OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV"

Transkript

1 E-learningový kurz pre oprávnené osoby prevádzkovateľa OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV CITLIVÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ Kurz neprešiel jazykovou úpravou Kurz je chránený autorským zákonom Redigoval: Ing. Miroslav Majtáz JUDr. Viliam Hečko Autor: Marian Koleno kpt. v.v. Bezpečnostný poradca. Špecialista na ochranu osobných údajov, správu registratúry, krízový manažment, civilnú ochranu, ochranu pred legalizáciou príjmov z TČ, a bezpečnosť technických prostriedkov Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007 Európskeho parlamentu a Rady Európskeho parlamentu č.2195/ Bezpečnostné poradenstvo Bezpečnostné školenia

2 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU E-learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov fyzických osôb, citlivých informácii a údajov prevádzkovateľa zabezpečuje: komplexné preškolenie z problematiky ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z., s dôrazom na praktické príklady z praxe. E-learningový kurz je určený: pre oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa určené k práci s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorí spracúvajú osobné údaje podľa 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na podporu vzdelávania k individuálnemu preškoleniu oprávnených osôb v organizácii, s cieľom šetrenia nákladov na školenie zamestnancov oprávnených osôb v danej problematike. Nezávislá poradenská spoločnosť NPS, s.r.o.

3 ÚČEL E-LEARNINGOVÉHO KURZU E learning ponúka jasné a zrozumiteľné vzdelávanie s aktuálnym a dôležitým obsahom, na uspokojenie potrieb formálneho a neformálneho vzdelávania zamestnancov s výhodami: prístup ku kurzu (semináru) kdekoľvek sa študujúci zamestnanec ako oprávnená osoba nachádza; kontrola prebratého učiva na podporu vzdelávania; možnosť prispôsobiť obsah aktuálnym potrebám podľa požiadaviek legislatívy; umožňuje vzdelávanie na globálnej úrovni v lokálnom jazyku; možnosť periodického vzdelávania bez navýšenia nákladov. E-learningový kurz sa odporúča ukončiť písomným testom, pre verifikáciu a kontroly prebratého učiva. Nezávislá poradenská spoločnosť NPS, s.r.o.

4 ROZSAH KURZU OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CITLIVÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY Aktíva, kategórie aktív Informácie, dáta Citlivé údaje a informácie, komerčné údaje a obchodné tajomstvo Osobné údaje a informácie týkajúce sa fyzickej osoby Primeraná ochrana informácií, aktív, citlivých údajov a osobných údajov PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE Zoznam a požiadavky preberaných právnych aktov európskych spoločenstiev a európskej únie Základné legislatívne normy upravujúce ochranu osobných údajov Rekodifikácia zákona o ochrane osobných údajov Hlavné princípy novej právnej úpravy Predmet úpravy a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov Slovenské právne predpisy - výber Slovenské normy STN - výber VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV Vymedzenie pojmov podľa zákona o ochrane osobných údajov Vymedzenie niektorých ďalších pojmov súvisiacich s ochranou osobných údajov PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Zásady spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovateľa Sprostredkovateľ Právny základ spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby Súhlas dotknutej osoby

5 ROZSAH KURZU Preukazovanie súhlasu Získavanie súhlasu Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov Nespôsobilosť na právne úkony, súhlas za zomrelého OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobitné kategórie osobných údajov Všeobecne použiteľný identifikátor Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite, psychickej pracovnej spôsobilosti, o porušení ustanovení zakladajúcich trestnú zodpovednosť alebo administratívnoprávnu zodpovednosť a biometrických údajov Výnimky z obmedzenia pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Získavanie osobných údajov Získavanie osobných údajov na účely identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov Kopírovanie a skenovanie osobných údajov Vyhotovovanie kópií úradných dokladov Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov Likvidácia osobných údajov Vyraďovanie registratúrneho záznamu Likvidácia osobných údajov podľa Registratúrneho plánu organizácie Oznamovanie zmien tretím stranám BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov

