Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení"

Transkript

1 Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) III. Elektronické podání DPH Přímé uloţení na DAŇOVÝ PORTÁL Pomocí přidělené datové schránky IV. Číselníky a dodatečné informace Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Číslo hlavní činnosti: Typ subjektu: Volba právnická nebo fyzická osoba Typ zástupce: Kód zástupce:

2 Elektronická hlášení DPH od V SW 6K účetnictví lze od zpracovávat DPH pro finanční úřady elektronicky. Celé zpracování pořízení dokladŧ DPH z předcházejících let se nemění, byl pouze upraven vlastní výstup zpracování DPH. Dosavadní výstupy DPH (záznamní povinnosti, hlášení, souhrnná hlášení) zůstávají v platnosti a je možné je nadále používat, ale neobsahují elektronický výstup a navíc novější zpracování je rychlejší a pruţnější neţ v předchozích verzích. Nabídka elektronických (a nejen elektronických hlášení) je patrná z následujícího obrázku: Obr. č. 1 2

3 Z obrázku č.1 je patrné, ţe (prozatím) je počítáno s tímto zpracováním: DPH hlášení Souhrnné hlášení Daň z příjmu (právnické osoby) DPH hlášení Souhrnné hlášení (ČR) (ČR) (ČR) (SR) (SR) Nabídku aktivujete dvojím kliknutím myši na příslušný řádek. Zvolením nabídky se zpracují příslušné doklady DPH, zobrazí případné chyby a současně umoţní: tisk záznamní povinnosti tisk formuláře hlášení elektronický výstup 3

4 I. DPH hlášení (ČR) Obr. č. 2 Zadání je velmi podobné záznamní povinnosti z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy (pro DPH), zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář hlášení i elektronické hlášení). Uvedené sazby DPH lze parametricky měnit (standardně se nabízí z parametrŧ firmy). Teoreticky lze elektronické hlášení pouţít i pro rok

5 Na obrázku č. 3 je zobrazena kompletní nabídka zpracování a všechny potřebné výstupy: V ukázce je záměrně pouţita sazba DPH 19% a 9%, ale výstupy jsou pro sazby 20% a 10%, aby byly zobrazeny i chybné doklady. Obr. č. 3 Horní tabulka zobrazuje řádky přiznání, tabulka uprostřed zobrazuje vţdy příslušné kódy, které se k řádku váţí a poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (kombinaci kódŧ). Lze tak snadno najít příslušnou řádku výkazu, k ní se zobrazí příslušné kódy a volbou příslušného kódu vidíme příslušné doklady. Červené pole značí, ţe sazby neodpovídají částkám na dokladu, tato kontrola je řízena vpravo volbou tolerance chyby (v %), která dynamicky reaguje a zobrazuje chybné doklady. V pravé horní části určíme, zda DPH hlášení je řádné, mimořádné nebo opravné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušný vzor. Vzor formuláře je formálně shodný jako předchozí vzory, ale pozor, v nabídce vzorŧ z generátoru bude obvykle uvedeno z elektronického. Nelze pouţít klasické vzory pro klasická přiznání. Výhodou výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. 5

6 V pravé horní části, lze určit zda DPH má být zaokrouhleno (jakým zpŧsobem) či nikoliv. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Pokud nechceme nulové řádky přiznání zobrazit (nastaveno jako standard), volíme nulové řádky nezobrazovat. Pokud chceme dodatečné opravy nebo ruční vstup, volíme zobrazit všechny řádky. V horní tabulce lze výjimečně provádět opravy. V tom případě se doporučuje zobrazit i nulové řádky přiznání. Pozor, tyto opravy se promítnou do formuláře DPH i elektronického výstupu. Nepromítnou se však do dokladŧ a ani do tisku záznamní povinnosti. Opravy lze provést přímo v tabulce stiskem tlačítka expresní opravy (vpravo nahoře), opravy lze vypnout stiskem konec externích oprav. Po opravách proveďte příslušné výstupy (formulář, elektronický výstup) a nepřepínejte mezi volbami zaokrouhlení. Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry DPH hlášení určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 4 Obr. č. 4 6

7 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 4) Obr č. 5 7

8 Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 6 8

9 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz následující postup. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné i pro souhrnné hlášení. Krok č. 1 k úpravě parametrŧ volba Firma upravit parametry Obr č. 7 9

10 Krok č. 2 k úpravě parametrŧ klikněte na tlačítko Parametry pro podání DPH Obr č. 8 10

11 Krok č. 3 k úpravě parametrŧ volba Firma zadejte příslušné parametry a potvrďte stisknutím OK. Seznam číselníkŧ je k dispozici v závěrečné části dokumentu. Obr č. 9 11

