Nymburku 54 FÚ v Pečkách 55 FÚ v Poděbradech 57 FÚ v Brandýse n.l-s.boleslavi 58 FÚ Praha-východ 59 FÚ v Říčanech 60 FÚ Praha-západ 31

32 63 FÚ v Příbrami 64 FÚ v Březnici 65 FÚ v Dobříši 66 FÚ v Sedlčanech 69 FÚ v Rakovníku 77 FÚ v Českých Budějovicích 78 FÚ v Trhových Svinech 79 FÚ v Týně nad Vltavou 82 FÚ v Českém Krumlově 83 FÚ v Kaplici 86 FÚ v Jindřichově Hradci 87 FÚ v Dačicích 88 FÚ v Třeboni 91 FÚ v Pelhřimově 92 FÚ v Humpolci 93 FÚ v Kamenici nad Lipou 94 FÚ v Pacově 97 FÚ v Písku 98 FÚ v Milevsku 101 FÚ v Prachaticích 102 FÚ ve Vimperku 105 FÚ ve Strakonicích 106 FÚ v Blatné 107 FÚ ve Vodňanech 110 FÚ v Táboře 111 FÚ v Soběslavi 118 FÚ v Domaţlicích 119 FÚ v Horšovském Týně 120 FÚ ve Kdyni 123 FÚ v Chebu 124 FÚ v Aši 125 FÚ v Mariánských Lázních 128 FÚ v Karlových Varech 129 FÚ v Ostrově 130 FÚ v Touţimi 133 FÚ v Klatovech 134 FÚ v Horaţďovicích 135 FÚ v Sušici 138 FÚ v Plzni 140 FÚ Plzeň-jih 141 FÚ v Blovicích 142 FÚ v Přešticích 145 FÚ Plzeň-sever 146 FÚ v Kralovicích 147 FÚ v Manětíně 150 FÚ v Rokycanech 155 FÚ v Sokolově 156 FÚ v Chodově 157 FÚ v Kraslicích 160 FÚ v Tachově 32

33 161 FÚ v Boru 162 FÚ ve Stříbře 172 FÚ v České Lípě 173 FÚ v Doksech 174 FÚ v Mimoni 175 FÚ v Novém Boru 178 FÚ v Děčíně 179 FÚ v Rumburku 182 FÚ v Chomutově 183 FÚ v Kadani 187 FÚ v Jablonci nad Nisou 188 FÚ v Tanvaldě 189 FÚ v Ţelezném Brodě 192 FÚ v Liberci 193 FÚ ve Frýdlantě 196 FÚ v Litoměřicích 197 FÚ v Libochovicích 198 FÚ v Roudnici nad Labem 201 FÚ v Lounech 202 FÚ v Podbořanech 203 FÚ v Ţatci 206 FÚ v Mostě 207 FÚ v Litvínově 210 FÚ v Teplicích 211 FÚ v Bílině 214 FÚ v Ústí nad Labem 223 FÚ v Havlíčkově Brodě 224 FÚ v Chotěboři 225 FÚ v Ledči nad Sázavou 228 FÚ v Hradci Králové 229 FÚ v Chlumci nad Cidlinou 230 FÚ v Novém Bydţově 233 FÚ v Chrudimi 234 FÚ v Heřmanově Městci 235 FÚ v Hlinsku 238 FÚ v Jičíně 239 FÚ v Hořicích 240 FÚ v Nové Pace 243 FÚ v Náchodě 244 FÚ v Broumově 245 FÚ v Jaroměři 248 FÚ v Pardubicích 249 FÚ v Holicích 250 FÚ v Přelouči 253 FÚ v Rychnově nad Kněţnou 254 FÚ v Dobrušce 255 FÚ v Kostelci nad Orlicí 258 FÚ v Semilech 259 FÚ v Jilemnici 260 FÚ v Turnově 33

