Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020"

Transkript

1 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ /0.0/0.0/16_063/ Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

2 Obsah 1. Akční plán rozvoje sociálních služeb obecně Akční plán rozvoje sociálních služeb - obecně Obsah akčního plánu rozvoje sociálních služeb - obecně Strategická část akčního plánu - obecně Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Účel a obsah akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice na rok Postup a východiska zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Síť sociálních služeb na Mohelnicku Síť návazných služeb na Mohelnicku Strategická část Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Priority a cíle rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku Opatření k zajištění naplnění priorit a dosažení cílů rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku Doporučení podporující realizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok

3 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb obecně 1.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb - obecně Problematika akčního plánu rozvoje sociálních služeb (dále také jako "akční plán") je obecně upravena v ustanovení 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle kterého je akční plán rozvoje sociálních služeb těsně spjat se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a ve kterém je uvedeno, že: "střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů;... střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb..." Akční plán je tedy dokumentem, který je vydáván na příslušný rok a jehož účelem je provádění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 1.2 Obsah akčního plánu rozvoje sociálních služeb - obecně Obsahové náležitosti akčního plánu jsou vymezeny v ustanovení 39c odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a ve kterém je uvedeno, že: "(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu a obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází ke změnám oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, ve kterých ke změnám došlo..." Konkrétně tedy akční plán obsahuje ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb v oblasti sociálních služeb, která zahrnuje shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů cílů a opatření navržených ve střednědobém a akčním plánu minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu, aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů, analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu a předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb.

4 1.3 Strategická část akčního plánu - obecně Vedle ekonomické analýzy, akční plán podle ustanovení 39a odst. 4 vyhlášky obsahuje i strategickou část. Strategická část akčního plánu popisuje budoucí žádoucí stav rozvoje sociálních služeb, hlavní a dílčí cíle a opatření k rozvoji sociálních služeb a dále také údaje k zajištění kapacit sociálních služeb vycházející ze zjištění z analytické části, a to v členění podle jednotlivých druhů sociálních služeb. Jednoduše řečeno se jedná o žádoucí modelaci sítě sociálních služeb na jednotlivé roky.

5 2. Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Účel a obsah akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice na rok 2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 (dále jen "akční plán") představuje jednoletý prováděcí plán navazující na III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let S ohledem na obsah zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a navazující ustanovení 39c odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, potřeby a priority rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku, akční plán definuje aktuální síť sociálních služeb na Mohelnicku a jejich rozvojovou strategii na rok Prostřednictvím jednoletých akčních plánů je možné aktuálně nastavenou a podporovanou síť sociálních služeb na Mohelnicku průběžně modifikovat a optimalizovat. V akčním plánu na rok 2020 vymezená opatření k zajištění naplnění priorit rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku vyplývají ze III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let a z Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku s ohledem na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje , provedeného společností Sociotrendy, s.r.o. od listopadu roku 2018 do ledna roku 2019 (dále jen "Výzkum potřebnosti sociálních služeb na Mohelnicku"). Výzkum potřebnosti sociálních služeb na Mohelnicku obsahuje analýzu sociálních služeb z pohledu uživatelů sociálních služeb a služeb souvisejících a veřejnosti na sociální služby na Mohelnicku, analýzu obcí (zadavatelů) sociálních služeb a služeb souvisejících a analýzu poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. Vymezená opatření k zajištění naplnění priorit rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku vycházejí z obsahu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a z obsahu Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období a jsou provázána s dostupnými finančními zdroji. Akční plán na rok 2020 proto obsahuje výčet možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb v oblasti sociálních služeb a aktuální nákladovost a strukturu zdrojů financování sociálních služeb podle jejich jednotlivých druhů. Cílem akčního plánu na rok 2020 je ve výše uvedených souvislostech zavést do střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území Mohelnicka prováděcí mechanismus s jeho následným vyhodnocováním v rámci monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let Pro naplnění akčního plánu na rok 2020 je rozhodující aktivní přístup určených realizátorů jednotlivých kroků, včetně jejich nezbytné spolupráce s garanty opatření a dalšími orgány územní samosprávy na Mohelnicku. Kontrolou plnění a případnými úpravami akčního plánu 2020 se průběžně zabývají Řídící skupina střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku, Expertní tým střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku a v závažnějších případech orgány územní samosprávy na Mohelnicku.

