Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní, Registrační a Přestupní řád"

Transkript

1 Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01

2 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení Organizace soutěží ve sportovním potápění Plánování soutěží Pořádání soutěže Řízení soutěží Přihlášky a doklady Omluva odhlášení Odvolání soutěže Povinnosti přihlášených organizací k soutěži Závodníci Používání výstroje a techniky Rozhodčí Průběh závodu Hodnocení výsledků, tituly Námitky protesty Všeobecná ustanovení Jury Uznávání rekordů Účast v soutěži Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP REGISTRAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Registrace členů SPČR Platnost registrace Provedení registrace Registrační doklad Potvrzení registrace na další rok Změny registrace Zrušení registrace PŘESTUPNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Základní ustanovení Podmínky přestupu Postup při hlášení a provádění přestupu Hostování Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu Odvolání proti rozhodnutí Změna klubového členství

3 PŘILOHY SOUTĚŽNÍHO, REGISTRAČNÍHO A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU 1. Zkratky pro označení porušení pravidel Zkratky pro PP Zkratky pro RP Zkratky pro OP Zkratky pro DPP Rozpis rozhodčích Přestupní lístek Povolení k hostování Protokol o překonání rekordu (česky) Protokol o překonání rekordu (anglicky) Registrační list Zpráva hlavního rozhodčího

4 Soutěžní řád Svazu potápěčů České Republiky 1. Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád je souhrnem sportovně technických a organizačních předpisů a ustanovení platných pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v potápěčském sportu na území ČR. Soutěžní řád slouží jako doplněk k pravidlům jednotlivých disciplín Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná pro všechny složky a členy odborností. Výklad tohoto soutěžního řádu a jeho případné změny nebo doplňky v souladu s příslušnými ústředně vydávanými směrnicemi a pravidly soutěží provádí pouze sportovní komise Svazu potápěčů České republiky Platnost tohoto soutěžního řádu začíná dnem Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví sportovní komise SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem Návrhy na změnu Soutěžního řádu mají právo podat všichni členové SPČR předložením sportovní komisi SPČR. Návrhy budou předloženy na nejbližším zasedání zástupců klubů PP, RP, DPP, OP, UWR, kde proběhne hlasování o jejich schválení. Pro schválení je potřeba nadpoloviční většiny všech klubů (totéž platí pro změny v národních pravidlech) Dnem pozbývá platnost soutěžní řád sportovního potápění platný od Organizace soutěží ve sportovním potápění 2.1. Výkonnostní soutěže Jsou pořádány pro aktivní sportovce sportovního potápění a jejich cílem je prověřování a zvyšování sportovní výkonnosti. Tvoří je soutěže pohárové, ligové, oblastní, memoriály, turnaje apod Mistrovské soutěže Mistrovství ČR je vrcholná soutěž, do které mohou být přihlášeni účastníci všech kategorií za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích, schválených sportovní komisí SPČR. Podmínky účasti mohou být vymezeny výkonnostními limity, počty účastníků apod. Vítězům přísluší titul Mistr ČR s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže Soutěže s mezinárodní účastí Za mezinárodní závody může být vyhlášena výkonnostní a mistrovská soutěž, která má předpoklad vysoké sportovní výkonnosti a potřebné organizační úrovně. Podmínky účasti stanovuje pořadatel v propozicích, schválených sportovní komise SPČR Kontinentální a světové soutěže mohou být pořádány na základě pověření sportovní komise CMAS. Podmínky účasti schvaluje sportovní komise SPČR a sportovní komise CMAS. 3. Plánování soutěží Plánování všech soutěží včetně mezinárodních závodů na území ČR je řízeno sportovní komisí SPČR. Každoročně je zpracován sportovní komisí SPČR kalendář těchto akcí, který je zveřejněn. 4

5 Mezinárodní sportovní kalendář zpracovává CMAS a obsahuje nejvýznamnější sportovní soutěže mezinárodního významu Celostátní kalendář připravuje sportovní komise SPČR a obsahuje tyto soutěže: zahraniční mezinárodní závody, mezinárodní závody v ČR, závody a soutěže v ČR, ostatní závody a soutěže, o jejichž zařazení požádá pořádající organizace garantující kvalitní úroveň Návrh na zařazení akcí do celostátního sportovního kalendáře podávají pořadatelé sportovní komisi písemně do předcházejícího roku Na závody dotované ze SPČR může sportovní komise SPČR delegovat hlavní rozhodčí. Na zápasy UWR se určují rozhodčí dle pravidel pro UWR Sportovní kalendář obsahuje: datum konání soutěže, název soutěže, místo konání soutěže Sportovní komise přihlíží při sestavování sportovního kalendáře k vhodnému termínovému uspořádání s optimální návazností vrcholových soutěží ČR na významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Světové poháry apod.) Termíny a údaje sportovního kalendáře jsou závazné pro všechny pořadatele Případné změny termínů ve sportovním kalendáři schvaluje pouze sportovní komise SPČR a to jen na základě závažných důvodů. 4. Pořádání soutěže 4.1. Pořadatel je povinen ustanovit organizační tým soutěže. Podle rozsahu soutěže jej tvoří tyto osoby. vedoucí organizačního týmu ředitel soutěže vedoucí technického úseku hlavní rozhodčí zdravotník / lékař podle potřeby další osoby nutné pro zajištění soutěže Organizační tým zajišťuje přípravu a organizaci soutěže: zpracovává plán organizačního řízení soutěže, zpracovává plán technického zabezpečení soutěže, zpracovává plán ekonomického zabezpečení soutěže, zpracovává plán propagačního zajištění soutěže, vypracuje propozice soutěže dle bodu 5.2 tohoto řádu. 5. Řízení soutěží Veškeré potápěčské sportovní soutěže musí být organizovány podle platných řádů a pravidel příslušné disciplíny. Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky pro plavání s ploutvemi (dále jen Pravidla pro plavání s ploutvemi ) pravidla pro soutěže v orientačním potápění 5

