MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev

2 Důležité I. Důležité PŘEČTĚTE SI PROSÍM VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO VIDEOSERVERU. 1. Přečtěte si tuto příručku. Než zprovozníte přístroj, měli byste si přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny. 2. Ponechte si příručku. Ponechte příručku s bezpečnostními a provozními pokyny pro příští potřebu. 3. Dbejte na výstrahy Dodržujte všechna výstražná doporučení zmíněná v této příručce. 4. Dodržujte pokyny Měli byste se držet všech provozních a uživatelských pokynů. 5. Čištění Před čištěním přístroje vytáhněte síťovou napájecí šňůru ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čistící prostředky a spreje. Přístroj otřete vlhkým hadříkem a pak osušte. 6. Připojení Nepoužívejte výrobcem nedoporučená připojení. 7. Voda a vlhkost Neprovozujte toto blízko vody (např. koupací vana, umyvadlo, kuchyňský dřez, prádelní vana), v mokrých suterenéch či plaveckých bazénech apod. 8. Příslušenství Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, plochy, podstavce, stojany, držáky či stolky. Zařízení by mohlo spadnout a poškodit se. Při montáži zařízení byste měli dodržet pokyny výrobce a použít výrobcem doporučené či dodané příslušenství. 9. Ventilace Otvory kolem připojovacích svorek umožňují ventilaci vzduchu což zabraňuje přehřátí vnitřních částí zařízení. Nezacpávejte a nezakrývejte tyto otvory. 10. Napájecí zdroje Tento přístroj smí být napájen pouze z takových typů zdrojů, které jsou uvedeny na štítku. Chcete-li přístroj napájet z baterií nebo jiných zdrojů zjistěte si v návodu, zda je to možné. 11. Zemnění Síťová napájecí šňůra dodávaná s tímto zařízením je určena pro použití v Evropě. V jiných zemích musíte použít odpovídající typ síťové šňůry. Z důvodů bezpečnosti je napájecí šňůra je určena pouze pro zásuvky s ochranným zemním vývodem. Nejste-li schopni šňůru zasunout do zásuvky, máte pravděpodobně starý typ. Kontaktujte svého elektrikáře a nechte ji vyměnit za novou. 12. Ochrana síťové šňůry Síťová šňůra by měla být umístěna tak, aby se po ní nechodilo, aby nemohla být přeštípnuta. 13. Bouřka Když necháte přístroj delší dobu vypnutý, nebo když je bouřka, je lepší jej odpojit od sítě a předejít tak možnosti poškození rázovou přepěťovou vlnou ze síťového rozvodu. 14. Přetížení Nepřetěžujte výkonově zásuvky síťového rozvodu. Neriskujte požár či úraz el. proudem. 15. Cizí předměty a tekutiny Nikdy nenechávejte na přístroj padat cizí předměty a nepokoušejte se jakékoliv předměty strkat do nitra přístroje. Nikdy do přístroje nelijte tekutiny. 2

