Lovci Treasure hunters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lovci Treasure hunters"

Transkript

1 Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer Vášeň / Passion 19 Milník / Milestone 16 Know-how Peter Weiss: Chceme zůstat elektroprodejcem s osobním přístupem We want to remain the electronics and appliances dealer with a personal touch Mistři svého oboru Masters in their field Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front Lovci Treasure hunters 10POKLADŮ LETNÍ KLÍČ SUMMER KEY

2 Obsah / Summary 2 Zastávka / Station 24 Lovci POKLADŮ Treasure hunters 10 Klíč / Key Kde ve své firmě můžete najít ukrytý zlatý poklad? Nejen odpověď, ale i tu nejpřesnější mapu má pro vás na straně 10 rubrika Klíč. Navíc poradí, co pro svou dobrodružnou výpravu nesmíte zapomenout. Where can you find gold treasure hidden in your company? You'll not only find the answer, but also a detailed map of how to find it on page 10 in the Key section, along with advice on what not to forget on your adventure. yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Až na vrcholky hor To the very mountain tops Švédské běsnění Swedish fury Esence / Essence Vize / Vision Nespoutáni létem Unfettered summer Report Autogram / Autograph Superschopnosti pro merchandisery Super powers for merchandisers Flashback: 1985 Ten Náš Systém is System of Ours Klíč / Key Lovci pokladů Treasure hunters Know-how Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front lines Milník / Milestone Mistři svého oboru Masters in their eld Leporelo / Pop-up Londýn jinak, než ho znáte London like you've never seen it Zastávka / Station Až na vrcholky hor To the very mountain tops In Placák není na žabky It may be at, but don't use it as a skipping stone Vášeň / Passion Peter Weiss: Chceme zůstat elektroprodejcem s osobním přístupem We want to remain the electronics and appliances dealer with a personal touch Apetýt / Appetite Maison Guerbé Rare Esence / Essence Švédské běsnění Swedish fury Focus Elvis ožil pro KVADOS DAY Elvis came back from the dead for KVADOS DAY

3 Nespoutáni létem Unfettered summer Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je téměř u konce a vy se možná stejně jako já ptáte, kam se opět tak rychle vytratilo. Přes jeho rozmary s lámáním rekordů na obou stranách stupnice teploměru nám bude chybět. Léto nás do určité míry svazuje, protože jej máme spojené s dovolenými, časem odpočinku s našimi nejbližšími. Na tyto chvíle se těšíme po celý rok a chceme, aby trvaly co nejdéle. V podstatě se však jedná o stereotyp. A ten není žádoucí nikde, ani v byznysu. Dear readers, summer is nearly at an end, and you might ask, as I ask myself, where it went so quickly. Despite record-breaking temperatures, both high and low, the season will be missed. To a certain degree, we identify so closely with summer as it means holidays and time spent relaxing with our loved ones. We look forward to these times all year long, and wish they would last as long as possible. But this is essentially a stereotype, something that's never desirable, not even in business. Vize / Vision 3 yourk your key to success Léto / Summer 2013

4 Vize / Vision Více než dvacet let na trhu si zakládáme na pružnosti a vstřícnosti, na znalosti klientů a jejich potřeb. For more than twenty years, we have prided ourselves on exibility and responsiveness, on our knowledge of clients and their needs. 4 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Stereotyp. Už jen to slovo vyvolává podvědomé negativní asociace neměnný vzorec, nudu, fádnost, zkostnatělost. Neustálé opakování téhož neznamená, že to dobře funguje. Chybí operativa, pružná reakce na měnící se podmínky a prostředí, a tak není možná efektivita. Přesto manažeři řady firem spoléhají v době ekonomické krize na lpění na starých pořádcích a odmítají změnu. Domnívají se, že zákazníka znají, i když jej nikdy neviděli. Věří, že mají dostatek informací, a tak aktivně nekomunikují. Nechávají se omámit podsunutými čísly, která neprověřují ani neanalyzují. Jsou spoutáni svým dogmatickým myšlením. Takovým se pomáhá těžko. Naštěstí mezi ně nepatříte. Své organizace řídíte podle skutečných okolností, dat a čísel. Pravidelně pracujete s řadou dostupných zdrojů, naplno využíváte potenciál informačních technologií a řešení Účinná a trvalá řešení s potenciálem vyvinutých KVADOSem. Jsme hrdí na partnerství s vámi, neboť i pro nás je přínosem a příležitostí překonávat nové

5 prostředky a otevřela jim cestu k pružnému, modernímu a hospodárnému fungování. Přeji vám, abyste se mohli ve své práci vždy rozhodovat volně a podle správných dat dodaných našimi řešeními. Věřím, že si pak budete moci najít čas na své nejbližší v průběhu celého roku a nikoliv jen v dikci léta. výzvy. Nechceme totiž zůstat přešlapovat na místě, nehodláme se nechat svázat ani omámit úspěchem. Více než dvacet let na trhu si zakládáme na pružnosti a vstřícnosti, na znalosti klientů a jejich potřeb. Těšíme se na společná shledání, protože víme, že nám s důvěrou svěříte své aktuální problémy, že budeme hledat jejich rychlá, účinná a trvalá řešení. Ta navíc budou mít pozitivní potenciál rozvoje vašeho byznysu v budoucnu. Hlavním tématem tohoto yourk je efektivita správy budov a navazujících procesů. V oblasti facility managementu panuje přes mladost oboru vysoká míra stereotypnosti, která by po svém odbourání dokázala firmám ušetřit ohromné Stereotype. Just the word itself arouses subconscious negative associations static formulas, boredom, tediousness, ossification. Constant repetition of the same thing does not mean it works well. Efficiency is not possible when there is a lack of operative response and flexible reaction to changing conditions and environments. Nevertheless, during times of economic crisis, managers at many companies cling to the old order and reject change. They think they know the customer, even when they have never seen him. They believe they have sufficient information and thus fail to actively communicate. They let themselves be lulled by manipulated numbers, which they never check or analyse. They are fettered by their dogmatic thinking. Such people are difficult to help. Fortunately, you're not one of them. Effective, long-lasting solutions with potential You manage your organisation according to real circumstances, data and numbers. You regularly work with a variety of available resources and make full use of the potential of the information technologies and solutions developed by KVADOS. We are proud of our partnership with you, as it's also beneficial for us and an opportunity to overcome new challenges. We don't want to stay where we are, just treading water, we don't intend to be fettered or intoxicated by our success. For more than twenty years, we have prided ourselves on flexibility and responsiveness, on our knowledge of clients and their needs. We look forward to our next meeting, because we know that you will confide in us and share your current problems, that together we will look for fast, effective and permanent solutions. And these will have positive potential for the development of your business in the future. The main theme of this edition of yourk is the efficient management of buildings and related processes. In spite of being a relatively young field, facility management exhibits a higher degree of stereotype which, when eliminated, enables companies to save enormous resources and opens the door to more flexible, modern and efficient operations. I wish you the ability to always be able to make decisions freely in your work, according to accurate data supplied by our solutions. I am sure that you will then find time for your loved ones the whole year through, not just during the summer. Daniela Šulcová ekonomická ředitelka Economic Director Vize / Vision 5 yourk your key to success Léto / Summer 2013

