Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní, Registrační a Přestupní řád"

Transkript

1 Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01

2 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení Organizace soutěží ve sportovním potápění Plánování soutěží Pořádání soutěže Řízení soutěží Přihlášky a doklady Omluva odhlášení Odvolání soutěže Povinnosti přihlášených organizací k soutěži Závodníci Používání výstroje a techniky Rozhodčí Průběh závodu Hodnocení výsledků, tituly Námitky protesty Všeobecná ustanovení Jury Uznávání rekordů Účast v soutěži Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP REGISTRAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Registrace členů SPČR Platnost registrace Provedení registrace Registrační doklad Potvrzení registrace na další rok Změny registrace Zrušení registrace PŘESTUPNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Základní ustanovení Podmínky přestupu Postup při hlášení a provádění přestupu Hostování Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu Odvolání proti rozhodnutí Změna klubového členství

3 PŘILOHY SOUTĚŽNÍHO, REGISTRAČNÍHO A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU 1. Zkratky pro označení porušení pravidel Zkratky pro PP Zkratky pro RP Zkratky pro OP Zkratky pro DPP Rozpis rozhodčích Přestupní lístek Povolení k hostování Protokol o překonání rekordu (česky) Protokol o překonání rekordu (anglicky) Registrační list Zpráva hlavního rozhodčího

4 Soutěžní řád Svazu potápěčů České Republiky 1. Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád je souhrnem sportovně technických a organizačních předpisů a ustanovení platných pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v potápěčském sportu na území ČR. Soutěžní řád slouží jako doplněk k pravidlům jednotlivých disciplín Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná pro všechny složky a členy odborností. Výklad tohoto soutěžního řádu a jeho případné změny nebo doplňky v souladu s příslušnými ústředně vydávanými směrnicemi a pravidly soutěží provádí pouze sportovní komise Svazu potápěčů České republiky Platnost tohoto soutěžního řádu začíná dnem Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví sportovní komise SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem Návrhy na změnu Soutěžního řádu mají právo podat všichni členové SPČR předložením sportovní komisi SPČR. Návrhy budou předloženy na nejbližším zasedání zástupců klubů PP, RP, DPP, OP, UWR, kde proběhne hlasování o jejich schválení. Pro schválení je potřeba nadpoloviční většiny všech klubů (totéž platí pro změny v národních pravidlech) Dnem pozbývá platnost soutěžní řád sportovního potápění platný od Organizace soutěží ve sportovním potápění 2.1. Výkonnostní soutěže Jsou pořádány pro aktivní sportovce sportovního potápění a jejich cílem je prověřování a zvyšování sportovní výkonnosti. Tvoří je soutěže pohárové, ligové, oblastní, memoriály, turnaje apod Mistrovské soutěže Mistrovství ČR je vrcholná soutěž, do které mohou být přihlášeni účastníci všech kategorií za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích, schválených sportovní komisí SPČR. Podmínky účasti mohou být vymezeny výkonnostními limity, počty účastníků apod. Vítězům přísluší titul Mistr ČR s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže Soutěže s mezinárodní účastí Za mezinárodní závody může být vyhlášena výkonnostní a mistrovská soutěž, která má předpoklad vysoké sportovní výkonnosti a potřebné organizační úrovně. Podmínky účasti stanovuje pořadatel v propozicích, schválených sportovní komise SPČR Kontinentální a světové soutěže mohou být pořádány na základě pověření sportovní komise CMAS. Podmínky účasti schvaluje sportovní komise SPČR a sportovní komise CMAS. 3. Plánování soutěží Plánování všech soutěží včetně mezinárodních závodů na území ČR je řízeno sportovní komisí SPČR. Každoročně je zpracován sportovní komisí SPČR kalendář těchto akcí, který je zveřejněn. 4

5 Mezinárodní sportovní kalendář zpracovává CMAS a obsahuje nejvýznamnější sportovní soutěže mezinárodního významu Celostátní kalendář připravuje sportovní komise SPČR a obsahuje tyto soutěže: zahraniční mezinárodní závody, mezinárodní závody v ČR, závody a soutěže v ČR, ostatní závody a soutěže, o jejichž zařazení požádá pořádající organizace garantující kvalitní úroveň Návrh na zařazení akcí do celostátního sportovního kalendáře podávají pořadatelé sportovní komisi písemně do předcházejícího roku Na závody dotované ze SPČR může sportovní komise SPČR delegovat hlavní rozhodčí. Na zápasy UWR se určují rozhodčí dle pravidel pro UWR Sportovní kalendář obsahuje: datum konání soutěže, název soutěže, místo konání soutěže Sportovní komise přihlíží při sestavování sportovního kalendáře k vhodnému termínovému uspořádání s optimální návazností vrcholových soutěží ČR na významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Světové poháry apod.) Termíny a údaje sportovního kalendáře jsou závazné pro všechny pořadatele Případné změny termínů ve sportovním kalendáři schvaluje pouze sportovní komise SPČR a to jen na základě závažných důvodů. 4. Pořádání soutěže 4.1. Pořadatel je povinen ustanovit organizační tým soutěže. Podle rozsahu soutěže jej tvoří tyto osoby. vedoucí organizačního týmu ředitel soutěže vedoucí technického úseku hlavní rozhodčí zdravotník / lékař podle potřeby další osoby nutné pro zajištění soutěže Organizační tým zajišťuje přípravu a organizaci soutěže: zpracovává plán organizačního řízení soutěže, zpracovává plán technického zabezpečení soutěže, zpracovává plán ekonomického zabezpečení soutěže, zpracovává plán propagačního zajištění soutěže, vypracuje propozice soutěže dle bodu 5.2 tohoto řádu. 5. Řízení soutěží Veškeré potápěčské sportovní soutěže musí být organizovány podle platných řádů a pravidel příslušné disciplíny. Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky pro plavání s ploutvemi (dále jen Pravidla pro plavání s ploutvemi ) pravidla pro soutěže v orientačním potápění 5

