Všeobecný přehled SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecný přehled SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:"

Transkript

1 Všeobecný přehled SUBTEST 1 Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: U každé z úloh 1 až 30 je vždy právě jedna odpověď správná. Za každou správně vyřešenou úlohu získáváte bod, za každou špatně vyřešenou úlohu se vám odečítá část bodu. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí. Subtest obsahuje 30 úloh, na řešení máte 25 minut. Červen 2006

2

3 VŠEOBECNÝ PŘEHLED 1. (rok 1937) Odcházím ze světa. Neskláním hlavu před proletářskou sekyrou, která musí být nemilosrdná, ale i čistá. Cítím svou bezmocnost před pekelným strojem, který podle všeho užívá středověké metody, má obrovskou sílu, fabrikuje organizované klevety, působí odvážně a sebejistě... V tyto možná poslední dny svého života jsem přesvědčen, že filtr historie, dříve nebo později, nutně smyje špínu z mé hlavy. Nikdy jsem nezradil, za Leninův život bych bez váhání zaplatil vlastním. Měl jsem rád Kirova, nic jsem nezačínal proti Stalinovi. Prosím novou, mladou a čestnou generaci vedoucích činitelů strany, aby přečetli můj dopis na plénu ÚV, aby mě zprostili viny a navrátili mi členství ve straně. Věřte, soudruzi, že na praporu, který vítězoslavným pochodem ponesete ke komunismu, je kapka i mé krve. Který z následujících sovětských vedoucích představitelů napsal uvedený dopis? (A) Trockij (B) Bucharin (C) Koněv (D) Molotov (E) Berija 2. Vedle protestantského a ortodoxního náboženství bylo v říši trpěno také náboženství židovské. Umožňovalo Židům přístup ke studiu a řemeslu, odstranilo diskriminační ošacení, zákaz vycházení o nedělích... Který z následujících panovníků přispěl uvedenými opatřeními k emancipaci Židů? (A) Karel IV. (B) Ferdinand I. (C) Rudolf II. (D) Josef II. (E) František Josef I. 3. rok voleb počet hlasů % počet mandátů , , , ,6 38 Údaje v uvedené tabulce charakterizují volební výsledky do poslanecké sněmovny jedné politické strany v období 1. československé republiky. O kterou stranu se jedná? (A) o Komunistickou stranu Československa (B) o Sudetendeutsche Partei (C) o Československou sociální demokracii (D) o Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu (E) o Československou národní demokracii 4. Garanční pakt projednávala konference ve švýcarském Locarnu. Sešla se v říjnu 1925 a proběhla v režii britské diplomacie. Přijala Youngův plán, který zaručoval vzájemnou nedotknutelnost hranic Německa, Francie a Belgie. Záruky převzaly Velká Británie a Itálie. Dále byly podepsány čtyři smlouvy o arbitráži mezi Německem na straně jedné a Belgií, Československem a Polskem na straně druhé a rovněž dohoda o přijetí Německa do Společnosti národů. Avšak ani konference v Locarnu nevyřešila otázku východních hranic. Zjevná neochota britské a francouzské diplomacie garantovat východní německé hranice otevírala možnost jejich revize. Který z tučně vytištěných výrazů v uvedeném textu je chybný? (A) 1925 (B) Youngův plán (C) do Společnosti národů (D) východní německé hranice (E) Uvedený text je bez chyb. 3 Subtest 1 Všeobecný přehled