3 Důležité 16. Servis Nikdy sami neprovádějte servisní úkony - nerozebírejte zařízení, nesnímejte kryty. Riskujete úraz el. proudem nebo poškození přístroje. Servis žádejte u prodejce zařízení. 17. Poškození vyžadující servis Odpojte přístroj od napájecí sítě a vyhledejte kvalifikovanou servisní organizaci když: (a) Je poškozena síťová napájecí šňůra či zástrčka. (b) Byl přístroj polit nějakou tekutinou nebo na něj spadly cizí předměty a vnikly dovnitř. (c) Byl přístroj na dešti nebo se do něj dostala voda. (d) Funkce přístroje neodpovídá popisu v manuálu. (Provádějte pouze ta nastavení, která jsou normálně popisována v manuálu. Pokusy o nastavování neznámých prvků/menu zařízení často vedou k nutnosti nákladné opravy ve specializovaném servisním středisku.) (e) Přístroj spadl nebo byl poškozen jeho kryt. (f) Přístroj vykazuje výrazné změny chování. 18. Výměna dílů Když je nutná výměna nějakých dílů, musí to být provedeno specializovaným servisním technikem. Díly musejí být nahrazeny originálními dle specifikace výrobce, nebo musejí vykazovat shodné vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz el. proudem nebo jiné nebezpečí. 19. Bezpečnostní kontrola Po výměně dílů nebo opravě zařízení se zeptejte servisního technika, zda provedl bezpečnostní kontrolu a zda je zařízení z hlediska funkce bezpečné. 20. Teplo Přístroj by neměl být umísťován v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, kamna, tepelné výměníky, ale i zesilovače), které produkují teplo. II. Bezpečnostní upozornění Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty, např. televizor apod. NAPÁJECÍ ZDROJ Toto zařízení pracuje jen s napájecím zdrojem s výstupním napětím 12V DC nebo 24V AC. PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ - Když použijete AC/DC napájecí adapter nebo DC12V zdroj: Dbejte na správné připojení kabelů. Kladný pól (+) připojte na vstupní svorku +12V, záporný (-) pól připojte na vstupní svorku GND. Nepřipojujte tento zdroj k napájecím svorkám pro 24V AC. Chybné propojení může zničit přístroj. - Když použijete 24V AC napájecí zdroj: Připojte napájecí kabely ke svorkám 24V AC. Svorka GND zůstane nezapojena. NIKDY NESAHEJTE A NEVKLÁDEJTE CIZÍ PŘEDMĚTY DO NITRA PŘÍSTROJE Dotýkání se vnitřních částí přístroje nebo vkládání cizích předmětů do jeho nitra může mít za následek úraz elektrickým proudem či rozsáhlé poškození přístroje. ZACHÁZEJTE OPATRNĚ SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU Poškození síťové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu el. proudem. Dojde-li k poškození síťové šňůry, vypněte centrální vypínač, uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně vytáhněte ze zásuvky. KDYŽ PŘÍSTROJ DLOUHO NEPOUŽÍVÁTE Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. 3

4 Důležité CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED PŘÍLIŠNÝM ŮČINKEM SÍLY NEBO NÁRAZEM Předcházejte požáru či jiného nebezpečí, které by mohlo vzniknout vlivem nárazu nebo účinku nadměrné síly na přístroj. UDRŽUJTE DOBROU VENTILACI Nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Pro udržení dobré ventilace umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu a ponechte kolem něho dostatek volného prostoru. Zajistěte, aby během provozu nemohlo dojít k ucpání ventilačních otvorů. Nikdy na přístroj neumísťujte těžké předměty. KDYŽ PŘISTROJ NEPOUŽÍVÁTE Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájecí sítě. PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE K čištění povrchu přístroje nikdy nepoužívejte ropných produktů. Čištění provádějte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Pak přístroj dosucha otřete. PVC kabely či vývody neponechávejte dlouhou dobu v kontaktu s povrchem přístroje. UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE Pro nejlepší funkci a dlouhou životnost umístěte přístroj tak, aby : 1) byla zajištěna dobrá ventilace a aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu a sálavému teplu, 2) ležel na pevném povrchu bez vibrací, 3) nebyl ve vlhkém a prašném prostředí a aby nebyl v dosahu magnetických polí NEVHODNÁ UMÍSTĚNÍ Nevhodné umístění, která mohou zkrátit životnost přístroje : Extrémně chladná místa, jako např. lednice a mrazící boxy. Místa s nadměrnou koncentrací hydrogen sulfidu jako např. okolí horkých pramenů. Prostředí či místa s koncentrací soli ve vzduchu VÝSTRAHA: PONECHÁNÍM PŘÍSTROJE NA DEŠTI NEBO VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ RISKUJETE VZNIK POŽÁRU ČI ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM! TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. Tento Video Server Box vyhovuje požadavkům EC Directive 89/336/EEC, EMC Directive. Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením nízkého napětí (12VDC nebo 24VAC). AC adaptér, který je doplňkem tohoto zařízení, vyhovuje požadavkům EC Directive 89/336/EEC, EMC Directive a 73/23/EEC "Low Voltage Directive", ve smyslu změn "Directive 93/68/EEC". 93/68/EEC. Požadavkům susceptibility dle EN a požadavkům pro vyzařování dle EN Zařízení je vyráběno v souladu s normou EN Požadavky na susceptibilitu dle EN55024 a požadavky na rušení dle EN55022 jsou dodrženy pro obytné místnosti, obchody, lehké průmyslové komplexy a malé podniky, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí. AC adaptér je zkonstruován v souladu s normou EN Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nepracuje funkce detekce pohybu (MOTION DETECTION) správně. Uživatel není pojištěn proti problémům (jako např. chyba monitorování, chyba v připojení) způsobeným buď jednotkou nebo monitorovacím PC během jejich provozu. 4

