Album snímkù. U¾ivatelská pøíruèka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Album snímkù. U¾ivatelská pøíruèka"

Transkript

1 Album snímkù U¾ivatelská pøíruèka

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright 2004 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. 2. vydání CS

3 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete v této pøíruèce. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Zaøízení smí opravovat pouze kvalifikovaný pracovník servisu. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Zaøízení není odolné proti vodì. Udr¾ujte ho v suchém prostøedí. VYTVÁØEJTE ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. VÌTRÁNÍ Album snímkù musí mít k dispozici dostateèné proudìní vzduchu. Album snímkù nezakrývejte. Album snímkù nepokládejte na zaøízení vyzaøující teplo. Na Album snímkù neodkládejte zdroje otevøeného ohnì, jako jsou zapálené svíèky. ODPOJOVÁNÍ NAPÁJENÍ Napájení odpojujte pouze v situaci, kdy je Album snímkù vypnuto a indikátor pohotovostního re¾imu svítí èervenì. 3

4 Obsah 1. Úvod...6 Album snímkù...6 Dálkový ovladaè...8 Zadávání textu dálkovým ovladaèem Zaèínáme...9 Pøipojení Alba snímkù k televizoru...9 Zapnutí Alba snímkù Práce s Albem snímkù Ukládání souborù z mobilního telefonu...11 Ukládání souborù z digitálního fotoaparátu...12 Ukládání souborù z pamì»ové karty...13 Prohlí¾ení souborù...14 Úpravy obrázkù...15 Organizace Alba snímkù...16 Vytvoøení nové slo¾ky Pøesouvání a kopírování souborù do nové slo¾ky Øazení souborù a slo¾ek Pøejmenování souborù a slo¾ek Odstraòování souborù a slo¾ek Hledání souborù a slo¾ek Zji¹tìní podrobností o souboru nebo slo¾ce Pøidávání komentáøù k snímkùm Pøíprava prezentace...18 Zálohování souborù na disk CD...18 Posílání souborù z Alba snímkù do mobilního telefonu...19 Spojení Bluetooth Tisk snímkù...21 Pøipojení k poèítaèi Úprava nastavení Aplikace telefonu Instalace aplikace telefonu...24 Pou¾ití telefonu jako dálkového ovladaèe...25 Práce s aplikací Ukládání zpráv...25 Odinstalování aplikací telefonu

5 6. Øe¹ení potí¾í Péèe a údr¾ba Technické specifikace

6 Úvod 1. Úvod Album snímkù umo¾òuje ukládání digitálních snímkù, videoklipù a zpráv z kompatibilního mobilního telefonu nebo digitálního fotoaparátu, jejich úpravy, organizaci a zobrazování na televizoru. Podporovaná zaøízení a formáty naleznete v èásti Technické specifikace na stránce 31. Obchodní balení zaøízení Album snímkù obsahuje: Album snímkù, dálkový ovladaè, baterie AAA do dálkového ovladaèe, zdroj napájení, kabel RCA, adaptér SCART, tuto u¾ivatelskou pøíruèku. Album snímkù Èelní panel zaøízení Album snímkù obsahuje tyto prvky: Obrázek 1 Pozice pro pamì»ovou kartu (1) Infraèervený port pro spojení s dálkovým ovladaèem (2) Infraèervený port pro spojení s kompatibilními telefony (3) Indikátor pohotovostního re¾imu (4) Tlaèítko napájení (5) 6

7 Úvod Zadní panel zaøízení Album snímkù obsahuje tyto prvky: Obrázek 2 Pøepínaè NTSC/PAL pro volbu normy televizního signálu (1) Konektor USB pro pøipojení k poèítaèi (2) Hostitelský konektor USB pro pøipojení digitálního fotoaparátu, zapisovací jednotky diskù CD, externí èteèky pamì»ových karet nebo jiného velkokapacitního pamì»ového zaøízení USB (3) Konektor RCA (4) Konektor napájení (5) Postranní panel zaøízení Album snímkù obsahuje tyto prvky: Obrázek 3 Tlaèítko Menu (1) otevøení hlavní nabídky. Tlaèítka volby (2) zvolení pøíkazu zobrazeného v levém spodním nebo pravém spodním rohu obrazovky. Tlaèítka listování (3) pohyb po obrazovce, otevírání a vybírání polo¾ek. 7

8 Úvod Dálkový ovladaè Album snímkù pou¾ívejte s dálkovým ovladaèem dodávaným v obchodním balení. Obrázek 4 Tlaèítko oznaèení (1) oznaèování souborù a slo¾ek a otevøení nabídky pro vkládání textu. Tlaèítko Menu (2) otevøení hlavní nabídky. Tlaèítko mazání (3) odstranìní souboru, slo¾ky nebo textu. Tlaèítka volby (4) zvolení pøíkazu zobrazeného v levém spodním nebo pravém spodním rohu obrazovky. Tlaèítka znakù (5) zadávání textu. Tlaèítko listování (6) pohyb po obrazovce, otevírání a vybírání polo¾ek stisknutím. Infraèervený port (7) pøi práci s dálkovým ovladaèem namiøte na infraèervený port Alba snímkù. Tlaèítko napájení (8) zapínání a vypínání Alba snímkù. Chcete-li tlaèítka dálkového ovladaèe zamknout, stisknìte levé tlaèítko volby a poté tlaèítko *. Chcete-li tlaèítka odemknout, stisknìte levé tlaèítko volby a poté tlaèítko *. 8