6 Datové centrum získalo lepší konektivitu Data centre improves connectivity Report 6 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 S vazbou na zvyšování počtu klientů využívajících služby datového centra navýšila společnost KVADOS jeho záložní konektivitu k síti internet a posílila vnitřní infrastrukturu novou technologií HP Virtual Connect FlexFabric. Spolehlivá průchodnost datových linek je jedním z pečlivě monitorovaných parametrů. K zachování nepřetržitého provozu při výpadku jedné linky využívá mydatacenter dvou nezávislých připojení k internetu. Obě jsou realizována optickými kabely a jsou konfigurována jako hlavní a záložní spoj. Hlavní připojení disponuje rychlostí 100 Mb/s obousměrně a záložní bylo navýšeno na 50 Mb/s. Přepojení mezi hlavním a záložním spojem je automatické. Modulární technologie HP Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/s umožňuje připojení virtualizovaných serverů blade k libovolné datové (LAN) či úložné (SAN) síti prostřednictvím jednoho zařízení, které koncentruje provoz dovnitř skříní a připojuje se přímo k sítím LAN a SAN zároveň. Došlo tak ke snížení rizika poruchy a zjednodušení veškerých změn v infrastruktuře. Například přidávat, přesouvat a nahrazovat servery lze nyní během několika minut namísto dnů, čímž se minimalizuje délka případného výpadku služeb. Taktéž se výrazně zrychlily přenosy dat, a to především u velkých databázových serverů či ve špičkách. In conjunction with the increased number of clients using data centre services, KVADOS has increased its back-up connectivity to the internet and strengthened its internal infrastructure with new HP Virtual Connect FlexFabric technology. Reliable throughput of data lines is one of many carefully monitored parameters. To maintain non-stop operation during an outage of one line, mydatacenter uses two independent connections to the internet; both employ optical cables and are configured as primary and back-up connections. The primary connection has a speed of 100 Mb/s in both directions and the back-up speed has been increased to 50 Mb/s. Switching between primary and back-up connections takes place automatically. HP Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/s modular technology enables the connection of virtual server blades to any data (LAN) or storage (SAN) network using a single device that converges traffic inside enclosures and directly connects to LAN and SAN networks at the same time. This reduces the risk of downtime and simplifies all changes in infrastructure. For example, it is now possible to add, move or replace servers in a matter of minutes instead of days, which minimises the length of any service outage. At the same time, it significantly increases data transfer speed, especially for large database servers and during peak hours. VÍCE INFORMACÍ More information: Vysoký rating ekonomické stability KVADOSu je potvrzen High rating of KVADOS' economic stability confirmed KVADOS je i přes přetrvávající ekonomickou krizi a složitou situaci v segmentu IT dlouhodobě ve vynikající ekonomické kondici a bezchybně plní své závazky. Tuto skutečnost si společnost nechala potvrdit nezávislým skóringovým hodnocením renomované firmy Bisnode Česká republika. Ta je členem mezinárodní sítě Dun & Bradstreet (D&B), celosvětového lídra v poskytování ekonomických informací o podnikatelských subjektech. V aktuální prověrce získal KVADOS podle metodik D&B rating A1 a failure score 100 (na stupnici 0 100, kde vyšší hodnota znamená menší pravděpodobnost úpadku), čímž znovu potvrdil svou stabilitu a serióznost vůči klientům a obchodním partnerům. Společnost udržuje svou ekonomickou stabilitu trvale, například v lednu 2012 získala hodnocení AA (vynikající) ČEKIA Stability Award. Despite the ongoing economic crisis and the complicated situation in the IT sector, KVADOS remains in excellent long-term financial condition and continues to meet all its obligations. To confirm this fact, the company had an independent rating of its economic stability performed by Bisnode Czech Republic, a prestigious member of the international Dun & Bradstreet (D&B) network, a global leader in providing economic information on businesses. In the current audit, using D&B methodology, KVADOS received an A1 rating and failure score of 100 (where on a scale of 0 100, a higher score means a lower probability of default), which re-confirmed our stability and reliability with respect to clients and business partners. The company continues to maintain high economic stability; for example, in January 2012 it received an AA (excellent) ČEKIA Stability Award. A1 ***** FAILURE SCORE 100 VÍCE INFORMACÍ More information:

