DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP"

Transkript

1 DISTRIBUOVANÉ DATOVÉ SKLADY A PROTOKOL IBP Lukáš Hejtmánek, Petr Holub, and Luděk Matyska Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, Botanická 68a, Brno, Czech Republic CESNET z. s. p. o., Zikova 4, Praha 6 Vysokorychlostní sítě přestávají být mediem, odpovědným pouze za přenos dat z jednoho bodu do druhého, ale zahrnují rostoucí počet nových služeb, umožňujících efektivní vzdálenou spolupráci a sdílení prostředků. Mezi nevýznamnější patří internetová telefonie, videokonference, sdílení aplikací, výpočetních a datových zdrojů (tzv. gridová prostředí či Gridy [1]). Tento článek je věnován netradičnímu přístupu k jedná ze zmíněných oblastí sdílení datových zdrojů v prostředí Internetu formou sdílených datových úložišt postavených na protokolu IBP (Internet Backplane Protocol) [2]. Popisovaný systém byl vybudován v rámci akademického projektu Distribuovaných datových skladů DiDaS 1 [3]. 1 Distribuované ukládání dat Tradiční řešení pro velkokapacitní ukládání dat v sít ovém prostředí je zpravidla postaveno na jednom z následujících přístupů (nebo na jejich kombinaci): Network Attached Storage (NAS) a pro rozsáhlejší systémy pak Storage Area Networks (SAN). NAS bývá obvykle jedno zařízení pro ukládání dat, které je připojeno přímo k síti a nikoli k jednomu či více konkrétním počítačům. Typicky sestává z diskového pole ovládaného serverem, který je připojen k síti. Může jít bud o generické řešení, kdy je na serveru instalován běžný operační systém (se speciálními aplikacemi pro obsluhu NAS vystavené diskové kapacity), případně může jít o specializované proprietární řešení. V poslední době se jako servery v rostoucí míře používají servery na bázi procesorů Intel,které v kombinaci s RAID poli poskytují poměrně levná a současně robustní řešení pro NAS. Klientské počítače přistupují k NAS uloženým datům prostřednictvím některého z běžných sít ových systémů souborů, např. NFS, Windows SMB, či AFS. SAN přístup naproti tomu nabízí rozhraní pro přímou manipulaci s bloky dat. Klientské počítače komunikují s diskovými systémy zpravidla prostřednictvím dedikované sítě, postavené na protokolu FiberChannel, v poslední době však roste zájem i o zpřístupnění prostřednictvím IP sítě, kde hlavním reprezentantem je protokol iscsi. Každý klient pracuje se SAN disky jako by se jednalo o jeho lokální diskové zařízení, modifikované bloky dat mohou však být okamžitě viditelné na všech klientech. Aby bylo v takovém případě dosaženo synchronizace dat (tj. aby si jednotliví klienti data vzájemně nepřepisovali), je třeba použít odpovídající systémy souborů jako je GFS [4] či CXFS [5]. Oba uvedené přístupy jsou určeny primárně pro konsolidaci ukládání dat v rámci výpočetního centra. Použití sítě FiberChannel pro SAN řešení je extrémně drahé, je nutné zajistit samostatné vedení optických kabelů a dosah se měří nejvíce na desítky kilometrů (vhodné např. pro synchronizaci se záložním úložištěm). Protokol iscsi, stejně jako FiberChannel over IP sítě teoreticky 1