6 pravidla pro podvodní hry pravidla pro lov ryb na nádech Soutěžní, Registrační, Přestupní a Disciplinární řád Hrací řád příslušné soutěže propozice dané soutěže 5.1. Organizační tým zajišťuje: rozesílání propozic a zvacích dopisů klubům a rozhodčím v dostatečném předstihu potvrzování přijetí přihlášek účastníků prezentaci družstev a rozhodčích kontrolu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, členské průkazy SPČR a registrace ubytování a stravování účastníků vyřizování ekonomických záležitostí svolávání porad zástupců družstev a porad rozhodčích slavnostní zahájení a zakončení soutěží, ceremoniál předávání titulů a cen řízení vlastního průběhu soutěží zveřejňování výsledků zdravotní a bezpečnostní zabezpečení středisko pro tisk, rozhlas, TV technické zajištění soutěže výpočetní, rozmnožovací techniku rozhlas, telefon resp. bezdrátové spojení (vysílačky) startovací zařízení, signalizační zařízení výzdobu, informace, propagaci výstavbu tratí před i v průběhu závodu plnění přístrojů kontrolní zařízení vybavení závodníků zajištění člunů pro rozhodčí kryté centrum pro rozhodčí časoměřiče startovní prostory skladové prostory pro vybavení závodníků 6

7 5.2. Propozice soutěže - jsou zpracovány podle pravidel a řádů pro jednotlivé soutěže a musí obsahovat informace podle následujícího vzoru: Název soutěže Pořadatel Technické zajištění Místo konání Datum konání I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti komu je soutěž určena Přihlášky termín, způsob přihlášení, adresa příjemce Prezentace Pojištění Ubytování Stravování Cestovné Startovné Ostatní informace kontakt na pořadatele II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ Uspořádání soutěže podle jakých pravidel a řádů soutěž probíhá Parametry bazénu Soutěžní podmínky Časomíra Rozhodčí Plnění lahví Protesty Hodnocení soutěže Kategorie a disciplíny Časový rozvrh závodů Pořadí disciplín 5.3. Protokol o soutěži je souhrnem všech písemných sportovně technických a organizačních dokladů a musí obsahovat: druh soutěže, termín a místo konání jméno pořadatele popis závodiště složení sboru rozhodčích seznam zúčastněných družstev pořadí závodů a výsledky s uvedením: jména, příjmení, roku narození závodníka, družstva, výsledného času, mezičasů, rozhodnutí o umístění (diskvalifikace), členů štafet, národních a dalších rekordů zvláštní události, protesty, rozhodnutí hlavního rozhodčího podpis hlavního rozhodčího a vedoucího vyhodnocovacího střediska 7

8 5.4. Z přípravy k hladkému a důstojnému průběhu soutěže vyplývají pořadateli tyto další povinnosti: Rozeslat schválené propozice klubům tak, aby tyto měly nejméně 10 dnů na odeslání předepsané přihlášky ke stanovenému datu přihlášek Připravit závodiště a ostatní náležitosti soutěže podle platných pravidel Zajistit podle možnosti ubytování a stravování Zajistit možnost rozplavání všech závodníků nejméně 30 min. před stanoveným začátkem příslušné části soutěže Připravit pro rozhodčí prostor kolem závodiště tak, aby mohli nerušeně a bez omezení vykonávat svoji funkci Připravit případně další zabezpečení pro všechny aktivní účastníky soutěže (závodníky, rozhodčí, organizátory, delegované osoby). Týká se především tohoto vybavení: startovní lístky, startovní listiny, terče s čísly u ukazování úseků, čluny, veslaře, praporky, zvukovou signalizaci pod vodou, ukazovatele času, skóre apod Zajistit zdravotní a záchrannou službu úměrně rozsahu a druhu soutěže Zajistit pro soutěž dostatečný počet rozhodčích s vyhovující kvalifikací podle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi V přiměřeném časovém předstihu před zahájením soutěže svolat poradu vedoucích družstev. Projednat otázky nutné pro hladký průběh soutěže. Porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí Po skončení prezentace předat hlavnímu rozhodčímu seznam pozvaných a prezentovaných rozhodčích Po poradě vedoucích družstev uspořádat poradu rozhodčích, nejpozději však jednu (1) hodinu před zahájením soutěže. Porady rozhodčích se musí zúčastnit hlavní rozhodčí. Pokud budou pro nedostatek rozhodčích některé funkce kumulovány, je toto nutné uvést do zprávy hlavního rozhodčího a do protokolu soutěže V co nejkratším čase po ukončení závodu (disciplíny) vydat a vyvěsit na určeném místě výsledkovou listinu s udáním času vyvěšení Bezprostředně po skončení soutěže předat zúčastněným družstvům celkovou konečnou výsledkovou listinu Jednu výsledkovou listinu zaslat na adresu pracovníka, určeného sportovní komisí SPČR, který zpracovává a vydává výkonnostní přehled závodníků Zachovat záznamy rozhodčích nejméně po dobu šesti měsíců po skončení soutěže. 6. Přihlášky a doklady 6.1. Přihlášky je nutné zaslat dle pokynů pořadatele a vydaných propozic Přihláška je považována za doručenou, pouze pokud pořadatel písemně (možno elektronicky) potvrdil přijetí, věcnou a formální správnost přihlášky. Povinností pořadatele je reagovat na zaslanou přihlášku nejpozději den následující po termínu určenému k zaslání přihlášek Přihlásí-li klub závodníka k většímu počtu disciplín než povolují propozice soutěže nebo soutěžní řád, nebo start odporuje Pravidlům pro plavání s ploutvemi, má pořadatel 8

