Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2018 ze dne ) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Zasedání ZM zahájil místostarosta Macoun, který také povede celé jednání. Přítomni: 14 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) Nepřítomni: 0 Omluveni: 3 (Klouček, Mgr. Krčmářová, MUDr. Čepelík) Volba návrhové komise Ing. Pavel Janeček Pro: 13 Zdržel se: 1 (Ing. Janeček) Mgr. Milan Petráš Pro: 13 Zdržel se: 1 (Mgr. Petráš) Volba ověřovatelů zápisu: Bc. Jana Křížková Pro: 13 Zdržel se: 1 (Bc. Křížková) Vladimír Fišer Pro: 13 Zdržel se: 1 (Fišer) 2) Odsouhlasení programu 3) Návrh ZM č. 16/2018 Návrh obecně závazné vyhlášky města Kosmonosy č. 1/2018 o nočním klidu 4) Návrh ZM č. 17/2018 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1578/175 v k. ú. Kosmonosy 5) Návrh ZM č. 18/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Muzejní spolek Kosmonosy, z. s.) 6) Návrh ZM č. 19/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Klub turistů Kosmonosy) 7) Návrh ZM č. 20/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (SH ČMS SDH Kosmonosy) 8) Návrh ZM č. 21/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (SK Kosmonosy, z. s.) 9) Návrh ZM č. 22/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Klub biatlonu Trefa, p. s.) 10) Návrh ZM č. 23/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (KK Kosmonosy, z. s.) 11) Návrh č. 24/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (TJ Sokol Kosmonosy, z. s.) 12) Návrh č. 25/2018 Návrh rozpočtového opatření č ) Návrh č. 26/2018 Návrh rozpočtového opatření č ) Návrh č. 27/2018 Založení obchodní společnosti 15) Návrh č. 28/2018 Prodej pozemku (manželé B.) 1

2 16) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky 17) Informace starosty 18) Interpelace zastupitelů 19) Diskuse 20) Závěr 2) Odsouhlasení programu Hlasování o programu zasedání: Pro: 14 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) Program zasedání byl schválen. 3) Návrh ZM č. 16/2018 Návrh obecně závazné vyhlášky města Kosmonosy č. 1/2018 o nočním klidu Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne pod poř. č. 92/2018 a doporučuje ke schválení. schvaluje návrh OZV 1/2018 o nočním klidu. Pro: 14 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) 4) Návrh ZM č. 17/2018 Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1578/175 v k. ú. Kosmonosy (Ing. arch. Z. K.) Dne Z. K., bytem Kosmonosy podal žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1578/175 v k. ú. Kosmonosy ve vlastnictví města Kosmonosy o výměře cca 20 m 2. Dle sdělení žadatele je v současné době tato část pozemku využívána jako příjezdová komunikace k vlastnímu pozemku p. č. 1578/66, na kterém je umístěna garáž a rozestavěný rodinný dům (viz grafická příloha). Jako důvod žadatel uvádí posunutí a zvětšení stávající vjezdové brány a branky a zvětšení manipulačního prostoru před garáží. Stanovisko správního odboru: Pozemek p. č. 1578/175, ze kterého je požadována oddělit část 20 m 2 je zařazen jako místní komunikace III. třídy s průměrnou šířkou 6,5 m. Po oddělení této části se komunikace zúží a v nejužším místě bude mít šířku max. 5 m. 2

3 Upozorňujeme na riziko vytvoření precedentu, a to nejen v této lokalitě pro další žadatele o zvětšení příjezdového prostoru ke své nemovitosti. Vzhledem k nárůstu počtu vozidel na jednu bytovou jednotku a odstavování vozidel nejen na vlastních pozemcích, tj. na komunikacích, není účelné průjezdnost těchto komunikací zužovat. Stanovisko právníka: Podle ust. 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je místní komunikace veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Ust. 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích stanoví, že vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Zastupitelstvo města již v minulosti několikrát projednávalo žádosti fyzických osob o odkoupení místních komunikací (či jejich částí) viz několikrát zamítnutá žádost Petra Cihláře o odkoupení části pozemku p.č. 1593/1 v kat. území Kosmonosy (jedná se o ulici Okružní) a dále zamítnutá žádost Ing. Zdeňka Čežíka, Mgr. Hany Čežíkové, Martina Štýblera, Ing. Jany Vimrové, Ing. Miloslava Pískače, Ilony Pískačové a Ing. Andrey Štýblerové o odkoupení pozemku p. č. 615, který slouží jako přístupová cesta k rodinným domům žadatelů a v platné ÚPD města veden jako veřejně prospěšná stavba komunikace. Rada města Kosmonosy návrh projednala na svém zasedání dne s nesouhlasným stanoviskem k záměru prodeje části pozemku p.č.1578/175 o výměře cca 20 m 2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v kat. území a obci Kosmonosy, do vlastnictví Ing. arch. Z. K., bytem Kosmonosy. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1578/175 o výměře cca 20 m 2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) v kat. území a obci Kosmonosy, vyznačeném ve snímku katastrální mapy, který je přílohou tohoto usnesení, do vlastnictví Ing. arch. Z. K., bytem Kosmonosy. Starosta sděluje důvody, proč nelze vyhovět žádosti. Jedná se o rozpor se zákonem, kdy nelze odprodávat pozemky vedené jako komunikace. Pro: 13 (Macoun, Ing. Müller, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) Zdržel se: 1 (Ing. Janeček) 5) Návrh ZM č. 18/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Muzejní spolek Kosmonosy, z. s.) Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek, se sídlem Stakorská 90/7, Kosmonosy, IČO , žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z následujících dotačních programů: 1) dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2018 ve výši ,-- Kč na 100 % pokrytí provozních výdajů spojených s péčí a správou muzejního fondu a výstavní a publikační činností 2) individuální dotace ve výši ,-- Kč na 100 % pokrytí provozních výdajů spojených s pořádáním akce KOSMONOŠTÍ PIARISTÉ 330 LET drama vědění a zbožné vznešenosti Žádost byla projednána VŠKS a doporučena ke schválení v požadované výši. Současně předkládáme návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,-- Kč spolku Muzejní spolek Kosmonosy. Stanovisko EO: Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích je poskytování dotací nad ,- Kč a schvalování veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí v pravomoci zastupitelstva města. 3