9 Zaèínáme Zadávání textu dálkovým ovladaèem Opakovaným stisknutím tlaèítka znaku zobrazte po¾adovaný znak. Uvìdomte si, ¾e ka¾dým tlaèítkem lze zadat více znakù, ne¾ je na nìm zobrazeno. Pokud je dal¹í písmeno na stejném tlaèítku jako písmeno, které jste právì napsali, poèkejte na zobrazení kurzoru a teprve poté zadávejte dal¹í písmeno. Udìláte-li chybu, odstraòte nesprávný znak stisknutím tlaèítka mazání. Chcete-li zadat velké písmeno, stisknìte tlaèítko oznaèení a vyberte mo¾nost Velká písmena. Chcete-li zadat malé písmeno, stisknìte znovu tlaèítko oznaèení a vyberte mo¾nost Malá písmena. Chcete-li zadat èíslici, stisknìte tlaèítko oznaèení a vyberte mo¾nost Èíselný re¾im. Chcete-li vlo¾it mezeru, stisknìte tlaèítko 0. Vìt¹ina bì¾ných interpunkèních znamének je dostupná na tlaèítku 1. Stisknutím tlaèítka * otevøete seznam speciálních znakù. Nalistujte po¾adovaný znak a stisknìte tlaèítko Zvolit. 2. Zaèínáme Pøipojení Alba snímkù k televizoru Poznámka: Pøed pøipojováním nebo zmìnou zapojení kabelù v¾dy vypnìte zaøízení a odpojte napájení. 1 Ke konektoru RCA na zadním panelu Alba snímkù pøipojte kabel RCA. Viz Obrázek 5 na stránce 10. lutý videokonektor kabelu zapojte do ¾lutého videokonektoru Alba snímkù a èervený a bílý audiokonektor kabelu zapojte do èerveného a bílého audiokonektoru Alba snímkù. 2 Opaèný konec kabelu RCA pøipojte do konektoru RCA v televizoru nebo pomocí adaptéru SCART do konektoru SCART v televizoru. lutý videokonektor kabelu zapojte do videokonektoru televizoru a èervený a bílý audiokonektor kabelu zapojte do audiokonektorù televizoru. Pokyny naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k televizoru. 9

10 Zaèínáme 3 Pøipojte zdroj napájení ke konektoru napájení Alba snímkù a zapojte jej do elektrické zásuvky. Obrázek 5 4 Indikátor pohotovostního re¾imu zelenì bliká. Poèkejte, a¾ bude Album snímkù v pohotovostním re¾imu a indikátor pohotovostního re¾imu se rozsvítí èervenì. 5 Zapnìte televizor a vyberte správný vstup. Pokyny naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k televizoru. Zapnutí Alba snímkù 1 Vlo¾te do dálkového ovladaèe baterie. 2 Stisknutím tlaèítka napájení na dálkovém ovladaèi zapnìte Album snímkù. Do úplného zapnutí bude indikátor pohotovostního re¾imu zelenì blikat. 3 Tlaèítkem listování vyberte v seznamu po¾adovaný jazyk a levým tlaèítkem volby stisknìte tlaèítko OK. 4 Tlaèítky znakù na dálkovém ovladaèi nastavte aktuální datum a stisknìte tlaèítko OK. 5 Tlaèítky znakù na dálkovém ovladaèi nastavte aktuální èas a stisknìte tlaèítko OK. Album snímkù je pøipraveno k pou¾ití. Pokud je obraz na televizoru nekvalitní, zkontrolujte, zda poloha pøepínaèe NTSC/PAL na zadním panelu Alba snímkù odpovídá normì 10

11 Práce s Albem snímkù televizoru (viz Obrázek 2 na stránce 7). Pokud musíte polohu pøepínaèe zmìnit, po provedení zmìny Album snímkù znovu spus»te. Chcete-li Album snímkù vypnout, stisknìte tlaèítko napájení. Indikátor pohotovostního re¾imu zelenì zabliká a zmìnou barvy na èervenou oznámí, ¾e je Album snímkù v pohotovostním re¾imu. Dùle¾ité upozornìní: Napájení odpojujte pouze v pøípadì, kdy je Album snímkù vypnuto a indikátor pohotovostního re¾imu svítí èervenì. Pokud zdroj napájení odpojíte za provozu zaøízení, mù¾e dojít k po¹kození souborù a Album snímkù pøi pøí¹tím zapnutí musí provést kontrolu systému souborù. 3. Práce s Albem snímkù Ukládání souborù z mobilního telefonu Do zaøízení Album snímkù mù¾ete ukládat snímky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilních mobilních telefonù. Mù¾ete do nìj ukládat napøíklad i textové zprávy a multimediální zprávy z telefonù Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 a Nokia 7650 a z herní konzole Nokia N-Gage. Kopírování, zmìnám, pøenosùm èi pøedávání nìkterých obrázkù a jiného obsahu mù¾e bránit ochrana autorských práv. Pøenos souborù do Alba snímkù infraèerveným spojením: 1 Zkontrolujte, zda infraèervený port telefonu míøí na infraèervený port Alba snímkù. 2 V telefonu vyberte soubory, které chcete poslat do Alba snímkù. 3 Ode¹lete soubory infraèerveným spojením. Pøenesené soubory budou v Albu snímkù ulo¾eny do slo¾ky Pøijaté. Pokud pøenos souborù sel¾e, ukonèete infraèervené spojení z mobilního telefonu a akci opakujte. 11

12 Práce s Albem snímkù Pøenos souborù do Alba snímkù bezdrátovou technologií Bluetooth: 1 Zkontrolujte, zda je v zaøízení Album snímkù zapnuta komunikace Bluetooth. Pokud spojení Bluetooth pou¾íváte poprvé, zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Nastavení a Bluetooth. Zvolte mo¾nost Bluetooth > Zmìnit a nastavte Bluetooth Zapnuto. Vyberte Pøístupový kód > Zmìnit a zadejte ètyømístný kód zaøízení Album snímkù. Pøedem nastavený kód je V telefonu vyberte soubory, které chcete poslat do Alba snímkù, a pøes spojení Bluetooth je ode¹lete. 3 V seznamu dostupných zaøízení Bluetooth vyberte Album snímkù Nokia a na výzvu zadejte kód Alba snímkù. Pøenesené soubory budou v Albu snímkù ulo¾eny do slo¾ky Pøijaté. V jednom okam¾iku mù¾e být navázáno pouze jediné spojení Bluetooth. Spojení Bluetooth se po odeslání nebo pøijetí dat automaticky ukonèí. Ukládání souborù z digitálního fotoaparátu Do zaøízení Album snímkù mù¾ete ukládat snímky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilních digitálních fotoaparátù nebo jiných kompatibilních velkokapacitních pamì»ových zaøízení USB. Poznámka: Pøed pøipojováním nebo zmìnou zapojení kabelù v¾dy vypnìte zaøízení a odpojte napájení. 1 Ke konektoru USB Alba snímkù pøipojte adaptér USB fotoaparátu (viz Obrázek 2 na stránce 7). 2 Zapnìte fotoaparát. Obsah fotoaparátu bude zobrazen ve slo¾ce USB v hlavním zobrazení Alba snímkù. 3 Pøejdìte na slo¾ku USB a stisknutím tlaèítka listování ji otevøete. 4 Vyberte soubor, který chcete ulo¾it do Alba snímkù. Chcete-li ulo¾it více souborù, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 5 Zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Kopírovat do slo¾ky. 12