6 ROZSAH KURZU Poučenie oprávnenej osoby Povinnosť mlčanlivosti BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV - BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE Bezpečnostný projekt (smernice) - úvod Účel, rozsah a dokumentácia bezpečnostných opatrení Základná dokumentácia Bezpečnostná smernica Bezpečnostný projekt Bezpečnostný projekt Bezpečnostný zámer Bezpečnostný projekt - Analýza bezpečnosti informačného systému Spoločné ustanovenie k bezpečnostným opatreniam Zameranie bezpečnostných opatrení (podľa Prílohy Vyhlášky č. 164/2013 Z.z., Úradu na ochranu osobných údajov SR o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení) Technické opatrenia zamerané na fyzickú ochranu informačného systému Technické opatrenia zamerané na informačno-technologickú ochranu informačného systému Personálne opatrenia Organizačné opatrenia DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV Podmienky poverenia zodpovednej osoby Odporúčania pri výbere zodpovednej osoby Skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby Povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby Ukončenie poverenia zodpovednej osoby Povinnosti zodpovednej osoby OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB Práva dotknutej osoby Poskytnutie informácií dotknutej osobe Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

7 ROZSAH KURZU CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV Prenos osobných údajov do tretích krajín Prenos osobných údajov v rámci členských štátov REGISTRÁCIA OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov Podmienky registrácie Prihlásenie na registráciu Postup pri registrácii Osobitná registrácia Podmienky osobitnej registrácie Prihlásenie na osobitnú registráciu Postup pri osobitnej registrácii Oznámenie zmien, odhlásenie z registrácie a odhlásenie osobitnej registrácie Spoločné ustanovenie k registrácii a osobitnej registrácii Sprístupnenie a zverejnenie stavu registrácie a osobitnej registrácie Evidencia Podmienky evidencie Sprístupnenie evidencie ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Postavenie a pôsobnosť Úradu PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ÚLOH ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Informácie a odporučania z praxe pri ochrane osobných údajov Použitá literatúra - bibliografia VZORY K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Predmet vykonania auditu

8 PRÍKLAD SKÚŠOBNÉHO TESTU KU E-LEARNINGOVÉMU KURZU E-learningový kurz k problematike ochrany osobných údajov fyzických osôb, s neobmedzeným počtom prístupu, so súborom štyroch testov po 15 otázok z predmetnej problematiky ochrany osobných údajov fyzických osôb, je možno použiť k preukázateľnému individuálnemu preškoleniu a preskúšaniu oprávnených osôb v organizácii prevádzkovateľom, s cieľom šetrenia nákladov na školenie oprávnených osôb prevádzkovateľa v danej problematike. Ktoré právne normy na národnej úrovni riešia otázku osobných údajov: a) Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. b) Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. c) Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Skúšobný test pre oprávnené osoby z problematiky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov fyzických osôb, vypracovanie bezpečnostnej smernice, bezpečnostného projektu informačného systému, odborné školenie v oblasti

Více

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT KAMEROVÉHO SYSTÉMU Zabezpečenie realizácie systému ochrany osobných údajov fyzických osôb, vypracovanie bezpečnostnej smernice, bezpečnostného projektu informačného

Více

Obec Jablonov Obecný úrad Jablonov 165

Obec Jablonov Obecný úrad Jablonov 165 Obec Jablonov Obecný úrad 053 03 Jablonov 165 Smernica č. 2/2012 o používaní kamerového systému v obci Jablonov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Čl. 1 Predmet smernice Táto smernica

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Základná škola Ul. 17. novembra 31, Sabinov

Základná škola Ul. 17. novembra 31, Sabinov Základná škola Ul. 17. novembra 31, 083 01 Sabinov Názov organizácie Názov internej Poradové číslo Vypracoval Základná škola Ul. 17. novembra 31, Sabinov Smernica o používaní kamerového systému v objekte

Více

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T

BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12744/T ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Pri registrácii v

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R 12637/2015 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica o používaní kamerového systému na Technickej univerzite vo Zvolene č. 1/2016 Zvolen 2016 Obsah Článok č.