9 povinnost vyškrtnout závodníka ze všech nadpočetných disciplín. V případě porušení pravidel, nezařazovat závodníka do startovní listiny Podmínkou účasti ve všech soutěžích ve sportovním potápění (dle bodu 2.) je předložení těchto dokladů: podepsaný členský průkaz Svazu potápěčů ČR potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti odpovídající platné legislativě ČR ne starší než jeden rok registrační průkaz popř. seznam registrovaných hráčů u soutěží URW další doklady a potvrzení předepsané propozicemi 7. Omluva odhlášení 7.1. Není-li přihlášení závodníka do některých disciplín právoplatně odhlášeno, musí tento startovat ve všech disciplínách, ke kterým byl přihlášen a pořadatel jeho přihlášku přijal Závodník, který se bez omluvy nedostaví k předstartérovi v jednom závodě, nesmí startovat v žádném dalším závodě téže soutěže včetně štafet. Omluvit je třeba i ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odvolána, kteří se však k soutěži nedostavili Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení. 8. Odvolání soutěže 8.1. Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom vyrozumět všechna přihlášená družstva, rozhodčí, delegované osoby. Informace o zrušení akce musí být odeslána tak, aby nedošlo k odjezdu účastníků na místo konání. Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným složkám, delegovaným osobám a rozhodčím Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že pořadatel soutěž řádně nepřipravil vybavení závodiště, zdravotnické a hygienické zabezpečení, počet kvalifikovaných rozhodčích apod., svolá jury, která rozhodne, bude-li se soutěž vůbec konat. V soutěžích PP, RP a DPP rozhoduje o dalším konání soutěže hlavní rozhodčí po poradě s vedoucími družstev Rozhodne-li hlavní rozhodčí, že soutěž bude konána, je nutné přijmout taková opatření, aby byly zachovány základní předpoklady pro bezpečnost účastníků a bylo umožněno objektivní hodnocení závodů a to i za cenu redukce programu. Tato opatření musí být uvedena do protokolu soutěže a ve zprávě hlavního rozhodčího, který současně uvede, zda takto dosažené výkony jsou porovnatelné s ostatními závody a je možné je zahrnout do evidence výkonů případně rekordů Pořadatel, který při přípravě či průběhu soutěže zásadně porušil ustanovení soutěžního řádu nebo příslušných pravidel, bude volán k disciplinárnímu řízení sportovní komisí SPČR Pokud soutěž bude odvolána, je pořadatel povinen vrátit startovné, proplatit cestovní náležitosti delegovaným osobám a rozhodčím Dojde-li k nenadálé vážné situaci, která znemožní uskutečnění závodu, budou důsledky řešeny sportovní komisí SPČR. 9. Povinnosti přihlášených organizací k soutěži 9.1. Potvrdit pořadateli soutěže svoji účast v termínu určeném propozicemi a oznámit ve stanoveném termínu požadavky na noclehy a případně další potřeby. 9

10 9.2. Dostavit se včas k soutěži, nebo se omluvit nejpozději 36 hod. před plánovaným příjezdem. Vzniknou-li přesto pořadateli prokazatelně výdaje, je přihlášená organizace v případě pozdního odhlášení účasti povinna je uhradit Zajistit účast a sportovní vystupování svých závodníků na nástupech, představování a vyhlašování výsledků v předepsaném jednotném úboru; účastnit se všech porad vedoucích družstev Ukázněným vystupováním pomáhat pořadatelům v zajištění bezpečnosti na závodišti a klidnému průběhu soutěže, řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích a setrvat na závodišti až do oficiálního ukončení soutěže. Neúčast výpravy na slavnostním ukončení soutěže může omluvit pouze ředitel soutěže. 10. Závodníci závodnice (Pro zjednodušení textu soutěžního řádu uváděno pouze mužské oslovení, platné však i pro ženy) Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle mezinárodních resp. národních pravidel. Neplatí pro soutěže UWR O věkové kategorii rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce. Přechod do vyšší kategorie se uskutečňuje k 1. lednu následujícího kalendářního roku, v němž závodník dosáhne předepsaného věku Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie se neprovádí. Závodníci mladší kategorie se mohou zúčastnit soutěže starší věkové kategorie, ale jen v rozsahu počtu startů a délky tratí své věkové kategorie s případným omezením dle rozpisu soutěže. Rovněž omezení týkající se potápěčské výstroje musí být dodrženo Závodník smí v jedné soutěži startovat pouze v jedné věkové kategorii vyjma štafet, kde může být použit pro doplnění štafety vyšší kategorie. V závodech OP se provádí vyhodnocení startu juniora jak v kategorii mužů, tak v kategorii juniorů Pro jednotlivé kategorie platí tato omezení v disciplínách s výstrojí: Závodníci kategorie E v soutěžích PP, RP a DPP smí plavat nejdelší trať 800 m na hladině. V disciplíně na nádech (RP) je stanovena délka trati pod vodou 15 m. Zbývající část 25 m bazénu smí závodník plavat na hladině. Jsou jim dovoleny nejvýše 3 starty za půlden. Velikost ploutví je pro ně omezena na 500 mm délky, 240 mm šířky neobuté ploutve (u nastavených ploutví laminátem). U zakoupených ploutví od výrobce může být délka v toleranci 5 cm. Monoploutev je dovolena, ale maximální rozměr listu je omezen na velikost 500 x 500 mm Pro ostatní kategorie platí omezení podle mezinárodních resp. národních pravidel Závodníci všech kategorií musí být registrováni podle registračního řádu. Registraci provádí registrační orgán sportovní komise SPČR Závodník dle čl smí startovat v soutěžích uvedených v čl. 2 tohoto řádu jen s platnou registrací Start mimo soutěž lze povolit závodníkům, kteří nesplnili podmínky účasti tím, že např. do soutěže regionálně nepatří, ale jejich účast je přínosem pro úroveň soutěže či v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. starty reprezentantů apod.). O startu mimo soutěž rozhoduje pořadatel. Podmínkou startu je předložení všech předepsaných dokladů. 10

