Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM)"

Transkript

1 Příloha č. 2 Město Žatec žádost o převzetí zřizovatelských funkcí (Kamarád-LORM) Příspěvková organizace Kamarád-LORM poskytuje celkem osm registrovaných sociálních služeb: 1. Chráněné bydlení identifikátor Krizová pomoc identifikátor Podpora samostatného bydlení identifikátor Sociálně terapeutické dílny identifikátor Týdenní stacionáře identifikátor Denní stacionáře identifikátor Domovy pro osoby se zdravotním postižením identifikátor Odlehčovací služby identifikátor Všechny služby poskytovatele Kamarád-LORM jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období , která byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/13Z/2018 ze dne (dále jen Základní síť ). Dvakrát ročně dochází k aktualizaci Základní sítě. První kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje aktualizace Základní sítě kraje na následující rok. Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace. Sociální služba chráněné bydlení je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách ) pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Kamarád-LORM poskytuje službu chráněné bydlení (ID ) cílové skupině, kterou tvoří osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením. Služba je poskytována od 18 let věku. Službu nelze poskytnout osobám se zrakovým postižením a osobám na vozíku (objekt není bezbariérový) a dále nelze službu poskytnout osobám, které potřebují celodenní ošetřovatelskou péči. Dle Základní sítě sociálních služeb má chráněné bydlení kapacitu 7 lůžek. Sociální služba krizová pomoc je dle zákona o sociálních službách terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Krizová pomoc poskytovatele Kamarád-LORM (ID ) poskytuje službu v pobytové formě cílové skupině, kterou tvoří osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením a osoby v krizi. Služba je poskytována dětem a mladým lidem od 3 do 26 let. Dle Základní sítě má krizová pomoc Kamarád-LORM kapacitu 1 lůžko. Sociální služba podpora samostatného bydlení je dle zákona o sociálních službách terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 1

2 chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podpora samostatného bydlení Kamarád-LORM (ID ) poskytuje služby osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením. Terénní služba je poskytovaná klientům od 18 let věku. Místní dostupnost je omezena na město v Žatec a obce vzdálené max. 20 km od Žatce. Stávající individuální okamžitá kapacita dle Základní sítě je 2. Sociálně terapeutické dílny jsou dle zákona o sociálních službách ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Sociálně terapeutické dílny Kamarád-LORM ( ) mají jako cílovou skupinu definovány osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s duševním onemocněním se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního stavu, s výjimkou osob s onemocněním v akutní fázi nebo regresi, osob závislých na návykových látkách, osob s projevy agrese a osob vyžadujících celodenní ošetřovatelskou péči), osoby s kombinovaným postižením (osoby s ukončeným základním vzděláním, s výjimkou osob, které vyžadují celodenní ošetřovatelskou péči, osob závislých na návykových látkách, osob s projevy agrese a osob s autismem, pokud nemají asistenta) a osoby s mentálním postižením. Služba sociálně terapeutická dílna je poskytována klientům od 16 do 60 let věku. Dle Základní sítě má služba stávající individuální kapacitu 3 a skupinovou 18/3 (s 18 klienty pracují 3 pracovníci v přímé péči současně). Zákon o sociálních službách uvádí, že v týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dle registru poskytovatelů sociálních služeb tvoří cílovou skupinu týdenního stacionáře poskytovatele Kamarád- LORM (ID ) osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením) a osoby s mentálním postižením. Služba je poskytována od 15 let věku (dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů), zařízení není bezbariérové. V Základní síti je uvedeno, že kapacita je 10 lůžek. V denních stacionářích se poskytují dle zákona o sociálních službách ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovatel Kamarád-LORM (ID ) zřizuje denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením) a pro osoby s mentálním postižením. Věková kategorie klientů je dle registru poskytovatelů sociálních služeb definována od 15 let věku. Stávající individuální okamžitá kapacita služby je 4. Dle zákona o sociálních službách se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domově pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Kamarád-LORM (ID ) jsou klienti osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením) a osoby s mentálním postižením. Služba je poskytována od 3 let věku. Základní síť uvádí, že kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením Kamarád-LORM je 18 lůžek. 2

