Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení"

Transkript

1 Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) III. Elektronické podání DPH Přímé uloţení na DAŇOVÝ PORTÁL Pomocí přidělené datové schránky IV. Číselníky a dodatečné informace Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Číslo hlavní činnosti: Typ subjektu: Volba právnická nebo fyzická osoba Typ zástupce: Kód zástupce:

2 Elektronická hlášení DPH od V SW 6K účetnictví lze od zpracovávat DPH pro finanční úřady elektronicky. Celé zpracování pořízení dokladŧ DPH z předcházejících let se nemění, byl pouze upraven vlastní výstup zpracování DPH. Dosavadní výstupy DPH (záznamní povinnosti, hlášení, souhrnná hlášení) zůstávají v platnosti a je možné je nadále používat, ale neobsahují elektronický výstup a navíc novější zpracování je rychlejší a pruţnější neţ v předchozích verzích. Nabídka elektronických (a nejen elektronických hlášení) je patrná z následujícího obrázku: Obr. č. 1 2

3 Z obrázku č.1 je patrné, ţe (prozatím) je počítáno s tímto zpracováním: DPH hlášení Souhrnné hlášení Daň z příjmu (právnické osoby) DPH hlášení Souhrnné hlášení (ČR) (ČR) (ČR) (SR) (SR) Nabídku aktivujete dvojím kliknutím myši na příslušný řádek. Zvolením nabídky se zpracují příslušné doklady DPH, zobrazí případné chyby a současně umoţní: tisk záznamní povinnosti tisk formuláře hlášení elektronický výstup 3

4 I. DPH hlášení (ČR) Obr. č. 2 Zadání je velmi podobné záznamní povinnosti z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy (pro DPH), zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář hlášení i elektronické hlášení). Uvedené sazby DPH lze parametricky měnit (standardně se nabízí z parametrŧ firmy). Teoreticky lze elektronické hlášení pouţít i pro rok

5 Na obrázku č. 3 je zobrazena kompletní nabídka zpracování a všechny potřebné výstupy: V ukázce je záměrně pouţita sazba DPH 19% a 9%, ale výstupy jsou pro sazby 20% a 10%, aby byly zobrazeny i chybné doklady. Obr. č. 3 Horní tabulka zobrazuje řádky přiznání, tabulka uprostřed zobrazuje vţdy příslušné kódy, které se k řádku váţí a poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (kombinaci kódŧ). Lze tak snadno najít příslušnou řádku výkazu, k ní se zobrazí příslušné kódy a volbou příslušného kódu vidíme příslušné doklady. Červené pole značí, ţe sazby neodpovídají částkám na dokladu, tato kontrola je řízena vpravo volbou tolerance chyby (v %), která dynamicky reaguje a zobrazuje chybné doklady. V pravé horní části určíme, zda DPH hlášení je řádné, mimořádné nebo opravné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušný vzor. Vzor formuláře je formálně shodný jako předchozí vzory, ale pozor, v nabídce vzorŧ z generátoru bude obvykle uvedeno z elektronického. Nelze pouţít klasické vzory pro klasická přiznání. Výhodou výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. 5

6 V pravé horní části, lze určit zda DPH má být zaokrouhleno (jakým zpŧsobem) či nikoliv. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Pokud nechceme nulové řádky přiznání zobrazit (nastaveno jako standard), volíme nulové řádky nezobrazovat. Pokud chceme dodatečné opravy nebo ruční vstup, volíme zobrazit všechny řádky. V horní tabulce lze výjimečně provádět opravy. V tom případě se doporučuje zobrazit i nulové řádky přiznání. Pozor, tyto opravy se promítnou do formuláře DPH i elektronického výstupu. Nepromítnou se však do dokladŧ a ani do tisku záznamní povinnosti. Opravy lze provést přímo v tabulce stiskem tlačítka expresní opravy (vpravo nahoře), opravy lze vypnout stiskem konec externích oprav. Po opravách proveďte příslušné výstupy (formulář, elektronický výstup) a nepřepínejte mezi volbami zaokrouhlení. Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry DPH hlášení určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 4 Obr. č. 4 6

