Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní pøíruèka programu PC Suite"

Transkript

1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) CS Issue 1

2 Copyright 2002 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván TAK JAK JE. Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (

3 Obsah PC Suite pro telefon Nokia Softwarové a hardwarové po¾adavky...1 Instalace programu PC Suite...2 Pøipojení telefonu k poèítaèi...3 Pou¾ití infraèerveného pøipojení...3 Pou¾ití pøipojení Bluetooth...4 Zaèátek práce s programem PC Suite...6 Re¾imy online a offline...6 Stav pøipojení...7 Informace v hlavním oknì...7 Aplikace programu PC Suite...9 Záloha/Obnova...9 Ovládací panel...9 Import dat Synchronizace Pøenos obrázkù Prùvodce nastavením Instalace softwaru do telefonu Odinstalování produktu PC Suite z poèítaèe Dùle¾ité poznámky k bezpeènosti... 12

4 1. PC Suite pro telefon Nokia 7650 Pokyny k pou¾ití a údr¾bu a dùle¾ité bezpeènostní pokyny najdete v u¾ivatelské pøíruèce produktu. Tato pøíruèka popisuje instalaci programu PC Suite pro telefon Nokia 7650 na kompatibilní poèítaè, pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi a zaèátek práce s programem PC Suite pro telefon Nokia Podrobnìj¹í informace o pou¾ívání programu PC Suite najdete v nápovìdì aplikace PC Suite. Pomocí programu PC Suite pro telefon Nokia 7650 mù¾ete provádìt následující akce: sdílet informace mezi telefonem a osobním poèítaèem, vytváøet zálohy souborù v telefonu a chránit tak údaje pøed ztrátou nebo po¹kozením, synchronizovat kalendáø, kontakty a úlohy s aplikacemi Microsoft a Lotus, kopírovat do telefonu Nokia 7650 informace z kontaktù a kalendáøe z jiného mobilního telefonu Nokia, komunikátoru Nokia nebo zaøízení Palm, konfigurovat nastavení telefonu, instalovat software do telefonu. PC Suite pro telefon Nokia 7650 Softwarové a hardwarové po¾adavky K instalaci a spu¹tìní programu PC Suite potøebujete následující sestavu: kompatibilní poèítaè se systémem Windows 98, Windows ME nebo Windows 2000 se sadou Service Pack 2, alespoò 110 MB volného místa na disku. 1

5 PC Suite pro telefon Nokia 7650 K pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi potøebujete následující: infraèervené pøipojení: infraèervený port v poèítaèi, nebo pøipojení Bluetooth: kartu Bluetooth a po¾adovaný software nebo vestavìnou podporu rozhraní Bluetooth v poèítaèi. Aby bylo mo¾né pøipojit telefon Nokia 7650 k poèítaèi, software Bluetooth musí podporovat profil SPP (Serial Port Profile). Instalace programu PC Suite Program PC Suite pro telefon Nokia 7650 najdete v èásti Software pro PC na disku CD-ROM dodávaném v balíku programu PC Suite pro telefon Nokia Disk CD-ROM by se mìl spustit automaticky po vlo¾ení do jednotky CD-ROM poèítaèe. Pokud k tomu nedojde, postupujte takto: 1 Klepnìte na tlaèítko Start, pøejdìte na polo¾ku Programy a vyberte polo¾ku Prùzkumník. 2 Pøejdìte do koøenového adresáøe disku CD-ROM a poklepejte na soubor Nokia7650.exe. Zobrazí se u¾ivatelské rozhraní disku CD-ROM. Po zobrazení u¾ivatelského rozhraní disku CD-ROM postupujte takto: 1 Klepnìte na polo¾ku Software pro PC. 2 Vyberte polo¾ku PC Suite a klepnìte na polo¾ku PC Suite pro telefon Nokia Vyberte jazyk instalace a klepnutím na tlaèítko Dal¹í spus»te prùvodce instalací. Prùvodce vás povede dal¹ími kroky. Doporuèuje se pou¾ít navrhovanou cílovou slo¾ku a slo¾ku programu. Poznámka: V dialogovém oknì Import dat zkontrolujte, zda je za¹krtnuta mo¾nost Instalace sady Nokia Connectivity SDK, pokud chcete pøená¹et data kalendáøe a kontaktù z jiného telefonu Nokia do svého telefonu Nokia Pokud nenainstalujete sadu Nokia Connectivity SDK, budete moci pøená¹et data do telefonu Nokia 7650 pouze z komunikátoru Nokia 9110 a zaøízení Palm. Pokud nelze pou¾ít disk CD-ROM: 1 Stáhnìte si instalaèní soubor (setup.exe). 2