3 Odlehčovací služby definuje zákon o sociálních službách jako služby terénní, ambulantní nebo pobytové, které jsou poskytované osobám se sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Kamarád-LORM poskytuje odlehčovací službu (ID ) v ambulantní a pobytové formě osobám s kombinovaným postižením (uživatelům s mentálním postižením v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením) a osobám s mentálním postižením. Pobytová služba je poskytována od 3 let věku, ambulantní služba je poskytována od 14 let věku. Dle Základní sítě je počet lůžek 3 a stávající individuální okamžitá kapacita 1. Cílovou skupinu služeb zřizovatele Kamarád LORM tvoří ve všech osmi službách osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením. Kromě těchto osob dále tvoří cílovou skupinu osoby v krizi (u služby krizová intervence) a osoby s chronickým duševním onemocněním (u služby sociálně terapeutické dílny). Dle ředitelky Kamarád-LORM, Andrey Rábové, využívá aktuálně služeb 28 klientů z Žatce a 25 klientů má trvalé bydliště mimo město Žatec. Nejvíce klientů s trvalým bydlištěm mimo město Žatec, kde je služba poskytována, je z Mostu (3), Podbořan (3), Chomutova (2), Jirkova (2), Loun (2). Ostatní jsou z Blšan, Bystřan, Neuměřic, Ústí nad Labem, Chřibské, Spořic, Jiříkova, Prahy, Radonic, Libědic, Dobroměřic, Domoušice a Chlumce. Bydliště řady klientů, které je mimo Žatec, je pouze formální, neboť tito klienti žijí v Žatci v zařízení většinou několik let, často se jedná i o desítky let. Plánované náklady na rok 2018 za jednotlivé služby: Chráněné bydlení (ID ) Kč Denní stacionář (ID ) Kč Týdenní stacionář (ID ) Kč Podpora samostatného bydlení (ID ) Kč Domov pro osoby se zdravotním postižením (ID ) Kč Sociálně terapeutické dílny (ID ) Kč Odlehčovací služba (ID ) Kč Celkové náklady za služby činí Kč (viz tabulka). 3

4 Hospodaření dle Výroční zprávy Kamarád-LORM za rok 2017: 4

5 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém zasedání dne usnesení č. 028/9Z/2017 Akční plán rozvoje sociální služeb v Ústeckém kraji na rok Cílem Akčního plánu je naplnění stanovených priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS ), priorit regionů, řízení a aktualizace sítě sociálních služeb, na území kraje na základě znalosti aktuálních potřeb, a to v souladu s měnícími se zákonnými normami a vývojem prostředí v závislosti na finančních prostředcích. Aby tyto potřeby byly naplněny, je zřízena v rámci plánování koordinační skupina, která řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracování SPRSS a akčních plánů, svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými stupni struktur pro plánování a rozvoj sociálních služeb. Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje vychází a navazuje na platné právní předpisy, na SPRSS a Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin dle jednotlivých regionů. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 uvádí rozložení počtu služeb a stávající i optimální kapacity služeb dle jednotlivých regionů v Ústeckém kraji: a) Chráněné bydlení: Region Lounsko má pouze jednu službu chráněného bydlení, ta se nachází ve městě Žatec. Stávající počet lůžek je 7, optimální v ORP Žatec 13 (z toho přímo ve městě Žatec je optimální kapacita 11). b) Krizová pomoc Region Lounsko má pouze jednu službu krizové pomoci, ta se nachází ve městě Žatec. Jedno lůžko je aktuální i optimální, není tedy zapotřebí navyšování počtu lůžek u této služby. 5