7 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 4) Obr č. 5 7

8 Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 6 8

9 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz následující postup. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné i pro souhrnné hlášení. Krok č. 1 k úpravě parametrŧ volba Firma upravit parametry Obr č. 7 9

10 Krok č. 2 k úpravě parametrŧ klikněte na tlačítko Parametry pro podání DPH Obr č. 8 10

11 Krok č. 3 k úpravě parametrŧ volba Firma zadejte příslušné parametry a potvrďte stisknutím OK. Seznam číselníkŧ je k dispozici v závěrečné části dokumentu. Obr č. 9 11

12 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) Všechny postupy uvedené v hlášení DPH jsou podobné i pro souhrnné hlášení. Elektronické hlášení lze ale pouţít aţ od roku Souhrnné hlášení se provádí vţdy elektronicky a vţdy měsíčně. Čtvrtletní souhrnné hlášení lze předávat jen za předpokladu, ţe jsou splněny všechny následující předpoklady: 1. plátce je čtvrtletním plátcem 2. plátce vykazuje pouze sluţby do EU a ţádné zboţí 3. u plátce nedochází k trojstrannému obchodu nebo přemístění zboţí Obr č

13 V současné době přichází do úvahy tyto kódy DPH: V1... dodání zboţí do EU ( kód 0 v SH) V2 dodaní sluţeb do EU ( kód 3 v SH) V7 přemístění majetku ( kód 1 v SH) U6 trojstranný obchod ( kód 2 v SH) Obr. č. 11 Zadání je velmi podobné SH z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy, zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář SH i elektronické hlášení). Elektronické hlášení nelze pouţít rok Horní tabulka zobrazuje řádky za státy a druhy (kódy), tabulka uprostřed ukazuje vţdy příslušný kód a daňové subjekty z EU, které se k řádku váţí. Poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (a subjektu). Lze tak snadno najít příslušné kódy i doklady. 13

14 Červené pole značí, ţe DIČ chybí nebo je špatně. V současné verzi prozatím není kontrola na existenci DIČ v rámci EU. Vpravo nahoře určíme, zda SH hlášení je řádné, nebo následné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušné vzory. Vzory formulářŧ jsou shodné s předchozími vzory. Výhodou je výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry SH určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 12 Obr. č.12 14

15 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 12) Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 13 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz postup v kapitole I. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné s hlášením DPH. 15

16 III. Elektronické podání DPH Elektronické podání DPH lze uskutečnit těmito zpŧsoby : Přímé uložení na DAŇOVÝ PORTÁL (viz postupu podle nasnímaných obrazovek) Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: K podání potřebujete elektronický podpis, ale tyto stránky pouţít pro kontrolu, zda je elektronické hlášení formálně v pořádku. Obr č

17 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr č

18 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr č

19 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

20 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr č

21 Definujte případné změny: Obr č. 18 Proveďte příslušné kontroly Volbou odeslání písemnosti odešlete přiznání Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: 21

22 Pomocí přidělené datové schránky Soubor vytvořený v účetnictví před odesláním je nutno načíst na portál Daňové správy, ověřit jeho správnost. Tento pak uloţit pomocí tlačítka uloţení k odeslání do Datové schránky na disk, s nově vygenerovaným názvem souboru. Aţ tento nově uloţený soubor je moţné odeslat přes Datovou schránku na příslušný finanční úřad. Pro tento soubor není nutný elektronický podpis. Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: Postup: Obr č

23 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr. č

24 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr. č

25 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

26 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr. č

27 Definujte případné změny: Obr. č

28 V případě, ţe data jsou bez chyb volte tlačítko Uloţení k odeslání do Datové schránky Obr. č

29 Uloţit na disk Obr. č

30 Uloţte soubor na disk s příslušným názvem, který vygeneruje portál Daňové správy Obr. č. 27 Soubor do datové schránky importujte s příslušným názvem. Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: 30