6 pravidla pro podvodní hry pravidla pro lov ryb na nádech Soutěžní, Registrační, Přestupní a Disciplinární řád Hrací řád příslušné soutěže propozice dané soutěže 5.1. Organizační tým zajišťuje: rozesílání propozic a zvacích dopisů klubům a rozhodčím v dostatečném předstihu potvrzování přijetí přihlášek účastníků prezentaci družstev a rozhodčích kontrolu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, členské průkazy SPČR a registrace ubytování a stravování účastníků vyřizování ekonomických záležitostí svolávání porad zástupců družstev a porad rozhodčích slavnostní zahájení a zakončení soutěží, ceremoniál předávání titulů a cen řízení vlastního průběhu soutěží zveřejňování výsledků zdravotní a bezpečnostní zabezpečení středisko pro tisk, rozhlas, TV technické zajištění soutěže výpočetní, rozmnožovací techniku rozhlas, telefon resp. bezdrátové spojení (vysílačky) startovací zařízení, signalizační zařízení výzdobu, informace, propagaci výstavbu tratí před i v průběhu závodu plnění přístrojů kontrolní zařízení vybavení závodníků zajištění člunů pro rozhodčí kryté centrum pro rozhodčí časoměřiče startovní prostory skladové prostory pro vybavení závodníků 6

7 5.2. Propozice soutěže - jsou zpracovány podle pravidel a řádů pro jednotlivé soutěže a musí obsahovat informace podle následujícího vzoru: Název soutěže Pořadatel Technické zajištění Místo konání Datum konání I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti komu je soutěž určena Přihlášky termín, způsob přihlášení, adresa příjemce Prezentace Pojištění Ubytování Stravování Cestovné Startovné Ostatní informace kontakt na pořadatele II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ Uspořádání soutěže podle jakých pravidel a řádů soutěž probíhá Parametry bazénu Soutěžní podmínky Časomíra Rozhodčí Plnění lahví Protesty Hodnocení soutěže Kategorie a disciplíny Časový rozvrh závodů Pořadí disciplín 5.3. Protokol o soutěži je souhrnem všech písemných sportovně technických a organizačních dokladů a musí obsahovat: druh soutěže, termín a místo konání jméno pořadatele popis závodiště složení sboru rozhodčích seznam zúčastněných družstev pořadí závodů a výsledky s uvedením: jména, příjmení, roku narození závodníka, družstva, výsledného času, mezičasů, rozhodnutí o umístění (diskvalifikace), členů štafet, národních a dalších rekordů zvláštní události, protesty, rozhodnutí hlavního rozhodčího podpis hlavního rozhodčího a vedoucího vyhodnocovacího střediska 7

8 5.4. Z přípravy k hladkému a důstojnému průběhu soutěže vyplývají pořadateli tyto další povinnosti: Rozeslat schválené propozice klubům tak, aby tyto měly nejméně 10 dnů na odeslání předepsané přihlášky ke stanovenému datu přihlášek Připravit závodiště a ostatní náležitosti soutěže podle platných pravidel Zajistit podle možnosti ubytování a stravování Zajistit možnost rozplavání všech závodníků nejméně 30 min. před stanoveným začátkem příslušné části soutěže Připravit pro rozhodčí prostor kolem závodiště tak, aby mohli nerušeně a bez omezení vykonávat svoji funkci Připravit případně další zabezpečení pro všechny aktivní účastníky soutěže (závodníky, rozhodčí, organizátory, delegované osoby). Týká se především tohoto vybavení: startovní lístky, startovní listiny, terče s čísly u ukazování úseků, čluny, veslaře, praporky, zvukovou signalizaci pod vodou, ukazovatele času, skóre apod Zajistit zdravotní a záchrannou službu úměrně rozsahu a druhu soutěže Zajistit pro soutěž dostatečný počet rozhodčích s vyhovující kvalifikací podle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi V přiměřeném časovém předstihu před zahájením soutěže svolat poradu vedoucích družstev. Projednat otázky nutné pro hladký průběh soutěže. Porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí Po skončení prezentace předat hlavnímu rozhodčímu seznam pozvaných a prezentovaných rozhodčích Po poradě vedoucích družstev uspořádat poradu rozhodčích, nejpozději však jednu (1) hodinu před zahájením soutěže. Porady rozhodčích se musí zúčastnit hlavní rozhodčí. Pokud budou pro nedostatek rozhodčích některé funkce kumulovány, je toto nutné uvést do zprávy hlavního rozhodčího a do protokolu soutěže V co nejkratším čase po ukončení závodu (disciplíny) vydat a vyvěsit na určeném místě výsledkovou listinu s udáním času vyvěšení Bezprostředně po skončení soutěže předat zúčastněným družstvům celkovou konečnou výsledkovou listinu Jednu výsledkovou listinu zaslat na adresu pracovníka, určeného sportovní komisí SPČR, který zpracovává a vydává výkonnostní přehled závodníků Zachovat záznamy rozhodčích nejméně po dobu šesti měsíců po skončení soutěže. 6. Přihlášky a doklady 6.1. Přihlášky je nutné zaslat dle pokynů pořadatele a vydaných propozic Přihláška je považována za doručenou, pouze pokud pořadatel písemně (možno elektronicky) potvrdil přijetí, věcnou a formální správnost přihlášky. Povinností pořadatele je reagovat na zaslanou přihlášku nejpozději den následující po termínu určenému k zaslání přihlášek Přihlásí-li klub závodníka k většímu počtu disciplín než povolují propozice soutěže nebo soutěžní řád, nebo start odporuje Pravidlům pro plavání s ploutvemi, má pořadatel 8

