VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY Učební text Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Doc. Ing. Aleš Richter, CSc. Srpen VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY

2 Výkonové polovodičové součástky jsou realizované na bázi monokrystalu křemíku (Si). Krystalická struktura křemíku je nevodivá, všechny valenční elektrony jednotlivých atomů jsou navzájem pevně vázané kovalentní vazbou. Jestliže je v této vazbě na některých místech atom Si nahrazen atomem 5-mocného prvku, např. antimonu Sb, jeden z jeho pěti valenčních elektronů nevytváří vazbu se sousedními atomy křemíku, ale působením elektrického pole E se pohybuje v mezimřížkovém prostoru - vzniká polovodič typu N. Znečisťující prvek se nazývá donor, s koncentrací Pokud náhradu tvoří atom 3-mocného prvku, např. boru B, chybí v jeho valenčním pásmu jeden elektron a vytváří se díra. Působením elektrického pole E se díra pohybuje ve směru pole - vzniká polovodič typu P a znečisťující prvek se nazývá akceptor, obr.1. Obr.1 Krystalická struktura křemíku Si a) ideální krystalická struktura, b) struktura s příměsí Sb-typ N, c) struktura s příměsí B-typ P Pokud jsou na jedné straně destičky monokrystalu křemíku donory a na druhé akceptory, vzniká na jejich rozhraní P-N přechod (S). V důsledku difúzních sil se volné elektrony pohybují do oblasti P, díry do oblasti N a v oblasti P-N přechodu se vytváří přechodová oblast s potenciálovou bariérou, zabraňující průtoku trvalého difúzního proudu. Po připojení na kladné napětí protéká P-N přechodem proud, nastává propustný režim, při opačné polaritě proud neprotéká a dioda je v závěrném režimu, obr.. přechodová oblast přechodová oblast P N P N a) b) Obr. P-N přechod, vliv vnějšího napětí na závěrnou vrstvu a) propustný režim, b) závěrný režim P-N přechod propouští proud pouze v jednom směru, má tedy ventilový charakter s usměrňovacím účinkem. Struktury s P-N přechody jsou základem všech výkonových polovodičových součástek. 1.1 Diody

3 Dioda je polovodičová nelineární součástka s jedním P-N přechodem a vlastnostmi danými voltampérovou charakteristikou, obr.3. a) b) Obr.3 a) struktura a schematická značka, b) voltampérová charakteristika Propustná větev odpovídá kladnému napětí na diodě. Je daná dvěma veličinami: - prahovým napětím U TO, které je v podstatě difúzním napětím v rozmezí 0,7 0,9 V a - dynamickým odporem R D, který je daný odporem samotného polovodičového materiálu, du F R D =. di Při jmenovitém proudu diody I FN je na ní úbytek napětí ΔU FN (asi 1, V). Může být zatížena podstatně vyšším proudem než je jmenovitý, ale jen po určitou dobu. Přechod z propustného do závěrného stavu je přechodným dějem nazývaným vypnutí nebo komutace diody. Již při malém napětí U R dosáhne proud hodnotu klidového závěrného proudu I 0, který se už dále téměř nemění. Při dosažení napětí U (BR) závěrný proud začne velmi rychle narůstat. Tím roste i ztrátový výkon diody, který se mění na teplo a dioda se zničí, protože P-N přechod nevratně ztratí svoje závěrné vlastnosti. Diody nesmí být ani krátkodobě zatěžované napětím větším než U (BR). Napětí nesmí rovněž překročit tyto hodnoty: - špičkové závěrné opakovatelné napětí U RRM, vyskytující se každou půlperiodu, - špičkové závěrné neopakovatelné napětí U RSM, závisející na vnějších vlivech. Napětí U RRM a U RSM se uvádějí v katalogu jako jmenovité hodnoty. Pracovní napětí U U RRM se volí jako polovina z rozsahu U RRM, U =. Jmenovitý proud diody I NAV je střední hodnotou půlvlny sinusového průběhu proudu, který teče diodou v jednocestném usměrňovači s ohmickou zátěží: π 1 Imax INAV =. Imax.sinω t. d( ωt) =. π π 0 F 3

