DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP"

Transkript

1 DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP Lukáš Hejtmánek, Petr Holub, and Luděk Matyska Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, Brno, Czech Republic CESNET z. s. p. o., Zikova 4, Praha 6 Vysokorychlostní sítě přestávají být mediem, odpovědným pouze za přenos dat z jednoho bodu do druhého, ale zahrnují rostoucí počet nových služeb, umožňujících efektivní vzdálenou spolupráci a sdílení prostředků. Mezi nevýznamnější patří internetová telefonie, videokonference, sdílení aplikací, výpočetních a datových zdrojů (tzv. gridová prostředí či Gridy [1]). Tento článek je věnován netradičnímu přístupu k jedná ze zmíněných oblastí sdílení datových zdrojů v prostředí Internetu formou sdílených datových úložišt postavených na protokolu IBP (Internet Backplane Protocol) [2]. Popisovaný systém byl vybudován v rámci akademického projektu Distribuovaných datových skladů DiDaS 1 [3]. 1 Distribuované ukládání dat Tradiční řešení pro velkokapacitní ukládání dat v sít ovém prostředí je zpravidla postaveno na jednom z následujících přístupů (nebo na jejich kombinaci): Network Attached Storage (NAS) a pro rozsáhlejší systémy pak Storage Area Networks (SAN). NAS bývá obvykle jedno zařízení pro ukládání dat, které je připojeno přímo k síti a nikoli k jednomu či více konkrétním počítačům. Typicky sestává z diskového pole ovládaného serverem, který je připojen k síti. Může jít bud o generické řešení, kdy je na serveru instalován běžný operační systém (se speciálními aplikacemi pro obsluhu NAS vystavené diskové kapacity), případně může jít o specializované proprietární řešení. V poslední době se jako servery v rostoucí míře používají servery na bázi procesorů Intel,které v kombinaci s RAID poli poskytují poměrně levná a současně robustní řešení pro NAS. Klientské počítače přistupují k NAS uloženým datům prostřednictvím některého z běžných sít ových systémů souborů, např. NFS, Windows SMB, či AFS. SAN přístup naproti tomu nabízí rozhraní pro přímou manipulaci s bloky dat. Klientské počítače komunikují s diskovými systémy zpravidla prostřednictvím dedikované sítě, postavené na protokolu FiberChannel, v poslední době však roste zájem i o zpřístupnění prostřednictvím IP sítě, kde hlavním reprezentantem je protokol iscsi. Každý klient pracuje se SAN disky jako by se jednalo o jeho lokální diskové zařízení, modifikované bloky dat mohou však být okamžitě viditelné na všech klientech. Aby bylo v takovém případě dosaženo synchronizace dat (tj. aby si jednotliví klienti data vzájemně nepřepisovali), je třeba použít odpovídající systémy souborů jako je GFS [4] či CXFS [5]. Oba uvedené přístupy jsou určeny primárně pro konsolidaci ukládání dat v rámci výpočetního centra. Použití sítě FiberChannel pro SAN řešení je extrémně drahé, je nutné zajistit samostatné vedení optických kabelů a dosah se měří nejvíce na desítky kilometrů (vhodné např. pro synchronizaci se záložním úložištěm). Protokol iscsi, stejně jako FiberChannel over IP sítě teoreticky 1

