K nutnosti založit pobočku pro poskytování finančních služeb v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K nutnosti založit pobočku pro poskytování finančních služeb v České republice"

Transkript

1 K nutnosti založit pobočku pro poskytování finančních služeb v České republice Předpis zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (ZoB) zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT) zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZPoj) zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (ZPS) a jiné Ustanovení 5a odst. 1, 5c odst. 1 a 2 a 5e odst. 1 ZoB 3 odst. 1 písm. s) a t), 21, 22 a 28 ZPoj 21, 22, 24 a 25 ZPKT 29, 52m a 135a ZPS a jiné (viz příloha č. 2 k této odpovědi na dotaz) Otázka Odpověď Kdy lze poskytovat služby na základě notifikace volného pohybu služeb, bez založení pobočky? I. Úvod Mezi základní svobody, na kterých spočívá vnitřní trh Evropské unie (dále jen EU ), patří mimo jiné svoboda usazování [čl. 49 až 55 Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU )] a svoboda volného pohybu služeb (čl. 56 až 62 SFEU). 1 Podle čl. 49 SFEU jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky nebo společnosti z jednoho členského státu na území jiného členského státu. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky nebo společnostmi z jednoho členského státu usazenými na území jiného členského státu. Usazení ve smyslu tohoto ustanovení SFEU je velmi širokým pojmem a představuje obecně podílení se určité osoby stabilně a trvale na hospodářském životě jiného členského státu, než je stát původu této osoby, za účelem dosažení zisku. Podle čl. 56 SFEU jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř EU pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb. Z čl. 49 a 57 SFEU a jejich výkladu v níže uvedených rozsudcích Soudního dvora EU vyplývá, že zatímco usazení má obecně trvalý charakter s tím, že může mít i krátkodobou povahu, volný pohyb služeb je vymezen jako dočasné poskytování služby. Toto dělení formy provozování činnosti 2 na území jiného členského státu na usazení a volný pohyb služeb se promítá i do navazujícího sekundárního práva EU, konkrétně do sektorových směrnic upravujících poskytování finančních služeb, resp. přístup k činnosti a její provozování úvěrovou institucí, pojišťovnou, zajišťovnou, obchodníkem s cennými papíry, investiční společností atd., ačkoli přímo nestanoví kritérium pro rozlišení aktivit vykonávaných v rámci svobody usazování od svobody volného pohybu služeb. Tomu odpovídají i příslušné právní předpisy, jimiž jsou tyto směrnice transponovány do českého právního řádu. Tyto právní předpisy upravují možnost provozovat činnost v jiném členském státu (hostitelský stát), než je členský stát, kde má daná finanční instituce - ve smyslu osoby podléhající dohledu podle práva EU - sídlo a kde získala povolení ke své činnosti (domovský členský stát) na základě jednotného evropského pasu, prostřednictvím pobočky (svoboda usazování) nebo přeshraničního poskytování služeb (svoboda volného pohybu služeb). 1 Výhody tzv. jednotného evropského pasu se týkají celého Evropského hospodářského prostoru, který vznikl na základě mezinárodní smlouvy rozšiřující platnost čtyř základních svobod jednotného vnitřního trhu EU (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) i na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska od 1. ledna České právo i právo EU používá v této souvislosti různé pojmy poskytovat služby, provozovat činnost, vykonávat činnost ), byť obsahově totožné. Obecně se v této odpovědi kloníme k používání slovního spojení provozovat činnost, nicméně může být na určitých místech použita odchylná terminologie, pokud vyplývá ze znění jednotlivých sektorových právních předpisů. 1