Více

Obec Nitrianska Blatnica

Obec Nitrianska Blatnica Obec Nitrianska Blatnica Organizačná smernica o používaní kamerového systému č. 1/2017 Obsah Článok č. 1 Predmet smernice... 3 Článok č. 2 Vymedzenie základných pojmov... 3 Článok č. 3 Identifikácia jednotlivých

Více

Zákon č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z. z. PhDr. Anna Miklošová

Zákon č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z. z. PhDr. Anna Miklošová Zákon č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z. z. PhDr. Anna Miklošová Úvod Zákon o ochrane osobných údajov: ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

NOVÉ NARIADENIE EÚ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v kontexte kybernetickej bezpečnosti. Brno, 31. mája 2017

NOVÉ NARIADENIE EÚ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v kontexte kybernetickej bezpečnosti. Brno, 31. mája 2017 NOVÉ NARIADENIE EÚ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v kontexte kybernetickej bezpečnosti Brno, 31. mája 2017 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 Z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

Poznámka k prezentácii

Poznámka k prezentácii Správa registratúry Poznámka k prezentácii Táto prezentácia bola spracovaná výhradne pre potrebu osobnej prezentácie autora s jeho slovným výkladom. Bez predchádzajúceho súhlasu autora nie je možné prezentáciu

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa HYDAC, s.r.o.

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa HYDAC, s.r.o. Príloha č.2 Záznam o spracovateľských činnostiach HYDAC, s.r.o. Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko IČO (ak bolo pridelné) Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel.

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV Účel spracúvania osobných údajov Názov informačného systému Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným

Více

Energetický audit od decembra po novom

Energetický audit od decembra po novom Energetická efektívnosť do roku 2020 9. a 10. decembra 2014, Trnava Energetický audit od decembra po novom Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR Energetický audit ako ho poznáme(1) Energetický audit

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad

Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti mjr. Ing. Ján Hochmann Národný bezpečnostný úrad Obsah Východiská Koncept návrhu zákona o IB/KB Očakávané riziká NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI Východiská

Více

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Bratislava, 28.6.2016, VP FPU č. 07/2016 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) ako verejnoprávna inštitúcia

Více

Ochrana osobných údajov v spoločnosti HYDAC, s.r.o.

Ochrana osobných údajov v spoločnosti HYDAC, s.r.o. Ochrana osobných údajov v spoločnosti HYDAC, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin Slovenská republika Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané za účelom vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p. občania obce bežné osobné

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu a reklamy

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu a reklamy Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu a reklamy Originál - pre poisťovňu Týmto poskytujem spoločnostiam, patriacim do skupiny Wüstenrot *

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA OBSAH Použité skratky a značky XI Zoznam citovaných predpisov XIII Úvod 1 ZÁKON O ODPADOCH 5 Čl I 5 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 5 1 Predmet úpravy 5 Vymedzenie základných pojmov 10 2 Odpad 10 3 Nakladanie

Více

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. vyhlasuje ZÁKON

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. vyhlasuje ZÁKON Strana 1054 Zbierka zákonov č. 136/2014 Čiastka 46 136 PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY vyhlasuje úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Více

Odborné zamerania advokátskych kancelárií

Odborné zamerania advokátskych kancelárií Úplné znenia uznesení predsedníctva SAK 269 Odborné zamerania advokátskych kancelárií Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 26/10/2011 z 10. novembra 2011 ktorým sa upravuje zastupovanie

Více

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV Obec Svätý Kríž podľa 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 7. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 7. 6.2018 do: 30. 6.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 157 ZÁKON z 15. mája 2018 o metrológii

Více

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí

Více

GDPR Nové Nariadenie EÚ o ochrane údajov

GDPR Nové Nariadenie EÚ o ochrane údajov PRODUKTOVÝ LIST GDPR Nové Nariadenie EÚ o ochrane údajov Čo to je GDPR a prečo sa ním zaoberať? Ide o nové Nariadenie Európskej únie, ktoré zosúlaďuje pravidlá na ochranu osobných údajov v celej Európskej