11 11. Používání výstroje a techniky Závodníci smí používat výstroj dovolenou pravidly jednotlivých disciplín Pořadatelé a všichni účastníci jsou povinni dodržovat: bezpečnostní směrnice potápění směrnice pro provoz tlakových láhví, potápěčských dýchacích a oživovacích přístrojů Používání dopingových látek nebo jiných nedovolených prostředků k získání vítězství nebo lepšího výkonu je přísně zakázáno a bude posuzováno podle příslušných mezinárodních předpisů CMAS a WADA a národní ADV ČR. Všechny informace lze získat také na 12. Rozhodčí Hlavní rozhodčí Pozici hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. Tento však musí splňovat předepsanou minimální kvalifikaci (bod tohoto řádu). V případě soutěže dotované SPČR může osobu hlavního rozhodčího delegovat SK. Pořadatel je povinen toto rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího. Na zápasy UWR jsou určeni rozhodčí dle pravidel pro UWR Hlavní rozhodčí vyhotoví zprávu o průběhu závodu (příloha 8) včetně seznamu rozhodčích (příloha 2) a zašle ji předsedovi sportovní komise SPČR V případě, že se na soutěž nedostaví hlavní rozhodčí (do doby převzetí závodiště), převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, schválený dohodou vedoucích družstev. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mezi přítomnými rozhodčími s nejvyšší kvalifikací los Řídí-li soutěž náhradní hlavní rozhodčí a původně delegovaný hlavní rozhodčí se dostaví v jejím průběhu, převezme funkci hlavního rozhodčího po skončení probíhající disciplíny Pro všechny soutěže pozve pořadatel potřebný počet rozhodčích dle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi Rozhodčí, který delegování nebo pozvánku přijal, je povinen svoji účast pořadateli potvrdit v určeném termínu a řídit se dále pokyny pořadatele. Nemůže-li se soutěže zúčastnit, je povinen se ve stanoveném termínu omluvit tomu, kdo jej delegoval nebo pozval. V případě, že se delegovaný nebo pozvaný rozhodčí nedostaví bez omluvy, bude s ním zahájeno disciplinární řízení Každý rozhodčí je povinen opatřit si předepsaný úbor sestávající se z dlouhých bílých kalhot, bílých šortek nebo trenýrek. Ženy mohou použít rovněž bílé sukně. Horní díl úboru tvoří bílé tričko, košile či halenka bez jakýchkoliv nápisů (výjimku mohou tvořit trička, která jsou s nápisem či emblémem SPČR nebo příslušného závodu např. ME, MS, SP apod.). Použití spodního prádla (nátělníku) jako vrchního ošacení není dovoleno. Úbor v soutěžích UWR se řídí pravidly této disciplíny Pořadatel soutěže má právo zvolit jiný jednotný úbor pro rozhodčí. V tomto případě je pořadatel zajistit takový úbor pro všechny zúčastněné rozhodčí Za jednotný úbor sboru rozhodčích odpovídá hlavní rozhodčí. 11

12 12.7. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při orientačních soutěžích, dbá hlavní rozhodčí především na ochranu rozhodčích před nepohodou, povolením změny oblečení. 13. Průběh závodu Soutěže plavání s ploutvemi a rychlostního plavání pod vodou, orientačního potápění, distančního plavání s ploutvemi (soutěže na volné vodě), podvodních her a lovu ryb Průběh závodu se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví V disciplíně 15RP/10m v kat. E může být dohmat závodníka na cílové stěně bazénu buď pod, nebo nad hladinou. Závodník může druhou část závodu tj. 10m, plavat libovolně (na hladině nebo pod vodou) Soutěže štafet v disciplínách PP, RP a BF V soutěži štafet mají všichni členové štafety povinnost řídit se pokyny hlavního rozhodčího. Zejména zahájit přípravu na start se startovními pokyny (tři krátké hvizdy) Striktně zakázáno je namáčení ploutví v bazénu během závodu. Při porušení tohoto pravidla bude družstvo diskvalifikováno K tomuto účelu má pořadatel povinnost zajistit nádobu s vodou za každý startovní blok Ukončení závodu Ukončení disciplíny (závodu) je dáno pravidly jednotlivých sportovních odvětví Vyzvednutí ztracené výstroje ze dna bazénu může být v průběhu soutěže provedeno jen na povolení hlavního rozhodčího. Zásadně nesmí být prováděno v průběhu závodu nebo přípravy na start po přerušovaném písknutí. Pro UWR platí pravidla této disciplíny V průběhu celé soutěže PP a RP je zakázáno zdržovat se ve vodě bazénu o přestávkách mezi disciplínami. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí. Toto neplatí v případě, že po ukončení jedné části soutěže začíná druhá část rozplaváním Pro OP, DPP, PH a LR zákaz pobytu v akvatoriích je dán pravidly jednotlivých sportovních odvětví Při OP musí závodník opustit akvatorium tak, aby neomezil ostatní soutěžící. 14. Hodnocení výsledků, tituly U výkonnostních soutěží jsou vyhlašováni zpravidla závodníci (družstva), kteří (která) dosáhli (dosáhla) tří nejlepších umístění v závodě, případně součtem závodů. Způsob hodnocení, tj. udělování medailí, diplomů a cen je uváděn v propozicích a ceny jsou udělovány dle možností pořadatele Vítězům mistrovských soutěží přísluší tituly podle čl Medaile se udělují za prvá tři místa Osvědčení o udělení titulu a medaile je diplom, na kterém musí být vyznačeno: název, místo, datum soutěže jméno závodníka (družstva) umístění (u prvních titul) označení disciplíny a kategorie 12