12 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR) Všechny postupy uvedené v hlášení DPH jsou podobné i pro souhrnné hlášení. Elektronické hlášení lze ale pouţít aţ od roku Souhrnné hlášení se provádí vţdy elektronicky a vţdy měsíčně. Čtvrtletní souhrnné hlášení lze předávat jen za předpokladu, ţe jsou splněny všechny následující předpoklady: 1. plátce je čtvrtletním plátcem 2. plátce vykazuje pouze sluţby do EU a ţádné zboţí 3. u plátce nedochází k trojstrannému obchodu nebo přemístění zboţí Obr č

13 V současné době přichází do úvahy tyto kódy DPH: V1... dodání zboţí do EU ( kód 0 v SH) V2 dodaní sluţeb do EU ( kód 3 v SH) V7 přemístění majetku ( kód 1 v SH) U6 trojstranný obchod ( kód 2 v SH) Obr. č. 11 Zadání je velmi podobné SH z předchozích verzí. Je vhodné upozornit, ţe účty, které jsou určeny pro základy, zde platí pro celé zpracování (záznamní povinnost, formulář SH i elektronické hlášení). Elektronické hlášení nelze pouţít rok Horní tabulka zobrazuje řádky za státy a druhy (kódy), tabulka uprostřed ukazuje vţdy příslušný kód a daňové subjekty z EU, které se k řádku váţí. Poslední tabulka ukazuje, které doklady se váţí k danému kódu (a subjektu). Lze tak snadno najít příslušné kódy i doklady. 13

14 Červené pole značí, ţe DIČ chybí nebo je špatně. V současné verzi prozatím není kontrola na existenci DIČ v rámci EU. Vpravo nahoře určíme, zda SH hlášení je řádné, nebo následné - toto platí pouze pro elektronické hlášení, pro tisk formuláře musíme vybrat příslušné vzory. Vzory formulářŧ jsou shodné s předchozími vzory. Výhodou je výrazně rychlejší zpracování a není nutné ve vzoru definovat účty, neboť tyto jsme definovali jiţ na předchozí obrazovce. Dosavadní postup (implicitní) je zaokrouhlovat nahoru/dolů (coţ odpovídá matematickému zaokrouhlení) pokud ČR přejde na EUR, lze očekávat volbu BEZ zaokrouhlení (platí i pro SR). Stiskem tlačítka záznamní povinn. lze tisknout záznamní povinnost. Ovládací prvky nad touto volbou určují blíţe tisk záznamní povinnosti a to včetně volby EXCEL/WORD. Stiskem Parametry SH určíme podrobnosti k výstupu formuláře + nastavení adresáře, do kterého se bude nabízet uloţení souboru elektronické hlášení DPH, viz obr. č. 12 Obr. č.12 14

15 Tlačítkem elektronické hlášení vytvoříme soubor elektronického hlášení. Nabízený adresář lze volit (postup je patrný z popisu vztahujícímu se k obrázku č. 12) Tlačítkem daňová správa získáte odkaz na stránky, kde můžete elektronický formulář zpracovat. Viz dále kapitola III. Obr č. 13 Parametry k hlášení MUSÍ být vyplněny u parametrŧ firmy, viz postup v kapitole I. Podrobnosti jsou v kapitole IV. Číselníky a dodatečné informace. Parametry jsou společné s hlášením DPH. 15

16 III. Elektronické podání DPH Elektronické podání DPH lze uskutečnit těmito zpŧsoby : Přímé uložení na DAŇOVÝ PORTÁL (viz postupu podle nasnímaných obrazovek) Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/ K podání potřebujete elektronický podpis, ale tyto stránky pouţít pro kontrolu, zda je elektronické hlášení formálně v pořádku. Obr č

17 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr č

18 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr č

19 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

20 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr č

21 Definujte případné změny: Obr č. 18 Proveďte příslušné kontroly Volbou odeslání písemnosti odešlete přiznání Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/dokumentace.faces 21

22 Pomocí přidělené datové schránky Soubor vytvořený v účetnictví před odesláním je nutno načíst na portál Daňové správy, ověřit jeho správnost. Tento pak uloţit pomocí tlačítka uloţení k odeslání do Datové schránky na disk, s nově vygenerovaným názvem souboru. Aţ tento nově uloţený soubor je moţné odeslat přes Datovou schránku na příslušný finanční úřad. Pro tento soubor není nutný elektronický podpis. Přístup na daňový portál je moţný přes tento odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/ Postup: Obr č

23 Postup načtení a kontrol : Pro výběr souboru volte tlačítko BROWSE Obr. č

24 Definujte cestu k příslušnému souboru: Obr. č

25 Tlačítkem načíst importujete zvolený soubor: Obr. č

26 Po importu získáte informace o importovaném souboru Obr. č

27 Definujte případné změny: Obr. č

28 V případě, ţe data jsou bez chyb volte tlačítko Uloţení k odeslání do Datové schránky Obr. č

29 Uloţit na disk Obr. č

30 Uloţte soubor na disk s příslušným názvem, který vygeneruje portál Daňové správy Obr. č. 27 Soubor do datové schránky importujte s příslušným názvem. Kompletní dokumentaci pro práci s Daňovým portálem naleznete na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/dokumentace.faces 30