4 Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. I. schvaluje spolku Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek, se sídlem Stakorská 90/7, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje kultury v roce 2018 ve výši ,- Kč na pokrytí provozních výdajů spojených spojených s péčí a správou muzejního fondu a výstavní a publikační činností II. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek, se sídlem Stakorská 90/7, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení III. schvaluje spolku Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek, se sídlem Stakorská 90/7, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 v režimu individuálních dotací ve výši ,- Kč na pokrytí provozních výdajů spojených s pořádáním akce KOSMONOŠTÍ PIARISTÉ 330 LET drama vědění a zbožné vznešenosti IV. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 14/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem Muzejní spolek Kosmonosy, zapsaný spolek, se sídlem Stakorská 90/7, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení V. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. Mgr. Petráš, jako předseda výboru VŠKS, který projednával všechny žádosti o dotace, informuje o tom, jak projednávání probíhala a za celý výbor doporučuje předložené žádosti schválit. Pro: 14 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) 6) Návrh ZM č. 19/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Klub turistů Kosmonosy) Spolek Klub turistů Kosmonosy, se sídlem Kosmonosy, Opolského 59, IČO , žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z následujících dotačních programů: 1) dotační program Podpora rozvoje kultury v roce 2018 ve výši ,-- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním vlakového výletu do FILM LEGENDS muzea v Poděbradech, vlakového výletu na zámek v Zákupech a autobusového zájezdu na zámek ve Škvorci a prohlídku kostela Sv. Mikuláše v Praze. Žádost projednal VŠKS a z důvodu nižší kvality projektu, ekonomických parametrů a nedostatku finančních prostředků v dotačním programu doporučuje schválit dotaci ve výši ,- Kč. 2) dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 ve výši ,-- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním akce Dětský den. 4

5 Žádost projednal VŠKS a doporučil ke schválení v požadované výši. Součástí materiálu jsou návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,-- Kč spolku Klub turistů Kosmonosy. Stanovisko odboru: O poskytování dotací v případě, že součet všech žádostí podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší částku ,- Kč, rozhoduje zastupitelstvo města. Schvalování žádostí o dotace a veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí bude postoupeno zastupitelstvu města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. I. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje kultury v roce 2018 ve výši ,- Kč spolku Klub turistů Kosmonosy, se sídlem Kosmonosy, Opolského 59, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním vlakového výletu do FILM LEGENDS muzea v Poděbradech a na zámek v Zákupech, autobusového zájezdu na zámek ve Škvorci a prohlídku kostela Sv. Mikuláše v Praze. II. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 15/2018 o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč z rozpočtu města spolku Klub turistů Kosmonosy, se sídlem Kosmonosy, Opolského 59, IČO , ve znění přílohy tohoto návrhu III. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 s dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 ve výši ,-- Kč spolku Klub turistů Kosmonosy, se sídlem Kosmonosy, Opolského 59, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním akce Dětský den IV. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 16/2018 o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč z rozpočtu města spolku Klub turistů Kosmonosy, se sídlem Kosmonosy, Opolského 59, IČO , ve znění přílohy tohoto návrhu V. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. Pro: 12 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš) Zdržel se: 2 (Vaněk, Mgr. Pekařová) 7) Návrh ZM č. 20/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (SH ČMS SDH Kosmonosy) Pobočný spolek SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO žádá o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z následujících dotačních programů: 1) z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 a to následovně: ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním materiálního vybavení, mobility a startovních poplatků mládežnických družstev na soutěžní utkání a pravidelné soustředění dětí na horách 5.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním akce Hry hasičské mládeže 5.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním Memoriálu K. Sprostého v požárním útoku mladých hasičů 5

