Souhrn specifikací dodávek 1 až 8 dle uzavřených smluv o dílo. Dodavatel 1 AQD-envitest

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn specifikací dodávek 1 až 8 dle uzavřených smluv o dílo. Dodavatel 1 AQD-envitest"

Transkript

1 Souhrn specifikací dodávek 1 až 8 dle uzavřených smluv o dílo Dodavatel 1 AQD-envitest Příloha 1 ke smlouvě SPECIFIKACE ZAKÁZKY Syntéza informačních zdrojů a výsledků úkolů souvisejících s inventarizací kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst Úvod Předmětem veřejné zakázky je řešení projektového úkolu (objektu) 1 projektu I. etapy inventarizace kontaminovaných míst v České republice. Cílem je efektivní využití výsledků již provedených prací souvisejících s evidencí, inventarizací a vyhodnocováním rizik kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit v České republice. Zahrnuje vyhledání již známých informací a zhodnocení výsledků vývojových a výzkumných úkolů. Řešení tohoto projektového úkolu sestává ze dvou oblastí činností: 1. Shromáždění a syntéza výsledků prací (vč. vývojových a výzkumných úkolů) již provedených ČR a souvisejících s evidencí, inventarizací a vyhodnocováním rizik kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit 2. Rešerše cílená na předmět řešení objektů projektu, analýza a formulace návrhů a doporučení pro využití v objektech projektu. Výstupem je závěrečná zpráva se souhrnem důležitých informací využitelných pro účely I. etapy inventarizace kontaminovaných míst a s doporučeními pro řešení všech následných objektů projektu v členění dle projektovaných objektů projektu I. etapy inventarizace kontaminovaných míst. Č. objektu 1,000 1,100 1,200 Rámcový harmonogram řešení zakázky - Syntéza informačních zdrojů a výsledků úkolů souvisejících s inventarizací kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst název objektu Syntéza výsledků souvisejících úkolů a informačních zdrojů shromáždění a syntéza výsledků souvisejících úkolů rešerše a analýza využití pro objekty projektu ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Podrobná specifikace objektu Okruh analyzovaných a syntetizovaných prací a informačních zdrojů zahrnuje zejména VaV - SM/4/93/05 Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží VaV SP/4h4/168/07 Dopracování integrované databáze starých ekologických zátěží (zejména brownfields) pro hodnocení jejich rizikovosti včetně vyhodnocení priorit k jejich odstraňování a vlivu na životní prostředí VaV SP/4h4/43/08 Integrovaná databáze kontaminovaných míst, hodnocení priorit VZ subprojekt Evidence a hodnocení starých zátěží v současnosti řešené projekty pasportizace lokalit po sovětské armádě a pasportizace lokalit s obsahem persistentních organických polutantů Formulář pro kategorizaci priority informační zdroje jako jsou SEKM, Priority KM, informační systém odpadového hospodářství ISOH, registry Ministerstva zemědělství ČR ÚKZÚZ, evidence Ministerstva financí ČR, evidence Ministerstva obrany ČR, Registr ČIŽP, registry krajů a Magistrátu hlavního města Prahy, evidence PKÚ, s.p., evidence ÚZSVM, Integrovaný registr znečišťování IRZ, datové zdroje ČGS Geofond, kartotéka a datové zdroje Diamo, evidence Czechinvestu, evidence ČD, ČEZ a další dostupné evidence např. obecních úřadů, správy povodí a lesů ČR, různých sdružení, zájmových spolků a různých nevládních organizací a pod, ad SM/4/93/05 Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží U tohoto úkolu je zejména nutno použít či navázat na: 1

