Lovci Treasure hunters

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lovci Treasure hunters"

Transkript

1 Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer Vášeň / Passion 19 Milník / Milestone 16 Know-how Peter Weiss: Chceme zůstat elektroprodejcem s osobním přístupem We want to remain the electronics and appliances dealer with a personal touch Mistři svého oboru Masters in their field Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front Lovci Treasure hunters 10POKLADŮ LETNÍ KLÍČ SUMMER KEY

2 Obsah / Summary 2 Zastávka / Station 24 Lovci POKLADŮ Treasure hunters 10 Klíč / Key Kde ve své firmě můžete najít ukrytý zlatý poklad? Nejen odpověď, ale i tu nejpřesnější mapu má pro vás na straně 10 rubrika Klíč. Navíc poradí, co pro svou dobrodružnou výpravu nesmíte zapomenout. Where can you find gold treasure hidden in your company? You'll not only find the answer, but also a detailed map of how to find it on page 10 in the Key section, along with advice on what not to forget on your adventure. yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Až na vrcholky hor To the very mountain tops Švédské běsnění Swedish fury Esence / Essence Vize / Vision Nespoutáni létem Unfettered summer Report Autogram / Autograph Superschopnosti pro merchandisery Super powers for merchandisers Flashback: 1985 Ten Náš Systém is System of Ours Klíč / Key Lovci pokladů Treasure hunters Know-how Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front lines Milník / Milestone Mistři svého oboru Masters in their eld Leporelo / Pop-up Londýn jinak, než ho znáte London like you've never seen it Zastávka / Station Až na vrcholky hor To the very mountain tops In Placák není na žabky It may be at, but don't use it as a skipping stone Vášeň / Passion Peter Weiss: Chceme zůstat elektroprodejcem s osobním přístupem We want to remain the electronics and appliances dealer with a personal touch Apetýt / Appetite Maison Guerbé Rare Esence / Essence Švédské běsnění Swedish fury Focus Elvis ožil pro KVADOS DAY Elvis came back from the dead for KVADOS DAY

3 Nespoutáni létem Unfettered summer Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je téměř u konce a vy se možná stejně jako já ptáte, kam se opět tak rychle vytratilo. Přes jeho rozmary s lámáním rekordů na obou stranách stupnice teploměru nám bude chybět. Léto nás do určité míry svazuje, protože jej máme spojené s dovolenými, časem odpočinku s našimi nejbližšími. Na tyto chvíle se těšíme po celý rok a chceme, aby trvaly co nejdéle. V podstatě se však jedná o stereotyp. A ten není žádoucí nikde, ani v byznysu. Dear readers, summer is nearly at an end, and you might ask, as I ask myself, where it went so quickly. Despite record-breaking temperatures, both high and low, the season will be missed. To a certain degree, we identify so closely with summer as it means holidays and time spent relaxing with our loved ones. We look forward to these times all year long, and wish they would last as long as possible. But this is essentially a stereotype, something that's never desirable, not even in business. Vize / Vision 3 yourk your key to success Léto / Summer 2013

4 Vize / Vision Více než dvacet let na trhu si zakládáme na pružnosti a vstřícnosti, na znalosti klientů a jejich potřeb. For more than twenty years, we have prided ourselves on exibility and responsiveness, on our knowledge of clients and their needs. 4 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Stereotyp. Už jen to slovo vyvolává podvědomé negativní asociace neměnný vzorec, nudu, fádnost, zkostnatělost. Neustálé opakování téhož neznamená, že to dobře funguje. Chybí operativa, pružná reakce na měnící se podmínky a prostředí, a tak není možná efektivita. Přesto manažeři řady firem spoléhají v době ekonomické krize na lpění na starých pořádcích a odmítají změnu. Domnívají se, že zákazníka znají, i když jej nikdy neviděli. Věří, že mají dostatek informací, a tak aktivně nekomunikují. Nechávají se omámit podsunutými čísly, která neprověřují ani neanalyzují. Jsou spoutáni svým dogmatickým myšlením. Takovým se pomáhá těžko. Naštěstí mezi ně nepatříte. Své organizace řídíte podle skutečných okolností, dat a čísel. Pravidelně pracujete s řadou dostupných zdrojů, naplno využíváte potenciál informačních technologií a řešení Účinná a trvalá řešení s potenciálem vyvinutých KVADOSem. Jsme hrdí na partnerství s vámi, neboť i pro nás je přínosem a příležitostí překonávat nové

5 prostředky a otevřela jim cestu k pružnému, modernímu a hospodárnému fungování. Přeji vám, abyste se mohli ve své práci vždy rozhodovat volně a podle správných dat dodaných našimi řešeními. Věřím, že si pak budete moci najít čas na své nejbližší v průběhu celého roku a nikoliv jen v dikci léta. výzvy. Nechceme totiž zůstat přešlapovat na místě, nehodláme se nechat svázat ani omámit úspěchem. Více než dvacet let na trhu si zakládáme na pružnosti a vstřícnosti, na znalosti klientů a jejich potřeb. Těšíme se na společná shledání, protože víme, že nám s důvěrou svěříte své aktuální problémy, že budeme hledat jejich rychlá, účinná a trvalá řešení. Ta navíc budou mít pozitivní potenciál rozvoje vašeho byznysu v budoucnu. Hlavním tématem tohoto yourk je efektivita správy budov a navazujících procesů. V oblasti facility managementu panuje přes mladost oboru vysoká míra stereotypnosti, která by po svém odbourání dokázala firmám ušetřit ohromné Stereotype. Just the word itself arouses subconscious negative associations static formulas, boredom, tediousness, ossification. Constant repetition of the same thing does not mean it works well. Efficiency is not possible when there is a lack of operative response and flexible reaction to changing conditions and environments. Nevertheless, during times of economic crisis, managers at many companies cling to the old order and reject change. They think they know the customer, even when they have never seen him. They believe they have sufficient information and thus fail to actively communicate. They let themselves be lulled by manipulated numbers, which they never check or analyse. They are fettered by their dogmatic thinking. Such people are difficult to help. Fortunately, you're not one of them. Effective, long-lasting solutions with potential You manage your organisation according to real circumstances, data and numbers. You regularly work with a variety of available resources and make full use of the potential of the information technologies and solutions developed by KVADOS. We are proud of our partnership with you, as it's also beneficial for us and an opportunity to overcome new challenges. We don't want to stay where we are, just treading water, we don't intend to be fettered or intoxicated by our success. For more than twenty years, we have prided ourselves on flexibility and responsiveness, on our knowledge of clients and their needs. We look forward to our next meeting, because we know that you will confide in us and share your current problems, that together we will look for fast, effective and permanent solutions. And these will have positive potential for the development of your business in the future. The main theme of this edition of yourk is the efficient management of buildings and related processes. In spite of being a relatively young field, facility management exhibits a higher degree of stereotype which, when eliminated, enables companies to save enormous resources and opens the door to more flexible, modern and efficient operations. I wish you the ability to always be able to make decisions freely in your work, according to accurate data supplied by our solutions. I am sure that you will then find time for your loved ones the whole year through, not just during the summer. Daniela Šulcová ekonomická ředitelka Economic Director Vize / Vision 5 yourk your key to success Léto / Summer 2013