2 umožňují přenos diskových instrukcí i přes sít Internet, použití na větší vzdálenosti je však stále ve vývoji (a je zatím nejasné, zda propojení těchto přístupů spojuje to lepší nebo spíše to horší z obou tedy cenu FiberChannel s nezaručenou kvalitou přenosu přes IP sítě). NAS systémy sice používají přímo IP sítě a nevyžadují vlastní infrastrukturu, nejčastěji používané sít ové systémy souborů jsou však rovněž určeny primárně pro použití v rámci organizace (za zmínku stojí zejména otázka autentizace a případně zabezpečení dat při přenosu). Ani jeden ze systémů konsolidace úložných kapacit není primárně určen do prostředí Internetu. Přes pokračující experimenty s jejich nasazením V tomto prostředí je zřejmé, že nedostatky by nejlépe odstranil přístup, který bude brát do úvahy vlastnosti Internetu (nezaručená služba s proměnlivou rychlostí přenosu dat; naopak není třeba již nadále uvažovat s menší kapacitou páteřních přenosových linek) a který se je pokusí kompenzovat pomocí vhodně navrženého protokolu. Jedno z možných řešení představuje Internet Backplane Protocol, na němž je postaven projekt DiDaS. 2 DiDaS V rámci spolupráce Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně 2 a sdružení CES- NET 3 vznikl projekt DiDaS s cílem experimentálně vyzkoušet nové přístupy k ukládání dat v prostředí sítě Internet a současně poskytnout akademické komunitě úložný prostor pro výzkumné a výukové účely. Záměrem bylo poskytovat velkou kapacitu (více než 10 TB) a vysokou propustnost celého systému, nikoli však nutně jednotlivých prvků. Dalším cílem byl výzkum spolehlivosti v prostředí postaveném z principiálně nespolehlivých prvků (jednotlivé úložné uzly plus Internet). To umožňuje budovat velkokapacitní úložný systém z relativně levných komponent. Základem hardwarové infrastruktury je deset uzlů. Každý je tvořen serverem s architekturou IA-32 doplněným o výkonné řadiče diskových polí a příslušný počet disků tak, aby kapacita každého uzlu byla cca 1.5 TB. Pro připojení disků jsou až na jednu výjimku použita rozhraní Parallel ATA nebo Serial ATA. Jeden server, který poskytuje prostor pro ukládání metadat (viz níže) všem ostatním serverům, má diskové pole ze SCSI disků, které má sice menší kapacitu, ale výrazně vyšší propustnost. Každý z uzlů je připojen pomocí gigabitového Ethernetu k páteřní síti CESNET, která má na páteřních spojích kapacitu 2,5 až 10 Gb/s. Na strojích je provozován operační systém Linux, v současné době s jádrem z řady IBP Softwarová vrstva Internet Backplane Protocol (IBP), která všechny uzly infrastruktury DiDaSu integruje a umožňuje s nimi pracovat jako s datovými sklady, pochází z University of Tennessee, Knoxwille z laboratoře Logistical Computing and Internetworking (LoCI) 4. Podobně, jako je IP protokol abstrakcí přenosu dat nad potenciálně heterogenní linkovou vrstvou využívající pro transport přenosovou jednotku ve formě paketu, je IBP abstrakcí pro ukládání dat nad potenciálně heterogenními datovými sklady (data depots). IBP jako atomickou jednotku ukládání používá tzv. pole bytů (byte array). Analogicky k chování IP protokolu jako nezajištěné služby typu best-effort (tj. pakety se při průchodu sítí mohou ztratit, přeuspořádat nebo mohou být poškozeny), nad níž je nutné budovat spolehlivé chování pomocí dalších protokolů (např. TCP), IBP používá slabý model konzistence a dostupnosti dat, který také neposkytuje 100 % garanci. V rozsáhlých počítačových sítích totiž není možné garantovat trvalou dostupnost všech uzlů a tím pádem i všech dat na nich uložených. Robustnost, tedy dostupnost dat i v případě výpadku je pak možno zvyšovat vytvářením