2 umožňují přenos diskových instrukcí i přes sít Internet, použití na větší vzdálenosti je však stále ve vývoji (a je zatím nejasné, zda propojení těchto přístupů spojuje to lepší nebo spíše to horší z obou tedy cenu FiberChannel s nezaručenou kvalitou přenosu přes IP sítě). NAS systémy sice používají přímo IP sítě a nevyžadují vlastní infrastrukturu, nejčastěji používané sít ové systémy souborů jsou však rovněž určeny primárně pro použití v rámci organizace (za zmínku stojí zejména otázka autentizace a případně zabezpečení dat při přenosu). Ani jeden ze systémů konsolidace úložných kapacit není primárně určen do prostředí Internetu. Přes pokračující experimenty s jejich nasazením V tomto prostředí je zřejmé, že nedostatky by nejlépe odstranil přístup, který bude brát do úvahy vlastnosti Internetu (nezaručená služba s proměnlivou rychlostí přenosu dat; naopak není třeba již nadále uvažovat s menší kapacitou páteřních přenosových linek) a který se je pokusí kompenzovat pomocí vhodně navrženého protokolu. Jedno z možných řešení představuje Internet Backplane Protocol, na němž je postaven projekt DiDaS. 2 DiDaS V rámci spolupráce Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně 2 a sdružení CES- NET 3 vznikl projekt DiDaS s cílem experimentálně vyzkoušet nové přístupy k ukládání dat v prostředí sítě Internet a současně poskytnout akademické komunitě úložný prostor pro výzkumné a výukové účely. Záměrem bylo poskytovat velkou kapacitu (více než 10 TB) a vysokou propustnost celého systému, nikoli však nutně jednotlivých prvků. Dalším cílem byl výzkum spolehlivosti v prostředí postaveném z principiálně nespolehlivých prvků (jednotlivé úložné uzly plus Internet). To umožňuje budovat velkokapacitní úložný systém z relativně levných komponent. Základem hardwarové infrastruktury je deset uzlů. Každý je tvořen serverem s architekturou IA-32 doplněným o výkonné řadiče diskových polí a příslušný počet disků tak, aby kapacita každého uzlu byla cca 1.5 TB. Pro připojení disků jsou až na jednu výjimku použita rozhraní Parallel ATA nebo Serial ATA. Jeden server, který poskytuje prostor pro ukládání metadat (viz níže) všem ostatním serverům, má diskové pole ze SCSI disků, které má sice menší kapacitu, ale výrazně vyšší propustnost. Každý z uzlů je připojen pomocí gigabitového Ethernetu k páteřní síti CESNET, která má na páteřních spojích kapacitu 2,5 až 10 Gb/s. Na strojích je provozován operační systém Linux, v současné době s jádrem z řady IBP Softwarová vrstva Internet Backplane Protocol (IBP), která všechny uzly infrastruktury DiDaSu integruje a umožňuje s nimi pracovat jako s datovými sklady, pochází z University of Tennessee, Knoxwille z laboratoře Logistical Computing and Internetworking (LoCI) 4. Podobně, jako je IP protokol abstrakcí přenosu dat nad potenciálně heterogenní linkovou vrstvou využívající pro transport přenosovou jednotku ve formě paketu, je IBP abstrakcí pro ukládání dat nad potenciálně heterogenními datovými sklady (data depots). IBP jako atomickou jednotku ukládání používá tzv. pole bytů (byte array). Analogicky k chování IP protokolu jako nezajištěné služby typu best-effort (tj. pakety se při průchodu sítí mohou ztratit, přeuspořádat nebo mohou být poškozeny), nad níž je nutné budovat spolehlivé chování pomocí dalších protokolů (např. TCP), IBP používá slabý model konzistence a dostupnosti dat, který také neposkytuje 100 % garanci. V rozsáhlých počítačových sítích totiž není možné garantovat trvalou dostupnost všech uzlů a tím pádem i všech dat na nich uložených. Robustnost, tedy dostupnost dat i v případě výpadku je pak možno zvyšovat vytvářením