7 myavis odečítá elektroměry pro SŽDC myavis reads electric meters for SŽDC myavis Field Service slouží energetickému dispečinku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) k odečtům spotřebované elektrické energie. Organizační jednotka SŽDC Správa železniční energetiky je hlavním odběratelem elektřiny od výrobců a distribuuje ji k jednotlivým drážním odběratelům. Spotřebu odečítají technici se 45 mobilními zařízeními Motorola ES400 vybavenými řešením myavis, osvědčeným například u společností ČEZ či RWE. myavis Field Service is used by power dispatchers at Railway Infrastructure Administration (SŽDC) to read electric meters and monitor the amount of electricity consumed. The SŽDC organisational unit Railway Energy Administration, is a major client of power companies, which then distributes electricity to individual railway businesses. Technicians determine the exact amount of power consumed by each customer using 45 Motorola ES400 mobile devices equipped with myavis software, a proven solution tested by power companies such as ČEZ and RWE. VÍCE INFORMACÍ More information: KVADOS rozšiřuje program odborného vzdělávání zaměstnanců KVADOS expands employee training programme Report 7 yourk your key to success Léto / Summer 2013 Společnost KVADOS posiluje odborné vzdělávání zaměstnanců, aby nadále udržela pozici předního středoevropského vývojáře a distributora vlastních softwarových řešení. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie získala dotaci na projekt Pojďte s námi růst. V jeho rámci vznikne tým interních lektorů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat dalším pracovníkům. K cílům patří také podpora vzdělávání pomocí specializovaných externích školení a rozvíjení rovných příležitostí žen a mužů. Dojde rovněž ke zpracování osnov nových školení, jejichž nabídka bude veřejně k dispozici vedoucím i řadovým pracovníkům. Kurzy je připraví na nové úkoly či jinou pozici v kariérním růstu. Volit lze i ze škály specializovaných externích seminářů. Projekt běží od letošního května a potrvá do dubna Předpokládá se, že aktivně podpoří 50 zaměstnanců a 190 úspěšných absolventů kurzů, přičemž se jeho výsledky kladně promítnou do inovací kvadosáckých produktů. Rozvíjení rovných příležitostí žen a mužů dokládá, že obor ICT nemusí být jen pánskou doménou. KVADOS is expanding its employee training programme to maintain its position as a leading Central European developer and distributor of its own software solutions. It has received funds from the European Union Human Resources and Employment Operational Programme for its Come Grow with Us project. This will establish a team of company instructors, who will pass on their knowledge and experience to other employees. The project also supports specialised external training programmes and promotes equal opportunity for men and women. A plan of new training courses will be posted and made available to all company employees. These courses will prepare employees for new tasks or positions as part of their career development. It will also be possible to choose from a wide range of specialised external seminars. The project began in May and will run until April We expect to actively support 50 employees and 190 successful course graduates, while this increase in knowledge will be positively reflected in the innovation of KVADOS products. By fostering equal opportunities for women and men, we also aim to show that ICT need not be a solely male domain. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Autogram / Autograph Superschopnosti pro merchandisery Super powers for merchandisers 8 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Už nikdy prázdný regál. To není zaklínadlo, ale budoucnost vystavování a prodeje zboží. Právě vystavování zboží je jedním z nejstarších prvků reklamy, který se využívá od dob antického Řecka. Na významu neztratilo, ba naopak. Dnes se artikl, který není v regálu, na správném místě, tudíž zákazníkovi na očích, prostě neprodá. Nechcete se o odbyt obávat? Dejte merchandiserům superschopnosti! Společnost ppm factum ve spolupráci s KVADOSem vyvinula naprosto unikátní řešení ppm shelf track. Jeho technologickým základem je mobilní informační systém myavis pro platformu Android. Zcela nové jsou funkce navržené ppm, které mění pohled na působení merchandiserů. Ti nezodpovídají pouze za doplňování sortimentu, ale i kontrolu cen, instalaci, údržbu a stav POP a POS materiálů nebo hladký průběh speciálních promo akcí. Dosud byl ovšem problém takové pracovníky efektivně řídit a kontrolovat, mnohdy chyběla zpětná vazba a aktuální informace, selhávala vzájemná komunikace. Bez papírů, online S řešením ppm shelf track se ledacos změní. Manažeři prodávaných značek získají na všech úrovních online náhled na práci merchandiserů a stav jednotlivých obchodů. Při příchodu do prodejny se merchandiser přihlásí k PDA, které zaznamená čas a GPS pozici. Poté začíná návštěva a pracovník plní předem de novaný seznam úkolů. Doplňuje zboží, pořizuje fotodokumentaci, vede si poznámky. Po ukončení návštěvy se opět uloží GPS souřadnice a čas. Veškeré informace se přenášejí datovou pumpou na centrální server, odkud jsou oprávněným uživatelům přístupné přes internetové rozhraní manažerského reportingu. Pokud se vyskytne problém a merchandiser nestíhá dorazit na další prodejnu podle harmonogramu, může si operativně návštěvy přesunout. Systém automaticky informuje nadřízené. Pro merchandisera je rovněž výraznou pomocí, že má všechny aktivity naplánované na den zaznamenány v PDA a za pochůzkami vyráží přímo z domova. No more empty shelves ever again. at's not a magic spell, but the future for the display and sale of goods. Displaying goods is one of the oldest elements of advertising, dating back to the days of Ancient Greece. Over the years, it has become no less important. Today, a product that's not on the shelf, in the right place, and therefore seen by the customer, simply does not sell. If you don't want to worry about your sales, give merchandisers super powers! In cooperation with KVADOS, ppm factum has developed a totally unique system called ppm shelf track. Technologically, it is based on the myavis mobile information system for the Android platform. It boasts entirely new functions designed and developed by ppm that will change your view of the work of merchandisers. Merchandisers are not only responsible for restocking goods, but also checking prices and displays, maintaining POP and POS materials, and ensuring promotional events run smoothly. To date, it has been a problem to e ciently monitor and manage their activities, with little or no feedback and up-to-date information, while communication often broke down. No paper, but online e ppm shelf track solution changes all that. Managers of retail brands obtain an online overview of all levels of the work of merchandisers and the status of individual stores. When entering a store, the merchandiser logs into his/her PDA, which records the time and GPS position. en the visit begins, and the employee carries out a prede ned list of tasks. He/she restocks goods, takes pictures and makes notes. At the end of the visit, he/she records the GPS coordinates and time again. All information is transmitted by a data pump to a central server, which provides authorised users with access to management reports through an internet interface. If a problem occurs and the merchandiser is not able to make it to the next store according to his/her schedule, he/she may reschedule this visit as required. e system automatically noti es his/her superior. e system is also a considerable help for merchandisers, as all activities planned for the day are listed in the PDA and they can set out for visits directly from home. Více informací o ppm shelf track More information about ppm shelf track solution at