2 Rozlišování formy provozování činnosti je významné z řady hledisek. Například ovlivňuje způsob notifikace finanční instituce, rozsah povinností, které musí finanční instituce dodržovat v hostitelském členském státě z hlediska odborné péče, veřejného zájmu, rozsahu výkaznictví, rozsahu dohledu příslušného orgánu dohledu domovského nebo hostitelského členského státu atd. Zda bude finanční instituce provozovat činnost v jiném členském státu, a jaký bude rozsah této činnosti, závisí na podnikatelském rozhodnutí této finanční instituce. Tomuto rozhodnutí, resp. záměru, pak odpovídá i volba formy, jakou bude poskytovat své služby. Má-li záměr poskytovat své služby trvale, zvolí usazení prostřednictvím pobočky. Má-li záměr své služby poskytovat pouze dočasně, zvolí volný pohyb služeb. Přitom jde vždy o služby výdělečné povahy 3, tj. jejich příjemce za ně poskytuje nějaké protiplnění. Pochybnosti, zda je činnost provozována v České republice dočasně nebo trvale, vznikají zejména v situaci, kdy se finanční instituce neusadila v České republice ve formě organizační složky, ale provozuje zde trvale svoji činnost pouze prostřednictvím elektronické komunikace nebo používá pro svoji činnost nezávislé agenty. Pravidla pro posouzení skutečnosti, zda je činnost provozována formou usazení nebo volného pohybu služeb, jsou harmonizována právem EU, standardy nebo doporučeními mezinárodních organizací orgánů dohledu jen v omezené míře. Není tedy vyloučeno, že orgán dohledu nad finančním trhem jiného státu může mít výklad odlišný. Pokud to je možné, navazuje Česká národní banka na unijní a mezinárodní dokumenty v této oblasti a zejména na judikaturu Soudního dvora EU. 4 Odpověď níže se týká pouze otázky, zda je nutné k provozování činnosti založení pobočky, resp. její notifikace, nebo není a jde v takovém případě o dočasné provozování činnosti a bude provedena tomu odpovídající notifikace volného pohybu služeb. Otázkou, kde je poskytována služba, se zabývá samostatná odpověď ČNB na dotaz k výkladu pojmu poskytování finančních služeb v České republice. 5 Tato odpověď na dotaz k rozlišení svobody usazování a volného poskytování služeb, resp. k nutnosti založit, resp. notifikovat, pobočku, je primárně určena osobám se sídlem v jiném členském státě, které mají povolení příslušného orgánu dohledu jiného členského státu a hodlají poskytovat finanční služby v České republice na základě tzv. jednotného evropského pasu, a osobám, které mají sídlo v České republice a mají povolení vydané Českou národní bankou, které je opravňuje k provozování své činnosti i v jiném členském státě na základě jednotného evropského pasu (s výhradou nutnosti ověřit i přístup v cílovém státě, který se může lišit). Ve vztahu k osobám se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor nelze tuto odpověď zpravidla použít, neboť v těchto případech je obvykle možnost poskytovat služby na území České republiky v jakémkoliv rozsahu a třeba i krátkodobě vázána na získání povolení České národní banky, kdy jednou z podmínek pro vydání tohoto povolení je usazení této osoby v České republice prostřednictvím pobočky ve formě organizační složky. 3 Výjimkou jsou případy, kdy společnost nebyla založena za účelem dosažení zisku nebo byla založena za účelem vzájemné podpory svých členů (např. pojišťovny mohou provozovat činnost nejen s cílem dosáhnout zisku, ale i na základě vzájemnosti). 4 Commission Interpretative Communication Freedom to provide services and the interest of the general good in the second banking directive (SEC(97) 1193 final), Commission Interpretative Communication Freedom to provide services and the general good in the insurance sector (2000/C 43/03), Communication from the Commission - The application of conduct of business rules under Article 11 of the investment services Directive (93/22/EEC) (COM/2000/0722 final), C-205/84 EK vs. Německo, C-55/94 Gebhard, C-97/09 Schmelz. 5 2