3 kopií a požadované úrovni zabezpečení pak odpovídá počet kopií. Zvyšováním počtu kopií se obvykle nezvyšuje pouze robustnost, ale také propustnost systému, zejména při vícenásobném přístupu k datům (více klientů čtoucích stejná data ve stejný okamžik může používat různé kopie ale i přístup jednoho klienta k rozsáhlejším datům může využít toho, že různé části souboru se paralelně čtou z různých kopií). IBP navíc počítá také s režimem dočasného uložení dat, po jehož expiraci může úložiště data smazat. IBP je vlastně rodina protokolů uspořádaných do vrstev (analogie sít ových protokolů). Na nejnižší úrovni je transportní protokol IBP sloužící k samotnému ukládání dat do jednotlivých IBP skladů (depotů). Další vrstvou je L-Bone, jež umožňuje organizovat jednotlivé IBP sklady do jednotné infrastruktury, ze které je možné servery vybírat na základě různých kriterií. Vlastní data jsou při ukládání rozdělena na bloky, jejichž organizaci má na starosti vrstva metadat zvaná ExNode, která je paralelní k vrstvě L-Bone. Informace o blocích alokovaných pro daný soubor jsou v rámci vrstvy ExNode reprezentovány jako XML struktura, která se neukládá současně s daty (analogie FAT či I-node struktur používaných na fyzických discích). Nad vrstvami L-Bone a ExNode je vrstva LoRS, poskytující nástroje pro ukládání a stahování dat a jejich management. LoRS vrstva navíc skrývá jednotlivé sklady a poskytuje abstrakci uniformního prostoru pro ukládání dat. 3.1 Transportní a ukládací protokol IBP Základním režimem práce nejnižší vrstvy IBP infrastruktury je alokace polí bytů, které mohou mít následující charakteristiky: permanentní vs. časově omezené alokace: specifikuje, zda má být alokace trvalá, či zda může být serverem smazána po uplynutí časové lhůty, stabilní vs. volatilní alokace: udává, zda daná alokace musí být serverem držena po celou požadovanou dobu alokace, nebo zda může být kdykoli smazána, pole bytů, do něhož lze pouze přidávat (t.j. nelze přepisovat přepsání vznikne vytvořením nového souboru, který část dat sdílí se souborem původním a,,přepsané datové bloky jsou nově alokovány). Každý IBP depot inzeruje pomocí L-Bone vrstvy volnou kapacitu a jeho správce může stanovit, jaké alokace jsou na daném depotu povoleny: může například specifikovat, že jsou povoleny pouze stabilní časově omezené alokace kratší než 10 dní a současně také permanentní volatilní. Pokud se klient pokusí vyžádat na daném depotu alokaci, která nesplňuje stanovená kritéria (v našem případě třeba stabilní permanentní alokaci), bude jeho požadavek depotem zamítnut. Tento přístup umožňuje například dát k dipozici do IBP infrastruktury volnou diskovou kapacitu na koncových stanicích v dané síti s tím, že tato smí být používána pouze pro volatilní alokace to umožňuje IBP infrastruktuře vytvářet dočasné repliky, které slouží ke zvýšení výkonu při čtení dat, pokud jsou již dedikované servery (s permanentními kopiemi) plně vytíženy. Na druhou stranu takové alokace nijak neomezují uživatele dané koncové stanice, který může kdykoli požádat IBP sever o uvolnění kapacity. IBP protokol poskytuje API nejen pro zápis a čtení dat z depotů, ale také nabízí možnost klientem vyžádaného přesunu dat přímo mezi dvěma depoty, aniž by data tekla přes klienta. Tento postup umožňuje efektivní replikaci dat uvnitř IBP infrastruktury a minimalizuje datové toky na koncových stanicích, které jsou z pohledu sít ové infrastruktury velmi často nejslabším článkem řetězce. Parametry a atributy alokací lze postupně měnit a upravovat po celou dobu jejich existence. Klient může například prodlužovat či zkracovat čas expirace, zvyšovat či snižovat počet redundant-