34 263 FÚ ve Svitavách 264 FÚ v Litomyšli 265 FÚ v Moravské Třebové 268 FÚ v Trutnově 269 FÚ ve Dvoře Králové nad Labem 270 FÚ ve Vrchlabí 273 FÚ v Ústí nad Orlicí 274 FÚ ve Vysokém Mýtě 275 FÚ v Ţamberku 283 FÚ v Blansku 284 FÚ v Boskovicích 285 FÚ v Letovicích 288 FÚ Brno I 289 FÚ Brno II 290 FÚ Brno III 291 FÚ Brno IV 293 FÚ Brno-venkov 294 FÚ v Ivančicích 295 FÚ v Tišnově 298 FÚ v Břeclavi 299 FÚ v Hustopečích 300 FÚ v Mikulově 303 FÚ ve Zlíně 304 FÚ v Luhačovicích 305 FÚ v Otrokovicích 306 FÚ ve Valašských Kloboukách 309 FÚ v Hodoníně 310 FÚ v Kyjově 311 FÚ ve Veselí nad Moravou 314 FÚ v Jihlavě 315 FÚ v Polné 316 FÚ v Třešti 317 FÚ v Telči 320 FÚ v Kroměříţi 321 FÚ v Bystřici pod Hostýnem 322 FÚ v Holešově 325 FÚ v Prostějově 326 FÚ v Konici 327 FÚ v Němčicích nad Hanou 330 FÚ v Třebíči 331 FÚ v Jemnici 332 FÚ v Moravských Budějovicích 333 FÚ v Náměšti nad Oslavou 336 FÚ v Uherském Hradišti 337 FÚ v Bojkovicích 338 FÚ v Uherském Brodě 341 FÚ ve Vyškově 342 FÚ v Bučovicích 343 FÚ ve Slavkově u Brna 346 FÚ ve Znojmě 34

35 347 FÚ v Hrušovanech nad Jevišovkou 348 FÚ v Moravském Krumlově 351 FÚ ve Ţďáru nad Sázavou 352 FÚ v Bystřici nad Pernštejnem 353 FÚ ve Velkém Meziříčí 358 FÚ v Bruntále 359 FÚ v Krnově 362 FÚ ve Frýdku-Místku 363 FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí 364 FÚ v Třinci 367 FÚ v Karviné 368 FÚ v Bohumíně 369 FÚ v Českém Těšíně 370 FÚ v Havířově 371 FÚ v Orlové 374 FÚ v Novém Jičíně 375 FÚ ve Fulneku 376 FÚ v Kopřivnici 379 FÚ v Olomouci 380 FÚ v Litovli 381 FÚ ve Šternberku 384 FÚ v Opavě 385 FÚ v Hlučíně 388 FÚ Ostrava I 389 FÚ Ostrava II 390 FÚ Ostrava III 393 FÚ v Přerově 394 FÚ v Hranicích 395 FÚ v Kojetíně 398 FÚ v Šumperku 399 FÚ v Jeseníku 400 FÚ v Zábřehu 403 FÚ ve Vsetíně 404 FÚ v Roţnově pod Radhoštěm 405 FÚ ve Valašském Meziříčí 35

36 Číslo hlavní činnosti: podle tabulky : Číslo popis ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI ROSTLINNÁ VÝROBA; ZELINÁŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, SADAŘSTVÍ PĚSTOVÁNÍ OBILÍ A JINÝCH KULTURNÍCH PLODIN PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A ZAHRADNICKÝCH SPECIALIT PĚSTOVÁNÍ ZELENINY PĚSTOVÁNÍ A SBĚR HUB PĚSTOVÁNÍ KVĚTIN A OKRASNÝCH DŘEVIN PĚSTOVÁNÍ OVOCE, OŘECHŦ, ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ PĚSTOVÁNÍ OVOCE A OŘECHŦ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ ŢIVOČIŠNÁ VÝROBA CHOV SKOTU CHOV OVCÍ, KOZ, KONÍ, OSLŦ, MUL A MEZKŦ CHOV PRASAT CHOV DRŦBEŢE CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT CHOV DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT CHOV KOŢEŠINOVÝCH ZVÍŘAT CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT CHOV ZOOLOGICKÝCH ZVÍŘAT CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT J. N ROSTLINNÁ VÝROBA KOMBINOVANÁ SE ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU (SMÍŠENÉ HOSPODÁŘSTVÍ) ČINNOSTI V ROSTLINNÉ A ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ROSTLINNÉ VÝROBĚ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ LOV, ODCHYT A CHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI LOV A ODCHYT ZVĚŘE ODCHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT VČ. PŘIDRUŢENÝCH SLUŢEB LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI PĚSTOVÁNÍ LESA A TĚŢBA DŘEVA PĚSTOVÁNÍ LESA TĚŢBA DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA A TĚŢBOU DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU DŘEVA RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI RYBOLOV A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI SLUŢBY V RÁMCI RYBOLOVU TĚŢBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY TĚŢBA ČERNÉHO UHLÍ A VÝROBA ČERNOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA HNĚDÉHO UHLÍ A LIGNITU, VÝROBA HNĚDOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA RAŠELINY A VÝROBA RAŠELINOVÝCH BRIKET TĚŢBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU DOBÝVÁNÍ ROPY 36