3 Při posuzování konkrétního případu je nutné zvážit všechna níže uvedená kritéria. Praktické příklady aplikace kritérií uvedených v této odpovědi jsou uvedeny v příloze č. 1 k této odpovědi. Obecný přehled vybraných ustanovení právních předpisů z oblasti regulace finančních služeb upravující způsob jejich poskytování v České republice finančními institucemi z jiných členských států je pak uveden v příloze č. 2 k této odpovědi. Pokud má poskytovatel služby pochybnosti, zda jeho činnost v jiném státě vykazuje znaky usazení nebo volného pohybu služeb, lze z důvodu vyhnutí se riziku vykonávání protiprávní činnosti doporučit provedení notifikace a dodržování povinností jako v případě usazení, tj. poskytování služeb prostřednictvím pobočky. II. Kritéria pro určení usazení - pobočky Usazení znamená dlouhodobější začlenění do národního hospodářství členského státu, jiného, než je stát původu finanční instituce (C-97/09 Schmelz). Pokud finanční instituce poskytuje své služby na území České republiky na stabilním a kontinuálním základě, jde o výkon práva usazení. Pro usazení je tak charakteristická určitá trvalost a kontinuita poskytování služby. Trvale však neznamená navždy, ale znamená soustavně, tedy ne ojediněle, pro jeden obchodní případ, byť třeba déletrvající povahy. Definice pobočky je obsažena v řadě směrnic z oblasti finančního trhu. Podle směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID) se pobočkou rozumí místo výkonu obchodní činnosti jiné než ústředí, které je součástí investičního podniku (tedy obchodníka s cennými papíry), nemá právní subjektivitu a poskytuje investiční služby případně některé další činnosti; všechna místa výkonu obchodní činnosti zřízená v tomtéž členském státě investičním podnikem s ústředím v jiném členském státě jsou považována za jedinou pobočku. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 se pobočkou rozumí provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti úvěrových institucí. Podle směrnice 2002/83/ES o životním pojištění se pobočkou rozumí agentura nebo pobočka pojišťovny. S jakoukoli trvalou přítomností podniku na území členského státu se nakládá stejným způsobem jako s agenturou nebo pobočkou, i když tato přítomnost nemá formu pobočky nebo agentury, ale má podobu pouze kanceláře řízené vlastními zaměstnanci pojišťovny nebo osobou, která je nezávislá, ale má trvalé pověření jednat za pojišťovnu, jaké by měla agentura 6. I když je tato definice pobočky jediná, která akcentuje prvek trvalosti, není rozumný důvod s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU a výkladová sdělení Evropské komise tento prvek neaplikovat i na ostatní sektory finančního trhu. Při posuzování trvalosti je třeba přihlížet k době trvání, četnosti, pravidelnosti a kontinuitě provozované činnosti (C-55/94 Gebhard). Rozhodující je doba, po kterou je služba v cizím státě poskytována, četnost jednotlivých případů, pravidelnost, vzájemná souvislost, kontinuita činnosti v cizím státě. 7 Pro posouzení tedy není rozhodující jenom to, zda se založila pobočka po formální stránce, ale spíše skutečný rozsah činnosti. O usazení finanční instituce v České republice nemůže jít v případě, kdy není vykonávána podnikatelská (tedy zejména výdělečná) činnost 3 nebo není poskytována finanční služba na území České republiky (viz výše uvedená samostatná odpověď ČNB na dotaz k výkladu pojmu poskytování finančních služeb v České republice). 6 Směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), nahrazující směrnici 2002/83/ES, také uvádí u pobočky její trvalou přítomnost (čl. 13 bod 13 ve spojení s čl. 145 odst. 1). 7 Viz též s. 77 in Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P. Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,

4 Nicméně pokud byla v České republice formálně založena pobočka jako organizační složka závodu zapsaná do obchodního rejstříku, lze mít za to, že finanční instituce poskytuje své služby klientům v České republice prostřednictvím této pobočky, není-li z okolností zcela zřejmý opak. Zastoupení finanční instituce, ačkoli bude trvalé, nebude ve smyslu předpisů na finančním trhu pobočkou, pokud nepodniká v České republice a je zřízeno primárně za účelem reklamy. V případě bankovnictví je nutno zastoupení registrovat u České národní banky podle 39 zákona o České národní bance, v jiných sektorech se registrace nevyžaduje, ale informování České národní banky může být užitečné v zájmu předcházení nejasnostem. Kromě typických případů usazení ve formě pobočky jako organizační složky finanční instituce, může jít o usazení i v případech, kdy je v České republice dlouhodobě umístěno elektronické zařízení s určitými vlastnostmi nebo zde působí síť závislých obchodních zástupců (viz níže část IV.). III. Kritéria pro určení dočasnosti v případě volného pohybu služeb Kritérium dočasnosti vyplývá z čl. 57 SFEU. Časové omezení provozování jednotlivé činnosti není samo o sobě rozhodující. Tímto způsobem může být provozována činnost krátkodobé (např. jednorázový nákup zahraničních cenných papírů) i dlouhodobé povahy (např. smlouva o obhospodařování portfolia cenných papírů). Pro dočasný volný pohyb služeb je charakteristická přechodnost. Dlouhodobější provozování činnosti ve vztahu k již existujícím zákazníkům tedy nemusí samo o sobě znamenat usazení. O usazení by však mohlo jít v případě, kdy dotčená finanční instituce rozšířila okruh příjemců poskytovaných služeb. Dočasnost je stejně jako v případě usazení potřeba hodnotit s ohledem na trvání, četnost, pravidelnost a kontinuitu činnosti (viz část II.). Dočasný charakter provozování činnosti neznamená, že se finanční instituce nemůže vybavit určitou formou infrastruktury (např. kancelář) pro její provozování. Existence takové infrastruktury sama o sobě nepředstavuje výkon práva usazení. Nicméně svoboda volného pohybu služeb nesmí být zneužívána k obcházení pravidel, která by se na finanční instituci vztahovala, pokud by zde byla usazena (C-205/84 EK vs. Německo). Zde se bude hodnotit zejména počet případů poskytování služby a opět záměr provozovat určitou činnost soustavně. IV. Hraniční případy Užití osob usazených v jiném členském státě Jde o případy, kdy finanční instituce provozuje činnost v jiném členském státě prostřednictvím třetích osob (např. obchodních zástupců, zprostředkovatelů či jiných příkazníků), aniž by sama za účelem poskytnutí služby budovala v tomto státě infrastrukturu nebo zde měla vlastní zaměstnance. S ohledem na judikaturu Soudního dvora EU 8 je možné považovat činnost finanční instituce za výkon svobody usazení, pokud bude osoba využitá v cílovém členském státě splňovat následující podmínky: 1. Je řízena a kontrolována finanční institucí, kterou zastupuje. 2. Je oprávněna finanční instituci zavazovat. 3. Její oprávnění má trvalý charakter. Naopak pro využití jiných relativně nezávislých osob, kteří nejsou tímto způsobem a rozsahem spojení s finanční institucí, postačuje oprávnění k volnému poskytování služeb. 8 C-14/76 De Bloos, C-33/78 Somafer, C-139/80 Blanckaert 4