13 Práce s Albem snímkù 6 Otevøete slo¾ku, do které chcete vybrané soubory kopírovat, pøejdìte na mo¾nost Kopírovat sem a zvolte mo¾nost Kopírovat. Uvìdomte si, ¾e doba zpracování závisí na velikosti souborù. Chcete-li pro soubory vytvoøit novou slo¾ku, zvolte mo¾nost Nová slo¾ka, tlaèítky znakù zadejte název slo¾ky, pøejdìte na mo¾nost Kopírovat sem a zvolte mo¾nost OK > Kopírovat. Dùle¾ité upozornìní: Fotoaparát ani velkokapacitní pamì»ové zaøízení USB neodpojujte od konektoru USB, dokud nejsou ukonèeny operace se soubory. Pokud fotoaparát nebo pamì»ové zaøízení USB odpojíte za provozu zaøízení, mù¾e dojít k po¹kození souborù. Dal¹í informace o práci s daným zaøízením a o pøipojování k jiným zaøízením naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k fotoaparátu nebo velkokapacitnímu pamì»ovému zaøízení USB. Ukládání souborù z pamì»ové karty Do zaøízení Album snímkù mù¾ete ukládat snímky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilních pamì»ových karet. Pou¾ití nekompatibilní pamì»ové karty mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu, samo zaøízení i data ulo¾ená na nekompatibilní kartì. Dal¹í informace o kompatibilních pamì»ových kartách naleznete v èásti Technické specifikace na stránce 31. Zaøízení Album snímkù mù¾e spolupracovat s kompatibilní externí èteèkou pamì»ových karet. Externí èteèku pamì»ových karet pøipojte a pou¾ívejte podle popisu v èásti Ukládání souborù z digitálního fotoaparátu na stránce Pamì»ovou kartu vlo¾te do pozice v èelním panelu Alba snímkù. Zkosený roh pamì»ové karty musí být vpravo. 13

14 Práce s Albem snímkù Obrázek 6 Obsah pamì»ové karty bude zobrazen ve slo¾ce Pamì»ová karta v hlavním zobrazení Alba snímkù. 2 Pøejdìte na slo¾ku Pamì»ová karta a stisknutím tlaèítka listování ji otevøete. 3 Vyberte soubor, který chcete ulo¾it do Alba snímkù. Chcete-li ulo¾it více souborù, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 4 Zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Kopírovat do slo¾ky. 5 Otevøete slo¾ku, do které chcete vybrané soubory kopírovat, pøejdìte na mo¾nost Kopírovat sem a zvolte mo¾nost Kopírovat. Chcete-li pro soubory vytvoøit novou slo¾ku, zvolte mo¾nost Nová slo¾ka, tlaèítky znakù zadejte název slo¾ky, pøejdìte na mo¾nost Kopírovat sem a zvolte mo¾nost OK > Kopírovat. Dùle¾ité upozornìní: Pamì»ovou kartu z Alba snímkù nevyjímejte, dokud nejsou ukonèeny operace se soubory. Pokud pamì»ovou kartu vyjmete za provozu zaøízení, mù¾e dojít k po¹kození souborù. Prohlí¾ení souborù 1 Pøejdìte na slo¾ku, ve které je soubor ulo¾en, a stisknutím tlaèítka listování ji otevøete. 2 Vyberte soubor a stisknutím tlaèítka listování ho otevøete. Dal¹í nebo pøedcházející soubor ve slo¾ce mù¾ete otevøít stisknutím tlaèítka listování doleva nebo doprava. 14

15 Práce s Albem snímkù Kdy¾ soubor se snímkem otevøete, Album snímkù pøipraví snímek k zobrazení. To mù¾e pøi prvním otevøení snímku nebo slo¾ky chvíli trvat. Multimediální zprávy mohou obsahovat nìkolik stránek. Dal¹í stránku mù¾ete otevøít stisknutím tlaèítka listování dolù. Pokud multimediální zpráva obsahuje pøílohy, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit pøílohy. V¹imnìte si, ¾e po otevøení souboru na televizní obrazovce po chvíli zmizí texty pøíkazù. Pøíkazy jsou v¹ak stále k dispozici a Album snímkù mù¾ete ovládat tlaèítky volby. Zpracování videoklipù MJPEG do zobrazitelného formátu mù¾e zaøízení Album snímkù urèitou dobu trvat. Zpracování mù¾ete pøeru¹it, ani¾ byste ji¾ zpracovaná data ztratili. Stav zpracování znázoròuje ikona videoklipu. Úpravy obrázkù Pøi otevøeném obrázku zvolte mo¾nost Volby a zaøízení zobrazí seznam mo¾ností pro úpravy. Vyberte nìkterou z mo¾ností a stisknìte tlaèítko listování. Pøi úpravách snímkù si uvìdomte, ¾e jejich rozli¹ení je ni¾¹í ne¾ rozli¹ení pøedlohy. Nechcete-li pøijít o pùvodní snímek ve vysokém rozli¹ení, ulo¾te upravený snímek pod jiným názvem: zvolte mo¾nost Volby > Ulo¾it jako a tlaèítky znakù na dálkovém ovladaèi zadejte nový název. Otoèit - otoèí snímek vlevo nebo vpravo. Snímek mù¾ete otáèet i tlaèítky znakù 0 a #. Mìøítko - pøiblí¾í snímek. Mo¾nost Volby > Zmen¹it snímek opìt oddálí. Mìøítko snímku mù¾ete mìnit i tlaèítky znakù * a 1. Chcete-li zvìt¹ený (oøezaný) snímek ulo¾it jako samostatný, zvolte mo¾nost Upravit > Oøíznout. Upravit - vyberte po¾adovanou mo¾nost: Autom. úprava - automaticky upraví snímek. Jas a kontrast - tlaèítkem listování upravte jas a kontrast a stisknìte tlaèítko OK. Ostrost - tlaèítkem listování upravte ostrost a stisknìte tlaèítko OK. 15