4 Při práci diody vznikají ztráty, měnící se na teplo. Ztrátový výkon v propustném směru je daný součinem napětí na diodě U F a proudu diody. Střední hodnota výkonu je: π 1 P p =. U F.Imax.sinωt.d( ωt) = U FN.I NAV. π 0 V závěrném směru teče diodou velmi malý proud, proto jsou ztráty asi o dva řády menší než v propustném směru a je možné je zanedbat. Diody, obvykle křemíkové, se vyrábějí v široké škále proudů i napětí. Současné špičkové parametry polovodičových diod: U RRM = 5000 V, I NAV = 9000 A. Velmi důležitým parametrem diod pro použití ve výkonové elektronice je také doba trvání přechodového děje, při kterém přejde dioda ze závěrného stavu do propustného a naopak. Pro většinu typů diod platí, že čas otevření je kratší než zavření Tato doba je označena symbolem t rr a u velmi rychlých diod je udávána v nanosekundách. Normální usměrňovací diody se používají v běžných síťových aplikacích (50,60 Hz). Pro měniče s vysokým spínacím kmitočtem je nutné použít rychlé diody. U těchto diod je rychlý přechod z propustného do závěrného stavu dosažen tím, že je přechod N proveden velmi tenký a dioda má nižší proudovou a napěťovou zatížitelnost Schottkyho diody Využívají usměrňovacího jevu při styku kov - křemík. Vyznačují se nízkým úbytkem napětí v propustném směru U F < 0,5V, velkými závěrnými proudy silně závislými na teplotě přechodu a zanedbatelným komutačním nábojem. Patří mezi velmi rychlé diody. Jsou schopny usměrňovat až do kmitočtu 10 MHz. Maximální hodnota závěrného napětí je nižší než u ostatních typů diod. V současné době je maximální hodnota U RRM = 150 V při I NAV = 440 A. Schottkyho diody mají menší teplotní zatížitelnost přechodu, t j = C oproti klasickým diodám t j = C, proto je nutné u Schottkyho diod věnovat zvýšenou pozornost jejich chlazení Ochranné diody U běžných diod je napěťový průraz destruktivní. Speciální diody, tzv.lavinové a Zenerovy, jsou vyrobeny tak, že na celé ploše PN přechodu nastává nedestruktivní napěťový průraz. Ztrátový výkon se vytváří na celé ploše přechodu a je možné jej z povrchu odvést. Závěrný průrazný proud může dosahovat značných hodnot při velkém rozsahu závěrného napětí 300V. Lavinovou diodu je možné použít jako klasickou usměrňovací diodu, ale nejčastěji je používána v závěrném směru. Voltampérová charakteristika se podobá charakteristice běžné diody. Zenerovy diody se využívají zpravidla jako stabilizátory napětí. Mohou však být používány jako ochranné diody proti přechodnému přepětí. Ochranné diody vyvinuté pro tento účel použití se liší od běžných Zenerových diod homogennějším křemíkovým materiálem, příznivějším rozložením proudu na povrchu čipu, jeho geometrií, kontaktováním a pouzdřením. Často jsou nabízeny pod obchodním názvem TRANSZORB, ZAP, TRANSIL. Ochranné diody se velmi často zapouzdřují společně s tranzistory, obr.4. 4

5 a) b) Obr.4 Společné zapouzdření ochranné diody a a) výkonového unipolárního, b) bipolárního tranzistoru 1. Tyristory Tyristor (T) je spínací čtyřvrstvá polovodičová součástka s třemi P-N přechody. Na krajní vrstvě P je vyvedená anoda A, na krajní vrstvě N katoda K, řídící elektroda G je připojená na vnitřní vrstvu P (typ PNPN) nebo N (typ NPNP), obr.5. Obr.5 a) struktura PNPN, b) schematická značka, c) voltampérová charakteristika Voltampérová charakteristika v závěrném směru (kvadrant I.) má podobný průběh jako u diody. Stejný význam mají i napětí U RRM, U RSM, U (BR)R. V závěrném směru nemá téci proud řídící elektrodou, zvyšuje se pak proud v závěrném směru a ztráty tyristoru. Blokovací vlastnosti (II.) - při připojení kladného napětí U D na anodu jsou přechody J1, J3 polarizované v propustném, přechod J v závěrném směru. Tyristorem teče jen malý blokovací proud I D. Při zvyšováni blokovacího napětí U D a překročení napětí U (BO) proud I D rychle narůstá, dojde k otevření blokujícího přechodu J a tyristor sepne - průběh III (nežádoucí spínání). Běžný způsob spínání tyristorů je přivedení krátkého ale intenzivního proudového impulsu i G z generátoru impulsů na řídící elektrodu, kdy tyristor sepne při nižším blokovacím napětí. Tento děj je nevratný a tyristor zůstává sepnutý i po zániku proudu i G. Propustné vlastnosti (IV.) - po sepnutí tyristoru pracovní bod skokem přejde na propustnou charakteristiku, tyristorem teče proud I T a je na něm úbytek napětí U T (asi 1,3-1,7 V). Když se působením vnějšího obvodu snižuje proud až na hodnotu vratného proudu I H, přejde T skokem z propustného do blokovacího režimu a tyristor vypne. Vypínání tyristorů - je možné jen tak, že vlivem vnějšího obvodu se jeho proud sníží na nulu (obr.6), vypnutí proudem řídící elektrody není možné. Tehdy se na T objeví napětí v závěrném směru U R, které musí být na T dostatečně dlouhou dobu t off, během které se obnovuje blokovací schopnost. Až potom se na T může objevit napětí v propustném směru U D. Čas t off se nazývá doba obnovení blokovací schopnosti a u rychlých T má hodnotu μs.

