Klíčová slova: veřejné knihovnictví, spolková činnost, čtenářské spolky, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: veřejné knihovnictví, spolková činnost, čtenářské spolky, Ostrava"

Transkript

1 Název: Spolková činnost jako základ veřejného knihovnictví na Ostravsku 1. Autor: Mgr. Jarmila Burešová, absolventka Ústavu bohemistiky a knihovnictví SU v Opavě, v současné době vedoucí obvodu knihovnických služeb II Knihovny města Ostravy Anotace: Práce zachycuje stav společnosti na Ostravsku v druhé polovině 19. století s akcentem na spolkovou činnost. Především čtenářské spolky jako základna obrozeneckého dění v moravské i slezské části Ostravska s určitým zpožděním oproti situaci v Čechách představují základní pilíře českého veřejného knihovnictví. Kromě spolků s působností širší než jen na Moravě a ve Slezsku je pozornost věnována prvním třem ryze čtenářským spolkům na Ostravsku, lišícím se skladbou členské základny a z toho vyplývajícím zaměřením činnosti. Klíčová slova: veřejné knihovnictví, spolková činnost, čtenářské spolky, Ostrava Poznámka: Zpracováno na základě diplomové práce České veřejné knihovnictví na Ostravsku v letech Mgr. Jarmily Burešové. České veřejné knihovnictví jako knihovnictví obecní, lidové, vymezené v roce 1919 zákonem o veřejných knihovnách obecních, nevzniklo se založením Československé republiky v roce 1918, nýbrž se již po několik desetiletí vyvíjelo v rámci rakouské monarchie (do r. 1867) a Rakouska-Uherska (od r do 1918). V období probouzejícího se národního uvědomování vznikaly zprvu ojediněle české knihovny jako součást spolků, neméně důležitou roli sehrály farní a školní knihovny. Ve Slezsku a severní části Moravy byla situace málo příznivá. V pruské či těšínské části Slezska se šířily české knihy díky působení kněží nebo také písmáků, kteří soukromě půjčovali knihy, psali kroniky, působili osvětově. V Kateřinkách (dnes Opava) byla přístupná jako první česká veřejná knihovna již před rokem 1848 tzv. Filípkova knihovna, obsahující podle dochovaného soupisu významnou část tehdejší české literární produkce 1. Jedinečnou roli sehrála spolková činnost, rozvíjející se po roce 1867, kdy byly vydány zákony o spolkovém a spolčovacím právu a v každé obci tak začínaly být zakládány spolky různého charakteru: hasičské, hospodářské (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, rybářské), tělovýchovné a sportovní, podpůrné, vzdělávací, ženské, dobročinné, náboženské a samozřejmě i kulturní a osvětové. Součástí většiny těchto spolků byla knihovna, obvykle přístupna pro členy spolku. Spolky nebyly jednotně organizovány, šlo o aktivity, vyvolané nadšenými vlastenci a proto ani stav na území našich zemí nebyl srovnatelný. Bylo považováno za samozřejmé, že každý spolek pro své členy zřídil knihovnu s časopisy a knihami, jejichž využití bylo obvykle dáno právě členstvím v daném spolku, ale mnohdy se 1 MAZUR, A. K počátkům knihovnictví na Ostravsku. 1962, s

