U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/E. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia.

3 Obsah Úvod... 4 Bezdrátová technologie Bluetooth... 4 Nabíjeèky a baterie... 5 Zdroj napájení pro zaøízení SU-2 Image Viewer... 6 Vlo¾ení baterií... 6 Technické údaje... 7 Pøehled... 8 První uvedení zaøízení SU-2 Image Viewer do provozu Práce se zaøízením SU-2 Image Viewer Pøed pou¾itím zaøízení SU-2 Image Viewer Pamì» zaøízení SU-2 Image Viewer a formáty obrázkù Zobrazování obrázkù pomocí zaøízení SU-2 Image Viewer Pou¾ití zaøízení SU-2 Image Viewer s nìkolika spárovanými telefony Provozní re¾imy zaøízení SU-2 Image Viewer Ikony zaøízení SU-2 Image Viewer Seznam zemí pou¾ívajících televizní standard SECAM Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Péèe a údr¾ba Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 Úvod Zaøízení SU-2 Image Viewer lze pøipojit ke kompatibilnímu telefonu podporujícímu bezdrátovou technologii Bluetooth. Umo¾òuje zobrazovat jednotlivé obrázky nebo sady obrázkù poøízené fotoaparátem telefonu na televizní obrazovce nebo kompatibilním videoprojektoru. Ne¾ zaènete pou¾ívat zaøízení SU-2 Image Viewer, pøeètìte si pozornì tuto u¾ivatelskou pøíruèku. Podrobnìj¹í informace o funkcích telefonu naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. Nepou¾ívejte tuto u¾ivatelskou pøíruèku místo u¾ivatelské pøíruèky k telefonu, která mù¾e obsahovat dùle¾ité informace o bezpeènosti a údr¾bì. Pøeètìte si také návod k pou¾ití televizního pøijímaèe a pokyny pro pøipojování vnìj¹ích zaøízení k nìmu. Bezdrátová technologie Bluetooth Proto¾e zaøízení Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, telefon Bluetooth a zaøízení SU-2 Image Viewer nemusí být vzájemnì pøímo viditelné. Staèí, kdy¾ obì zaøízení jsou od sebe vzdáleny nejvý¹e 10 metrù, i kdy¾ pøeká¾ky (napø. zdi) nebo jiná elektronická zaøízení mohou spojení ru¹it. Zaøízení SU-2 Image Viewer je speciálnì navr¾eno pro kompatibilní telefony Nokia podporující bezdrátovou technologii Bluetooth. Lze je v¹ak pou¾ít s jakýmkoli kompatibilním zaøízením Bluetooth, které podporuje standard OPP (Object Push Profile) nebo BIP (Basic Imaging profile). Profil Bluetooth je sada pøíkazù, které telefon pou¾ívá k ovládání zaøízení SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Poznamenejme, ¾e zaøízení musí podporovat bezdrátovou technologii Bluetooth. Zaøízení SU-2 Image Viewer odpovídá specifikaci Bluetooth 1.1. Spolupráce mezi zaøízením SU-2 Image Viewer a ostatními produkty s podporou standardu Bluetooth v¹ak není zaruèena a závisí na kompatibilitì. Dal¹í informace o kompatibilitì mezi zaøízením SU-2 Image Viewer a dal¹ími produkty s podporou standardu Bluetooth získáte od výrobce. V nìkterých zemích mohu existovat omezení pro pou¾ívání zaøízení Bluetooth. Poraïte se s místními úøady. Nabíjeèky a baterie Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Prohlí¾eè obrázkù SU- 2 smí být napájen pouze nabíjeèkami: ACP-7, ACP-8 a ACP-12. Upozornìní! Pou¾ívejte pouze baterie a nabíjeèky schválené výrobcem k pou¾ití s tímto doplòkem. Pou¾ití jiného typu mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk vztahujících se na doplnìk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených baterií získáte u autorizovaného prodejce produktù Nokia. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Zdroj napájení pro zaøízení SU-2 Image Viewer Jako zdroj napájení pro zaøízení SU-2 Image Viewer mù¾ete pou¾ít dodávané baterie typu AAA nebo kompatibilní nabíjeèku. Pokud je zaøízení SU-2 Image Viewer pøipojeno k nabíjeèce, nespotøebovává energii z baterií (ani v pøípadì, ¾e jde o akumulátory). Baterie proto není tøeba vyjímat. Pokud je zaøízení SU-2 Image Viewer napájeno z baterií a není pøitom pøipojeno k zaøízení Bluetooth, pøejde po 10 minutách automaticky do re¾imu spánku. Kdy¾ jsou baterie ji¾ témìø vybité, na televizní obrazovce se objeví ikona vybité baterie a po 3 minutách dojde k vypnutí zaøízení SU-2 Image Viewer. Vlo¾ení baterií Pøi vkládání baterií postupujte podle následujícího obrázku. Poznámka: Pøed odejmutím krytu v¾dy zaøízení vypnìte, odpojte nabíjeèku a ve¹keré pøíslu¹enství. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Technické údaje Hmotnost: 105 g Délka: 98 mm íøka: 98 mm Tlou¹»ka: 42 mm Provozní doba a¾ min (v závislosti na nabití baterie) Provozní teplota: 5 o C a¾ 55 o C (pouze pro pou¾ití v místnostech) Kompatibilita: SU-2 Image Viewer je kompatibilní se standardy PAL a NTSC. Pro pou¾ití s televizním pøijímaèem se standardem SECAM je tøeba speciální adaptér, který není souèástí dodávky. Adaptér SECAM lze zakoupit v obchodech se spotøební elektronikou. SU-2 TV Image Viewer mù¾ete také pøipojit ke kompatibilnímu videoprojektoru pomocí konektoru AV. Zdroj napájení: 4 baterie AAA nebo nìkterá z nabíjeèek Nokia: ACP-7, ACP-8, ACP-12 Spojení: televizní pøijímaè - konektor RCA; telefon - rozhraní Bluetooth (verze 1.1) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Pøehled SU-2 Image Viewer se skládá z následujících èástí: 1. Tlaèítko zapnutí/ vypnutí/otoèení, pou¾ití viz str Tlaèítko pozastavení/ pokraèování, pou¾ití viz str Kontrolka napájení a stavu komunikace Bluetooth (modrá) 4. Kontrolka nabíjeèky (zelená) 5. Konektor a kabel RCA 6. Uvolòovací tlaèítka po obou stranách, viz oddíl První uvedení zaøízení SU-2 Image Viewer do provozu na stránce Pøepínaè NTSC/PAL 8. Konektor nabíjeèky Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 První uvedení zaøízení SU-2 Image Viewer do provozu 1. Stisknìte uvolòovací tlaèítka po obou stranách zaøízení SU-2 Image Viewer a nadzvednìte kryt. Zkontrolujte, zda je pøepínaè NTSC/PAL ve správné poloze a zda odpovídá standardu televizního vysílání ve va¹í zemi. 2. Pøipojte zaøízení SU-2 Image Viewer ke konektoru RCA televizního pøepínaèe. Pokud televizní pøepínaè nemá konektor RCA, pou¾ijte adaptér RCA/SCART, který mù¾ete zakoupit v obchodì se spotøební elektronikou. 3. Zapnìte zaøízení SU-2 Image Viewer. Na televizní obrazovce se objeví logo Nokia. 4. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. Poté na telefonu pøejdìte do menu Bluetooth a aktivujte spojení Bluetooth. 5. Pøejdìte do submenu umo¾òujícího vyhledávání zaøízení Bluetooth a spus»te hledání. Telefon vyhledá v¹echna zaøízení Bluetooth do vzdálenosti 10 metrù a zobrazí jejich seznam. 6. V seznamu vyberte zaøízení SU-2. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 7. Zadejte do mobilního telefonu ètyømístný ovìøovací kód ("párovací kód") zobrazený v pravém horním rohu televizní obrazovky. Po zadání ovìøovacího kódu jej telefon po¹le do zaøízení SU-2 Image Viewer. Viz také oddíl Pou¾ití zaøízení SU-2 Image Viewer s nìkolika spárovanými telefony na stránce 14. Modrá kontrolka aktivity spojení Bluetooth se rozsvítí a zaøízení SU-2 Image Viewer se objeví v menu telefonu mezi zaøízeními Bluetooth, která jsou právì s telefonem spárována. 