6 Tyristory se vyrábí pro velký rozsah proudů i napětí, U RRM = až 5000 V, I TAV = až 3500 A, uplatňují se hlavně jako bezkontaktní spínače proudů. a) u u 3 0 ωt ur Us ur α α ωt ir ir Is b) Obr.6 a) Vypínání tyristoru, b) vliv zapojení tyristoru do elektrického obvodu s odporovou zátěží ωt 1.3 Bipolární tranzistory Bipolární (současně existuje elektronový i děrový proud) tranzistor je trojvrstvá polovodičová součástka struktury PNP nebo NPN. Má vyvedené tři elektrody, bázi B, emitor E a kolektor C, obr.7. a) b) c) Obr.7 a) tranzistor PNP, b) tranzistor NPN, c) princip činnosti tranzistoru NPN Podstatou činnosti je tranzistorový jev, který bude vysvětlen na tranzistoru NPN. Přechod emitor-báze je polarizovaný v propustném směru (napětí U C ), v obvodě emitor-báze teče proud I E. Propustně polarizovaný přechod J1 vstřikuje do vrstvy P minoritní elektrony. Jejich podstatná část se dostává do závěrně polarizovaného přechodu J, kde elektrony 6

7 ovlivňují jeho závěrné vlastnosti a způsobují zvýšení kolektorového proudu I C. Změnou emitorového proudu I E je možné ovládat výstupní kolektorový proud I C. Vlastnosti tranzistoru vyjadřuje proudový zesilovací činitel α, definovaný jako poměr změny kolektorového a Δ IC emitorového proudu: α = 1. Δ IE Tranzistor se nejčastěji používá v zapojení se společným emitorem (obr.8). Při nulovém proudu báze (I B =0) teče tranzistorem jen malý proud I C0, který se s rostoucím napětím U CE téměř nemění. Pro určitý bázový proud (I B =konst.) se zvyšujícím se napětím U CE proud I C nejdřív roste až do určitého nasycení, pak je téměř konstantní. Obr.8 Zapojení tranzistoru se společným emitorem a jeho vnější charakteristiky Pokud pracuje tranzistor jako zesilovač, jeho pracovní bod (1) se pohybuje po odporové přímce R Z. Ztrátový výkon, přeměněný na teplo, je P Z = U CE. I C a je poměrně velký. K tomu, aby byl tranzistor sepnutý, musí téct bází dostatečný proud I B. Poměr kolektorového a bázového proudu se nazývá proudový zesilovací činitel a pro výkonové spínací tranzistory je jeho hodnota obvykle: IC h 1E = 8. IB V polovodičových měničích se používá tranzistor jako spínač, ve spínacím režimu buď sepnutý nebo vypnutý. Jeho ztráty jsou pak malé, protože buď je malé saturační napětí U CEsat ( 3 V), nebo jím teče malý proud I C0. Tranzistor v zapojení se společným emitorem jako bezkontaktní spínač je základním prvkem všech logických obvodů pro ovládání elektrických pohonů a číslicových počítačů. Bipolární tranzistory mají v současnosti parametry U CE až 100 V, I C až 400 A. Významné jsou hodnoty spínacích časů, typické hodnoty: zapínací čas 3μs, vypínací čas 18 μs. Vzhledem ke krátkým spínacím časům mohou tranzistory pracovat se spínací frekvencí několik khz, typická hodnota je 3 khz Unipolární tranzistory Unipolární (MOSFET) tranzistor je tranzistor řízený elektrickým polem. Pracuje na principu řízené vodivosti kanálu, kterým protékají nosiče proudu jen jednoho typu. Je zhotovený z výchozího materiálu typu P, do kterého jsou difůzí vytvořené ostrůvky typu N. Na ně jsou připojené přívodní elektrody S (Source-emitor) a D (Drain-kolektor). Povrch 7

8 prvku je pokrytý velmi tenkou vrstvou kysličníku SiO, kterým je odizolované hradlo G (obr.9). a) b) Obr. 9 a) Struktura a chematická značka tranzistoru MOSFET, b) voltampérové charakteristiky 1.5 GTO tyristory GTO tyristor je podobně jako obyčejný tyristor spínací čtyřvrstvá polovodičová součástka s třemi P-N přechody (obr.10). Obr.10 a) schematická značka, b) dvojtranzistorová analogie tyristorové struktury Speciální struktura a tvar vrstev mu však dává novou, významnou vlastnost: pomocí proudu řídící elektrody je možné GTO tyristor nejen zapnout, ale i vypnout. V náhradním modelu dvou tranzistorů PNP a NPN (obr 10b)) jsou činitelé proudového zesílení α 1, α < 1. K sepnutí tyristorové struktury musí platit α 1 + α 1. Sepnutí se rozšiřuje samovolně po celé ploše polovodičové struktury, vypíná se přivedením záporného proudového impulsu do řídící elektrody G. Zpětným proudovým impulsem se pak ovlivní činitel α tak, že bude α 1 + α < 1 a struktura vypne. Podmínka zavření GTO tyristoru může být vysvětlena na zobrazeném modelu (obr.10 ). GTO tyristor se skládá ze dvou tranzistorů, T 1 typ PNP a T typ NPN s proudovým zesílením α 1 a α. Řídící proud I B je tvořen rozdílem kolektorového proudu tranzistoru T 1 a proudem řídící elektrodou G GTO tyristoru podle vztahu : 8