9 povinnost vyškrtnout závodníka ze všech nadpočetných disciplín. V případě porušení pravidel, nezařazovat závodníka do startovní listiny Podmínkou účasti ve všech soutěžích ve sportovním potápění (dle bodu 2.) je předložení těchto dokladů: podepsaný členský průkaz Svazu potápěčů ČR potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti odpovídající platné legislativě ČR ne starší než jeden rok registrační průkaz popř. seznam registrovaných hráčů u soutěží URW další doklady a potvrzení předepsané propozicemi 7. Omluva odhlášení 7.1. Není-li přihlášení závodníka do některých disciplín právoplatně odhlášeno, musí tento startovat ve všech disciplínách, ke kterým byl přihlášen a pořadatel jeho přihlášku přijal Závodník, který se bez omluvy nedostaví k předstartérovi v jednom závodě, nesmí startovat v žádném dalším závodě téže soutěže včetně štafet. Omluvit je třeba i ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odvolána, kteří se však k soutěži nedostavili Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení. 8. Odvolání soutěže 8.1. Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom vyrozumět všechna přihlášená družstva, rozhodčí, delegované osoby. Informace o zrušení akce musí být odeslána tak, aby nedošlo k odjezdu účastníků na místo konání. Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným složkám, delegovaným osobám a rozhodčím Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že pořadatel soutěž řádně nepřipravil vybavení závodiště, zdravotnické a hygienické zabezpečení, počet kvalifikovaných rozhodčích apod., svolá jury, která rozhodne, bude-li se soutěž vůbec konat. V soutěžích PP, RP a DPP rozhoduje o dalším konání soutěže hlavní rozhodčí po poradě s vedoucími družstev Rozhodne-li hlavní rozhodčí, že soutěž bude konána, je nutné přijmout taková opatření, aby byly zachovány základní předpoklady pro bezpečnost účastníků a bylo umožněno objektivní hodnocení závodů a to i za cenu redukce programu. Tato opatření musí být uvedena do protokolu soutěže a ve zprávě hlavního rozhodčího, který současně uvede, zda takto dosažené výkony jsou porovnatelné s ostatními závody a je možné je zahrnout do evidence výkonů případně rekordů Pořadatel, který při přípravě či průběhu soutěže zásadně porušil ustanovení soutěžního řádu nebo příslušných pravidel, bude volán k disciplinárnímu řízení sportovní komisí SPČR Pokud soutěž bude odvolána, je pořadatel povinen vrátit startovné, proplatit cestovní náležitosti delegovaným osobám a rozhodčím Dojde-li k nenadálé vážné situaci, která znemožní uskutečnění závodu, budou důsledky řešeny sportovní komisí SPČR. 9. Povinnosti přihlášených organizací k soutěži 9.1. Potvrdit pořadateli soutěže svoji účast v termínu určeném propozicemi a oznámit ve stanoveném termínu požadavky na noclehy a případně další potřeby. 9