9 Ten Náš Systém This System of Ours Rok Year Mikropočítače řady TNS Náhoda ze Slušovic TNS microcomputers A fortuitous development from Slušovice V podstatě náhoda stála u zrodu přístrojů TNS v polovině 80. let minulého století v Agrokombinátu Slušovice. Zemědělské družstvo používalo na počítání mezd komputer, který zaplnil celou místnost, a přesto na začátku 80. let jeho kapacita již nestačila. Tehdejší vedení rozhodlo o výrobě vlastních mikropočítačů. Dostaly název TNS, což původně znamenalo Terminal Network System. Programátoři je začali nazývat Ten Náš Systém. I když s osmibitovými počítači přišli inženýři v době, kdy na západě byly minulostí, snažili se držet krok se světem. První verze, TNS HC z roku 1985, byla osazena procesorem Z80 a pamětí RAM 128 kb. Druhý v řadě, TNS HC-8, měl na rozdíl od svého předchůdce RAM 256 kb. Výstup na obrazovku umožňoval v 16 barvách a fungoval jako terminál k počítačům SMEP či JSEP. Ovládání podporovalo myš i joystick. Operační systém TNS- -DOS dovoloval použít programy Wordstar a Supercalc a programovat ve vyšších programovacích jazycích jako Fortran, Cobol, C, Prolog, Fort nebo Turbo Pascal. TNS SL64 spatřil světlo světa v roce 1987 a tvořil již kompaktní celek. Monitor odvozený od televizoru Merkur se napájel přímo z počítače a měl zabudované audio a video vstupy. Dvě 5,25palcové disketové mechaniky se připojovaly k řadiči SAB 2797-B od Siemensu. Externí klávesnice pocházela přímo ze slušovické dílny. Vybavena byla českou abecedou i příkazy, třeba Enter zněl Vezmi. Obsahovala i další klávesy s názvy Start, Stop, Ano, Ne či Spec. S její pomocí se daly zadávat příkazy jako s Ctrl. Přes veškerou snahu nemohly v 90. letech přístroje TNS konkurovat počítačům renomovaných rem a záhy se staly nostalgickou vzpomínkou v počítačových muzeích. Fortuitous circumstances led to the development of TNS devices at Agrokombinát Slušovice in the mid-80s. e agricultural cooperative had been using a computer that lled an entire room to calculate wages, yet its capacity was already insu cient by the early '80s. Company management at the time decided to develop their own microcomputers, which were given the name TNS, originally standing for Terminal Network System. However, Czech programmers soon began referring to them as Ten Náš Systém or is System of Ours. Even though Czech engineers came up with an eight-bit processor at a time when these were already passé in the West, they tried to keep pace with the rest of the world. e rst version in 1985, the TNS HC, was equipped with a Z80 processor and 128 kb RAM. e second in the series, the TNS HC- -8, improved on its predecessor by increasing RAM to 256 kb. With a 16-colour display output, it functioned as a terminal for SMEP or JSEP computers and was controlled with either a mouse or joystick. e TNS-DOS operating system enabled the use of programs such as Wordstar and Supercalc and programming in higher programming languages such as Fortran, Cobol, C, Prolog, Fort or Turbo Pascal. e TNS SL64 saw the light of day in 1987 and was now a compact unit. e monitor, which was based on a Merkur television, drew power directly from the computer and had built-in audio and video inputs. Two 5.25 inch oppy drives were connected to a SAB 2797-B control unit from Siemens. e remarkable external keyboard came straight from the Slušovice workshops. It was designed with a Czech alphabet and featured Czech commands, such as Vezmi instead of Enter. Other keys were named Start, Stop, Ano, Ne or Spec. is last key was used to enter commands, similar to the use of Ctrl. Despite considerable e ort in the '90s, TNS devices were unable to compete with computers produced by renowned companies and soon became just a nostalgic memory relegated to computer museums. Parametry Specifications Displej Display CPU Paměť Memory OS 31 cm, 16 colours Z kb 1 MB RAM CP/M, TNS-DOS Flashback 9 yourk your key to success Léto / Summer 2013

10 Klíč / Key 10 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Lovci POKLADŮ Treasure hunters

11 Hledání pokladů je...tradicí, vášní, dobrodružstvím, v některých zemích jako třeba na Slovensku i zločinem. S touto tematikou bylo natočeno hodně filmů, popsáno mnoho stránek, naprogramováno nespočet řádků kódů počítačových her a zrodila se nejedna legendární fiktivní postava. Vzpomeňme třeba krásnou Laru Croft, odvážného Indiana Jonese, chrabrého Flynna Carsena či nezastavitelného Benjamina Franklina Gatese. Pro ně byly poklady osudem stříbrného plátna. Co možná nevíte, že i ve vaší společnosti se poklady ukrývají a snad i dobrodružství při jejich odhalování! Hledání pokladů je fenoménem také v současném reálném světě. Den co den se tisíce lidí oddávají aktivnímu pohybu v přírodě a loví kešky geocaching je vlastně stylem života, protože trofeje mohou ležet ukryté takřka kdekoliv. Zpravidla je to ovšem na místech zajímavých, leč opomíjených, přehlížených. Jejich pozice není lovcům neznámá, vedou si internetové deníky s přesnými GPS souřadnicemi. Treasure hunting is......a tradition, passion, adventure and, in some countries such as Slovakia, even a crime. It has been the subject of many films, countless pages of writing, millions of lines of computer game code, and has given birth to numerous legendary fictional characters. Remember beautiful Lara Croft, courageous Indiana Jones, valiant Flynn Carsen or unstoppable Benjamin Franklin Gates, to name but a few. For them, treasure was fated by the silver screen. What you might not know however, is that there is also hidden treasure in your company, and perhaps an adventure or two in its discovery! Treasure hunting is still a phenomenon in today's real-world. Day after day, thousands of people head to the great outdoors to hunt caches geocaching is really more of a lifestyle, because trophies can lie hidden absolutely anywhere. Usually, these are interesting places, though often forgotten or overlooked. Their locations are not unknown to seekers, as they keep detailed internet diaries with precise GPS coordinates. But let's return to the world of business; here too, we can seek and find unseen and often unexpected treasures, understandably with the help of information technologies. Of course, we won't be searching for old chests buried under tons of earth or lying on the ocean floor. We'll be looking elsewhere, somewhere much closer right on your own premises, with an eye to their management. It's in these activities, collectively known as facility management, than many companies have a hidden gold mine!