6 2 Pøejdìte do adresáøe, kam jste soubor ulo¾ili, a poklepejte na nìj. 3 Postupujte podle pokynù na obrazovce. Pøipojení telefonu k poèítaèi Pøi prvním pou¾ití programu PC Suite musíte pøipojit telefon Nokia 7650 k poèítaèi. Pozdìji bude mo¾né program PC Suite spustit bez ohledu na to, zda je k poèítaèi pøipojen telefon. Telefon lze pøipojit k poèítaèi prostøednictvím infraèerveného spojení nebo spojení Bluetooth. Dal¹í informace najdete v tématech nápovìdy Pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi a Odpojení a opìtovné pøipojení telefonu Nokia Pou¾ití infraèerveného pøipojení 1 Zkontrolujte, zda je v poèítaèi instalován ovladaè infraèerveného pøipojení. Spus»te Ovládací panel systému Windows. Pokud se zobrazí ikona Infraèervený pøenos, ovladaè je ji¾ nainstalovaný. Zkontrolujte, zda je v poèítaèi povoleno infraèervené pøipojení. V systému Windows 2000 se infraèervené pøipojení nazývá Bezdrátové pøipojení. Poznámka: Pokud chcete v systému Windows 2000 pou¾ívat infraèervené pøipojení, musíte nejprve v softwaru Bezdrátové pøipojení zakázat aplikaci Pøenos obrázkù. 2 Poklepejte na ikonu Pøipojení programu PC Suite na panelu úloh. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti pøipojení. Zkontrolujte, zda je pro infraèervené spojení vybrán správný port COM. Pokud není vybrán ¾ádný port, vyberte port COM s nastaveným infraèerveným typem spojení. Lze vybrat více portù COM. Poznámka: Pokud po¾adovaný port nelze vybrat, pou¾ívá ho jiná aplikace. Pokud chcete pou¾ívat tento port v programu PC Suite, musíte nejprve danou aplikaci ukonèit nebo ji doèasnì zakázat. Tip! Stav pøipojení lze zkontrolovat podle ikon na ovládacím panelu. Pokud je telefon pøipojen k poèítaèi, ikona pøipojení se zmìní na ikonu. PC Suite pro telefon Nokia

7 PC Suite pro telefon Nokia Zkontrolujte, zda je infraèervený port telefonu namíøen na infraèervený port poèítaèe a zda jsou obì zaøízení v dosahu. 4 Zapnìte infraèervené pøipojení v telefonu. V nabídce Menu otevøete slo¾ku Pøipojení a vyberte volbu Infraèervené. Pou¾ití pøipojení Bluetooth Poznámka: Pøed prvním pøipojením telefonu Nokia 7650 k poèítaèi pomocí pøipojení Bluetooth je nutné pøiøadit telefonu název, který se pou¾ije v pøipojení Bluetooth. Pokyny k pøidìlení názvu telefonu najdete v u¾ivatelské pøíruèce telefonu Nokia Zkontrolujte, zde je v telefonu aktivované pøipojení Bluetooth, aby bylo mo¾né telefon Nokia 7650 vyhledat a pøipojit. V nabídce Communications (Spojení) a vyberte polo¾ku Bluetooth. Za¹krtnìte mo¾nost Bluetooth On (Zapnuto). Aby bylo mo¾né telefon vyhledat, zmìòte polo¾ku My phone s visibility (Viditelnost telefonu) v menu Bluetooth na hodnotu V¹e. Navázání spojení Bluetooth: 1 Zkontrolujte, zda je v zásuvce PC card nebo CompactFlash (CF+) poèítaèe je vlo¾ená karta Bluetooth a v poèítaèi je instalován software dodávaný s kartou Bluetooth, pøípadnì zda poèítaè obsahuje vestavìnou podporu pro pøipojení Bluetooth. Pro kartu Bluetooth musí v poèítaèi existovat profil sériového portu. Dal¹í informace najdete v dokumentaci karty Bluetooth nebo poèítaèe. 2 Nava¾te pøipojení pomocí sériového portu mezi telefonem Nokia 7650 a poèítaèem. Informace o této akci najdete v dokumentaci softwaru Bluetooth. 3 Poklepejte na ikonu Pøipojení programu PC Suite na panelu úloh. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti pøipojení. Zkontrolujte, zda je pro spojení Bluetooth vybrán správný port. Pokud není vybrán ¾ádný port, vyberte port COM s nastaveným typem spojení Bluetooth. Lze vybrat více portù COM. Poznámka: Pokud po¾adovaný port nelze vybrat, pou¾ívá ho jiná aplikace. Pokud chcete pou¾ívat tento port v programu PC Suite, musíte nejprve danou aplikaci ukonèit nebo ji doèasnì zakázat.