10 9.2. Dostavit se včas k soutěži, nebo se omluvit nejpozději 36 hod. před plánovaným příjezdem. Vzniknou-li přesto pořadateli prokazatelně výdaje, je přihlášená organizace v případě pozdního odhlášení účasti povinna je uhradit Zajistit účast a sportovní vystupování svých závodníků na nástupech, představování a vyhlašování výsledků v předepsaném jednotném úboru; účastnit se všech porad vedoucích družstev Ukázněným vystupováním pomáhat pořadatelům v zajištění bezpečnosti na závodišti a klidnému průběhu soutěže, řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích a setrvat na závodišti až do oficiálního ukončení soutěže. Neúčast výpravy na slavnostním ukončení soutěže může omluvit pouze ředitel soutěže. 10. Závodníci závodnice (Pro zjednodušení textu soutěžního řádu uváděno pouze mužské oslovení, platné však i pro ženy) Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle mezinárodních resp. národních pravidel. Neplatí pro soutěže UWR O věkové kategorii rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce. Přechod do vyšší kategorie se uskutečňuje k 1. lednu následujícího kalendářního roku, v němž závodník dosáhne předepsaného věku Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie se neprovádí. Závodníci mladší kategorie se mohou zúčastnit soutěže starší věkové kategorie, ale jen v rozsahu počtu startů a délky tratí své věkové kategorie s případným omezením dle rozpisu soutěže. Rovněž omezení týkající se potápěčské výstroje musí být dodrženo Závodník smí v jedné soutěži startovat pouze v jedné věkové kategorii vyjma štafet, kde může být použit pro doplnění štafety vyšší kategorie. V závodech OP se provádí vyhodnocení startu juniora jak v kategorii mužů, tak v kategorii juniorů Pro jednotlivé kategorie platí tato omezení v disciplínách s výstrojí: Závodníci kategorie E v soutěžích PP, RP a DPP smí plavat nejdelší trať 800 m na hladině. V disciplíně na nádech (RP) je stanovena délka trati pod vodou 15 m. Zbývající část 25 m bazénu smí závodník plavat na hladině. Jsou jim dovoleny nejvýše 3 starty za půlden. Velikost ploutví je pro ně omezena na 500 mm délky, 240 mm šířky neobuté ploutve (u nastavených ploutví laminátem). U zakoupených ploutví od výrobce může být délka v toleranci 5 cm. Monoploutev je dovolena, ale maximální rozměr listu je omezen na velikost 500 x 500 mm Pro ostatní kategorie platí omezení podle mezinárodních resp. národních pravidel Závodníci všech kategorií musí být registrováni podle registračního řádu. Registraci provádí registrační orgán sportovní komise SPČR Závodník dle čl smí startovat v soutěžích uvedených v čl. 2 tohoto řádu jen s platnou registrací Start mimo soutěž lze povolit závodníkům, kteří nesplnili podmínky účasti tím, že např. do soutěže regionálně nepatří, ale jejich účast je přínosem pro úroveň soutěže či v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. starty reprezentantů apod.). O startu mimo soutěž rozhoduje pořadatel. Podmínkou startu je předložení všech předepsaných dokladů. 10

11 11. Používání výstroje a techniky Závodníci smí používat výstroj dovolenou pravidly jednotlivých disciplín Pořadatelé a všichni účastníci jsou povinni dodržovat: bezpečnostní směrnice potápění směrnice pro provoz tlakových láhví, potápěčských dýchacích a oživovacích přístrojů Používání dopingových látek nebo jiných nedovolených prostředků k získání vítězství nebo lepšího výkonu je přísně zakázáno a bude posuzováno podle příslušných mezinárodních předpisů CMAS a WADA a národní ADV ČR. Všechny informace lze získat také na 12. Rozhodčí Hlavní rozhodčí Pozici hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. Tento však musí splňovat předepsanou minimální kvalifikaci (bod tohoto řádu). V případě soutěže dotované SPČR může osobu hlavního rozhodčího delegovat SK. Pořadatel je povinen toto rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího. Na zápasy UWR jsou určeni rozhodčí dle pravidel pro UWR Hlavní rozhodčí vyhotoví zprávu o průběhu závodu (příloha 8) včetně seznamu rozhodčích (příloha 2) a zašle ji předsedovi sportovní komise SPČR V případě, že se na soutěž nedostaví hlavní rozhodčí (do doby převzetí závodiště), převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, schválený dohodou vedoucích družstev. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mezi přítomnými rozhodčími s nejvyšší kvalifikací los Řídí-li soutěž náhradní hlavní rozhodčí a původně delegovaný hlavní rozhodčí se dostaví v jejím průběhu, převezme funkci hlavního rozhodčího po skončení probíhající disciplíny Pro všechny soutěže pozve pořadatel potřebný počet rozhodčích dle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi Rozhodčí, který delegování nebo pozvánku přijal, je povinen svoji účast pořadateli potvrdit v určeném termínu a řídit se dále pokyny pořadatele. Nemůže-li se soutěže zúčastnit, je povinen se ve stanoveném termínu omluvit tomu, kdo jej delegoval nebo pozval. V případě, že se delegovaný nebo pozvaný rozhodčí nedostaví bez omluvy, bude s ním zahájeno disciplinární řízení Každý rozhodčí je povinen opatřit si předepsaný úbor sestávající se z dlouhých bílých kalhot, bílých šortek nebo trenýrek. Ženy mohou použít rovněž bílé sukně. Horní díl úboru tvoří bílé tričko, košile či halenka bez jakýchkoliv nápisů (výjimku mohou tvořit trička, která jsou s nápisem či emblémem SPČR nebo příslušného závodu např. ME, MS, SP apod.). Použití spodního prádla (nátělníku) jako vrchního ošacení není dovoleno. Úbor v soutěžích UWR se řídí pravidly této disciplíny Pořadatel soutěže má právo zvolit jiný jednotný úbor pro rozhodčí. V tomto případě je pořadatel zajistit takový úbor pro všechny zúčastněné rozhodčí Za jednotný úbor sboru rozhodčích odpovídá hlavní rozhodčí. 11