31 U parametrŧ firmy jsou doporučeny tyto parametry : Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Podle tabulky IV. Číselníky a dodatečné informace CFU - Číslo finančního úřadu Číslo Finanční úřad 1 FÚ pro Prahu 1 2 FÚ pro Prahu 2 3 FÚ pro Prahu 3 4 FÚ pro Prahu 4 5 FÚ pro Prahu 5 6 FÚ pro Prahu 6 7 FÚ pro Prahu 7 8 FÚ pro Prahu 8 9 FÚ pro Prahu 9 10 FÚ pro Prahu FÚ pro Prahu-Jiţní Město 12 FÚ v Praze-Modřanech 21 FÚ v Benešově 22 FÚ ve Vlašimi 23 FÚ ve Voticích 26 FÚ v Berouně 27 FÚ v Hořovicích 30 FÚ v Kladně 31 FÚ ve Slaném 34 FÚ v Kolíně 35 FÚ v Českém Brodě 38 FÚ v Kutné Hoře 39 FÚ v Čáslavi 40 FÚ v Uhlířských Janovicích 43 FÚ v Mělníce 44 FÚ v Kralupech nad Vltavou 45 FÚ v Neratovicích 48 FÚ v Mladé Boleslavi 49 FÚ v Benátkách nad Jizerou 50 FÚ v Mnichově Hradišti 53 FÚ v Nymburku 54 FÚ v Pečkách 55 FÚ v Poděbradech 57 FÚ v Brandýse n.l-s.boleslavi 58 FÚ Praha-východ 59 FÚ v Říčanech 60 FÚ Praha-západ 31

32 63 FÚ v Příbrami 64 FÚ v Březnici 65 FÚ v Dobříši 66 FÚ v Sedlčanech 69 FÚ v Rakovníku 77 FÚ v Českých Budějovicích 78 FÚ v Trhových Svinech 79 FÚ v Týně nad Vltavou 82 FÚ v Českém Krumlově 83 FÚ v Kaplici 86 FÚ v Jindřichově Hradci 87 FÚ v Dačicích 88 FÚ v Třeboni 91 FÚ v Pelhřimově 92 FÚ v Humpolci 93 FÚ v Kamenici nad Lipou 94 FÚ v Pacově 97 FÚ v Písku 98 FÚ v Milevsku 101 FÚ v Prachaticích 102 FÚ ve Vimperku 105 FÚ ve Strakonicích 106 FÚ v Blatné 107 FÚ ve Vodňanech 110 FÚ v Táboře 111 FÚ v Soběslavi 118 FÚ v Domaţlicích 119 FÚ v Horšovském Týně 120 FÚ ve Kdyni 123 FÚ v Chebu 124 FÚ v Aši 125 FÚ v Mariánských Lázních 128 FÚ v Karlových Varech 129 FÚ v Ostrově 130 FÚ v Touţimi 133 FÚ v Klatovech 134 FÚ v Horaţďovicích 135 FÚ v Sušici 138 FÚ v Plzni 140 FÚ Plzeň-jih 141 FÚ v Blovicích 142 FÚ v Přešticích 145 FÚ Plzeň-sever 146 FÚ v Kralovicích 147 FÚ v Manětíně 150 FÚ v Rokycanech 155 FÚ v Sokolově 156 FÚ v Chodově 157 FÚ v Kraslicích 160 FÚ v Tachově 32