9 I B = αi A I G. ( ) K Proud I B je nutný k otevření tranzistoru T a je dán vztahem : I B = 1 α I, přičemž ještě musí platit : I A = I G + I E. Jestliže I B < I B (I B je menší než nutný proud pro otevření I B ), GTO tyristor přechází do vypnutého stavu. Z této podmínky se dá určit zavírací proud I G podle následujícího vztahu : I ( α1 + α 1) I > A G. α Poměr mezi řídícím proudem potřebným k zavření GTO tyristoru a anodovým proudem se nazývá vypínacím zesílením G off. Maximální vypínací poměr G offmax je dán vztahem : I A α G = max off =. I G α1 + α 1 max O co větší je G offmax, o to menší může být proud I G. GTO tyristor, který má větší G offmax je efektivnější. Voltampérové charakteristiky GTO tyristoru mají podobný tvar jako má běžný tyristor. V sepnutém stavu se ale do řídící elektrody přivádí trvalý řídící proud (kladný), čímž se snižuje úbytek v propustném směru a ztráty. Ve vypnutém stavu se na řídící elektrodu přivádí záporné napětí (5 až 10 V), které odvádí s báze N zbytkové nosiče náboje. GTO tyristory se obvykle vyrábí pro vysoké parametry proudů a napětí a to: U RRM = 4,5 kv, I TAV = 3 ka. Vypínací časy okolo 10 μs umožňují použít pracovní frekvenci do 1 khz. ' 1.6 IGBT tranzistory Vznikne spojením bipolárního tranzistoru - PNP a unipolárního tranzistoru MOSFET (NPN) (obr.11) s náhradním schématem podle obr.1. Používá se stejně jako bipolární tranzistor pro zesilování a spínání signálů a realizaci logických funkcí. Obr.11 Vytvoření IGBT tranzistoru Spínací (PNP) a parazitní (NPN) tranzistor vytvářejí v podstatě tyristorovou strukturu, kde ale nesmí dojít k tyristorovému sepnutí, protože tranzistor by už nemohl vypnout. Ke spínání slouží řídící obvod s minimálním výkonem, který přivede pomocné napětí (U G ) na hradlo G a IGBT sepne. 9

10 Obr.1 Náhradní schéma tranzistoru IGBT Řídící elektroda unipolárního a IGBT tranzistoru představuje v náhradním obvodovém zapojení kondenzátor, který je při sepnutí tranzistoru nutno rychle nabít a při vypnutí je potřeba odsát náboj z řídící elektrody. Z tohoto důvodu se nejčastěji v budících obvodech používají dvojice komplementárních tranzistorů zapojených tak jak je naznačeno na obr.13. Obr.13 Schéma budícího obvodu pro spínání FET a IGBT tranzistorů Výhodami tranzistoru IGBT jsou: velký vstupní a výstupní odpor podmiňující nízké ztráty v sepnutém stavu, nízký budící příkon, malé spínací ztráty, vysoká spínací frekvence a velký rozsah pracovních napětí a proudů. Vyrábí se pro jmenovité napětí až do 1700 V a proudy do A. Významné jsou jejich krátké spínací časy okolo 1 μs, vypínací čas asi μs. IGBT tranzistory proto mohou pracovat se spínací frekvencí až 0 khz, která je nad pásmem slyšitelnosti. Nevýhodou je nebezpečí snadného proražení řídící elektrody, pokud není chráněna Zenerovou diodou. Význam těchto součástek je hlavně v tom, že umožňují výrobu diod, tranzistorů, kondenzátorů i odporů a tím i celých integrovaných obvodů jednotnou technologií. Dávají možnost velké hustoty integrace. Vzhledem k tomu, že struktura je velmi mělká, lze dosáhnout velké rozlišovací schopnosti. Pracovní bod lze nastavit již při výrobě bez použití vnějších součástek, tím se zjednoduší obvody pro nastavení a posouvání pracovního bodu. Proto jsou dnes integrované obvody MOS technologií základním stavebním prvkem mikroelektroniky. 1.7 IGCT tyristory Křemíková tyristorová struktura (obr.14) je technologickým základem tří výkonových spínacích polovodičových součástek: klasických tyristorů (nelze vypnout řídícím impulsem), vypínacích tyristorů GTO a IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristor).