6 c) Podpora samostatného bydlení Region Lounsko má pouze jednu službu ve formě podpory samostatného bydlení, ta se nachází ve městě Žatec. Stávající individuální okamžitá kapacita je 2, ale optimální by byla 6. d) Sociálně terapeutické dílny V regionu Lounsko se nachází 2 Sociálně terapeutické dílny, z toho 1 je v Žatci. Stávající individuální okamžitá kapacita je 3, stejně tak optimální. Skupinová stávající kapacita je 18. e) Týdenní stacionáře Region Lounsko má pouze jednu službu ve formě týdenního stacionáře. Optimální kapacita koresponduje se stávající, tzn. 10 lůžek. f) Denní stacionáře Region Lounsko má pouze jednu službu ve formě denního stacionáře. Individuální i okamžitá kapacita jsou 4 lůžka. g) Domovy pro osoby se zdravotním postižením V regionu Lounsko se nacházejí 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením, z toho 1 v Žatci a 1 v Tuchořicích (oba spadají pod ORP Žatec). Celkem je v ORP Žatec stávající i optimální kapacita 78 lůžek. V Žatci koresponduje stávající kapacita s optimální, tzn. 18 lůžek. f) Odlehčovací služby V Žatci je poskytována odlehčovací služba jak v pobytové, tak v ambulantní formě. Pobytová forma služby se v regionu Lounsko nachází ve 3 službách. V ORP Žatec čítá 2 služby, přičemž aktuálně se jedná o 15 lůžek, potřebnost je 17 lůžek. Ve městě Žatec je stávající i optimální kapacita 3. U ambulantní formy odlehčovací služby jsou dle Akčního plánu v regionu Lounsko 2 služby tohoto druhu, přičemž stávající individuální kapacita je 3, optimální by byla 4. Přímo ve městě Žatec koresponduje stávající kapacita s optimální, tzn. 1. Dle poslední aktualizace Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (schválena usnesením ZÚK ze dne ) jsou úvazky pracovníků v přímé péči u sociálních služeb Kamarád-LORM následující: 1. Chráněné bydlení (ID ) 3,1 2. Krizová pomoc (ID ) 0,1 3. Podpora samostatného bydlení (ID ) 2,5 4. Sociálně terapeutické dílny (ID ) 3,25 5. Týdenní stacionáře (ID ) 6,1 6. Denní stacionáře (ID ) 1,05 7. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID ) 13,25 8. Odlehčovací služby (ID ) 1,1 Kraj je zřizovatelem celkem 14 příspěvkových organizací v sociální oblasti, které jsou provozovateli více než 60 registrovaných sociálních služeb. Jedná se zejména o služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním. Dle Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2017 zřizuje Ústecký kraj v oblasti sociálních věcí následující organizace: Domov Severka Jiříkov, Domov bez hranic Rumburk, Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domovy sociálních služeb Litvínov, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, Domov Bez zámků 6

7 Tuchořice, Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa, Domov sociálních služeb Meziboří a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Tyto příspěvkové organizace čítají dle Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2017 kapacitu lůžek a 34 míst v ostatních službách. Rozpočet provozního příspěvku pro organizace v sociální oblasti představoval celkem tis. Kč. Investice dosáhly tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu činil 13 tis. Kč. Kraj má povinnost dle 95 zákona o sociálních službách zajišťovat dostupnost sociálních služeb na svém území, není ale zapotřebí, aby sociální služby přímo zřizoval. Ústecký kraj takto činí u 14 svých příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, není ale ekonomicky vhodné, aby kraj zřizoval další svoji příspěvkovou organizaci či rozšiřoval spektrum stávajících služeb. Přehled financování příspěvkových organizací v tis. Kč Rekapitulace - financování p.o. z rozpočtu Ústeckého kraje Celkem za období rozpočet PZ na provoz včetně odpisů nem. maj. (budov) odpisy budov PZ na provoz bez odpisů účelový inv. příspěvek PZ na velkou údržbu Inv. prostředky kraje - zajišťoval odbor INV CELKEM nárok na rozpočet ÚK IOP (IROP 2017) Z FR ÚK