12 12.7. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při orientačních soutěžích, dbá hlavní rozhodčí především na ochranu rozhodčích před nepohodou, povolením změny oblečení. 13. Průběh závodu Soutěže plavání s ploutvemi a rychlostního plavání pod vodou, orientačního potápění, distančního plavání s ploutvemi (soutěže na volné vodě), podvodních her a lovu ryb Průběh závodu se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví V disciplíně 15RP/10m v kat. E může být dohmat závodníka na cílové stěně bazénu buď pod, nebo nad hladinou. Závodník může druhou část závodu tj. 10m, plavat libovolně (na hladině nebo pod vodou) Soutěže štafet v disciplínách PP, RP a BF V soutěži štafet mají všichni členové štafety povinnost řídit se pokyny hlavního rozhodčího. Zejména zahájit přípravu na start se startovními pokyny (tři krátké hvizdy) Striktně zakázáno je namáčení ploutví v bazénu během závodu. Při porušení tohoto pravidla bude družstvo diskvalifikováno K tomuto účelu má pořadatel povinnost zajistit nádobu s vodou za každý startovní blok Ukončení závodu Ukončení disciplíny (závodu) je dáno pravidly jednotlivých sportovních odvětví Vyzvednutí ztracené výstroje ze dna bazénu může být v průběhu soutěže provedeno jen na povolení hlavního rozhodčího. Zásadně nesmí být prováděno v průběhu závodu nebo přípravy na start po přerušovaném písknutí. Pro UWR platí pravidla této disciplíny V průběhu celé soutěže PP a RP je zakázáno zdržovat se ve vodě bazénu o přestávkách mezi disciplínami. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí. Toto neplatí v případě, že po ukončení jedné části soutěže začíná druhá část rozplaváním Pro OP, DPP, PH a LR zákaz pobytu v akvatoriích je dán pravidly jednotlivých sportovních odvětví Při OP musí závodník opustit akvatorium tak, aby neomezil ostatní soutěžící. 14. Hodnocení výsledků, tituly U výkonnostních soutěží jsou vyhlašováni zpravidla závodníci (družstva), kteří (která) dosáhli (dosáhla) tří nejlepších umístění v závodě, případně součtem závodů. Způsob hodnocení, tj. udělování medailí, diplomů a cen je uváděn v propozicích a ceny jsou udělovány dle možností pořadatele Vítězům mistrovských soutěží přísluší tituly podle čl Medaile se udělují za prvá tři místa Osvědčení o udělení titulu a medaile je diplom, na kterém musí být vyznačeno: název, místo, datum soutěže jméno závodníka (družstva) umístění (u prvních titul) označení disciplíny a kategorie 12

13 razítko a podpisy ředitele soutěže a hlavního rozhodčího Diplomy obdrží minimálně první tři závodníci (družstva) Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplíně. Startuje-li méně, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile. Podmínkou pro udělení titulu a medailí v mistrovských soutěžích OP je navíc podmínka doplavání vítěze do cíle Vyhlašování vítězů v disciplínách PP a RP se koná během soutěže. V ostatních soutěžích pak pokud možno po skončení jednotlivých disciplín, případně po skončení celé soutěže K vyhlášení vítězů se závodníci dostaví v oficiálním úboru svého klubu. Závodník může nastoupit v plavkách, neoprenu, koupacím plášti. 15. Námitky protesty Opodstatněné doložené námitky lze podat v průběhu soutěže při: porušení pravidel soutěže porušení soutěžního řádu, sportovního kalendáře a rozpisu soutěže porušení platných hospodářských směrnic a bezpečnostních předpisů zjištění chyby ve výsledkové listině po jejím vyvěšení v čase dané rozpisem Každé zúčastněné družstvo smí podat protest hlavnímu rozhodčímu soutěže Protest může být podán pouze vedoucím družstva Každý protest musí být podán současně s poplatkem, který je určen propozicemi soutěže Protest proti výsledku musí být podán písemně hlavnímu rozhodčímu během 30 (třiceti) minut po oznámení výsledků nebo do termínu určeném v propozicích soutěže Pokud nesplní protest všechny výše uvedené podmínky, bude jednoznačně považován za neplatný Pokud bude protest uznán platným, poplatek bude bezprostředně vrácen zpět. V opačném případě poplatek propadá ve prospěch pořadatele Každá výsledková listina ukončené disciplíny musí být oficiálně označená časem, ve kterém byla vyvěšena nebo jinak sdělena všem vedoucím družstev. Od tohoto časového okamžiku běží doba pro podání protestu. 16. Všeobecná ustanovení Porušení pravidel soutěže. Porušení pravidel soutěže závodníkem (družstvem) v jejím průběhu má za následek: diskvalifikaci ukončení závodu (soutěže) vyloučení ze závodu (soutěže) potrestání při podvodních hrách Diskvalifikací se rozumí porušení pravidel soutěže, které má za následek, že závodník (družstvo) není hodnocen (hodnoceno) v závodě, ve kterém pravidla porušil (porušilo) O diskvalifikaci závodníka (družstva) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na 13