37 DOBÝVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU /VČ. PLYNU Z DŦLNÍ DEGAZACE/ DOBÝVÁNÍ BITUMENNÍCH HORNIN ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA A ÚPRAVA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA ŢELEZNÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA NEŢELEZNÝCH RUD KROMĚ URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA DEKORAČNÍHO A STAVEBNÍHO KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA VÁPENCE, SÁDROVCE, KŘÍDY A DOLOMITU TĚŢBA A ÚPRAVA BŘIDLICE TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ, ŠTĚRKOPÍSKŦ, KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA SKLÁŘSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH PÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ J. N. A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU TĚŢBA A ÚPRAVA JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL A VÝROBU HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO VÝROBU CHEMICKÝCH HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL TĚŢBA A ÚPRAVA CHLORIDU SODNÉHO (SOLI) TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A NÁPOJŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z VELKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZVĚŘINY VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ (VČ. DRŦBEŢÍCH) VÝROBA UMĚLÝCH STŘEV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ RYB A RYBÍCH VÝROBKŦ ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY A BRAMBOR ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ BRAMBOR VÝROBA OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤÁV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY J. N VÝROBA ROSTLINNÝCH A ŢIVOČIŠNÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA SUROVÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA RAFINOVANÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA MARGARÍNU A PODOBNÝCH JEDLÝCH TUKŦ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A ZMRZLINY ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A SÝRŦ VÝROBA MRAŢENÝCH SMETANOVÝCH KRÉMŦ A ZMRZLINY VÝROBA MLÝNSKÝCH A ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MLÝNSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KRMIV VÝROBA KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA VÝROBA KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PEKÁRENSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ TRVANLIVÝCH VÝROBA TRVANLIVÝCH PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ 37

38 VÝROBA CUKRU (PŘÍRODNÍHO) VÝROBA KAKAA, ČOKOLÁDY A CUKROVINEK VÝROBA TĚSTOVIN ZPRACOVÁNÍ ČAJE A KÁVY VÝROBA KOŘENÍ A AROMATICKÝCH VÝTAŢKŦ VÝROBA HOMOGENIZOVANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A DIETNÍCH POTRAVIN VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH KONCENTRÁTŦ A JINÝCH UPRAVENÝCH POTRAVIN VÝROBA VAJEČNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA DROŢDÍ VÝROBA UMĚLÉHO MEDU, KARAMELU, INULINU VÝROBA HOTOVÝCH JÍDEL A POLOTOVARŦ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ JINDE NEUVEDENÝCH NESPECIALIZOVANÁ MRAZÍRENSKÁ VÝROBA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA NÁPOJŦ VÝROBA DESTILOVANÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA ETYLALKOHOLU KVAŠENÍM VÝROBA HROZNOVÉHO VÍNA VÝROBA OVOCNÉHO VÍNA VÝROBA JINÝCH NEDESTILOVANÝCH KVAŠENÝCH NÁPOJŦ VÝROBA PIVA VÝROBA SLADU STÁČENÍ MINERÁLNÍ A PITNÉ VODY DO LAHVÍ A VÝROBA NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA JINÝCH NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ /BEZ OVOCNÝCH ŠŤÁV/ VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILIÍ A TEXTILNÍCH VÝROBKŦ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ MYKANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ ČESANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ LNÁŘSKÝCH VLÁKEN SOUKÁNÍ A ÚPRAVA HEDVÁBÍ (VČETNĚ ŠAPOVÉHO HEDVÁBÍ), SOUKÁNÍ A TVAROVÁNÍ SYNTETICKÝCH NEBO UMĚLÝCH PŘÍZÍ VÝROBA ŠICÍCH NITÍ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VLÁKEN TKANÍ TEXTILIÍ TKANÍ BAVLNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH TKANIN TKANÍ HEDVÁBNICKÝCH TKANIN TKANÍ JINÝCH TKANIN TKANÍ TKANIN KOMBINOVANÝCH Z ČESANÉ A MYKANÉ VLNAŘSKÉ PŘÍZE TKANÍ OSTATNÍCH VLNAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ LNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ JUTAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VIGOŇOVÝCH TKANIN TKANÍ OSTATNÍCH TKANIN KONEČNÁ ÚPRAVA TEXTILIÍ VÝROBA KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA LOŢNÍHO PRÁDLA 38

