MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev

2 Důležité I. Důležité PŘEČTĚTE SI PROSÍM VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO VIDEOSERVERU. 1. Přečtěte si tuto příručku. Než zprovozníte přístroj, měli byste si přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny. 2. Ponechte si příručku. Ponechte příručku s bezpečnostními a provozními pokyny pro příští potřebu. 3. Dbejte na výstrahy Dodržujte všechna výstražná doporučení zmíněná v této příručce. 4. Dodržujte pokyny Měli byste se držet všech provozních a uživatelských pokynů. 5. Čištění Před čištěním přístroje vytáhněte síťovou napájecí šňůru ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a spreje. Přístroj otřete vlhkým hadříkem a pak osušte. 6. Připojení Nepoužívejte výrobcem nedoporučená připojení. 7. Voda a vlhkost Neprovozujte toto blízko vody (např. koupací vana, umyvadlo, kuchyňský dřez, prádelní vana), v mokrých suterenéch či plaveckých bazénech apod. 8. Příslušenství Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, plochy, podstavce, stojany, držáky či stolky. Zařízení by mohlo spadnout a poškodit se. Při montáži zařízení byste měli dodržet pokyny výrobce a použít výrobcem doporučené či dodané příslušenství. 9. Ventilace Otvory kolem připojovacích svorek umožňují ventilaci vzduchu což zabraňuje přehřátí vnitřních částí zařízení. Nezacpávejte a nezakrývejte tyto otvory. 10. Napájecí zdroje Tento přístroj smí být napájen pouze z takových typů zdrojů, které jsou uvedeny na štítku. Chcete-li přístroj napájet z baterií nebo jiných zdrojů zjistěte si v návodu, zda je to možné. 11. Zemnění Síťová napájecí šňůra dodávaná s tímto zařízením je určena pro použití v Evropě. V jiných zemích musíte použít odpovídající typ síťové šňůry. Z důvodů bezpečnosti je napájecí šňůra je určena pouze pro zásuvky s ochranným zemním vývodem. Nejste-li schopni šňůru zasunout do zásuvky, máte pravděpodobně starý typ. Kontaktujte svého elektrikáře a nechte ji vyměnit za novou. 12. Ochrana síťové šňůry Síťová šňůra by měla být umístěna tak, aby se po ní nechodilo, aby nemohla být přeštípnuta. 13. Bouřka Když necháte přístroj delší dobu vypnutý, nebo když je bouřka, je lepší jej odpojit od sítě a předejít tak možnosti poškození rázovou přepěťovou vlnou ze síťového rozvodu. 14. Přetížení Nepřetěžujte výkonově zásuvky síťového rozvodu. Neriskujte požár či úraz el. proudem. 15. Cizí předměty a tekutiny Nikdy nenechávejte na přístroj padat cizí předměty a nepokoušejte se jakékoliv předměty strkat do nitra přístroje. Nikdy do přístroje nelijte tekutiny. 2