14 startovním lístku, nebo na lístku pro cílového rozhodčího, obrátkového, rozhodčího pro styl Hlavní časoměřič označí startovní lístek písmenem D a zařadí jej na konec pořadí závodu Do výsledkové listiny se diskvalifikace označí zkratkou porušení pravidel Ukončení závodu (soutěže) v průběhu disciplíny Ukončením závodu se rozumí předčasné ukončení závodu (soutěže) podle pravidel příslušné soutěže. V tomto případě je závodníkovi (družstvu) do hodnocení započítán výsledek, kterého závodník (družstvo) dosáhl (dosáhlo) do okamžiku porušení pravidel soutěže O ukončení závodu (soutěže) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovní lístek Do výsledkové listiny je porušení pravidel označeno příslušnou zkratkou Vyloučení ze závodu (soutěže). Vyloučení ze soutěže se rozumí vyloučení závodníka nebo družstva na zbytek soutěže, případně z celé soutěže, které má za následek disciplinární řízení. Toto neplatí u porušení pravidel u podvodních her Vyloučen na zbytek soutěže může být závodník (družstvo) za hrubé a úmyslné porušení pravidel (úmyslné zdržování a zkažení startu, křížení dráhy apod.), za nesportovní chování (neuposlechnutí rozhodčího, nedůstojné chování apod.) a nedostaví-li se na start bez omluvy Vyloučen zpětně z celé soutěže může být závodník (družstvo) za závažné přestupky vzbuzující veřejné pohoršení narušující průběh celé soutěže (např. nepřijatelné chování, urážky rozhodčího a ostatních osob apod.) O vyloučení rozhoduje hlavní rozhodčí O vyloučení rozhoduje sportovní komise SPČR na návrh hlavního rozhodčího Potrestání při podvodních soutěžích porušení pravidel se řídí jednotlivými pravidly odpovídající disciplíny Podmínky pro pořádání regionálních soutěží PP, RP a DPP Hlavní rozhodčí, kterého zajišťuje pořadatel soutěže, musí mít minimálně kvalifikaci I. třídy a zodpovídá za úroveň soutěže odpovídající pravidlům a soutěžnímu řádu Výsledky regionálních soutěží budou řádně vedeny ve statistice ČR, ale nemohou být vedeny jako nejlepší výkony nebo rekordy Pořadatel soutěže má povinnost zajistit sportovní a slušné chování všech účastníků soutěže včetně diváků. V případě nesportovních projevů ze strany některého účastníka soutěže (i diváka) má hlavní rozhodčí právo přerušit soutěž a požádat pořadatele, aby zajistil další nerušený průběh soutěže. V případě, že toto nemůže pořadatel zajistit, podá hlavní rozhodčí návrh na mimořádné poradě vedoucích na ukončení soutěže. Při nesportovním a nedůstojném chování vedoucího družstva, trenéra nebo doprovodu družstva má hlavní rozhodčí právo vyloučit ze závodu zpětně celé družstvo. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v tomto případě konečné. 14

15 16.4. Na MR ČR družstev v disciplíně PP, RP nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. V případě, že závodníci kat. D budou startovat v disciplíně, kterou mají dle pravidel zakázanou, bude celé družstvo v soutěži diskvalifikováno Pro účast na Mistrovství ČR jednotlivců pokud je pořádané samostatně pro kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP může pořadatel se schválením sportovní komise SPČR omezit účast závodníků, kteří nesplňují dostatečnou výkonnost ve své kategorii. V soutěži nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. Ostatní závodníci kategorie D musí pro účast na Mistrovství ČR splňovat stejnou výkonnost jako kategorie A Na Mistrovstvích ČR kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP není přípustná účast smíšených štafet v soutěži mužů a žen. Další se řídí hracím řádem Mistrovství ČR jednotlivců v platném znění Při soutěžích v DPP má pořadatel povinnost zajistit spojení od kontrolních otočných bodů k hlasateli a pořadateli soutěže formou mobilních telefonů nebo vysílaček. Další se řídí hracím řádem DPP v platném znění. 17. Jury Při poradě vedoucích družstev, před zahájením soutěže se volí odborná jury Úkolem jury je přezkoumat protesty a přijmout o nich rozhodnutí během 1 hodiny po podání protestu Složení a činnost jury se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví Činnost jury začíná zvolením a končí stanovenou dobou po zveřejnění výsledků posledního závodu soutěže Zasedání jury svolává předseda na žádost některého člena, ředitele závodu nebo pro řešení protestu Hlavním kritériem pro rozhodování jury je bezpečnost soutěžících a pravidla soutěže. Jury není oprávněna měnit pravidla soutěže Rozhodnutí jury je konečné V soutěžích PP, RP a DPP je funkce jury zrušena. 18. Uznávání rekordů Každý vedoucí družstva přítomného na soutěži, je povinen v případě vytvoření českého rekordu družstva nebo jednotlivce ze svého družstva, vyplnit Protokol o rekordu a zajistit podpisy příslušných rozhodčích. U elektronické časomíry stačí doložit oficiální výsledky ze závodu s podpisem vedoucího družstva. Takto vyplněný a podepsaný protokol předloží vedoucí družstva sportovní komisi SPČR. V soutěžích PP, RP se vede statistika českých rekordů seniorů a juniorů a statistika nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích B až E. 19. Účast v soutěži Sportovci, kteří nevyhoví podmínkám pravidel, nebudou k soutěži připuštěni Sportovci jsou povinni: znát všeobecná pravidla právě tak jako propozice soutěže, které se zúčastňují striktně dodržovat bezpečnostní pravidla během tréninku i soutěže 15