4 ních kopií nebo přialokovávat další bloky. Takové požadavky však mohou být zamítnuty, pokud neexistují žádné depoty, které by nabízely alokace s nově požadovanými parametry. 3.2 ExNode a L-Bone Primárním úkolem vrstvy ExNode je popis jednotlivých alokací, které náleží danému souboru. Pomocí XML je v ExNode metadatech popsáno, který blok na kterém IBP depotu odpovídá kterému kusu dat z původního souboru. Jde o obdobu I-node z operačního systému typu UNIX s tím rozdílem, že bloky nemusí mít jednotnou velikost, mohou se překrývat nebo může více bloků odpovídat stejnému kusu dat původního souboru. Tím je zajištěna podpora redundance dat na úrovni datových bloků. Kromě popisu alokací mohou metadata obsahovat informace o kontrolních součtech (IBP počítá s nespolehlivostí infrastruktury, nad níž pracuje) či klíče pro šifrování dat (úložná infrastruktura nemusí být důvěryhodná a sám uživatel si může rozhodnout, zda svá data bude do infrastruktury ukládat šifrovaně či nikoli). Data mohou být navíc při ukládání i komprimována pomocí algoritmu implementovaného v knihovně libz. Metadata jsou při ukládání souboru do IBP zapisována jako lokální soubor a tedy samotný správce IBP serveru neví, jaká data jsou na jeho depotu uložena, pokud současně nemá přístup k metadatům. L-Bone vrstva má za úkol sdružovat IBP depoty do jednotné infrastruktury, v níž je možné vyhledávat dle specifikovaných vlastností, například depot nejbližší k vyhledávajícímu klientovi. L- Bone server v pravidelných intervalech ověřuje dostupnost jednotlivých IBP depotů, je tak schopen nabízet jen dostupné depoty pro ukládání a určit, které alokace jsou dostupné. V případě, že ExNode obsahuje redundantní alokace, L-Bone vrstva dokáže ohodnotit jednotlivé kopie bloku podle dostupnosti. Samozřejmě je možné přenášet data z/do více lokací najednou, at už redundantně tatáž data pro zvýšení robustnosti, nebo více různých datových bloků souběžně pro dosažení vyššího výkonu. Z pohledu současné implementace se využívá vrstva L-Bone adresářových služeb LDAP, kde se musí každý IBP server registrovat. 3.3 LoRS Vrstva logistických nástrojů nazývaná LoRS je vybudována nad vrstvami L-Bone a ExNode. Poskytuje nástroje a API pro čtení, zapisování a přepisování dat v IBP infrastruktuře. Tato vrstva poskytuje také nastroje pro práci s XML reprezentací metadat jako s lokálními soubory. 4 Rozvoj IBP přístupu Nasazení IBP jako základního middleware pro distribuované ukládání dat však s sebou přineslo dvě základní komplikace: (1) nutnost adaptovat aplikace, pokud potřebují přímo pracovat s IBP, a (2) vhodný robustní režim ukládání metadat, který ochrání před chybami uživatelů (smazání jediné, u uživatele uložené kopie metadat) a současně deanonymizuje data (bez přístupu k metadatům nelze zjistit, jaká data jsou uložena). Pro usnadnění přístupu aplikací k IBP jsme implementovali knihovnu libxio [6], která poskytuje aplikacím API rozhraní POSIXového typu a umožňuje přístup jak k lokálním souborům, tak i datům uloženým na IBP depotech. Díky tomu je možné nahradit v již existující aplikaci standardní POSIXová volání funkcemi z této knihovny beze ztráty schopnosti aplikace přistupovat k lokálním souborům běžným způsobem. Knihovna je implementována v jazyce C a je vysoce portabilní. Pro zcela transparentní přístup k IBP datům jsme zvolili jejich vystavení formou virtuálního systému souborů (aplikace v tomto případě vůbec netuší, že pracuje s daty uloženými na IBP depotech). Implementovali jsme lokální systém souborů pro Linux [7] s využitím projektu Linux