8 4 Pøi prvním pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi pomocí spojení Bluetooth je nutné obì zaøízení spárovat. Ke spárování je nutné do obou zaøízení zadat pøístupový kód. Vytvoøte vlastní pøístupový kód (1-16 èíslic) a zadejte tento kód do telefonu i do poèítaèe. Tento kód je nutné zadat pouze jednou a není nutné si jej pamatovat. Dal¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce telefonu Nokia Ovìøte spojení mezi telefonem Nokia 7650 a poèítaèem. Po zobrazení zprávy na displeji telefonu vyberte mo¾nost Ano. Mù¾ete nastavit poèítaè jako ovìøený, co¾ znamená, ¾e v¹echny pøenosy mezi poèítaèem a telefonem nebude nutné zvlá¹» ovìøovat. Chcete-li tuto volbu nastavit, zobrazte v telefonu seznam Paired devices (Párovaná zaøízení), vyhledejte pøíslu¹né zaøízení a vyberte polo¾ku Options (Volby). Vyberte volbu Set as authorised (Nastavit jako ovìøené). Jeliko¾ zaøízení Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, telefon a druhé zaøízení Bluetooth nemusí být vzájemnì na dohled. Staèí, pokud jsou zaøízení umístìna do vzdálenosti 10 metrù od sebe. Pøipojení v¹ak mù¾e být ovlivnìno ru¹ením pøeká¾kami, napøíklad stìnami, nebo jinými elektronickými zaøízeními. Pou¾ívání zaøízení Bluetooth mù¾e být omezeno. Dal¹í informace zjistíte u místních úøadù. Spojení Bluetooth se neukonèuje automaticky. Je nutné je ukonèit ze softwaru Bluetooth v poèítaèi. Po ukonèení práce s aplikací PC Suite pro Nokia 7650 v re¾imu online uzavøete spojení Bluetooth. Poznámka: Pokud nastanou problémy s pøipojením telefonu k poèítaèi, zkontrolujte, zda jsou telefon Nokia 7650 i poèítaè zapnuté a zda jste vybrali správný komunikaèní port. Dal¹í informace najdete v tématech nápovìdy Pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi a Odpojení a opìtovné pøipojení telefonu Nokia Tip! On-line nápovìda je dostupná prostøednictvím nabídky Nápovìda hlavního okna programu PC Suite. PC Suite pro telefon Nokia

9 PC Suite pro telefon Nokia 7650 Tip! Slo¾ky v poèítaèi obsahující informace o telefonu budou pojmenovány podle zadaného jména telefonu. Zaèátek práce s programem PC Suite Program PC Suite lze spustit z nabídky Start: Klepnìte na tlaèítko Start, vyberte polo¾ku Programy, pøejdìte na polo¾ku PC Suite pro Nokia 7650 a klepnìte na ikonu PC Suite pro Nokia Pokud pøipojujete telefon Nokia 7650 k poèítaèi poprvé, po spu¹tìní programu PC Suite bude nutné provést tyto dva kroky: Pojmenování telefonu. S programem PC Suite lze pou¾ívat více telefonù Nokia Pokud chcete pou¾ívat více telefonù, musíte jim pøidìlit jméno. Výbìr úloh k vytvoøení. Pokud chcete zálohovat a synchronizovat data mezi telefonem Nokia 7650 a poèítaèem, musíte vytvoøit pøíslu¹né úlohy. Pøi prvním pøipojení zobrazí program PC Suite seznam úloh, které lze vytvoøit automaticky. V této chvíli není nutné tyto úlohy vytváøet. Pokud je v¹ak vytvoøíte, budete je moci pozdìji upravit. Pøi vytvoøení tìchto úloh postupujte takto: 1 Pøi prvním navázání spojení se zobrazí dialogové okno Víta vás program PC Suite pro telefon Nokia Zadejte jméno telefonu a klepnìte na tlaèítko OK. 2 Zobrazí se výzva, jaké úlohy chcete pomocí programu PC Suite vykonávat. V dialogovém oknì Vytvoøit úlohu vyberte úlohy, které má program PC Suite vytvoøit, a klepnìte na tlaèítko OK. Pozdìji lze tyto úlohy libovolným zpùsobem mìnit. Poznámka: Bìhem pøipojení k poèítaèi se nedoporuèuje volat nebo pøijímat hovory, proto¾e by to mohlo vést k pøeru¹ení pøipojení. Re¾imy online a offline S programem PC Suite lze pracovat v re¾imu online nebo offline. K dispozici jsou následující volby: 6