5 Užití elektronických přístrojů V tomto případě pramení pochybnosti zejména z toho, že je služba poskytována prostřednictvím elektronického přístroje bez fyzické přítomnosti jiné osoby jako poskytovatele služby. Ačkoli nejsou takové případy obvyklé, nelze je v praxi vyloučit, zejména s ohledem na technický rozvoj. Pokud je elektronický přístroj pouze doplňkem, resp. vybavením, pobočky nebo zastoupení, hodnotí se v jejich rámci. Aby mohl být samostatný elektronický přístroj považován za usazení, musí obecně splňovat vymezení tohoto pojmu, které vyplývá z výše uvedené judikatury Soudního dvora EU uvedené v prvním pododstavci: 1. Musí být v hostitelském členském státě umístěn dlouhodobě. 2. Musí umožňovat opakované poskytnutí služby více příjemcům finanční služby. 3. Musí poskytovat finanční službu. 4. Musí v sobě zahrnout prvek rozhodování, který se dotýká poskytované služby 9 (zejména rozhodnutí o uzavření smlouvy mezi finanční institucí a příjemcem služby). V ostatních případech, kdy nebudou naplněny výše uvedené znaky usazení, půjde zpravidla o volný pohyb služeb do hostitelského členského státu, kde tyto nezávislé osoby působí nebo kde je umístěn elektronický přístroj. V. Výjimky Pravidla volného pohybu služeb ve SFEU opodstatňují případné omezení volného pohybu služeb na činnost dočasnou. České právní předpisy však mohou jít i nad rámec svobod podle práva EU a mohou přiznat zahraničním osobám volnější režim. Právo EU představuje minimální, nikoliv maximální standard v této oblasti. To je případ nebankovních obchodníků s cennými papíry, zajišťoven, institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a investičních společností, kdy požadavek usazení není v českých právních předpisech uveden, tzn. v těchto případech se usazení nepožaduje. U nich ani případné trvalejší provozování činnosti přeshraničně nezakládá v současnosti povinnost získat oprávnění k podnikání v České republice prostřednictvím pobočky. Obecně však Česká národní banka preferuje existenci pobočky i v těchto případech, neboť poskytuje mnohem lepší, resp. snáze dosažitelnou, ochranu zákazníkům. VI. Doplňující informace Finanční instituce je oprávněna podstoupit notifikační proceduru ohledně usazení v rámci tzv. jednotného evropské pasu, i když na příslušném území služby poskytuje pouze dočasně. Může také souběžně poskytovat služby jak prostřednictvím pobočky, tak formou volného pohybu služeb přímo z centrály (či pobočky v jiném členském státě). V tomto případě je však potřebné zajistit, že provozovanou činnost bude možné jasně ztotožnit s první nebo druhou formou poskytnutí služby. Tato odpověď se týká trvalosti provozování činnosti z hlediska posouzení aplikace veřejnoprávní regulace poskytovatele, nad kterým vykonává dohled Česká národní 9 Commission Interpretative Communication Freedom to provide services and the interest of the general good in the second banking directive (SEC(97) 1193 final), s. 13, Commission Interpretative Communication Freedom to provide services and the general good in the insurance sector (2000/C 43/03), s

6 banka. Nelze ji tedy aplikovat na poskytovatele finančních služeb, kteří dohledu České národní banky nepodléhají. Zcela jinou otázkou je aplikace soukromoprávní úpravy daného státu a daňové otázky, které nejsou tímto stanoviskem dotčeny. Význam odpovědi pro její adresáty Kontaktní osoba: Datum: Tato odpověď vyjadřuje názor pracovníků České národní banky. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. Postup v souladu s odpovědí však bude Česká národní banka při výkonu dohledu nad finančním trhem považovat v mezích odpovědi a jejích východisek za postup v souladu s právními předpisy, ledaže z okolností vyplyne neaplikovatelnost odpovědi na daný případ. Petr Jiška, 4. února