33 161 FÚ v Boru 162 FÚ ve Stříbře 172 FÚ v České Lípě 173 FÚ v Doksech 174 FÚ v Mimoni 175 FÚ v Novém Boru 178 FÚ v Děčíně 179 FÚ v Rumburku 182 FÚ v Chomutově 183 FÚ v Kadani 187 FÚ v Jablonci nad Nisou 188 FÚ v Tanvaldě 189 FÚ v Ţelezném Brodě 192 FÚ v Liberci 193 FÚ ve Frýdlantě 196 FÚ v Litoměřicích 197 FÚ v Libochovicích 198 FÚ v Roudnici nad Labem 201 FÚ v Lounech 202 FÚ v Podbořanech 203 FÚ v Ţatci 206 FÚ v Mostě 207 FÚ v Litvínově 210 FÚ v Teplicích 211 FÚ v Bílině 214 FÚ v Ústí nad Labem 223 FÚ v Havlíčkově Brodě 224 FÚ v Chotěboři 225 FÚ v Ledči nad Sázavou 228 FÚ v Hradci Králové 229 FÚ v Chlumci nad Cidlinou 230 FÚ v Novém Bydţově 233 FÚ v Chrudimi 234 FÚ v Heřmanově Městci 235 FÚ v Hlinsku 238 FÚ v Jičíně 239 FÚ v Hořicích 240 FÚ v Nové Pace 243 FÚ v Náchodě 244 FÚ v Broumově 245 FÚ v Jaroměři 248 FÚ v Pardubicích 249 FÚ v Holicích 250 FÚ v Přelouči 253 FÚ v Rychnově nad Kněţnou 254 FÚ v Dobrušce 255 FÚ v Kostelci nad Orlicí 258 FÚ v Semilech 259 FÚ v Jilemnici 260 FÚ v Turnově 33

34 263 FÚ ve Svitavách 264 FÚ v Litomyšli 265 FÚ v Moravské Třebové 268 FÚ v Trutnově 269 FÚ ve Dvoře Králové nad Labem 270 FÚ ve Vrchlabí 273 FÚ v Ústí nad Orlicí 274 FÚ ve Vysokém Mýtě 275 FÚ v Ţamberku 283 FÚ v Blansku 284 FÚ v Boskovicích 285 FÚ v Letovicích 288 FÚ Brno I 289 FÚ Brno II 290 FÚ Brno III 291 FÚ Brno IV 293 FÚ Brno-venkov 294 FÚ v Ivančicích 295 FÚ v Tišnově 298 FÚ v Břeclavi 299 FÚ v Hustopečích 300 FÚ v Mikulově 303 FÚ ve Zlíně 304 FÚ v Luhačovicích 305 FÚ v Otrokovicích 306 FÚ ve Valašských Kloboukách 309 FÚ v Hodoníně 310 FÚ v Kyjově 311 FÚ ve Veselí nad Moravou 314 FÚ v Jihlavě 315 FÚ v Polné 316 FÚ v Třešti 317 FÚ v Telči 320 FÚ v Kroměříţi 321 FÚ v Bystřici pod Hostýnem 322 FÚ v Holešově 325 FÚ v Prostějově 326 FÚ v Konici 327 FÚ v Němčicích nad Hanou 330 FÚ v Třebíči 331 FÚ v Jemnici 332 FÚ v Moravských Budějovicích 333 FÚ v Náměšti nad Oslavou 336 FÚ v Uherském Hradišti 337 FÚ v Bojkovicích 338 FÚ v Uherském Brodě 341 FÚ ve Vyškově 342 FÚ v Bučovicích 343 FÚ ve Slavkově u Brna 346 FÚ ve Znojmě 34

35 347 FÚ v Hrušovanech nad Jevišovkou 348 FÚ v Moravském Krumlově 351 FÚ ve Ţďáru nad Sázavou 352 FÚ v Bystřici nad Pernštejnem 353 FÚ ve Velkém Meziříčí 358 FÚ v Bruntále 359 FÚ v Krnově 362 FÚ ve Frýdku-Místku 363 FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí 364 FÚ v Třinci 367 FÚ v Karviné 368 FÚ v Bohumíně 369 FÚ v Českém Těšíně 370 FÚ v Havířově 371 FÚ v Orlové 374 FÚ v Novém Jičíně 375 FÚ ve Fulneku 376 FÚ v Kopřivnici 379 FÚ v Olomouci 380 FÚ v Litovli 381 FÚ ve Šternberku 384 FÚ v Opavě 385 FÚ v Hlučíně 388 FÚ Ostrava I 389 FÚ Ostrava II 390 FÚ Ostrava III 393 FÚ v Přerově 394 FÚ v Hranicích 395 FÚ v Kojetíně 398 FÚ v Šumperku 399 FÚ v Jeseníku 400 FÚ v Zábřehu 403 FÚ ve Vsetíně 404 FÚ v Roţnově pod Radhoštěm 405 FÚ ve Valašském Meziříčí 35