16 Práce s Albem snímkù Odstranìní èervených oèí - tlaèítkem listování umístìte kurzor na èervené oèi a stisknìte tlaèítko Zvolit. Tlaèítky listování doleva a doprava zakrou¾kujte èervené oko a stisknìte tlaèítko Zvolit. Pøidat - vyberte po¾adovanou mo¾nost: Pøidat rámeèek - vyberte rámeèek snímku a stisknìte tlaèítko listování. Pøidat text - tlaèítky znakù na dálkovém ovladaèi napi¹te do snímku text. Zvolte mo¾nost Dal¹í, vyberte velikost a barvu textu a stisknìte tlaèítko Dokonèit. Pøidat komentáø - pøidá ke snímku komentáø. Chcete-li zobrazit komentáøe, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit komentáø nebo stisknìte tlaèítko znaku 9. Organizace Alba snímkù Vytvoøení nové slo¾ky 1 Zvolte mo¾nost Volby > Nová slo¾ka. 2 Tlaèítky znakù na dálkovém ovladaèi zadejte název slo¾ky a stisknìte tlaèítko OK. Pøesouvání a kopírování souborù do nové slo¾ky 1 Pøejdìte na soubor, který chcete pøesunout. Chcete-li pøesunout více souborù, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 2 Zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Pøesunout do slo¾ky. Chcete-li vybrané soubory do jiné slo¾ky kopírovat, zvolte mo¾nost Kopírovat do slo¾ky. 3 Otevøete slo¾ku, do které chcete vybrané soubory kopírovat, pøejdìte na mo¾nost Pøesunout sem/kopírovat sem a zvolte mo¾nost Pøesunout/Kopírovat. Chcete-li pro soubory vytvoøit novou slo¾ku, zvolte mo¾nost Nová slo¾ka, tlaèítky znakù zadejte název slo¾ky, pøejdìte na mo¾nost Pøesunout sem/kopírovat sem a zvolte mo¾nost OK > Pøesunout/Kopírovat. 16

17 Práce s Albem snímkù Soubory ulo¾ené na disku CD nebo v digitálním fotoaparátu pou¾ívajícím protokol Picture Transfer Protocol nelze pøesouvat. Øazení souborù a slo¾ek 1 Zvolte mo¾nost Volby > Tøídit. 2 Vyberte øazení souborù a slo¾ek: podle data - øadí od nejstar¹ího po nejnovìj¹í, podle názvu - øadí abecednì, podle typu - seskupí rùzné typy souborù, ruènì - vyberte soubor nebo slo¾ku, tlaèítkem listování pøemístìte kurzor na po¾adované místo a stisknìte tlaèítko OK. Pøejmenování souborù a slo¾ek 1 Vyberte soubor nebo slo¾ku a zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Pøejmenovat. 2 Tlaèítky znakù zadejte nový název a stisknìte tlaèítko OK. Soubory ulo¾ené na disku CD nebo v digitálním fotoaparátu pou¾ívajícím protokol Picture Transfer Protocol nelze pøejmenovávat. Odstraòování souborù a slo¾ek 1 Vyberte soubor nebo slo¾ku, kterou chcete odstranit. Chcete-li odstranit více souborù souèasnì, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 2 Zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Odstranit. 3 Ve výzvì k potvrzení zvolte mo¾nost Ano. Soubory ulo¾ené na disku CD nebo v digitálním fotoaparátu pou¾ívajícím protokol Picture Transfer Protocol nelze odstraòovat. Hledání souborù a slo¾ek 1 Zvolte mo¾nost Volby > Hledat. 2 Zadejte klíèová slova nebo datum souboru a stisknìte tlaèítko OK. 17

18 Práce s Albem snímkù Album snímkù vyhledá klíèová slova v názvech souborù a slo¾ek, polích komentáøù a obsahu zpráv. Pøi hledání se nerozli¹ují malá a velká písmena. Mù¾ete zadat i èásti slov. Do pole datum mù¾ete zadat pouze rok, chcete-li hledat soubory z urèitého roku, mìsíc a rok nebo pouze poèáteèní a koncové datum. Zji¹tìní podrobností o souboru nebo slo¾ce Vyberte po¾adovaný soubor nebo slo¾ku a zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Zobrazit detaily. Pøidávání komentáøù k snímkùm 1 Vyberte po¾adovaný snímek a zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Pøidat komentáø. 2 Tlaèítky znakù zadejte komentáø a stisknìte tlaèítko OK. Chcete-li komentáø zobrazit, zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Zobrazit komentáø. Pøíprava prezentace Soubory mù¾ete zobrazit v prezentaci. 1 Otevøete slo¾ku, její¾ obsah chcete zobrazit jako prezentaci. 2 Zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Prezentace. Album snímkù zahájí zobrazování obsahu slo¾ky. Chcete-li prezentaci pozastavit, zvolte mo¾nost Volby > Pozastavit prezentaci. Chcete-li prezentaci zastavit, zvolte mo¾nost Stop. Chcete-li nastavit dobu zobrazení jednoho souboru pøi prezentaci, pøeètìte si èást Úprava nastavení na stránce 22. Zálohování souborù na disk CD Soubory ze zaøízení Album snímkù mù¾ete pomocí kompatibilní zapisovací jednotky CD zálohovat na disk CD-ROM. Poznámka: Pøed pøipojováním nebo zmìnou zapojení kabelù v¾dy vypnìte zaøízení a odpojte napájení. 18