2 závazný Metodický pokyn MŽP pro hodnocení priorit - kategorizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, který je nutno respektovat a aplikovat při procesu inventarizace databázi, která je doporučena jako hierarchický vrchol budoucí jednotné datové platformy aplikaci Priority KM, která obsahuje vyzkoušený a osvědčený algoritmus pro automatickou klasifikaci kontaminovaných míst s možností evidované manuální korekce závěrečná doporučení úkolu, obsahující návrhy na strukturní úpravy datové platformy a další postřehy a doporučení pro vlastní proces inventarizace. ad SP/4h4/168/07 Dopracování integrované databáze starých ekologických zátěží (zejména brownfields) pro hodnocení jejich rizikovosti včetně vyhodnocení priorit k jejich odstraňování a vlivu na životní prostředí U tohoto úkolu je nutno navázat zejména na rešerše a doporučení zahraničních zkušeností s inventarizačními a evidenčními procesy analýzu databázových systémů SEKM a Priority KM včetně procesu sběru a výměny dat zkušenosti, závěry a doporučení z pilotního pokusu inventarizace další závěry vznikající za souběhu obou akcí - nutnost koordinace. ad SP/4h4/43/08 Integrovaná databáze kontaminovaných míst, hodnocení priorit Vzhledem k tématicky úzce blízkému zaměření projektu je nutno kooperovat s řešiteli a racionálně využívat jeho výsledků. ad VZ subprojekt Evidence a hodnocení starých zátěží Je nutno analyzovat zejména zkušenosti spojené s využitím dat dálkového průzkumu Země pro proces lokalizace a evidence kontaminovaných míst. ad Pasportizace lokalit po sovětské armádě Jedná se přímo o inventarizační úkol. Řešitelé v současnosti řešeného úkolu zaznamenávají příslušné lokality do databáze SEKM a následně hodnotí systémem Priority KM. Kompletní využití výsledků tohoto úkolu je nezbytné. ad Pasportizace lokalit s obsahem persistentních organických polutantů Jedná se přímo o inventarizační úkol. Řešitelé tohoto připravovaného úkolu jsou povinni zaznamenávat příslušné lokality do databáze SEKM a následně hodnotit systémem Priority KM. Kompletní využití výsledků tohoto úkolu je nezbytné. ad Formulář pro kategorizaci priority V tomto případě se jedná o existující internetovou aplikaci a databázi, která je součástí příjmu žádostí o dotaci z OPŽP, prioritní osa 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží. Prostřednictvím Formuláře pro kategorizaci priority jsou zadávána data do databáze typu Priority KM, ovšem umístěné na veřejném webovém databázovém SQL serveru. Systém je doplněn automatickým ovým ohlašovacím systémem. Pro výsledné aplikační řešení i sběr dat z dílčích zdrojů je neopomenutelný i tento informační pramen (viz ad Doporučené informační zdroje SEKM je nutno brát jako výchozí systém pro vznik jednotné datové platformy. Tyto informační zdroje nejsou cenné pouze pro účely shromáždění a transformace dat na jednotnou datovou platformu, ale jejich znalost je důležitá pro návrh a projekt celého inventarizačního procesu, a to nejen projekt aplikačního řešení, ale i návrh metodik a řízení inventarizace. Ostatních informačních zdrojů je nutno využít coby dílčích datových zdrojů, přičemž je důležité prostudovat i vlastní systém a využít jeho vhodných vlastností - aplikačních či strukturních a katalogových řešení. Výstupem syntézy výsledků souvisejících úkolů a informačních zdrojů bude závěrečná zpráva se souhrnem důležitých informací pro účely I. etapy inventarizace kontaminovaných míst a doporučeními pro řešení všech následných objektů projektu v členění dle projektovaných objektů projektu. Závěry a doporučení získané analýzou dostupných informačních zdrojů budou logicky strukturovány dle členění objektů projektu. Výstupem syntézy výsledků souvisejících úkolů a informačních zdrojů bude závěrečná zpráva se souhrnem důležitých informací využitelných pro účely I. etapy inventarizace kontaminovaných míst a s doporučeními pro řešení všech následných objektů projektu v členění dle projektovaných objektů projektu I. etapy inventarizace kontaminovaných míst. Veškerá doporučení musí být formulována s ohledem na plánovaný obsah činností a rozsah řešení projektu a nesmí ohrozit jeho realizovatelnost. 2

3 Dodavatel 2 Vodní zdroje Ekomonitor Příloha 1 ke smlouvě SPECIFIKACE ZAKÁZKY Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst Úvod Předmět veřejné zakázky je součástí řešení projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí zařazeném v Implementačním dokumentu vydaném Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, v Prioritní ose 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory Odstraňování starých ekologických zátěží. Projekt je zaměřen na plošnou inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a na kategorizaci priorit na území celé republiky. Projekt řeší zajištění 1. etapy tohoto úkolu, jejíž náplní je komplexní zajištění nástrojů a metodických předpokladů pro vlastní inventarizaci, která bude následně realizována jako druhá etapa. Vlastním předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající ve zpracování metodiky inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, a to v okruhu problematiky: návrh metodiky plošné inventarizace včetně lokalit specifického charakteru; návrh organizace a řízení plošné inventarizace; ověřovací terénní mapování ve třech testovacích územích a publicita; zaškolení realizačních týmů; identifikace lokalit s využitím DPZ; hodnocení priorit kontaminovaných míst; finální verifikace metodik a manuálů, definičních slovníků a návodů; návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace; vyškolení odborníků školitelů pro druhou etapu inventarizace; zpracování podkladů pro přípravu projektů druhé etapy inventarizace. Č. objektu Výstupem poskytnutým dodavatelem služby bude metodika inventarizace včetně definičních slovníků a manuálů, návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace, vyškolení odborníků školitelů pro druhou etapu inventarizace, podklad pro přípravu projektu druhé etapy inventarizace. Celkem 18 projektových objektů je seskupeno do deseti postupně nebo souběžně zahajovaných, řešených a předávaných ucelených částí, které před fakturací podléhají akceptaci na základě testů a /nebo oponentur. Rámcový harmonogram řešení zakázky (objektu 7 projektu) - Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (pole označená čísly představují jednotlivé ucelené části) Základ pro ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 akceptaci název objektu 7,000 metodika inventarizace 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 7,100 hodnocení priorit kontaminovaných míst 7,110 instalace programů a zaškolení uživatelů 1 7 hodnocení priorit 7,120 kontaminovaných míst v testovacích územích 7,200 publicita a ověřovací terénní mapování 7,210 upřesnění hranic testovacích území 2 7,220 návrh technického vybavení týmů pro 2 plošnou inventarizaci test / ucelené části souhrnnáo ponen-tura testy a oponentury 3