4 5. Které z následujících tvrzení charakterizuje starověký Řím v době principátu? (A) Římané usilovali o zajištění hranice impéria. K tomu sloužilo především budování římského pomezí, zvaného limes. (B) Sulla vyhlásil tzv. proskripce, což znamená, že všichni jeho nepřátelé byli zapsáni do zvláštních seznamů. (C) Plebejové byli úspěšní ve svém boji za politická práva mohli si volit své vlastní úředníky tribuny lidu. (D) V bitvě u Kann byli Římané poraženi především zásluhou Hannibalových vynikajících vojenských schopností. (E) Tlak barbarského světa znemožnil účinnou jednotnou vládu nad impériem. Proto se říše fakticky rozpadla na dvě poloviny. 6. Která z následujících skutečností neovlivnila politický život v Československu v letech ? (A) Postupimská konference (B) Marshallův plán (C) ustavení Národní fronty (D) katastrofální sucho (E) vytvoření akčních výborů Národní fronty 7. Které z následujících tvrzení o Itálii v době I. světové války je pravdivé? (A) Vstoupila do války na straně dohodových mocností až v roce (B) Italská armáda byla rozhodující silou na západní frontě. (C) Motivem vstupu Itálie do války bylo především získání francouzského pobřeží Středozemního moře. (D) Itálie byla považována za poražený stát. (E) K největším územním ziskům Itálie patřilo Benátsko. 8. Který z následujících bodů není součástí čtyř artikulů pražských? (A) přijímání podobojí (B) povinnost zakazovat a případně trestat smrtelné hříchy (C) svobodné kázání slova božího (D) ustavení husitského arcibiskupa (E) zákaz světského panování kněží 9. Které z následujících tvrzení o Janu Amosovi Komenském je pravdivé? (A) Nedožil se konce třicetileté války. (B) Zemřel ve Švédsku. (C) Patřil k prvním českým luteránům. (D) Musel odejít ze země po Obnoveném zřízení zemském. (E) Na Moravu se nakrátko vrátil po vpádu švédských vojsk do Čech. 10. Jakou politiku realizuje vláda, když zvýší vládní nákupy? (A) expanzivní monetární politiku (B) restriktivní monetární politiku (C) expanzivní fiskální politiku (D) restriktivní fiskální politiku (E) politiku posilující agregátní nabídku 11. Může na dokonale konkurenčním trhu vzniknout monopol? (A) ano, pak se mu říká monopson (B) ano, ale jen v případě existence regulace trhu (C) ano, ale musel by splňovat podmínky dokonalé konkurence (D) ne (E) ano, ale jen v případě, že má zakladatel takové společnosti silný základní kapitál 12. Apreciace (zhodnocení) české koruny vůči ostatním měnám: (A) je zapříčiněna převisem nabídky české koruny nad poptávkou na devizových trzích (B) je zpravidla nevýhodná pro české importéry (C) je zpravidla nevýhodná pro české exportéry (D) může být zapříčiněna převisem poptávky domácích investorů po zahraničních měnách (E) zvyšuje zájem zahraničních turistů o ČR 13. Jaký je obvykle následek zvýšení úroků centrální bankou? (A) zvýšení objemu investic v ekonomice (B) snížení objemu investic v ekonomice (C) zvýšení poptávky po úvěrech u komerčních bank (D) snížení objemu vkladů u komerčních bank (E) snížení poptávky po národní měně na devizových trzích 14. Není pochyby o tom, že Halasova poesie je svou podstatou (nejde o jednotlivé vytržené verše) poesií epochy rozkladu, nemoci, zániku, poesií starého světa, a že měla, jak ještě ukáži, na nejmladší pokolení, na mládež vliv nanejvýš neblahý. Poesie Wolkerova je poesií nového zdravého socialistického světa. Kdo a kdy řekl uvedená slova? (A) L. Štoll (1952) (B) M. Kundera (1968) (C) V. Černý (1956) (D) O. Březina (1946) (E) V. Havel (1991) 4 Subtest 1 Všeobecný přehled