36 Číslo hlavní činnosti: podle tabulky : Číslo popis ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI ROSTLINNÁ VÝROBA; ZELINÁŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, SADAŘSTVÍ PĚSTOVÁNÍ OBILÍ A JINÝCH KULTURNÍCH PLODIN PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A ZAHRADNICKÝCH SPECIALIT PĚSTOVÁNÍ ZELENINY PĚSTOVÁNÍ A SBĚR HUB PĚSTOVÁNÍ KVĚTIN A OKRASNÝCH DŘEVIN PĚSTOVÁNÍ OVOCE, OŘECHŦ, ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ PĚSTOVÁNÍ OVOCE A OŘECHŦ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ ŢIVOČIŠNÁ VÝROBA CHOV SKOTU CHOV OVCÍ, KOZ, KONÍ, OSLŦ, MUL A MEZKŦ CHOV PRASAT CHOV DRŦBEŢE CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT CHOV DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT CHOV KOŢEŠINOVÝCH ZVÍŘAT CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT CHOV ZOOLOGICKÝCH ZVÍŘAT CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT J. N ROSTLINNÁ VÝROBA KOMBINOVANÁ SE ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU (SMÍŠENÉ HOSPODÁŘSTVÍ) ČINNOSTI V ROSTLINNÉ A ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ROSTLINNÉ VÝROBĚ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ LOV, ODCHYT A CHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI LOV A ODCHYT ZVĚŘE ODCHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT VČ. PŘIDRUŢENÝCH SLUŢEB LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI PĚSTOVÁNÍ LESA A TĚŢBA DŘEVA PĚSTOVÁNÍ LESA TĚŢBA DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA A TĚŢBOU DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU DŘEVA RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI RYBOLOV A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI SLUŢBY V RÁMCI RYBOLOVU TĚŢBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY TĚŢBA ČERNÉHO UHLÍ A VÝROBA ČERNOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA HNĚDÉHO UHLÍ A LIGNITU, VÝROBA HNĚDOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA RAŠELINY A VÝROBA RAŠELINOVÝCH BRIKET TĚŢBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU DOBÝVÁNÍ ROPY 36

37 DOBÝVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU /VČ. PLYNU Z DŦLNÍ DEGAZACE/ DOBÝVÁNÍ BITUMENNÍCH HORNIN ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA A ÚPRAVA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA ŢELEZNÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA NEŢELEZNÝCH RUD KROMĚ URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA DEKORAČNÍHO A STAVEBNÍHO KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA VÁPENCE, SÁDROVCE, KŘÍDY A DOLOMITU TĚŢBA A ÚPRAVA BŘIDLICE TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ, ŠTĚRKOPÍSKŦ, KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA SKLÁŘSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH PÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ J. N. A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU TĚŢBA A ÚPRAVA JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL A VÝROBU HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO VÝROBU CHEMICKÝCH HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL TĚŢBA A ÚPRAVA CHLORIDU SODNÉHO (SOLI) TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A NÁPOJŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z VELKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZVĚŘINY VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ (VČ. DRŦBEŢÍCH) VÝROBA UMĚLÝCH STŘEV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ RYB A RYBÍCH VÝROBKŦ ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY A BRAMBOR ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ BRAMBOR VÝROBA OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤÁV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY J. N VÝROBA ROSTLINNÝCH A ŢIVOČIŠNÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA SUROVÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA RAFINOVANÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA MARGARÍNU A PODOBNÝCH JEDLÝCH TUKŦ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A ZMRZLINY ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A SÝRŦ VÝROBA MRAŢENÝCH SMETANOVÝCH KRÉMŦ A ZMRZLINY VÝROBA MLÝNSKÝCH A ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MLÝNSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KRMIV VÝROBA KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA VÝROBA KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PEKÁRENSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ TRVANLIVÝCH VÝROBA TRVANLIVÝCH PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ 37