5 Userland File System (LUFS) [8]. Takto připojený systém souborů, který samotná data ukládá na IBP a metadata ukládá do sdíleného systému souborů, v našem případě OpenAFS [9], poskytuje transparentní přístup k datům na IBP i aplikacím, které nemohou být modifikovány pro použití knihovny libxio. Implementace poskytuje vysoký výkon při sekvenčním přístupu, má však vyšší latenci než přístup pomocí knihovny libxio při otevírání souboru a náhodném přístupu. IBP nepodporuje přímé přepisování již alokovaných bloků dat, což nám umožnilo elegantním způsobem implementovat verzování souborů a adresářů do tohoto systému souborů uživatel tak může přistupovat nejen k poslední verzi souboru, ale také k verzím předešlým, které by na běžném systému souborů již nebyly dostupné (byly přepsány). Tuto zásadní vlastnost již delší dobu využívají zejména vývojáři programového vybavení, kteří rutinně používají systémy jako CVS [10], SubVersion [11], či Microsoft SourceSafe [12], jejímu širšímu nasazení pro běžné uživatele však zatím brání především to, že není běžně implementována v souborových systémech a její použití vyžaduje jisté dodatečné úsilí. Naše implementace je prototypem systému, jenž by mohl tento stav změnit k lepšímu. Problém robustní, perzistentní a výkonné implementace ukládání ExNode metadat je jedním ze základních výzkumných problémů, na nichž plánujeme pracovat v budoucnu. V současné době data ukládáme bud na sdílený systém souborů AFS (v případě implementace lokálního systému souborů pomocí LUFS), nebo nabízíme uživateli možnost ukládat metadata pomocí webového rozhraní na diskový prostor, který je v rámci DiDaSové infrastruktury sdílen z jednoho depotu pomocí sít ového systému souborů NFS. Uživatel zatím může metadata ukládat také pouze lokálně na svůj počítač, pokud použije nástroje LoRS či aplikaci, která s IBP spolupracuje pomocí knihovny libxio. 5 Aplikace Pomocí knihovny libxio jsme implementovali podporu pro IBP do řady různých, zejména multimediálních aplikací, jako je Mplayer (linuxový přehrávač videa) či transcode (nástroj pro překódovávání multimediálních materiálů mezi různými formáty). Nad nástrojem transcode jsme vybudovali distribuované prostředí pro kódování videa Distributed Encoding Envirionment (DEE) [13], které je nyní nasazeno v produkčním režimu pro zpracování videozáznamů přednášek na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Jednou z nových aplikací projektu DiDaS je práce s archivy velkých obrázků, jako jsou záznamy historických map či data v lékařských atlasech, kde se běžně pracuje s obrazy, které po kompresi mají stále velikost stovek megabytů. Pro efektivní práci s tímto typem dat jsme vyvinuli vlastní formát komprese Tiled Map File (TMF) podobný formátu JPEG, který umožňuje efektivní zoomování a posouvání v obraze, aniž by se musel číst a dekomprimovat celý soubor. Pro tento formát jsme implementovali v jazyce C konvertor z běžných formátů jako JPEG, GIF či PNG, který je možné provozovat pod operačními systémy UN*X/Linux a Microsoft Windows. Data uložená na IBP v TMF formátu je možno prohlížet pomocí prohlížeče implementovaném v platformně nezávislém jazyce Java, který pracuje pod všemi běžně dostupnými operačními systémy. Přímá práce s IBP je možná pomocí nástrojů LoRS Tools, které jsou dodávány přímo v rámci projektu IBP pro řadu různých platforem. Protože však tyto nástroje vykazují problémy při práci se soubory většími než 2 GB, vytvořili jsme vlastní portabilní implementaci v jazyce Java nazvanou JavaLors [14], která poskytuje jednoduché a intuitivní rozhraní pro běžné koncové uživatele bez omezení velikosti souborů. Pro uživatele, kteří z různých důvodů at již psychologických či technických nemohou používat aplikace s přímou podporou IBP, JavaLors či implementaci IBP jako lokálního systému souborů, nabízíme ukládání dat do infrastruktury DiDaSu pomocí webového rozhraní. Přes toto rozhraní je možné soubory nahrávat, stahovat, vypisovat jejich seznamy, mazat a přejmenová-