7 Příloha č. 1 Příklady praktické aplikace kritérií pro posouzení nutnosti založit pobočku pro poskytování finančních služeb v České republice A) Banky 1. Financování výstavby bytového komplexu tuzemského developera v České republice Francouzská banka hodlá financovat výstavbu rozsáhlého bytového komplexu tuzemského developera v Praze. Žádnou další činnost v České republice nehodlá provozovat. Také své služby nijak nepropaguje potenciálním klientům. Výstavba bude trvat 3 roky a splácení úvěru je naplánováno na 5 let. Řešení: Usazení je upraveno v 5c a násl. ZoB, na stejném místě je upravena možnost provozovat bankovní činnost bez založení pobočky, pokud její provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti ( 5c odst. 2 ZoB). Francouzská banka poskytuje svoji službu v České republice pouze jednorázově a dočasně, byť je to úvěr poskytnutý se střednědobou splatností. Tím že svoji činnost ani nepropaguje, je případné uzavření dalšího úvěru s klientem z České republiky pouze nahodilé. Popsanou činnost může francouzská banka provozovat i bez založení pobočky. Postačí tak notifikace podle 5i ZoB (volný pohyb služeb). 2. Vydávání, distribuce a provozování systému předplacených platebních karet v České republice Britská banka zamýšlí uvést na trh v České republice předplacené platební karty s využitím distribučních kanálů dvou tuzemských společností, z nichž jedna má zajistit nabízení a propagaci předplacených karet a druhá distribuci a hotovostní dobíjení karet. V souvislosti s tím britská banka hodlá pověřit další společnost (se sídlem v Irsku) technickými a provozními funkcemi spojenými s programem předplacených karet, včetně školení, IT podpory, řízení rizik a vyřizování reklamací, přičemž pověření by nezahrnovalo prodej služeb a zboží týkající se těchto karet na území České republiky. Irská společnost nemá být v České republice fyzicky přítomna a všechny lokální aktivity v České republice mají probíhat prostřednictvím dvou výše uvedených tuzemských společností. Řešení: Zatímco předpokládaná činnost irské společnosti nevykazuje znaky provozování činnosti ve smyslu poskytování finanční služby na území České republiky, a proto nepodléhá notifikační proceduře u České národní banky, činnost britské banky spočívající v soustavném nabízení, vydávání a správě předplacených platebních karet v České republice by znamenala poskytování finančních služeb na území České republiky, a tudíž se na ni vztahuje notifikační procedura podle zákona o bankách, ovšem s tím, že v daném případě by se jednalo o usazení (tedy se založením pobočky podle 5c odst. 1 ZoB) a nikoliv pouze o výkon svobody volného pohybu služeb 10. B) Pojišťovny Italská pojišťovna specializující se na pojištění plavidel hodlá rozšířit svoji činnost i na území České republiky, kde ale nemá žádné zaměstnance. Za tímto účelem uzavře časově neomezenou smlouvu o výhradním zastoupení s tuzemským pojišťovacím zprostředkovatelem, aby zprostředkovával uzavírání pojistných smluv s vlastníky vnitrozemských plavidel registrovaných v České republice. Současně mu udělí plnou moc k uzavírání těchto smluv jménem této pojišťovny a k inkasování pojistného od pojistníků s tím, že se při zprostředkování tohoto pojištění řídí pokyny rakouské pobočky této pojišťovny, které rovněž předkládá uzavřené smlouvy ke kontrole. Smlouvy bude uzavírat zejména na veletrzích, kde se lodě nabízejí a případně též ve spolupráci s jejich prodejci. Řešení: Usazení je upraveno v 28 a násl. ZPOJ, na stejném místě je upravena možnost provozovat pojišťovací činnost bez založení pobočky, na základě svobody dočasně poskytovat služby ( 28 odst. 1 ZPOJ). V daném případě není rozsah pojišťovací činnosti provozovaný italskou pojišťovnou nijak omezen (zejména časem, ale ani počtem smluv nebo objemem inkasovaného pojistného). Smlouva s pojišťovacím zprostředkovatelem zakládá výhradní zastoupení, zprostředkovatel je navíc oprávněn na základě plné moci přímo zavazovat italskou pojišťovnu. V neposlední řadě je řízen 10 K výkonu činnosti obsahující vydávání a správu platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků je třeba notifikace činnosti platební služby podle definice v čl. 4 bodu 3 směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, uvedené v bodě 4 přílohy I směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 7