5 15. Které z následujících tvrzení není znakem období humanismu a renesance? (A) Autorita církve byla nahrazována autoritou názorů antických. (B) Středem všeho uvažování se stal člověk. (C) Rostlo pochopení pro přírodu. (D) Lidé soustředili svou pozornost především k posmrtnému životu. (E) Zvětšovala se důvěra ve smyslové poznání. 16. Francouzský romanopisec Émile Zola je považován za průkopníka a jednoho z hlavních představitelů a teoretiků celosvětového literárního směru, který: (A) si kladl za cíl prosadit uměleckou formou politické reformy vedoucí k sociální rovnosti (B) vycházel z nových poznatků přírodních věd, zejména z učení o dědičnosti a sociální determinaci (C) upřednostňoval morální kvality zobrazovaných postav před jejich realistickým a psychologicky věrohodným vykreslením (D) se snažil dokázat identičnost etických hodnot napříč společenským spektrem a v různých profesních prostředích (E) usiloval o ideální zobrazení přírody, a dával tak přednost rozsáhlým popisným pasážím před dialogy a dějovými scénami 17. Kterou z následujících trestněprávních zásad Listina základních práv a svobod nezakotvuje? (A) presumpci neviny (B) zákaz dvojího trestního stíhání za týž skutek (C) zásadu, že o vině a trestu rozhoduje jen soud (D) zákaz trestu smrti (E) zákaz nucené práce osob ve výkonu trestu odnětí svobody 18. Dlužník dluží věřiteli peněžní částku. Po uplynutí zákonem stanovené doby povinnost vrátit dlužnou částku sice trvá, avšak nelze ji už soudně vymoci. Který z následujících pojmů vystihuje popsanou situaci? (A) promlčení (B) prekluze (C) zánik práva (D) vydržení (E) započtení 19. Podle Ústavy může být celostátní referendum v České republice vyhlášeno jen tehdy, pokud: (A) se tak usnese třípětinová většina všech poslanců Poslanecké sněmovny (B) to písemně požaduje skupina nejméně občanů (C) to navrhne vláda a schválí Poslanecká sněmovna (D) to navrhne vláda a schválí Senát (E) tak stanoví ústavní zákon přijatý oběma komorami Parlamentu 20. Listina základních práv a svobod zaručuje každému osobní svobodu, nedotknutelnost obydlí a listovní tajemství. Který z následujících případů není porušením Listiny základních práv a svobod? (A) Občan nesplatil dluh ani po třetí upomínce, a proto byl okresním soudem odsouzen k trestu odnětí svobody v délce sedmi dnů. (B) Policie zadržovala občana podezřelého z trestného činu po dobu 40 hodin, aniž ho předala soudu. Pak jej propustila, protože se prokázala jeho nevina. (C) Duševně chorá osoba byla proti své vůli umístěna ve zdravotnickém zařízení. Soud byl informován po 10 dnech. (D) Státní zástupce uvalil vazbu na obviněného, protože hrozilo, že bude zastrašovat svědky. (E) Státní zástupce nařídil odposlech telefonu osoby podezřelé z účasti na zločinném spolčení; na základě získaných poznatků bylo zahájeno trestní stíhání. 21. Ústavní právo České republiky chrání svými normami demokratický charakter státu. Které z následujících tvrzení je nepravdivé? (A) Změna Ústavy, která by odstraňovala základní prvky demokratického právního státu, je nepřípustná. (B) Občané mají za určitých podmínek právo na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv. (C) Ústava připouští jen politické strany respektující základní demokratické principy. (D) Stát se nesmí vázat na výlučnou ideologii. (E) Voliči mohou odvolat poslance, který se provinil proti principům demokratického právního státu. 5 Subtest 1 Všeobecný přehled