12 Klíč / Key Vraťme se ale do sféry byznysu. I zde můžeme hledat a nacházet nevídané a mnohdy neočekávané poklady, pochopitelně s pomocí informačních technologií. Nebudeme ovšem pátrat po starobylých truhlicích pod tunami zeminy či na dnech oceánů. Poohlédneme se jinde, mnohem blíže přímo ve vašich objektech a zaměříme se na jejich správu. V těchto činnostech, souhrnně nazývaných facility management, mají totiž mnohé firmy schovaný skutečný zlatý důl! GEOCACHING 12 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Geocaching je outdoorová aktivita s prvky sportu a kolektivní hry. Poprvé se hrál 3. května 2000 těsně poté, co americké úřady umožnily využití signálu GPS bez umělé odchylky i pro civilní účely. Okamžitě si získal popularitu po celém světě, dnes se mu věnuje přes 5 milionů lidí nazývaných geocacherů, česky poněkud vtipně kačerů. Ti se snaží odhalit skoro 2 a čtvrt milionu ukrytých schránek takzvaných keší, kterých je několik typů rozdělených dle velikosti či charakteru. Rozlišuje se i obtížnost nalezení na stupnici 1 až 5. Pro milovníky adrenalinu existují náročnější drsnokeše ukryté ve skalách, korunách stromů i podzemí. Jejich získání často podmiňuje rozluštění šifer. Geocaching is an outdoor activity with an element of team sports. It was rst played on 3 May 2000, right after the American government rst enabled civilian use of GPS signals without intentional signal degradation. It immediately became popular all over the world, and there are more than 5 million geocachers worldwide today, humorously referred to in Czech as drakes. ese enthusiasts seek out over two million hidden containers, known as caches, which are divided into several types depending on their size and nature. e di culty of nding them is rated on a scale of 1 to 5. For those who thrive on adrenaline, there are also extremely hard to reach caches hidden in cli s, treetops, and underground. To get to them, one must often also decipher a code. Slovníkový paradox Ať už využíváte služeb externí společnosti, nebo si zajišťujete správu objektů sami, případně působíte jako poskytovatel facility managementu, je dobré si o této oblasti říct pár důležitých faktů. Předně, že jde o poměrně novou disciplínu, mezi manažerskými jednu z nejmladších. I proto je její zvládání u mnoha subjektů podceněno a dochází k plýtvání, nehospodárnosti a úniku prostředků. V době, kdy se svět stále potýká s ekonomickou krizí, je tedy nasnadě těmto nežádoucím stavům čelit a usilovat o efektivitu. Není to přitom zdaleka tak těžké, jak by se na první pohled zdálo. Navíc se tím odbourá slovníkový paradox. Z de nice totiž vyplývá, že facility management by měl integrovat činnosti v rámci organizace, aby zajistil a rozvíjel služby podporující a zvyšující efektivnost její základní aktivity. Praxe je ovšem opačná. Zlato pod kobercem ukryté Facility management zatím jako nový a teprve se etablující obor nevyvíjí dostatečný tlak na úspory a hospodárnost. Leckde chybí přesně a důsledně nastavené procesy, monitoring, exibilita, ale i zdánlivě samozřejmé věci jako evidence vydaného materiálu a stav zásob na skladě. Náhradní žárovky se nakupují ve velkém, aniž by někdo analyzoval aktuálně uložené množství nebo jaký typ se nejčastěji vydává a v jakém množství a kde vlastně svítí. Údržbáři vyplňují papírové lístečky, které donášejí na centrálu, aby je přepsala asistentka. A o ostraze se ví jen to, že na vrátnici sedí hlídač. Změnit takovou praxi lze rychle s ohromnými, snadno prokazatelnými výsledky díky řešení myfaber. Je to jako najít pod kobercem kryjícím prasklé prkno v podlaze džbán plný zlaťáků.

