Rok 2016 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2016 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady"

Transkript

1 Rok 2016 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

2 Úvodní slovo Nadace Most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června 2015 s cílem zajištění dlouhodobé paliativní péče těžce nemocným pacientům a umožnit tak důstojné prožití závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Zakladatelem, který složil nadační jmění ve výši Kč, je společnost Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. Zlín manželů Hegmonových, která je certifikovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím ambulantní péči v oboru algeziologie a paliativní medicíny a také provozovatelem mobilního hospice ve Zlínském kraji. Účelem nadace je snaha získávat prostředky na úhradu poskytování komplexní specializované paliativní péče respektive části paliativní péče, která pro klienta jeho zdravotní pojišťovny není hrazena ze systému zdravotního pojištění. Z těchto prostředků je hrazen provoz multidisciplinárního týmu, který je tvořen lékaři specialisty v oboru algeziologie a paliativní medicíny a také specializovanými paliativními sestrami. Dále jsou prostředky využívány k nákupu potřebného vybavení nezbytného pro poskytování paliativní péče a také jako příspěvek pacientovi na úhradu této péče. Cílem Nadace je také prosazovat legislativní a strukturální společenské změny, které by umožnily rozšíření poskytování kvalitní péče o umírající a přispívaly ke změně ve vnímání vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti. Předsedkyní správní rady je MUDr. Eva Hegmonová a dalším členem správní rady je MUDr. Barbara Ehrlichová. Obě přispívají svojí dobrovolnou prací výrazně k naplnění cílů nadace. Rok 2016 byl rokem, kdy díky nadaci mohl multidisciplinární tým poskytnout specializovanou paliativní péči 154 pacientům, kteří byli přijati do domácího hospice. Podařilo se nám tak naplňovat své poslání a zajistit některým našim spoluobčanům Důstojný život do poslední chvíle. Více o nadaci na

3 Účetní uzávěrka výkaz zisků a ztrát, Rozvaha bilance Viz. Příloha č.1: Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky Nadace v účetním období roku 2016 hospodařila se ztrátou 1 tis. Kč, a to z důvodu, že příspěvky pacientům převýšily přijaté prostředky. Nadace nedisponuje žádným movitým a nemovitým majetkem. Závazky ze strany Nadace nevznikly. V roce 2016 byly náklady na správu nadace v hodnotě 0 Kč, a to zejména z důvodu, že všichni členové správních orgánů vykonávali své funkce bezúplatně. Zhodnocení činnosti v roce 2016 v bodech Nadace v roce 2016 pracovala dvanáct měsíců Představenstvo se schází jednou za dva měsíce Nadace získala v roce 2016 dary v hodnotě ,00 Kč Nadace zajistila materiální vybavení pro svou činnost v celkové výši ,00 Kč Seznam přijatých darů Nadace poskytla dary pacientům a uhradila část jejich péče v celkové výši ,00 Kč Nadace částečně hradila mzdy sloužícím lékařům a sestrám v celkové výši ,00 Kč r ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč SMO Otrokovice ,00 Kč Jana Poláchová Malenovice ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Nadace M a M Růžičkových Zlín ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Apogeo Praha ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Salvetová Romana Zlín ,00 Kč Město Zlín Zlín ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Bison & Rose Praha ,00 Kč

4 DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Lacigová Vlasta Otrokovice ,00 Kč Zlínský kraj Zlín ,00 Kč Teplárna Otrokovice Otrokovice ,00 Kč MUDr.Barbara Ehrlichová Holešov ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Kaška Zdeněk Žlutava ,00 Kč DDE Consulting a.s. Praha ,00 Kč Sukupová Hana Zlín ,00 Kč MUDr.Pagáčová Zlín ,00 Kč