6 Datové centrum získalo lepší konektivitu Data centre improves connectivity Report 6 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 S vazbou na zvyšování počtu klientů využívajících služby datového centra navýšila společnost KVADOS jeho záložní konektivitu k síti internet a posílila vnitřní infrastrukturu novou technologií HP Virtual Connect FlexFabric. Spolehlivá průchodnost datových linek je jedním z pečlivě monitorovaných parametrů. K zachování nepřetržitého provozu při výpadku jedné linky využívá mydatacenter dvou nezávislých připojení k internetu. Obě jsou realizována optickými kabely a jsou konfigurována jako hlavní a záložní spoj. Hlavní připojení disponuje rychlostí 100 Mb/s obousměrně a záložní bylo navýšeno na 50 Mb/s. Přepojení mezi hlavním a záložním spojem je automatické. Modulární technologie HP Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/s umožňuje připojení virtualizovaných serverů blade k libovolné datové (LAN) či úložné (SAN) síti prostřednictvím jednoho zařízení, které koncentruje provoz dovnitř skříní a připojuje se přímo k sítím LAN a SAN zároveň. Došlo tak ke snížení rizika poruchy a zjednodušení veškerých změn v infrastruktuře. Například přidávat, přesouvat a nahrazovat servery lze nyní během několika minut namísto dnů, čímž se minimalizuje délka případného výpadku služeb. Taktéž se výrazně zrychlily přenosy dat, a to především u velkých databázových serverů či ve špičkách. In conjunction with the increased number of clients using data centre services, KVADOS has increased its back-up connectivity to the internet and strengthened its internal infrastructure with new HP Virtual Connect FlexFabric technology. Reliable throughput of data lines is one of many carefully monitored parameters. To maintain non-stop operation during an outage of one line, mydatacenter uses two independent connections to the internet; both employ optical cables and are configured as primary and back-up connections. The primary connection has a speed of 100 Mb/s in both directions and the back-up speed has been increased to 50 Mb/s. Switching between primary and back-up connections takes place automatically. HP Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/s modular technology enables the connection of virtual server blades to any data (LAN) or storage (SAN) network using a single device that converges traffic inside enclosures and directly connects to LAN and SAN networks at the same time. This reduces the risk of downtime and simplifies all changes in infrastructure. For example, it is now possible to add, move or replace servers in a matter of minutes instead of days, which minimises the length of any service outage. At the same time, it significantly increases data transfer speed, especially for large database servers and during peak hours. VÍCE INFORMACÍ More information: Vysoký rating ekonomické stability KVADOSu je potvrzen High rating of KVADOS' economic stability confirmed KVADOS je i přes přetrvávající ekonomickou krizi a složitou situaci v segmentu IT dlouhodobě ve vynikající ekonomické kondici a bezchybně plní své závazky. Tuto skutečnost si společnost nechala potvrdit nezávislým skóringovým hodnocením renomované firmy Bisnode Česká republika. Ta je členem mezinárodní sítě Dun & Bradstreet (D&B), celosvětového lídra v poskytování ekonomických informací o podnikatelských subjektech. V aktuální prověrce získal KVADOS podle metodik D&B rating A1 a failure score 100 (na stupnici 0 100, kde vyšší hodnota znamená menší pravděpodobnost úpadku), čímž znovu potvrdil svou stabilitu a serióznost vůči klientům a obchodním partnerům. Společnost udržuje svou ekonomickou stabilitu trvale, například v lednu 2012 získala hodnocení AA (vynikající) ČEKIA Stability Award. Despite the ongoing economic crisis and the complicated situation in the IT sector, KVADOS remains in excellent long-term financial condition and continues to meet all its obligations. To confirm this fact, the company had an independent rating of its economic stability performed by Bisnode Czech Republic, a prestigious member of the international Dun & Bradstreet (D&B) network, a global leader in providing economic information on businesses. In the current audit, using D&B methodology, KVADOS received an A1 rating and failure score of 100 (where on a scale of 0 100, a higher score means a lower probability of default), which re-confirmed our stability and reliability with respect to clients and business partners. The company continues to maintain high economic stability; for example, in January 2012 it received an AA (excellent) ČEKIA Stability Award. A1 ***** FAILURE SCORE 100 VÍCE INFORMACÍ More information:

7 myavis odečítá elektroměry pro SŽDC myavis reads electric meters for SŽDC myavis Field Service slouží energetickému dispečinku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) k odečtům spotřebované elektrické energie. Organizační jednotka SŽDC Správa železniční energetiky je hlavním odběratelem elektřiny od výrobců a distribuuje ji k jednotlivým drážním odběratelům. Spotřebu odečítají technici se 45 mobilními zařízeními Motorola ES400 vybavenými řešením myavis, osvědčeným například u společností ČEZ či RWE. myavis Field Service is used by power dispatchers at Railway Infrastructure Administration (SŽDC) to read electric meters and monitor the amount of electricity consumed. The SŽDC organisational unit Railway Energy Administration, is a major client of power companies, which then distributes electricity to individual railway businesses. Technicians determine the exact amount of power consumed by each customer using 45 Motorola ES400 mobile devices equipped with myavis software, a proven solution tested by power companies such as ČEZ and RWE. VÍCE INFORMACÍ More information: KVADOS rozšiřuje program odborného vzdělávání zaměstnanců KVADOS expands employee training programme Report 7 yourk your key to success Léto / Summer 2013 Společnost KVADOS posiluje odborné vzdělávání zaměstnanců, aby nadále udržela pozici předního středoevropského vývojáře a distributora vlastních softwarových řešení. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie získala dotaci na projekt Pojďte s námi růst. V jeho rámci vznikne tým interních lektorů, kteří budou své znalosti a zkušenosti předávat dalším pracovníkům. K cílům patří také podpora vzdělávání pomocí specializovaných externích školení a rozvíjení rovných příležitostí žen a mužů. Dojde rovněž ke zpracování osnov nových školení, jejichž nabídka bude veřejně k dispozici vedoucím i řadovým pracovníkům. Kurzy je připraví na nové úkoly či jinou pozici v kariérním růstu. Volit lze i ze škály specializovaných externích seminářů. Projekt běží od letošního května a potrvá do dubna Předpokládá se, že aktivně podpoří 50 zaměstnanců a 190 úspěšných absolventů kurzů, přičemž se jeho výsledky kladně promítnou do inovací kvadosáckých produktů. Rozvíjení rovných příležitostí žen a mužů dokládá, že obor ICT nemusí být jen pánskou doménou. KVADOS is expanding its employee training programme to maintain its position as a leading Central European developer and distributor of its own software solutions. It has received funds from the European Union Human Resources and Employment Operational Programme for its Come Grow with Us project. This will establish a team of company instructors, who will pass on their knowledge and experience to other employees. The project also supports specialised external training programmes and promotes equal opportunity for men and women. A plan of new training courses will be posted and made available to all company employees. These courses will prepare employees for new tasks or positions as part of their career development. It will also be possible to choose from a wide range of specialised external seminars. The project began in May and will run until April We expect to actively support 50 employees and 190 successful course graduates, while this increase in knowledge will be positively reflected in the innovation of KVADOS products. By fostering equal opportunities for women and men, we also aim to show that ICT need not be a solely male domain. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Autogram / Autograph Superschopnosti pro merchandisery Super powers for merchandisers 8 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Už nikdy prázdný regál. To není zaklínadlo, ale budoucnost vystavování a prodeje zboží. Právě vystavování zboží je jedním z nejstarších prvků reklamy, který se využívá od dob antického Řecka. Na významu neztratilo, ba naopak. Dnes se artikl, který není v regálu, na správném místě, tudíž zákazníkovi na očích, prostě neprodá. Nechcete se o odbyt obávat? Dejte merchandiserům superschopnosti! Společnost ppm factum ve spolupráci s KVADOSem vyvinula naprosto unikátní řešení ppm shelf track. Jeho technologickým základem je mobilní informační systém myavis pro platformu Android. Zcela nové jsou funkce navržené ppm, které mění pohled na působení merchandiserů. Ti nezodpovídají pouze za doplňování sortimentu, ale i kontrolu cen, instalaci, údržbu a stav POP a POS materiálů nebo hladký průběh speciálních promo akcí. Dosud byl ovšem problém takové pracovníky efektivně řídit a kontrolovat, mnohdy chyběla zpětná vazba a aktuální informace, selhávala vzájemná komunikace. Bez papírů, online S řešením ppm shelf track se ledacos změní. Manažeři prodávaných značek získají na všech úrovních online náhled na práci merchandiserů a stav jednotlivých obchodů. Při příchodu do prodejny se merchandiser přihlásí k PDA, které zaznamená čas a GPS pozici. Poté začíná návštěva a pracovník plní předem de novaný seznam úkolů. Doplňuje zboží, pořizuje fotodokumentaci, vede si poznámky. Po ukončení návštěvy se opět uloží GPS souřadnice a čas. Veškeré informace se přenášejí datovou pumpou na centrální server, odkud jsou oprávněným uživatelům přístupné přes internetové rozhraní manažerského reportingu. Pokud se vyskytne problém a merchandiser nestíhá dorazit na další prodejnu podle harmonogramu, může si operativně návštěvy přesunout. Systém automaticky informuje nadřízené. Pro merchandisera je rovněž výraznou pomocí, že má všechny aktivity naplánované na den zaznamenány v PDA a za pochůzkami vyráží přímo z domova. No more empty shelves ever again. at's not a magic spell, but the future for the display and sale of goods. Displaying goods is one of the oldest elements of advertising, dating back to the days of Ancient Greece. Over the years, it has become no less important. Today, a product that's not on the shelf, in the right place, and therefore seen by the customer, simply does not sell. If you don't want to worry about your sales, give merchandisers super powers! In cooperation with KVADOS, ppm factum has developed a totally unique system called ppm shelf track. Technologically, it is based on the myavis mobile information system for the Android platform. It boasts entirely new functions designed and developed by ppm that will change your view of the work of merchandisers. Merchandisers are not only responsible for restocking goods, but also checking prices and displays, maintaining POP and POS materials, and ensuring promotional events run smoothly. To date, it has been a problem to e ciently monitor and manage their activities, with little or no feedback and up-to-date information, while communication often broke down. No paper, but online e ppm shelf track solution changes all that. Managers of retail brands obtain an online overview of all levels of the work of merchandisers and the status of individual stores. When entering a store, the merchandiser logs into his/her PDA, which records the time and GPS position. en the visit begins, and the employee carries out a prede ned list of tasks. He/she restocks goods, takes pictures and makes notes. At the end of the visit, he/she records the GPS coordinates and time again. All information is transmitted by a data pump to a central server, which provides authorised users with access to management reports through an internet interface. If a problem occurs and the merchandiser is not able to make it to the next store according to his/her schedule, he/she may reschedule this visit as required. e system automatically noti es his/her superior. e system is also a considerable help for merchandisers, as all activities planned for the day are listed in the PDA and they can set out for visits directly from home. Více informací o ppm shelf track More information about ppm shelf track solution at