13 razítko a podpisy ředitele soutěže a hlavního rozhodčího Diplomy obdrží minimálně první tři závodníci (družstva) Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplíně. Startuje-li méně, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile. Podmínkou pro udělení titulu a medailí v mistrovských soutěžích OP je navíc podmínka doplavání vítěze do cíle Vyhlašování vítězů v disciplínách PP a RP se koná během soutěže. V ostatních soutěžích pak pokud možno po skončení jednotlivých disciplín, případně po skončení celé soutěže K vyhlášení vítězů se závodníci dostaví v oficiálním úboru svého klubu. Závodník může nastoupit v plavkách, neoprenu, koupacím plášti. 15. Námitky protesty Opodstatněné doložené námitky lze podat v průběhu soutěže při: porušení pravidel soutěže porušení soutěžního řádu, sportovního kalendáře a rozpisu soutěže porušení platných hospodářských směrnic a bezpečnostních předpisů zjištění chyby ve výsledkové listině po jejím vyvěšení v čase dané rozpisem Každé zúčastněné družstvo smí podat protest hlavnímu rozhodčímu soutěže Protest může být podán pouze vedoucím družstva Každý protest musí být podán současně s poplatkem, který je určen propozicemi soutěže Protest proti výsledku musí být podán písemně hlavnímu rozhodčímu během 30 (třiceti) minut po oznámení výsledků nebo do termínu určeném v propozicích soutěže Pokud nesplní protest všechny výše uvedené podmínky, bude jednoznačně považován za neplatný Pokud bude protest uznán platným, poplatek bude bezprostředně vrácen zpět. V opačném případě poplatek propadá ve prospěch pořadatele Každá výsledková listina ukončené disciplíny musí být oficiálně označená časem, ve kterém byla vyvěšena nebo jinak sdělena všem vedoucím družstev. Od tohoto časového okamžiku běží doba pro podání protestu. 16. Všeobecná ustanovení Porušení pravidel soutěže. Porušení pravidel soutěže závodníkem (družstvem) v jejím průběhu má za následek: diskvalifikaci ukončení závodu (soutěže) vyloučení ze závodu (soutěže) potrestání při podvodních hrách Diskvalifikací se rozumí porušení pravidel soutěže, které má za následek, že závodník (družstvo) není hodnocen (hodnoceno) v závodě, ve kterém pravidla porušil (porušilo) O diskvalifikaci závodníka (družstva) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na 13

14 startovním lístku, nebo na lístku pro cílového rozhodčího, obrátkového, rozhodčího pro styl Hlavní časoměřič označí startovní lístek písmenem D a zařadí jej na konec pořadí závodu Do výsledkové listiny se diskvalifikace označí zkratkou porušení pravidel Ukončení závodu (soutěže) v průběhu disciplíny Ukončením závodu se rozumí předčasné ukončení závodu (soutěže) podle pravidel příslušné soutěže. V tomto případě je závodníkovi (družstvu) do hodnocení započítán výsledek, kterého závodník (družstvo) dosáhl (dosáhlo) do okamžiku porušení pravidel soutěže O ukončení závodu (soutěže) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovní lístek Do výsledkové listiny je porušení pravidel označeno příslušnou zkratkou Vyloučení ze závodu (soutěže). Vyloučení ze soutěže se rozumí vyloučení závodníka nebo družstva na zbytek soutěže, případně z celé soutěže, které má za následek disciplinární řízení. Toto neplatí u porušení pravidel u podvodních her Vyloučen na zbytek soutěže může být závodník (družstvo) za hrubé a úmyslné porušení pravidel (úmyslné zdržování a zkažení startu, křížení dráhy apod.), za nesportovní chování (neuposlechnutí rozhodčího, nedůstojné chování apod.) a nedostaví-li se na start bez omluvy Vyloučen zpětně z celé soutěže může být závodník (družstvo) za závažné přestupky vzbuzující veřejné pohoršení narušující průběh celé soutěže (např. nepřijatelné chování, urážky rozhodčího a ostatních osob apod.) O vyloučení rozhoduje hlavní rozhodčí O vyloučení rozhoduje sportovní komise SPČR na návrh hlavního rozhodčího Potrestání při podvodních soutěžích porušení pravidel se řídí jednotlivými pravidly odpovídající disciplíny Podmínky pro pořádání regionálních soutěží PP, RP a DPP Hlavní rozhodčí, kterého zajišťuje pořadatel soutěže, musí mít minimálně kvalifikaci I. třídy a zodpovídá za úroveň soutěže odpovídající pravidlům a soutěžnímu řádu Výsledky regionálních soutěží budou řádně vedeny ve statistice ČR, ale nemohou být vedeny jako nejlepší výkony nebo rekordy Pořadatel soutěže má povinnost zajistit sportovní a slušné chování všech účastníků soutěže včetně diváků. V případě nesportovních projevů ze strany některého účastníka soutěže (i diváka) má hlavní rozhodčí právo přerušit soutěž a požádat pořadatele, aby zajistil další nerušený průběh soutěže. V případě, že toto nemůže pořadatel zajistit, podá hlavní rozhodčí návrh na mimořádné poradě vedoucích na ukončení soutěže. Při nesportovním a nedůstojném chování vedoucího družstva, trenéra nebo doprovodu družstva má hlavní rozhodčí právo vyloučit ze závodu zpětně celé družstvo. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v tomto případě konečné. 14