11 Obr.14 Schematická značka, uspořádání tyristorové struktury a náhradní schéma Zapínání i poměry v zapnutém stavu jsou v zásadě shodné, liší se způsobem vypínání proudu, který jimi protéká. Z náhradního zapojení na obr.14b lze sledovat činnost součástek GTO i IGCT. Přechod J1 (P 1 N 1 ) je závěrný, přechod J (P N ) blokovací. Blokovací schopnost určuje průrazné napětí přechodu J. Tyristorová struktura se zapíná řídícím proudovým impulsem i FG, přivedeným do báze náhradního tranzistoru VT1. Po zapnutí VT1 zapne i VT, tím se mezi nimi uzavře kladná zpětná vazba a struktura je ve stabilním zapnutém stavu. Vypnutí GTO se dosáhne zrušením kladné zpětné vazby mezi VT1 a VT tak, že je na řídící elektrodu G vzhledem ke katodě K přiloženo záporné napětí. Emitorový přechod J3 (P N ) přechází do vypnutého stavu a katodový proud I K během několika mikrosekund klesá k nule. Součástka IGCT je v podstatě velmi rychle vypínaný vypínací tyristor GTO. Proto musí být strmost nárůstu řídícího vypínacího proudu i RG extrémně vysoká. To způsobí, že dříve než se výrazně změní rozložení nábojů na jednotlivých přechodech tyristorové struktury, je celý anodový proud I A skokově převeden do řídící elektrody G. Tím je tranzistor VT1 skokově vyřazen a vypínání součástky GCT přechází na následné vypnutí tranzistoru VT. Toto je základní rozdíl oproti způsobu vypnutí GTO. Přednosti struktury GCT při vypínání: je vyloučen pomalejší zánik katodového proudu I K (hrozí přehřátí), není omezena strmost nárůstu blokovacího napětí du D /dt, obvod je jednodušší, zmenší se vypínací ztráty a zkrátí vypínací doba. Součástka IGCT v sobě slučuje hlavní výhody tyristoru (malý propustný úbytek a ztráty propustným proudem) s výhodami transistoru, resp. IGBT (výhodný způsob vypínání). Důvody pro využití součástek IGCT ve střídačích: - jsou konstrukčně výrazně jednodušší, robustnější a spolehlivější, - menší ztráty v sepnutém stavu (80 až 90 % oproti IGBT), - vysoké hodnoty parametru I.t (tepelná kapacita) a neopakovatelného špičkového propustného proudu. 1.8 Triaky Triak je pětivrstvá polovodičová součástka obsahující dvě výkonové elektrody A 1 a A a řídící elektrodu G, obr.15. Je schopný vést střídavý proud - vede ve dvou směrech, do vodivého stavu se dostane řídícím signálem libovolné polarity. Parametry V-A charakteristiky mají stejný význam jako u tyristoru, vzhledem k symetrickým vlastnostem triaku není rozlišen propustný a závěrný směr. Triak vypne, když anodový proud klesne pod velikost vratného proudu (jako u tyristoru). V obvodě se chová jako dvojice antiparalelně zapojených tyristorů s tím rozdílem, že musí vypnout během krátké 11

12 doby v okolí přechodu anodového proudu nulou. Proto je jeho použití omezené do kmitočtu asi 400 Hz. Obr.15 Triak: a) struktura, b) schematická značka, c) voltampérová charakteristika 1.9 Diaky Diak má pětivrstvovou strukturu se čtyřmi přechody P-N a dvěma hlavními vývody A1, A, nazývanými první a druhá anoda (obr.16a). Pokud by oba krajní přechody P-N nebyly zvláštně vyhotovené, na diaku by bylo v kladné i záporné půlperiodě napětí U 1. Krajní přechody P-N jsou proto částečně zkratované kovovými kontakty hlavních vývodů. Diak sepne po připojení dostatečně velkého kladného nebo záporného napětí U 1 = U (B01) nebo U 1 = U (B0), nazývaného spínací napětí (obr.16b). V zapnutém stavu protéká diakem propustný proud, ohraničený vnějším odporem obvodu. Napětí na diaku je malé, dosahuje několik voltů. Obr.16 Diak: a) struktura a schematická značka, b)voltampérová charakteristika Diaky se nejčastěji používají jako ochranné přepěťové prvky ve spínaných zdrojích, kdy po dosažení přepětí vypnou trvale spínaný zdroj. Časté je také použití ve startovacích obvodech volně kmitajících měničů (s proměnlivou frekvencí), diak v nich zajišťuje první impuls po připojení napájecího napětí Optoelektronické prvky Optoelektronické prvky mění elektrickou energii na světelnou nebo naopak. Přenos informací pomocí světelné energie, t.j. elektromagnetických vln ležících v optické části spektra, umožňuje aplikace optoelektronických zařízení v mnoha dalších oborech (výpočetní technika, automatizace v průmyslu, optická sdělovací technika). Základní prvky jsou polovodičové zdroje záření (elektroluminiscenční dioda, laserová dioda), které přímo mění elektrickou energii na optickou a detektory záření (fotodioda, fototranzistor, fototyristor), převádějící energii optického záření na jinou měřitelnou veličinu. 1