9 Ten Náš Systém This System of Ours Rok Year Mikropočítače řady TNS Náhoda ze Slušovic TNS microcomputers A fortuitous development from Slušovice V podstatě náhoda stála u zrodu přístrojů TNS v polovině 80. let minulého století v Agrokombinátu Slušovice. Zemědělské družstvo používalo na počítání mezd komputer, který zaplnil celou místnost, a přesto na začátku 80. let jeho kapacita již nestačila. Tehdejší vedení rozhodlo o výrobě vlastních mikropočítačů. Dostaly název TNS, což původně znamenalo Terminal Network System. Programátoři je začali nazývat Ten Náš Systém. I když s osmibitovými počítači přišli inženýři v době, kdy na západě byly minulostí, snažili se držet krok se světem. První verze, TNS HC z roku 1985, byla osazena procesorem Z80 a pamětí RAM 128 kb. Druhý v řadě, TNS HC-8, měl na rozdíl od svého předchůdce RAM 256 kb. Výstup na obrazovku umožňoval v 16 barvách a fungoval jako terminál k počítačům SMEP či JSEP. Ovládání podporovalo myš i joystick. Operační systém TNS- -DOS dovoloval použít programy Wordstar a Supercalc a programovat ve vyšších programovacích jazycích jako Fortran, Cobol, C, Prolog, Fort nebo Turbo Pascal. TNS SL64 spatřil světlo světa v roce 1987 a tvořil již kompaktní celek. Monitor odvozený od televizoru Merkur se napájel přímo z počítače a měl zabudované audio a video vstupy. Dvě 5,25palcové disketové mechaniky se připojovaly k řadiči SAB 2797-B od Siemensu. Externí klávesnice pocházela přímo ze slušovické dílny. Vybavena byla českou abecedou i příkazy, třeba Enter zněl Vezmi. Obsahovala i další klávesy s názvy Start, Stop, Ano, Ne či Spec. S její pomocí se daly zadávat příkazy jako s Ctrl. Přes veškerou snahu nemohly v 90. letech přístroje TNS konkurovat počítačům renomovaných rem a záhy se staly nostalgickou vzpomínkou v počítačových muzeích. Fortuitous circumstances led to the development of TNS devices at Agrokombinát Slušovice in the mid-80s. e agricultural cooperative had been using a computer that lled an entire room to calculate wages, yet its capacity was already insu cient by the early '80s. Company management at the time decided to develop their own microcomputers, which were given the name TNS, originally standing for Terminal Network System. However, Czech programmers soon began referring to them as Ten Náš Systém or is System of Ours. Even though Czech engineers came up with an eight-bit processor at a time when these were already passé in the West, they tried to keep pace with the rest of the world. e rst version in 1985, the TNS HC, was equipped with a Z80 processor and 128 kb RAM. e second in the series, the TNS HC- -8, improved on its predecessor by increasing RAM to 256 kb. With a 16-colour display output, it functioned as a terminal for SMEP or JSEP computers and was controlled with either a mouse or joystick. e TNS-DOS operating system enabled the use of programs such as Wordstar and Supercalc and programming in higher programming languages such as Fortran, Cobol, C, Prolog, Fort or Turbo Pascal. e TNS SL64 saw the light of day in 1987 and was now a compact unit. e monitor, which was based on a Merkur television, drew power directly from the computer and had built-in audio and video inputs. Two 5.25 inch oppy drives were connected to a SAB 2797-B control unit from Siemens. e remarkable external keyboard came straight from the Slušovice workshops. It was designed with a Czech alphabet and featured Czech commands, such as Vezmi instead of Enter. Other keys were named Start, Stop, Ano, Ne or Spec. is last key was used to enter commands, similar to the use of Ctrl. Despite considerable e ort in the '90s, TNS devices were unable to compete with computers produced by renowned companies and soon became just a nostalgic memory relegated to computer museums. Parametry Specifications Displej Display CPU Paměť Memory OS 31 cm, 16 colours Z kb 1 MB RAM CP/M, TNS-DOS Flashback 9 yourk your key to success Léto / Summer 2013

10 Klíč / Key 10 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Lovci POKLADŮ Treasure hunters

11 Hledání pokladů je...tradicí, vášní, dobrodružstvím, v některých zemích jako třeba na Slovensku i zločinem. S touto tematikou bylo natočeno hodně filmů, popsáno mnoho stránek, naprogramováno nespočet řádků kódů počítačových her a zrodila se nejedna legendární fiktivní postava. Vzpomeňme třeba krásnou Laru Croft, odvážného Indiana Jonese, chrabrého Flynna Carsena či nezastavitelného Benjamina Franklina Gatese. Pro ně byly poklady osudem stříbrného plátna. Co možná nevíte, že i ve vaší společnosti se poklady ukrývají a snad i dobrodružství při jejich odhalování! Hledání pokladů je fenoménem také v současném reálném světě. Den co den se tisíce lidí oddávají aktivnímu pohybu v přírodě a loví kešky geocaching je vlastně stylem života, protože trofeje mohou ležet ukryté takřka kdekoliv. Zpravidla je to ovšem na místech zajímavých, leč opomíjených, přehlížených. Jejich pozice není lovcům neznámá, vedou si internetové deníky s přesnými GPS souřadnicemi. Treasure hunting is......a tradition, passion, adventure and, in some countries such as Slovakia, even a crime. It has been the subject of many films, countless pages of writing, millions of lines of computer game code, and has given birth to numerous legendary fictional characters. Remember beautiful Lara Croft, courageous Indiana Jones, valiant Flynn Carsen or unstoppable Benjamin Franklin Gates, to name but a few. For them, treasure was fated by the silver screen. What you might not know however, is that there is also hidden treasure in your company, and perhaps an adventure or two in its discovery! Treasure hunting is still a phenomenon in today's real-world. Day after day, thousands of people head to the great outdoors to hunt caches geocaching is really more of a lifestyle, because trophies can lie hidden absolutely anywhere. Usually, these are interesting places, though often forgotten or overlooked. Their locations are not unknown to seekers, as they keep detailed internet diaries with precise GPS coordinates. But let's return to the world of business; here too, we can seek and find unseen and often unexpected treasures, understandably with the help of information technologies. Of course, we won't be searching for old chests buried under tons of earth or lying on the ocean floor. We'll be looking elsewhere, somewhere much closer right on your own premises, with an eye to their management. It's in these activities, collectively known as facility management, than many companies have a hidden gold mine!