31 U parametrŧ firmy jsou doporučeny tyto parametry : Stát: ČESKO Číslo finančního úřadu: Podle tabulky IV. Číselníky a dodatečné informace CFU - Číslo finančního úřadu Číslo Finanční úřad 1 FÚ pro Prahu 1 2 FÚ pro Prahu 2 3 FÚ pro Prahu 3 4 FÚ pro Prahu 4 5 FÚ pro Prahu 5 6 FÚ pro Prahu 6 7 FÚ pro Prahu 7 8 FÚ pro Prahu 8 9 FÚ pro Prahu 9 10 FÚ pro Prahu FÚ pro Prahu-Jiţní Město 12 FÚ v Praze-Modřanech 21 FÚ v Benešově 22 FÚ ve Vlašimi 23 FÚ ve Voticích 26 FÚ v Berouně 27 FÚ v Hořovicích 30 FÚ v Kladně 31 FÚ ve Slaném 34 FÚ v Kolíně 35 FÚ v Českém Brodě 38 FÚ v Kutné Hoře 39 FÚ v Čáslavi 40 FÚ v Uhlířských Janovicích 43 FÚ v Mělníce 44 FÚ v Kralupech nad Vltavou 45 FÚ v Neratovicích 48 FÚ v Mladé Boleslavi 49 FÚ v Benátkách nad Jizerou 50 FÚ v Mnichově Hradišti 53 FÚ v Nymburku 54 FÚ v Pečkách 55 FÚ v Poděbradech 57 FÚ v Brandýse n.l-s.boleslavi 58 FÚ Praha-východ 59 FÚ v Říčanech 60 FÚ Praha-západ 31

32 63 FÚ v Příbrami 64 FÚ v Březnici 65 FÚ v Dobříši 66 FÚ v Sedlčanech 69 FÚ v Rakovníku 77 FÚ v Českých Budějovicích 78 FÚ v Trhových Svinech 79 FÚ v Týně nad Vltavou 82 FÚ v Českém Krumlově 83 FÚ v Kaplici 86 FÚ v Jindřichově Hradci 87 FÚ v Dačicích 88 FÚ v Třeboni 91 FÚ v Pelhřimově 92 FÚ v Humpolci 93 FÚ v Kamenici nad Lipou 94 FÚ v Pacově 97 FÚ v Písku 98 FÚ v Milevsku 101 FÚ v Prachaticích 102 FÚ ve Vimperku 105 FÚ ve Strakonicích 106 FÚ v Blatné 107 FÚ ve Vodňanech 110 FÚ v Táboře 111 FÚ v Soběslavi 118 FÚ v Domaţlicích 119 FÚ v Horšovském Týně 120 FÚ ve Kdyni 123 FÚ v Chebu 124 FÚ v Aši 125 FÚ v Mariánských Lázních 128 FÚ v Karlových Varech 129 FÚ v Ostrově 130 FÚ v Touţimi 133 FÚ v Klatovech 134 FÚ v Horaţďovicích 135 FÚ v Sušici 138 FÚ v Plzni 140 FÚ Plzeň-jih 141 FÚ v Blovicích 142 FÚ v Přešticích 145 FÚ Plzeň-sever 146 FÚ v Kralovicích 147 FÚ v Manětíně 150 FÚ v Rokycanech 155 FÚ v Sokolově 156 FÚ v Chodově 157 FÚ v Kraslicích 160 FÚ v Tachově 32

33 161 FÚ v Boru 162 FÚ ve Stříbře 172 FÚ v České Lípě 173 FÚ v Doksech 174 FÚ v Mimoni 175 FÚ v Novém Boru 178 FÚ v Děčíně 179 FÚ v Rumburku 182 FÚ v Chomutově 183 FÚ v Kadani 187 FÚ v Jablonci nad Nisou 188 FÚ v Tanvaldě 189 FÚ v Ţelezném Brodě 192 FÚ v Liberci 193 FÚ ve Frýdlantě 196 FÚ v Litoměřicích 197 FÚ v Libochovicích 198 FÚ v Roudnici nad Labem 201 FÚ v Lounech 202 FÚ v Podbořanech 203 FÚ v Ţatci 206 FÚ v Mostě 207 FÚ v Litvínově 210 FÚ v Teplicích 211 FÚ v Bílině 214 FÚ v Ústí nad Labem 223 FÚ v Havlíčkově Brodě 224 FÚ v Chotěboři 225 FÚ v Ledči nad Sázavou 228 FÚ v Hradci Králové 229 FÚ v Chlumci nad Cidlinou 230 FÚ v Novém Bydţově 233 FÚ v Chrudimi 234 FÚ v Heřmanově Městci 235 FÚ v Hlinsku 238 FÚ v Jičíně 239 FÚ v Hořicích 240 FÚ v Nové Pace 243 FÚ v Náchodě 244 FÚ v Broumově 245 FÚ v Jaroměři 248 FÚ v Pardubicích 249 FÚ v Holicích 250 FÚ v Přelouči 253 FÚ v Rychnově nad Kněţnou 254 FÚ v Dobrušce 255 FÚ v Kostelci nad Orlicí 258 FÚ v Semilech 259 FÚ v Jilemnici 260 FÚ v Turnově 33