6 vat. Webové rozhraní je podobně jako samotné IBP plně redundantní, tj. na každém depotu běží web server a uživatel je automaticky v případě výpadku přesměrováván na jiný depot. Pomocí protokolu HTTPS je možné bezpečně přistupovat k celé infrastruktuře bez nároků na jakékoli speciální vybavení. 6 Srovnání přístupů Přístup projektu DiDaS můžeme charakterizovat jako řešení integrující sklady typu NAS do jednoho velkého datového prostoru s řadou nových vlastností, které jednotlivé uzly postrádají: vysoký výkon infrastruktury zejména při čtení dat (jeden klient s gigabitovým připojením může běžně číst jeden soubor rychlostí přes 400 Mb/s), jednotlivé uzly úložné infrastruktury mohou být levné a nemusí dosahovat mimořádné propustnosti, přesto však infrastruktura jako celek poskytuje vysoký výkon, od začátku se počítá s nespolehlivostí jednotlivých uzlů, pročež systém podporuje zvyšování robustnosti pomocí redundantního ukládání dat, redundance kromě zlepšování robustnosti zvyšuje také rychlost přístupu, umožňuje využít,,volně ležící diskovou kapacitu nededikovaných uzlů v síti (typicky koncové stanice, které dnes mají běžně diskovou kapacitu v řádu 100 GB), při implementaci jako lokální systém souborů podporuje také verzování souborů a adresářů. Uvedené vlastnosti nejsou běžně dostupné ani v komerčních řešeních typu SAN, a to ani při práci s daty v rámci jediného výpočetního centra. 7 Závěr V tomto článku jsme představili netradiční přístup k vytváření distribuovaných datových skladů, který umožňuje velmi levně a efektivně poskytovat velkou úložnou kapacitu. Kromě vysokého výkonu přináší také řadu zajímavých vlastností, jako je nativní podpora replikace dat či podpora verzování souborů. Na rozdíl od komerčně běžně dostupných řešení se jedná o plně otevřený vývojový systém, který nemusí být vhodný pro běžného uživatele k produkčnímu nasazení, ale který předznačuje potenciální směry vývoje distribuovaného ukládání dat do budoucna. Reference [1] I. Foster, C. Kesselman (Eds). The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann, [2] M. Beck, T. Moore, J. S. Planck.,,An End-to-End Approach to Globally Scalable Network Storage, SIGCOMM 02, pdf/sigcomm02p1783-beck.pdf [3] L. Hejtmánek, L. Matyska.,,Distribuované Datové Sklady, Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc, s

7 [4] S. Soltis, G. Erickson, K. Preslan, M. O Keefe, T. Ruwart.,,The Global File System: A File System for Shared Disk Storage, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, October [5] L. Shepard, E. Eppe.,,SGI InfiniteStorage Shared Filesystem CXFS: A High-Performance, Multi-OS Filesystem from SGI, SGI, pdf [6] L. Hejtmánek, P. Holub.,,IBP Deployment Tests and Integration with DiDaS Project, Technická zpráva CESNET 20/ /ibpdidas/ [7] M. Karásek. Distribuovaný souborový systém pro Linux, diplomová práce FI MU. Brno, [8] Linux Userland Filesystem. [9] OpenAFS. [10] B. Berliner, J. Polk. Concurrent Versions System (CVS) org [11] B. Collins Sussman, B. W. Fitzpatrick, C. M. Pilato. Version Control with Subversion, [12] Microsoft SourceSafe. ssafe/ [13] P. Holub, L. Hejtmanek.,,Distributed Encoding Environment Based on Grids and IBP Infrastructure, Selected papers from TERENA Networking Conference 2004, Rhodes, Greece, papers/holub.pdf [14] JavaLors, JavaLors.jar

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o.