6 2.2 Postup a východiska zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 O zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 rozhodla v průběhu roku 2018 Řídící skupina střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku. Za tímto účelem byl vytvořen Expertní tým střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku (dále jen "expertní tým"). Expertní tým, jehož první jednání se uskutečnilo dne , je složen ze zástupců města Mohelnice, obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Chronologie vytvoření akčního plánu na rok 2020: expertní tým pověřil sestavením akčního plánu na rok 2020 pana JUDr. Martina Škurka, Ph.D., občana města Mohelnice a uživatele sociálních služeb expertní tým projednal a schválil obsahovou náplň akčního plánu na rok expertní tým projednal a schválil obsahovou náplň obecné části akčního plánu na rok bylo zahájeno zpracování strategické části akčního plánu na rok byla předložena finální verze Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

7 2.3 Síť sociálních služeb na Mohelnicku V současné době jsou na Mohelnicku podle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovány tyto registrované sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019: Název poskytovatele sociálních služeb Společnost Podané ruce o.p.s. Brno - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu, pobočka Mohelnice SOS dětské vesničky, z. s. - SOS Kompas Zábřeh Charita Zábřeh Charitní pečovatelská služba Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb Denní stacionář Okýnko Sociální rehabilitace Soreha Odborné sociální poradenství Domov u Třebůvky Loštice, p. o. Poskytovaná sociální služba 62 zákona - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 65 zákona - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 40 zákona - pečovatelská 39 zákona - osobní asistence 44 zákona - odlehčovací služby 46 zákona - denní stacionář 70 zákona - sociální rehabilitace 37 písm. b) zákona - odborné sociální poradenství 51 zákona - chráněné bydlení Identifikáto Forma r služby služby ambulantní ambulantní a terénní terénní terénní terénní ambulantní ambulantní a terénní ambulantní a terénní pobytová

8 Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p. o. Společnost Podané ruce, o.p.s. Brno - Terénní programy na Šumpersku, pobočka Mohelnice 40 zákona - pečovatelská služba 49 zákona - domov pro seniory 69 zákona - terénní programy terénní pobytová terénní 2.4 Síť návazných služeb na Mohelnicku V současné době jsou na Mohelnicku vedle registrovaných sociálních služeb poskytovány tyto návazné sociální služby: Název poskytovatele návazných služeb Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice Rodinné a mateřské centrum Mohelníček Hvězdička Sklíčko Mohelnice Středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci Naděje Charity Zábřeh Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji Druh návazné služby zařízení pro děti a mládež služba pro rodiny s dětmi služba pro žáky Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice se zdravotním postižením služba pro osoby se zdravotním postižením a pečující osoby služba pro osoby v momentální krizi a v dlouhodobé nouzi, pro osoby sociálně nepřizpůsobivé, pro osoby žijící v nevyhovujících podmínkách, pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro oběti mimořádných situací, živelných a přírodních katastrof služba pro osoby s návykovým chováním a jejich rodinné příslušníky

9 3. Strategická část Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Priority a cíle rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku Ve III. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let byly stanoveny následující priority a cíle rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku. PRIORITA A Cíl č. 1 Cíl č. 2 Cíl č. 3 PRIORITA B Cíl č. 1 PRIORITA C Cíl č. 1 PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP MOHELNICE Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území SO ORP Mohelnice Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Mohelnice Soubor sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob a osob se závislostmi, předlužených a zadlužených ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK K REALIZACI NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se zdravotním postižením na území ORP Mohelnice PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ NA MOHELNICKU Zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením na území ORP Mohelnice

10 Cíl č. 2 Systémová podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života na SO ORP Mohelnice 3.2 Opatření k zajištění naplnění priorit a dosažení cílů rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku Ve III. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let byla stanovena následující opatření k zajištění naplnění priorit a dosažení cílů rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku. PRIORITA A Cíl č. 1 Opatření 1.1 Opatření 1.2 Cíl č. 2 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Opatření 2.4 Opatření 2.5 PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP MOHELNICE Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území SO ORP Mohelnice Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( 62), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a v Zábřehu Zachování služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) SOS dětské vesničky, z. s., SOS Kompas Zábřeh Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Mohelnice Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby ( 40) pro území města Mohelnice a spádových obcí Zachování a rozvoj služby osobní asistence ( 39) Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí Zachování a rozvoj služby odlehčovací služby ( 44) - Charita Zábřeh pro území města Mohelnice a spádových obcí Zachování a rozvoj služby denní stacionář ( 46) - Denní stacionář Okýnko Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace ( 70) - Soreha Charita Zábřeh pro území města Mohelnice a spádových obcí