8 a kontrolován italskou pojišťovnou prostřednictvím její rakouské pobočky. Ačkoli bude pojištění nabízet a uzavírat zejména na omezeném počtu veletrhů, které jsou jenom dočasné, jde o činnost opakovanou a systematickou, s předpokladem dlouhodobosti. Z výše uvedeného vyplývá, že pojišťovací zprostředkovatel naplní vymezení pobočky. Italská pojišťovna pak bude muset provést notifikaci na základě práva zřídit pobočku podle 29 ZPOJ. C) Obchodníci s cennými papíry Kyperský obchodník s cennými papíry, který není zahraniční bankou, uzavřel na základě jednorázové informační kampaně zaměřené na velké finanční instituce několik smluv o obhospodařování cenných papírů, na základě kterých bude pro zákazníky provádět dlouhodobě obhospodařování portfolia cenných papírů. Řešení: Usazení je upraveno v 24 ZPKT, svoboda volného pohybu služeb pak v 25 ZPKT s tím, že 25 neobsahuje podmínku dočasnosti a umožňuje tedy i trvalé provozování činnosti touto formou. Je tedy na volbě kyperského obchodníka, zda bude v České republice usazena prostřednictvím pobočky či se notifikuje pouze podle práva na volné poskytování služeb bez umístění pobočky. D) Investiční společnosti Maltská správcovská společnost, která má povolení podle směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) na základě žádosti slovenské banky začala podle bankou určených parametrů zakládat standardní fondy v České republice, které hodlá distribuovat svým klientům prostřednictvím poboček v Polsku a na Slovensku. Počet obhospodařovaných standardních fondů není nijak stanoven nebo limitován, stejně tak není omezena ani délka jejich trvání. Řešení: Usazení je upraveno v 338 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), svoboda volného pohybu služeb v 339 ZISIF s tím, že 339 (v návaznosti na výslovný zákaz požadavku na usazení ve zmíněné směrnici) neobsahuje podmínku dočasnosti a umožňuje i trvalé provozování činnosti touto formou. Je tedy na volbě maltské správcovské společnosti, zda bude mít v České republice pobočku či se notifikuje pouze podle svobody volného pohybu služeb, tj. bez umístění pobočky, ačkoli jde o trvalé provozování činnosti v České republice (zejména z hlediska počtu, tak i z hlediska délky trvání poskytované služby). E) Směnárny Německý směnárník hodlá po dobu mistrovství světa, které se koná v blízkém českém městě, provozovat směnárenskou činnost přímo v místě konání mistrovství po dobu několika týdnů. Za tímto účelem uzavřel i krátkodobou nájemní smlouvu na obchodní prostor (kancelář), kde bude svou směnárenskou činnost provozovat, s tím, že jeho zaměstnanec tam bude každodenně dojíždět z území Německa. Řešení: Směnárenskou činnost smí v České republice provozovat pouze osoba, která má povolení České národní banky 11. Jednou z podmínek pro vydání tohoto povolení je i sídlo, podnik nebo organizační složka podniku umístěná na území České republiky ( 6 zákona o směnárenské činnosti). Volný pohyb služeb bez usazení tedy není povolený. Směnárník musí požádat o povolení podle směnárenského zákona. F) Platební instituce Irská platební instituce poskytuje platební službu poukazování peněz (tzv. money remittance) za účelem převádění peněžních prostředků získaných jako odměna za letní brigádu či sezónní práce zaměstnanců usazených v České republice. Vzhledem k sezónní povaze těchto činností není pro tyto zaměstnance zajímavé zřizovat platební účty u bankovních poskytovatelů platebních služeb, neboť se ve většině případů jedná o jednorázové platební transakce, když navíc odměna bývá často vyplácena v hotovosti a bankovní poplatky za jednorázovou transakci v hotovosti mohou být pro uživatele nevýhodné. 11 Směnárenská činnost je výslovně vyloučena z působnosti zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů [srov. 2 odst. 1 písm. a)]. 8

9 Řešení: Irská platební instituce založí v České republice pobočku nebo najme agenty za účelem snadného, rychlého a bezpečného převodu peněžních prostředků. Nedochází k předání peněžních prostředků plátce mimo tuto platební instituci, její pobočky a její agenty, s výjimkou příjemce těchto prostředků. Jelikož se jedná o opakovanou, systematickou a s předpokladem dlouhodobosti vykonávanou činnost (sezónní pracovníci se každoročně vracejí), bude tento způsob poskytování platebních služeb v České republice hodnocen jako poskytování platebních služeb na základě práva usazení. Nicméně není vyloučeno, že taková činnost může být navázána na dočasný projekt, v takovém případě lze tuto činnost poskytovat i na základě svobody volného pohybu služeb. 9