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Gridy v České republice Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o. Ludek.Matyska@muni.cz Co jsou Gridy Gridy jsou rozsáhlé distribuované systémy, tvořené výpočetními, datovými a informačními

Více

Infrastruktura pro zpracování záznamů přednášek

Infrastruktura pro zpracování záznamů přednášek Infrastruktura pro zpracování záznamů přednášek Eva Hladká, Miloš Liška Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně, 602 00 Brno, Česká republika eva@ics.muni.cz, xliska@fi.muni.cz Abstrakt V příspěvku

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť

Datová úložiště v MetaCentru a okolí II. David Antoš Oddělení datových úložišť Datová úložiště v MetaCentru a okolí II David Antoš Oddělení datových úložišť Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM. Luděk Matyska

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM. Luděk Matyska SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM Luděk Matyska Personální obsazení vedoucí zaměstnanci studenti Luděk Matyska ÚVT MU FI MU Laboratoř pokročilých síťových technologií Miroslav Ruda Aleš Křenek Zdeněk Salvet Ladislav

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Datová úložiště CESNET

Datová úložiště CESNET Datová úložiště CESNET David Antoš CESNET, z. s. p. o. 15. 2. 2013 Přehled proč má smysl budovat národní datová úložiště pro vědecká data možnosti jeho využití co aktuálně budujeme připravovaná infrastruktura

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

Konsolidace zálohování a archivace dat

Konsolidace zálohování a archivace dat České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Závěrečná zpráva projektu 493/2013/1 Konsolidace zálohování a archivace dat Řešitel: Jan Kubr Spoluřešitel:

Více

ST Síťové technologie

ST Síťové technologie ST Síťové technologie Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. VOŠ a SŠSE P9 bezpalec@sssep9.cz Harmonogram přednášek Týden Datum Náplň přednášek 1. 2.9. Úvod do datových sítí 2. 9.9. Výuka odpadá imatrikulace 3. 16.9.

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Souborové systémy a práce s daty David Antoš

Souborové systémy a práce s daty David Antoš Souborové systémy a práce s daty David Antoš antos@ics.muni.cz Úvod obecný úvod do síťových souborových systémů souborové systémy v MetaCentru jejich použití práce s nimi praktické poznámky kvóty efektivní

Více

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře Tomáš Rebok MetaCentrum, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita (rebok@ics.muni.cz) Ostrava, 5. 4. 2012 PRACE a IT4Innovations Workshop Cestovní mapa národních

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Bezpečný distribuovaný úložný prostor

Bezpečný distribuovaný úložný prostor Bezpečný distribuovaný úložný prostor Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska a Michal Procházka Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno a CESNET z.s.p.o 1 Úvod Datová úložiště, propojená vysokorychlostní

Více

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát

DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát DigiDepot: JPEG 2000 jako ukládací formát Implementace JPEG 2000 jako ukládacího formátu v datovém úložišti DigiDepot - zkušenosti a výsledky Ing. Martin Hankovec, Státní oblastní archiv v Třeboni martin.hankovec@ceskearchivy.cz

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz

Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Představení e-infrastruktury CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. jan.gruntorad@cesnet.cz Obsah 1. Cestovní mapa (Roadmap) České republiky velkých infrastruktur pro VaVaI 2. Projekty

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat Centralizované SPD VME, VXI Compact PCI, PXI, PXI Express Sběrnice VME 16/32/64 bitová paralelní sběrnice pro průmyslové aplikace Počátky v roce 1981 neustále se vyvíjí původní

Více

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu.

ANO technologie nabízí výměnu HW komponent za chodu. 1 POPIS ŘEŠENÍ A NABÍZENÉ KOMPONTY Nabízené datové úložiště je řešením pro ukládání velkého množství dat přes protokoly CIFS a NFS. Celé řešení je definované softwarově pomocí produktu IBM Spectrum Scale

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Obsah. Úschova dat v síti čtvrtletní práce. Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009

Obsah. Úschova dat v síti čtvrtletní práce. Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009 Úschova dat v síti čtvrtletní práce Jméno: Michal Tydrych Třída: 4.B Datum: 10.10.2009 Obsah Úschova dat v síti 1 Úvod 4 1 SAN (Storage Area Network) 5 1.1 Typy sítí 5 1.1.1 Fibre Channel 5 1.2 Fugování

Více

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz METACentrum Český národní gridovýprojekt Projekt METACentrum Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum organizace technické zázemí aplikační vybavení poskytované služby podpora