6 2) z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním XXIV. ročníku Memoriálu J. Ryse v požárním sportu 3) individuální dotace ve výši ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s víkendovou návštěvou hasičů z družebního okresu Zwickau z Německa spojenou s tematickým sportovním dnem na řece Sázavě Žádosti byly projednány VŠKS a vyjma dotace v požadované výši ,-- Kč, kde výbor snížil požadavek na 70 % celkových uznatelných nákladů tj ,- Kč, doporučeny ke schválení v požadované výši. Součástí materiálu jsou návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy. Stanovisko odboru: O poskytování dotací v případě, že součet všech žádostí podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší částku ,- Kč, rozhoduje zastupitelstvo města. Schvalování žádostí o dotace a veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí bude postoupeno zastupitelstvu města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. I. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 ve výši ,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených se zajištěním materiálního vybavení, mobility a startovních poplatků mládežnických družstev na soutěžní utkání a pravidelné soustředění dětí na horách II. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 17/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a pobočným spolem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, na poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, ve znění přílohy tohoto návrhu III. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním akce Hry hasičské mládeže IV. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 18/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a pobočným spolem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, na poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč, ve znění přílohy tohoto návrhu V. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním Memoriálu K. Sprostého v požárním útoku mladých hasičů VI. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 19/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a pobočným spolem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, na poskytnutí dotace ve výši 5.000,-- Kč, ve znění přílohy tohoto návrhu VII. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO 6

7 , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním XXIV. ročníku Memoriálu J. Ryse v požárním sportu VIII. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 20/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a pobočným spolem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, na poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, ve znění přílohy tohoto návrhu IX. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 v režimu individuálních dotací ve výši ,- Kč pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s víkendovou návštěvou hasičů z družebního okresu Zwickau z Německa a uspořádáním tematického sportovního dne na řece Sázavě v roce 2018 X. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 21/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a pobočným spolem SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, se sídlem Linhartova 1025, Kosmonosy, na poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, ve znění přílohy tohoto návrhu XI. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. V 18:25 přišel MUDr. Čepelík. Je přítomno 15 zastupitelů. Pro: 15 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík) 8) Návrh ZM č. 21/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (SK Kosmonosy, z. s.) Spolek Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , žádá o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z následujících dotačních programů: 1) dotační program Podpora rozvoje sportu v roce ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů na pořízení sportovního vybavení v jednotlivé položce do výše 40 tis. Kč, pronájmu sportovních zařízení mimo území města, soustředění mládežnických družstev, na dopravu a zajištění účasti mládežnických družstev na mistrovských utkáních a turnajích v rámci kraje Žádost projednal VŠKS a z důvodu poměru k celkovým nákladům projetu a nedostatku finančních prostředků v programu doporučil dotaci ve výši ,- Kč 2) dotační program Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů na pořádání akce Dětský den Žádost projednal VŠKS a doporučil ke schválení v požadované výši. 3) dotační program Podpora rozvoje kultury v roce ,- Kč na pořádání kulturních akcí v areálu městského sportoviště (Čarodějnice, večer s hudební produkcí, hudební večery s kulturním vystoupením) Žádost projednal VŠKS a z důvodu nižší kvality projektu a ekonomických parametrů a nedostatku finančních prostředků v programu doporučil dotaci ve výši ,- Kč. Součástí materiálu jsou návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,- Kč doporučené VŠKS spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s.. 7

8 Stanovisko EO: Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích je poskytování dotací nad ,- Kč a schvalování veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí v pravomoci zastupitelstva města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. I. schvaluje spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů na pořízení sportovního vybavení v jednotlivé položce do výše 40 tis. Kč, pronájmu sportovních zařízení mimo území města, soustředění mládežnických družstev, na dopravu a zajištění účasti mládežnických družstev na mistrovských utkáních a turnajích v rámci kraje II. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy. 22/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení III. schvaluje spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s pořádáním akce Dětský den IV. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 23/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení V. schvaluje spolku Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje kultury v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s pořádáním kulturních akcí v areálu městského sportoviště (pálení čarodějnic pro děti, večer s hudební produkcí, hudební večery s možností vystoupení kulturních sdružení) VI. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 24/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem Sportovní klub Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení VII. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. V 18:25 přišla Mgr. Krčmářová. Je přítomno 16 zastupitelů. Zastupitel Christov vznáší dotaz, proč má být pro SK Kosmonosy schválena dotace z programu Podpora rozvoje kultury v roce 2018 když se jedná o spolek zaměřený na sport. Mgr. Petráš objasňuje, jak jsou dotace přerozdělovány, jaké jsou podmínky pro žádost, pro splnění a upozorňuje, že pokud nejsou peníze použity na akce, na které byly poskytnuty, spolek je musí vrátit. Zastupitelé diskutují o spolcích a akcích, které pořádají (zda sportovní, kulturní, apod.) 8