3 Důležité 16. Servis Nikdy sami neprovádějte servisní úkony - nerozebírejte zařízení, nesnímejte kryty. Riskujete úraz el. proudem nebo poškození přístroje. Servis žádejte u prodejce zařízení. 17. Poškození vyžadující servis Odpojte přístroj od napájecí sítě a vyhledejte kvalifikovanou servisní organizaci když: (a) Je poškozena síťová napájecí šňůra či zástrčka. (b) Byl přístroj polit nějakou tekutinou nebo na něj spadly cizí předměty a vnikly dovnitř. (c) Byl přístroj na dešti nebo se do něj dostala voda. (d) Funkce přístroje neodpovídá popisu v manuálu. (Provádějte pouze ta nastavení, která jsou normálně popisována v manuálu. Pokusy o nastavování neznámých prvků/menu zařízení často vedou k nutnosti nákladné opravy ve specializovaném servisním středisku.) (e) Přístroj spadl nebo byl poškozen jeho kryt. (f) Přístroj vykazuje výrazné změny chování. 18. Výměna dílů Když je nutná výměna nějakých dílů, musí to být provedeno specializovaným servisním technikem. Díly musejí být nahrazeny originálními dle specifikace výrobce, nebo musejí vykazovat shodné vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz el. proudem nebo jiné nebezpečí. 19. Bezpečnostní kontrola Po výměně dílů nebo opravě zařízení se zeptejte servisního technika, zda provedl bezpečnostní kontrolu a zda je zařízení z hlediska funkce bezpečné. 20. Teplo Přístroj by neměl být umísťován v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, kamna, tepelné výměníky, ale i zesilovače), které produkují teplo. II. Bezpečnostní upozornění Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty, např. televizor apod. NAPÁJECÍ ZDROJ Toto zařízení pracuje jen s napájecím zdrojem s výstupním napětím 12V DC nebo 24V AC. PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ - Když použijete AC/DC napájecí adapter nebo DC12V zdroj: Dbejte na správné připojení kabelů. Kladný pól (+) připojte na vstupní svorku +12V, záporný (-) pól připojte na vstupní svorku GND. Nepřipojujte tento zdroj k napájecím svorkám pro 24V AC. Chybné propojení může zničit přístroj. - Když použijete 24V AC napájecí zdroj: Připojte napájecí kabely ke svorkám 24V AC. Svorka GND zůstane nezapojena. NIKDY NESAHEJTE A NEVKLÁDEJTE CIZÍ PŘEDMĚTY DO NITRA PŘÍSTROJE Dotýkání se vnitřních částí přístroje nebo vkládání cizích předmětů do jeho nitra může mít za následek úraz elektrickým proudem či rozsáhlé poškození přístroje. ZACHÁZEJTE OPATRNĚ SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU Poškození síťové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu el. proudem. Dojde-li k poškození síťové šňůry, vypněte centrální vypínač, uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně vytáhněte ze zásuvky. KDYŽ PŘÍSTROJ DLOUHO NEPOUŽÍVÁTE Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. 3

4 Důležité CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED PŘÍLIŠNÝM ŮČINKEM SÍLY NEBO NÁRAZEM Předcházejte požáru či jiného nebezpečí, které by mohlo vzniknout vlivem nárazu nebo účinku nadměrné síly na přístroj. UDRŽUJTE DOBROU VENTILACI Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Pro udržení dobré ventilace umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu a ponechte kolem něho dostatek volného prostoru. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání ventilačních otvorů. Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty. KDYŽ PŘISTROJ NEPOUŽÍVÁTE Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájecí sítě. PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte ropných produktů. Čištění provádějte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Pak přístroj dosucha otřete. PVC kabely či vývody neponechávejte dlouhou dobu v kontaktu s povrchem přístroje. UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE Pro nejlepší funkci a dlouhou životnost umístěte přístroj tak, aby : 1) byla zajištěna dobrá ventilace a aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a sálavému teplu, 2) ležel na pevném povrchu bez vibrací, 3) nebyl ve vlhkém a prašném prostředí a aby nebyl v dosahu magnetických polí NEVHODNÁ UMÍSTĚNÍ Nevhodné umístění, která mohou zkrátit životnost přístroje : Extrémně chladná místa, jako např. lednice a mrazící boxy. Místa s nadměrnou koncentrací hydrogen sulfidu jako např. okolí horkých pramenů. Prostředí či místa s koncentrací soli ve vzduchu VÝSTRAHA: PONECHÁNÍM PŘÍSTROJE NA DEŠTI NEBO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ RISKUJETE VZNIK POŽÁRU ČI ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM! TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. Tento Video Server Box vyhovuje požadavkům EC Directive 89/336/EEC, EMC Directive. Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením nízkého napětí (12VDC nebo 24VAC). AC adaptér, který je doplňkem tohoto zařízení, vyhovuje požadavkům EC Directive 89/336/EEC, EMC Directive a 73/23/EEC "Low Voltage Directive", ve smyslu změn "Directive 93/68/EEC". 93/68/EEC. Požadavkům susceptibility dle EN a požadavkům pro vyzařování dle EN Zařízení je vyráběno v souladu s normou EN Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí. AC adaptér je zkonstruován v souladu s normou EN Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nepracuje funkce detekce pohybu (MOTION DETECTION) správně. Uživatel není pojištěn proti problémům (jako např. chyba monitorování, chyba v připojení) způsobeným buď jednotkou nebo monitorovacím PC během jejich provozu. 4