5 Obsah III. Obsah I. Důležité...2 II. Bezpečnostní upozornění...3 III. Obsah...5 IV. Úvod...6 Seznámení s výrobkem... 6 Co je DX-VS1UE?... 6 Vlastnosti... 6 Požadavky na systém... 6 V. Popis zařízení...7 Kontrola obsahu dodávky... 7 Popis předního a zadního panelu... 7 Přední panel... 7 Zadní panel... 8 LED na Ethernet konektoru... 8 DIP spínač... 9 VI. Počáteční nastavení...10 Instalace - shrnutí Propojení Instalace DX-VS1 Setup programu Přidělení IP adresy a administrátorská nastavení Připojení digitálního videorekordéru k DX-VS1UE Připojení BNC kabelu Připojení RS-232C kabelu VII. Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu...15 Spuštění webového prohlížeče Co uvidíte na monitoru PC Přihlašovací stránka Přihlášení do Simple Viewer Přihlášení k DVR/PTZ řídící stránce Přihlášení k DVR konfigurační stránce DX-VS1UE a ActiveX Základní sledování reálného obrazu - stránka Simple Viewer Page Stránka "DVR/PTZ Control" Konfigurační stránka videorekordéru VIII. Konfigurační stránka videoserveru...25 Administrátorské přihlášení Přístup z programu Setup Přístup z Webového prohlížeče zpopis jednotlivých položek nastavení IX. Technická specifikace...38 X. Ostatní...39 Připevňovací otvory...39 Seriové spojení s DVR XI. Často kladené dotazy...40 XII. Ethernet konektory a kabely

6 Úvod IV. Úvod Seznámení s výrobkem Co je DX-VS1UE? Videoserver DX-VS1UE je jednoduchým řešením pro dálkový dohled / sledování prostřednictvím datové sítě. Má tyto základní vlastnosti : internet server, schopnost komprese obrazu a možnost seriového řízení dalších připojených zařízení (např. digitální videorekordér Mitsubishi DX-TL800E a některé PTZ (pan/tilt/zoom) kamery). Díky internímu operačnímu systému Linux a Wavelet kompresní metodě obrazu dosahuje DX-VS1UE vysokého výkonu, což umožňuje rychlý přenos kvalitního obrazu. Vlastnosti Snadná obsluha - pro práci s DX-VS1UE potřebujete pouze Microsoft Internet Explorer 5.0 (a vyšší). Stačí jen připojit DX-VS1UE k Internetu a vše je připraveno k provozu. Wavelet komprese - díky této kompresní metodě dosahuje DX-VS1UE vysoké rychlosti a kvality přenášeného obrazu. Pro signál PAL až 25 snímků za sekundu. Nicméně počet snímků/sec na monitoru vzdáleného PC závisí značnou měrou na šířce pásma sítě. Maximální rozlišitelnost obrazu na vzdáleném monitoru je 720x786 bodů - rozlišitelnost si můžete sami vybrat z těchto možností: 720x486, 720x243, 360x243, 180x121(x2) a 90x60(x4). MultiClient - DX-VS1UE můžete monitorovat z libovolného PC připojeného do sítě. Současně může k DX-VS1UE přistoupit až 100 uživatelů. Připojení externího zařízení - k DX-VS1UE můžete připojit externí zařízení, jako např. IR-čidla, digitální videorekordér a PTZ kamery. Přístup s heslem - přístup k DX-VS1UE může být ve všech úrovních zaheslován (úroveň Simple Viewer Level, úroveň DVR konfigurace, DVR/PTZ řízení, konfigurace Serveru). Jednoduchá správa serveru - DX-VS1UE může být konfigurován přímo z jeho vlastní webové stránky. Možnost oznámení neobvyklé situace - tato funkce umožňuje zaslání obrazu em nebo FTP při vzniku neobvyklé situace. Firewall kompatibilita - ikdyž připojíte DX-VS1UE do sítě ošetřené firewallem, budete mít možnost monitorovat obraz z DX-VS1UE použitím server push modu (počet monitorujících uživatelů může být omezen). Požadavky na systém Pro DX-VS1UE síť : 10 Base-T LAN (pronajatá linka, xdsl) Pro PC přistupující k DX-VS1UE Procesor : Intel Pentium nebo Intel Celeron, IBM PC/AT kompatibilní počítač s CPU 400MHz (a rychlejším) OS: Windows 98SE/ME/NT4.0 WS SP6/2000/XP SP1 RAM : 128MB (a více) Grafická karta a monitor se schopností zobrazení 1024x768 bodů ve více než barvách Web prohlížeč: MS Internet Explorer 5.0 nebo vyšší síťová karta Upozornění: Není garantováno, že všechna zařízení, splňující výše uvedené požadavky, budou s DX-VS1UE normálně pracovat. 6