3 kopií a požadované úrovni zabezpečení pak odpovídá počet kopií. Zvyšováním počtu kopií se obvykle nezvyšuje pouze robustnost, ale také propustnost systému, zejména při vícenásobném přístupu k datům (více klientů čtoucích stejná data ve stejný okamžik může používat různé kopie ale i přístup jednoho klienta k rozsáhlejším datům může využít toho, že různé části souboru se paralelně čtou z různých kopií). IBP navíc počítá také s režimem dočasného uložení dat, po jehož expiraci může úložiště data smazat. IBP je vlastně rodina protokolů uspořádaných do vrstev (analogie sít ových protokolů). Na nejnižší úrovni je transportní protokol IBP sloužící k samotnému ukládání dat do jednotlivých IBP skladů (depotů). Další vrstvou je L-Bone, jež umožňuje organizovat jednotlivé IBP sklady do jednotné infrastruktury, ze které je možné servery vybírat na základě různých kriterií. Vlastní data jsou při ukládání rozdělena na bloky, jejichž organizaci má na starosti vrstva metadat zvaná ExNode, která je paralelní k vrstvě L-Bone. Informace o blocích alokovaných pro daný soubor jsou v rámci vrstvy ExNode reprezentovány jako XML struktura, která se neukládá současně s daty (analogie FAT či I-node struktur používaných na fyzických discích). Nad vrstvami L-Bone a ExNode je vrstva LoRS, poskytující nástroje pro ukládání a stahování dat a jejich management. LoRS vrstva navíc skrývá jednotlivé sklady a poskytuje abstrakci uniformního prostoru pro ukládání dat. 3.1 Transportní a ukládací protokol IBP Základním režimem práce nejnižší vrstvy IBP infrastruktury je alokace polí bytů, které mohou mít následující charakteristiky: permanentní vs. časově omezené alokace: specifikuje, zda má být alokace trvalá, či zda může být serverem smazána po uplynutí časové lhůty, stabilní vs. volatilní alokace: udává, zda daná alokace musí být serverem držena po celou požadovanou dobu alokace, nebo zda může být kdykoli smazána, pole bytů, do něhož lze pouze přidávat (t.j. nelze přepisovat přepsání vznikne vytvořením nového souboru, který část dat sdílí se souborem původním a,,přepsané datové bloky jsou nově alokovány). Každý IBP depot inzeruje pomocí L-Bone vrstvy volnou kapacitu a jeho správce může stanovit, jaké alokace jsou na daném depotu povoleny: může například specifikovat, že jsou povoleny pouze stabilní časově omezené alokace kratší než 10 dní a současně také permanentní volatilní. Pokud se klient pokusí vyžádat na daném depotu alokaci, která nesplňuje stanovená kritéria (v našem případě třeba stabilní permanentní alokaci), bude jeho požadavek depotem zamítnut. Tento přístup umožňuje například dát k dipozici do IBP infrastruktury volnou diskovou kapacitu na koncových stanicích v dané síti s tím, že tato smí být používána pouze pro volatilní alokace to umožňuje IBP infrastruktuře vytvářet dočasné repliky, které slouží ke zvýšení výkonu při čtení dat, pokud jsou již dedikované servery (s permanentními kopiemi) plně vytíženy. Na druhou stranu takové alokace nijak neomezují uživatele dané koncové stanice, který může kdykoli požádat IBP sever o uvolnění kapacity. IBP protokol poskytuje API nejen pro zápis a čtení dat z depotů, ale také nabízí možnost klientem vyžádaného přesunu dat přímo mezi dvěma depoty, aniž by data tekla přes klienta. Tento postup umožňuje efektivní replikaci dat uvnitř IBP infrastruktury a minimalizuje datové toky na koncových stanicích, které jsou z pohledu sít ové infrastruktury velmi často nejslabším článkem řetězce. Parametry a atributy alokací lze postupně měnit a upravovat po celou dobu jejich existence. Klient může například prodlužovat či zkracovat čas expirace, zvyšovat či snižovat počet redundant-