13 Čas na změnu Řada procesů facility managementu se v podstatě neliší od jiných servisních činností, další se dokonce překrývají. Tak proč by pro facility management měla platit zvláštní pravidla? Důvod neexistuje. Je holý nesmysl nechávat údržbáře čekat v centrále a po každém zásahu je povolávat zpět s papírovou hlášenkou, kterou předají asistentce či dispečerovi k přepsání do excelovské tabulky. Místo toho můžete exibilně plánovat kapacity pro pravidelnou údržbu, čímž budete předcházet nepříjemným havarijním situacím. U těch v řešení myfaber dokážete vést evidenci hlášení, typu zásahu, sledovat využitý materiál i nástroje, návaznost na skladové zásoby spotřebovaného materiálu i monitorovat reálnou GPS pozici pracovníka tedy mít jistotu, že na místo zásahu vyrazil, dojel a práci skutečně odvedl. A nezaskočil si přitom po cestě na jedno dobře orosené s pevnou pěnou Rovněž rutinní prohlídka periodické údržby bude mít soupis úkolů, které technik odvede a jejich splnění potvrdí, případně doplní i o fotodokumentaci. Vše elektronicky v PDA s automatickou synchronizací dat na centrální server. Na nic tedy nezapomene a nehrozí žádná pohroma ze zanedbání. Provedený úkon veri kuje přímo do PDA kompetentní osoba. Nebudeme pátrat po starobylých truhlicích pod tunami zeminy či na dnech oceánů... We won't be searching for old chests buried under tons of earth or lying on the ocean floor... True to de nition Whether you are already using the services of an external company or managing your own facility, or whether you are a facility management services provider, it may be a good idea to mention a few important facts about this field. Firstly, it's a relatively new discipline, and one of the youngest management fields. Therefore, it is often underestimated by many organisations, leading to waste, inefficiency and lost resources. At a time when the world is still struggling with an economic crisis, it's obvious this area needs to be addressed to attain maximum efficiency. And it isn't nearly as difficult as it first seems. What's more, it will enable your company to be true to the definition of facility management, which states that facility management should integrate activities within an organisation and secure and develop services increasing the efficiency of basic activities, whereas in practice the opposite is often the case. Gold hidden under the carpet As a new field just becoming established, facility management often fails to exert sufficient pressure on cost-cutting and efficiency. There may be a lack of consistent and precisely set processes, monitoring, flexibility, as well as obvious things like records of issued material or stock inventory. Replacement light bulbs are purchased in bulk without anyone analysing the actual number in storage, or what kind of bulbs are used most often, in what amount and where. Maintenance employees fill out paper slips, which are then sent to headquarters to be copied by a secretary. And the only thing people know about security is that a guard sits at the front desk. Such practices can be quickly changed with enormous and easily demonstrable results by using the myfaber solution. It's like finding a pot of gold hidden under a cracked floorboard beneath the carpet. Time for a change A number of facility management processes do not differ much from other service activities, and some even overlap. So why should there be special rules for facility management? There's no reason. It's complete nonsense to keep a maintenance worker waiting at headquarters or call him back after every little job with a paper report to give the secretary or dispatcher to enter into Excel spreadsheets. Instead, you can flexibly plan company capacity for regular maintenance, which will prevent unpleasant emergency situations. And in such situations, myfaber enables you to keep records of reports and the type of work performed, track the materials and tools used and their impact on stocks of consumables, and monitor the real-time GPS position of employees so that you can be sure they have set off and arrived at the site and actually performed the work, instead of stopping off for a nice cold one on the way Routine maintenance inspections will also have a list of tasks that employees will carry out and confirm when completed, or supplement with photo documentation. All this takes place electronically using a PDA with automatic data synchronisation on a central server. Nothing is forgotten and there can be no impending calamities due to neglect. The completion of tasks is verified directly through the PDA by a competent person. yourk your key to success Léto / Summer 2013 Klíč / Key 13

14 Klíč / Key 14 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Vytoužená odměna Zatímco pro geocachera je vytouženou odměnou nalezení keše a rozšíření vlastní sbírky úlovků, pro manažera či společnost zodpovědnou za facility management je úspěch ještě příjemnější dá se vyjádřit v uspořených penězích i čase. Nastolení efektivity nejen do oblastí technického facility managementu (provozně-technická správa a údržba objektů, servisní zásahy u infrastruktury a vybavení, zásahy v havarijních situacích, energetické dodávky), ale i do souboru netechnických aktivit (úklid, ostraha, recepce) pomůže na výsluní každé společnosti ať už si správu řeší vnitřně, najímá si na ni externí rmu nebo takové služby poskytuje dalším organizacím. Zahoďte mapu k tajnému pokladu v podzemí a vydejte se s řešením myfaber odkrýt a využít vlastní rezervy! Coveted reward While the coveted reward for geocachers is to locate the cache and add it to their collection of trophies, for a manager or company responsible for facility management, success is even more enjoyable it can be expressed in saved money and time. Achieving efficiency not only in terms of technical facility management (building operations and maintenance, repair of infrastructure and equipment, response to emergency situations, power supply), but also non-technical activities such as cleaning, security and reception, will be a boon to every company whether it handles administration internally, hires an external company for such work, or provides such services to other organisations. Throw away your tattered map to buried treasure and use the myfaber solution to discover and utilise your untapped resources! Facility management by měl integrovat činnosti uvnitř organizace, aby zajistil a rozvíjel služby podporující a zvyšující efektivnost její základní aktivity Facility management should integrate activities within an organisation and secure and develop services increasing the efficiency of basic activities

15 FACILITY MANAGEMENT Výhody řešení myfaber Advantages of the myfaber solution Kořeny facility managementu jsou v USA sedmdesátých let 20. století. Tehdy jeho primární funkci, pečování o správu a provoz budov, značně ovlivnily volně přestavitelné příčky pro kancelářské prostory. Druhým zásadním impulzem pro rozvoj disciplíny byl nástup výpočetní techniky, což znamenalo ke každému pracovišti zajistit vhodné rozvody, osvětlení a další nezbytnosti. V tu chvíli musel facility management začít řešit i podpůrné činnosti jako správu energií, osvětlení, údržbu, revize a opravy technického zařízení budovy či odpadové hospodářství. Patří sem dále kurýrní a poštovní služby, úklidové práce, datová centra a zpracování dat, telekomunikační provoz, skladovací služby, parková úprava, ale též správa vozového parku, recepce, tlumočení a překlady, bezpečnostní služby, rozúčtování nájemného a dalších poplatků, deratizace, stěhování, údržba výtahů, kopírování, tiskové služby nebo remní stravování či catering pro speciální příležitosti. V Evropě se s touto oblastí řízení setkáváme až od 90. let. Nejprve se etablovala ve Velké Británii, Francii, zemích Beneluxu, Skandinávii a později i v Německu. V České republice šlo ještě před 15 lety o téměř neznámý pojem. e roots of facility management date back to the 1970s in the USA. At that time, the primary function of looking after building administration and operation was in uenced by moveable o ce space partitions. A second major contributor to the development of this discipline was the onset of computer technology, which meant securing suitable lighting and power sources for every workplace. At this time, facility management had to address support activities such as power management, lighting, maintenance, inspection and repair of building infrastructure, plus waste management. Additional concerns included courier and postal services, cleaning services, data centres and data processing, telecommunications, storage services, landscaping, eet management, reception services, translating and interpreting, security services, billing for rent and other fees, pest control, moving, elevator maintenance, copying, printing services and company meals or catering for special occasions. In Europe, this area of management was introduced in the '90s, rst in Great Britain, France, Scandinavia and the Benelux countries, and later in Germany. e term was virtually unknown in the Czech Republic some 15 years ago. Efektivní řízení procesů a služeb E ective management of processes and services Management, plánování a optimalizace zdrojů (lidé, materiál, stroje, ) Management, planning and optimisation of resources (people, materials, equipment, ) Řízení a rozhodování na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat Management and decision making based on current, real and objective criteria and data Snížení přímých provozních nákladů Reduced direct operating costs Zvýšení produktivity práce Increased work productivity Automatizace procesů Process automation Správa událostí Event management Optimalizace a automatické plánování kapacit Optimisation and automation of planned capacity Eliminace chybovosti v předávání informací Elimination of errors in the transmission of information Plná podpora mobilních pracovníků v terénu Full support for mobile employees in the eld Silné reportingové, analytické a MIS nástroje Powerful reporting, analytical and MIS tools Řešení pro okamžitou reakci v nestandardních či havarijních situacích Solutions for immediate response to non-standard or emergency situations Propracovaný systém servisní podpory Service Desk, hotline, extranet Integrated service support system Service Desk, hotline, extranet Interface s GIS, MIS, ERP, mobilními systémy GIS, MIS, ERP, and mobile system interfaces yourk your key to success Léto / Summer 2013 Klíč / Key 15