39 VÝROBA KONFEKČNÍCH BYTOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ KOBERCŦ VÝROBA STOLNÍCH A PODOBNÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ PRO DOMÁCNOST VÝROBA PLACHET, STANŦ A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA KOBERCŦ A PODLAHOVÝCH TEXTILIÍ VÝROBA LAN, PROVAZŦ A SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PROVAZNICKÁ VÝROBA SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ A VÝROBKŦ Z NICH KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA STUH A PRÝMKŦ VÝROBA TYLŦ, KRAJEK, ZÁCLON A VÝŠIVEK VÝROBA VATY A OBVAZOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILNÍCH KNOTŦ, HADIC AP VÝROBA TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ IMPREGNOVANÝCH, POTAŢENÝCH NEBO LAMINOVANÝCH PLASTY VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH MATERIÁLŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH PUNČOCHOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ KROMĚ PUNČOCHOVÝCH VÝROBA PLETENÝCH ODĚVŦ VÝROBA PLETENÉHO SPODNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍHO PLETENÉHO ZBOŢÍ A DOPLŇKŦ /RUKAVIC, AP./ VÝROBA ODĚVŦ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN VÝROBA KOŢENÝCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH SVRCHNÍCH ODĚVŦ VÝROBA OSOBNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ J. N VÝROBA KLOBOUČNICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN, VÝROBA KOŢEŠINOVÝCH VÝROBKŦ ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A OBUVI ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH, SEDLÁŘSKÝCH A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OBUVI VÝROBA OBUVI S USŇOVÝM SVRŠKEM VÝROBA OBUVI Z OSTATNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA PILAŘSKÁ A IMPREGNACE DŘEVA VÝROBA DÝH, PŘEKLIŢEK A AGLOMEROVANÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ A TESAŘSKÁ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA TESAŘSKÁ A VÝROBA DŘEVOSTAVEB VČETNĚ PRVKŦ PRO MONTOVANÉ STAVBY VÝROBA DŘEVĚNÝCH OBALŦ VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKAŘSKÁ VÝROBA KOŠÍKÁŘSKÁ 39

40 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLÁKNINY VÝROBA PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLNITÉHO PAPÍRU A VLNITÉ LEPENKY, OBALŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA DOMÁCÍCH POTŘEB, HYGIENICKÝCH A TOALETNÍCH VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB Z PAPÍRU VÝROBA PAPÍROVÝCH TAPET VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY J. N VYDAVATELSTVÍ, TISK A ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ VYDAVATELSTVÍ VYDÁVÁNÍ KNIH VYDÁVÁNÍ NOVIN VYDÁVÁNÍ ČASOPISŦ A OSTATNÍCH PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ VYDÁVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI TISK A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM TISK NOVIN TISK OSTATNÍ J. N VÁZÁNÍ KNIH PŘÍPRAVA TISKU OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU ZVUKU ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU OBRAZU ROZMNOŢOVÁNÍ SOFTWARU VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA KOKSÁRENSKÝCH PRODUKTŦ ZPRACOVÁNÍ TUHÝCH PALIV ZPRACOVÁNÍ PLYNNÝCH PALIV RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA JADERNÝCH PALIV, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŦ A SLOUČENIN VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŦ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA ZÁKLADNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA TECHNICKÝCH PLYNŦ VÝROBA BARVIV A PIGMENTŦ VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA PRŦMYSLOVÝCH HNOJIV A DUSÍKATÝCH SLOUČENIN VÝROBA PLASTŦ V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA SYNTETICKÉHO KAUČUKU A LATEXU V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA PESTICIDŦ A JINÝCH AGROCHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA NÁTĚROVÝCH HMOT A PODOBNÝCH OCHRANNÝCH MATERIÁLŦ, TISKAŘSKÝCH ČERNÍ A TMELŦ VÝROBA LÉČIV, CHEMICKÝCH LÁTEK, ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŦ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA ZÁKLADNÍCH LÁTEK PRO FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY VÝROBA LÉČIV A PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA LÉČIV VÝROBA VATY, OBVAZOVÝCH A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ A KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ VÝROBA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ 40