Více

Smernica o používaní kamerového systému

Smernica o používaní kamerového systému Smernica o používaní kamerového systému Základná škola s materskou školou Breza Vypracoval Nová smernica Ruší smernicu/dodatok Meno a priezvisko: PaedDr. Eva Rabčanová, štatutár Anna Škombárová, zodpovedná

Více

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Vnútorný predpis č. 9/2017 Koncepcia politiky BOZP a program realizácie v podmienkach Katolíckej univerzity v Ružomberku CZ 2141/2017 RE Platnosť od: 18.5.2017 Účinnosť

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 28. 5. 2013 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 4.2014 do: 24. 5.2018 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 122 ZÁKON z 30. apríla

Více

Zákon č. 122 / 2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122 / 2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 122 / 2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 84/2014 Z. z.) Zo dňa: 30. 4. 2013 Platný od: 28. 5. 2013 Účinný od: 15. 4. 2014 122 ZÁKON

Více

Smernica Obce Pata č. 1/2017 pre IS kamerový systém

Smernica Obce Pata č. 1/2017 pre IS kamerový systém Obec Pata, Hlohovecká 103, PSČ 925 53 Smernica Obce Pata č. 1/2017 pre IS kamerový systém Schválil: PaedDr. Jozef Berčík, PhD., starosta OBSAH: 1. Účel 2. Pojmy, skratky, symboly 3. Oblasť platnosti 4.

Více

Ochrana osobných údajov a súhlas s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o.

Ochrana osobných údajov a súhlas s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. Ochrana osobných údajov a súhlas s uložením a spracovaním osobných údajov v spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. a v spoločnosti HEUREKA, s.r.o. 1.1. Prevádzkovateľom internetových stránok

Více

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO:

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO: Darovacia zmluva uzatvorená podľa 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení a neskorších predpisov a 628 a nasl. Občianskeho zákonníka I. Zmluvné strany 1. Darca: Úrad pre

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Mgr. Róbert Jakubáč Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Konferencia

Více

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci október 2013

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci október 2013 Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci október 2013 Čiastka číslo 69/2013-01.10.2013 298/2013 297/2013 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Obsah zákona: Zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov podnikateľov aj keby sa jednalo o fyzické osoby podnikateľov.

Obsah zákona: Zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov podnikateľov aj keby sa jednalo o fyzické osoby podnikateľov. Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, predovšetkým poslednej novely zák. č. 90/2005 Z.z. účinný od 1.5.2005. Pred uvedením základných, dôležitých ustanovení zákona

Více

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky -

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky - Národný inšpektorát práce Dohľad nad bezpečnostno nostno- technickými požiadavkami na výrobky - trhový dohľad vykonávaný vaný orgánmi inšpekcie práce Inšpekcia práce v Slovenskej republike Zákon č. 125/2006

Více

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nahradil doterajší zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Více

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon v platnom

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

Zoznam spracovateľských činností s osobnými údajmi

Zoznam spracovateľských činností s osobnými údajmi Zoznam spracovateľských činností s osobnými údajmi Por. č. Názov spracovateľskej v NZOO Bojnice 1 IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov 2 IS Databáza uchádzačov o zamestnanie 3 IS Ekonomický, účtovný

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 15. 5. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 20. 5.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 136 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Více

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ: Obec Beňuš Adresa: Beňuš 355 Beňuš, IČO:

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ: Obec Beňuš Adresa: Beňuš 355 Beňuš, IČO: Prevádzkovateľ: Obec Beňuš Adresa: Beňuš 355 Beňuš, 97664 IČO: 00313289 Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO: 50528041 e-mail: dpo@osobnyudaj.sk tel.: 02/800 800 80 www.osobnyudaj.sk/informovanie

Více

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46587993 kontaktné údaje: Tel.: 0948 272 746, info@greenprint.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Více

Ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov s účinnosťou od

Ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov s účinnosťou od Ochrana osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/1 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 1 Občianske právo patrí k pilierom súkromného práva rieši právne vzťahy

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov Strana 1 / 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických Strana 2 / 8 1. Účel Mesto Prievidza v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE - FO NEPODNIKATEĽ č...

ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE - FO NEPODNIKATEĽ č... ŽIADOSŤ O PREVOD ZMLUVY O ÚVERE - FO NEPODNIKATEĽ č.... POVODNÝ KLIENT (ŽIADATEĽ): Titl., meno a priezvisko: Tel.: Platnosť OP: Ulica: PREDMET ÚVERU : Typ: VIN: ŠPZ: Č. motora: NOVÝ KLIENT: Titl., meno

Více

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ: Sídlo: Štatutárny

Více

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov Pravidlá ochrany osobných údajov Úvod Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webstránky edulab.sk, ďalej v rámci školení a súťaží organizovaných

Více

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov 14. 4. 2011, Žilina Ing. Eva Podobová, CSc. Témy Význam technickej normalizácie Postavenie a úlohy SÚTN Normalizačná práca na národnej

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava mestská časť Petržalka kontaktné údaje: e-mail: gdpr@terno.sk korešpondenčná adresa: Terno real estate, s.r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV BRANTNER Slovakia s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31698336 kontaktné údaje: slovakia@brantner.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Více

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 čiastka 23/2018 Vestník NBS opatrenie NBS č. 12/2018 341 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného

Více

Obec - starosta obce

Obec - starosta obce Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2014 Obec - starosta obce Úloha Termín 1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky

Více

Certifikácia biopotravín

Certifikácia biopotravín Certifikácia biopotravín 541P422 Akreditácia a certifikácia v potravinárstve (POVINNÝ PREDMET) LETNÝ SEMESTER AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Ing. Peter Zajác, PhD. 1 Biopotraviny ÚKSUP Certifikácia biopotravín

Více

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE, Skladná 2, Košice, IČO:

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE, Skladná 2, Košice, IČO: CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE, Skladná 2, 040 01 Košice, IČO:35563737 Kontaktné údaje: tel.: 055/6222848, fax: 055/6252361, email cpldz.kosice@gmail.com, www.cpldz-kosice.sk ako prevádzkovateľ

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady ZŠ Slanec ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie

Více

Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania s VŽP. Vedľajší živočíšny produkt kuchynský odpad materiál kategórie 3

Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania s VŽP. Vedľajší živočíšny produkt kuchynský odpad materiál kategórie 3 Zásady manipulácie, zberu, prepravy a nakladania s VŽP Vedľajší živočíšny produkt kuchynský odpad materiál kategórie 3 - Relevantné právne predpisy Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 954 521 kontaktné údaje: Mgr. Helga Grúberová, 048 4719 126, gruberova@slm.sk ako prevádzkovateľ informačného systému

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ) ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 na základe výzvy pre oblasť (vybrané podčiarknuť): kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež - sociálna

Více

Problematika zákonného záložného práva vo vzťahu k zákonu NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Problematika zákonného záložného práva vo vzťahu k zákonu NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Problematika zákonného záložného práva vo vzťahu k zákonu NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov JUDr. Pavol Valuška JUDr. Dominika Vargová Úrad geodézie, kartografie a katastra

Více

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov I. Prevádzkovateľ Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a niektorých zákonov v

Více

ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE. RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP

ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE. RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP MÍĽNIKY CCHLP 90-te roky 20. storočia Príprava legislatívneho prostredia (MH SR) Transpozícia

Více

Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová, Ing. Vladimír Janove, CSc. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš

Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová, Ing. Vladimír Janove, CSc. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavedenie novej Vyhlášky č. 78/00 do vyučovacieho procesu (Vyhláška č. 78/00 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických

Více

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina ObU-ZA-CO4/2012/ 26677 Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina č. 03/2012 Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Obvodného úradu Žilina

Více