38 VÝROBA CUKRU (PŘÍRODNÍHO) VÝROBA KAKAA, ČOKOLÁDY A CUKROVINEK VÝROBA TĚSTOVIN ZPRACOVÁNÍ ČAJE A KÁVY VÝROBA KOŘENÍ A AROMATICKÝCH VÝTAŢKŦ VÝROBA HOMOGENIZOVANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A DIETNÍCH POTRAVIN VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH KONCENTRÁTŦ A JINÝCH UPRAVENÝCH POTRAVIN VÝROBA VAJEČNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA DROŢDÍ VÝROBA UMĚLÉHO MEDU, KARAMELU, INULINU VÝROBA HOTOVÝCH JÍDEL A POLOTOVARŦ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ JINDE NEUVEDENÝCH NESPECIALIZOVANÁ MRAZÍRENSKÁ VÝROBA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA NÁPOJŦ VÝROBA DESTILOVANÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA ETYLALKOHOLU KVAŠENÍM VÝROBA HROZNOVÉHO VÍNA VÝROBA OVOCNÉHO VÍNA VÝROBA JINÝCH NEDESTILOVANÝCH KVAŠENÝCH NÁPOJŦ VÝROBA PIVA VÝROBA SLADU STÁČENÍ MINERÁLNÍ A PITNÉ VODY DO LAHVÍ A VÝROBA NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA JINÝCH NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ /BEZ OVOCNÝCH ŠŤÁV/ VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILIÍ A TEXTILNÍCH VÝROBKŦ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ MYKANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ ČESANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ LNÁŘSKÝCH VLÁKEN SOUKÁNÍ A ÚPRAVA HEDVÁBÍ (VČETNĚ ŠAPOVÉHO HEDVÁBÍ), SOUKÁNÍ A TVAROVÁNÍ SYNTETICKÝCH NEBO UMĚLÝCH PŘÍZÍ VÝROBA ŠICÍCH NITÍ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VLÁKEN TKANÍ TEXTILIÍ TKANÍ BAVLNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH TKANIN TKANÍ HEDVÁBNICKÝCH TKANIN TKANÍ JINÝCH TKANIN TKANÍ TKANIN KOMBINOVANÝCH Z ČESANÉ A MYKANÉ VLNAŘSKÉ PŘÍZE TKANÍ OSTATNÍCH VLNAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ LNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ JUTAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VIGOŇOVÝCH TKANIN TKANÍ OSTATNÍCH TKANIN KONEČNÁ ÚPRAVA TEXTILIÍ VÝROBA KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA LOŢNÍHO PRÁDLA 38

39 VÝROBA KONFEKČNÍCH BYTOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ KOBERCŦ VÝROBA STOLNÍCH A PODOBNÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ PRO DOMÁCNOST VÝROBA PLACHET, STANŦ A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA KOBERCŦ A PODLAHOVÝCH TEXTILIÍ VÝROBA LAN, PROVAZŦ A SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PROVAZNICKÁ VÝROBA SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ A VÝROBKŦ Z NICH KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA STUH A PRÝMKŦ VÝROBA TYLŦ, KRAJEK, ZÁCLON A VÝŠIVEK VÝROBA VATY A OBVAZOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILNÍCH KNOTŦ, HADIC AP VÝROBA TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ IMPREGNOVANÝCH, POTAŢENÝCH NEBO LAMINOVANÝCH PLASTY VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH MATERIÁLŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH PUNČOCHOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ KROMĚ PUNČOCHOVÝCH VÝROBA PLETENÝCH ODĚVŦ VÝROBA PLETENÉHO SPODNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍHO PLETENÉHO ZBOŢÍ A DOPLŇKŦ /RUKAVIC, AP./ VÝROBA ODĚVŦ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN VÝROBA KOŢENÝCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH SVRCHNÍCH ODĚVŦ VÝROBA OSOBNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ J. N VÝROBA KLOBOUČNICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN, VÝROBA KOŢEŠINOVÝCH VÝROBKŦ ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A OBUVI ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH, SEDLÁŘSKÝCH A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OBUVI VÝROBA OBUVI S USŇOVÝM SVRŠKEM VÝROBA OBUVI Z OSTATNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA PILAŘSKÁ A IMPREGNACE DŘEVA VÝROBA DÝH, PŘEKLIŢEK A AGLOMEROVANÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ A TESAŘSKÁ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA TESAŘSKÁ A VÝROBA DŘEVOSTAVEB VČETNĚ PRVKŦ PRO MONTOVANÉ STAVBY VÝROBA DŘEVĚNÝCH OBALŦ VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKAŘSKÁ VÝROBA KOŠÍKÁŘSKÁ 39