9 Zastupitel Christov vznáší protinávrh: Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a vypouští z usnesení odstavec V. schválení dotace spolku SK Kosmonosy z.s., z dotačního programu Podpora rozvoje kultury v roce Ing. Janeček nechává hlasovat o protinávrhu pana Christova. Hlasování o protinávrhu zastupitele Christova: Pro: 1 (Christov) Proti: 15 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová) Protinávrh nebyl schválen. Místostarosta nechává hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo: Pro: 15 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová) Proti: 1 (Christov) 9) Návrh ZM č. 22/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (Klub biatlonu Trefa, p. s.) Pobočný spolek Klub biatlonu Trefa, p.s., se sídlem Jizerská 916, Kosmonosy, IČO žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením sportovního vybavení v jednotlivé položce do výše 40 tis. Kč, pronájmem sportovních zařízení a zařízení potřebných k provozu klubu, se soustředěním mládežnických družstev, zajištěním účasti mládežnických družstev na závodech. Žádost projednal VŠKS a z důvodu nedostatku finančních prostředků v dotačním programu a poměru požadavku k členské základně doporučuje schválit dotaci ve výši ,- Kč. Součástí materiálu je návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,- Kč pobočnému spolku Klub biatlonu Trefa, p.s.. Stanovisko odboru: Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích je poskytování dotací nad ,- Kč a schvalování veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí v pravomoci zastupitelstva města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. 9

10 I. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč pobočnému spolku Klub biatlonu Trefa, p.s., se sídlem Jizerská 916, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořízením sportovního vybavení v jednotlivé položce do výše 40 tis. Kč, pronájmem sportovních zařízení a zařízení potřebných k provozu klubu, se soustředěním mládežnických družstev, zajištěním účasti mládežnických družstev na závodech. II. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 25/2018 o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč z rozpočtu města pobočnému spolku Klub biatlonu Trefa, p.s., se sídlem Jizerská 916, Kosmonosy, IČO , ve znění přílohy tohoto návrhu III. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy dle tohoto usnesení. Pro: 16 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Ing. Blecha, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová) 10) Návrh ZM č. 23/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (KK Kosmonosy, z. s.) Spolek KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO žádá o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z následujících dotačních programů: 1) dotační program Podpora rozvoje sportu v roce ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na mistrovské kuželkářské ligové a krajské zápasy hráčů KK Kosmonosy ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s opravou nefunkční komunikace řídícího počítače s jednotlivými dráhami 2) Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládež a vzdělávání v roce ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním sportovního letního pobytu dětí a mládeže ,- Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním turnaje Pojizerský pohár mládeže Žádosti projednal VŠKS a doporučil ke schválení v požadované výši. Součástí materiálu jsou návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,- Kč spolku KK Kosmonosy, z.s.. Stanovisko odboru: O poskytování dotací v případě, že součet všech žádostí podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší částku ,- Kč rozhoduje zastupitelstvo města. Schvalování žádostí o dotace a veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí bude postoupeno zastupitelstvu města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. 10

11 I. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč spolku KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s dopravou na mistrovské kuželkářské ligové a krajské zápasy hráčů KK Kosmonosy II. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 26/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení III. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč spolku KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s opravou nefunkční komunikace řídícího počítače s jednotlivými dráhami IV. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 27/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení V. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládeže a vzdělávání v roce 2018 ve výši ,- Kč spolku KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním sportovního letního pobytu dětí a mládeže VI. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 28/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení VII. schvaluje dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje aktivit pro děti a mládeže a vzdělávání v roce 2018 ve výši ,- Kč spolku KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na částečnou úhradu výdajů spojených s pořádáním turnaje Pojizerský pohár mládeže VIII. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 29/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem KK Kosmonosy, z.s., se sídlem Hradišťská 850, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení IX. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. Ing. Blecha opustil jednání. Je přítomno 15 zastupitelů. Pro: 15 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová) 11

12 11) Návrh č. 24/2018 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 (TJ Sokol Kosmonosy, z. s.) Spolek TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018, a to následovně: ,- Kč příspěvek na nájemné tělovýchovných zařízení v Mladé Boleslavi a Debři nad Jizerou ,- Kč na startovné na Národním šampionátu mažoretek a twirlerek ČR a dalších postupových soutěží na území ČR v roce ,- Kč příspěvek na dopravu na Oblastní soutěž Národního šampionátu mažoretek ČR v Benešově ,- Kč úhrada části nájemného za využití sportovních zařízení na území města (oddíl stolního tenisu TJ Sokol) ,- Kč příspěvek na letní soustředění mažoretek v objektu Janovská, o.p.s., Janov nad Nisou ,- Kč příspěvek na dopravu a ubytování na Mistrovství světa v twirlingu v Lillehammeru - Norsko Žádosti byly projednány VŠKS a doporučeny ke schválení v požadované výši. Součástí materiálu jsou návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků rozpočtu města v celkové výši ,- Kč spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s.. Stanovisko EO: O poskytování dotací v případě, že součet všech žádostí podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší částku ,- Kč, rozhoduje zastupitelstvo města. Schvalování žádostí o dotace a veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí bude postoupeno zastupitelstvu města. Vyúčtování dotací poskytnutých spolku z rozpočtu města v roce 2017 bylo předloženo v termínu. Na základě provedené administrativní kontroly nebylo shledáno pochybení ve vyúčtování. Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. Rada města Kosmonosy projednala předloženou zprávu a I. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s úhradou nájemného v tělocvičných zařízeních v Mladé Boleslavi a Debři nad Jizerou II. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 30/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení III. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených se startovným na Národním šampionátu mažoretek a twirlerek ČR a na dalších postupových soutěžích na území ČR v roce 2018 IV. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 31/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení V. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši 6.000,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s dopravou na Oblastní soutěž Národního šampionátu mažoretek ČR v Benešově 12