34 263 FÚ ve Svitavách 264 FÚ v Litomyšli 265 FÚ v Moravské Třebové 268 FÚ v Trutnově 269 FÚ ve Dvoře Králové nad Labem 270 FÚ ve Vrchlabí 273 FÚ v Ústí nad Orlicí 274 FÚ ve Vysokém Mýtě 275 FÚ v Ţamberku 283 FÚ v Blansku 284 FÚ v Boskovicích 285 FÚ v Letovicích 288 FÚ Brno I 289 FÚ Brno II 290 FÚ Brno III 291 FÚ Brno IV 293 FÚ Brno-venkov 294 FÚ v Ivančicích 295 FÚ v Tišnově 298 FÚ v Břeclavi 299 FÚ v Hustopečích 300 FÚ v Mikulově 303 FÚ ve Zlíně 304 FÚ v Luhačovicích 305 FÚ v Otrokovicích 306 FÚ ve Valašských Kloboukách 309 FÚ v Hodoníně 310 FÚ v Kyjově 311 FÚ ve Veselí nad Moravou 314 FÚ v Jihlavě 315 FÚ v Polné 316 FÚ v Třešti 317 FÚ v Telči 320 FÚ v Kroměříţi 321 FÚ v Bystřici pod Hostýnem 322 FÚ v Holešově 325 FÚ v Prostějově 326 FÚ v Konici 327 FÚ v Němčicích nad Hanou 330 FÚ v Třebíči 331 FÚ v Jemnici 332 FÚ v Moravských Budějovicích 333 FÚ v Náměšti nad Oslavou 336 FÚ v Uherském Hradišti 337 FÚ v Bojkovicích 338 FÚ v Uherském Brodě 341 FÚ ve Vyškově 342 FÚ v Bučovicích 343 FÚ ve Slavkově u Brna 346 FÚ ve Znojmě 34

35 347 FÚ v Hrušovanech nad Jevišovkou 348 FÚ v Moravském Krumlově 351 FÚ ve Ţďáru nad Sázavou 352 FÚ v Bystřici nad Pernštejnem 353 FÚ ve Velkém Meziříčí 358 FÚ v Bruntále 359 FÚ v Krnově 362 FÚ ve Frýdku-Místku 363 FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí 364 FÚ v Třinci 367 FÚ v Karviné 368 FÚ v Bohumíně 369 FÚ v Českém Těšíně 370 FÚ v Havířově 371 FÚ v Orlové 374 FÚ v Novém Jičíně 375 FÚ ve Fulneku 376 FÚ v Kopřivnici 379 FÚ v Olomouci 380 FÚ v Litovli 381 FÚ ve Šternberku 384 FÚ v Opavě 385 FÚ v Hlučíně 388 FÚ Ostrava I 389 FÚ Ostrava II 390 FÚ Ostrava III 393 FÚ v Přerově 394 FÚ v Hranicích 395 FÚ v Kojetíně 398 FÚ v Šumperku 399 FÚ v Jeseníku 400 FÚ v Zábřehu 403 FÚ ve Vsetíně 404 FÚ v Roţnově pod Radhoštěm 405 FÚ ve Valašském Meziříčí 35