40 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLÁKNINY VÝROBA PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLNITÉHO PAPÍRU A VLNITÉ LEPENKY, OBALŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA DOMÁCÍCH POTŘEB, HYGIENICKÝCH A TOALETNÍCH VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB Z PAPÍRU VÝROBA PAPÍROVÝCH TAPET VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY J. N VYDAVATELSTVÍ, TISK A ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ VYDAVATELSTVÍ VYDÁVÁNÍ KNIH VYDÁVÁNÍ NOVIN VYDÁVÁNÍ ČASOPISŦ A OSTATNÍCH PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ VYDÁVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI TISK A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM TISK NOVIN TISK OSTATNÍ J. N VÁZÁNÍ KNIH PŘÍPRAVA TISKU OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU ZVUKU ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU OBRAZU ROZMNOŢOVÁNÍ SOFTWARU VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA KOKSÁRENSKÝCH PRODUKTŦ ZPRACOVÁNÍ TUHÝCH PALIV ZPRACOVÁNÍ PLYNNÝCH PALIV RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA JADERNÝCH PALIV, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŦ A SLOUČENIN VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŦ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA ZÁKLADNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA TECHNICKÝCH PLYNŦ VÝROBA BARVIV A PIGMENTŦ VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA PRŦMYSLOVÝCH HNOJIV A DUSÍKATÝCH SLOUČENIN VÝROBA PLASTŦ V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA SYNTETICKÉHO KAUČUKU A LATEXU V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA PESTICIDŦ A JINÝCH AGROCHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA NÁTĚROVÝCH HMOT A PODOBNÝCH OCHRANNÝCH MATERIÁLŦ, TISKAŘSKÝCH ČERNÍ A TMELŦ VÝROBA LÉČIV, CHEMICKÝCH LÁTEK, ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŦ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA ZÁKLADNÍCH LÁTEK PRO FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY VÝROBA LÉČIV A PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA LÉČIV VÝROBA VATY, OBVAZOVÝCH A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ A KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ VÝROBA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ 40

41 VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA VÝBUŠNIN VÝROBA KLIHŦ A ŢELATINY VÝROBA ÉTERICKÝCH (VONNÝCH) OLEJŦ VÝROBA CHEMICKÝCH MATERIÁLŦ PRO FOTOGRAFICKÉ ÚČELY VÝROBA NENAHRANÝCH NOSIČŦ DAT VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA TEXTILNÍCH A KOŢEDĚLNÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA GUMÁRENSKÝCH A PLASTIKÁŘSKÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA DALŠÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA SYNTETICKÝCH VLÁKEN VÝROBA UMĚLÝCH VLÁKEN VÝROBA PRYŢOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH PLÁŠŤŦ A DUŠÍ PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK VÝROBA OSTATNÍCH PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH DESEK, FÓLIÍ, HADIC, TRUBEK A PROFILŦ VÝROBA PLASTOVÝCH OBALŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO STAVEBNICTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO KONEČNOU SPOTŘEBU VÝROBA PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ PRO VÝROBNÍ SPOTŘEBU VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA SKLA A SKLENĚNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLOCHÉHO SKLA TVAROVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PLOCHÉHO SKLA VÝROBA DUTÉHO SKLA VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO SKLA (KROMĚ KŘIŠŤÁLOVÉHO) VÝROBA KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA VÝROBA SKLENĚNÝCH VLÁKEN VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍHO SKLA VČETNĚ TECHNICKÉHO VÝROBA SKLA TECHNICKÉHO, LABORATORNÍHO, OPTICKÉHO, OSVĚTLOVACÍHO VÝROBA SKLA UŢITKOVÉHO VÝROBA NEŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ VÝROBKŦ PRO STAVEBNÍ ÚČELY; VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ PŘEVÁŢNĚ PRO DOMÁCNOST A OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO PORCELÁNU VÝROBA UŢITKOVÉ A OZDOBNÉ KERAMIKY A HRNČÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ Z KERAMIKY A PORCELÁNU VÝROBA KERAMICKÝCH SANITÁRNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH IZOLÁTORŦ A IZOLAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH TECHNICKÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLÁDAČEK A DLAŢDIC VÝROBA PÁLENÝCH ZDICÍCH MATERIÁLŦ, TAŠEK, DLAŢDIC A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA CEMENTU, VÁPNA A SÁDRY VÝROBA CEMENTU VÝROBA VÁPNA VÝROBA SÁDRY 41