16 plnit pokyny pořadatele a rozhodčích osobně dbát na to, aby jejich vybavení bylo v souladu s pravidly obracet se na odpovědné osoby pořadatele nebo rozhodčích pouze prostřednictvím svého vedoucího družstva Každé družstvo účastnící se soutěže musí mít svého vedoucího družstva Vedoucí družstva je: zodpovědný za disciplínu členů svého družstva prostředníkem mezi pořadateli, rozhodčími a účastníky V případě nepřítomnosti vedoucího družstva ho může v jeho povinnostech nahradit trenér družstva. 20. Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP V uvedených disciplínách je možné získat následující kvalifikace: Rozhodčí III. třídy Rozhodčí II. třídy Rozhodčí I. třídy Mezinárodní rozhodčí Pro získání jakékoliv kvalifikace je nutná účast na školení (organizuje SK SPČR) Pro zvýšení kvalifikační třídy je nutná účast na nejméně na 10 závodech během posledních dvou let + nové školení Vyšší kvalifikaci není možné získat dříve než po třech letech od udělení stávající kvalifikace Hlavní rozhodčí musí být povinně držitelem I. Třídy Seznam rozhodčích a jejich dosažené nejvyšší třídy bude dostupný na www nebo u SK (v souladu se zákony o ochraně osobnosti) Neaktivní rozhodčí (déle než tři roky bez jediného závodu) budou v seznamu označeni hvězdičkou Neaktivní rozhodčí pro obnovení své činnosti musí být prokazatelně seznámeni s aktuálními pravidly Vzhledem k neustále se měnícím pravidlům se nové školení u neaktivních rozhodčích, kteří se nezúčastnili žádného závodu déle než pět let v řadě Podmínky pro získání kvalifikace mezinárodní rozhodčí jsou v kompetenci sportovní komise CMAS. 16

17 Registrační řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Svaz potápěčů ČR je kolektivním členem světové potápěčské organizace CMAS. Členství ve SPČR je současně členstvím v CMAS. Dokladem o členství ve SPČR je členský průkaz. Člen SPČR je evidován pod členským číslem mateřského klubu. Účast v soutěžích CMAS a SPČR je podmíněna členstvím v SPČR. Pro regulérnost účasti v soutěžích SPČR je nezbytná sportovní registrace. Tento registrační řád řeší pouze podmínky pro provedení, změnu, platnost nebo zrušení sportovní registrace. 2. Registrace členů SPČR 2.1. Sportovec, který se hodlá účastnit potápěčských sportovních soutěží ve smyslu Soutěžního řádu, musí být registrován u registračního orgánu SPČR Registrovaný člen SPČR obdrží registrační doklad s barevným vyznačením všech sportovních odvětví, ve kterých sportovní činnost hodlá provádět plavání s ploutvemi a rychlostní potápění - PP a RP distanční plavání s ploutvemi - DPP orientační potápění - OP podvodní hry - PH lov ryb na nádech - LR 2.3. Pro každou aktivitu je nutná samostatná registrace Registrace je povinná u sportovců všech kategorií Sportovec může být registrován v zahraničí na základě souhlasu sportovní komise SPČR a mateřského klubu. V soutěžích na území ČR může startovat pouze s registrací SPČR Registrovat v SPČR se může i cizí státní příslušník pokud předloží prohlášení Potápěčského svazu své země, že není ve státě, jehož je příslušníkem, registrován. Účast v soutěžích v ČR musí odpovídat podmínkám čl. 2. Soutěžního řádu. 3. Platnost registrace 3.1. Doba platnosti registrace je časově neomezena Registrovaný člen SPČR má právo zúčastňovat se sportovních soutěží v potápěčských sportech, které SPČR pořádá pro své členy a to v souladu s dalšími předpisy a řády, jež jsou vypracovány pro sportovní činnost Registrace člena pozbývá platnosti zasláním písemného sdělení o zrušení registrace (spolu se sdělením je nutno zaslat doklad o registraci) klubem, v kterém je závodník registrován U aktivních závodníků musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného. Pokud je tato zásada porušena, nevztahuje se na vyřazeného čl Registračního řádu Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový klub je možná až po 12-ti měsících od data zrušení registrace. V termínu kratším než 12 měsíců je nutno dodržet všechna ustanovení přestupního řádu. 17