15 16.4. Na MR ČR družstev v disciplíně PP, RP nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. V případě, že závodníci kat. D budou startovat v disciplíně, kterou mají dle pravidel zakázanou, bude celé družstvo v soutěži diskvalifikováno Pro účast na Mistrovství ČR jednotlivců pokud je pořádané samostatně pro kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP může pořadatel se schválením sportovní komise SPČR omezit účast závodníků, kteří nesplňují dostatečnou výkonnost ve své kategorii. V soutěži nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. Ostatní závodníci kategorie D musí pro účast na Mistrovství ČR splňovat stejnou výkonnost jako kategorie A Na Mistrovstvích ČR kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP není přípustná účast smíšených štafet v soutěži mužů a žen. Další se řídí hracím řádem Mistrovství ČR jednotlivců v platném znění Při soutěžích v DPP má pořadatel povinnost zajistit spojení od kontrolních otočných bodů k hlasateli a pořadateli soutěže formou mobilních telefonů nebo vysílaček. Další se řídí hracím řádem DPP v platném znění. 17. Jury Při poradě vedoucích družstev, před zahájením soutěže se volí odborná jury Úkolem jury je přezkoumat protesty a přijmout o nich rozhodnutí během 1 hodiny po podání protestu Složení a činnost jury se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví Činnost jury začíná zvolením a končí stanovenou dobou po zveřejnění výsledků posledního závodu soutěže Zasedání jury svolává předseda na žádost některého člena, ředitele závodu nebo pro řešení protestu Hlavním kritériem pro rozhodování jury je bezpečnost soutěžících a pravidla soutěže. Jury není oprávněna měnit pravidla soutěže Rozhodnutí jury je konečné V soutěžích PP, RP a DPP je funkce jury zrušena. 18. Uznávání rekordů Každý vedoucí družstva přítomného na soutěži, je povinen v případě vytvoření českého rekordu družstva nebo jednotlivce ze svého družstva, vyplnit Protokol o rekordu a zajistit podpisy příslušných rozhodčích. U elektronické časomíry stačí doložit oficiální výsledky ze závodu s podpisem vedoucího družstva. Takto vyplněný a podepsaný protokol předloží vedoucí družstva sportovní komisi SPČR. V soutěžích PP, RP se vede statistika českých rekordů seniorů a juniorů a statistika nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích B až E. 19. Účast v soutěži Sportovci, kteří nevyhoví podmínkám pravidel, nebudou k soutěži připuštěni Sportovci jsou povinni: znát všeobecná pravidla právě tak jako propozice soutěže, které se zúčastňují striktně dodržovat bezpečnostní pravidla během tréninku i soutěže 15

16 plnit pokyny pořadatele a rozhodčích osobně dbát na to, aby jejich vybavení bylo v souladu s pravidly obracet se na odpovědné osoby pořadatele nebo rozhodčích pouze prostřednictvím svého vedoucího družstva Každé družstvo účastnící se soutěže musí mít svého vedoucího družstva Vedoucí družstva je: zodpovědný za disciplínu členů svého družstva prostředníkem mezi pořadateli, rozhodčími a účastníky V případě nepřítomnosti vedoucího družstva ho může v jeho povinnostech nahradit trenér družstva. 20. Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP V uvedených disciplínách je možné získat následující kvalifikace: Rozhodčí III. třídy Rozhodčí II. třídy Rozhodčí I. třídy Mezinárodní rozhodčí Pro získání jakékoliv kvalifikace je nutná účast na školení (organizuje SK SPČR) Pro zvýšení kvalifikační třídy je nutná účast na nejméně na 10 závodech během posledních dvou let + nové školení Vyšší kvalifikaci není možné získat dříve než po třech letech od udělení stávající kvalifikace Hlavní rozhodčí musí být povinně držitelem I. Třídy Seznam rozhodčích a jejich dosažené nejvyšší třídy bude dostupný na www nebo u SK (v souladu se zákony o ochraně osobnosti) Neaktivní rozhodčí (déle než tři roky bez jediného závodu) budou v seznamu označeni hvězdičkou Neaktivní rozhodčí pro obnovení své činnosti musí být prokazatelně seznámeni s aktuálními pravidly Vzhledem k neustále se měnícím pravidlům se nové školení u neaktivních rozhodčích, kteří se nezúčastnili žádného závodu déle než pět let v řadě Podmínky pro získání kvalifikace mezinárodní rozhodčí jsou v kompetenci sportovní komise CMAS. 16

17 Registrační řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Svaz potápěčů ČR je kolektivním členem světové potápěčské organizace CMAS. Členství ve SPČR je současně členstvím v CMAS. Dokladem o členství ve SPČR je členský průkaz. Člen SPČR je evidován pod členským číslem mateřského klubu. Účast v soutěžích CMAS a SPČR je podmíněna členstvím v SPČR. Pro regulérnost účasti v soutěžích SPČR je nezbytná sportovní registrace. Tento registrační řád řeší pouze podmínky pro provedení, změnu, platnost nebo zrušení sportovní registrace. 2. Registrace členů SPČR 2.1. Sportovec, který se hodlá účastnit potápěčských sportovních soutěží ve smyslu Soutěžního řádu, musí být registrován u registračního orgánu SPČR Registrovaný člen SPČR obdrží registrační doklad s barevným vyznačením všech sportovních odvětví, ve kterých sportovní činnost hodlá provádět plavání s ploutvemi a rychlostní potápění - PP a RP distanční plavání s ploutvemi - DPP orientační potápění - OP podvodní hry - PH lov ryb na nádech - LR 2.3. Pro každou aktivitu je nutná samostatná registrace Registrace je povinná u sportovců všech kategorií Sportovec může být registrován v zahraničí na základě souhlasu sportovní komise SPČR a mateřského klubu. V soutěžích na území ČR může startovat pouze s registrací SPČR Registrovat v SPČR se může i cizí státní příslušník pokud předloží prohlášení Potápěčského svazu své země, že není ve státě, jehož je příslušníkem, registrován. Účast v soutěžích v ČR musí odpovídat podmínkám čl. 2. Soutěžního řádu. 3. Platnost registrace 3.1. Doba platnosti registrace je časově neomezena Registrovaný člen SPČR má právo zúčastňovat se sportovních soutěží v potápěčských sportech, které SPČR pořádá pro své členy a to v souladu s dalšími předpisy a řády, jež jsou vypracovány pro sportovní činnost Registrace člena pozbývá platnosti zasláním písemného sdělení o zrušení registrace (spolu se sdělením je nutno zaslat doklad o registraci) klubem, v kterém je závodník registrován U aktivních závodníků musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného. Pokud je tato zásada porušena, nevztahuje se na vyřazeného čl Registračního řádu Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový klub je možná až po 12-ti měsících od data zrušení registrace. V termínu kratším než 12 měsíců je nutno dodržet všechna ustanovení přestupního řádu. 17