5 Obsah III. Obsah I. Důležité...2 II. Bezpečnostní upozornění...3 III. Obsah...5 IV. Úvod...6 Seznámení s výrobkem... 6 Co je DX-VS1UE?... 6 Vlastnosti... 6 Požadavky na systém... 6 V. Popis zařízení...7 Kontrola obsahu dodávky... 7 Popis předního a zadního panelu... 7 Přední panel... 7 Zadní panel... 8 LED na Ethernet konektoru... 8 DIP spínač... 9 VI. Počáteční nastavení...10 Instalace - shrnutí Propojení Instalace DX-VS1 Setup programu Přidělení IP adresy a administrátorská nastavení Připojení digitálního videorekordéru k DX-VS1UE Připojení BNC kabelu Připojení RS-232C kabelu VII. Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu...15 Spuštění webového prohlížeče Co uvidíte na monitoru PC Přihlašovací stránka Přihlášení do Simple Viewer Přihlášení k DVR/PTZ řídící stránce Přihlášení k DVR konfigurační stránce DX-VS1UE a ActiveX Základní sledování reálného obrazu - stránka Simple Viewer Page Stránka "DVR/PTZ Control" Konfigurační stránka videorekordéru VIII. Konfigurační stránka videoserveru...25 Administrátorské přihlášení Přístup z programu Setup Přístup z Webového prohlížeče zpopis jednotlivých položek nastavení IX. Technická specifikace...38 X. Ostatní...39 Připevňovací otvory...39 Seriové spojení s DVR XI. Často kladené dotazy...40 XII. Ethernet konektory a kabely

6 Úvod IV. Úvod Seznámení s výrobkem Co je DX-VS1UE? Videoserver DX-VS1UE je jednoduchým řešením pro dálkový dohled / sledování prostřednictvím datové sítě. Má tyto základní vlastnosti : internet server, schopnost komprese obrazu a možnost seriového řízení dalších připojených zařízení (např. digitální videorekordér Mitsubishi DX-TL800E a některé PTZ (pan/tilt/zoom) kamery). Díky internímu operačnímu systému Linux a Wavelet kompresní metodě obrazu dosahuje DX-VS1UE vysokého výkonu, což umožňuje rychlý přenos kvalitního obrazu. Vlastnosti Snadná obsluha - pro práci s DX-VS1UE potřebujete pouze Microsoft Internet Explorer 5.0 (a vyšší). Stačí jen připojit DX-VS1UE k Internetu a vše je připraveno k provozu. Wavelet komprese - díky této kompresní metodě dosahuje DX-VS1UE vysoké rychlosti a kvality přenášeného obrazu. Pro signál PAL až 25 snímků za sekundu. Nicméně počet snímků/sec na monitoru vzdáleného PC závisí značnou měrou na šířce pásma sítě. Maximální rozlišitelnost obrazu na vzdáleném monitoru je 720x786 bodů - rozlišitelnost si můžete sami vybrat z těchto možností: 720x486, 720x243, 360x243, 180x121(x2) a 90x60(x4). MultiClient - DX-VS1UE můžete monitorovat z libovolného PC připojeného do sítě. Současně může k DX-VS1UE přistoupit až 100 uživatelů. Připojení externího zařízení - k DX-VS1UE můžete připojit externí zařízení, jako např. IR-čidla, digitální videorekordér a PTZ kamery. Přístup s heslem - přístup k DX-VS1UE může být ve všech úrovních zaheslován (úroveň Simple Viewer Level, úroveň DVR konfigurace, DVR/PTZ řízení, konfigurace Serveru). Jednoduchá správa serveru - DX-VS1UE může být konfigurován přímo z jeho vlastní webové stránky. Možnost oznámení neobvyklé situace - tato funkce umožňuje zaslání obrazu em nebo FTP při vzniku neobvyklé situace. Firewall kompatibilita - ikdyž připojíte DX-VS1UE do sítě ošetřené firewallem, budete mít možnost monitorovat obraz z DX-VS1UE použitím server push modu (počet monitorujících uživatelů může být omezen). Požadavky na systém Pro DX-VS1UE síť : 10 Base-T LAN (pronajatá linka, xdsl) Pro PC přistupující k DX-VS1UE Procesor : Intel Pentium nebo Intel Celeron, IBM PC/AT kompatibilní počítač s CPU 400MHz (a rychlejším) OS: Windows 98SE/ME/NT4.0 WS SP6/2000/XP SP1 RAM : 128MB (a více) Grafická karta a monitor se schopností zobrazení 1024x768 bodů ve více než barvách Web prohlížeč: MS Internet Explorer 5.0 nebo vyšší síťová karta Upozornění: Není garantováno, že všechna zařízení, splňující výše uvedené požadavky, budou s DX-VS1UE normálně pracovat. 6