5 Přehled poskytnutých prostředků na úhradu léčby mimo systém veřejného zdravotního pojištění jméno pacienta měsíc částka Majer Josef 1/ ,00 Kč Jašek Marek 1/ ,50 Kč Majer Josef 2/ ,00 Kč Jašek Marek 2/ ,00 Kč Majer Josef 3/ ,00 Kč Jašek Marek 3/ ,00 Kč Majer Josef 4/ ,00 Kč Jašek Marek 4/ ,50 Kč Majer Josef 5/ ,00 Kč Jašek Marek 5/ ,00 Kč Dvorníková Vlasta 5/ ,00 Kč Jašek Marek 6/ ,00 Kč Celkem za ,00 Kč Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Závěr a výhled na rok 2017 Rok 2016 byl rokem, kdy nadace fungovala celých dvanáct měsíců a její činnost se významně rozšířila. V níže jmenovaných oblastech bude činnost nadace pokračovat i v roce 2017: 1. Zaměstnávání sester a lékařů, kteří se podílejí především na službách a zajišťování péče o pacienty v mimopracovní dobu. 2. Částečné zaměstnávání profesionální koordinátorky paliativní péče. 3. Zajištění podpůrného materiálního vybavení k zapůjčování pacientům za účelem zvýšení komfortu jejich života. 4. Hrazení placené péče o pacienty, kterou zdravotní pojišťovny nehradí a je za úplatu poskytována paliativním pacientům prostřednictvím multidisciplinárního týmu domácího hospice Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o. či jiného zařízení paliativní péči poskytujícího. 5. Oslovovat potenciální donátory za účelem zajištění prostředků pro svou činnost. 6. Rozšířit marketing nadace o spolupráci s profesionálními partnery 7. Organizovat edukační činnost na téma paliativní péče mezi lékaři a zdravotnickým personálem ve Zlínském kraji. 8. Rozpočet nadace na rok 2017 pro zajištění všech cílů je minimálně ,00 Kč, které budou získány od dárců. Vypracovala MUDr. Eva Hegmonová

6 Příloha č.1 Účetní uzávěrka výkaz zisků a ztrát, Rozvaha bilance

7 ROZVAHA k ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Nadace Most k domovu Zlín Mariánské náměstí 48 IČ v tisících Kč Sídlo nebo bydliště účetní jednotky Zlín nadace otisk podacího razítka Označ. A K T I V A číslo řádku stav k prvnímu dni Účetní období k poslednímu dni A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I A.I.x 002 A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet Software účet Ocenitelná práva účet Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet x. 09a A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II A.II.x 010 A. II. 1. Pozemky účet Umělecká díla, předměty a sbírky účet Stavby účet Hmotné movité věci a jejich soubory účet Pěstitelské celky trvalých porostů účet Dospělá zvířata a jejich skupiny účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet x. 020a A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III A.III.x 021 A. III. 1. Podíly ovládaná nebo ovládající osoba účet Podíly podstatný vliv účet Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet Zápůjčky organizačním složkám účet Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet x. 027a A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV A.IV.x 028 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet Oprávky k softwaru účet Oprávky k ocenitelným právům účet Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet Oprávky ke stavbám účet Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet x. 039a

8 Označ. A K T I V A číslo řádku B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040 B. I. Zásoby celkem B.I B.I.x 041 B. I. 1. Materiál na skladě účet Materiál na cestě účet Nedokončená výroba účet Polotovary vlastní výroby účet Výrobky účet Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet Zboží na skladě a v prodejnách účet Zboží na cestě účet Poskytnuté zálohy na zásoby účet x. 050a B. II. Pohledávky celkem B.II B.II.x 051 B. II. 1. Odběratelé účet Směnky k inkasu účet Pohledávky za eskontované cenné papíry účet Poskytnuté provozní zálohy účet 314 ř Ostatní pohledávky účet Pohledávky za zaměstnanci účet Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet Daň z příjmů účet Ostatní přímé daně účet Daň z přidané hodnoty účet Ostatní daně a poplatky účet Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet Pohledávky z vydaných dluhopisů účet Jiné pohledávky účet Dohadné účty aktivní účet Opravná položka k pohledávkám účet x. 070a B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III B.III.x 071 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet Ceniny účet Peněžní prostředky na účtech účet Majetkové cenné papíry k obchodování účet Dluhové cenné papíry k obchodování účet Ostatní cenné papíry účet Peníze na cestě účet x. 078a B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV B.IV.x 079 B. IV. 1. Náklady příštích období účet Příjmy příštích období účet x. 081a AKTIVA CELKEM A.+B. 082 Účetní období stav k prvnímu dni k poslednímu dni