8 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 84/12Z/2013 ze dne vzalo na vědomí zpracované materiály: Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem) Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled) vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících. Každým rokem je Zastupitelstvo Ústeckého kraje informováno o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, naposledy dne , pod usnesením č. 022/9Z/2017. V závěrech a doporučeních materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje situační přehled jsou u jednotlivých zařízení uvedena konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb (jakou službu nadále poskytovat a jaké cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro stavebně technickou oblast: Nadále pokračovat se schváleným postupem orgánů kraje při změně zřizovatelských funkcí k zařízením sociálních služeb v souladu s principem subsidiarity. Princip bude i nadále uplatňován v rámci sociální politiky kraje, kdy řešením sociálního problému a prvním poskytovatelem sociálních služeb je město nebo obec. Funkci garanta sociálních služeb plní kraj v případě, že není v silách města či obce danou situaci řešit. Terénní a ambulantní služby s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným postižením bude zřizovat převážně v návaznosti spojené s procesem transformace pobytových sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem. Ústecký kraj podporuje transformaci sociálních služeb, která má za cíl přistupovat k lidem s mentálním či zdravotním postižením individuálně a nabídnout jim možnost vést život, který se co nejvíce podobá běžnému. Smyslem transformace sociálních služeb je především opuštění vize velkých ústavů sociální péče s mnohalůžkovými pokoji a prosazování vzniku domácností, kde jsou klienti schopni žít samostatně v menším počtu a učit se tak soběstačnosti a menší závislosti na sociální službě. Ústecký kraj neposkytuje některé druhy sociálních služeb, které by měl případně převzít od poskytovatele Kamarád LORM krizová pomoc a odlehčovací služby, což jsou sociální služby, které by měla zřizovat obec a které v tomto případě správně zajišťuje poskytovatel zřizovaný obcí - Kamarád LORM. Služba denního stacionáře je v případě příspěvkových organizacích zajišťována jen příspěvkovou organizací Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Aktuálně však dochází k ukončení poskytování sociální služby denního stacionáře v rámci zařízení Denní stacionář úsměv, se sídlem na adrese Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem, PSČ Kapacita dané služby bude přesunuta do služby denní stacionáře poskytované v rámci zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se sídlem na adrese Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem, PSČ s celkovou individuální kapacitou 4. Sociální služba týdenní stacionáře je zajišťována rovněž jen jednou příspěvkovou organizací kraje, a to Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves s celkovou individuální kapacitou 5. Ústecký kraj aktuálně řeší vznik nové pobytové sociální služby a rozšíření stávající pobytové sociální služby (Domovy pro osoby se zdravotním postižením, p.o.) pro cílovou skupinu ve věku 7 26 let (alespoň 10 lůžek) pro děti s poruchami chování (v kombinaci s mentálním postižením). Ideální stav: 2 zařízení po 5 lůžkách; Předpokládané investiční náklady: cca 10 mil. Kč/zařízení Předpokládané provozní náklady: cca 20 mil. Kč 8

9 Dále Ústecký kraj řeší vznik nových pobytových služeb komunitního typu pro osoby po závislostech na alkoholu a návykových látkách, psychiatrické diagnózy: Ideální stav: 3 zařízení po 25 lůžkách (vždy ve vazbě na reformu psychiatrické péče v Ústeckém kraji Chomutovsko, Ústecko, Litoměřicko/Roudnicko) Předpokládané investiční náklady (nová výstavba): cca 49 mil. Kč/zařízení Předpokládané provozní náklady: cca 34 mil. Kč/rok. V případě, že by došlo k rozhodnutí kraje převzít zřizovatelské funkce poskytovatele Kamarád LORM, jako vhodné by se jevilo spojení daného poskytovatele s příspěvkovou organizací kraje Domov Bez zámků Tuchořice. Daná příspěvková organizace poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením a od ledna 2019 pak bude poskytovat sociální službu chráněné bydlení. Jedná se tedy o sociální služby shodné s poskytovatelem Kamarád LORM a též o vhodnou dopravní obslužnost a organizační uspořádání. Jako vhodnou službou pro aktivizaci klientů by připadala v úvahu sociální služba sociálně terapeutické dílny. Ostatní sociální služby by však v případě převzetí byly utlumovány, neboť nejsou v souladu s principy kraje v případě poskytování sociálních služeb jeho zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 9