13 VI. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 32/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení VII. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s úhradou nájemného za využití sportovních zařízení na území města VIII. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 33/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení IX. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s pořádáním letního soustředění mažoretek v objektu Janovská, o.p.s., Janov nad Nisou X. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 34/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení XI. schvaluje spolku TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , dotaci z rozpočtu města Kosmonosy v roce 2018 z dotačního programu Podpora rozvoje sportu v roce 2018 ve výši ,- Kč na částečné pokrytí provozních výdajů spojených s dopravou a ubytováním na Mistrovství světa v twirlingu v Lillehammeru v Norsku XII. souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 35/2018 mezi Městem Kosmonosy, se sídlem Debřská 223, Kosmonosy a spolkem TJ Sokol Kosmonosy, z.s., se sídlem Debřská 223/1, Kosmonosy, IČO , na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč, ve znění přílohy tohoto usnesení XIII. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv dle tohoto usnesení. Ing. Blecha se vrátil na jednání. Je přítomno 16 zastupitelů. Pro: 16 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová, Ing. Blecha) 13

14 12) Návrh č. 25/2018 Návrh rozpočtového opatření č. 10 Na základě požadavku správního odboru předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu schváleného na rok 2018 na rozpočtování investičních prostředků v kapitole Sportovní zařízení v majetku obce na pořízení zahradního domku na sportovní hřiště v Horních Stakorách. Financování se uskuteční převodem finančních prostředků v rámci kapitoly. Návrh rozpočtového opatření č. 10: Výdaje: 003/3412/ ,-- Kč převod finančních prostředků 001/3412/ ,-- Kč převod finančních prostředků 003/3412/ ,-- Kč pořízení zahradního domku Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 10 na pořízení zahradního domku na sportovní hřiště v Horních Stakorách. Pro: 16 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová, Ing. Blecha) 13) Návrh č. 26/2018 Návrh rozpočtového opatření č Důvodová zpráva: Na základě požadavku správního odboru předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 11 rozpočtu schváleného na rok 2018 na navýšení rozpočtovaných provozních prostředků v kapitole Zachování a obnova kulturních památek na stavební opravy ambitů, střechy a fasády Lorety. Financování se uskuteční se zůstatku finančních prostředků na běžných účtech z let minulých. Návrh rozpočtového opatření č. 11: Výdaje: 3322/ , ,-- Kč navýšení výdajů na Loretu Financování: , ,-- Kč snížení stavu fin. prostředků na BÚ Na základě požadavku správního odboru předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu schváleného na rok 2018 na rozpočtování investičních prostředků v kapitole Silnice na úpravu terénu na jihozápadní straně zámku. Financování se uskuteční se zůstatku finančních prostředků na běžných účtech z let minulých. Návrh rozpočtového opatření č. 12: Výdaje: 2212/ , ,-- Kč navýšení fin. prostředků v kapitole Silnice Financování: , ,-- Kč snížení stavu fin. prostředků na BÚ Na základě požadavku vedení města předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 13 rozpočtu schváleného na rok 2018 na rozpočtování provozních prostředků v kapitole Vnitřní správa na nastavení procesů GDPR včetně zajištění služby externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů. Financování se uskuteční se zvýšených příjmů z DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků. 14

15 Návrh rozpočtového opatření č. 13: Příjmy: ,-- Kč příjmy z DPFO ze závislé činnosti Výdaje: 6171/ ,-- Kč navýšení výdajů na GDPR Rada města návrh projednala dne a doporučuje ke schválení. I. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 11 na navýšení rozpočtovaných provozních prostředků v kapitole Zachování a obnova kulturních památek na stavební opravy ambitů, střechy a fasády Lorety II. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12 na rozpočtování investičních prostředků v kapitole Silnice na úpravu terénu na jihozápadní straně zámku III. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 13 na rozpočtování provozních prostředků v kapitole Vnitřní správa na nastavení procesů GDPR včetně zajištění služby externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů Pro: 16 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Mgr. Boubín, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová, Ing. Blecha) Návrh byl přijat 14) Návrh č. 27/2018 Založení obchodní společnosti Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města je v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. V souladu s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) a 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je obec oprávněna zakládat společnosti a to za účelem plnění úkolů nebo hospodářského využívání svého majetku. Podle požadavku vedení města, předkládá se k projednání založení společnosti s ručením omezeným, jejíž hlavní činností bude poskytování služeb spojených se správou vybraného městského majetku a výstavbou a následným provozem a správou sportovní haly. K založení společnosti je třeba nejprve schválit znění zakladatelské listiny v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, která je předkládána ke schválení. Součástí zakladatelské listiny je obchodní firma, určení výše základního kapitálu, sídlo obchodní korporace, osoby jednatelů a jiné skutečnosti upravované obvykle zakladatelskou listinou, s tím, že důraz je kladen na transparentnost obchodní korporace s ohledem na plnění veřejného zájmu. Prvními jednateli společnosti jsou v zakladatelské listině určeni: Ing. Jiří Müller, PharmDr. Eduard Masarčík, Mgr. Petr Boubín. Dozorčí rada nové společnosti je navržena ve složení: Mgr. Markéta Pekařová, Miroslav Štěpánek, Martin Macoun. Stanovisko EO: Operace není v rozpočtu schváleném na rok 2018, předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 14. Financování se uskuteční se zvýšených příjmů z DPH: Návrh rozpočtového opatření č. 14: Příjmy: ,- Kč zvýšené příjmy z DPH Výdaje: 15