19 Práce s Albem snímkù 1 Ke konektoru USB na zadním panelu Alba snímkù pøipojte kompatibilní zapisovací jednotku CD (viz Obrázek 2 na stránce 7). 2 Zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Vytvoøit CD. 3 Zvolte mo¾nost Spustit, pøejdìte na po¾adované soubory nebo slo¾ky a u ka¾dého souboru nebo slo¾ky zvolte mo¾nost Volby > Pøidat. 4 Zvolte mo¾nost Volby > Ovìøit vybrané polo¾ky a zkontrolujte obsah zvolený pro pøípravu disku CD. Chcete-li obsah zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit vybrané polo¾ky. 5 Jakmile máte obsah pøipraven, zvolte mo¾nost Volby > Zapsat na CD. Pøed odebíráním souborù z Alba snímkù zkontrolujte, zda jste je na disk CD zálohovali úspì¹nì. Chcete-li zobrazit obsah disku CD, pøipojte ke konektoru USB Alba snímkù zapisovací jednotku CD a otevøete slo¾ku USB v Albu snímkù. Obsah disku CD nemù¾ete pomocí Alba snímkù upravovat ani odstraòovat. Kdy¾ je v Albu snímkù otevøena slo¾ka USB, nemusí být mo¾né vyjmout disk CD ze zapisovací jednotky. Chcete-li slo¾ku USB bezpeènì zavøít, stisknìte tlaèítko Menu na dálkovém ovladaèi. Posílání souborù z Alba snímkù do mobilního telefonu Uvìdomte si, ¾e kdy¾ po¹lete textové nebo multimediální zprávy z Alba snímkù do mobilního telefonu, mù¾ete je otevøít pouze v tom telefonu, ze kterého jste je pùvodnì poslali do Alba snímkù. Pøenos souborù do telefonu infraèerveným spojením: 1 Zkontrolujte, zda infraèervený port telefonu míøí na infraèervený port Alba snímkù (viz Obrázek 1 na stránce 6) a v telefonu zapnìte infraèervené spojení. 2 V Albu snímkù vyberte soubor, který chcete poslat do telefonu. Chcete-li pøenést více souborù, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 19

20 Práce s Albem snímkù 3 Zvolte mo¾nost Volby > Poslat a vyberte odeslání pøes infraèervený port. Zaøízení se mù¾e dotázat, zda chcete zmen¹it velikost snímku. Chcete-li soubor z mobilního telefonu poslat jako multimediální zprávu, zvolte mo¾nost Ano. Multimediálními zprávami nelze pøená¹et velmi veliké snímky. Pøenos souborù do mobilního telefonu bezdrátovou technologií Bluetooth: 1 V Albu snímkù vyberte soubor, který chcete poslat do telefonu. Chcete-li pøenést více souborù, pøejdìte na ka¾dý z nich a stisknìte tlaèítko oznaèení. 2 Zvolte mo¾nost Volby > Poslat a vyberte odeslání pøes spojení Bluetooth. 3 Album snímkù zaène hledat zaøízení v dosahu. Na obrazovce budou zobrazena zaøízení vyu¾ívající bezdrátovou technologii Bluetooth, která jsou v dosahu. Pokud jste zaøízení Bluetooth hledali ji¾ døíve, zobrazí Album nejprve seznam zaøízení, která byla nalezena pøi posledním hledání. Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte mo¾nost Dal¹í pøístroje. 4 Vyberte po¾adovaný telefon a zvolte mo¾nost Zvolit. 5 Na po¾ádání zadejte pøístupový kód telefonu. Zaøízení se mù¾e dotázat, zda chcete zmen¹it velikost snímku. Chcete-li soubor z mobilního telefonu poslat jako multimediální zprávu, zvolte mo¾nost Ano. Multimediálními zprávami nelze pøená¹et velmi veliké snímky. V jednom okam¾iku mù¾e být navázáno pouze jediné spojení Bluetooth. Spojení Bluetooth se po odeslání nebo pøijetí dat automaticky ukonèí. Spojení Bluetooth Bezdrátová technologie Bluetooth umo¾òuje bezdrátové spojení mezi elektronickými zaøízeními do maximální vzdálenosti 10 metrù. 20

21 Práce s Albem snímkù Proto¾e zaøízení s bezdrátovou technologií Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být Album snímkù a jiné zaøízení vzájemnì pøímo viditelné. Staèí, kdy¾ jsou od sebe obì zaøízení vzdálena nejvý¹e 10 metrù, i kdy¾ pøeká¾ky (napø. zdi) nebo jiná elektronická zaøízení mohou spojení ru¹it. Párování se zaøízením Bluetooth: Párování znamená ovìøování. U¾ivatelé zaøízení pracujících s bezdrátovou technologií Bluetooth se dohodnou na pøístupovém kódu a tento kód pou¾ijí pro obì párovaná zaøízení. 1 Zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Nastavení a vyberte mo¾nost Bluetooth > Autentifik. pøístroje. 2 Zvolte mo¾nost Volby > Nový autent. pøístroj. Album snímkù zaène hledat zaøízení v dosahu. Pokud jste zaøízení hledali ji¾ døíve, zobrazí Album nejprve seznam zaøízení, která byla nalezena pøi posledním hledání. Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte mo¾nost Dal¹í pøístroje. 3 Pøejdìte na zaøízení, které chcete spárovat, a zvolte mo¾nost Zvolit. 4 Na výzvu zadejte pøístupový kód zaøízení. Zaøízení bude pøidáno do seznamu spárovaných zaøízení. Pøiøazení zkráceného názvu párovanému zaøízení: Zkrácený název pomáhá pøi rozpoznání urèitého zaøízení. Tento název je ulo¾en do pamìti Alba snímkù a u¾ivatelé jiných zaøízení ho nevidí. 1 Zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Nastavení a vyberte mo¾nost Bluetooth > Autentifik. pøístroje. 2 Zvolte mo¾nost Zmìnit, vyberte v seznamu spárované zaøízení, zvolte mo¾nost Volby > Pøiøadit zkr. jméno. Napi¹te zkrácený název a stisknìte OK. Tisk snímkù Snímky mù¾ete tisknout na kompatibilní tiskárnì podporující technologii Bluetooth. 1 Otevøete snímek a zvolte mo¾nost Volby > Tisk. 21