36 Číslo hlavní činnosti: podle tabulky : Číslo popis ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI ROSTLINNÁ VÝROBA; ZELINÁŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, SADAŘSTVÍ PĚSTOVÁNÍ OBILÍ A JINÝCH KULTURNÍCH PLODIN PĚSTOVÁNÍ ZELENINY A ZAHRADNICKÝCH SPECIALIT PĚSTOVÁNÍ ZELENINY PĚSTOVÁNÍ A SBĚR HUB PĚSTOVÁNÍ KVĚTIN A OKRASNÝCH DŘEVIN PĚSTOVÁNÍ OVOCE, OŘECHŦ, ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ PĚSTOVÁNÍ OVOCE A OŘECHŦ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN PRO VÝROBU NÁPOJŦ A KOŘENÍ ŢIVOČIŠNÁ VÝROBA CHOV SKOTU CHOV OVCÍ, KOZ, KONÍ, OSLŦ, MUL A MEZKŦ CHOV PRASAT CHOV DRŦBEŢE CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT CHOV DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT CHOV KOŢEŠINOVÝCH ZVÍŘAT CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT CHOV ZOOLOGICKÝCH ZVÍŘAT CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT J. N ROSTLINNÁ VÝROBA KOMBINOVANÁ SE ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU (SMÍŠENÉ HOSPODÁŘSTVÍ) ČINNOSTI V ROSTLINNÉ A ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ROSTLINNÉ VÝROBĚ; TERÉNNÍ ÚPRAVA ZAHRAD, PARKŦ, SADŦ A JINÝCH ZELENÝCH PLOCH ČINNOSTI V ŢIVOČIŠNÉ VÝROBĚ KROMĚ VETERINÁRNÍCH ČINNOSTÍ LOV, ODCHYT A CHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI LOV A ODCHYT ZVĚŘE ODCHOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT VČ. PŘIDRUŢENÝCH SLUŢEB LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI PĚSTOVÁNÍ LESA A TĚŢBA DŘEVA PĚSTOVÁNÍ LESA TĚŢBA DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA A TĚŢBOU DŘEVA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PĚSTOVÁNÍM LESA ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU DŘEVA RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI RYBOLOV A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI SLUŢBY V RÁMCI RYBOLOVU TĚŢBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY TĚŢBA ČERNÉHO UHLÍ A VÝROBA ČERNOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA HNĚDÉHO UHLÍ A LIGNITU, VÝROBA HNĚDOUHELNÝCH BRIKET TĚŢBA RAŠELINY A VÝROBA RAŠELINOVÝCH BRIKET TĚŢBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA ROPY A ZEMNÍHO PLYNU DOBÝVÁNÍ ROPY 36

37 DOBÝVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU /VČ. PLYNU Z DŦLNÍ DEGAZACE/ DOBÝVÁNÍ BITUMENNÍCH HORNIN ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU KROMĚ PRŦZKUMNÝCH VRTŦ TĚŢBA A ÚPRAVA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA ŢELEZNÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA NEŢELEZNÝCH RUD KROMĚ URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA DEKORAČNÍHO A STAVEBNÍHO KAMENE TĚŢBA A ÚPRAVA VÁPENCE, SÁDROVCE, KŘÍDY A DOLOMITU TĚŢBA A ÚPRAVA BŘIDLICE TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ, ŠTĚRKOPÍSKŦ, KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA SKLÁŘSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH PÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAMENIVA, PÍSKŦ J. N. A ŠTĚRKOPÍSKŦ TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU, JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA KAOLINU TĚŢBA A ÚPRAVA JÍLŦ A JÍLOVITÝCH ZEMIN TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL A VÝROBU HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA SUROVIN PRO VÝROBU CHEMICKÝCH HNOJIV TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH SUROVIN PRO CHEMICKÝ PRŦMYSL TĚŢBA A ÚPRAVA CHLORIDU SODNÉHO (SOLI) TĚŢBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A NÁPOJŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z VELKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z DROBNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZVĚŘINY VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŦ (VČ. DRŦBEŢÍCH) VÝROBA UMĚLÝCH STŘEV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ RYB A RYBÍCH VÝROBKŦ ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY A BRAMBOR ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ BRAMBOR VÝROBA OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤÁV ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY J. N VÝROBA ROSTLINNÝCH A ŢIVOČIŠNÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA SUROVÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA RAFINOVANÝCH OLEJŦ A TUKŦ VÝROBA MARGARÍNU A PODOBNÝCH JEDLÝCH TUKŦ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A ZMRZLINY ZPRACOVÁNÍ MLÉKA, VÝROBA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ A SÝRŦ VÝROBA MRAŢENÝCH SMETANOVÝCH KRÉMŦ A ZMRZLINY VÝROBA MLÝNSKÝCH A ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA MLÝNSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA ŠKROBÁRENSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KRMIV VÝROBA KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA VÝROBA KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PEKÁRENSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ TRVANLIVÝCH VÝROBA TRVANLIVÝCH PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŦ 37