10 Příloha č. 2 Vybraná ustanovení právních předpisů z oblasti regulace finančních služeb upravující způsob jejich poskytování v České republice finančními institucemi z jiných členských států A) Banky a oprávněné finanční instituce Usazení zahraničních bank se sídlem na území jiného členského státu je upraveno v 5a odst. 1 a 5c odst. 1 ZoB. V 5c odst. 2 ZoB je upravena možnost provozovat bankovní činnost těmito subjekty bez založení pobočky, pokud její provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. ZoB tedy vyžaduje pro trvalou hospodářskou činnost založení pobočky v České republice. Pokud zahraniční banka nepožívá výhod jednotného evropského pasu, nemůže provozovat svoji činnost v České republice prostřednictvím pobočky bez licence vydané Českou národní bankou podle ZoB ( 5c odst. 3 ZoB). Obdobná právní úprava se aplikuje i na finanční instituce splňující podmínky uvedené v 5e odst. 1 ZoB. B) Spořitelní a úvěrní družstva Družstevní záložny nebo jiné obdobné úvěrové instituce se sídlem na území jiného členského státu jsou českými předpisy považovány za zahraniční banky a řídí se obdobně pravidly pro zahraniční banky se sídlem na území jiného členského státu upravenými v ZoB (viz výše). C) Pojišťovny Usazení je upraveno v 28 odst. 1 a 29 ZPOJ. V 28 odst. 1 a 30 ZPOJ je upravena možnost provozovat pojišťovací činnost bez založení pobočky na základě svobody dočasně poskytovat služby. Další povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky jsou upraveny například v 31 ZPOJ. D) Zajišťovny Podle 46 ZPOJ je zajišťovna z jiného členského státu oprávněna provozovat na území České republiky svoji zajišťovací činnost a činnosti s tím související, a to na základě práva zřizovat své pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby v rozsahu, v jakém jí bylo uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti v zemi jejího sídla. Bližší vymezení postupu notifikace není v ZPOJ ani ve směrnici 2005/68/ES o zajištění upraveno, tj. zajišťovny z jiného členského státu se podle ZPOJ nenotifikují, pokud hodlají provozovat svoji činnost v České republice, a je tak irelevantní, zda tak budou činit prostřednictvím pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. E) Pojišťovací zprostředkovatelé Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika je oprávněn provozovat svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat pobočku nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby ( 9 ZPZ), kdy pobočkou je každá trvalá přítomnost ( 3 písm. l) ZPZ), tj. pojišťovací zprostředkovatel, který hodlá poskytovat své služby v České republice trvale, musí provést notifikaci pobočky, což bude i zapsáno do registru ( 12 odst. 4 ZPZ). F) Likvidátoři pojistných událostí Likvidátoři pojistných událostí z jiného členského státu nepožívají výhod jednotného evropského pasu. Pokud chtějí provozovat svoji činnost v České republice bez ohledu na to, zda hodlají poskytovat své služby trvale nebo dočasně, musí být registrováni podle 10 ZPZ v registru vedeném Českou národní bankou. G) Obchodníci s cennými papíry Usazení je upraveno v 24 ZPKT, svoboda volného pohybu služeb v 25 ZPKT s tím, že 25 neobsahuje podmínku dočasnosti a umožňuje tedy i trvalé poskytování služeb touto formou. H) Investiční zprostředkovatelé Investiční zprostředkovatel je osobou, která poskytuje investiční služby na základě výjimky ze směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a nepožívá výhod jednotného evropského pasu. Investiční zprostředkovatel musí být registrován u České národní banky ( 24 odst. 2 ZPKT), přičemž podmínkou této registrace je i usazení v České republice. 10