22 Úprava nastavení 2 Album snímkù zaène hledat zaøízení v dosahu. Na obrazovce budou postupnì zobrazována zaøízení vyu¾ívající bezdrátovou technologii Bluetooth, která jsou v dosahu. Pokud jste zaøízení Bluetooth hledali ji¾ døíve, zobrazí Album nejprve seznam zaøízení, která byla nalezena pøi posledním hledání. Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte mo¾nost Dal¹í pøístroje. 3 Vyberte po¾adovanou tiskárnu a zvolte mo¾nost Zvolit. 4 Na po¾ádání zadejte pøístupový kód tiskárny. Pøipojení k poèítaèi Album snímkù mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu osobnímu poèítaèi a zálohovat do nìj soubory. 1 Zkontrolujte, zda je Album snímkù zapnuto a indikátor pohotovostního re¾imu svítí zelenì. 2 Ke konektoru USB Alba snímkù pøipojte kabel USB kompatibilního poèítaèe (viz Obrázek 2 na stránce 7). 3 Stisknutím tlaèítka listování doprava zkontrolujte, zda v Albu snímkù neprobíhá kontrola systému souborù. Album snímkù je nyní v poèítaèi zobrazeno jako vymìnitelná jednotka. Upozornìní: Kdy¾ je zaøízení Album snímkù pøipojeno k poèítaèi, nelze ho bì¾ným zpùsobem pou¾ívat. 4. Úprava nastavení Zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Nastavení a zaøízení zobrazí následující seznam nastavení: Bluetooth - konfigurace spojení Bluetooth: Bluetooth - chcete-li pou¾ívat bezdrátovou technologii Bluetooth, zvolte mo¾nost Zapnuto. Pokud zvolíte mo¾nost Vypnuto, budou v¹echna aktivní spojení Bluetooth ukonèena a bezdrátovou technologií Bluetooth nebude mo¾né posílat ani pøijímat data. 22

23 Úprava nastavení Viditelnost pøístr. - chcete-li, aby Album snímkù mohla pøi hledání najít jiná zaøízení, zvolte mo¾nost Zobrazen v¹em. Chcete-li Album snímkù pøed ostatními zaøízeními skrýt, zvolte mo¾nost Nezobrazovat. Mùj pøístroj - zadejte název pro Album snímkù. Po zapnutí spojení Bluetooth a zmìnì mo¾nosti Viditelnost pøístr. na hodnotu Zobrazen v¹em uvidí tento název ostatní zaøízení. Autentifik. pøístroje - zobrazí zaøízení Bluetooth spárovaná s Albem snímkù. Chcete-li spárovat nové zaøízení, zvolte mo¾nost Volby > Nový autent. pøístroj. Viz Párování se zaøízením Bluetooth: na stránce 21. Pøístupový kód - zadejte ètyømístný kód zaøízení Album snímkù. Pøedem nastavený kód je Obecné nastavení - konfigurace vzhledu Alba snímkù: Prodleva mezi snímky - zadejte poèet sekund, po které má být soubor pøi prezentaci zobrazen. Jazyk - nastavte jazyk Alba snímkù. Formát data a èasu - nastavte aktuální èas a datum a definujte formát, v jakém budou zobrazovány. Nastavení výrobce - zru¹í aktuální nastavení a vrátí Album snímkù do nastavení z výroby. Pøi vracení nastavení výrobce nejsou z Alba snímkù odstranìny ¾ádné soubory ani slo¾ky. Instalace aplikace telefonu - viz èást Aplikace telefonu na stránce 24. Informace o systému - zobrazí údaje o Albu snímkù: Informace o disku - zobrazí údaje o úlo¾ném prostoru. Získávání informací o disku mù¾e podle mno¾ství ulo¾ených dat urèitou dobu trvat. Informace o produktu - zobrazí verzi softwaru a hardwaru. 23

24 Aplikace telefonu 5. Aplikace telefonu Album snímkù obsahuje dvì aplikace, které mù¾ete nahrát do mobilního telefonu: Dálkový ovladaè mobilní telefon lze pou¾ívat jako dálkový ovladaè Alba snímkù pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Ukládání zpráv posílání zpráv a multimediálních zpráv z mobilního telefonu do Alba snímkù. Aplikace jsou kompatibilní napøíklad s telefony Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 a Nokia 7650 a herní konzolí Nokia N-Gage. Instalace aplikace telefonu 1 V telefonu zapnìte spojení Bluetooth nebo infraèervené spojení. Podrobnosti naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k telefonu. 2 V Albu snímkù zvolte mo¾nost Volby > Upøesnit > Nastavení > Instalace aplikace telefonu > Instalovat Dálkový ovladaè/ Instalovat Ukládání zpráv. 3 Zadejte, zda chcete aplikaci poslat do telefonu pøes spojení Bluetooth nebo pøes infraèervené spojení a stisknìte OK. Pokud zvolíte spojení Bluetooth, zaène Album snímkù hledat zaøízení v dosahu. Na obrazovce budou postupnì zobrazena zaøízení vyu¾ívající bezdrátovou technologii Bluetooth, která jsou v dosahu. Pokud jste zaøízení Bluetooth hledali ji¾ døíve, zobrazí Album nejprve seznam zaøízení, která byla nalezena pøi posledním hledání. Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte mo¾nost Dal¹í pøístroje. Vyberte po¾adovaný telefon a zvolte mo¾nost Zvolit. Na po¾ádání zadejte pøístupový kód telefonu. 4 V telefonu pøejdìte do schránky Pøijaté a otevøete soubor aplikace. 5 Vyberte jazyk aplikace a pokud je v telefonu pamì»ová karta, zvolte, zda chcete aplikaci nainstalovat do telefonu nebo na pamì»ovou kartu. 24

25 Aplikace telefonu Pou¾ití telefonu jako dálkového ovladaèe 1 Zkontrolujte, zda je v zaøízení Album snímkù zapnuta komunikace Bluetooth (viz èást Úprava nastavení na stránce 22). 2 Pøejdìte do hlavního menu telefonu a otevøete aplikaci Dálkový ovladaè. Aplikace zaène hledat zaøízení Bluetooth. 3 Nyní mù¾ete pomocí tlaèítek telefonu ovládat zaøízení Album snímkù. Funkce tlaèítek jsou podobné jako u dálkového ovladaèe Alba snímkù (viz Dálkový ovladaè na stránce 8). Chcete-li telefon pøestat pou¾ívat jako dálkový ovladaè, stisknìte na telefonu tlaèítko pro konec volání. Pokud bìhem práce s telefonem ve funkci dálkového ovladaèe pøijde pøíchozí hovor, aplikace Dálkový ovladaè bude ukonèena. Pokud po hovoru chcete pokraèovat v práci s telefonem ve funkci dálkového ovladaèe, musíte aplikaci spustit znovu. V jednom okam¾iku mù¾e být navázáno pouze jediné spojení Bluetooth. Kdy¾ pou¾íváte telefon jako dálkový ovladaè, nelze pøená¹et soubory z telefonu do Alba snímkù pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Práce s aplikací Ukládání zpráv 1 Pøejdìte do hlavního menu telefonu a otevøete aplikaci Ukládání zpráv. 2 Vyberte slo¾ku, ve které je ulo¾ena po¾adovaná zpráva, a stisknìte Volby > Otevøít. 3 Vyberte zprávu, kterou chcete ulo¾it do Alba snímkù, a stisknìte Poslat. 4 Zvolte, zda chcete zprávu poslat pøes spojení Bluetooth nebo pøes infraèervené spojení. Pokud zvolíte spojení Bluetooth, zkontrolujte, zda je v zaøízení Album snímkù zapnuta komunikace Bluetooth (viz Úprava nastavení na stránce 22). Pøenesené zprávy budou v Albu snímkù ulo¾eny do slo¾ky Pøijaté. Uvìdomte si, ¾e kdy¾ ulo¾íte textové nebo multimediální zprávy z mobilního telefonu do Alba snímkù a poté je po¹lete z Alba snímkù zpìt do telefonu, mù¾ete je otevøít pouze v tom telefonu, ze kterého jste je pùvodnì poslali do Alba snímkù. 25