2 neomezovalo pouze na ně. Do roku 1880 byl jen v Ostravě doložen vznik 24 spolků, z toho čtyř českých Občanská beseda, Horník, Měšťansko-řemeslnická beseda a Záložna 2. Nezastupitelnou roli v osvětě, kultuře i knihovnictví s důrazem na národní uvědomění sehrály matice, vznikající především v druhé polovině 19. století Matice česká (Praha 1831), Matice moravská (Brno 1853), Matice opavská (Opava 1877), Matice ostravská (Ostrava 1885), Slezská matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské (Těšín 1898). Tyto organizace sehrály mimořádnou buditelskou roli především v méně rozvinutých a méně národnostně uvědomělých oblastech. V Praze rovněž působila Moravsko-slezská beseda (Praha 1869), či spolek Radhošť, které kromě podpory moravských a slezských studentů v Praze pořádaly sbírky knih pro jazykově ohrožené oblasti 3. Obdobnou funkci plnily také organizace Národní jednoty tzv. obranné, neboť měly bránit zájmy česky hovořících obyvatel na území národnostně smíšeném. Vznikaly v osmdesátých letech 19. století - Národní jednota pošumavská (Praha 1884), Národní jednota severočeská (Praha 1885), Národní jednota pro východní Moravu (Olomouc 1885), Národní jednota pro jihozápadní Moravu (Telč 1886, od 1888 přemístěna do Brna). Organizovaly osvětovou a kulturní činnost, iniciovaly zakládání českých škol, knihoven, podporovaly hospodářský rozvoj převážně pohraničních oblastí s důrazem na prosazení Čechů, Moravanů a Slezanů. V slezské části Ostravska - na Těšínsku, Hlučínsku a Opavsku působily akademické studentské spolky Opava, Odra, Ostravice (obvykle se sídlem v Praze), které pomohly založit některé knihovny, jinde se podílely na doplňování knihovního fondu dary 4. Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku byl vyčleněn z Matice opavské (1891) a během dvacetiletého působení se zasadil o pomoc mnoha knihovnám, podporoval také farní knihovny. Arnošt Mazur ve své studii K počátkům knihovnictví na Ostravsku z roku 1962 se staví kriticky ke katolické orientaci tohoto spolku - otázkou je, zda šlo pouze o postoj, vyplývající z doby zpracování Mazurovy studie, či zda opravdu docházelo prostřednictvím Spolku pro zakládání knihoven ve Slezsku k nadměrnému ovlivňování a posilování náboženského přesvědčení obyvatelstva. Významnou úlohu sehrála Ústřední matice školská, jež vznikla v Praze roku 1880 z podnětu Spolku učitelských jednot v Čechách. Její ostravská pobočka se úspěšně pokoušela prosadit, zřídit a podporovat nižší české školství i přes zdejší obtížnou národnostní situaci. 2 GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s Počátky sdružování Moravanů v Praze. [online]. Dostupný z: 4 MAZUR, A. K počátkům knihovnictví na Ostravsku. 1962, s

3 Bylo stanoveno, že Ústřední matice školská bude působit zvláště tam, kde pro tyto účely scházely veřejné prostředky, zejména v jazykově smíšených oblastech. Nicméně Ústřední matice školská narážela na nepochopení a odpor převážně německých zastupitelů obcí. Stávající i nově zřízené školy pak na základě zákonné úpravy zakládaly školní a učitelské knihovny. Tuto činnost organizačně podporoval ředitel škol v Moravské Ostravě Jan Pobial prostřednictvím Výboru pro zařizování školních a učitelských knihoven; finančně na jejich rozvoj přispívali též báňští úředníci Čtenářské spolky Spolky, které vznikaly primárně jako čtenářské, byly doplněny spolky, které půjčování knih poskytovaly jako dodatkovou činnost uvedenou ve svých stanovách. Knihovny byly obvykle umístěny v uzamykatelné skříni v místě schůzek spolků, což bývaly hostince, později sokolovny, orlovny apod. Desítky kusů, výjimečně stovky kusů tiskovin zpravidla nebyly odborně zpracovány, výběr knižních a časopiseckých fondů byl nahodilý, jeho skladba byla tvořena vesměs dary, a tak se zřídkakdy dalo hovořit o kvalitní knihovně. Za nejstarší český čtenářský spolek je na základě dochovaných pramenů označována Občanská beseda v Moravské Ostravě, vzniklá již v roce 1862, kde se sdružovali intelektuálové, představitelé tehdejšího centra města se společným cílem národnostní obrody, přinášela rozvoj kulturního života ve městě. Katolická občanská beseda ve Staré Bělé od roku 1867 představovala jiné, klerikální zaměření, s podílem na výchově a vzdělávání venkovských obyvatel. Naprosto odlišný charakter měla Čtenářská beseda ve Františkově Údolí, formující se v oblasti hornických kolonií. Další významný ostravský spolek Hornicko-čtenářský spolek Salm v tehdy Polské Ostravě vznikl roku V mnoha obcích moravské či slezské části dnešní Ostravy byly zakládány Občanské besedy, Čtenářské a vzdělávací spolky, Národní jednoty. Ve slezské části Ostravy (Hranečník, Hrušov, Krásné Pole, Malé Kunčice, Martinov, Muglinov, Plesná, Poruba, Pustkovec, Polská Ostrava, Radvanice, Svinov, Zárubek) se mezi lety na vzniku spolkových knihoven podílely i se záštitou Matice opavské Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku a Slezská Matice osvěty lidové 6. 5 GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s MAZUR, A. K počátkům knihovnictví na Ostravsku. 1962, s