11 I) Centrální depozitář Služby centrálního depozitáře uvedené v 100 odst. 1 ZPKT může v České republice poskytovat pouze osoba s povolením od České národní banky ( 103 odst. 1 ZPKT). Toto povolení však může získat jen osoba se sídlem na území České republiky ( 103 odst. 2 písm. a) ZPKT). Finanční instituce z jiného členského státu nemůže tyto služby v České republice poskytovat ani prostřednictvím pobočky ani na základě svobody volného pohybu služeb. J) Provozovatelé vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání Provozovatelem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který se řídí českým právem a garanci neodvolatelnosti vypořádání získal na základě nahlášení Českou národní bankou, může být pouze osoba s povolením České národní banky ( 90 odst. 1 ZPKT). Toto povolení může získat pouze osoba se sídlem na území České republiky ( 90a odst. 1 písm. b) ZPKT) nebo osoba se sídlem na území jiného členského státu, pokud provozuje i vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle práva jiného členského státu ( 90a odst. 2 písm. b) ZPKT). Takováto zahraniční osoba pak nemusí být v České republice usazena a může tedy trvale poskytovat tuto službu bez nutnosti usazení prostřednictvím pobočky. K) Organizátoři trhů s investičními nástroji Organizovat regulovaný trh s investičními nástroji může v České republice pouze osoba s povolením České národní banky ( 37 ZPKT). Toto povolení však může získat jen osoba se sídlem na území České republiky ( 38 odst. 1 písm. b) ZPKT). Finanční instituce z jiného členského státu nemůže tyto služby v České republice poskytovat ani prostřednictvím pobočky ani na základě svobody volného pohybu služeb. Provozovatelem mnohostranného obchodního systému může být osoba se sídlem na území České republiky i na území jiného členského státu. Provozovatel mnohostranného obchodního systému se sídlem v jiném členském státě si může zvolit, zda bude svoje služby v České republice poskytovat prostřednictvím usazení nebo svobody volného pohybu služeb. Ustanovení 69 odst. 8 ZPKT neobsahuje podmínku dočasnosti a umožňuje tedy i trvalé poskytování služeb bez nutnosti usazení prostřednictvím pobočky. L) Směnárny Směnárenskou činnost smí poskytovat pouze osoba, která má povolení České národní banky mj. má sídlo, podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky ( 6 SměnZ), volné poskytování služeb bez usazení tedy není povolené. M) Investiční společnosti Zahraniční osoba oprávněná obhospodařovat standardní fond podle směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) může obhospodařovat český standardní fond s nebo bez umístění pobočky v České republice ( 338 a 339 ZISIF) s tím, že 339 ZISIF v návaznosti na výslovný zákaz požadavku na usazení ve zmíněné směrnici neobsahuje podmínku dočasnosti a umožňuje i trvalé poskytování služeb touto formou. Tuzemský alternativní investiční fond (speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů) může i bez umístění pobočky obhospodařovat zahraniční osoba (z EU nebo ze třetí země) s oprávněním příslušného orgánu dohledu členského státu k obhospodařování alternativních investičních fondů podle směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). Zahraniční osoba se sídlem ve třetí zemi, která má povolení České národní banky podle 481 ZISIF, může obhospodařovat tuzemský alternativní investiční fond nebo alternativní fond se sídlem v jiném členském státě EU. Založení pobočky v České republice se v takovém případě nevyžaduje, avšak činnosti uvedené v 481 odst. 1 písm. e) ZISIF musí zahraniční osoba zabezpečovat prostřednictvím osoby usazené v České republice. N) Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění Provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice může pouze instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, která má příslušné povolení domovského členského státu a byla řádně notifikována její činnost České národní bance podle 4 a 5 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 4 11

12 a 5 tohoto zákona neobsahují podmínku dočasnosti a umožňují tedy i trvalé provozování činnosti bez nutnosti usazení prostřednictvím pobočky. O) Instituce elektronických peněz ZPS nerozlišuje pro účely notifikační procedury mezi usazením a volným pohybem služeb. Instituce elektronických peněz, která má povolení k výkonu činností podle 46 odst. 2 ZPS vydané v jejím domovském členském státě, může po předchozím oznámení podle 52n ZPS vykonávat tyto činnosti také na území České republiky. Rozlišení mezi usazením a volným pohybem služeb má však význam z hlediska výkonu dohledu ( 135a odst. 2 ZPS). P) Platební instituce ZPS nerozlišuje pro účely notifikační procedury mezi usazením a volným pohybem služeb. Platební instituce, která má povolení vykonávat činnosti uvedené v 8 ZPS v jejím domovském členském státě, může po předchozím oznámení podle 31 ZPS poskytovat platební služby také na území České republiky. Rozlišení mezi usazením a volným pohybem služeb má však význam z hlediska výkonu dohledu ( 135a odst. 2 ZPS). R) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování Provozovatelem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který se řídí českým právem a garanci neodvolatelnosti zúčtování získal na základě nahlášení Českou národní bankou, může být pouze osoba s povolením České národní banky. Toto povolení může získat pouze osoba se sídlem na území České republiky nebo osoba se sídlem na území jiného členského státu, pokud provozuje i platební systém s neodvolatelností zúčtování podle práva jiného členského státu. Takováto zahraniční osoba pak nemusí být v České republice usazena ( 71 ZPS) a může tedy trvale provozovat svoji činnost bez nutnosti usazení prostřednictvím pobočky. 12

Kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice?

Kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice? K výkladu pojmu poskytování finančních služeb v České republice Předpis Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoB ) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl

Mezibankovní platební styk. Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl Mezibankovní platební styk Měnové a devizové právo, Jaro 2011 Libor Kyncl 2 Základní body prezentace I Prameny právní úpravy Kdo je banka? Subjekty obdobné bance Mezibankovní platební styk Účet mezibankovního

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ ÚVOD... XI I. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ A JEJÍ ZAHÁJENÍ... 1 1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojiš ovnictví... 1 1.2 Kategorizace (typy) pojiš ovacích zprostředkovatelů... 3 1.2.1

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka?

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka? Otázky a odpovědi k regulaci odměňování Předpis vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více