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Provozní řád zálohování virtuální infrastrukury

Provozní řád zálohování virtuální infrastrukury Provozní řád zálohování virtuální infrastrukury 1 Popis služby Služba zálohování poskytuje možnost pravidelného automatizovaného vytváření kopií (záloh) dat z daného časového okamžiku na vyhrazena datová

Více

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina. Projekt digitalizace a. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina. Září 2009

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina. Projekt digitalizace a. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina. Září 2009 Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Září 2009 Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji Březen 2005 Pilotní provoz distribuovaného

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Technologické centrum Nového Města na Moravě. Zbyněk Grepl, Radka Šoustarová, Město Nové Město na Moravě Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.

Technologické centrum Nového Města na Moravě. Zbyněk Grepl, Radka Šoustarová, Město Nové Město na Moravě Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Technologické centrum Nového Města na Moravě Zbyněk Grepl, Radka Šoustarová, Město Nové Město na Moravě Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Obsah prezentace Nové Město na Moravě obec srozšířenou

Více

EU EGEE Presentace projektu

EU EGEE Presentace projektu EU EGEE Presentace projektu Ludek Matyska Masarykova univerzita CESNET, z.s.p.o. www.eu-egee.org Všeobecné informace Enabling Grids for E-sciencE EGEE Enabling Grids for E-sciencE (in Europe) Dvouletý

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft)

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) ICZ DESA - Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA - Důvěryhodná

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití.

Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití. Metodický list hardware Výukový materiál Hardware je zaměřený především na výuku principů práce hardwaru a dále uvádí konkrétní příklady použití. Postupuje od výčtu základních prvků, bez kterých se PC

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

Všechno, co jste chtěli vědět o Gridech, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste chtěli vědět o Gridech, ale báli jste se zeptat Seminář LOM, 8. června 2005 Všechno, co jste chtěli vědět o Gridech, ale báli jste se zeptat Jan Kmuníček Ústav výpočetní techniky MU & CESNET Obsah Charakteristika gridovéhoprostředí Typy Gridů Vize výpočetního

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech. Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita

EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech. Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita EGI a česká NGI aktuální informace o stavu a plánech Luděk Matyska CESNET, z.s.p.o. Masarykova universita European Grid Infrastructure Propojení národních infrastruktur do jednoho společně použitelného

Více

Identifikátor materiálu: ICT-2-06

Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Struktura datových sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů Architektura IO podsystému České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická A4M36PAP Pokročílé architektury počítačů Ver.1.00 2010 1 Co je úkolem? Propojit jednotlivé

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Úvodní přednáška z Organizace a zpracování dat I (NDBI007) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Cíl předmětu Obeznámit studenty se základy a specifiky práce se sekundární pamětí. Představit některé specifické

Více

Datová úložiště CESNET. David Antoš

Datová úložiště CESNET. David Antoš Datová úložiště CESNET David Antoš Přehled proč má smysl budovat národní datová úložiště pro vědecká data budovaná infrastruktura jak úložiště použít přístupové mechanismy správa uživatelů na úložištích

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Paralelní výpočty ve finančnictví

Paralelní výpočty ve finančnictví Paralelní výpočty ve finančnictví Jan Houška HUMUSOFT s.r.o. houska@humusoft.cz Výpočetně náročné úlohy distribuované úlohy mnoho relativně nezávislých úloh snížení zatížení klientské pracovní stanice

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Důvod zavedení RAID: reakce na zvyšující se rychlost procesoru. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem.

Více

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí:

Optická gigabitová páteř univerzitní sítě má kruhovou topologii s uzly tvořící dva kruhy propojenými v následujícím pořadí: WEBnet Metropolitní počítačová síť Západočeské univerzity se nazývá WEBnet. Propojuje desítky budov v Plzni a Chebu, stovky serverů, přes 7800 pracovních stanic. WEBnet je základem výpočetního prostředí

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více