38 VÝROBA CUKRU (PŘÍRODNÍHO) VÝROBA KAKAA, ČOKOLÁDY A CUKROVINEK VÝROBA TĚSTOVIN ZPRACOVÁNÍ ČAJE A KÁVY VÝROBA KOŘENÍ A AROMATICKÝCH VÝTAŢKŦ VÝROBA HOMOGENIZOVANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A DIETNÍCH POTRAVIN VÝROBA OSTATNÍCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH KONCENTRÁTŦ A JINÝCH UPRAVENÝCH POTRAVIN VÝROBA VAJEČNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA DROŢDÍ VÝROBA UMĚLÉHO MEDU, KARAMELU, INULINU VÝROBA HOTOVÝCH JÍDEL A POLOTOVARŦ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ JINDE NEUVEDENÝCH NESPECIALIZOVANÁ MRAZÍRENSKÁ VÝROBA VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA NÁPOJŦ VÝROBA DESTILOVANÝCH ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA ETYLALKOHOLU KVAŠENÍM VÝROBA HROZNOVÉHO VÍNA VÝROBA OVOCNÉHO VÍNA VÝROBA JINÝCH NEDESTILOVANÝCH KVAŠENÝCH NÁPOJŦ VÝROBA PIVA VÝROBA SLADU STÁČENÍ MINERÁLNÍ A PITNÉ VODY DO LAHVÍ A VÝROBA NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ VÝROBA JINÝCH NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŦ /BEZ OVOCNÝCH ŠŤÁV/ VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILIÍ A TEXTILNÍCH VÝROBKŦ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ MYKANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ ČESANÝCH BAVLNÁŘSKÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH VLÁKEN ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ LNÁŘSKÝCH VLÁKEN SOUKÁNÍ A ÚPRAVA HEDVÁBÍ (VČETNĚ ŠAPOVÉHO HEDVÁBÍ), SOUKÁNÍ A TVAROVÁNÍ SYNTETICKÝCH NEBO UMĚLÝCH PŘÍZÍ VÝROBA ŠICÍCH NITÍ ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VLÁKEN TKANÍ TEXTILIÍ TKANÍ BAVLNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH MYKANÝCH TKANIN TKANÍ VLNAŘSKÝCH ČESANÝCH TKANIN TKANÍ HEDVÁBNICKÝCH TKANIN TKANÍ JINÝCH TKANIN TKANÍ TKANIN KOMBINOVANÝCH Z ČESANÉ A MYKANÉ VLNAŘSKÉ PŘÍZE TKANÍ OSTATNÍCH VLNAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ LNÁŘSKÝCH TKANIN TKANÍ JUTAŘSKÝCH TKANIN TKANÍ VIGOŇOVÝCH TKANIN TKANÍ OSTATNÍCH TKANIN KONEČNÁ ÚPRAVA TEXTILIÍ VÝROBA KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA LOŢNÍHO PRÁDLA 38

39 VÝROBA KONFEKČNÍCH BYTOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ KOBERCŦ VÝROBA STOLNÍCH A PODOBNÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ PRO DOMÁCNOST VÝROBA PLACHET, STANŦ A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA KOBERCŦ A PODLAHOVÝCH TEXTILIÍ VÝROBA LAN, PROVAZŦ A SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PROVAZNICKÁ VÝROBA SÍŤOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ A VÝROBKŦ Z NICH KROMĚ ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA STUH A PRÝMKŦ VÝROBA TYLŦ, KRAJEK, ZÁCLON A VÝŠIVEK VÝROBA VATY A OBVAZOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA TEXTILNÍCH KNOTŦ, HADIC AP VÝROBA TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ IMPREGNOVANÝCH, POTAŢENÝCH NEBO LAMINOVANÝCH PLASTY VÝROBA JINÝCH TEXTILNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH MATERIÁLŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH PUNČOCHOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLETENÝCH A HÁČKOVANÝCH VÝROBKŦ KROMĚ PUNČOCHOVÝCH VÝROBA PLETENÝCH ODĚVŦ VÝROBA PLETENÉHO SPODNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍHO PLETENÉHO ZBOŢÍ A DOPLŇKŦ /RUKAVIC, AP./ VÝROBA ODĚVŦ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN VÝROBA KOŢENÝCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŦ VÝROBA JINÝCH SVRCHNÍCH ODĚVŦ VÝROBA OSOBNÍHO PRÁDLA VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVŦ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ J. N VÝROBA KLOBOUČNICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OSTATNÍCH ODĚVNÍCH DOPLŇKŦ Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŢEŠIN, VÝROBA KOŢEŠINOVÝCH VÝROBKŦ ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŦ A OBUVI ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH, SEDLÁŘSKÝCH A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OBUVI VÝROBA OBUVI S USŇOVÝM SVRŠKEM VÝROBA OBUVI Z OSTATNÍCH MATERIÁLŦ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA PILAŘSKÁ A IMPREGNACE DŘEVA VÝROBA DÝH, PŘEKLIŢEK A AGLOMEROVANÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ A TESAŘSKÁ VÝROBA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA TESAŘSKÁ A VÝROBA DŘEVOSTAVEB VČETNĚ PRVKŦ PRO MONTOVANÉ STAVBY VÝROBA DŘEVĚNÝCH OBALŦ VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŦ KROMĚ NÁBYTKU VÝROBA KORKAŘSKÁ VÝROBA KOŠÍKÁŘSKÁ 39