Předměstí Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích Rovné Bystřany

Předměstí Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích Rovné Bystřany 1 Agentura "NADĚJE", z.s. 26635933 Děčín XXVI-Bechlejovice 7 405 02 Děčín 8363222 Odlehčovací služby 73 900 6 300 73 900 2 Agentura Osmý den, o.p.s. 26667649 Lužická 727/7 405 02 Děčín 6514992 95 200 8

Více

Domovy pro seniory Děčín Chráněné bydlení Chráněné bydlení

Domovy pro seniory Děčín Chráněné bydlení Chráněné bydlení 1 Agentura "NADĚJE", z.s. 26635933 Děčín XXVI-Bechlejovice 7 405 02 Děčín 8363222 Odlehčovací služby 73 900 6 300 73 900 2 Agentura Osmý den, o.p.s. 26667649 Lužická 727/7 405 02 Děčín 6514992 Odborné

Více

Příloha č. 1 - Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň. Využití objektu ve vazbě na plánování rozvoje sociálních služeb

Příloha č. 1 - Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň. Využití objektu ve vazbě na plánování rozvoje sociálních služeb Příloha č. 1 - Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň Využití objektu ve vazbě na plánování rozvoje sociálních služeb Strategickým dokumentem pro sociální oblast Ústeckého kraje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Ústí nad Labem, 17. března 2015

KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Ústí nad Labem, 17. března 2015 KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ústí nad Labem, 17. března 2015 QUALITAS PRO PRAXIS reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00079 Ústí nad Labem, 17.03.2015 Informace o projektu Projekt OP LZZ IP kraje Oblast podpory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení DOTACE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN NÁZEV POSKYTOVATELE IČ ADRESA ID SLUŽBY DRUH SLUŽBY

Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení DOTACE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN NÁZEV POSKYTOVATELE IČ ADRESA ID SLUŽBY DRUH SLUŽBY Agentura NADĚJE 26635933 Děčín VI-Letná 8363222 odlehčovací služby 264 500 264 500 Agentura Osmý den, o. p. s. 26667649 Děčín II-Nové Město 5981003 sociální rehabilitace 147 900 147 900 Agentura osobní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE INFORMACE o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2016 Datum: 1. 11. 2016

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE I N F O R M A C E o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2018 Datum: 31.

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE I N F O R M A C E o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017 Datum: 1.11.2017

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE I N F O R M A C E o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014 Datum: 4.

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Ústeckém kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Ústeckém kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Ústeckém kraji Přehled a charakteristika ústavních

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.2 16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018 Věc: Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb Materiál

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017

Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Metodická podpora obcím Koncept plánování sociálních služeb Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje Vize: V rámci Libereckého kraje existuje komplexní a systematizovaný sběr dat od dotčených subjektů

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY zabezpečované příspěvkovými organizacemi ÚSTECKÉHO KRAJE INFORMACE o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem Datum: 1.11 2013 131127_SociálníSlužby_příloha č. 1

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Poskytnutá dotace celkem

Poskytnutá dotace celkem "Děti a Rodina" 26569752 Teplická 3852736 terénní programy 966 600 0 966 600 87 200 Agentura NADĚJE 26635933 U Tvrze 8363222 odlehčovací služby 2 713 500 218 800 2 494 700 463 600 Agentura Osmý den, o.