10 Práce online - pøipojte telefon k poèítaèi a poèkejte na jeho identifikaci programem PC Suite. V re¾imu on-line je telefon pøipojený ke kompatibilnímu poèítaèi. Mù¾ete pracovat s daty ulo¾enými v telefonu. Práce offline - nechte telefon odpojený a v seznamu pojmenovaných zaøízení vyberte jeho jméno. V re¾ime offline mù¾ete pracovat s daty telefonu, který není pøipojen k poèítaèi. V tomto re¾imu máte k dispozici data, která byla aktuální v okam¾iku synchronizace èi zálohování. V re¾imu offline jsou k dispozici jiné nabídky a mo¾nosti ne¾ v re¾ime online, mù¾ete ale stále pou¾ívat vìt¹inu funkcí programu PC Suite. Stav pøipojení Ikona v pravé èásti stavového øádku na panelu úloh systému Windows zobrazuje stav pøipojení takto: Odpojeno Pøipojeno Pøenos dat (animovaná ikona) PC Suite pro telefon Nokia 7650 Informace v hlavním oknì Hlavní okno programu PC Suite obsahuje následující informace a ovládací prvky: 7

11 PC Suite pro telefon Nokia 7650 odkazy pøíkazù nabídky na panelu nástrojù pøíkazy nabídky název právì spu¹tìné aplikace pruh aplikací informace o vybraném pøíkazu jméno pøipojeného telefonu stav pøipojení 8

12 Aplikace programu PC Suite V levé èásti okna programu PC Suite je zobrazeno nìkolik ikon. Tato oblast se nazývá pruh aplikací. Pokud chcete aplikaci pou¾ít, klepnìte na její ikonu. Informace o pou¾ití aplikace najdete v nápovìdì. Záloha/Obnova Pomocí funkce Záloha/Obnova mù¾ete zálohovat údaje v telefonu. Pokud dojde ke ztrátì informací z telefonu Nokia 7650 (napøíklad jejich nechtìným odstranìním) nebo pokud je tøeba pracovat s døívìj¹í zálohovanou verzí, lze data v telefonu obnovit. Poznámka: Loga operátora, vyzvánìcí tóny (MIDI a jednoduché tóny) a aplikace Java, které jste do telefonu Nokia 7650 instalovali po prvním pou¾ití, se pøi zálohování neukládají a nelze je tedy obnovit. Ukládají se pouze pùvodní vyzvánìcí tóny Nokia Ovládací panel Ovládací panel PC Suite slou¾í ke zmìnì nìkterých obecných nastavení programu PC Suite. Ovládací panel zahrnuje následující funkce: Pøipojení umo¾òuje urèit porty, které program PC Suite pou¾ije pøi pokusu pøipojit telefon. Umístìní dat umo¾òuje urèit, kam chcete ukládat zálohy a synchronizaèní soubory. Správce zaøízení umo¾òuje zobrazit telefony, které byly v minulosti k poèítaèi pøipojeny, zmìnit jejich nastavení a odstranit data telefonù, které ji¾ nechcete pøipojovat. DÙLE ITÉ: Údaje, které odstraníte pomocí aplikace Správce zaøízení, ji¾ nelze obnovit. PC Suite pro telefon Nokia

13 PC Suite pro telefon Nokia 7650 Import dat Pomocí funkce Import dat mù¾ete pøenést do telefonu Nokia 7650 data kontaktù a kalendáøe z telefonù Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 7110, Nokia 8210, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, z komunikátoru Nokia 9110 a ze zaøízení Palm. Synchronizace Pomocí funkce Synchronizace mù¾ete synchronizovat data kontaktù a kalendáøe telefonu s aplikacemi Microsoft a Lotus. K synchronizaci musí být vytvoøeny synchronizaèní úlohy. Pøi prvním pøipojení telefonu Nokia 7650 k poèítaèi program PC Suite identifikuje telefon a vytvoøí nìkolik úloh. Tyto úlohy mù¾ete podle potøeby upravit, pøípadnì vytvoøit nové. Mù¾ete také naplánovat spu¹tìní událostí v pravidelných intervalech, spu¹tìní pøi ka¾dém pøipojení telefonu k poèítaèi, nebo jen spu¹tìní pøíkazem. Pokud právì probíhá synchronizace, na panelu úloh systému Windows se zobrazí animovaná ikona: Synchronizace telefonu s poèítaèem (animovaná ikona). Pøenos obrázkù Pomocí funkce Pøenos obrázkù mù¾ete kopírovat, pøená¹et, pøejmenovat a odstranit soubory obrázkù v telefonu nebo v poèítaèi. Pokud je pøiøazen prohlí¾eè, lze obrázky také zobrazit. Prùvodce nastavením Pomocí aplikace Prùvodce nastavením mù¾ete v telefonu konfigurovat ový úèet, vzdálené pøipojení, støedisko zpráv a støedisko multimediálních zpráv. Mù¾ete napøíklad 10