4 1.1.1 Beseda 1862 V roce 1862 vznikl v Moravské Ostravě spolek Beseda 7, v roce 1864 doplnil své stanovy a změnil název na Českomoravský čtenářský spolek Beseda. Jeho působení se rozšířilo. V roce 1877 došlo k nové formulaci a následnému schválení stanov spolku s názvem Občanská beseda Moravské Ostravy. Spolek Beseda je prvním doloženým českým čtenářským a zábavním spolkem v Moravské Ostravě, který byl založen zásluhou několika ostravských měšťanů, a který po schválení stanov ihned v roce 1862 zahájil svou činnost. Z dochovaného Návrhu co dodatku k stanovám českomoravského čtenářského spolku Beseda v Moravské Ostravě 8, především z formulace bodu 1 lze odvodit, že v původních stanovách z roku 1862 chyběl požadavek na založení knihovny, což bylo napraveno dodatkem z roku 1864: k všeobecnému vzdělání a zábavě založí se kněhovna, pozustávajíce s poúčných a zábavných kněh, obrazů a map 9. Na listině datované dnem 26. červencem 1864 jsou podepsaní: jako předseda p. Oderski, místostarosta p. Mládek, za výbor Václav Jičínský, A. Pata, Florian Chmelař. V dopise se žádostí o schválení prvotních stanov z roku 1862 se ale nevyskytovalo žádné z těchto jmen a konkrétně v případě předsednictví je možné si domýšlet, že tato skutečnost souvisí s výhodnou nabídkou poskytnutí prostornějších místností pro potřeby spolku v kavárně majitele F. Oderského v roce Spolek půjčoval svým členům knihy, noviny a časopisy, pořádal večery čtené literatury, organizoval taneční a zábavné večírky. Po vzniku pěveckého spolku Lumír (1888) organizovala Beseda i koncerty. Spolupracovala a od roku 1880 podporovala peněžními sbírkami Matici Opavskou, stejně jako odběrem 30 výtisků Opavského týdeníku podporovala vydávání českého tisku. Grobelný uvádí 10, že čítárna Besedy se v době členství české technické inteligence, úředníků a učitelů okolo roku 1881 zaměřovala na podporu české otázky, podporu vlastenectví a nabízela svým členům převážně český tisk Pokrok, Politik, Humoristické listy, Světozor, Reforma, Opavský týdeník, Osvěta, Paleček, Lumír, Květy, Pozor, Čech, Moravská Orlice a Národní noviny. Jako jeden z mála spolků této doby přežil i rozpad monarchie, působil ve své činnosti dále v podmínkách první republiky, v období druhé republiky již nevyvíjel aktivity a v roce 1941, kdy byla česká spolková činnost zakázána, zanikl. 7 GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s Archiv KMO, nezpracováno. 9 Archiv KMO, nezpracováno. 10 GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s