18 4. Provedení registrace 4.1. Přihlášky k registraci členů zasílá mateřský klub registračnímu orgánu SPČR. U nových závodníků (dosud neregistrovaných) v průběhu kalendářního roku kdykoliv Sportovec může být registrován jen za některý klub SPČR. Žádný člen nemůže být v jednom sportovním odvětví registrován za více klubů Mateřský klub může dát souhlas, aby sportovec byl v určitém sportovním odvětví zaregistrován v jiném klubu. Pak přihlášku k registraci provádí klub, v kterém bude sportovec registrován. Musí však být potvrzen souhlas mateřského klubu Přihláška k registraci musí obsahovat - příjmení, jméno, pohlaví - označení sportovního odvětví - rodné číslo (je zároveň registračním číslem) - název klubu - podpis odpovědného pracovníka klubu - razítko klubu Registrační číslo se skládá - zkratka sportovního odvětví - rodné číslo - označení bude provedeno zkratkou podle bodu 2.2 před rodným číslem. 5. Registrační doklad 5.1. Registračním dokladem se rozumí registrační vložka k průkazu Registrační doklad obsahuje - rodné číslo - jméno, příjmení, pohlaví - název klubu - sportovní odvětví - datum vystavení registračního dokladu - razítko a podpis registračního orgánu Registrační doklad je platný obsahuje-li: - všechny údaje bodu razítko mateřského klubu. 6. Potvrzení registrace na další rok 6.1. Za řádně registrovaného sportovce je považován jen ten člen, za kterého byl dle sportovně technických dokumentů SČP nebo SPMS odveden v daném roce svazový příspěvek Potvrzení o zaplacení svazového příspěvku je vyznačeno v průkazu sportovce a za jeho správnost odpovídá zástupce klubu Nedodržení těchto zásad řeší bod 8. tohoto registračního řádu. 7. Změny registrace 7.1. Změnu registrace provádí registrační orgán SPČR na základě souhlasného stanoviska klubu, za který je sportovec zaregistrován Důvodem změny registrace může být: přestup sportovce 7.3. Termíny pro provádění změn registrace stanovuje Přestupní řád Přestupy a hostování řeší Přestupní řád Při změně registrace bude vystaven nový registrační doklad registračním orgánem. Podmínkou je vrácení původního registračního dokladu registračnímu orgánu. 8. Zrušení registrace 8.1. Provádí se na dokladu o zrušení registrace 8.2. Zrušení registrace na žádost klubu na žádost závodníka 18

19 Nezaplacením registračního poplatku nebo neplacení pravidelných členských svazových příspěvků Při neuhrazení stanovených poplatků bude závodník prostřednictvím svého klubu vyzván k uhrazení svých závazků vyplývajících ze stanov svazu SČP / SPMS Pokud ani po výzvě závodník neuhradí své závazky, započne pětiletá lhůta jeho pasivní registrace Během pasivní registrace nemohou být výkony závodníka evidovány v registru sportovců a nemůže se účastnit soutěží družstev až do doby splněných podmínek popsaných v bodu Po uplynutí doby pasivní registrace je nutné registraci obnovit Pozastavení registrace Registrace závodníka bude pozastavena, pokud se v daném roce nezúčastní alespoň dvou závodů registrovaných SPČR Takový závodník bude veden jako neaktivní a není možné ho vykazovat v seznamu závodníků. 19

20 Přestupní řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Přestupní řád rozlišuje tři formy působnosti a činnosti v klubech SPČR: klubové členství registrace hostování Klubové členství může být podle stanov SPČR jen v jednom klubu. Registrace v jednom sportovním odvětví může být pouze v jednom klubu (viz bod 4.2. Registračního řádu). Změna registrace je možná bez změny klubového členství. Povolení hostování je možné bez změny registrace a bez změny klubového členství. 2. Základní ustanovení 2.1. Přestupy sportovců v potápěčských sportech mají napomáhat rozvoji výkonnosti a současně zabezpečovat osobní zájmy sportovců, které jsou zaručeny obecně právními předpisy Každý přestup sportovce do jiného klubu je záležitostí samotného sportovce nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního (mateřského) klubu a nového klubu. Jejich vzájemné vztahy stanoví tento Přestupní řád Všechny přestupy projednává a schvaluje sportovní komise SPČR Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu roku, ale pouze jedenkrát v průběhu následujících 12 měsíců Přestupní řád se vztahuje i na změny v klubové příslušnosti sportovců, u nichž došlo ke zrušení registrace dle článku 3.3 a 3.5 Registračního řádu Po dobu projednání přestupu smí přestupující startovat v soutěžích za původní klub Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu pokračuje trest i v novém klubu. 3. Podmínky přestupu Přestupy v potápěčských sportech se dělí na: přestupy sportovně technické přestupy ostatní 3.1. Přestupy sportovně technické Sportovně-technické přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti. Tyto přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, mateřským klubem a novým klubem, do kterého sportovec přestupuje Vzhledem k tomu, že mateřský klub vynaložil na výchovu sportovce určité finanční prostředky k dosažení výkonnosti, může podmínit souhlas s přestupem vyplacením odstupného Výše odstupného za závodníka, který dosahuje výkonů světového prvenství ( místo) v individuálních disciplínách může být stanoven až ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR 5 000,- Kč. Za závodníky nižší výkonnostní úrovně se odstupné nevyplácí. 20