13 Fotoodpor je vyrobený z polykrystalického polovodiče na bázi sirníku kademnatého. Vlivem vnitřního fotoelektrického jevu klesá při osvětlování odpor fotoodporu s lineární V-A charakteristikou. Vyrábějí se s různými hodnotami odporů, od několika set ohmů (měřeno pro 1000 lx) a pro výkonové zatížení od desítek mw do W. Zapojují se do stejnosměrných i střídavých obvodů, jsou spolehlivé a citlivé. Mají velkou časovou konstantu, proto jsou nevhodné pro použití v dynamickém režimu. Fototyristor je čtyřvrstvá křemíková trioda spínaná zářením o vlnové délce z oblasti infračerveného nebo viditelného záření. Kromě toho může být ovládaný řídící elektrodou jako běžný tyristor, obr.17. Obr.17 Struktura a schematická značka Aby fototyristor sepnul, musí na danou plošku dopadnout určité množství světelné energie, asi 0,7 až 10 mv.cm -. Velikost potřebného účinného osvětlení klesá se zvyšujícím se anodovým napětím. Dalším oddělovacím členem může být fotodioda s jedním P-N přechodem. Chová se jako zdroj energie, přímo měnící světelnou energii na elektrickou, obr.18. Obr.18 a) princip činnosti, b) značka, c) V-A charakteristika, d) zapojení v obvodu. Fotodiody se používají jako optoelektronické snímače různých neelektrických veličin (poloha, otáčky), jako čtecí zařízení a pod. Fototranzistor je optoelektronický prvek, v němž je jako fotodetektor použita báze a emitor tranzistoru. Proud vzniklý absorpcí dopadajícího záření je zesílen tranzistorovým jevem. Proudová citlivost fototranzistorů je o 1 až řády větší než u fotodiod, mají ale horší dynamické vlastnosti. Je to nejběžnější fotoelektrický snímač pro dvoustavovou soustavu světlo-tma. Optoelektrické spínací prvky nahrazují a zdokonalují funkci pomocných relé. Jsou to konstrukční prvky obsahující optoelektronické oddělení mezi vstupním a výstupním obvodem, řídící obvody a výkonový spínací prvek, obr.19. Řídící logika zajišťuje různé způsoby spínání zátěže. 13

14 Obr.19 Zapojení optoelektronických relé Výkonovými spínacími prvky pro zátěž na výstupu obvodu mohou být všechny dříve zmíněné prvky (tyristory, triaky, tranzistory apod.), integrované spínané prvky nebo polovodičová relé.. INTEGROVANÉ SPÍNACÍ MODULY (SOLID STATE RELEAY) Integrované spínací moduly slouží jako náhrada klasických elektromechanických spínačů, relé, případně stykačů. V anglické terminologii se pro tyto moduly používá jednotný název Solid State Releay - SSR, který používá většina výrobců. Nejvýstižnější překlad, ne však doslovný, je asi polovodičová relé. Jsou vybaveny jednoduchou řídící logikou, která je galvanicky (opticky) oddělena od výkonové části. Řídící signály jsou přizpůsobeny TTL logice (Transistor-Transistor-Logic, 5V), takže je možné tyto moduly ovládat přímo z výstupů počítačů. Jako spínací prvky se používají všechny současné typy výkonových polovodičových součástek, tak jak jsou uvedeny v předchozí kapitole. Jednotlivé typy modulů se liší podle způsobu použití. Je možné rozdělit je na střídavé a stejnosměrné..1 Střídavé moduly SSR Slouží ke spínání jednofázových a třífázových síťových napětí (do 1000V, 50Hz) v širokém proudovém rozpětí od 1A až 100A. Podle způsobu spínání je můžeme dělit na: - střídavé moduly se spínáním v nule spínají, jestliže je přítomen řídící signál a prochází-li síťové napětí nulou. Režim sepnutí je naznačen na následujícím obr.0. Obr.0 Střídavý modul SSR se spínáním v nule, režim činnosti Tento způsob spínání se používá pro řízení a regulace tepelných a světelných spotřebičů, především je určen pro odporové zátěže. - Střídavé moduly s analogovým spínáním se svojí činností přibližují triakům s galvanicky odděleným řízením. Závislost mezi velikostí řídícího signálu a úhlem otevření je synchronizována a linearizována. Jako řídící signál se používá nejčastěji stejnosměrné napětí v rozsahu 0 5 V nebo standardní proudová smyčka 4 0mA, obr.1. 14

15 Tento způsob řízení spínání se nejvíce používá v případech, kde je požadován měkký rozběh, např. SOFT-START nebo motory osvětlovacích lamp. Díky poměrně dobré stabilitě přenosu je možné modul použít jako regulátor v uzavřené regulační smyčce. - Střídavé moduly s okamžitým sepnutím jsou nejjednodušší. Spínají okamžitě, jakmile řídící signál dosáhne požadované úrovně bez ohledu na to, v jaké fázi se nachází vstupní napětí. Doba odezvy je většinou kratší než 1ms. - Střídavé moduly se spínáním v maximu spínají, jestliže je přítomen řídící signál a je-li síťové napětí ve vrcholu. Režim sepnutí je naznačen na obr.. Obr.1 Střídavý modul SSR s analogovým spínáním, režim činnosti Obr. Střídavý modul SSR se spínáním v maximu, režim činnosti Tento speciální případ spínání se používá pro induktivní zátěže se železným remanentním jádrem, kde je požadován první velký proudový impuls ke změně magnetizace, obr.3. Obr.3 Způsob připojení 3-fázového polovodičového relé k napájecí soustavě při spínání asynchronního motoru. Stejnosměrné moduly SSR Stejnosměrné moduly jsou určeny pro spínání stejnosměrných výkonů, nejčastěji se používají pro řízení stejnosměrných motorů. Na rozdíl od střídavých modulů je zde dosahováno mnohem kratších dob sepnutí, přibližně do 100 μs.