40 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLÁKNINY VÝROBA PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA VLNITÉHO PAPÍRU A VLNITÉ LEPENKY, OBALŦ Z PAPÍRU A LEPENKY VÝROBA DOMÁCÍCH POTŘEB, HYGIENICKÝCH A TOALETNÍCH VÝROBKŦ Z PAPÍRU VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB Z PAPÍRU VÝROBA PAPÍROVÝCH TAPET VÝROBA VÝROBKŦ Z PAPÍRU A LEPENKY J. N VYDAVATELSTVÍ, TISK A ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ VYDAVATELSTVÍ VYDÁVÁNÍ KNIH VYDÁVÁNÍ NOVIN VYDÁVÁNÍ ČASOPISŦ A OSTATNÍCH PERIODICKÝCH PUBLIKACÍ VYDÁVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI TISK A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM TISK NOVIN TISK OSTATNÍ J. N VÁZÁNÍ KNIH PŘÍPRAVA TISKU OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S TISKEM ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU ZVUKU ROZMNOŢOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŦ ZÁZNAMU OBRAZU ROZMNOŢOVÁNÍ SOFTWARU VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA KOKSÁRENSKÝCH PRODUKTŦ ZPRACOVÁNÍ TUHÝCH PALIV ZPRACOVÁNÍ PLYNNÝCH PALIV RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY VÝROBA JADERNÝCH PALIV, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŦ A SLOUČENIN VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŦ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA ZÁKLADNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA TECHNICKÝCH PLYNŦ VÝROBA BARVIV A PIGMENTŦ VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA JINÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VÝROBA PRŦMYSLOVÝCH HNOJIV A DUSÍKATÝCH SLOUČENIN VÝROBA PLASTŦ V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA SYNTETICKÉHO KAUČUKU A LATEXU V PRIMÁRNÍCH FORMÁCH VÝROBA PESTICIDŦ A JINÝCH AGROCHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA NÁTĚROVÝCH HMOT A PODOBNÝCH OCHRANNÝCH MATERIÁLŦ, TISKAŘSKÝCH ČERNÍ A TMELŦ VÝROBA LÉČIV, CHEMICKÝCH LÁTEK, ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŦ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA ZÁKLADNÍCH LÁTEK PRO FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY VÝROBA LÉČIV A PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA LÉČIV VÝROBA VATY, OBVAZOVÝCH A DALŠÍCH PROSTŘEDKŦ PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ A KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA MÝDLA A SAPONÁTŦ, ČISTICÍCH A LEŠTICÍCH PROSTŘEDKŦ VÝROBA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŦ 40

41 VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA VÝBUŠNIN VÝROBA KLIHŦ A ŢELATINY VÝROBA ÉTERICKÝCH (VONNÝCH) OLEJŦ VÝROBA CHEMICKÝCH MATERIÁLŦ PRO FOTOGRAFICKÉ ÚČELY VÝROBA NENAHRANÝCH NOSIČŦ DAT VÝROBA OSTATNÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA TEXTILNÍCH A KOŢEDĚLNÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA GUMÁRENSKÝCH A PLASTIKÁŘSKÝCH POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŦ VÝROBA DALŠÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŦ J. N VÝROBA CHEMICKÝCH VLÁKEN VÝROBA SYNTETICKÝCH VLÁKEN VÝROBA UMĚLÝCH VLÁKEN VÝROBA PRYŢOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PRYŢOVÝCH PLÁŠŤŦ A DUŠÍ PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK VÝROBA OSTATNÍCH PRYŢOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH DESEK, FÓLIÍ, HADIC, TRUBEK A PROFILŦ VÝROBA PLASTOVÝCH OBALŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO STAVEBNICTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH PLASTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLASTOVÝCH VÝROBKŦ PRO KONEČNOU SPOTŘEBU VÝROBA PLASTOVÝCH SOUČÁSTÍ PRO VÝROBNÍ SPOTŘEBU VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA SKLA A SKLENĚNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA PLOCHÉHO SKLA TVAROVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PLOCHÉHO SKLA VÝROBA DUTÉHO SKLA VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO SKLA (KROMĚ KŘIŠŤÁLOVÉHO) VÝROBA KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA VÝROBA SKLENĚNÝCH VLÁKEN VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍHO SKLA VČETNĚ TECHNICKÉHO VÝROBA SKLA TECHNICKÉHO, LABORATORNÍHO, OPTICKÉHO, OSVĚTLOVACÍHO VÝROBA SKLA UŢITKOVÉHO VÝROBA NEŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ KROMĚ VÝROBKŦ PRO STAVEBNÍ ÚČELY; VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH A PORCELÁNOVÝCH VÝROBKŦ PŘEVÁŢNĚ PRO DOMÁCNOST A OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ VÝROBA UŢITKOVÉHO A OZDOBNÉHO PORCELÁNU VÝROBA UŢITKOVÉ A OZDOBNÉ KERAMIKY A HRNČÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA OZDOBNÝCH PŘEDMĚTŦ Z KERAMIKY A PORCELÁNU VÝROBA KERAMICKÝCH SANITÁRNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH IZOLÁTORŦ A IZOLAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBA OSTATNÍCH TECHNICKÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ŢÁRUVZDORNÝCH KERAMICKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA KERAMICKÝCH OBKLÁDAČEK A DLAŢDIC VÝROBA PÁLENÝCH ZDICÍCH MATERIÁLŦ, TAŠEK, DLAŢDIC A PODOBNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA CEMENTU, VÁPNA A SÁDRY VÝROBA CEMENTU VÝROBA VÁPNA VÝROBA SÁDRY 41