18 4. Provedení registrace 4.1. Přihlášky k registraci členů zasílá mateřský klub registračnímu orgánu SPČR. U nových závodníků (dosud neregistrovaných) v průběhu kalendářního roku kdykoliv Sportovec může být registrován jen za některý klub SPČR. Žádný člen nemůže být v jednom sportovním odvětví registrován za více klubů Mateřský klub může dát souhlas, aby sportovec byl v určitém sportovním odvětví zaregistrován v jiném klubu. Pak přihlášku k registraci provádí klub, v kterém bude sportovec registrován. Musí však být potvrzen souhlas mateřského klubu Přihláška k registraci musí obsahovat - příjmení, jméno, pohlaví - označení sportovního odvětví - rodné číslo (je zároveň registračním číslem) - název klubu - podpis odpovědného pracovníka klubu - razítko klubu Registrační číslo se skládá - zkratka sportovního odvětví - rodné číslo - označení bude provedeno zkratkou podle bodu 2.2 před rodným číslem. 5. Registrační doklad 5.1. Registračním dokladem se rozumí registrační vložka k průkazu Registrační doklad obsahuje - rodné číslo - jméno, příjmení, pohlaví - název klubu - sportovní odvětví - datum vystavení registračního dokladu - razítko a podpis registračního orgánu Registrační doklad je platný obsahuje-li: - všechny údaje bodu razítko mateřského klubu. 6. Potvrzení registrace na další rok 6.1. Za řádně registrovaného sportovce je považován jen ten člen, za kterého byl dle sportovně technických dokumentů SČP nebo SPMS odveden v daném roce svazový příspěvek Potvrzení o zaplacení svazového příspěvku je vyznačeno v průkazu sportovce a za jeho správnost odpovídá zástupce klubu Nedodržení těchto zásad řeší bod 8. tohoto registračního řádu. 7. Změny registrace 7.1. Změnu registrace provádí registrační orgán SPČR na základě souhlasného stanoviska klubu, za který je sportovec zaregistrován Důvodem změny registrace může být: přestup sportovce 7.3. Termíny pro provádění změn registrace stanovuje Přestupní řád Přestupy a hostování řeší Přestupní řád Při změně registrace bude vystaven nový registrační doklad registračním orgánem. Podmínkou je vrácení původního registračního dokladu registračnímu orgánu. 8. Zrušení registrace 8.1. Provádí se na dokladu o zrušení registrace 8.2. Zrušení registrace na žádost klubu na žádost závodníka 18

19 Nezaplacením registračního poplatku nebo neplacení pravidelných členských svazových příspěvků Při neuhrazení stanovených poplatků bude závodník prostřednictvím svého klubu vyzván k uhrazení svých závazků vyplývajících ze stanov svazu SČP / SPMS Pokud ani po výzvě závodník neuhradí své závazky, započne pětiletá lhůta jeho pasivní registrace Během pasivní registrace nemohou být výkony závodníka evidovány v registru sportovců a nemůže se účastnit soutěží družstev až do doby splněných podmínek popsaných v bodu Po uplynutí doby pasivní registrace je nutné registraci obnovit Pozastavení registrace Registrace závodníka bude pozastavena, pokud se v daném roce nezúčastní alespoň dvou závodů registrovaných SPČR Takový závodník bude veden jako neaktivní a není možné ho vykazovat v seznamu závodníků. 19

20 Přestupní řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Přestupní řád rozlišuje tři formy působnosti a činnosti v klubech SPČR: klubové členství registrace hostování Klubové členství může být podle stanov SPČR jen v jednom klubu. Registrace v jednom sportovním odvětví může být pouze v jednom klubu (viz bod 4.2. Registračního řádu). Změna registrace je možná bez změny klubového členství. Povolení hostování je možné bez změny registrace a bez změny klubového členství. 2. Základní ustanovení 2.1. Přestupy sportovců v potápěčských sportech mají napomáhat rozvoji výkonnosti a současně zabezpečovat osobní zájmy sportovců, které jsou zaručeny obecně právními předpisy Každý přestup sportovce do jiného klubu je záležitostí samotného sportovce nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního (mateřského) klubu a nového klubu. Jejich vzájemné vztahy stanoví tento Přestupní řád Všechny přestupy projednává a schvaluje sportovní komise SPČR Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu roku, ale pouze jedenkrát v průběhu následujících 12 měsíců Přestupní řád se vztahuje i na změny v klubové příslušnosti sportovců, u nichž došlo ke zrušení registrace dle článku 3.3 a 3.5 Registračního řádu Po dobu projednání přestupu smí přestupující startovat v soutěžích za původní klub Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu pokračuje trest i v novém klubu. 3. Podmínky přestupu Přestupy v potápěčských sportech se dělí na: přestupy sportovně technické přestupy ostatní 3.1. Přestupy sportovně technické Sportovně-technické přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti. Tyto přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, mateřským klubem a novým klubem, do kterého sportovec přestupuje Vzhledem k tomu, že mateřský klub vynaložil na výchovu sportovce určité finanční prostředky k dosažení výkonnosti, může podmínit souhlas s přestupem vyplacením odstupného Výše odstupného za závodníka, který dosahuje výkonů světového prvenství ( místo) v individuálních disciplínách může být stanoven až ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR 5 000,- Kč. Za závodníky nižší výkonnostní úrovně se odstupné nevyplácí. 20

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více