7 Popis zařízení V. Popis zařízení Kontrola obsahu dodávky Po rozbalení krabice s videoserverem prosím nejprve překontrolujte úplnost dodávky : položka popis množství poznámka DX-VS1UE Video Server Box 1 příručka průvodce instalací DX-VS1UE 1 křížený kabel LAN křížený kabel (délka 1m) 1 červené koncovky přímý kabel LAN přímý kabel (délka 2m) 1 bílé koncovky RS-232C kabel seriový kabel RS-232C (délka 1m) pro propojení 1 s digitál. videorekordérem hmožděnka pro připevnění na zeď 4 vrut pro připevnění na zeď 4 instalační CD CD s instalačním programem a manuálem 1 AC napáječ síťový napájecí zdroj 1 síťová šňůra pro přívod síťového napětí do AC adaptéru 1 Popis předního a zadního panelu Přední panel KONEKTOR VÝZNAM POZNÁMKA Sensor 4 páry šroubovacích svorek pro připojení signálů ze senzorů Ethernet konektor pro připojení 10BASE-T ethernet kabelu popis LED viz níže 24V AC svorky pro připojení střídavého napájecího napětí 24V 12V DC svorky pro připojení stejnosměrného napájecího napětí = 12V 7

8 Popis zařízení Zadní panel KONEKTOR VÝZNAM POZNÁMKA Video Input BNC konektor - vstup videosignálu DIP spínač DIP spínač pro nastavení zakončení video (použit je pouze LEVÝ spínač) popis LED viz níže Video Output BNC konektor - výstup videosignálu svorky seriového rozhraní PTZ/DVR/COM (Tx1,Rx1,GND) pro řízení digitálního RS-232(1) videorekordéru PTZ/DVR/COM RS-232(2) PTZ/DVR/COM RS-422 PTZ/DVR/COM RS-485 svorky seriového rozhraní (Tx2,Rx2,GND) pro řízení PTZ kamery svorky pro komunikaci DX-VS1UE s PTZ kamerou podporující protokol RS-422. Poloduplex. komunikace na linkách R+,R-,T+,T- svorky pro komunikaci DX-VS1UE s PTZ kamerou podporující protokol RS-485. Komunikace na lince S+,S- GND svorka je společná Z rozhraní RS-232(2), RS-422 či RS-485 může být využité k funkci jen jedno. LED na Ethernet konektoru ŽLUTÁ dioda indikuje přenos dat. Po zapnutí napájení bude cca 4-5 s svítit a pak zhasne. Když se uživatel spojí s DX-VS1 serverem a ten začne přenášet data, bude LED kontinuálně blikat. ZELENÁ dioda indikuje stav sítě. Po zapnutí napájení se na 1-2 s rozsvítí, pak, pokud je připojena síť, začne v 1s intervalech blikat. Odhalení chyb pomocí LED Problém datové sítě: ZELENÁ dioda blikne jednou za 4s. Zkontrolujte, zda je správně zapojen ethernet kabel a zda je síť v pořádku. Problém hardware: nesvítí žádná z diod Videoserver se dostal do nedefinovaného stavu. Restartujte jej odpojením a znovupřipojením napájecího zdroje. Pokud tato operace nepomůže, videoserver odpojte od sítě a kontaktujte prodejce. 8

9 Popis zařízení DIP spínač DIP spínač umožňuje impedanční zakončení videosignálu. Chcete-li sledovat obraz v reálném čase na CCTV monitoru a zároveň prostřednictvím videoserveru DX-VS1UE, musíte připojit digitální videorekordér ke konektoru Video Input a CCTV monitor ke konektoru Video Output. V tom případě je třeba správně nastavit zakončení videosignálu. Pokud máte připojen digitální videorekordér a sledujete obraz jen na monitoru PC (síťovým přístupem k DX-VS1UE), nastavte LEVÝ spínač na ON (zakončení 75Ω). Jestliže sledujete signál z digitálního videorekordéru jak po síti LAN, tak i na CCTV monitoru, připojeném ke konektoru Video Out, nastavte LEVÝ spínač do polohy OFF. Na CCTV monitoru by mělo být nastaveno zakončení videosignálu. Pozn.: PRAVÝ spínač je nezapojený a nemá na funkci žádný vliv. 9