6 22. Zákon o vysokých školách zaručuje akademické svobody a přiznává vysokým školám některá výlučná oprávnění. Které z následujících tvrzení je nepravdivé? (A) Příslušníci policie nesmějí vstoupit na akademickou půdu bez souhlasu rektora vysoké školy. (B) Jen vysoká škola smí konat akademické obřady. (C) Jen orgány vysoké školy mohou mít právo jmenovat docenty. (D) Zákon o vysokých školách zaručuje akademickým pracovníkům svobodu vyučování. (E) Členové akademické obce vysoké školy si mohou volit samosprávné orgány. 23. Volby do se konají hlasováním na základě, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení. Doplňte chybějící pojmy do uvedeného ustanovení Ústavy ČR (pořadí pojmů zůstává zachováno): (A) Poslanecké sněmovny demokratickým tajného (B) Senátu tajným všeobecného (C) Senátu demokratickým většinového (D) Poslanecké sněmovny tajným všeobecného (E) Senátu pravidelným všeobecného 24. Který z následujících evropských států má dvoukomorový parlament? (A) Lichtenštejnsko (B) Maďarsko (C) Slovensko (D) Malta (E) Nizozemsko 25. Ve které z následujících možností jsou uvedeny státy, které se mohou prokázat nejvyšší etnickou homogenitou? (A) Indie a Papua Nová Guinea (B) Ukrajina a Bělorusko (C) Litva a Lotyšsko (D) Slovensko a Kypr (E) Česká republika a Maďarsko 26. Se kterou z následujících dvojic spolkových zemí Německa sousedí Česká republika? (A) se Saskem a Bavorskem (B) s Braniborskem a Saskem (C) s Bavorskem a Burgenlandem (D) s Durynskem a Saskem (E) s Braniborskem a Bavorskem 27. Ale podle mého mínění sama příroda to ukazuje, že je spravedlivé, aby lepší měl více než horší a mocnější než méně mocný. Uvedený úryvek poukazuje na to, že: (A) společenské zákony chrání slabé jedince před silnějšími (B) i v lidské společnosti má být bohatství rozděleno podle schopností (C) je výsadou lidstva překonat přírodní zákon silnějšího (D) lidská spravedlnost nemá vycházet z přírodních zákonů (E) právo smluvené lidmi odporuje přirozenému zákonu 28. Harmonie světa spočívá v tom, že je v něm vše uspořádáno dle číselných vztahů. Přesvědčení o číselném řádu, který lze vysledovat za proměnlivým světem jevů, zastával: (A) Pýthagoras (B) Parmenidés (C) Sókratés (D) Hérakleitos (E) Homér 6 Subtest 1 Všeobecný přehled

7 29....Tím ztrácejí morálka, náboženství, metafyzika a všechny ostatní ideologie a formy vědomí, které jim odpovídají, zdání samostatnosti. Nemají dějiny, nemají vývoj, nýbrž lidé, rozvíjející svou materiální výrobu a své materiální styky, mění s touto svou skutečností i své myšlení a produkty svého myšlení. Život není určován vědomím, nýbrž vědomí je určováno životem. Tato myšlenka je podstatou filozofické teorie: (A) Kierkegaardova existencialismu (B) Hegelova absolutního idealismu (C) hegelovské dialektiky (D) Marxova historického materialismu (E) Descartesova dualismu 30. Co má co Jeruzalém činit s Athénami?" Jak lze interpretovat uvedený středověký výrok? (A) podpora víry rozumem (B) podpora rozumu vírou (C) odmítání pronikání filozofie do prostoru víry (D) ovlivňování křesťanské kultury řeckou kulturou (E) hospodářská spolupráce středomořských zemí 7 Subtest 1 Všeobecný přehled

8 Scio 2006 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto materiálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího souhlasu Scio. Scio Pobřežní Praha 8 telefon: , fax:

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost

Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Úplatkářství formy, trestní postih a účinná lítost Bakalářská práce Autor : Jiří Lacina Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku:

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku: Politický program Strany svobodných občanů 09.12.2014 1/33 Obsah Obsah... 2 I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční politika...

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 1. Dopis Václava Klause 2. Kdo jsme a co chceme 3. Právní stát 4. Ekonomická reforma 5. Zahraniční politika 6. Zemědělství a venkov 7. Sociální

Více

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ SCHOOL FEES - THEORY, APPROACHES AND ATTITUDES OF STUDENTS

Více

rofesionalizace ozbrojených sil:

rofesionalizace ozbrojených sil: P rofesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti Bohuslav PERNICA Ministerstvo obrany České republiky Praha, 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS, 2007 ISBN 978-80-7278-381-6 Válka je příliš

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více