9 Označ. P A S I V A číslo řádku A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001 A. I. Jmění celkem A.I A.I.x 002 A. I. 1. Vlastní jmění účet Fondy účet Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet x. 005a A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II A.II.x 006 A. II. 1. Účet výsledku hospodaření účet +/ Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/ Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/ x. 09a B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 B. I. Rezervy celkem B.I B.I.x 011 B. I. 1. Rezervy účet x. 012a stav k prvnímu dni Účetní období k poslednímu dni XXXXXXXXXXX B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II B.II.x 013 B. II. 1. Dlouhodobé úvěry účet Vydané dluhopisy účet Závazky z pronájmu účet Přijaté dlouhodobé zálohy účet Dlouhodobé směnky k úhradě účet Dohadné účty pasivní účet Ostatní dlouhodobé závazky účet x. 020a

10 Označ. P A S I V A číslo řádku B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III B.III.x 021 B. III. 1. Dodavatelé účet Směnky k úhradě účet Přijaté zálohy účet Ostatní závazky účet Zaměstnanci účet Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet Daň z příjmů účet Ostatní přímé daně účet Daň z přidané hodnoty účet Ostatní daně a poplatky účet Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet Jiné závazky účet Krátkodobé úvěry účet Eskontní úvěry účet Vydané krátkodobé dluhopisy účet Vlastní dluhopisy účet Dohadné účty pasivní účet Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet x. 044a B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV B.IV.x 045 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet Výnosy příštích období účet x. 047a PASIVA CELKEM A.+B. 048 stav k prvnímu dni Účetní období k poslednímu dni Okamžik sestaven Právní forma účetní jednotky: nadace Předmět činnosti nebo účel: Ambulantní nebo terénní sociální služby MUDr. Hegmonová, MUDr. Ehrlichová Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k Od: Do: VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Nadace Most k domovu Zlín Mariánské náměstí 48 IČ v tisících Kč Sídlo nebo bydliště účetní jednotky Zlín nadace otisk podacího razítka Označ. A. Náklady A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2. Prodané zboží 3. Opravy a udržování 4. Náklady na cestovné 5. Náklady na reprezentaci 6. Ostatní služby A.I.+...+A.VIII. A.I A.I.x účty 501, 502, 503 účet 504 účet 511 účet 512 účet 513 účet 518 číslo řádku x. 008a A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 9. Aktivace dlouhodobého majetku A.II A.II.x účty 561, 562, 563, 564 účty 571, 572 účty 573, 574 x. 012a A. III. Osobní náklady A. III. 10. Mzdové náklady 11. Zákonné sociální pojištění 12. Ostatní sociální pojištění 13. Zákonné sociální náklady 14. Ostatní sociální náklady A.III A.III.x účet 524 účet 525 účet 527 účet 528 x. 018a A. IV. Daně a poplatky A. IV. 15. Daně a poplatky A.IV A.IV.x účty 531, 532, 538 x. 020a A. V. Ostatní náklady A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 17. Odpis nedobytné pohledávky 18. Nákladové úroky 19. Kursové ztráty 20. Dary 21. Manka a škody 22. Jiné ostatní náklady A.V A.V.x účty 541, 542 účet 543 účet 544 účet 545 účet 546 účet 548 účet 549 x. 028a A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 24. Prodaný dlouhodobý majetek 25. Prodané cenné papíry a podíly 26. Prodaný materiál 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI A.VI.x účet 551 účet 552 účet 553 účet 554 účty 556, 559 x. 034a A. VII. Poskytnuté příspěvky A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami A.VII A.VII.x účty 581, 582 x. 036a A. VIII. Daň z příjmů A. VIII. 29. Daň z příjmů účet 521 A.VII A.VII.x účet 591 x. 038a Náklady celkem Běžné období Hlavní Hospodářská Celkem