10 Počáteční nastavení VI. Počáteční nastavení Instalace - shrnutí připojení ethernet kabelu k DX-VS1UE (připojení k LAN) a přivedení napájení instalace setup programu do PC připojeného k LAN přidělení IP adresy a administrátorská nastavení uživatelská nastavení Propojení Připojte ethernet kabel k ethernetovému konektoru na předním panelu. Připojte napájecí vodiče do svorek na předním panelu. Přesvědčete se, že LED ethernet portu bliká Propojení DX-VS1UE s PC Pro přímé propojení s PC použijte křížený ethernet kabel (červené koncovky). * Pokud provedete přímé propojení kříženým kabelem (červené koncovky) a komunikace s videoserverem nebude fungovat, zkuste připojení přímým kabelem přes HUB. Když se ani v tomto případě komunikace nezdaří, nastavte komunikační rychlost na 10Mb/s v příslušném menu v PC. Pokud ani teď neuspějete, poraďte se s prodejcem PC nebo OS. Poznámka k připojení vodiče do šroubovací svorkovnice Vodiče, které budete připojovat do šroubovací svorkovnice (komunikační, signálové od senzorů atd.) odizolujte v délce 15 mm. Do svorkovnice je pak zasunete do hloubky 20 mm a zafixujete šroubem. Tím bude zamezeno jejich případnému zkratování. Vodič od napájecího zdroje označený bílou linkou je kladný (+) pól napájení. 10

11 Počáteční nastavení Názorný příklad propojení Když budete připojovat kabely ke svorkám, nejprve povolte šrouby a uvolněte svorky, pak zasuňte kabely a zafixujte úplným dotažením šroubů. Dbejte, aby nedošlo ke zkratům sousedních kabelů. 11

12 Počáteční nastavení Když budete připojovat kabely ke svorkám, nejprve povolte šrouby a uvolněte svorky, pak zasuňte kabely a zafixujte úplným dotažením šroubů. Dbejte, aby nedošlo ke zkratům sousedních kabelů. Schematická zapojení vstupních svorek 12

13 Počáteční nastavení Instalace DX-VS1 Setup programu Zkopírujte z přiloženého CD na harddisk program DX-VS1UESetup.exe Pak tento program z harddisku spusťte (kliknutím na jeho ikonu). Přidělení IP adresy a administrátorská nastavení» Důležité «Abyste mohli přistupovat k DX-VS1UE, musíte nejprve videoserveru přiřadit vhodnou IP adresu. Ujistěte se, že adresa, kterou chcete přiřadit, není obsazena jiným zařízením. Detaily konzultujte se správcem sítě. Spuštění Setup programu pro DX-VS1UE Po spuštění "DX-VS1UESetup.exe" budou detekovány všechny videoservery DX-VS1UE připojené na lokální síti. Pro přiřazení nové IP adresy vyberte jeden z DX-VS1UE videoserverů v tabulce (standardně je přiřazena adresa Požadovaný videoserver vyberete kliknutím do pole MAC nebo IP adresy. Jakmile je DX-VS1UE vybrán (promodřen), objeví se jeho adresa v okénku Selected IP address. Zadejte heslo do okénka Admin's Password. Rebootujte (Reboot) videoserver nebo spusťte konfiguraci (Start Configuration). Standardně je heslo 'admin'. 13