42 VÝROBA BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH BETONOVÝCH PRVKŦ VÝROBA STAVEBNÍCH SÁDROVÝCH PRVKŦ VÝROBA BETONU PŘIPRAVENÉHO K LITÍ VÝROBA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ VÝROBA VLÁKNOCEMENTOVÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH BETONOVÝCH, SÁDROVÝCH, VÁPENNÝCH A CEMENTOVÝCH VÝROBKŦ ŘEZÁNÍ, TVAROVÁNÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA OZDOBNÉHO A STAVEBNÍHO PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA BRUSNÝCH VÝROBKŦ VÝROBA JINÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŦ J. N VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŦ A HUTNÍCH VÝROBKŦ VÝROBA ŢELEZA, OCELI, FEROSLITIN A PLOCHÝCH VÝROBKŦ, TVÁŘENÍ VÝROBKŦ ZA TEPLA VÝROBA ŢELEZA A FEROSLITIN VÝROBA OCELE SUROVÉ VÝROBA LITINOVÝCH A OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA LITINOVÝCH TRUB A TRUBEK VÝROBA OCELOVÝCH TRUB A TRUBEK JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ ŢELEZA A OCELI TAŢENÍ OCELI ZA STUDENA VÁLCOVÁNÍ OCELOVÝCH ÚZKÝCH PÁSŦ ZA STUDENA TVÁŘENÍ NEBO OHÝBÁNÍ OCELOVÝCH VÝROBKŦ ZA STUDENA TAŢENÍ OCELOVÉHO DRÁTU JINÉ HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO ŢELEZA, OCELE A FEROSLITIN (KROMĚ ECSC) VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ UŠLECHTILÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OLOVA, ZINKU, CÍNU A JEJICH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ MĚDI A JEJÍCH SLITIN VÝROBA A HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ A JEJICH SLITIN ODLÉVÁNÍ KOVŦ (SLÉVÁRENSTVÍ) ODLÉVÁNÍ ŢELEZA ODLÉVÁNÍ OCELI ODLÉVÁNÍ LEHKÝCH KOVŦ ODLÉVÁNÍ OSTATNÍCH NEŢELEZNÝCH KOVŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ (KROMĚ STROJŦ A ZAŘÍZENÍ) VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DÍLŦ VÝROBA KOVOVÝCH PREFABRIKÁTŦ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ; VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ VÝROBA KOVOVÝCH NÁDRŢÍ, ZÁSOBNÍKŦ A KONTEJNERŦ (S OBSAHEM NAD 300 LITRŦ) VÝROBA TOPNÝCH TĚLES A KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ VÝROBA PARNÍCH KOTLŦ KROMĚ KOTLŦ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ KOVÁNÍ, LISOVÁNÍ, RAŢENÍ, VÁLCOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ KOVŦ; PRÁŠKOVÁ METALURGIE POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ; VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŦ VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ ČINNOSTI VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ, NÁSTROJŦ A ŢELEZÁŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NOŢÍŘSKÝCH VÝROBKŦ VÝROBA NÁSTROJŦ A NÁŘADÍ VÝROBA ZÁMKŦ A KOVÁNÍ VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŦ 42

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905-20080101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3 1.1 Národní

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Tabulková část (rok 2012)

Tabulková část (rok 2012) Tabulková část (rok 2012) Tabulka č. 2.3 Časové řady ukazatelů úrazovosti v ČR v letech 2003 2012 (ČSÚ) rok prac. úrazů s prac. nesch. dnů nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 30. 3. 2011 Ročník XLV Cena 59 Kč ISSN-0322-9653 3 MINISTERSTVO FINANCÍ 9. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově Zadávací podmínky pro zpracovatele díla Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově 15.03.2007 Zadavatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností 278 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb. a nařízení vlády č. 365/2013 Sb. Vláda nařizuje

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE Název programu podpory

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 278/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností Změna: 288/2010 Sb. Změna: 368/2012 Sb. Změna: 365/2013 Sb. Vláda nařizuje podle 73a zákona č. 455/1991

Více

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany Praha, březen 2002 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu ČR v

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 7. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 9. 2008 Nabyl úèinnosti 31. 10. 2007 Zákon č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST

1 POLOHA A KLIMA. 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2 HISTORIE. 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3 SPOLEČNOST OBSAH strana 1 POLOHA A KLIMA 2 HISTORIE 3 SPOLEČNOST 4 EKONOMIKA 5 KVALITA ŽIVOTA 6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1.1 Poloha 1 1.2 Klima 1 2.1 Historický přehled 4 2.2 Kulturní památky 4 3.1 Obyvatelstvo 5

Více