12 Klíč / Key Vraťme se ale do sféry byznysu. I zde můžeme hledat a nacházet nevídané a mnohdy neočekávané poklady, pochopitelně s pomocí informačních technologií. Nebudeme ovšem pátrat po starobylých truhlicích pod tunami zeminy či na dnech oceánů. Poohlédneme se jinde, mnohem blíže přímo ve vašich objektech a zaměříme se na jejich správu. V těchto činnostech, souhrnně nazývaných facility management, mají totiž mnohé firmy schovaný skutečný zlatý důl! GEOCACHING 12 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Geocaching je outdoorová aktivita s prvky sportu a kolektivní hry. Poprvé se hrál 3. května 2000 těsně poté, co americké úřady umožnily využití signálu GPS bez umělé odchylky i pro civilní účely. Okamžitě si získal popularitu po celém světě, dnes se mu věnuje přes 5 milionů lidí nazývaných geocacherů, česky poněkud vtipně kačerů. Ti se snaží odhalit skoro 2 a čtvrt milionu ukrytých schránek takzvaných keší, kterých je několik typů rozdělených dle velikosti či charakteru. Rozlišuje se i obtížnost nalezení na stupnici 1 až 5. Pro milovníky adrenalinu existují náročnější drsnokeše ukryté ve skalách, korunách stromů i podzemí. Jejich získání často podmiňuje rozluštění šifer. Geocaching is an outdoor activity with an element of team sports. It was rst played on 3 May 2000, right after the American government rst enabled civilian use of GPS signals without intentional signal degradation. It immediately became popular all over the world, and there are more than 5 million geocachers worldwide today, humorously referred to in Czech as drakes. ese enthusiasts seek out over two million hidden containers, known as caches, which are divided into several types depending on their size and nature. e di culty of nding them is rated on a scale of 1 to 5. For those who thrive on adrenaline, there are also extremely hard to reach caches hidden in cli s, treetops, and underground. To get to them, one must often also decipher a code. Slovníkový paradox Ať už využíváte služeb externí společnosti, nebo si zajišťujete správu objektů sami, případně působíte jako poskytovatel facility managementu, je dobré si o této oblasti říct pár důležitých faktů. Předně, že jde o poměrně novou disciplínu, mezi manažerskými jednu z nejmladších. I proto je její zvládání u mnoha subjektů podceněno a dochází k plýtvání, nehospodárnosti a úniku prostředků. V době, kdy se svět stále potýká s ekonomickou krizí, je tedy nasnadě těmto nežádoucím stavům čelit a usilovat o efektivitu. Není to přitom zdaleka tak těžké, jak by se na první pohled zdálo. Navíc se tím odbourá slovníkový paradox. Z de nice totiž vyplývá, že facility management by měl integrovat činnosti v rámci organizace, aby zajistil a rozvíjel služby podporující a zvyšující efektivnost její základní aktivity. Praxe je ovšem opačná. Zlato pod kobercem ukryté Facility management zatím jako nový a teprve se etablující obor nevyvíjí dostatečný tlak na úspory a hospodárnost. Leckde chybí přesně a důsledně nastavené procesy, monitoring, exibilita, ale i zdánlivě samozřejmé věci jako evidence vydaného materiálu a stav zásob na skladě. Náhradní žárovky se nakupují ve velkém, aniž by někdo analyzoval aktuálně uložené množství nebo jaký typ se nejčastěji vydává a v jakém množství a kde vlastně svítí. Údržbáři vyplňují papírové lístečky, které donášejí na centrálu, aby je přepsala asistentka. A o ostraze se ví jen to, že na vrátnici sedí hlídač. Změnit takovou praxi lze rychle s ohromnými, snadno prokazatelnými výsledky díky řešení myfaber. Je to jako najít pod kobercem kryjícím prasklé prkno v podlaze džbán plný zlaťáků.