14 Počáteční nastavení Změnu IP adresy provedete tak, že napřed zadáte administrátorské heslo a pak kliknete na tlačítko "Change IP Addr". Pak zapíšete novou IP adresu a kliknete na tlačítko "OK". Tlačítkem "Reboot" provedete nové zavedení OS do DX-VS1UE. Tato operace může trvat s. Administrátorská nastavení Na konfigurační stránku videoserveru můžete vstoupit ze setup programu zadáním správného hesla administrátora a stiskem tlačítka Start Configuration. Více podrobností najdete v kapitole "Konfigurační stránka videoserveru".» Názvosloví «IP adresa IP adresa je identifikační kód pro počítače a zařízení na síti TCP/IP. Síť využívá protokol TCP/IP a směruje cíle na základě IP adres. IP adresy mohou být na uzavřené síti přiřazovány náhodně, ale každé zařízení musí mít svoji unikátní adresu. Pokud připojíte privátní síť k Internetu, musíte použít registrované IP adresy, aby se předešlo duplikátům. IP adresu můžete v tomto případě získat od správce sítě nebo od poskytovatele internetových služeb. MAC adresa (Media Access Control Address) MAC adresa je hardwarový identifikační kód, který unikátně identifikuje každý uzel sítě. MAC vrstva je přímo na rozhraní se síťovým mediem. Proto každé síťové medium potřebuje jedinečnou MAC vrstvu. Videoserver DX-VS1UE má MAC adresu složenou z 12 znaků a naleznete ji na štítku na spodu každého DX-VS1UE. Křížený kabel Křížený kabel (červené koncovky) je určen pro přímé propojení DX-VS1UE s PC. V tomto případě nepotřebujete HUB. Přímý kabel Přímý kabel (bílé koncovky) je určen pro připojení DX-VS1UE k síťovému HUBu. HUB je prostředník pro spojení DX-VS1UE s PC. Připojení digitálního videorekordéru k DX-VS1UE Připojení BNC kabelu Jeden konec BNC kabelu zasuňte do konektoru VIDEO IN na DX-VS1UE, druhý konec do konektoru VIDEO OUT na zadní straně digitálního videorekordéru. Použijte 75Ω BNC kabel ( typ 3C-2V nebo vyšší). Připojení RS-232C kabelu Konektor D-Sub 9 kabelu RS-232C zasuňte do odpovídajícího konektoru na zadní straně rekordéru, odizolované konce kabelu připojte do svorek na DX-VS1UE takto : rudý - svorka Rx1, žlutý - svorka Tx1, černý - svorka GND... viz obrázek níže. Nejprve musíte uvolnit svorky povolením šroubů, pak vsunout odizolované konce a zafixovat je utažením šroubů. 14

15 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu VII. Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Po správném přiřazení IP adresy a gateway adresy, masky podsítě, broadcast adresy do DX-VS1UE můžete sledovat reálný obraz na Internetu. Spuštění webového prohlížeče Spusťte váš webový prohlížeč a zadejte IP adresu videoserveru DX-VS1UE (např. Nyní se vám zobrazí stránka pro uživatelské připojení. K videoserveru může přistupovat najednou až 100 uživatelů. Čím větší je ale počet současně přistupujících uživatelů, tím pomalejší bude obnovování obrazu. Co uvidíte na monitoru PC Přihlašovací stránka uživatele. Když přistupujete k DX- VS1UE, uvidíte nejprve přihlašovací stránku. Stránka Simple Viewer. Viz kapitola VII Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 15

16 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Přihlašovací stránka do úrovně DVR/PTZ Řídící stránka DVR/PTZ - podrobnosti v : Stránka "DVR/PTZ Control" Přihlaš. stránka do úrovně DVR configuration Přihlaš. stránka do úrovně Server config. 16

17 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Stránka pro konfiguraci DVR (viz kapitola Konfigurační stránka videorekordéru ) Stránka pro konfiguraci DX-VS1UE (viz kapitola Konfigurační stránka videoserveru ) Přihlašovací stránka Přihlášení do Simple Viewer Přihlašovací stránka slouží pro ověření registrovaného uživatele. Připojte se k DX-VS1UE (např. a zadejte do políček Password 1 a 2 správná hesla. Pak klepněte na tlačítko LOGIN a budete připojeni na stránku Simple Viewer, na které již uvidíte obraz z DVR (kamery). Z této stránky se můžete připojit k dalším stránkám videoserveru. Každé z hesel Password 1 a Password 2 se zadává samostatně. Standardně jsou tato hesla definována jako prázdný textový řetězec, může je měnit pouze administrátor. Heslo může být dlouhé maximálně 9 znaků. Přihlášení k DVR/PTZ řídící stránce Klepnutím na tlačítko "DVR Control" můžete přejít ze stránky Simple Viewer na stránku DVR/PTZ Control. Tlačítko je v dolní části stránky Simple Viewer. Pro úspěšné přihlášení na stránku DVR/PTZ Control budete muset zadat správné přístupové heslo. Standardně není toto heslo nadefinováno (prázdný řetězec). Změnit jej může jen administrátor. Přihlášení k DVR konfigurační stránce Tlačítkem "DVR Configuration" můžete přejít ze stránky DVR/PTZ Control na konfigurační stránku digitálního videorekordéru - DVR Configuration Page. Opět musíte zadat správné heslo pro přihlášení. Standardně je nastaveno 'admin'. Může jej měnit opět jen administrátor. 17