16 002/3639/ ,- Kč nákup majetkových podílů s. r. o. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. I. schvaluje 1) založení nové obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí města Kosmonosy Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o. 2) zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o. 3) návrh rozpočtového opatření č. 14 rozpočtu schváleného na rok 2018 na vklad zakládajícího kapitálu do obchodní společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o. II. pověřuje Ing. Jiřího Müllera, starostu města, k provedení veškerých nezbytných právních korků k založení obchodní společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy s. r. o., zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a dalších listin. Zastupitelé diskutují o tom, co založení společnosti přinese městu výhody nevýhody. Mgr. Pekařová žádá, aby nebyla uvedena v žádném orgánu společnosti města. Dále upozorňuje na to, že pokud funkci Valné hromady bude plnit Rada města, tak Zastupitelstvo města, jako nejvyšší orgán města, ztratí kontrolu nad realizací projektů. Starosta vznáší protinávrh: Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a odkládá projednání návrhu č. 27/2018 na příští jednání zastupitelstva města a pověřuje projednáním návrhu Finanční výbor. Hlasování o protinávrhu starosty města: Pro: 13 (Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, Mgr. Krčmářová, Ing. Blecha) Proti: 1 (Macoun) Zdržel se: 2 (Mgr. Boubín, MUDr. Čepelík) Protinávrh starosty byl přijat. Mgr. Boubín opustil jednání. Je přítomno 15 zastupitelů. 15) Návrh č. 28/2018 Prodej pozemku (manželé B.) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města Kosmonosy na svém zasedání dne , usnesením č. 70/2017, schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1752/5 (ost. plocha, silnice) o výměře cca 15 m 2 v kat. území a obci Kosmonosy, vyznačené ve snímku z katastrální mapy, který je přílohou tohoto usnesení, manželům Ing. P. B. a Mgr. P. B., oba bytem Kosmonosy, za cenu 500,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje (tj. nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení) s tím, že zpracování geometrického plánu zajistí žadatelé sami vlastním nákladem. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na úřední desce MÚ od do Žádné připomínky k záměru nebyly doručeny. Dne byla městu doručena jediná nabídka na odkoupení pozemku, a to nabídka manželů B., 16

17 kteří za předmětnou část pozemku nabídli částku 501,-Kč / m 2 s tím, že uhradí i náklady na technické zabezpečení prodeje a geometrický plán vyhotoví na vlastní náklad. EO: Dle výkladu GFŘ prvním správním úkonem k posouzení, zda pozemek je stavební ve smyslu zákona o DPH je již schválení územního plánu tedy prodej pozemku v lokalitě určeném územním plánem k zastavění je již prodejem stavebního pozemku, pokud netvoří funkční celek se stavbou. Dle posouzení a konzultace s předkladatelkou návrhu tento pozemek již byl užíván žadatelem a sloužil k obsluze RD (vjezd na pozemek). RD je starší 5-ti let, tzn. pro účely zákona o DPH, prodej předmětného pozemku bude osvobozen od DPH. Rada města návrh projednala na svém zasedání dne se souhlasným stanoviskem. schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku p. č. 1752/52 dle GP č /2017 (vyhotoveným P. Š., IČO: , Mnichovo Hradiště a ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. K. M. dne , pod č. 191/2018 se souhlasem příslušného katastrálního úřadu ze dne č. PGP-579/ (GP je přílohou tohoto usnesení) ost. plocha, jiná plocha o výměře 14 m 2 v kat. území a obci Kosmonosy (odděl. z pozemku p. č. 1752/5), ve vlastnictví města Kosmonosy, manželům Ing. P. B. a Mgr. P. B.,, oba bytem Kosmonosy, za cenu 501,- Kč / m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje (tj. nákladů na správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení vkladového řízení ve výši Kč). Pro: 15 (Macoun, Ing. Müller, Ing. Janeček, Christov, Štěpánek, Mgr. Pekařová, Svárovský, Bc. Křížková, Fišer, Vaněk, PharmDr. Masarčík, Mgr. Petráš, MUDr. Čepelík, Mgr. Krčmářová, Ing. Blecha) Návrh byl přijat Mgr. Boubín se vrátil na jednání. Je přítomno 16 zastupitelů. 16) Záležitosti vzniklé po odeslání pozvánky / 17) Informace starosty Místostarosta sděluje zastupitelům, že firma jenž dokončila rekonstrukci Šmaku, pozvala zastupitelé na prohlídku. Termín , ve 13 hodin. Starosta informuje o jednání ŠKODA AUTO a vlády, za účasti zástupců Mladé Boleslavi a Kosmonos a Středočeského kraje. - ŠKODA AUTO a. s. založila fond pro rozvoj infrastruktury v regionu, do kterého vložila 30 milionů euro - město se bude snažit využít těchto zdrojů pro realizaci projektů v oblastech o bezpečné město o kvalitní školství 17