13 Čas na změnu Řada procesů facility managementu se v podstatě neliší od jiných servisních činností, další se dokonce překrývají. Tak proč by pro facility management měla platit zvláštní pravidla? Důvod neexistuje. Je holý nesmysl nechávat údržbáře čekat v centrále a po každém zásahu je povolávat zpět s papírovou hlášenkou, kterou předají asistentce či dispečerovi k přepsání do excelovské tabulky. Místo toho můžete exibilně plánovat kapacity pro pravidelnou údržbu, čímž budete předcházet nepříjemným havarijním situacím. U těch v řešení myfaber dokážete vést evidenci hlášení, typu zásahu, sledovat využitý materiál i nástroje, návaznost na skladové zásoby spotřebovaného materiálu i monitorovat reálnou GPS pozici pracovníka tedy mít jistotu, že na místo zásahu vyrazil, dojel a práci skutečně odvedl. A nezaskočil si přitom po cestě na jedno dobře orosené s pevnou pěnou Rovněž rutinní prohlídka periodické údržby bude mít soupis úkolů, které technik odvede a jejich splnění potvrdí, případně doplní i o fotodokumentaci. Vše elektronicky v PDA s automatickou synchronizací dat na centrální server. Na nic tedy nezapomene a nehrozí žádná pohroma ze zanedbání. Provedený úkon veri kuje přímo do PDA kompetentní osoba. Nebudeme pátrat po starobylých truhlicích pod tunami zeminy či na dnech oceánů... We won't be searching for old chests buried under tons of earth or lying on the ocean floor... True to de nition Whether you are already using the services of an external company or managing your own facility, or whether you are a facility management services provider, it may be a good idea to mention a few important facts about this field. Firstly, it's a relatively new discipline, and one of the youngest management fields. Therefore, it is often underestimated by many organisations, leading to waste, inefficiency and lost resources. At a time when the world is still struggling with an economic crisis, it's obvious this area needs to be addressed to attain maximum efficiency. And it isn't nearly as difficult as it first seems. What's more, it will enable your company to be true to the definition of facility management, which states that facility management should integrate activities within an organisation and secure and develop services increasing the efficiency of basic activities, whereas in practice the opposite is often the case. Gold hidden under the carpet As a new field just becoming established, facility management often fails to exert sufficient pressure on cost-cutting and efficiency. There may be a lack of consistent and precisely set processes, monitoring, flexibility, as well as obvious things like records of issued material or stock inventory. Replacement light bulbs are purchased in bulk without anyone analysing the actual number in storage, or what kind of bulbs are used most often, in what amount and where. Maintenance employees fill out paper slips, which are then sent to headquarters to be copied by a secretary. And the only thing people know about security is that a guard sits at the front desk. Such practices can be quickly changed with enormous and easily demonstrable results by using the myfaber solution. It's like finding a pot of gold hidden under a cracked floorboard beneath the carpet. Time for a change A number of facility management processes do not differ much from other service activities, and some even overlap. So why should there be special rules for facility management? There's no reason. It's complete nonsense to keep a maintenance worker waiting at headquarters or call him back after every little job with a paper report to give the secretary or dispatcher to enter into Excel spreadsheets. Instead, you can flexibly plan company capacity for regular maintenance, which will prevent unpleasant emergency situations. And in such situations, myfaber enables you to keep records of reports and the type of work performed, track the materials and tools used and their impact on stocks of consumables, and monitor the real-time GPS position of employees so that you can be sure they have set off and arrived at the site and actually performed the work, instead of stopping off for a nice cold one on the way Routine maintenance inspections will also have a list of tasks that employees will carry out and confirm when completed, or supplement with photo documentation. All this takes place electronically using a PDA with automatic data synchronisation on a central server. Nothing is forgotten and there can be no impending calamities due to neglect. The completion of tasks is verified directly through the PDA by a competent person. yourk your key to success Léto / Summer 2013 Klíč / Key 13

14 Klíč / Key 14 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Vytoužená odměna Zatímco pro geocachera je vytouženou odměnou nalezení keše a rozšíření vlastní sbírky úlovků, pro manažera či společnost zodpovědnou za facility management je úspěch ještě příjemnější dá se vyjádřit v uspořených penězích i čase. Nastolení efektivity nejen do oblastí technického facility managementu (provozně-technická správa a údržba objektů, servisní zásahy u infrastruktury a vybavení, zásahy v havarijních situacích, energetické dodávky), ale i do souboru netechnických aktivit (úklid, ostraha, recepce) pomůže na výsluní každé společnosti ať už si správu řeší vnitřně, najímá si na ni externí rmu nebo takové služby poskytuje dalším organizacím. Zahoďte mapu k tajnému pokladu v podzemí a vydejte se s řešením myfaber odkrýt a využít vlastní rezervy! Coveted reward While the coveted reward for geocachers is to locate the cache and add it to their collection of trophies, for a manager or company responsible for facility management, success is even more enjoyable it can be expressed in saved money and time. Achieving efficiency not only in terms of technical facility management (building operations and maintenance, repair of infrastructure and equipment, response to emergency situations, power supply), but also non-technical activities such as cleaning, security and reception, will be a boon to every company whether it handles administration internally, hires an external company for such work, or provides such services to other organisations. Throw away your tattered map to buried treasure and use the myfaber solution to discover and utilise your untapped resources! Facility management by měl integrovat činnosti uvnitř organizace, aby zajistil a rozvíjel služby podporující a zvyšující efektivnost její základní aktivity Facility management should integrate activities within an organisation and secure and develop services increasing the efficiency of basic activities

15 FACILITY MANAGEMENT Výhody řešení myfaber Advantages of the myfaber solution Kořeny facility managementu jsou v USA sedmdesátých let 20. století. Tehdy jeho primární funkci, pečování o správu a provoz budov, značně ovlivnily volně přestavitelné příčky pro kancelářské prostory. Druhým zásadním impulzem pro rozvoj disciplíny byl nástup výpočetní techniky, což znamenalo ke každému pracovišti zajistit vhodné rozvody, osvětlení a další nezbytnosti. V tu chvíli musel facility management začít řešit i podpůrné činnosti jako správu energií, osvětlení, údržbu, revize a opravy technického zařízení budovy či odpadové hospodářství. Patří sem dále kurýrní a poštovní služby, úklidové práce, datová centra a zpracování dat, telekomunikační provoz, skladovací služby, parková úprava, ale též správa vozového parku, recepce, tlumočení a překlady, bezpečnostní služby, rozúčtování nájemného a dalších poplatků, deratizace, stěhování, údržba výtahů, kopírování, tiskové služby nebo remní stravování či catering pro speciální příležitosti. V Evropě se s touto oblastí řízení setkáváme až od 90. let. Nejprve se etablovala ve Velké Británii, Francii, zemích Beneluxu, Skandinávii a později i v Německu. V České republice šlo ještě před 15 lety o téměř neznámý pojem. e roots of facility management date back to the 1970s in the USA. At that time, the primary function of looking after building administration and operation was in uenced by moveable o ce space partitions. A second major contributor to the development of this discipline was the onset of computer technology, which meant securing suitable lighting and power sources for every workplace. At this time, facility management had to address support activities such as power management, lighting, maintenance, inspection and repair of building infrastructure, plus waste management. Additional concerns included courier and postal services, cleaning services, data centres and data processing, telecommunications, storage services, landscaping, eet management, reception services, translating and interpreting, security services, billing for rent and other fees, pest control, moving, elevator maintenance, copying, printing services and company meals or catering for special occasions. In Europe, this area of management was introduced in the '90s, rst in Great Britain, France, Scandinavia and the Benelux countries, and later in Germany. e term was virtually unknown in the Czech Republic some 15 years ago. Efektivní řízení procesů a služeb E ective management of processes and services Management, plánování a optimalizace zdrojů (lidé, materiál, stroje, ) Management, planning and optimisation of resources (people, materials, equipment, ) Řízení a rozhodování na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat Management and decision making based on current, real and objective criteria and data Snížení přímých provozních nákladů Reduced direct operating costs Zvýšení produktivity práce Increased work productivity Automatizace procesů Process automation Správa událostí Event management Optimalizace a automatické plánování kapacit Optimisation and automation of planned capacity Eliminace chybovosti v předávání informací Elimination of errors in the transmission of information Plná podpora mobilních pracovníků v terénu Full support for mobile employees in the eld Silné reportingové, analytické a MIS nástroje Powerful reporting, analytical and MIS tools Řešení pro okamžitou reakci v nestandardních či havarijních situacích Solutions for immediate response to non-standard or emergency situations Propracovaný systém servisní podpory Service Desk, hotline, extranet Integrated service support system Service Desk, hotline, extranet Interface s GIS, MIS, ERP, mobilními systémy GIS, MIS, ERP, and mobile system interfaces yourk your key to success Léto / Summer 2013 Klíč / Key 15