18 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu DX-VS1UE a ActiveX Pro sledování obrazu je nezbytný řídící program ActiveX. Je automaticky nainstalován při přístupu uživatele k DX-VS1UE. Pro instalaci vaše PC zadejte "Yes" v odpovědi na otázku, zda chcete nainstalovat a spustit ActiveX. Jestliže jste program nainstalovali a přesto nevidíte např. na stránce Simple Viewer obraz, přesvědčete se o správnosti instalace (jméno souboru: Web Camera Server Control). Naleznete jej v adresáři c:\windows\downloaded Program Files (nebo C:\WinNT\Downloaded Program Files). Pokud není ActiveX nainstalován, zkuste jej znovu downloadovat a znovu instalovat. Jestliže již je nainstalován, odeberte jej a proveďte reinstalaci. Základní sledování reálného obrazu - stránka Simple Viewer Page Na této základní stránce pro sledování v reálném čase můžete pomocí posuvníků měnit rychlost obnovování a rozlišení obrazu, přepínat mezi černobílým a barevným zobrazením a ukládat obraz do souboru (*.bmp či *.eye). Též můžete sledovat obraz v Server Push Mode k čemuž slouží tlačítko "Server Push". Tlačítkem "DVR Control" můžete přejít na stránku řízení DVR/PTZ. Server Push Mode Pokud je videoserver DX-VS1UE v síti chráněné firewallem a na vašem PC, které je mimo tuto síť, nevidíte obraz, klepněte na tlačítko "Server Push" pro změnu na Server Push mod. Tento mód nepodporuje řízení "Image Quality", "Focus Area" a "Focus Sensitivity". 18

19 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 1) Image Control / nastavení vlastností obrazu K dispozici jsou tři menu. (1) FRAME RATE / počet obrázků za vteřinu Máte na výběr z těchto nastavení rychlosti přenosu obrázků : 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, no limit (bez omezení) (fps = obrázků za sekundu) Pokud zadáte "no limit" obraz se bude přenášet tak rychle, jak to dovolí síť - max. 30fps. Rychlost zobrazování je závislá jak na stavu sítě, tak i na výkonu PC. (2) RESOLUTION / rozlišovací schopnost Můžete nastavit tyto parametry rozlišení : 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x60. Čím vyšší nastavíte rozlišení, tím pomalejší bude zobrazování, neboť se musí přenášet více dat. (3) B/W MODE / černobílý mód Toto tlačítko slouží pro přepínání mezi černobílým a barevným modem. Zvolíte-li černobílé zobrazování, budou přenosy probíhat rychleji. 2) Pop-Up Menu / místní nabídka Klepnutím na pravé tlačítko myši (ukazatel v poli pozorovaného obrazu) otevřete místní nabídku s pěti menu. Čtyři funkce, vyjma Save_As_File (uložit do souboru), jsou dostupné pouze z konfigurační stránky serveru (administrátorská stránka). V Server Push modu lze používat pouze položky Save_As_File a Image_Info (zobrazení času, data a názvu). (1) Image_Info Malý rámeček (Image Info) v horní části obrazu, který může obsahovat informaci o datu a čase a rovněž i krátký popisek, můžete pomocí tohoto menu zobrazit nebo skrýt a nastavit barvu textu - černý v bílém poli či naopak. (2) Quality_Box Toto menu slouží k povolení/zakázání, definování a nastavení parametru oblasti v obraze. Pokud potřebujete sledovat jen určitou část obrazu a nechcete být rozptylováni okolím této části, nebo pokud nedostačují přenosové parametry sítě, použijte funkci Quality Box. Na obrazovce pak uvidíte čistě jen obdélníkovou část obrazu, zbývající plocha bude "zamlžena". Obdélníkovou oblast nastavíte takto: Klikněte na New_Box Myší nastavte kursor tam, kde chcete mít levý horní roh viditelné oblasti a klepněte na levé tlačítko Přesuňte kursor do místa, kde bude pravý dolní roh a opět klepněte Pokud byl Quality Box nastaven a je zakázán, můžete jej obnovit vybráním "Enable_QBOX". Zakázání provedete v řádku "Disable QBOX". Úroveň zastření (1...5) vnější části obrazu nastavíte v rozevíracím menu "Ambient_Level". Čím vyšší zadáte číslo úrovně, tím tmavší bude vnější část obrazu. (3) Focus_Sensitivity V tomto rozevíracím menu můžete nastavit rozsah zoomování. K dispozici je výběr z Level Čím větší číslo, tím větší rozsah. (4) Image_Quality V tomto rozevíracím menu nastavujete kvalitu přenášeného obrazu - Level Čím větší číslo, tím kvalitnější obraz a tím i více dat a času potřebného pro přenos sítí. (5) Save_As_File Kliknutím na tuto položku zachytíte aktuální obraz do paměti. Následně jej můžete uložit jako soubor typu *.bmp (bitmap) nebo *.eye (Wavelet). Máte-li instalován ActiveX, můžete Wavelet obrázek zobrazit vaším Internet Explorerem. 19