26 Øe¹ení potí¾í Odinstalování aplikací telefonu 1 Pøejdìte do Správce aplikací v telefonu. 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a stisknìte Volby > Odstranit. 6. Øe¹ení potí¾í Obraz televizoru je nekvalitní nebo na obrazovce televizoru není ¾ádný obraz Svítí-li indikátor pohotovostního re¾imu èervenì: Album snímkù je v pohotovostním re¾imu. Stisknìte tlaèítko napájení na dálkovém ovladaèi. Svítí-li indikátor pohotovostního re¾imu zelenì: Zkontrolujte, zda jsou øádnì pøipojeny v¹echny kabely. Poznámka: Pøed pøipojováním nebo zmìnou zapojení kabelù v¾dy vypnìte zaøízení a odpojte napájení. Zkontrolujte, zda poloha pøepínaèe NTSC/PAL na zadním panelu odpovídá normì televizoru (viz Obrázek 2 na stránce 7). Pokud musíte polohu pøepínaèe zmìnit, po provedení zmìny Album snímkù znovu spus»te. Zkontrolujte, zda jste vybrali správný videovstup do televizoru. Pokyny naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k televizoru. Dálkový ovladaè nepracuje Zkontrolujte, zda dálkový ovladaè míøí na zaøízení Album snímkù. Zkontrolujte, zda èelní panel Alba snímkù necloní ¾ádný pøedmìt a zda do infraèerveného portu nesvítí slunce. Vymìòte baterie v dálkovém ovladaèi. Zkontrolujte, zda zaøízení Album snímkù není pøipojeno k poèítaèi. Znovu spus»te zaøízení Album snímkù a zkuste operaci opakovat. 26

27 Øe¹ení potí¾í Pøi ustavování spojení Bluetooth není v seznamu uvedeno po¾adované zaøízení Zkontrolujte, zda jste na obou zaøízeních zapnuli bezdrátovou technologii Bluetooth a zda nejsou aktivní ¾ádná jiná spojení Bluetooth. Zkontrolujte, zda se nacházíte do 10 metrù od Alba snímkù a zda mezi vámi a Albem snímkù nejsou zdi ani jiné pøeká¾ky. Zkontrolujte, zda je viditelnost druhého zaøízení nastavena na hodnotu Zobrazen v¹em a zda znáte název zaøízení. Zkontrolujte, zda nìjaká jiná zaøízení nezpùsobují ru¹ení. Zkontrolujte, zda zaøízení Album snímkù není pøipojeno k poèítaèi. Znovu vyhledejte zaøízení Bluetooth. Znovu spus»te zaøízení Album snímkù a zkuste operaci opakovat. Spojení Bluetooth nepracuje Zkontrolujte, zda jsou zaøízení kompatibilní. Kompatibilní verze a profily Bluetooth naleznete v èásti Technické specifikace na stránce 31. Zkontrolujte, zda se nacházíte do 10 metrù od Alba snímkù a zda mezi vámi a Albem snímkù nejsou zdi ani jiné pøeká¾ky. Zkontrolujte, zda nìjaká jiná zaøízení nezpùsobují ru¹ení. Zkontrolujte, zda zaøízení Album snímkù není pøipojeno k poèítaèi. Vypnìte Album snímkù a odpojte napájení. Poté opìt pøipojte napájení a znovu spus»te Album snímkù. Infraèervené spojení nepracuje Zkontrolujte, zda infraèervený port telefonu nebo dálkového ovladaèe míøí na správný infraèervený port Alba snímkù (viz Obrázek 1 na stránce 6). Zkontrolujte, zda se nacházíte do 30 cm od zaøízení Album snímkù. Zkontrolujte, zda jsou zaøízení kompatibilní. Viz èást Technické specifikace na stránce

28 Øe¹ení potí¾í Zkontrolujte, zda zaøízení Album snímkù není pøipojeno k poèítaèi. Ukonèete infraèervené spojení z mobilního telefonu a akci opakujte. Vypnìte Album snímkù a odpojte napájení. Poté opìt pøipojte napájení a znovu spus»te Album snímkù. Pøipojené zaøízení USB není v Albu snímkù zobrazeno jako slo¾ka USB Zkontrolujte, zda slo¾ku hledáte na správném místì: tlaèítkem menu otevøete hlavní zobrazení. Slo¾ka USB je umístìna u slo¾ky Pøijaté. Zkontrolujte, zda je zaøízení USB zapnuto. Zkontrolujte, zda je správný kabel pøipojen ke správnému konektoru. Zkontrolujte, zda jsou zaøízení kompatibilní. Viz èást Technické specifikace na stránce 31. Nelze otevøít soubor Mo¾ná je nesprávný formát souboru. Kompatibilní formáty souborù naleznete v èásti Technické specifikace na stránce 31. Soubor mù¾e být po¹kozen. Zkontrolujte integritu pùvodního souboru a zkuste jej do Alba snímkù ulo¾it znovu. Pokud jde o soubor se snímkem nebo videoklipem, zobrazte si podrobnosti o souboru a zkontrolujte, zda soubor nemá pøíli¹ velké rozli¹ení. Viz èást Technické specifikace na stránce 31. Ve slo¾ce Pamì»ová karta není zobrazena pamì»ová karta Zkontrolujte, zda je pamì»ová karta kompatibilní. Viz Technické specifikace na stránce 31. Zkontrolujte, zda jste kartu vlo¾ili správnì (viz Obrázek 6 na stránce 14). Vyjmìte kartu a zkuste ji vlo¾it znovu. Znovu spus»te zaøízení Album snímkù a zkuste operaci opakovat. Zaøízení nezobrazuje obsah disku CD vlo¾eného do zapisovací jednotky CD Zkontrolujte, zda jsou øádnì pøipojeny v¹echny kabely. Zavøete slo¾ku USB a zkuste operaci opakovat. 28