4 ních kopií nebo přialokovávat další bloky. Takové požadavky však mohou být zamítnuty, pokud neexistují žádné depoty, které by nabízely alokace s nově požadovanými parametry. 3.2 ExNode a L-Bone Primárním úkolem vrstvy ExNode je popis jednotlivých alokací, které náleží danému souboru. Pomocí XML je v ExNode metadatech popsáno, který blok na kterém IBP depotu odpovídá kterému kusu dat z původního souboru. Jde o obdobu I-node z operačního systému typu UNIX s tím rozdílem, že bloky nemusí mít jednotnou velikost, mohou se překrývat nebo může více bloků odpovídat stejnému kusu dat původního souboru. Tím je zajištěna podpora redundance dat na úrovni datových bloků. Kromě popisu alokací mohou metadata obsahovat informace o kontrolních součtech (IBP počítá s nespolehlivostí infrastruktury, nad níž pracuje) či klíče pro šifrování dat (úložná infrastruktura nemusí být důvěryhodná a sám uživatel si může rozhodnout, zda svá data bude do infrastruktury ukládat šifrovaně či nikoli). Data mohou být navíc při ukládání i komprimována pomocí algoritmu implementovaného v knihovně libz. Metadata jsou při ukládání souboru do IBP zapisována jako lokální soubor a tedy samotný správce IBP serveru neví, jaká data jsou na jeho depotu uložena, pokud současně nemá přístup k metadatům. L-Bone vrstva má za úkol sdružovat IBP depoty do jednotné infrastruktury, v níž je možné vyhledávat dle specifikovaných vlastností, například depot nejbližší k vyhledávajícímu klientovi. L- Bone server v pravidelných intervalech ověřuje dostupnost jednotlivých IBP depotů, je tak schopen nabízet jen dostupné depoty pro ukládání a určit, které alokace jsou dostupné. V případě, že ExNode obsahuje redundantní alokace, L-Bone vrstva dokáže ohodnotit jednotlivé kopie bloku podle dostupnosti. Samozřejmě je možné přenášet data z/do více lokací najednou, at už redundantně tatáž data pro zvýšení robustnosti, nebo více různých datových bloků souběžně pro dosažení vyššího výkonu. Z pohledu současné implementace se využívá vrstva L-Bone adresářových služeb LDAP, kde se musí každý IBP server registrovat. 3.3 LoRS Vrstva logistických nástrojů nazývaná LoRS je vybudována nad vrstvami L-Bone a ExNode. Poskytuje nástroje a API pro čtení, zapisování a přepisování dat v IBP infrastruktuře. Tato vrstva poskytuje také nastroje pro práci s XML reprezentací metadat jako s lokálními soubory. 4 Rozvoj IBP přístupu Nasazení IBP jako základního middleware pro distribuované ukládání dat však s sebou přineslo dvě základní komplikace: (1) nutnost adaptovat aplikace, pokud potřebují přímo pracovat s IBP, a (2) vhodný robustní režim ukládání metadat, který ochrání před chybami uživatelů (smazání jediné, u uživatele uložené kopie metadat) a současně deanonymizuje data (bez přístupu k metadatům nelze zjistit, jaká data jsou uložena). Pro usnadnění přístupu aplikací k IBP jsme implementovali knihovnu libxio [6], která poskytuje aplikacím API rozhraní POSIXového typu a umožňuje přístup jak k lokálním souborům, tak i datům uloženým na IBP depotech. Díky tomu je možné nahradit v již existující aplikaci standardní POSIXová volání funkcemi z této knihovny beze ztráty schopnosti aplikace přistupovat k lokálním souborům běžným způsobem. Knihovna je implementována v jazyce C a je vysoce portabilní. Pro zcela transparentní přístup k IBP datům jsme zvolili jejich vystavení formou virtuálního systému souborů (aplikace v tomto případě vůbec netuší, že pracuje s daty uloženými na IBP depotech). Implementovali jsme lokální systém souborů pro Linux [7] s využitím projektu Linux