16 Know-how 16 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Srdcová sedma v první linii Our heart and soul on the front lines Srdce je podle anatomů nejdůležitějším orgánem v těle. Bez něj nedokáže žít ani jeden živočich, nemluvě o člověku. Říká se, že srdcem rmy bývá dobrá asistentka. KVADOS má v tom případě srdcí hned sedm. Výkonné, precizní, usměvavé, ochotné. Takové jsou R N, H P, Z M, A S, P S, J K a I P.

17 Pečují o spokojenost klientů, zabezpečují zázemí pro byznys, podporují chod celé společnosti. Jsou první, koho při vstupu do KVADOSu potkáte, kdo vás s úsměvem na tváři vítá. Doslova pracují v první linii. Vytvářejí zázemí, pohodu a klid pro práci všech, organizují školení a teambuildingy, vyhledávají vhodné kandidáty na volné pozice i zajímavé společensky odpovědné projekty pro sponzoring, pečují o remní autopark. Nevyvede je z míry telefonát z Malajsie ani Tchaj-wanu. Bez znalosti všech možných kontaktů na ověřené asistenční služby, letecké společnosti, hotely, objednávkové kanceláře, vlakové pokladny, taxislužby po celé Evropě by se neuskutečnilo mnoho obchodních jednání. Jsou majákem, který přijímá volání SOS. Spolehlivě poradí a pomohou, i když soptí vulkán na Islandu a kolega kvůli tomu zůstane uvězněn o nějaký ten týden déle na pracovní cestě. Jejich nasazení a pečlivost pomohly společnosti vyhrát nejeden tendr. Stručně řečeno, zvládnou maximum povinností z různých oblastí za minimální čas. Musejí. Operativa je naštěstí jejich silnou stránkou. Každý zadaný úkol je ten nejdůležitější a potřebuje být okamžitě vyřešen. Někdy se zadání dá srovnat se zdoláním Mount Everestu. Například zabezpečení Know-how 17 yourk your key to success Léto / Summer 2013

18 Know-how 18 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Tým asistentek Tým asistentek neboli front o ce umí výstižně představit produkty a precizně řešit agendy nabídek, obchodních dopisů, reportingu, evidence smluv. Kontroluje, přebírá a eviduje poštu, mezi povinnosti patří i starost o služební telefony, vozový park, vzdělávání a teambuildingy zaměstnanců, projekty společenské odpovědnosti, pojišťovny či škodní události. Za rok 2012 kvadosácké asistentky mimo jiné zabezpečily přes 700 služebních cest, podílely se na zpracovávání 27 veřejných zakázek a více než stovky obchodních nabídek včetně změnových protokolů. Secretarial team Our team of secretaries or front o ce team is able to succinctly present products and e ciently compile bids, draft business letters, le reports, and keep records of contracts. ey sort and keep records of all mail, manage incoming calls, manage the eet of company cars, organise employee training and teambuilding activities and social responsibility projects, and also handle all insurance claims. In 2012, KVADOS secretaries organized over 700 business trips, and participated in drafting 27 bids for public tenders and over one hundred business contracts, including all change protocols. kvalitního ubytování ze dne na den v době veletrhů nebo zkompletování nabídky o mnoha desítkách stran tak, aby ještě ten den poštou odešla. Výš a dál Povolání asistentky je prostě zvláštní zaměstnání, které člověk musí milovat. Jinak to nejde. První dojem je totiž rozhodující. A ten druhý rovněž. Toho jsou si všechny plně vědomy. Jejich heslem je: Vždy s úsměvem. A největší odměnou, když nějaký významný klient jen tak mimochodem před šéfem poznamená: Tvoje holky ti závidím, máš prostě dobrý odhad a vynikající lidi kolem sebe. S takovou podporou, jako mají kvadosáci, se dá neustále stoupat k výšinám. In anatomy, the heart is the most important organ in the body. No living thing can live without one, let alone human beings. It's said that a good secretary is the heart of every company. In that case, KVADOS is lucky enough to have seven hearts e cient, thorough, smiling and willing. ose are tting words to describe Renáta Neisarová, Hana Plačková, Zuzana Mazurová, Andrea Sakalíková, Petra Sýkorová, Jana Kuchařová and Iveta Procházková. Our secretaries make sure our customers stay satis ed; they provide business support and keep the entire company running. When you walk into KVADOS, they're the rst people you meet; the one's who welcome you with a smile on their face. ey are literally working on the front lines, making sure everyone is comfortable and has the necessary resources to perform their work. ey organise training and team-building activities, nd suitable candidates for vacant job positions and interesting socially responsible projects, as well as managing the eet of company cars. Whether it's a call from Malaysia or Taiwan, they always remain calm and composed. Without their knowledge of all kinds of contacts for proven assistance services, airlines, hotels, booking o ces, train ticket o ces, and taxi services throughout Europe, many business meetings would never take place. Our secretaries are the lighthouse that keeps the company from running aground. ey reliably provide assistance, even when volcanoes strand a co-worker in Iceland for an extra week on a business trip. eir dedication and diligence has helped the company win tenders and much more. In short, they manage an immense number of tasks in a minimum amount of time. ey have to. Operational e ciency is fortunately their strong suit. Each given task is of the utmost importance and must be handled immediately. Sometimes, this may seem like climbing Mt. Everest. For example, nding decent accommodation at a moment's notice during an exhibition or trade fair or completing a thirty-page bid and getting it posted on the same day. Up, up and away e profession of secretary is a special calling that one must love. Otherwise, the job is impossible. First impressions are crucial, but so are second impressions. Our sta is fully aware of this. eir motto is: Always with a smile. And their greatest reward is when a major client happens to say to the boss : I envy you those girls; you really know how to surround yourself with excellent people. With help like that, KVADOS can aspire to reach ever greater heights.