16 Polovodičová relé postupně vytlačují v nových konstrukcích klasické elektromechanické spínače. Jejich hlavní předností je podstatně větší životnost (10 9 spínacích cyklů). Dále odpadají rušivé mechanické vibrace, které provázejí sepnutí stykačů a relé. Při spínání nedochází k vytvoření oblouku a výbojů jako u mechanických kontaktů. Polovodičová relé jsou z hlediska elektromagnetické kompatibility daleko příznivější než mechanické spínače. 16

17 OBSAH 1. Výkonové polovodičové součástky 1.1 Diody Schottkyho diody Ochranné diody 4 1. Tyristory Bipolární tranzistory Unipolární tranzistory GTO tyristory IGBT tranzistory IGCT tyristory Triaky Diaky Optoelektronické prvky 13. Integrované spínací moduly ( Solid State Rellay ) Střídavé moduly SSR 14. Stejnosměrné moduly SSR Obsah 17 17

Součástky s více PN přechody

Součástky s více PN přechody Součástky s více PN přechody spínací polovodičové součástky tyristor, diak, triak Součástky s více PN přechody první realizace - 1952 třívrstvé tranzistor diak čtyřvrstvé tyristor pětivrstvé triak diak

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý

Více

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tranzistory 1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - třívrstvá struktura NPN se třemi vývody (elektrodami): e - emitor k - kolektor b - báze Struktura, náhradní schéma a schematická značka

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Polovodiče, dioda. Richard Růžička Polovodiče, dioda Richard Růžička Motivace... Chceme součástku, která propouští proud jen jedním směrem. I + - - + Takovou součástkou může být polovodičová dioda. Schematická značka polovodičové diody

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Bipolární tranzistor Bipolární

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY TEMATICKÉ OKRUHY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 1. Základní pojmy fyziky polovodičů. Pásová struktura její souvislost s elektronovým obalem atomu, vliv na elektrickou vodivost materiálů. Polovodiče vlastní a nevlastní.

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor TYRSTORY Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor Závěrný směr (- na A) stav s vysokou impedancí, U R, R parametr U RRM Přímý směr (+ na A) dva stavy

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Charakteristiky tyristoru Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku tyristoru I G = f (U GK ) 2. Změřte spínací charakteristiku U B0 = f (I G ) 1.1 Pokyny pro

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna Tato otázka přepokládá znalost otázky č. - polovodiče. Doporučuji ujasnit

Více

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje Použité spínací elementy tyristory triaky GTO tyristory Zapínání dle potřeby aplikace Vypínání buď v přirozené nule proudu nebo s nucenou komutací

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, v elektronice nejčastěji křemík Si, vykazuje vysokou čistotu (10-10 ) a bezchybnou strukturu atomové mřížky v monokrystalu.

Více

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS VÝKONOVÉ TANZSTOY MOS Pro výkonové aplikace mají tranzistory MOS přednosti: - vysoká vstupní impedance, - vysoké výkonové zesílení, - napěťové řízení, - teplotní stabilita PNP FNKE TANZSTO MOS Prahové

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4 Využití vlastností polovodičových přechodů Oblast prostorového náboje elektrické pole na přechodu Propustný směr difůze majoritních nosičů Závěrný směr extrakce minoritních nosičů Rekombinace na přechodu

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008 ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 3/28 Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory 3. Polovodičové měniče 3.1. Usměrňovače

Více

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek 17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek Polovodiče se od kovů liší především tím, že mají větší rezistivitu (10-2 Ω m až 10 9 Ω m), (kovy 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Tato rezistivita

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY

7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY 7. VÍCEVRSTVÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY V této kapitole se budeme zabývat spínacími prvky tyristorového typu. Slovo tyristor má anglickou obdobu thyristor a pochází z řečtiny, kde znamená dveře. Tyristor je obecné

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.05 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE NULOVÉ SPÍNAČE 1 Nulové spínače Určené pro spínání odporových zátěží Snižují riziko rušení vyvolané sepnutím v náhodném okamžiku po průchodu napětí nulou. Sepnutí v t > 0 strmý nárůst napětí a proudu na

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Polovodičové diody Definice

Polovodičové diody Definice Polovodičové diody Definice Toto slovo nemám rád. Navádí k puntičkářskému recitování, které často doprovází totální nepochopení podstaty. Jemnější je obrat vymezení pojmu. Ještě lepší je obyčejné: Co to

Více

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N

Obrázek a/struktura atomů čistého polovodičeb/polovodič typu N POLOVODIČE Vlastnosti polovodičů Polovodiče jsou materiály ze 4. skupiny Mendělejevovy tabulky. Nejznámější jsou germanium (Ge) a křemík (Si). Každý atom má 4 vazby, pomocí kterých se váže na sousední