20 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu 3) Sledování reálného obrazu v Server Push módu Když je DX-VS1UE v síti, ve které je instalován firewall, můžete pro sledování reálného obrazu přistupovat k DX-VS1UE v Server Push módu. Máte-li informaci, který port je v síti blokován firewallem, můžete po změně Web TCP portu nebo Video TCP portu přistupovat k DX-VS1UE standardním způsobem. Více podrobností ohledně změny TCP portu najdete v kapitole "Konfigurační stránka videoserveru". (1) Image Control / nastavení vlastností obrazu 1. FRAME RATE Máte na výběr z těchto nastavení rychlosti přenosu obrázků : 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, no limit (bez omezení) 2. RESOLUTION Můžete nastavit tyto parametry rozlišení : 720x486, 720x243, 360x243, 180x121 a 90x B/W MODE Toto tlačítko slouží pro přepínání mezi černobílým a barevným modem. Zvolíte-li černobílé zobrazování, budou přenosy probíhat rychleji. (2) Pop-Up Menu 1. Image_Info Malý rámeček (Image Info) v horní části obrazu, který může obsahovat informaci o datu a čase a rovněž i krátký popisek, můžete pomocí tohoto menu zobrazit nebo skrýt a nastavit barvu textu - černý v bílém poli či naopak. 2. Save_As_File Kliknutím na tuto položku zachytíte aktuální obraz do paměti. Následně jej můžete uložit jako soubor typu *.bmp (bitmap) nebo *.eye (Wavelet). Máte-li instalován ActiveX, můžete Wavelet obrázek zobrazit vaším Internet Explorerem. Image Quality, QBOX setting a Focus Sensitivity nejsou dostupné v server push modu. 4) Tlačítko DVR Control Klepnutím na tlačítko DVR Control se přesunete na přihlašovací stránku pro vstup do DVR/PTZ Control Page. Pokud jste již předtím na této stránce byli a platnost připojení doposud nevypršela, můžete na stránku vstoupit bez přihlašování. 5) Tlačítko Capture Klepnutím na tlačítko Capture zachytíte aktuální obraz do paměti, můžete jej pak uložit do souboru. Funkce je obdobná jako "Save_As_File" v Pop-Up menu. 20

21 Přístup na domovskou stránku a sledování obrazu Stránka "DVR/PTZ Control" Kromě sledování reálného obrazu můžete na této stránce ovládat některé funkce digitálního videorekordéru a navíc, pokud máte k videoserveru připojenu PTZ kameru, můžete ovládat PTZ mechanismus (otáčení/náklon/zoom). Dále máte k dispozici funkce z Simple Vieweru - změna rozlišení, rychlosti zobrazování a barev. módu. Klepnete-li na tlačítko "DVR Configuration", přesunete se na přihlašovací stránku do DVR Configuration Page. V pravé části stránky DVR/PTZ Control jsou tři skupiny tlačítek, které slouží pro ovládání PTZ mechanismu a funkcí digitálního videorekordéru. Vysvětlení jejich funkcí najdete níže. 1) Řízení Pan/Tilt/Zoom mechanismu Skupina tlačítek v pravé horní části stránky je určena k ovládání PTZ mechanismu. Následující tabulka vysvětluje jejich funkce. symbol název tlačítka funkce Tilt Up Tilt Down Pan Left Pan Right Focus Far Focus Near Zoom WIDE Zoom TELE uživatel. tlačítko A uživatel. tlačítko B naklánění kamery nahoru naklánění kamery dolů otočení kamery doleva otočení kamery doprava oddálení bodu zaostření přiblížení bodu zaostření zoom - oddálení zoom - přiblížení vykoná příkaz definovaný administrátorem na konfigurační stránce videoserveru vykoná příkaz definovaný administrátorem na konfigurační stránce videoserveru 21

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více