19 Mistři svého oboru Masters in their field Slovo mistr označuje člověka, který dosáhl mimořádné zručnosti v nějakém oboru. Mistrem v dřívějším významu byl ten, kdo dokonale ovládal své řemeslo a mohl ho učit i další zájemce. Sportovce za jejich mistrovství zase zdobí medaile. Milník / Milestone KVADOS prokazuje mistrovství trvalým držením mezinárodně platného statusu Microsoft Gold Certified Partner. Jeho nositelem se společnost stala již v roce 2006, od té doby své pozice pravidelně obhajuje. Certifikát dokládá, že produkty využívající technologie Microsoft patří k absolutní špičce na světovém trhu. Jak se mění obor informačních technologií, proměňují se i kompetence, jejichž prvotřídní odbornost a tedy mistrovství kvadosáci každoročně dokazují. V náročných prověrkách letos předvedli své schopnosti v nejprestižnější disciplíně Gold Application Development (Vývoj aplikací). Certifikace je o to cennější, že k jejímu získání pomohly kvalitní zákaznické reference i mezinárodní průzkum spokojenosti klientů. Nejprestižnější kompetence a spokojení klienti Navíc firma získala ještě další tři zcela nové kompetence Silver Mobility (Mobilita), Silver Collaboration and Content (Spolupráce a obsah) a Silver Midmarket Solution Provider (Poskytovatel řešení pro střední firmy). Kompetence Silver Mobility oceňuje přínos vyspělých aplikací umožňujících rychlou a efektivní práci v terénu. Silver Collaboration and Content se váže hlavně k řešení myteam na platformě Microsoft SharePoint a garantuje schopnost nabízet řešení, která propojují podnikové týmy, usnadňují přístup k informacím a zvyšují produktivitu. Třetí kompetence, Silver Midmarket Solution Provider, podtrhuje specializaci KVADOSu na řešení zefektivnění obchodních procesů, infrastruktury a budoucích růstových nákladů. Poprvé za dobu své existence získal KVADOS hned čtyři souběžně platné kompetence. Své ovoce tak přináší neustálé zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců na školeních, kurzech i účast v dalších formách vzdělávání. V žádném případě však kvadosáci neusínají na vavřínech. Recertifikace příští rok se kvapem blíží a společnost chce své dovednosti stvrdit přidáním kompetencí Silver Digital Marketing, Silver Data Platform a posílením Silver Mobility na Gold Mobility. The word master refers to a person who has achieved exceptional proficiency in a particular field. Historically, a master was an artisan who had mastered his craft and was entitled to teach apprentices. In sports, masters are decorated with medals. KVADOS demonstrates its mastery by continuing to be a Microsoft Gold Certified Partner. It first obtained this international certification in 2006 and has maintained it ever since. This exclusive status guarantees that products using Microsoft technology are among the very best in the world. As information technology evolves, so do the competencies and expertise and therefore the mastery required by KVADOS to remain at the very cutting edge of the field each year. In this year's demanding testing, we demonstrated our abilities in the most prestigious discipline of Gold Application Development. This certification is all the more valuable to us as it is partly acquired based on excellent customer references and international customer satisfaction surveys. Satisfied customers and the most prestigious competencies The company also acquired three entirely new competencies Silver Mobility, Silver Collaboration and Content, and Silver Midmarket Solution Provider. The Silver Mobility competency recognises the contribution of advanced applications enabling fast and effective work in the field. The Silver Collaboration and Content competency is primarily linked to the myteam application on the Microsoft SharePoint platform, which guarantees the ability to offer solutions that connect company teams, facilitate access to information, and increase productivity. The third competency, Silver Midmarket Solution Provider, highlights KVADOS's specialisation in optimising business processes, infrastructure, and future growth costs. For the first time in its history, KVADOS has obtained four valid competencies at the same time. This achievement is also reflected in the continual increase of employee qualifications through training, courses, and other forms of education. However, KVADOS is by no means resting on its laurels. Next year's recertifications are just around the corner and the company would like to affirm its additional skills by adding the Silver Digital Marketing and Silver Data Platform competencies, while upgrading our Silver Mobility to Gold Mobility. 19 yourk your key to success Léto / Summer 2013

20 Leporelo / Pop-up 20 yourk your key to KVADOS Léto / Summer 2013 Autorem fotografií je Michal Maděra Photographs taken by Michal Maděra LONDÝN jinak, než ho znáte London like you've never seen it Perla na řece Temži je odrazem dlouhé historie, mnoha světových kultur a také architektury. Zatímco katedrála svatého Pavla přežila velký požár v roce 1666 i bombardování za druhé světové války, nejvyšší evropská budova, mrakodrap Střep, se veřejnosti otevřela letos. Stará a nová architektura se doplňují a poskytují neočekávané zážitky i milovníkům aktivního pohybu. e jewel of the River ames is a re ection of its long history, many world cultures and diverse architecture. While St. Paul's Cathedral survived the great re of 1666 and bombing during the Second World War, the tallest European skyscraper, the Shard, just opened this year. is combination of old and new o ers surprising contrasts and unique experiences for even those who love an active lifestyle.

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla

Více

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1 Obsah

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a t a S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 15 / 8. 8. 2013 Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ANALÝZA: Podnikatelé v České republice rozjíždějí nový byznys. Dokládají to nejnovější statistiky

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více