11 Opatření 2.6 Opatření 2.7 Opatření 2.8 Cíl č. 3 Opatření 3.1 Opatření 3.2 Opatření 3.3 PRIORITA B Cíl č. 1 Opatření 1.1 Opatření 1.2 PRIORITA C Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení ( 51 ) - Domov u Třebůvky Loštice Zachování a rozvoj pečovatelské služby ( 40) na území SO ORP Mohelnice - Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice Zachování a rozvoj služby domov pro seniory ( 49) SO ORP Mohelnice - Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice Soubor sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob a osob se závislostmi, předlužených a zadlužených Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství ( 37) Občanské poradny - Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí. Zachování a rozvoj terénních programů ( 69) - TERÉNNÍ PROGRAMY NA ŠUMPERSKU pro cílovou skupinu uživatelé drog na území ORP Mohelnice Zachování dostupnosti ambulantní služby Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji ( 37) ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK K REALIZACI NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se zdravotním postižením na území ORP Mohelnice Vybudování chráněného bydlení ( 51) pro osoby s tělesným postižením Vznik nové pobytové odlehčovací služby ( 44) pro území města Mohelnice a spádových obcí PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ NA MOHELNICKU

12 Cíl č. 1 Opatření 1.1 Cíl č. 2 Opatření 2.1 Zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu Lidé s postižením na území ORP Mohelnice Zachování a rozvoj Domácí zdravotní a hospicové péče, léčebné fyzioterapie v domácím prostředí Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí. Systémová podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života na SO ORP Mohelnice Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 3.3 Doporučení podporující realizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 V rámci III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro období let na podkladě Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku byl na základě v něm uvedených dat vymezen i seznam sociotechnických opatření za účelem podpory realizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok Tato sociotechnická doporučení jsou formulovaná ve vztahu k prioritním oblastem Akčního plánu Olomouckého kraje, tak i v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni Olomouckého kraje a také na základě aktuálních výsledků výzkumného šetřeními uživatelů sociálních služeb, veřejnosti, obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o doporučení: podporovat stávající síť sociálních služeb a služeb navazujících s ohledem na dané počty služeb. pokračovat, vzhledem k prioritním oblastem a výsledkům výzkumného šetření u zadavatelů služeb, v komunikaci se všemi obcemi a zejména s těmi, které ze svých nákladů zatím nevynakládají finanční prostředky na sociální služby. podporovat možnosti pro rozšíření zejména terénních služeb pro cílovou skupinu Osoby sociálně vyloučené, v krizi se závislostmi ve spolupráci s obcemi daného regionu. zajistit, s ohledem na rozšíření finanční spoluúčasti všech obcí Mohelnicka, dostupnost služeb, zejména rozšířit pečovatelské služby a odlehčovací služby, podporující soběstačnost jedince v jejich přirozeném prostředí. využít služby komunitního typu v rámci budování tzv. komunitních domů, v jejichž prostorách by se nacházely jak pobytové služby dlouhodobého typu pro seniory, tak prostory nabízené i jiným potřebným cílovým skupinám obyvatel. Prostory využít pro komunitní aktivity občanů dané lokality, např. v rámci denních center, poradenských služeb. rozvíjet potenciál pro dobrovolnictví, pro které v současnosti na Mohelnicku chybí institucionální zastřešení.