7 Popis zařízení V. Popis zařízení Kontrola obsahu dodávky Po rozbalení krabice s videoserverem prosím nejprve překontrolujte úplnost dodávky : položka popis množství poznámka DX-VS1UE Video Server Box 1 příručka průvodce instalací DX-VS1UE 1 křížený kabel LAN křížený kabel (délka 1m) 1 červené koncovky přímý kabel LAN přímý kabel (délka 2m) 1 bílé koncovky RS-232C kabel seriový kabel RS-232C (délka 1m) pro propojení 1 s digitál. videorekordérem hmožděnka pro připevnění na zeď 4 vrut pro připevnění na zeď 4 instalační CD CD s instalačním programem a manuálem 1 AC napáječ síťový napájecí zdroj 1 síťová šňůra pro přívod síťového napětí do AC adaptéru 1 Popis předního a zadního panelu Přední panel KONEKTOR VÝZNAM POZNÁMKA Sensor 4 páry šroubovacích svorek pro připojení signálů ze senzorů Ethernet konektor pro připojení 10BASE-T ethernet kabelu popis LED viz níže 24V AC svorky pro připojení střídavého napájecího napětí 24V 12V DC svorky pro připojení stejnosměrného napájecího napětí = 12V 7

8 Popis zařízení Zadní panel KONEKTOR VÝZNAM POZNÁMKA Video Input BNC konektor - vstup videosignálu DIP spínač DIP spínač pro nastavení zakončení video (použit je pouze LEVÝ spínač) popis LED viz níže Video Output BNC konektor - výstup videosignálu svorky seriového rozhraní PTZ/DVR/COM (Tx1,Rx1,GND) pro řízení digitálního RS-232(1) videorekordéru PTZ/DVR/COM RS-232(2) PTZ/DVR/COM RS-422 PTZ/DVR/COM RS-485 svorky seriového rozhraní (Tx2,Rx2,GND) pro řízení PTZ kamery svorky pro komunikaci DX-VS1UE s PTZ kamerou podporující protokol RS-422. Poloduplex. komunikace na linkách R+,R-,T+,T- svorky pro komunikaci DX-VS1UE s PTZ kamerou podporující protokol RS-485. Komunikace na lince S+,S- GND svorka je společná Z rozhraní RS-232(2), RS-422 či RS-485 může být využité k funkci jen jedno. LED na Ethernet konektoru ŽLUTÁ dioda indikuje přenos dat. Po zapnutí napájení bude cca 4-5 s svítit a pak zhasne. Když se uživatel spojí s DX-VS1 serverem a ten začne přenášet data, bude LED kontinuálně blikat. ZELENÁ dioda indikuje stav sítě. Po zapnutí napájení se na 1-2 s rozsvítí, pak, pokud je připojena síť, začne v 1s intervalech blikat. Odhalení chyb pomocí LED Problém datové sítě: ZELENÁ dioda blikne jednou za 4s. Zkontrolujte, zda je správně zapojen ethernet kabel a zda je síť v pořádku. Problém hardware: nesvítí žádná z diod Videoserver se dostal do nedefinovaného stavu. Restartujte jej odpojením a znovupřipojením napájecího zdroje. Pokud tato operace nepomůže, videoserver odpojte od sítě a kontaktujte prodejce. 8

9 Popis zařízení DIP spínač DIP spínač umožňuje impedanční zakončení videosignálu. Chcete-li sledovat obraz v reálném čase na CCTV monitoru a zároveň prostřednictvím videoserveru DX-VS1UE, musíte připojit digitální videorekordér ke konektoru Video Input a CCTV monitor ke konektoru Video Output. V tom případě je třeba správně nastavit zakončení videosignálu. Pokud máte připojen digitální videorekordér a sledujete obraz jen na monitoru PC (síťovým přístupem k DX-VS1UE), nastavte LEVÝ spínač na ON (zakončení 75Ω). Jestliže sledujete signál z digitálního videorekordéru jak po síti LAN, tak i na CCTV monitoru, připojeném ke konektoru Video Out, nastavte LEVÝ spínač do polohy OFF. Na CCTV monitoru by mělo být nastaveno zakončení videosignálu. Pozn.: PRAVÝ spínač je nezapojený a nemá na funkci žádný vliv. 9