5 Userland File System (LUFS) [8]. Takto připojený systém souborů, který samotná data ukládá na IBP a metadata ukládá do sdíleného systému souborů, v našem případě OpenAFS [9], poskytuje transparentní přístup k datům na IBP i aplikacím, které nemohou být modifikovány pro použití knihovny libxio. Implementace poskytuje vysoký výkon při sekvenčním přístupu, má však vyšší latenci než přístup pomocí knihovny libxio při otevírání souboru a náhodném přístupu. IBP nepodporuje přímé přepisování již alokovaných bloků dat, což nám umožnilo elegantním způsobem implementovat verzování souborů a adresářů do tohoto systému souborů uživatel tak může přistupovat nejen k poslední verzi souboru, ale také k verzím předešlým, které by na běžném systému souborů již nebyly dostupné (byly přepsány). Tuto zásadní vlastnost již delší dobu využívají zejména vývojáři programového vybavení, kteří rutinně používají systémy jako CVS [10], SubVersion [11], či Microsoft SourceSafe [12], jejímu širšímu nasazení pro běžné uživatele však zatím brání především to, že není běžně implementována v souborových systémech a její použití vyžaduje jisté dodatečné úsilí. Naše implementace je prototypem systému, jenž by mohl tento stav změnit k lepšímu. Problém robustní, perzistentní a výkonné implementace ukládání ExNode metadat je jedním ze základních výzkumných problémů, na nichž plánujeme pracovat v budoucnu. V současné době data ukládáme bud na sdílený systém souborů AFS (v případě implementace lokálního systému souborů pomocí LUFS), nebo nabízíme uživateli možnost ukládat metadata pomocí webového rozhraní na diskový prostor, který je v rámci DiDaSové infrastruktury sdílen z jednoho depotu pomocí sít ového systému souborů NFS. Uživatel zatím může metadata ukládat také pouze lokálně na svůj počítač, pokud použije nástroje LoRS či aplikaci, která s IBP spolupracuje pomocí knihovny libxio. 5 Aplikace Pomocí knihovny libxio jsme implementovali podporu pro IBP do řady různých, zejména multimediálních aplikací, jako je Mplayer (linuxový přehrávač videa) či transcode (nástroj pro překódovávání multimediálních materiálů mezi různými formáty). Nad nástrojem transcode jsme vybudovali distribuované prostředí pro kódování videa Distributed Encoding Envirionment (DEE) [13], které je nyní nasazeno v produkčním režimu pro zpracování videozáznamů přednášek na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Jednou z nových aplikací projektu DiDaS je práce s archivy velkých obrázků, jako jsou záznamy historických map či data v lékařských atlasech, kde se běžně pracuje s obrazy, které po kompresi mají stále velikost stovek megabytů. Pro efektivní práci s tímto typem dat jsme vyvinuli vlastní formát komprese Tiled Map File (TMF) podobný formátu JPEG, který umožňuje efektivní zoomování a posouvání v obraze, aniž by se musel číst a dekomprimovat celý soubor. Pro tento formát jsme implementovali v jazyce C konvertor z běžných formátů jako JPEG, GIF či PNG, který je možné provozovat pod operačními systémy UN*X/Linux a Microsoft Windows. Data uložená na IBP v TMF formátu je možno prohlížet pomocí prohlížeče implementovaném v platformně nezávislém jazyce Java, který pracuje pod všemi běžně dostupnými operačními systémy. Přímá práce s IBP je možná pomocí nástrojů LoRS Tools, které jsou dodávány přímo v rámci projektu IBP pro řadu různých platforem. Protože však tyto nástroje vykazují problémy při práci se soubory většími než 2 GB, vytvořili jsme vlastní portabilní implementaci v jazyce Java nazvanou JavaLors [14], která poskytuje jednoduché a intuitivní rozhraní pro běžné koncové uživatele bez omezení velikosti souborů. Pro uživatele, kteří z různých důvodů at již psychologických či technických nemohou používat aplikace s přímou podporou IBP, JavaLors či implementaci IBP jako lokálního systému souborů, nabízíme ukládání dat do infrastruktury DiDaSu pomocí webového rozhraní. Přes toto rozhraní je možné soubory nahrávat, stahovat, vypisovat jejich seznamy, mazat a přejmenová-