13 4. Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020 Odborné sociální poradenství Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020 Identifikace poskytovatele Název Identifikátor služby Celkové předpokládané náklady Předpokládané náklady podle zdrojů financování MPSV Olomoucký kraj Obce Strukturální fondy Ostatní (ÚV ČR, granty, nadace, ) Poznámka Odborné sociální poradenství Charita Zábřeh - Odborné sociální poradenství Kč Kč Kč Kč Kč Kč ESF, MAS Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč

14 Služby sociální péče Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020 Identifikace poskytovatele Název Identifikátor služby Celkové předpokládané náklady Předpokládané náklady podle zdrojů financování MPSV Olomoucký kraj Obce Strukturální fondy Ostatní (ÚV ČR, granty, nadace, ) Poznámka Osobní asistence Odlehčovací služby Pečovatelská služba Charita Zábřeh - Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb Charita Zábřeh - Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb Charita Zábřeh - Charitní pečovatelská služba Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p. o. Ministerstvo vnitra ( Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč) Ministerstvo vnitra ( Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč) Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč jiné ministerstvo ( Kč) Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč Tísňová péče 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Průvodcovské předčitatelské služby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Podpora samostatného bydlení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Centra sociálních služeb 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Denní stacionáře Charita Zábřeh - Denní stacionář Okýnko Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Týdenní stacionáře 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Domovy pro seniory Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p. o x x x x x x informace nedodány Domovy se zvláštním režimem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Chráněné bydlení Domov u Třebůvky Loštice, p. o Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč

15 Služby sociální prevence Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020 Identifikace poskytovatele Název Identifikátor služby Celkové předpokládané náklady Předpokládané náklady podle zdrojů financování MPSV Olomoucký kraj Obce Strukturální fondy Ostatní (ÚV ČR, granty, nadace, ) Poznámka Ranná péče 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Telefonická krizová pomoc 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Tlumočnické služby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Azylové domy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Domy na půl cesty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kontaktní centra 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Krizová pomoc 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Intervenční centra 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Nízkoprahová denní centra 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Společnost Podané ruce, o.p.s., Brno - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu, pobočka Mohelnice SOS dětské vesničky, z. s. - SOS Kompas Zábřeh Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč x x x x x x informace nedodány 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Sociálně terapeutické dílny 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Terapeutické komunity 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Terénní programy Sociální rehabilitace Společnost Podané ruce, o.p.s., Brno - Terénní programy na Šumpersku, pobočka Mohelnice Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace Soreha Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ESF Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč jiné ministerstvo, Úřad vlády České republiky

16 Druh sociální služby Celkové předpokládané náklady MPSV Odborné sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Celkem Celkové částky Olomoucký kraj Obce Strukturální fondy EU/ČR Ostatní (ÚV ČR, granty, nadace, ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DSO mikroregionu MOŠTĚNKA srpen 3 208 Zpracováno pro potřeby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I.

Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. Informační seminář k vyhlášeným výzvám MAS Mohelnicko, z.s. IROP Kvalita a dostupnost sociálních služeb I. 17. července 2017, zasedací místnost MěÚ Mohelnice Typy podporovaných aktivit Rozvoj sociálních

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS.

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS. Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území Mgr. David Pospíšil, DiS. ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK

ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK Příloha č. 1a materiálu ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK 2019 Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2019, bude optimalizace stávající sítě sociálních služeb s ohledem na reálné

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 oznamuje změnu v 4. výzvě k předkládání žádostí

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 27. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 6 228 440 (= CZV = 100 %) 5 917 000

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 2020 vyhlašuje III. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 80 000 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 82 000 Opora Pečovatelská služba OPORA 603 000 Opora Domácí hospicová péče OPORA 210 000

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví lidé, příroda a tradice Vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Duševní zdraví Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019

Plánování a financování sociálních služeb. Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Plánování a financování sociálních služeb Konference samospráv Olomouc 13.května 2019 Legislativní rámec Základní: Zákon o obcích a zákon o krajích obec a kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a

Více

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. MAS Mohelnicko, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Mohelnicko na období 2014-2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

opatření Sociální služby a sociální začleňování

opatření Sociální služby a sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Sociální služby a sociální začleňování SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 22. 1. 2019 Představení opatření Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč) Vyhlášení výzvy: k diskusi,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1. Představení výzvy - název výzvy, alokace, podporované

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. www.rr-strednimorava.cz 1 jsou partnery

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH

INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH INFRASTRUKTURA PRO KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ I V ODLEHLÝCH OBCÍCH V rámci Specifického cíle IROP - 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských

Více

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období

MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období MAS Naděje o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči

Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v Třebíči Minimální síť sociálních služeb a služeb navazujících v i 1. Minimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících v i (dále také jen Minimální síť ) je rozuměn souhrn poskytovatelů a zařízení sociálních

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky

Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016-2018 MĚSTO VODŇANY Zpracovatel Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany Obsah 1) Zpracování plánu

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více