10 Počáteční nastavení VI. Počáteční nastavení Instalace - shrnutí připojení ethernet kabelu k DX-VS1UE (připojení k LAN) a přivedení napájení instalace setup programu do PC připojeného k LAN přidělení IP adresy a administrátorská nastavení uživatelská nastavení Propojení Připojte ethernet kabel k ethernetovému konektoru na předním panelu. Připojte napájecí vodiče do svorek na předním panelu. Přesvědčete se, že LED ethernet portu bliká Propojení DX-VS1UE s PC Pro přímé propojení s PC použijte křížený ethernet kabel (červené koncovky). * Pokud provedete přímé propojení kříženým kabelem (červené koncovky) a komunikace s videoserverem nebude fungovat, zkuste připojení přímým kabelem přes HUB. Když se ani v tomto případě komunikace nezdaří, nastavte komunikační rychlost na 10Mb/s v příslušném menu v PC. Pokud ani teď neuspějete, poraďte se s prodejcem PC nebo OS. Poznámka k připojení vodiče do šroubovací svorkovnice Vodiče, které budete připojovat do šroubovací svorkovnice (komunikační, signálové od senzorů atd.) odizolujte v délce 15 mm. Do svorkovnice je pak zasunete do hloubky 20 mm a zafixujete šroubem. Tím bude zamezeno jejich případnému zkratování. Vodič od napájecího zdroje označený bílou linkou je kladný (+) pól napájení. 10

11 Počáteční nastavení Názorný příklad propojení Když budete připojovat kabely ke svorkám, nejprve povolte šrouby a uvolněte svorky, pak zasuňte kabely a zafixujte úplným dotažením šroubů. Dbejte, aby nedošlo ke zkratům sousedních kabelů. 11

12 Počáteční nastavení Když budete připojovat kabely ke svorkám, nejprve povolte šrouby a uvolněte svorky, pak zasuňte kabely a zafixujte úplným dotažením šroubů. Dbejte, aby nedošlo ke zkratům sousedních kabelů. Schematická zapojení vstupních svorek 12

13 Počáteční nastavení Instalace DX-VS1 Setup programu Zkopírujte z přiloženého CD na harddisk program DX-VS1UESetup.exe Pak tento program z harddisku spusťte (kliknutím na jeho ikonu). Přidělení IP adresy a administrátorská nastavení» Důležité «Abyste mohli přistupovat k DX-VS1UE, musíte nejprve videoserveru přiřadit vhodnou IP adresu. Ujistěte se, že adresa, kterou chcete přiřadit, není obsazena jiným zařízením. Detaily konzultujte se správcem sítě. Spuštění Setup programu pro DX-VS1UE Po spuštění "DX-VS1UESetup.exe" budou detekovány všechny videoservery DX-VS1UE připojené na lokální síti. Pro přiřazení nové IP adresy vyberte jeden z DX-VS1UE videoserverů v tabulce (standardně je přiřazena adresa Požadovaný videoserver vyberete kliknutím do pole MAC nebo IP adresy. Jakmile je DX-VS1UE vybrán (promodřen), objeví se jeho adresa v okénku Selected IP address. Zadejte heslo do okénka Admin's Password. Rebootujte (Reboot) videoserver nebo spusťte konfiguraci (Start Configuration). Standardně je heslo 'admin'. 13