6 vat. Webové rozhraní je podobně jako samotné IBP plně redundantní, tj. na každém depotu běží web server a uživatel je automaticky v případě výpadku přesměrováván na jiný depot. Pomocí protokolu HTTPS je možné bezpečně přistupovat k celé infrastruktuře bez nároků na jakékoli speciální vybavení. 6 Srovnání přístupů Přístup projektu DiDaS můžeme charakterizovat jako řešení integrující sklady typu NAS do jednoho velkého datového prostoru s řadou nových vlastností, které jednotlivé uzly postrádají: vysoký výkon infrastruktury zejména při čtení dat (jeden klient s gigabitovým připojením může běžně číst jeden soubor rychlostí přes 400 Mb/s), jednotlivé uzly úložné infrastruktury mohou být levné a nemusí dosahovat mimořádné propustnosti, přesto však infrastruktura jako celek poskytuje vysoký výkon, od začátku se počítá s nespolehlivostí jednotlivých uzlů, pročež systém podporuje zvyšování robustnosti pomocí redundantního ukládání dat, redundance kromě zlepšování robustnosti zvyšuje také rychlost přístupu, umožňuje využít,,volně ležící diskovou kapacitu nededikovaných uzlů v síti (typicky koncové stanice, které dnes mají běžně diskovou kapacitu v řádu 100 GB), při implementaci jako lokální systém souborů podporuje také verzování souborů a adresářů. Uvedené vlastnosti nejsou běžně dostupné ani v komerčních řešeních typu SAN, a to ani při práci s daty v rámci jediného výpočetního centra. 7 Závěr V tomto článku jsme představili netradiční přístup k vytváření distribuovaných datových skladů, který umožňuje velmi levně a efektivně poskytovat velkou úložnou kapacitu. Kromě vysokého výkonu přináší také řadu zajímavých vlastností, jako je nativní podpora replikace dat či podpora verzování souborů. Na rozdíl od komerčně běžně dostupných řešení se jedná o plně otevřený vývojový systém, který nemusí být vhodný pro běžného uživatele k produkčnímu nasazení, ale který předznačuje potenciální směry vývoje distribuovaného ukládání dat do budoucna. Reference [1] I. Foster, C. Kesselman (Eds). The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann, [2] M. Beck, T. Moore, J. S. Planck.,,An End-to-End Approach to Globally Scalable Network Storage, SIGCOMM 02, pdf/sigcomm02p1783-beck.pdf [3] L. Hejtmánek, L. Matyska.,,Distribuované Datové Sklady, Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc, s

7 [4] S. Soltis, G. Erickson, K. Preslan, M. O Keefe, T. Ruwart.,,The Global File System: A File System for Shared Disk Storage, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, October [5] L. Shepard, E. Eppe.,,SGI InfiniteStorage Shared Filesystem CXFS: A High-Performance, Multi-OS Filesystem from SGI, SGI, pdf [6] L. Hejtmánek, P. Holub.,,IBP Deployment Tests and Integration with DiDaS Project, Technická zpráva CESNET 20/ /ibpdidas/ [7] M. Karásek. Distribuovaný souborový systém pro Linux, diplomová práce FI MU. Brno, [8] Linux Userland Filesystem. [9] OpenAFS. [10] B. Berliner, J. Polk. Concurrent Versions System (CVS) org [11] B. Collins Sussman, B. W. Fitzpatrick, C. M. Pilato. Version Control with Subversion, [12] Microsoft SourceSafe. ssafe/ [13] P. Holub, L. Hejtmanek.,,Distributed Encoding Environment Based on Grids and IBP Infrastructure, Selected papers from TERENA Networking Conference 2004, Rhodes, Greece, papers/holub.pdf [14] JavaLors, JavaLors.jar

CESNET, GRIDy a přenosy dat

CESNET, GRIDy a přenosy dat CESNET, GRIDy a přenosy dat Lukáš Hejtmánek, Luděk Matyska CESNET, z. s. p. o Praha Ústav výpočetní techniky MU Brno Seminář STK, Praha 26. 2. 2008 CESNET Czech Educational and Scientific Network Primárně