16 Know-how 16 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front lines Srdce je podle anatomů nejdůležitějším orgánem v těle. Bez něj nedokáže žít ani jeden živočich, nemluvě o člověku. Říká se, že srdcem rmy bývá dobrá asistentka. KVADOS má v tom případě srdcí hned sedm. Výkonné, precizní, usměvavé, ochotné. Takové jsou R N, H P, Z M, A S, P S, J K a I P.

17 Pečují o spokojenost klientů, zabezpečují zázemí pro byznys, podporují chod celé společnosti. Jsou první, koho při vstupu do KVADOSu potkáte, kdo vás s úsměvem na tváři vítá. Doslova pracují v první linii. Vytvářejí zázemí, pohodu a klid pro práci všech, organizují školení a teambuildingy, vyhledávají vhodné kandidáty na volné pozice i zajímavé společensky odpovědné projekty pro sponzoring, pečují o remní autopark. Nevyvede je z míry telefonát z Malajsie ani Tchaj-wanu. Bez znalosti všech možných kontaktů na ověřené asistenční služby, letecké společnosti, hotely, objednávkové kanceláře, vlakové pokladny, taxislužby po celé Evropě by se neuskutečnilo mnoho obchodních jednání. Jsou majákem, který přijímá volání SOS. Spolehlivě poradí a pomohou, i když soptí vulkán na Islandu a kolega kvůli tomu zůstane uvězněn o nějaký ten týden déle na pracovní cestě. Jejich nasazení a pečlivost pomohly společnosti vyhrát nejeden tendr. Stručně řečeno, zvládnou maximum povinností z různých oblastí za minimální čas. Musejí. Operativa je naštěstí jejich silnou stránkou. Každý zadaný úkol je ten nejdůležitější a potřebuje být okamžitě vyřešen. Někdy se zadání dá srovnat se zdoláním Mount Everestu. Například zabezpečení Know-how 17 yourk your key to success Léto / Summer 2013

18 Know-how 18 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Tým asistentek Tým asistentek neboli front o ce umí výstižně představit produkty a precizně řešit agendy nabídek, obchodních dopisů, reportingu, evidence smluv. Kontroluje, přebírá a eviduje poštu, mezi povinnosti patří i starost o služební telefony, vozový park, vzdělávání a teambuildingy zaměstnanců, projekty společenské odpovědnosti, pojišťovny či škodní události. Za rok 2012 kvadosácké asistentky mimo jiné zabezpečily přes 700 služebních cest, podílely se na zpracovávání 27 veřejných zakázek a více než stovky obchodních nabídek včetně změnových protokolů. Secretarial team Our team of secretaries or front o ce team is able to succinctly present products and e ciently compile bids, draft business letters, le reports, and keep records of contracts. ey sort and keep records of all mail, manage incoming calls, manage the eet of company cars, organise employee training and teambuilding activities and social responsibility projects, and also handle all insurance claims. In 2012, KVADOS secretaries organized over 700 business trips, and participated in drafting 27 bids for public tenders and over one hundred business contracts, including all change protocols. kvalitního ubytování ze dne na den v době veletrhů nebo zkompletování nabídky o mnoha desítkách stran tak, aby ještě ten den poštou odešla. Výš a dál Povolání asistentky je prostě zvláštní zaměstnání, které člověk musí milovat. Jinak to nejde. První dojem je totiž rozhodující. A ten druhý rovněž. Toho jsou si všechny plně vědomy. Jejich heslem je: Vždy s úsměvem. A největší odměnou, když nějaký významný klient jen tak mimochodem před šéfem poznamená: Tvoje holky ti závidím, máš prostě dobrý odhad a vynikající lidi kolem sebe. S takovou podporou, jako mají kvadosáci, se dá neustále stoupat k výšinám. In anatomy, the heart is the most important organ in the body. No living thing can live without one, let alone human beings. It's said that a good secretary is the heart of every company. In that case, KVADOS is lucky enough to have seven hearts e cient, thorough, smiling and willing. ose are tting words to describe Renáta Neisarová, Hana Plačková, Zuzana Mazurová, Andrea Sakalíková, Petra Sýkorová, Jana Kuchařová and Iveta Procházková. Our secretaries make sure our customers stay satis ed; they provide business support and keep the entire company running. When you walk into KVADOS, they're the rst people you meet; the one's who welcome you with a smile on their face. ey are literally working on the front lines, making sure everyone is comfortable and has the necessary resources to perform their work. ey organise training and team-building activities, nd suitable candidates for vacant job positions and interesting socially responsible projects, as well as managing the eet of company cars. Whether it's a call from Malaysia or Taiwan, they always remain calm and composed. Without their knowledge of all kinds of contacts for proven assistance services, airlines, hotels, booking o ces, train ticket o ces, and taxi services throughout Europe, many business meetings would never take place. Our secretaries are the lighthouse that keeps the company from running aground. ey reliably provide assistance, even when volcanoes strand a co-worker in Iceland for an extra week on a business trip. eir dedication and diligence has helped the company win tenders and much more. In short, they manage an immense number of tasks in a minimum amount of time. ey have to. Operational e ciency is fortunately their strong suit. Each given task is of the utmost importance and must be handled immediately. Sometimes, this may seem like climbing Mt. Everest. For example, nding decent accommodation at a moment's notice during an exhibition or trade fair or completing a thirty-page bid and getting it posted on the same day. Up, up and away e profession of secretary is a special calling that one must love. Otherwise, the job is impossible. First impressions are crucial, but so are second impressions. Our sta is fully aware of this. eir motto is: Always with a smile. And their greatest reward is when a major client happens to say to the boss : I envy you those girls; you really know how to surround yourself with excellent people. With help like that, KVADOS can aspire to reach ever greater heights.