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Součástky v elektronice pro OV_MET_2 Značení odporů Jmenovitá hodnota. Je to hodnota odporu vyznačená na rezistoru. Značí se písmenným nebo barevným kódem. Hodnoty odporu odpovídají vyvoleným číslům geometrických

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-5-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH Jestliže je v dané aplikaci vyžadován větší proud než jaký je možno získat použitím jedné součástky, je třeba součástky zapojovat

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a ovace výuky technických předmětů. Stejnosměrné měniče - charakteristika vstupní proud stejnosměrný, výstupní

Více

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů A8B3IES Úvod do elektronických systémů..04 Ukázka činnosti elektronického systému DC/DC měniče a optické komunikační cesty Aplikace tranzistoru MOSFET jako spínače Princip DC/DC měniče zvyšujícího napětí

Více

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet 3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet Diody - polovodiče s 1 přechodem PN Princip: zapojíme-li monokrystal PN dle obr. elektrony(-)

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory Historie V prosinci 1947 výzkumní pracovníci z Bellových laboratořích v New Jersey zjistili, že polovodičová destička z germania se zlatými hroty zesiluje slabý signál. Vědci byli

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství Teoretická elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Léto 2017 8. Nelineární obvody nesetrvačné dvojpóly 1 Obvodové veličiny nelineárního dvojpólu 3. 0 i 1 i 1 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Elektřina a magnetizmus polovodiče DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: polovodiče Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus polovodiče Obsah POLOVODIČ...

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky (kv) Výkonové polovodičové součástky 1 1 3 1 1 1 VELÝ VÝ SDÉ ŘÍZEÍ VYSOÁ FREVEE 1 1 Thyristor TO BJT MOS 198 1 1 1 1 1 1 1 f (khz) (kv) 1 1 3 1 1 1 1 1 Thyristor BJT TO (kv) IBT MOS 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1

Více

Výkonová elektronika KE

Výkonová elektronika KE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Výkonová elektronika KE Učební texty pro kombinované a distanční studium Tomáš Pavelek Václav Sládeček Ostrava 2005

Více

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D16_Z_ELMAG_Polovodicove_soucastky_PL Člověk a příroda Fyzika Elektřina a magnetismus

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Měření charakteristik fotocitlivých prvků Měření charakteristik fotocitlivých prvků Úkol : 1. Určete voltampérovou charakteristiku fotoodporu při denním osvětlení a při osvětlení E = 1000 lx. 2. Určete voltampérovou charakteristiku fotodiody při

Více

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Tranzistory tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Shockey, Brattain a Bardeen 16.12. 1947 Shockey 1952 Bipolární tranzistor

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

7. Elektrický proud v polovodičích

7. Elektrický proud v polovodičích 7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů Unipolární tranzistory Řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem: FET [Field - Effect Transistor] Proud přenášen jedním typem nosičů náboje (unipolární): - majoritní nosiče v inverzním kanálu - neuplatňuje

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od:

Více

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty stejnosměrného napětí U dav Užití v pohonech: řízení stejnosměrných

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TYRISTORY Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Polovodičové součástky

Polovodičové součástky Polovodičové součástky Základní materiály používané pro výrobu polovodičových součástek jsou čtyřmocné prvky křemík a germanium (obr. 1a). V krystalové mřížce jsou atomy těchto prvků tak uspořádány, že

Více

7. Elektrický proud v polovodičích

7. Elektrický proud v polovodičích 7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy. Metodický návod: 1. Spuštění souborem a.4.3_p-n.exe. Zobrazeny jsou oddělené polovodiče P a N, majoritní nositelé náboje (elektrony červené, díry modré), ionty příměsí (čtverečky) a Fermiho energetické

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

elektronické moduly RSE SSR AC1A A1 FA 2 KM1 1 A FA 1 SA1 XV ma +24V +24V FA 2 24V AC RSE KT G12A 12 A FA 1 +24V 100 ma SA 1 XV 1

elektronické moduly RSE SSR AC1A A1 FA 2 KM1 1 A FA 1 SA1 XV ma +24V +24V FA 2 24V AC RSE KT G12A 12 A FA 1 +24V 100 ma SA 1 XV 1 Y elektronické moduly V Y V AC A M M RSE KT GA SA L A RSE SSR ACA A KM A SA Y V Y V AC A M M RSE KT GA SA L A RSE SSR ACA A KM A SA RSE D RSE D RA - SVORKA S OCHRAOU A ODDĚLOVACÍ DIODOU Základem svorky

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANZISTORY Číslo projektu

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický

Více

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Jaké znáte polovodiče? Jaké znáte polovodiče? - Např. křemík, germanium, selen, Struktura křemíku Křemík (Si) má 4 valenční elektrony. Valenční elektrony

Více

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 Polovodiče Co je polovodič? 4 Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 10 Ω m. Je tedy mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje intervalu 6 10

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více