41 VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA VÝBUŠNIN VÝROBA KLIHŦ A ŢELATINY VÝROBA ÉTERICKÝCH (VONNÝCH) OLEJŦ VÝROBA CHEMICKÝCH MATERIÁLŦ PRO FOTOGRAFICKÉ ÚČELY VÝROBA NENAHRANÝCH NOSIČŦ DAT VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA TEXTILNÍCH A KOŢEDĚLNÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA GUMÁRENSKÝCH A PLASTIKÁŘSKÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA DALŠÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA SYNTETICKÝCH VLÁKEN VÝROBA UMĚLÝCH VLÁKEN VÝROBA PRYŢOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH PLÁŠŤŦ A DUŠÍ PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK VÝROBA OSTATNÍCH PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH DESEK, FÓLIÍ, HADIC, TRUBEK A PROFILŦ VÝROBA PLASTOVÝCH OBALŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO STAVEBNICTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO KONEČNOU SPOTŘEBU VÝROBA PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ PRO VÝROBNÍ SPOTŘEBU VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA SKLA A SKLENĚNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLOCHÉHO SKLA TVAROVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PLOCHÉHO SKLA VÝROBA DUTÉHO SKLA VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO SKLA (KROMĚ KŘIŠŤÁLOVÉHO) VÝROBA KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA VÝROBA SKLENĚNÝCH VLÁKEN VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍHO SKLA VČETNĚ TECHNICKÉHO VÝROBA SKLA TECHNICKÉHO, LABORATORNÍHO, OPTICKÉHO, OSVĚTLOVACÍHO VÝROBA SKLA UŢITKOVÉHO VÝROBA NEŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ VÝROBKŦ PRO STAVEBNÍ ÚČELY; VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ PŘEVÁŢNĚ PRO DOMÁCNOST A OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO PORCELÁNU VÝROBA UŢITKOVÉ A OZDOBNÉ KERAMIKY A HRNČÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ Z KERAMIKY A PORCELÁNU VÝROBA KERAMICKÝCH SANITÁRNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH IZOLÁTORŦ A IZOLAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH TECHNICKÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLÁDAČEK A DLAŢDIC VÝROBA PÁLENÝCH ZDICÍCH MATERIÁLŦ, TAŠEK, DLAŢDIC A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA CEMENTU, VÁPNA A SÁDRY VÝROBA CEMENTU VÝROBA VÁPNA VÝROBA SÁDRY 41

42 VÝROBA BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH BETONOVÝCH PRVKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH SÁDROVÝCH PRVKŦ VÝROBA BETONU PŘIPRAVENÉHO K LITÍ VÝROBA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ VÝROBA VLÁKNOCEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ ŘEZÁNÍ, TVAROVÁNÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA OZDOBNÉHO A STAVEBNÍHO PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA BRUSNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŦ A HUTNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA ŢELEZA, OCELI, FEROSLITIN A PLOCHÝCH VÝROBKŦ, TVÁŘENÍ VÝROBKŦ ZA TEPLA VÝROBA ŢELEZA A FEROSLITIN VÝROBA OCELE SUROVÉ VÝROBA LITINOVÝCH A OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA LITINOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ ŢELEZA A OCELI TAŢENÍ OCELI ZA STUDENA VÁLCOVÁNÍ OCELOVÝCH ÚZKÝCH PÁSŦ ZA STUDENA TVÁŘENÍ NEBO OHÝBÁNÍ OCELOVÝCH VÝROBKŦ ZA STUDENA TAŢENÍ OCELOVÉHO DRÁTU JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO ŢELEZA, OCELE A FEROSLITIN (KROMĚ ECSC) VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ UŠLECHTILÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OLOVA, ZINKU, CÍNU A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ MĚDI A JEJÍCH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN ODLÉVÁNÍ KOVŦ (SLÉVÁRENSTVÍ) ODLÉVÁNÍ ŢELEZA ODLÉVÁNÍ OCELI ODLÉVÁNÍ LEHKÝCH KOVŦ ODLÉVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ (KROMĚ STROJŦ A ZAŘÍZENÍ) VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DÍLŦ VÝROBA KOVOVÝCH PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ; VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ (S OBSAHEM NAD 300 LITRŦ) VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ VÝROBA PARNÍCH KOTLŦ KROMĚ KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ KOVÁNÍ, LISOVÁNÍ, RAŢENÍ, VÁLCOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ KOVŦ; PRÁŠKOVÁ METALURGIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ; VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ, NÁSTROJŦ A ŢELEZÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NÁSTROJŦ A NÁŘADÍ VÝROBA ZÁMKŦ A KOVÁNÍ VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ 42