14 Počáteční nastavení Změnu IP adresy provedete tak, že napřed zadáte administrátorské heslo a pak kliknete na tlačítko "Change IP Addr". Pak zapíšete novou IP adresu a kliknete na tlačítko "OK". Tlačítkem "Reboot" provedete nové zavedení OS do DX-VS1UE. Tato operace může trvat s. Administrátorská nastavení Na konfigurační stránku videoserveru můžete vstoupit ze setup programu zadáním správného hesla administrátora a stiskem tlačítka Start Configuration. Více podrobností najdete v kapitole "Konfigurační stránka videoserveru".» Názvosloví «IP adresa IP adresa je identifikační kód pro počítače a zařízení na síti TCP/IP. Síť využívá protokol TCP/IP a směruje cíle na základě IP adres. IP adresy mohou být na uzavřené síti přiřazovány náhodně, ale každé zařízení musí mít svoji unikátní adresu. Pokud připojíte privátní síť k Internetu, musíte použít registrované IP adresy, aby se předešlo duplikátům. IP adresu můžete v tomto případě získat od správce sítě nebo od poskytovatele internetových služeb. MAC adresa (Media Access Control Address) MAC adresa je hardwarový identifikační kód, který unikátně identifikuje každý uzel sítě. MAC vrstva je přímo na rozhraní se síťovým mediem. Proto každé síťové medium potřebuje jedinečnou MAC vrstvu. Videoserver DX-VS1UE má MAC adresu složenou z 12 znaků a naleznete ji na štítku na spodu každého DX-VS1UE. Křížený kabel Křížený kabel (červené koncovky) je určen pro přímé propojení DX-VS1UE s PC. V tomto případě nepotřebujete HUB. Přímý kabel Přímý kabel (bílé koncovky) je určen pro připojení DX-VS1UE k síťovému HUBu. HUB je prostředník pro spojení DX-VS1UE s PC. Připojení digitálního videorekordéru k DX-VS1UE Připojení BNC kabelu Jeden konec BNC kabelu zasuňte do konektoru VIDEO IN na DX-VS1UE, druhý konec do konektoru VIDEO OUT na zadní straně digitálního videorekordéru. Použijte 75Ω BNC kabel ( typ 3C-2V nebo vyšší). Připojení RS-232C kabelu Konektor D-Sub 9 kabelu RS-232C zasuňte do odpovídajícího konektoru na zadní straně rekordéru, odizolované konce kabelu připojte do svorek na DX-VS1UE takto : rudý - svorka Rx1, žlutý - svorka Tx1, černý - svorka GND... viz obrázek níže. Nejprve musíte uvolnit svorky povolením šroubů, pak vsunout odizolované konce a zafixovat je utažením šroubů. 14

15 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu VII. Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Po správném přiřazení IP adresy a gateway adresy, masky podsítě, broadcast adresy do DX-VS1UE můžete sledovat reálný obraz na Internetu. Spuštění webového prohlížeče Spusťte váš webový prohlížeč a zadejte IP adresu videoserveru DX-VS1UE (např. Nyní se vám zobrazí stránka pro uživatelské připojení. K videoserveru může přistupovat najednou až 100 uživatelů. Čím větší je ale počet současně přistupujících uživatelů, tím pomalejší bude obnovování obrazu. Co uvidíte na monitoru PC Přihlašovací stránka uživatele. Když přistupujete k DX- VS1UE, uvidíte nejprve přihlašovací stránku. Stránka Simple Viewer. Viz kapitola VII Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 15

16 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Přihlašovací stránka do úrovně DVR/PTZ Řídící stránka DVR/PTZ - podrobnosti v : Stránka "DVR/PTZ Control" Přihlaš. stránka do úrovně DVR configuration Přihlaš. stránka do úrovně Server config. 16

17 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Stránka pro konfiguraci DVR (viz kapitola Konfigurační stránka videorekordéru ) Stránka pro konfiguraci DX-VS1UE (viz kapitola Konfigurační stránka videoserveru ) Přihlašovací stránka Přihlášení do Simple Viewer Přihlašovací stránka slouží pro ověření registrovaného uživatele. Připojte se k DX-VS1UE (např. a zadejte do políček Password 1 a 2 správná hesla. Pak klepněte na tlačítko LOGIN a budete připojeni na stránku Simple Viewer, na které již uvidíte obraz z DVR (kamery). Z této stránky se můžete připojit k dalším stránkám videoserveru. Každé z hesel Password 1 a Password 2 se zadává samostatně. Standardně jsou tato hesla definována jako prázdný textový řetězec, může je měnit pouze administrátor. Heslo může být dlouhé maximálně 9 znaků. Přihlášení k DVR/PTZ řídící stránce Klepnutím na tlačítko "DVR Control" můžete přejít ze stránky Simple Viewer na stránku DVR/PTZ Control. Tlačítko je v dolní části stránky Simple Viewer. Pro úspěšné přihlášení na stránku DVR/PTZ Control budete muset zadat správné přístupové heslo. Standardně není toto heslo nadefinováno (prázdný řetězec). Změnit jej může jen administrátor. Přihlášení k DVR konfigurační stránce Tlačítkem "DVR Configuration" můžete přejít ze stránky DVR/PTZ Control na konfigurační stránku digitálního videorekordéru - DVR Configuration Page. Opět musíte zadat správné heslo pro přihlášení. Standardně je nastaveno 'admin'. Může jej měnit opět jen administrátor. 17