18 o sport a relaxace o služby pro občany Starosta sděluje zastupitelům, proč bylo zrušeno výběrové řízení na herní prvky na koupaliště. V tuto chvíli je již vypsáno nové výběrové řízení. Dále informuje o postupu v realizaci sportovní haly. Město od projekční kanceláře již obdrželo rozpočet, do kterého zastupitelé mohou nahlédnout v kanceláři starosty města. Informuje, že celková suma činí 80 mil. Kč vč. DPH. 18) Interpelace zastupitelů / 19) Diskuse - Mgr. Petráš informuje zastupitele o zápise do ZŠ, který proběhl v měsíci dubnu a o počtu přijatých a nepřijatých dětí. - Zastupitel Christov se dotazuje k interpelaci z minulého jednání ZM, místostarosta Macoun jej upozorňuje, že interpelace byla podána na Městský úřad dne a že panu Christovovi bude na interpelaci odpovězeno. - MUDr. Čepelík, jako předseda Finančního výboru, žádá Mgr. Řípovou a Mgr. Pekařovou, aby se zúčastnili schůze Finančního výboru při projednávání k bodu ZM č. 27/2018 Založení obchodní společnosti a objasnili členům výboru vznik s. r. o. 20) Závěr Místostarosta ukončuje jednání ZM a děkuje přítomným. Jednání ZM skončilo: 19:48 hodin Zapsala: Lucie Šorejsová Ověřovatelé: Ing. Jiří Müller Martin Macoun.. Bc. Jana Křížková.. Vladimír Fišer V Kosmonosech dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2019 ze dne 24.4.2019 Návrh ZM č. 18/2019 Smlouva o vybudování veřejné infrastruktury (VINTEX s. r. o.) Zastupitelstvo města Kosmonosy projednalo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 Návrh ZM č. 20/2017 - Delegování zástupce akcionáře na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 ze dne 28. 03. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Přítomni: 10 (Ing. Müller, Macoun, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Ing. Janeček, Svárovský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:02 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 8/2017 ze dne 25. 10. 2017 Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Svárovský, Vaněk, Christov,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2017 ze dne 31. 5. 2017 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Ing. Janeček, Štěpánek, Christov, Ing. Blecha, Fišer, Mgr. Krčmářová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2018 ze dne 27. 06. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 9 (Macoun, Bc. Křížková, Ing. Müller, Mgr. Boubín, Ing. Blecha, Fišer, Christov,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 13/2018 ze dne 19. 4. 2018 Návrh č. 111/2018 Úprava terénu na jihozápadní straně zámku, úprava příjezdové cesty, vč. ozeleněných ploch technický stavební dozor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 2/2018 II. ze dne 19.12.2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:05 hodin Přítomni: 15 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Ing. Janeček, Ing. Zedník, Vais, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 II. ze dne 21. 11. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:09 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Bc. Křížková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:03 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2019 ze dne 30.01.2019 Přítomni: 11 (Ing. Müller, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Macoun, Mgr. Petráš, Bc. Křížková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:01 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 20.12. 2017 Přítomni: 10 (Macoun, Ing. Müller, Mgr. Petráš, Mgr. Krčmářová, Fišer, Ing. Blecha, Štěpánek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:08 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 6/2018 ze dne 19. 09. 2018 Přítomni: 13 (Macoun, Mgr. Boubín, Klouček, Ing. Blecha, Svárovský, Christov, Müller,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 10/2017 ze dne 23.3.2017 Návrh č. 78/2017- klidu Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kosmonosy č. 2/2017 o nočním Usnesení: Rada města Kosmonosy na svém zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne

Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne Usnesení z jednání RM č. 29/2019 ze dne 15.8.2019 Návrh č. 228/2019 Návrh OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí I. doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 4/2018 ze dne 30. 05. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:07 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Janeček, Mgr. Boubín, Štěpánek, Svárovský, Mgr.

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 13/2016 ze dne 13. 04. 2016 Začátek jednání v: 8.25 hodin Místo konání zasedání: Městský úřad Kosmonosy Přítomni: Ing. Jiří Müller, Martin Macoun, Ing. Pavel Janeček, Mgr.

Více

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne

Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne Usnesení z jednání Rady města Kosmonosy č. 24/2016 ze dne 27. 7. 2016 Návrh č. 234/2016 - Žádost o povolení rozšíření vjezdu na pozemek parc. č. 1341 P.M. Charvátce 72. Usnesení: Rada města Kosmonosy nesouhlasí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

starosty Bezúplatný převod pozemku parc. č. 255/17 v k. ú. Strančice do programu Zastupitelstva obce Strančice. Diskuse: Usnesení č. Z /1. při

starosty Bezúplatný převod pozemku parc. č. 255/17 v k. ú. Strančice do programu Zastupitelstva obce Strančice. Diskuse: Usnesení č. Z /1. při Zápis č. Z-18-01 ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 12. března 2018 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Přítomni: Ing. Ivana Fiedlerová, Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Karel Řepka st.,

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 8/2018 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 8/2018 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 8/2018 ze dne 15. 03. 2018 Návrh č. 339/2017 Návrh na odpověď vypořádání se společností DZ Therm s. r. o., v rámci akce Zateplení MŠ Kosmonosy tento návrh projednán