29 Péèe a údr¾ba Kdy¾ je v Albu snímkù otevøena slo¾ka USB, nemusí být mo¾né vyjmout disk CD ze zapisovací jednotky. Chcete-li slo¾ku USB bezpeènì zavøít, stisknìte tlaèítko Menu na dálkovém ovladaèi. Poznámka ke kontrole systému souborù a sestavì informací o disku Kontrola systému souborù a získávání informací o disku mù¾e podle mno¾ství ulo¾ených dat urèitou dobu trvat. 7. Péèe a údr¾ba Toto zaøízení je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování a vy¾aduje peèlivé zacházení. Následující doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let. Ukládejte zaøízení a v¹echny jeho souèásti a pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí. Uchovávejte zaøízení v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. Nepou¾ívejte ani neponechávejte zaøízení v pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí. Neponechávejte zaøízení v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti. Neponechávejte zaøízení v chladu. Pøi zahøívání (na provozní teplotu) se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody. Nepokou¹ejte se zaøízení otevøít. Neodborné zacházení ho mù¾e po¹kodit. Nedovolte, aby zaøízení upadlo na zem nebo bylo vystaveno silným otøesùm. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní souèásti. Pøi èi¹tìní zaøízení nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky. 29

30 Péèe a údr¾ba Zaøízení nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti zaøízení aomezit jeho správnou funkci. V¹echna vý¹e uvedená doporuèení se týkají vlastního zaøízení i ve¹kerého pøíslu¹enství. Pokud nìkteré nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu. 30

31 8. Technické specifikace Technické specifikace Televizní norma Obnovovací frekvence Obrazový výkon DA pøevodník Obrazový výstup Konektory na èelním panelu Konektory na zadním panelu Napájecí jednotka V¹eobecné informace Pozice pro pamì»ovou kartu Obrazový výstup Levý a pravý zvukový výstup PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz 10 bitù / 80 MHz 1 VP-p / 75 ohmù Pozice pro multimediální kartu (MMC) a pamì»ovou kartu SD Konektor RCA (¾lutý) Konektor RCA (bílý/èervený) Hostitelský konektor USB kabel USB (norma A) USB 1.1 Konektor zaøízení USB kabel USB (norma B) USB 1.1 Napájení Standardní jednokolíkový Typ AC-1000 Vstup 100 V ~ 240 V st Hz Výstup 12 V ss, 1,35 A Spotøeba energie 7,3 W Spotøeba energie 4,8 W v pohotovostním re¾imu Rozmìry (d/¹/v) 200 x 158 x 41 mm Hmotnost 455 g Provozní teplota 5ºC a¾ 35ºC Provozní vlhkost 5 a¾ 90 % 31

32 Technické specifikace Skladovací teplota -40ºC a¾ 65ºC Dálkový ovladaè Pøenosová vzdálenost 7 m ± 30 Rozmìry (d/¹/v) 141 x 49 x 24 mm Hmotnost 54 g Typ baterií AAA Bluetooth Norma Bluetooth Verze 1.1 Dosah komunikace Pøímá viditelnost, pøibli¾nì 10 m Frekvenèní pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz) Profily SPP OPP BIP BPP IÈ port Pøenosová vzdálenost 0,3 m ± 30 Protokoly IrOBEX verze 1.3 Úlo¾ný prostor Pevný disk 40 GB Kompatibilní formáty souborù Soubory se snímky JPEG (progresivní formát JPEG není podporován) GIF (progresivní formát GIF není podporován) Videosoubory: MJPEG MPEG4, jednoduchý profil H.263 Zvukové soubory AMR-NB 32

33 Technické specifikace Kompatibilní digitální fotoaparáty Kompatibilní zapisovací jednotky CD Kompatibilní tiskárny Po¾adavky na pøipojení kpoèítaèi Fotoaparáty podporující tøídu velkokapacitních úlo¾ných zaøízení USB nebo protokol PTP (Picture Transfer Protocol) Zapisovací jednotky CD kompatibilní se specifikací SCSI-3 s portem USB. Dal¹í podrobnosti zjistíte u dodavatele zaøízení. Tiskárny s funkcí Bluetooth podporující profil BPP Operaèní systém Windows Millennium Edition Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Red Hat 8.0 Mac OS v Informace o kompatibilitì vycházejí z výrobkù, které jsou nyní na trhu, a mohou se po uvedení nových výrobkù mìnit. Nejnovìj¹í informace získáte na serveru 33

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Fotoaparát Nokia Fun PT-3 U¾ivatelská pøíruèka. 9356923 2. vydání

Fotoaparát Nokia Fun PT-3 U¾ivatelská pøíruèka. 9356923 2. vydání Fotoaparát Nokia Fun PT-3 U¾ivatelská pøíruèka 9356923 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-3 shoduje s ustanoveními

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia (LD-1W) 9236301 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-1W shoduje

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

U¾ivatelská pøíruèka k Bluetooth modulu GPS Nokia LD-4W

U¾ivatelská pøíruèka k Bluetooth modulu GPS Nokia LD-4W U¾ivatelská pøíruèka k Bluetooth modulu GPS Nokia LD-4W 9204132 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek LD-4W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka Kamera Nokia s dálkovým ovládáním U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9211377 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Párování a pøipojení adaptéru

Párování a pøipojení adaptéru Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému kompatibilnímu pøístroji). Takto

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1 Doplňkové aplikace Nokia N95-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N95 V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete doplòkové aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. BEZ

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112 9247860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N95-2 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N95-2. Dále jen Nokia N95 8GB. 1 Vypínaè 2 Výbìrová tlaèítka pro volbu pøíkazù a pøístup kmo¾nostem Volby 3 Tlaèítko Menu

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N73-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/825485

Vaše uživatelský manuál NOKIA N73-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/825485 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-42 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka 9238694 1. vydání Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné

Více