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit METACentrum Český národní gridovýprojekt METACentrum zastřešení českých gridových aktivit Jan Kmuníček, Miroslav Ruda Masarykova univerzita & CESNET meta.cesnet.cz Motivace Gridu METACentrum technické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

CESNET - Datová úložiště

CESNET - Datová úložiště Seminář 2011 CESNET - Datová úložiště Jiří Horký (jiri.horky@cesnet.cz) Lehce dostupné a redundantní datové úložiště distribuovaného charakteru pro akademickou a vědecko-výzkumnou komunitu Tři geograficky

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití Miroslav Ruda Cesnet a Masarykova Univerzita Praha, 2008 Miroslav Ruda (MetaCentrum) Výpočetní zdroje v MetaCentru Praha, 2008 1 / 9 Hardware I. jádro tvoří

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zálohovací a archivační systémy

Zálohovací a archivační systémy Zálohovací a archivační systémy Zálohování dat Zajišťuje ochranu proti Ztrátě dat díky hardwarové poruše Ztrátě dat díky uživatelské blbosti Poškození dat v důsledku různých úprav systému Výpadku části

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

DataDomain pod drobnohledem

DataDomain pod drobnohledem DataDomain pod drobnohledem Lukáš Slabihoudek Petr Rada 1 Agenda Popis deduplikačního procesu Stream Informed Segment Layout Ochrana dat proti poškození DD BOOST Replikace Popis důležitých HW součástí

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0

RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘÍRUČKA K VLASTNOSTEM RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 3.0 PŘEHLED Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) je ucelené řešení správy virtualizace serverů a desktopů a první plně open source virtualizační

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET

MetaCentrum. Miroslav Ruda. listopad 2013 CESNET MetaCentrum Miroslav Ruda CESNET listopad 2013 Národní gridová infrastruktura součást e-infrastruktury spravované CESNETem clustery a výkonné servery, úložné kapacity 12 center - Plzeň, Praha, Brno, Ostrava,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita Inovace systému pro správu prodejních automatů Firma příjemce voucheru Petrov, v. o. s. (http://www.petrov.cz/ ( http://www.petrov.cz/) Sídlo Obor Velikost Profil

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta

Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta Využití opensource při stavbě infrastrukturního cloudu Martin Kopta 5. listopad 2011 M. Kopta Využití opensource při stavbě IaaS cloudu 1/21 Program Co je cloud? Základní pojmy Struktura IaaS cloudu Z

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina

Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina Realizace datového centra kraje Vysočina SAN kraje Vysočina Pilotního projektu Krajského úřadu a Nemocnice Jihlava Petr Pavlinec, KrÚ David Zažímal, NemJi únor 2008 Cíle semináře 9:00-9:15 - úvod - Pavlinec

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s.

SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. SODATSW Case Study 2009 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti CETELEM, a.s. Klient Organizace : CETELEM ČR, a.s. Odpovědná osoba : Filip Janeček Pozice : Správce IT Dne : 20. března 2009 Vypracoval

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.

Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice. Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail. Co by kdyby? Simulační prostředí pro BIG data v energetice Filip Procházka, Masarykova Univerzita, Mycroft Mind, a.s. filip.prochazka@gmail.com Úvod: Smart Grids a Smart Metering Změny v energetice Změna

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Očekávané trendy v telemedicíně

Očekávané trendy v telemedicíně Očekávané trendy v telemedicíně Ing. Milan Šárek, CSc Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. Standardy a elektronické zdravotnictví, LD Praha, 13.10.2011 Současný stav videokonferencí - protokoly

Více

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová) Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Nahrávací systém TriREC

Nahrávací systém TriREC \ 2011 Nahrávací systém TriREC 9.12.2011 OBSAH Nahrávací systém TriREC...2 Základní vlastnosti:...2 Škálovatelnost...2 Controller...3 Recorder...3 Storage...3 Integrátor...3 Vstupy...3 Nahrávání...3 Sledování...4

Více