19 Mistři svého oboru Masters in their field Slovo mistr označuje člověka, který dosáhl mimořádné zručnosti v nějakém oboru. Mistrem v dřívějším významu byl ten, kdo dokonale ovládal své řemeslo a mohl ho učit i další zájemce. Sportovce za jejich mistrovství zase zdobí medaile. Milník / Milestone KVADOS prokazuje mistrovství trvalým držením mezinárodně platného statusu Microsoft Gold Certified Partner. Jeho nositelem se společnost stala již v roce 2006, od té doby své pozice pravidelně obhajuje. Certifikát dokládá, že produkty využívající technologie Microsoft patří k absolutní špičce na světovém trhu. Jak se mění obor informačních technologií, proměňují se i kompetence, jejichž prvotřídní odbornost a tedy mistrovství kvadosáci každoročně dokazují. V náročných prověrkách letos předvedli své schopnosti v nejprestižnější disciplíně Gold Application Development (Vývoj aplikací). Certifikace je o to cennější, že k jejímu získání pomohly kvalitní zákaznické reference i mezinárodní průzkum spokojenosti klientů. Nejprestižnější kompetence a spokojení klienti Navíc firma získala ještě další tři zcela nové kompetence Silver Mobility (Mobilita), Silver Collaboration and Content (Spolupráce a obsah) a Silver Midmarket Solution Provider (Poskytovatel řešení pro střední firmy). Kompetence Silver Mobility oceňuje přínos vyspělých aplikací umožňujících rychlou a efektivní práci v terénu. Silver Collaboration and Content se váže hlavně k řešení myteam na platformě Microsoft SharePoint a garantuje schopnost nabízet řešení, která propojují podnikové týmy, usnadňují přístup k informacím a zvyšují produktivitu. Třetí kompetence, Silver Midmarket Solution Provider, podtrhuje specializaci KVADOSu na řešení zefektivnění obchodních procesů, infrastruktury a budoucích růstových nákladů. Poprvé za dobu své existence získal KVADOS hned čtyři souběžně platné kompetence. Své ovoce tak přináší neustálé zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců na školeních, kurzech i účast v dalších formách vzdělávání. V žádném případě však kvadosáci neusínají na vavřínech. Recertifikace příští rok se kvapem blíží a společnost chce své dovednosti stvrdit přidáním kompetencí Silver Digital Marketing, Silver Data Platform a posílením Silver Mobility na Gold Mobility. The word master refers to a person who has achieved exceptional proficiency in a particular field. Historically, a master was an artisan who had mastered his craft and was entitled to teach apprentices. In sports, masters are decorated with medals. KVADOS demonstrates its mastery by continuing to be a Microsoft Gold Certified Partner. It first obtained this international certification in 2006 and has maintained it ever since. This exclusive status guarantees that products using Microsoft technology are among the very best in the world. As information technology evolves, so do the competencies and expertise and therefore the mastery required by KVADOS to remain at the very cutting edge of the field each year. In this year's demanding testing, we demonstrated our abilities in the most prestigious discipline of Gold Application Development. This certification is all the more valuable to us as it is partly acquired based on excellent customer references and international customer satisfaction surveys. Satisfied customers and the most prestigious competencies The company also acquired three entirely new competencies Silver Mobility, Silver Collaboration and Content, and Silver Midmarket Solution Provider. The Silver Mobility competency recognises the contribution of advanced applications enabling fast and effective work in the field. The Silver Collaboration and Content competency is primarily linked to the myteam application on the Microsoft SharePoint platform, which guarantees the ability to offer solutions that connect company teams, facilitate access to information, and increase productivity. The third competency, Silver Midmarket Solution Provider, highlights KVADOS's specialisation in optimising business processes, infrastructure, and future growth costs. For the first time in its history, KVADOS has obtained four valid competencies at the same time. This achievement is also reflected in the continual increase of employee qualifications through training, courses, and other forms of education. However, KVADOS is by no means resting on its laurels. Next year's recertifications are just around the corner and the company would like to affirm its additional skills by adding the Silver Digital Marketing and Silver Data Platform competencies, while upgrading our Silver Mobility to Gold Mobility. 19 yourk your key to success Léto / Summer 2013

20 Leporelo / Pop-up 20 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Autorem fotografií je Michal Maděra Photographs taken by Michal Maděra LONDÝN jinak, než ho znáte London like you've never seen it Perla na řece Temži je odrazem dlouhé historie, mnoha světových kultur a také architektury. Zatímco katedrála svatého Pavla přežila velký požár v roce 1666 i bombardování za druhé světové války, nejvyšší evropská budova, mrakodrap Střep, se veřejnosti otevřela letos. Stará a nová architektura se doplňují a poskytují neočekávané zážitky i milovníkům aktivního pohybu. e jewel of the River ames is a re ection of its long history, many world cultures and diverse architecture. While St. Paul's Cathedral survived the great re of 1666 and bombing during the Second World War, the tallest European skyscraper, the Shard, just opened this year. is combination of old and new o ers surprising contrasts and unique experiences for even those who love an active lifestyle.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Monthly Press Clipping Summary

Monthly Press Clipping Summary Monthly Press Clipping Summary Czech Republic & Slovakia, May 2009 To date coverage received: Print magazines: Online magazines: 82 clippings 25 clippings 57 clippings Print magazines - examples 1. PC

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více