5 1.1.2 Čtenářské spolky ve Staré Bělé 1867 Vlastenecky smýšlející kněz, František Zelinka, který začal své působení v obci v roce 1866, již v následujícím roce 1867 založil čtenářský spolek Beseda, do něhož se přihlásilo 25 členů. Stanovy spolku orientované k četbě byly schváleny v roce 1869 a beseda začala odebírat časopisy Moravská Orlice, Morava, Našinec, Mrva, také knihy z edice Dědictví Cyrilo-Metodějské a pro děti Dědictví maličkým. Katolická občanská beseda vznikla v roce 1869, splynula s ní dříve založená Beseda. Na své valné hromadě byl zvolen první výbor ve složení: páter František Zelinka, předseda, správce školy Ignác Červenka, místopředseda, páter Petr Krogulski, jednatel a pokladník a Štěpán Holaň, knihovník. Z dnešního pohledu je zajímavý následující název spolku Katolická politická jednota kočující pro kraj Novojičínský se sídlem ve Staré Bělé, kdy původní spolek rozšířil svůj okruh působnosti jak obsahově, tak geograficky. Další souvislost sídlem téměř všech spolků v obci byl tzv. Gregárek 11, jehož duší byl páter Fabián Gregárek v dnešní době tam sídlí pobočka KMO. V obci vznikla řada dalších spolků, některé společné s Novou Bělou, které disponovaly malými knihovnami např. tělovýchovná jednota Sokol, Jednota divadelních ochotníků a další Občanská beseda ve Františkově údolí 1870 Františkovo údolí (dřívější označení oblasti dnešního sídliště Šalamouna až ke hranici Vítkovic a Moravské Ostravy) na přelomu 19. a 20. století představovalo oblast hustého osídlení v hornických koloniích blízkých šachet a také v zaměstnaneckých koloniích Vítkovic. Spolková činnost vznikla záhy po osídlení dělníky, první stanovy spolku Čtenářská beseda ve Františkově údolí 13 byly schváleny již , změněny byly pak v roce 1894 upravil se nově i název na Čtenářská beseda v Moravské Ostravě- Františkově údolí. V roce 1898 došlo k poslední změně stanov s přidáním ochotnické činnosti. Zpočátku byla beseda dvojjazyčná, navštěvovaná Čechy i Němci, nicméně právě v období národnostního uvědomování nepřekvapil vývoj, přinášející oddělení činnosti i majetku, ke kterému došlo na popud německých členů spolku. Tento spolek se zaměřil na nižší vrstvy zde žijícího místního obyvatelstva a jejich zájmům byl přizpůsoben fond knih a časopisů. Častým dárcem knih byl závodní z dolu Hlubina František Kordula (jeden ze 11 Do současnosti zachované zvykové označení budovy právě podle působení P. Fabiána Gregárka. 12 STIBOR, J. Stará Bělá: s Volně dle: GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s

6 zakladatelů Čtenářské besedy v Moravské Ostravě), přispívali také obchodníci K. Vrána a František Vlček sešity Laciné knihovny národní a kalendáři Libuše. Členové besedy ve Františkově údolí byli aktivní ve sbírkové činnosti ve prospěch Ústřední Matice školské, Matice Ostravské, na podporu znovuotevření Národního divadla v Praze. Výtěžky ze sbírek podporovala pozůstalé po zahynulých hornících, dotovala i rodiny zatčených horníků. Plnila rovněž funkci vzdělávací dík velkému množství přednášek. Především ale byla považována za jakési nepsané centrum ochotnického divadla v Ostravě. Samozřejmě poskytovala i služby výpůjční a jak uvádí Grobelný: 14 V 80. letech byly odebírány časopisy Moravská orlice, Humoristické listy, Hlas, Našinec, Opavský týdeník, Dělnické listy, Tribüne, Gemeinde-Zeitung, Naší mládeži, Světozor, Česká politika, Pozor, Paleček, Živnostenské listy, Národní listy, Vesna, Literární listy, Ruch, Obzor, Djabel aj. a do knihovny přicházely všechny ročníky Matice Lidu. Spolek zanikl zákazem české spolkové činnosti v roce Na počátku podzimu budou představeny části čtenářské spolky jednotlivých obcí, tvořících současné statutární město Ostrava. 14 GROBELNÝ, A. Národněpolitický život v Ostravě v 2. polovině 19. století. 1969, s

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Lenka Králová UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009 JEN VE SVORNOSTI JE NAŠE SÍLA A SPÁSA (historie spolku Svornost v Krnově) Lenka Králová KRÁLOVÁ, L.: Only in Concord is our

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS.

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989 Ing. Šárka Prokopová, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně,

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Média v období první republiky

Média v období první republiky Média v období první republiky A. Republika ãtenáfiû Struktura prvorepublikového tisku se konstituovala již v období Rakouska-Uherska, neboť se vytvářela v těsné souvislosti se vznikem politických stran

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

Sto deset let muzejní práce v Javorníku

Sto deset let muzejní práce v Javorníku Sto deset let muzejní práce v Javorníku Zakladatelské období muzeí regionálního charakteru, které probíhalo v posledních desetiletích 19. století, městečko Javorník ležící v severozápadním výběžku Jesenicka

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí

VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí Klub českých turistů Rada značení Učební texty pro značkaře díl M VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí 2012 Tyto učební texty jsou určeny členům KČT pracujícím

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Pardubická dívčí škola Vesna (1861 1949) Pavlína Láryšová Bakalářská práce 2009

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více