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok I. kolo dotačního programu Materiál číslo: 6 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Metodika k naplňování SQSS 1

Metodika k naplňování SQSS 1 Metodika k naplňování SQSS 1 Platnost: 2007 Aktualizace: 2010, 2013, 2014 Kontrola: dle potřeby Zpracovali: Janoušková J., Müller M. Připomínkovali: pracovníci přímé péče Schválil: Müller M. 1. 1 Obsah

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Plánování a financování sociálních služeb Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Legislativní rámec Základní: Zákon o obcích a zákon o krajích obec a kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Návrh střednědobého výhledu na roky

Návrh střednědobého výhledu na roky SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Naše značka: 1112/2018/ssmhb Datum: 17. 10. 2018 Počet stran: 3 Počet příloh: 1 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021 Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová Bronislava

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v MSK

Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v MSK Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v MSK Zpracoval: Dan Vrána, Eva Žváčková Datum: 10.5.2017 Krajská síť sociálních služeb 95 Kraj určuje síť sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb

Více

Příloha č. 1. AKČNÍ PLÁN rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019

Příloha č. 1. AKČNÍ PLÁN rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN rozvoje sociálních v Ústeckém kraji na rok Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí květen 2018 Akční plán rozvoje sociálních v Ústeckém kraji na rok OBSAH I. ÚVOD 4 II.

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 56 Věc: Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji věcné vyhodnocení cílů pro rok 2016 a definování nových optimálních

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK Příloha č. 1a materiálu ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK 2019 Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2019, bude optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace. Mgr. Jan Vrbický

Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace. Mgr. Jan Vrbický Aktuální situace v oblasti deinstitucionalizace a transformace Mgr. Jan Vrbický Konference Život jako každý jiný 2018 Deinstitucionalizace sociálních služeb - Deinstitucionalizace - přechod od ústavního

Více

NÁZEV POSKYTOVATELE IČ ADRESA ID SLUŽBY DRUH SLUŽBY

NÁZEV POSKYTOVATELE IČ ADRESA ID SLUŽBY DRUH SLUŽBY Agentura NADĚJE 26635933 Agentura Osmý den, o. p. s. 26667649 Agentura osobní asistenční služby z. ú. 26638452 Agentura Pondělí, z.s. 26537788 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 Armáda spásy

Více

KRAJ VYPISUJE VÝZVU NA TYTO NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DOSUD V ZÁKLADNÍ SITI NEZAŘAZENÉ:

KRAJ VYPISUJE VÝZVU NA TYTO NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DOSUD V ZÁKLADNÍ SITI NEZAŘAZENÉ: VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODSTATNOU ZMĚNU V REALIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PRO ZAŘAZENÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍ SLUŽEB DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE 2018

Více

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty Veřejný závazek Veřejný závazek Chráněného bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným

Více

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 122/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor sociálních

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Krajská síť sociálních služeb v MSK

Krajská síť sociálních služeb v MSK Krajská síť sociálních služeb v MSK Zpracoval(a): Odbor sociálních věcí Datum: březen 2019 Krajská síť sociálních služeb 95 kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím

Více

Přehled subjektů navržených k podpoře v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji PŘÍLOHA č. 3 DOTACE ZAOKROUHLENÁ

Přehled subjektů navržených k podpoře v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji PŘÍLOHA č. 3 DOTACE ZAOKROUHLENÁ Přehled subjektů navržených k podpoře v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 PŘÍLOHA č. 3 Agentura KROK, o.p.s. 27323498 Palackého 205/4 3593109 osobní asistence 661800

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2019 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK 10 499 163 10 499 163 žadatel číslo žádosti název (dle RES) IČ adresa (dle RES)

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Řehlovice 1, 400 02 Ústí nad Labem Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74r/2007 ve

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne. Obsah I. PRÁVNÍ RÁMEC... 3 II. VÝCHODISKA A PRINCIPY ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje Zpracoval: D. Vrána Datum: 27. 4. 2016 Proč všechny ty změny. Kraj je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ), odpovědný

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Ústecký kraj Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor sociálních

Více

Model sociální služby Chráněné bydlení

Model sociální služby Chráněné bydlení Model sociální služby Chráněné bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více