14 spravovat nastavení ruènì nebo kopírovat funkèní nastavení z poèítaèe do telefonu. Lze té¾ zálohovat nastavení telefonu do souboru. Instalace softwaru do telefonu Pomocí programu PC Suite mù¾ete do telefonu instalovat software Java a software zaøízení. Tyto aplikace nemají na panelu aplikací odpovídající ikonu. Místo toho mù¾ete tyto aplikace spustit z nabídky Nástroje. Dal¹í informace najdete v tématech nápovìdy Instalace softwaru zaøízení. Poznámka: Instalaèní balíky lze pøijmout do telefonu v multimediální zprávì, jako pøílohu u, prostøednictvím pøipojení Bluetooth nebo infraèerveného pøipojení. Poznámka: Lze pou¾ít pouze instalaèní soubory Java s pøíponou JAD nebo JAR a instalaèní soubory softwaru zaøízení s pøíponou SIS. DÙLE ITÉ: Instalujte pouze software pocházející ze zdrojù, které poskytují pøíslu¹nou ochranu pøed viry a jiným nebezpeèným softwarem. PC Suite pro telefon Nokia 7650 Odinstalování produktu PC Suite z poèítaèe Pøi odinstalování produktu jsou z disku poèítaèe odstranìny v¹echny soubory a slo¾ky, které do nìj byly ulo¾eny instalaèním programem. Nejsou v¹ak odstranìny ¾ádné zálo¾ní ani archivní soubory ani synchronizaèní informace. Proto pokud do poèítaèe produkt PC Suite znovu nainstalujete, bude mo¾né provádìt zálohování, obnovu a synchronizaci s pou¾itím stejných nastavení jako døíve. Poznámka: Chcete-li z poèítaèe odstranit zálo¾ní soubory, synchronizaèní i jiné informace týkající se pøipojovaných telefonù, je tøeba to provést je¹tì pøed odstranìním produktu PC Suite. Dal¹í informace najdete v tématu nápovìdy Zobrazení a odstranìní podrobností o zaøízení Nokia Pøi odstranìní aplikace PC Suite postupujte takto: 11

15 PC Suite pro telefon Nokia Klepnìte na tlaèítko Start, pøejdìte na polo¾ku Nastavení a klepnìte na polo¾ku Ovládací panely. 2 Poklepejte na polo¾ku Pøidat nebo odebrat programy. 3 V seznamu instalovaných programù vyberte polo¾ku PC Suite pro telefon Nokia Klepnìte na tlaèítko Pøidat nebo odebrat. Zobrazí se dialogové okno se ¾ádostí o potvrzení. 4 Jakmile potvrdíte, ¾e skuteènì chcete odstranit produkt PC Suite z poèítaèe, deinstalaèní program odstraní soubory programu a zobrazí zprávu, ¾e k dokonèení deinstalaèního procesu je tøeba restartovat poèítaè. Klepnutím na tlaèítko Ano restart potvrïte, nebo jej klepnutím na tlaèítko Ne odlo¾te na pozdìji. Pokud vyberete volbu Ne, bude odinstalování dokonèeno pøi pøí¹tím restartu poèítaèe. Klepnutím na tlaèítko Dokonèit ukonèete odinstalování. Po restartu bude program PC Suite z poèítaèe odstranìn. Poznámka: Odinstalování programu PC Suite neodebere sadu Nokia Connectivity SDK. Sadu Nokia Connectivity SDK lze z poèítaèe odstranit pomocí ovládacího panelu Pøidat nebo odebrat programy. Deinstalaèní program ponechá v poèítaèi nìkteré soubory s informacemi o zaøízeních Nokia pøipojených k poèítaèi. Pokud se rozhodnete aplikaci PC Suite pøeinstalovat, budete moci pokraèovat v práci jako pøed odinstalováním. Dùle¾ité poznámky k bezpeènosti Pøi pou¾ití tohoto produktu s telefonem platí také v¹echny bezpeènostní pokyny v u¾ivatelské pøíruèce telefonu a poèítaèe. Nezapomeòte vytvoøit zálo¾ní kopie v¹ech dùle¾itých dat, abyste je ochránili pøed mo¾nou ztrátou nebo zmìnami. 12

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více