SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky"

Transkript

1 SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého a věcně správného přehledu o jejím stavu a struktuře. Získání přesné evidence vyžaduje kvalitní organizační zajištění a součinnost všech zainteresovaných složek SLČR od klubů (oddílů) přes územní složky, sportovní úseky až po sekretariát SLČR. Směrnice vychází z platných Stanov SLČR a stanovuje základní pokyny k zabezpečení této činnosti. Čl. 2 Přihlášky, členství, členská karta a evidence členů 1. Za člena SLČR se může přihlásit každá fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené ve Stanovách SLČR. 2. Fyzická osoba se může přihlásit za člena SLČR prostřednictvím: a) klubu (oddílu) registrovaného u SLČR, b) sekretariátu SLČR (pro individuální členy). 3. Členství vzniká odevzdáním přihlášky na SLČR, zaplacením členského příspěvku na účet SLČR a zavedením do evidence členské základny SLČR. 4. Členský příspěvek, jehož výši určuje Konference SLČR, uhradí nový člen klubu (oddílu). Klub poté zaplatí za člena členský příspěvek na bankovní účet SLČR. 5. Přihláška za člena: a) zájemce o členství v SLČR vyplní přihlášku (viz příloha č.1.), b) klub (oddíl) anebo sekretariát (individuálním členům) zavede nového člena na základě přihlášky do centrální evidence, c) klub (oddíl) zašle přihlášku sekretariátu SLČR, d) přihlášku archivuje sekretariát SLČR, a to po celou dobu členství. Poznámka: stávající členská základna má společné prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů archivovanou formou usnesení VH oddílu (klubu) z roku 2006/ Členská karta: a) Členskou kartu vystavuje výhradně sekretariát SLČR na základě zavedení do centrální evidence klubem (oddílem) nebo sekretariátem, a až na základě uhrazení členského příspěvku a obdržení přihlášky člena. b) Členská karta obsahuje jako povinné údaje: rok, ve kterém průkaz platí příjmení, jméno, titul, rodné číslo bez údajů za lomítkem, příslušnost ke klubu (oddílu) individuální člen, registrační číslo klubu (oddílu), příslušnost k OSÚ,

2 příslušnost ke KSL, registrační číslo držitele průkazu, které bude sloužit k přihlašování na závody organizované složkami SLČR. Registrační číslo bude přiděleno každému členovi SLČR po celou dobu jeho členství v SLČR, bude tvořeno posledními 9 čísly licenčního čísla karty Alive a po uhrazení členského poplatku bude aktivováno v elektronické evidenci na c) Dále může členská karta obsahovat loga sponzorských partnerů SLČR, d) Každoročně bude vystavována nová karta na základě vedení člena v evidenci. Platnost karty je v období od předcházejícího roku do daného kalendářního roku, e) Při ztrátě karty vystaví sekretariát náhradní kartu na základě žádosti člena s označením DUPLIKÁT. Cena duplikátu je stanovena na 60 Kč a tuto částku uhradí člen nebo klub přímo na účet SLČR. f) V případě potřeby změny údajů na kartě, požádá člen složku, u které je registrován o příslušnou změnu. Tato složka zajistí v případě potřeby provedení příslušné změny u sekretariátu SLČR a zajistí novou upravenou členskou kartu. 7. Jednorázové roční vystavování a distribuce členských karet sekretariátem SLČR: Každý rok k datu si kluby (oddíly) zaktualizují svou členskou základnu v evidenci SLČR. Za všechny členy, registrované v evidenci, do stejného data uhradí členský příspěvek bankovním převodem na účet SLČR číslo /0600. Jako variabilní symbol při platbě uvedou registrační číslo klubu. K datu vystaví sekretariát na základě údajů v centrální evidenci členů a úhrady příspěvků nové členské karty, které budou do distribuovány přímo klubům (oddílům). Členské příspěvky budou dále rozděleny sekretariátem SLČR na územní celky dle usnesení Konference. 8. Průběžné vystavování členských karet: Členské karty pro členy, přihlášené mezi termíny pro jednorázové roční vystavování členských karet (k datu ), budou vystavovány průběžně v souladu s čl. 2 odst. 6a) této směrnice a poté distribuovány přímo klubům (oddílům). 9. Evidence členů: a) evidence členů je vedena centrálně sekretariátem SLČR a je dostupná na Přístup do evidence je možný pouze v rámci povolených přístupů b) nové členy zavede do centrální evidence složka, která přihlášku přijala, s uvedením povinných údajů a sekretariát evidenci potvrdí přiřazením registračního čísla. c) složka, která eviduje člena, může provádět příslušné změny údajů v rámci povolených přístupů do evidence. Čl. 3 Přihlášky, registrace klubů (oddílů) a jejich evidence 1. Ke členství se přihlašuje klub (oddíl), který se hlásí k činnosti SLČR. Má svoji činnost registrovánu u Ministerstva vnitra ČR, nebo má právní subjektivitu v rámci jiného právního subjektu nestátní neziskové organizace (TJ apod.). Svou přihláškou potvrzuje, že jeho Stanovy nejsou v rozporu se Stanovami SLČR, a prohlašuje, že svou činností bude dodržovat Stanovy SLČR a další vnitřní předpisy SLČR. 2. Členství vzniká vyplněním přihlášky a zavedením do centrální evidence SLČR.

3 3. Přihláška klubu (oddílu): a) klub (oddíl) vyplní přihlášku (viz příloha č.2.), b) přihlášku zašle na sekretariát SLČR, který zavede klub (oddíl) do evidence, c) přihlášku archivuje sekretariát SLČR po celou dobu členství. 4. Evidence klubů (oddílů): a) evidenci vede sekretariát SLČR, b) změny údajů provádí pouze sekretariát SLČR na základě písemné žádosti příslušného klubu (oddílu), c) evidence je dostupná na Přístup do evidence je v rámci povolených přístupů. Čl. 4 Technické zabezpečení 1. Evidence členů a klubů (oddílů) je vedena v elektronické podobě. 2. Obslužný program pro použití databáze se nachází na internetové adrese: Program bude přístupný podle stávajících přístupových kódů oddílů (klubů) a zabezpečen proti zneužití údajů utajením příslušného sloupce. 3. Program bude registrovat všechny potřebné údaje o členech a bude komunikovat s ostatními Seznamy (registrace závodníků, seznamy trenérů a rozhodčích apod.). Čl. 5 Závěrečná ustanovení 1. Závazný termín k určení počtu členů a klubů pro následující rok bude vždy k předchozího kalendářního roku. 2. Výkonný výbor může stanovit jiné termíny pro využití počtů členské základny, nejméně však o 3 měsíce dříve, a to po schválení Dozorčí radou. 3. Všechny tiskopisy a informace budou zveřejněny na 4. Osobní data jsou zabezpečena v souladu se zákonnými normami. 5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením VV SLČR dne Tímto se ruší směrnice ze dne V Praze Schváleno VV SLČR dne Lukáš Sobotka v. r. prezident SLČR

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více