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:10 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Přítomni: 13 (MUDr. Čepelík, Bc. Křížková, Fišer, Ing. Blecha, Christov, Mgr. Pekařová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Přítomni: 13 (Ing. Müller, Macoun, Ing. Blecha, Bc. Křížková, Mgr. Krčmářová, Fišer, Christov,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:04 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2019 ze dne 28.8.2019 Přítomni: 11 (PharmDr. Masarčík, Macoun, Bc. Křížková, MUDr. Stegerová, Ing. Blecha, Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-21/2018 Datum jednání: 15.03.2018 3) Program jednání (USN-Z3-470/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání (498/NZ3/2018) 4. Volba

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 17.12.2018 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018

3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018 3. jednání ZM Březová dne 26. března 2018 USNESENÍ ze 3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.3.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Členové zastupitelstva 1.Volí: Návrhovou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/2019 ze dne 29.5.2019 1) Zasedání zahájeno v: 18:11 hodin Přítomni: 12 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, Mgr. Boubín, Ing. Zedník, Macoun, Nepřítomni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 Z 12/19 Z 13/19 Z 14/19 Z 15/19 Z 16/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města

Více

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele dnešního zápisu Petra Malého a Petra Schoře.

Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele dnešního zápisu Petra Malého a Petra Schoře. Z Á P I S z 5/2016 veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ BRÁNICE dne 22.12.2016 Přítomni: Kališ Zdeněk, Šimbera Marek, Ing. Káčerek Petr, Pexa Jiří, Holý Dušan, Malá Jana, Ing. Kříž Jiří, Holý Richard,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč

Zápis č. 8/2018. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Zápis č. 8/2018 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 18. prosince 2018 v zasedací města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 8. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2018 proběhlo v

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice

Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosovice Datum: 21. ledna 2019 Začátek: 17.30 hodin Místo: Zasedací místnost OÚ Rosovice Počet listů: 5 Zapisovatelka: Ověřovatelé: Jana Farová Vladimír Chadima,

Více

Usnesení z Rady města Kosmonosy č. 25/2015 ze dne

Usnesení z Rady města Kosmonosy č. 25/2015 ze dne Usnesení z Rady města Kosmonosy č. 25/2015 ze dne 29. 7. 2015 Návrh č. 274/2015 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města projednala předloženou zprávu a na základě vyjádření Sociální komise neschvaluje

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Rady města Kosmonosy č. 36/2017 ze dne 16.11.2017 Návrh č. 296/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 2020 Usnesení: Rada města Kosmonosy

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016 388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 13. zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod.

U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. U S N E S E N Í č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany konaného ve čtvrtek 21. března 2019 od 20,00 hod. v KD Svrčovec Zastupitelstvo obce 1. Vzalo na vědomí 1. Informace starosty o plnění

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 3. 2018 USNESENÍ č. 1/01-18 Z 1. Rozpočtové opatření č. 3/2018 navýšení příjmů na: pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 30. zasedání konaném dne 29. března 2018 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. 1. 2019 1 / 19 / ZM zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 8. 1. 2019 bez

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 22/3 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 19.3. 2015 (usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S č. 4 / 2018 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 4 / 2018 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 4 / 2018 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018 v 19:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.06.2017, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne 21.3.2019 Návrh č. 63/2019 Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy, I. etapa I.

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lipov konaného dne 24.11.2016 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lipov (dále též jako zastupitelstvo ) zahájil v 19.00 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 29 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 28.6.2018 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Ing. Macek Jan, Koukal Ladislav, Ing. Mastný Martin, Koukal Antonín, Vejmělková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Č.j.: 204/2019/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 12.3.2019 Přítomno: Nepřítomni: 14 zastupitelů MUDr. Roman Mrva (neomluven) Hosté: - Občanů: 10 občanů Program: 1. Zpráva

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice -. Slížany č. 2 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice -. Slížany č. 2 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice -. Slížany č. 2 konaného dne 12.12.2018 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 13 členů městského zastupitelstva

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 1

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 1 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 15.1.2018 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 1 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Šebková Helena, Staněk Radim, Vrábelová Kateřina, Havlová Marcela,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 25. 4. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Petr Brázda, Petr Jurica Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne 1) Zasedání zahájeno v: 18:03 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 3/2019 ze dne 27.03.2019 Přítomni: 13 (Ing. Müller, PharmDr. Masarčík, JUDr. Řípa, MUDr. Stegerová, Macoun, Bc. Křížková,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j.: Kyselka/237/17/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne

U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne U s n e s e n í z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 4. 2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Ad 3) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 20. 11. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

OBEC VILÉMOV. Program:

OBEC VILÉMOV. Program: OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Informace přijatých usneseních z 5. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.03.2019 v obřadní síni Obecního úřadu ve Vilémově OBEC VILÉMOV Program:

Více

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: 3.2.206 Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy:. Rozpočtové opatření č.

Více

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017

Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Jednání Rady města Broumov č. 85 ze dne 13. listopadu 2017 Přítomni: Omluven: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva Blažková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel So Zápis č. Z-17-03 ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19. června 2017 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel Soukup, Jiří Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Vladimír

Více