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských 10.1 10.10 Zpracování a konzervování

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Příloha č. 1 Ekonomické činnosti CZ-NACE podporované v rámci regionálního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 260

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 260 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 260 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 26. září 2001 Vládní návrh zákona

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 102 10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020

10.2 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 102 10.20 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket 1020 SYSTEMATICKÁ ČÁST ODVĚTVOVÉ KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - OKEČ (dle standardu NACE rev. 1.1 od 1.1.2003) Tučně zvýrazněné činnosti lze podporovat v rámci Fichí Strategického plánu LEADER. Kód Název

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva II Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

KARTY ( )

KARTY ( ) KARTY (10. 10. 17. 10. 2016) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI KARTA PD.96 strana 4, 5 DNES JE SITUACE: MNOHEM LEPŠÍ TROCHU LEPŠÍ PŘIBLIŽNĚ STEJNÁ

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE. Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí Ostatní

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST T: +420 491 616 7 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST Doba realizace: v období 31.5.2011 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013 Oprávnění žadatelé: Právnická

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 823 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9 Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů Název nového hlavní město Prahu pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.prahu, ÚzP územní obvod

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

KARTY Naše společnost ČERVEN ( )

KARTY Naše společnost ČERVEN ( ) KARTY Naše společnost ČERVEN (3. 6. 10. 6. 2016) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 4 DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEZNÁM NEVÍ 1 2 8 9 KARTA PM.196 strana 6 ANO ANO NE

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98

21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 ISSN-0322-9653 9. 5. 2012 Ročník XLVI Cena 28 Kč 4 MINISTERSTVO FINANCÍ 21. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her... 98 Strana 98 Finanční zpravodaj 4/2012 21 Informace

Více

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj:

Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: Podporované CZ-NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Doporučené činnosti za Jihočeský kraj: SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 03.1 Rybolov 03.12 Sladkovodní rybolov

Více

Příloha Programu Stránka 1 z 14

Příloha Programu Stránka 1 z 14 Příloha Programu 12221 Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území dotačních akcí podpořených v rámci Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 10 Výroba

Více

Příloha Programu Stránka 1 z 14

Příloha Programu Stránka 1 z 14 Příloha Programu 12221 Povolené obory činností (NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území dotačních akcí podpořených v rámci Programu na podporu Regenerace podnikatelského využití brownfieldů

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE Tento program je vyhlášen Ministerstvem Průmyslu a obchodu a administrován agenturou CzechInvest Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Příjem Registračních ţádostí:

Více

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121

Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Praha 1 11121 Úplný název pracoviště ÚFO Ulice a číslo PSČ Název Bankovní účet Adresa obec PSČ Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 Štěpánská 619/28 Praha 1 11121 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných neţ trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU PODPOROVANÉ AKTIVITY CO LZE FINANCOVAT. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU PODPOROVANÉ AKTIVITY CO LZE FINANCOVAT. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje Program: Spolupráce Klastry výzva II Cíl programu: Podpořit rozvoj inovačních

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

KARTY

KARTY KARTY 30.8. 6.9. 2010 KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI KARTA PV.7 strana 2 KARTA PO.8 strana 3 SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 5 SPÍŠE SPÍŠE

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1. Středočeský kraj 21011 Benešov 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21012 Sázava 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21013 Týnec nad Sázavou 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21021 Beroun 2102 Beroun CZ0202 Beroun 21031 Brandýs

Více