12 Označ. B. Výnosy B. I. Provozní dotace B. I. 1. Provozní dotace VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY B.I.+...+B.VII. B.I B.I.x účet 691 číslo řádku x. 042a B. II. Přijaté příspěvky B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 3. Přijaté příspěvky (dary) 4. Přijaté členské příspěvky B.II B.II.x účet 681 účet 682 účet 684 x. 046a B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží B. IV. Ostatní výnosy B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 6. Platby za odepsané pohledávky 7. Výnosové úroky 8. Kursové zisky 9. Zúčtování fondů 10. Jiné ostatní výnosy účty 601, 602, 603 B.IV B.IV.x účty 641, 642 účet 643 účet 644 účet 645 účet 648 účet 649 x. 054a B. V. Tržby z prodeje majetku B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 13. Tržby z prodeje materiálu 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku B.V B.V.x účet 652 účet 653 účet 654 účet 655 účet 657 x. 060a Výnosy celkem 061 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. A.I.1... A.VII.x + C. x. x. 062a D. Výsledek hospodaření po zdanění B. A. + D. x. x. 063a Běžné období Hlavní Hospodářská Celkem Okamžik sestaven Právní forma účetní jednotky: nadace Předmět činnosti nebo účel: Ambulantní nebo terénní sociální služby MUDr. Hegmonová, MUDr. Ehrlichová Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: MUDr. Hegmonová, MUDr. Ehrlichová

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A

ROZVAHA. Nadační fond Cesta proti bolesti. Červený Hrádek v tisících Kč A K T I V A ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 7........ ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Nadační fond Cesta proti bolesti IČ v tisících

Více

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 6.... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA 12 IČ v tisících Kč 6 4 0

Více

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem

ROZVAHA. občanské sdružení LUNARIA. Jindřichovice pod Smrkem ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 7.... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA 12 IČ v tisících Kč 6 4 0

Více

ROZVAHA. Hockey club tělovýchovná jednota Šternberk r.s. Blahoslavova Šternberk

ROZVAHA. Hockey club tělovýchovná jednota Šternberk r.s. Blahoslavova Šternberk Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 22.2.2018 Podací : 1616322808 Heslo zjištění stavu: 556b7044 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0...

Více

ROZVAHA. Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice. nám. Tyrše a Fügnera 194/

ROZVAHA. Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice. nám. Tyrše a Fügnera 194/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 6......... ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice IČ v tisících

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Výroční zpráva. Rok 2017 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2017 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2017 Vypracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace Most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Nadrazní ˇ 111 27031161 Stara Paka 507 91 Název a sídlo účetní jednotky Sportem proti barieram,

Více

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 50/00 Sb. k..05 ( v celých tis. Kč) IČO 77 Název účetní jednotky Bludiště z.s. Dr. M. Horákové 0/5 60 0 Karovy Vary účtu Název ukazatele Činnost

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/02 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 30616 Podací číslo: 1076084632 Heslo zjištění stavu: 374db858 Stav podání: podáno 3 1 1 2 2 0

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek le vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky LUNARIA 46365 A K T I V A A Dlouhodobý majetek celkem

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 14RozvahaNev.pdf ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) A. I. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA (BILANCE) k

ROZVAHA (BILANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 Název účetní jednotky (v celých tis. Kč) Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové IČO Černá 646/9

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 Výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... 31.12.2015 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 (v tisících Kč)

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2014 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2014 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 2938800 Rok: 201 Dne: 19.0201 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

sq/ jy'; .5'S2 -6'13, -!tb J,(1 .J6 Cj - fp} --?'?53 /j'cťo ,-,:;q'í~ .- ~S;) ,) :-j 1jS{.7 AKTIVA én' -,, řádku až 9

sq/ jy'; .5'S2 -6'13, -!tb J,(1 .J6 Cj - fp} --?'?53 /j'cťo ,-,:;q'í~ .- ~S;) ,) :-j 1jS{.7 AKTIVA én' -,, řádku až 9 AKTIVA A. Dlouhodobý I. Dlouhodobý nehmotný 2 + 10 + 21 + 29 3 až 9 Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu řádku dni účel. období dni účel. období 1 /j'cťo én' 2 0~ 62,) :-j 62 J,(1 jy';.j6 Cj.5'S2 1jS{.7

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva Ars Brunensis, z. s. Franzova 7, Brno, ČR Tel.:

Výroční zpráva Ars Brunensis, z. s. Franzova 7, Brno, ČR Tel.: Ars Brunensis, z. s. Franzova 7, 614 00 Brno, ČR Tel.: +420 775 119 634 E-mail: info@arsbrunensis.cz www.arsbrunensis.cz Výroční zpráva 2016 Ars Brunensis Ars Brunensis, z. s. Franzova 7, 614 00 Brno,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 24 až 62 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Modrý klíč o.p.s. k Smolkova 567/2 (tis. Kč) IČ: Označ. AKTIVA 2017 Stav k prvnímu dni účetního období

Modrý klíč o.p.s. k Smolkova 567/2 (tis. Kč) IČ: Označ. AKTIVA 2017 Stav k prvnímu dni účetního období ROZVAHA Modrý klíč o.p.s. k 31.12.2017 Smolkova 567/2 (tis. Kč) IČ: 29 139 376 Označ. AKTIVA 2017 Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 67

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. Strana nezávislosti České republiky. Hradčanské náměstí 61/ v tisících Kč A K T I V A

ROZVAHA. Strana nezávislosti České republiky. Hradčanské náměstí 61/ v tisících Kč A K T I V A ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 7........ ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky IČ v tisících Kč 0 5 9 8 9 1 7 5 Sídlo nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SENIO ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SENIO ZA ROK 2014 1. Činnost NADACE SENIO v roce 2014: VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SENIO ZA ROK 2014 - projednala a schválila roční uzávěrku hospodaření NADACE SENIO, které předcházelo provedení revize včetně Revizní zprávy,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

==; , ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací. 12/ Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s.

==; , ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací. 12/ Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. 100.-., o L.:J ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: IČO: Název: 12/2013 274466 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. řádná r71 Imimořádná O Imezitimní D.typ závěrky označte X ~ Sestavená

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč )

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva Spolku Slezský Hrádeček 2016

Výroční zpráva Spolku Slezský Hrádeček 2016 Výroční zpráva Spolku Slezský Hrádeček 2016 Provozovatel Lesní školy a školky Hrádeček Slezský Hrádeček IČ: 02796368 Hrádek 167, 739 97 www.hradecek.com Cíle Spolku Slezský Hrádeček: Jsme spolek (založen

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva

Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Rozvaha v úplném rozsahu Výsledovka Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výsledovka zkr Rozvaha základní Název účtu Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář Číslo Formulář

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu

ROZVAHA. Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČ 48136841 Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

Poskytovatel ,00

Poskytovatel ,00 1a.1 - rok 2013 Poskytovatel UZ 98008 135 239,20 98071 135 500,00 90001 2 442,78 15319 46 412,80 13234 34053 - akti Multim 39 000,00 34070 150 000,00 34070 34070 50 000,00 Kniha Kunovice v 00020 14004

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2017 (v celých tis. Kč) IČO 22748199 Název a sídlo účetní jednotky "Halda, z. s." V. Burgra 136 Kladno

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

1) Obecné informace o spolku 2. 2) Základní účel a hlavní činnost TJ ZD Kovářov 2. 3) Struktura organizace 2. 4) Členská základna 3

1) Obecné informace o spolku 2. 2) Základní účel a hlavní činnost TJ ZD Kovářov 2. 3) Struktura organizace 2. 4) Členská základna 3 TJ ZD Kovářov, z.s. Email: tjzdkovarov@seznam.cz Kovářov 63 Bankovní spojení: 641745379/0800 39855 Kovářov IČO: 48257061 ID FAČR: 314017 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna

Více

Výroční zpráva PLUS 50 z.ú. rok 2017

Výroční zpráva PLUS 50 z.ú. rok 2017 Výroční zpráva PLUS 50 z.ú. rok 2017 Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2017 31.12. 2017 na základě vyhodnocení činnosti PLUS 50 z.ú. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from   to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 2. Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka k 31. 12. 2016 byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/00 Sb. ve znění pozdějších R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: v Kč

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Sestaveno k: v Kč I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 970 675,90 50 6,00 5 60 0,90 6 6 00,90 II. Dlouhodobý hmotný majetek 960 5 960,96 56 0 6,6 90 7 7,80 858 9 790,65 III. Dlouhodobý finanční majetek 5 5 0,7 0,00 5 5 0,7

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více