18 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu DX-VS1UE a ActiveX Pro sledování obrazu je nezbytný řídící program ActiveX. Je automaticky nainstalován při přístupu uživatele k DX-VS1UE. Pro instalaci vaše PC zadejte "Yes" v odpovědi na otázku, zda chcete nainstalovat a spustit ActiveX. Jestliže jste program nainstalovali a přesto nevidíte např. na stránce Simple Viewer obraz, přesvědčete se o správnosti instalace (jméno souboru: Web Camera Server Control). Naleznete jej v adresáři c:\windows\downloaded Program Files (nebo C:\WinNT\Downloaded Program Files). Pokud není ActiveX nainstalován, zkuste jej znovu downloadovat a znovu instalovat. Jestliže již je nainstalován, odeberte jej a proveďte reinstalaci. Základní sledování reálného obrazu - stránka Simple Viewer Page Na této základní stránce pro sledování v reálném čase můžete pomocí posuvníků měnit rychlost obnovování a rozlišení obrazu, přepínat mezi černobílým a barevným zobrazením a ukládat obraz do souboru (*.bmp či *.eye). Též můžete sledovat obraz v Server Push Mode k čemuž slouží tlačítko "Server Push". Tlačítkem "DVR Control" můžete přejít na stránku řízení DVR/PTZ. Server Push Mode Pokud je videoserver DX-VS1UE v síti chráněné firewallem a na vašem PC, které je mimo tuto síť, nevidíte obraz, klepněte na tlačítko "Server Push" pro změnu na Server Push mod. Tento mód nepodporuje řízení "Image Quality", "Focus Area" a "Focus Sensitivity". 18

19 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 1) Image Control / nastavení vlastností obrazu K dispozici jsou tři menu. (1) FRAME RATE / počet obrázků za vteřinu Máte na výběr z těchto nastavení rychlosti přenosu obrázků : 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, no limit (bez omezení) (fps = obrázků za sekundu) Pokud zadáte "no limit" obraz se bude přenášet tak rychle, jak to dovolí síť - max. 30fps. Rychlost zobrazování je závislá jak na stavu sítě, tak i na výkonu PC. (2) RESOLUTION / rozlišovací schopnost Můžete nastavit tyto parametry rozlišení : 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x60. Čím vyšší nastavíte rozlišení, tím pomalejší bude zobrazování, neboť se musí přenášet více dat. (3) B/W MODE / černobílý mód Toto tlačítko slouží pro přepínání mezi černobílým a barevným modem. Zvolíte-li černobílé zobrazování, budou přenosy probíhat rychleji. 2) Pop-Up Menu / místní nabídka Klepnutím na pravé tlačítko myši (ukazatel v poli pozorovaného obrazu) otevřete místní nabídku s pěti menu. Čtyři funkce, vyjma Save_As_File (uložit do souboru), jsou dostupné pouze z konfigurační stránky serveru (administrátorská stránka). V Server Push modu lze používat pouze položky Save_As_File a Image_Info (zobrazení času, data a názvu). (1) Image_Info Malý rámeček (Image Info) v horní části obrazu, který může obsahovat informaci o datu a čase a rovněž i krátký popisek, můžete pomocí tohoto menu zobrazit nebo skrýt a nastavit barvu textu - černý v bílém poli či naopak. (2) Quality_Box Toto menu slouží k povolení/zakázání, definování a nastavení parametru oblasti v obraze. Pokud potřebujete sledovat jen určitou část obrazu a nechcete být rozptylováni okolím této části, nebo pokud nedostačují přenosové parametry sítě, použijte funkci Quality Box. Na obrazovce pak uvidíte čistě jen obdélníkovou část obrazu, zbývající plocha bude "zamlžena". Obdélníkovou oblast nastavíte takto: Klikněte na New_Box Myší nastavte kursor tam, kde chcete mít levý horní roh viditelné oblasti a klepněte na levé tlačítko Přesuňte kursor do místa, kde bude pravý dolní roh a opět klepněte Pokud byl Quality Box nastaven a je zakázán, můžete jej obnovit vybráním "Enable_QBOX". Zakázání provedete v řádku "Disable QBOX". Úroveň zastření (1...5) vnější části obrazu nastavíte v rozevíracím menu "Ambient_Level". Čím vyšší zadáte číslo úrovně, tím tmavší bude vnější část obrazu. (3) Focus_Sensitivity V tomto rozevíracím menu můžete nastavit rozsah zoomování. K dispozici je výběr z Level Čím větší číslo, tím větší rozsah. (4) Image_Quality V tomto rozevíracím menu nastavujete kvalitu přenášeného obrazu - Level Čím větší číslo, tím kvalitnější obraz a tím i více dat a času potřebného pro přenos sítí. (5) Save_As_File Kliknutím na tuto položku zachytíte aktuální obraz do paměti. Následně jej můžete uložit jako soubor typu *.bmp (bitmap) nebo *.eye (Wavelet). Máte-li instalován ActiveX, můžete Wavelet obrázek zobrazit vaším Internet Explorerem. 19