42 VÝROBA BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH BETONOVÝCH PRVKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH SÁDROVÝCH PRVKŦ VÝROBA BETONU PŘIPRAVENÉHO K LITÍ VÝROBA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ VÝROBA VLÁKNOCEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ ŘEZÁNÍ, TVAROVÁNÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA OZDOBNÉHO A STAVEBNÍHO PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA BRUSNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŦ A HUTNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA ŢELEZA, OCELI, FEROSLITIN A PLOCHÝCH VÝROBKŦ, TVÁŘENÍ VÝROBKŦ ZA TEPLA VÝROBA ŢELEZA A FEROSLITIN VÝROBA OCELE SUROVÉ VÝROBA LITINOVÝCH A OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA LITINOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ ŢELEZA A OCELI TAŢENÍ OCELI ZA STUDENA VÁLCOVÁNÍ OCELOVÝCH ÚZKÝCH PÁSŦ ZA STUDENA TVÁŘENÍ NEBO OHÝBÁNÍ OCELOVÝCH VÝROBKŦ ZA STUDENA TAŢENÍ OCELOVÉHO DRÁTU JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO ŢELEZA, OCELE A FEROSLITIN (KROMĚ ECSC) VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ UŠLECHTILÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OLOVA, ZINKU, CÍNU A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ MĚDI A JEJÍCH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN ODLÉVÁNÍ KOVŦ (SLÉVÁRENSTVÍ) ODLÉVÁNÍ ŢELEZA ODLÉVÁNÍ OCELI ODLÉVÁNÍ LEHKÝCH KOVŦ ODLÉVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ (KROMĚ STROJŦ A ZAŘÍZENÍ) VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DÍLŦ VÝROBA KOVOVÝCH PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ; VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ (S OBSAHEM NAD 300 LITRŦ) VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ VÝROBA PARNÍCH KOTLŦ KROMĚ KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ KOVÁNÍ, LISOVÁNÍ, RAŢENÍ, VÁLCOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ KOVŦ; PRÁŠKOVÁ METALURGIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ; VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ, NÁSTROJŦ A ŢELEZÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NÁSTROJŦ A NÁŘADÍ VÝROBA ZÁMKŦ A KOVÁNÍ VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ 42

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Výroba potravinářských výrobků Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a konzervování

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.3* Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.31* Zpracování a konzervování brambor 10.32* Výroba ovocných a

Více

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 - Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba a úprava černého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí 05.10.1 Těžba

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů

Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů Podporované CZ - NACE dle oprávněných žadatelů SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 07 Těžba a úprava rud 07.2 Těžba a úprava neželezných rud 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 07.21.1 Těžba uranových

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

základní číselník dle NACE

základní číselník dle NACE základní číselník dle NACE SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 1.11 Pěstování obilovin

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě PODPORA PODNIKÁNÍ Investiční pobídky... Vaše brána k prosperitě Obsah 1 CzechInvest 2 Investiční pobídky 3 Zpracovatelský průmysl 5 Technologická centra 7 Centra strategických služeb 9 Formy investičních

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více