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Svaz potápěčů České republiky

Svaz potápěčů České republiky Svaz potápěčů České republiky SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP závodní činnost plavání s ploutvemi 2 0 1 5 STRUKTURA SVAZŮ Svaz potápěčů České republiky Divers Association of Czech Republic IČO:

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Základní ustanovení Článek 1 1. Přestupní řád Českého svazu házené stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti registrovaného člena Českého svazu házené

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ 2011 přebor ČR kategorie B a C Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice Datum konání: 25. 6. - 26. 6. 2011

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP Svaz potápěčů České republiky SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PP / DPP 2 0 1 7 2 diver@svazpotapecu.cz Svaz potápěčů České republiky Divers Association of Czech Republic IČO: 537225 Na Strži 9, 140 00 Praha

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace /5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace /5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PŘESTUPNÍ ŘÁD KAPITOLA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014. KAPITOLA

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL PŘESTUPNÍ ŘÁD PŘESTUPNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává PŘESTUPNÍ ŘÁD platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností

Více

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax SPORTOVNÍ ODBOR LRU - MUŠKA RADY ČRS Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3 (linka 134), fax 274 811 754 www.rybsvaz.cz ORGANIZAČNÍ POKYNY pro pořádání závodů (Platí od 1. 4. 2007 - jen pro

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Přestupní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce III. Přestupní řád ČFK (rev. 1 ze dne 1.2.2016) Obsah 1. Poslání přestupního řádu ČFK 2. Základní ustavení 3. Podmínky pro přestup 4. Ohlášení přestupu 5. Rozhodnutí

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává REGISTRAČNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. REGISTRAČNÍ

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Charakter Licenčního řádu 1.1.1. Tento České Triatlonové Asociace o.s. (dále též ČTA ) byl schválen Radou ČTA dne 7.10.2012 je

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky

Odvolací řád ŠSČR. Článek 1 - Základní ustanovení. Článek 2 - Námitky Odvolací řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Odvolací řád ŠSČR stanovuje podmínky pro uplatnění práva členů ŠSČR podávat námitky a odvolávat se proti rozhodnutím učiněným v 1. instanci. 2. Odvolací

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 1.8.2012 Stránka 1 z 8 REGISTRAČNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V ČASQ III. KOLEKTIVNÍ REGISTACE IV. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGTISTRACÍ

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád Přestupní řád Základní ustanovení 1. Sportovci, kteří se aktivně účastní soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR), musí být registrováni v souladu s Registračním řádem. Registrací

Více

Pravidla soutěže v disciplínách TFA

Pravidla soutěže v disciplínách TFA RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Pravidla soutěže v disciplínách TFA Určené pro seriál soutěží MILEVSKÝ POHÁR T.F.A 2016 Konané pod organizací Racing Rescue

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno

S M Ě R N I C E. pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno S M Ě R N I C E pro organizaci hasičské ligy Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno 1 Předmět úpravy 1.1 Okresní odborná Rada mládeže okresu Kladno (dále jen OORM Kladno ) organizuje hasičskou ligu

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Mistrovství České republiky Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Mistrovství České republiky Vodní záchranné služby ČČK, z.s. Mistrovství České republiky Vodní záchranné služby ČČK, z.s. Bazénové disciplíny ILS Brno 10. 11. 12. 2016 Za laskavé podpory: Krajského úřadu Jihomoravského kraje Městské části Brno - sever Sponzoři 1

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Svaz potápěčů České republiky. ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají ŽĎÁRSKÝ GUMÁK 2017

Svaz potápěčů České republiky. ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají ŽĎÁRSKÝ GUMÁK 2017 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají ŽĎÁRSKÝ GUMÁK 2017 otevřený mezinárodní závod v BI-FINS a rychlostním potápění kat. A,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování PŘESTUPNÍ ŘÁD Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy registrovaný

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2016 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od: 1. července 2011 Číslo jednací: 006-22-05-11 Směrnice

Více

(platný od )

(platný od ) Kapitola 1 - Základní pojmy PŘESTUPNÍ ŘÁD (platný od 1.1.2017) 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád

Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. disciplinární řád Vnitřní organizační směrnice č. 1/2010 VV SKP Nymburk o.s. Schváleno usnesením VV SKP Nymburk o.s. dne 4.2.2010 disciplinární řád A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají

Více

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK Svaz potápěčů České republiky LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín Proposice soutěže MODRÝ MÍTINK Otevřený mezinárodní závod víceboj BI-FINS a závod v plavání s ploutvemi Krytý bazén Nový Jičín

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS

REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS REGISTRAČNÍ ŘÁD ČMFS článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen ČMFS), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR

REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR REGISTRAČNÍ ŘÁD FAČR článek 1 Základní ustanovení 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR), který stanoví jeho příslušnost (členství)

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD

KAPITOLA 4 ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD KAPITOLA 4 REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ODDÍL A REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 změna 05/2014 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 23. listopadu 2014 Účinnost

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK).

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 4. Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise (dále jen MK). REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává tento REGISTRAČNÍ ŘÁD, platný pro soutěže v sálovém fotbalu futsalu pořádané v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014.

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.18. 6.2014 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené květen 2016 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých vnitřních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční plnění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Úplné znění po úpravách schválených prezidiem ČSTS dne Přestupový řád. Přestupový řád ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

Úplné znění po úpravách schválených prezidiem ČSTS dne Přestupový řád. Přestupový řád ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI 1 ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI 1. je součástí Organizační řádu ČSTS. 2. řeší v návaznosti na Stanovy čl.6 změny zprostředkování individuelního členství. Pro účely tohoto řádu se označují a) ukončení

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více