20 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 3) Sledování reálného obrazu v Server Push módu Když je DX-VS1UE v síti, ve které je instalován firewall, můžete pro sledování reálného obrazu přistupovat k DX-VS1UE v Server Push módu. Máte-li informaci, který port je v síti blokován firewallem, můžete po změně Web TCP portu nebo Video TCP portu přistupovat k DX-VS1UE standardním způsobem. Více podrobností ohledně změny TCP portu najdete v kapitole "Konfigurační stránka videoserveru". (1) Image Control / nastavení vlastností obrazu 1. FRAME RATE Máte na výběr z těchto nastavení rychlosti přenosu obrázků : 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, no limit (bez omezení) 2. RESOLUTION Můžete nastavit tyto parametry rozlišení : 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x B/W MODE Toto tlačítko slouží pro přepínání mezi černobílým a barevným modem. Zvolíte-li černobílé zobrazování, budou přenosy probíhat rychleji. (2) Pop-Up Menu 1. Image_Info Malý rámeček (Image Info) v horní části obrazu, který může obsahovat informaci o datu a čase a rovněž i krátký popisek, můžete pomocí tohoto menu zobrazit nebo skrýt a nastavit barvu textu - černý v bílém poli či naopak. 2. Save_As_File Kliknutím na tuto položku zachytíte aktuální obraz do paměti. Následně jej můžete uložit jako soubor typu *.bmp (bitmap) nebo *.eye (Wavelet). Máte-li instalován ActiveX, můžete Wavelet obrázek zobrazit vaším Internet Explorerem. Image Quality, QBOX setting a Focus Sensitivity nejsou dostupné v server push modu. 4) Tlačítko DVR Control Klepnutím na tlačítko DVR Control se přesunete na přihlašovací stránku pro vstup do DVR/PTZ Control Page. Pokud jste již předtím na této stránce byli a platnost připojení doposud nevypršela, můžete na stránku vstoupit bez přihlašování. 5) Tlačítko Capture Klepnutím na tlačítko Capture zachytíte aktuální obraz do paměti, můžete jej pak uložit do souboru. Funkce je obdobná jako "Save_As_File" v Pop-Up menu. 20

21 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Stránka "DVR/PTZ Control" Kromě sledování reálného obrazu můžete na této stránce ovládat některé funkce digitálního videorekordéru a navíc, pokud máte k videoserveru připojenu PTZ kameru, můžete ovládat PTZ mechanismus (otáčení/náklon/zoom). Dále máte k dispozici funkce z Simple Vieweru - změna rozlišení, rychlosti zobrazování a barev. módu. Klepnete-li na tlačítko "DVR Configuration", přesunete se na přihlašovací stránku do DVR Configuration Page. V pravé části stránky DVR/PTZ Control jsou tři skupiny tlačítek, které slouží pro ovládání PTZ mechanismu a funkcí digitálního videorekordéru. Vysvětlení jejich funkcí najdete níže. 1) Řízení Pan/Tilt/Zoom mechanismu Skupina tlačítek v pravé horní části stránky je určena k ovládání PTZ mechanismu. Následující tabulka vysvětluje jejich funkce. symbol název tlačítka funkce Tilt Up Tilt Down Pan Left Pan Right Focus Far Focus Near Zoom WIDE Zoom TELE uživatel. tlačítko A uživatel. tlačítko B naklánění kamery nahoru naklánění kamery dolů otočení kamery doleva otočení kamery doprava oddálení bodu zaostření přiblížení bodu zaostření zoom - oddálení zoom - přiblížení vykoná příkaz definovaný administrátorem na konfigurační stránce videoserveru vykoná příkaz definovaný administrátorem na konfigurační stránce videoserveru 21

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2002 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr

CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr CCTV tester FTEST35F Video, RS485, LAN, Audio, Multimetr Pohodlné ostření kamery na 3.5 LCD Generátor zkušebního video obrazce RS485 virtuální klávesnice a tester Výstup napájení 12V/1A pro kameru Měření

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více