8. Zaènìte pracovat se zaøízením SU-2 Image Viewer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 1. Práce se zaøízením SU-2 Image Viewer Pøed pou¾itím zaøízení SU-2 Image Viewer Ne¾ zaènete pracovat se zaøízením SU-2 Image Viewer, zkontrolujte, zda jsou splnìny následující podmínky: Televizní pøijímaè: 1. Televizní pøijímaè je zapnutý a je na nìm nastaven správný kanál AV. 2. Televizní obrazovka je nastavena na pomìr 4/3. Telefon: 1. Kompatibilní telefon je zapnutý a spojení Bluetooth je aktivní (viz u¾ivatelská pøíruèka k telefonu). 2. Telefon je spárován se zaøízením SU-2 Image Viewer. Pokyny naleznete v oddílu První uvedení zaøízení SU-2 Image Viewer do provozu na stránce 9. SU-2 Image Viewer: 1. Pøepínaè NTSC/PAL na zaøízení SU-2 Image Viewer je nastaven podle standardu televizního vysílání ve va¹í zemi, viz Seznam zemí pou¾ívajících televizní standard SECAM na stránce Zaøízení SU-2 Image Viewer je zapnuto a na televizní obrazovce je zobrazeno logo Nokia. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 3. Zaøízení SU-2 Image Viewer je spárováno s telefonem. Pokyny naleznete v oddílu Pou¾ití zaøízení SU-2 Image Viewer s nìkolika spárovanými telefony na stránce Zaøízení SU-2 Image Viewer se nachází ve vzdálenosti do 10 metrù od telefonu a mezi ním a telefonem se nenacházejí ¾ádné pøeká¾ky (napø. zdi nebo jiná elektronická zaøízení). Pamì» zaøízení SU-2 Image Viewer a formáty obrázkù SU-2 Image Viewer podporuje nejbì¾nìj¹í varianty formátu JPEG. Velikost obrázku mù¾e být a¾ 640 x 480 pixelù. SU-2 Image Viewer mù¾e zobrazit a¾ 65 obrázkù, pøípadnì obrázky do celkové velikosti 3 MB. Obrázky mù¾ete zobrazovat jeden po druhém nebo vytvoøit prezentaci skládající se ze sady obrázkù. Posláním více obrázkù do zaøízení SU-2 Image Viewer automaticky zahájíte prezentaci. Výchozí doba zobrazení jednotlivých obrázkù v re¾imu prezentace je 8 sekund. Poslání dal¹ího obrázku èi obrázkù nahradí v¹echny obrázky v pamìti zaøízení SU-2 Image Viewer. Vypnutím zaøízení SU-2 Image Viewer vyma¾ete v¹echny obrázky z jeho pamìti. Zobrazování obrázkù pomocí zaøízení SU-2 Image Viewer Obrázky mù¾ete zobrazovat jeden po druhém nebo v re¾imu prezentace. Pokud do zaøízení SU-2 Image Viewer po¹lete více obrázkù souèasnì, budou automaticky zobrazeny v re¾imu prezentace. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Tlaèítko zapnutí/vypnutí/otoèení Chcete-li zaøízení SU-2 Image Viewer zapnout, stisknìte tlaèítko krátce (3 s) a poté je uvolnìte. Chcete-li zaøízení SU-2 Image Viewer vypnout, stisknìte tlaèítko krátce (3 s). Chcete-li obraz otoèit ve smìru 90 stupòù ve smìru hodinových ruèièek, stisknìte tlaèítko krátce (ménì ne¾ 3 s). Ka¾dým stiskem otoèíte obraz o jeden krok. Tlaèítko pozastavení/pokraèování/zmìny èasu Chcete-li pozastavit prezentaci, stisknìte tlaèítko krátce (ménì ne¾ 3 s). Chcete-li pokraèovat v prezentaci, stisknìte tlaèítko znovu krátce (ménì ne¾ 3 s). Chcete-li pøepnout dobu zobrazení mezi 8 a 4 sekundami, stisknìte tlaèítko krátce (3 s.) Pøi posílání obrázkù do zaøízení SU-2 Image Viewer kontrolka napájení a stavu komunikace Bluetooth bliká. Pokud pøi pøenosu obrázku mezi telefonem a zaøízením SU-2 Image Viewer dojde k chybì spojení, na televizní obrazovce se objeví ikona chyby spojení. Po¹lete obrázek znovu. Poznamenejme, ¾e se zaøízením SU-2 Image Viewer mù¾e být spárováno a¾ 10 zaøízení a v ka¾dém okam¾iku lze posílat obrázky pouze z jednoho z nich. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Pou¾ití zaøízení SU-2 Image Viewer s nìkolika spárovanými telefony SU 2- Image Viewer mù¾e být spárováno a¾ s 10 telefony souèasnì. Spojení je v¹ak v ka¾dém okam¾iku mo¾né pouze s jedním telefonem. Pokud je zaøízení SU-2 Image Viewer zapnuto ve vzdálenosti do 10 metrù od nìkolika spárovaných telefonù, zkou¹í se spojit s prvním spárovaným telefonem. Pokud se zaøízení SU-2 Image Viewer nemù¾e spojit s prvním spárovaným telefonem (napøíklad proto, ¾e je vypnutý nebo ¾e jeho u¾ivatel spojení odmítnul), pokusí se spojit s telefonem, který byl se zaøízením SU-2 Image Viewer naposledy pou¾íván. Pokud se zaøízení SU-2 Image Viewer nemù¾e spojit s ¾ádným z tìchto telefonù, zùstane zjistitelné pro dal¹í telefony, co¾ naznaèuje svítící modrá kontrolka. Pokud chcete zaøízení SU-2 Image Viewer pou¾ívat se spárovaným telefonem, který není ani první ani naposled pou¾ívaný, nava¾te spojení pomocí menu Bluetooth telefonu. Provozní re¾imy zaøízení SU-2 Image Viewer Re¾im zjistitelnosti: Zaøízení SU-2 Image Viewer je viditelné pro ostatní zaøízení Bluetooth, která pou¾ívají dotazovací vyhledávání. Zaøízení SU-2 Image Viewer mù¾e být také pøipojeno k novým kompatibilním zaøízením Bluetooth. Kontrolka napájení a komunikace Bluetooth svítí. Je-li pøipojena nabíjeèka, svítí kontrolka baterie. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Re¾im pøenosu: Zaøízení SU-2 Image Viewer se nachází v re¾imu pøenosu, kdy¾ pøijímá obrázky prostøednictvím spojení Bluetooth. Po pøijetí obrázkù se zaøízení vrátí do re¾imu zjistitelnosti. Bìhem jedné pøenosové relace mù¾ete pøenést více obrázkù. Aktivní mù¾e být v¾dy jen jedna pøenosová relace. Kontrolka napájení a komunikace Bluetooth svítí. Je-li pøipojena nabíjeèka, svítí kontrolka baterie. Re¾im zdroje napájení: Zaøízení SU-2 Image Viewer je v re¾imu zdroje napájení, kdy¾ je pøipojen k nabíjeèce. Re¾im spánku: Zaøízení SU-2 Image Viewer pøejde do re¾imu spánku, kdy¾ je napájeno z baterií a není pou¾íváno po dobu 10 minut. Re¾im spánku není aktivován, pokud je zaøízení pøipojeno k nabíjeèce nebo pokud nebyla dokonèena probíhající prezentace. Vybitá baterie: Je-li baterie vybitá, zaøízení SU-2 Image Viewer nepøejde do re¾imu spánku a zobrazí na televizní obrazovce ikonu. Chcete-li pokraèovat v zobrazování obrázkù, pøipojte zaøízení SU-2 Image Viewer k nabíjeèce. Pamatujte, ¾e vyjmutí baterií ze zaøízení zpùsobí vymazání v¹ech zobrazených obrázkù. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Ikony zaøízení SU-2 Image Viewer. Ikona zapnutí/vypnutí se nachází vedle tlaèítka napájení na zaøízení SU- 2 Image Viewer.. Ikona prezentace se nachází vedle tlaèítka pozastavení/pokraèování na zaøízení SU-2 Image Viewer.. Ikona vybité baterie na televizní obrazovce signalizuje, ¾e zaøízení SU-2 Image Viewer bude brzy vypnuto a ¾e je tøeba pøipojit nabíjeèku.. Ikona doby zobrazení v re¾imu prezentace na televizní obrazovce signalizuje, ¾e èasový interval je 4 sekundy.. Ikona doby zobrazení v re¾imu prezentace na televizní obrazovce signalizuje, ¾e èasový interval je 8 sekund.. Ikona chybného obrázku na televizní obrazovce signalizuje, ¾e obrázek není ve správném formátu (JPEG) nebo ¾e jeho rozli¹ení je vy¹¹í ne¾ VGA.. Ikona ztráty spojení na televizní obrazovce signalizuje, ¾e spojení Bluetooth mezi telefonem a zaøízením SU-2 TV Image Viewer bylo pøi posílání obrázkù pøeru¹eno.. Ikona pøenosu obrázkù na televizní obrazovce signalizuje, ¾e do zaøízení SU-2 Image Viewer byl poslán první obrázek. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Seznam zemí pou¾ívajících televizní standard SECAM Následující informace nemusí být zcela pøesné, proto¾e nìkteré zemì sice mají oficiální standard televizního vysílání, ale nové kabelové spoleènosti pou¾ívají jiný systém. Chcete-li pou¾ívat zaøízení SU-2 Image Viewer s televizním pøijímaèem pou¾ívajícím standard SECAM, budete potøebovat adaptér SECAM/PAL nebo SECAM/NTSC, který lze zakoupit v obchodì se spotøební elektronikou. Standard televizního vysílání SECAM se pou¾ívá v následujících zemích: Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Èad, Dahomey, D¾ibuti, Egypt (SECAM/PAL), Francie, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadelupe, Gabun, Irák, Írán, Libanon, Libye, Lucembursko (PAL/SECAM), Madagaskar, Maïarsko (SECAM/ PAL), Mali, Maroko, Martinik, Mauretánie, Mauricius, Monako, Mongolsko, Niger, Nová Kaledonie, Pobøe¾í slonoviny, Réunion, Rusko, Rwanda, Saúdská Arábie (SECAM/PAL), Sýrie, Tahiti, Togo, Tunisko, Ukrajina (PAL/SECAM), Zair. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Informace o bateriích Zaøízení SU-2 Image Viewer lze napájet ze 4 baterií typu AAA. Optimální provozní doby dosáhnete pravidelnou výmìnou baterií. Pokud pou¾íváte jako zdroj napájení kompatibilní nabíjeèku Nokia, nemusíte baterie ze zaøízení vyjímat. Je-li zaøízení SU-2 Image Viewer pøipojeno k nabíjeèce, nespotøebovává energii z baterií. Nabíjení a vybíjení Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hovoøíte a doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii. Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem. Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické sítì. Neponechávejte baterii pøipojenou k nabíjeèce dobu del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití. Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu. Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou baterii ani nabíjeèku. Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (mince, sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na baterii), napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v létì nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 a¾ 25 C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je èásteènì omezen pøi teplotách pod bodem mrazu. Nevhazujte baterie do ohnì! Baterie likvidujte v souladu s místním naøízením (napøíklad recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Péèe a údr¾ba Prohlí¾eè obrázkù SU-2 je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let. Ukládejte v¹echny doplòky mimo dosah malých dìtí. Prohlí¾eè obrázkù SU-2 uchovávejte v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. Prohlí¾eè obrázkù SU-2 nepou¾ívejte ani neponechávejte v pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí. Prohlí¾eè obrázkù SU-2 neponechávejte v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti. Prohlí¾eè obrázkù SU-2 neponechávejte v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody. Nepokou¹ejte se prohlí¾eè obrázkù SU-2 otevøít. Neodborné zacházení jej mù¾e po¹kodit. Nedovolte, aby prohlí¾eè obrázkù SU-2 upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody. Pøi èi¹tìní telefonu nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. Prohlí¾eè obrázkù SU-2 nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti zaøízení a omezit jeho správnou funkci. Pokud prohlí¾eè obrázkù SU-2 nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Modem USB Nokia. 1.0. vydání

Modem USB Nokia. 1.0. vydání Modem USB Nokia 1.0. vydání 2 Obsah O modemu USB 3 Začínáme 3 Části 3 Vložení SIM karty 4 Vložení paměťové karty 4 Instalace správce připojení 6 Odinstalování z počítače 6 Připojení k internetu 6 Připojení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více