4 Č. objektu 7,230 7,240 7,250 7,260 7,300 7,310 7,320 7,330 7,340 7,350 7,400 7,410 7,420 7,430 7,440 7,450 název objektu ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q zaškolení realizačních týmů 6 6 publicita akce, informační kampaň, organizace zapojení institucí a veřejnosti identifikace lokalit s využitím DPZ a sběr dat od institucí a veřejnosti terénní identifikační práce včetně kamerálního zpracování návrh metodiky inventarizace návrh metodiky plošné inventarizace včetně lokalit specifického charakteru návrh organizace a řízení plošné inventarizace zpracování manuálu plošné inventarizace návrh náplně a organizace proškolovacích kurzů pro realizační týmy syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního 9 9 ověřování finální verifikace, definitivní metodiky, systémové a organizační zajištění úpravy navržených metodických postupů a 10 technického zajištění zpracování definitivních metodik a manuálů vč. všech příloh (slovníky, návody) návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace vyškolení odborníků - školitelů pro II. etapu zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy Základ pro akceptaci test a oponentury souhrnnáo ponen-tura test / ucelené části Opon;ntury oponentury Podrobná specifikace zakázky (objekt 7 projektu) - Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst Objekt č. 7 je integrujícím vrcholem stavby projektu, který zhodnocuje výsledky všech předchozích projektových úloh. Výstupy této úlohy jsou rozhodující pro realizaci II. etapy prací. Tato projektová úloha je tedy souhrnným objektem, jenž má za cíl zhodnotit všechny předchozí výstupy, otestovat je v praxi, doladit nedostatky a předat ověřený inventarizační postup formou metodiky k využití druhou etapou inventarizace. Výsledky by ovšem měly rovněž splňovat kritéria průběžné a trvalé aktualizace databáze a celkové trvalé udržitelnosti. Výsledná metodika musí popisovat věcný a časový postup inventarizace. V této metodice budou zúročena také dílčí metodická doporučení ostatních objektů. Metodika by také měla s pomocí definičních slovníků jasně vymezit předmět inventarizace, a to pozitivním i negativním způsobem, zvláště u sporných nebo často diskutovaných problematických případů. Tzn. umožnit určení co zejména je a co zejména není předmětem inventarizace. Tato projektová úloha využívá výstupy všech ostatních objektů, a to včetně objektu organizace a koordinace projektu, protože ve výsledné metodice se rovněž musí odrazit poznatky z řízení procesu. Z toho důvodu je základní pracovní metodou této projektové úlohy plánovité rozvíjení upřesněného časového a věcného postupu 4

5 řešení s důsledným koordinováním a integrováním s dílčími výsledky a výstupy dalších relevantních projektových úloh a to jak formou koordinace řešení mezi řešiteli subdodávek a řešitelským týmem CENIA vedoucím projektu, tak formou řízené koordinace v řídicích a koordinačních orgánech projektu (např. Realizační výbor projektu, Koordinační výbor projektu). Úloha objektu č. 7 se člení do čtyř úseků - objektů 7,100, 7,200, 7,300 a 7,400): a) objekt 7,100 - hodnocení priorit kontaminovaných míst b) objekt 7,200 -publicita a ověřovací terénní mapování c) objekt 7,300 - návrh metodiky inventarizace d) objekt 7,400 - finální verifikace, definitivní metodické zpracování, systémové a organizační zajištění. Každý z těchto úseků (objektů) bude po dokončení poslední v něm obsažené ucelené části podroben souhrnné oponentuře. Část 1 Doba realizace čtvrtletí 2009, termín dodání Tato část se týká objektu 7,100 - hodnocení priorit kontaminovaných míst resp. dvou dílčích objektů 7,110 a 7,120: instalace programů a zaškolení uživatelů (objekt 7,110), hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích (objekt 7,120). Objekt 7,110 Předmětem řešení objektu je instalace programů a zaškolení uživatelů. Tato aktivita předchází následným činnostem objektu 7,120, kterým je hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích. Obdobná aktivita, ale s aktualizacemi, se uskuteční v roce 2011 (viz část 7). Výstupem budou nainstalované a fungující programy a zaškolení uživatelé. Ověření testem. Objekt 7,120 Předmětem řešení objektu je hodnocení priorit u první části kontaminovaných míst v testovacích územích. Hodnocena budou data testovaných území sloučené databáze jednotné datové platformy tak, aby mohla sloužit jako vstupní databáze pro následující testovací inventarizaci. Hodnocení bude prováděno dle Metodického pokynu MŽP č. 14/2008 Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Hodnoceny budou ty záznamy lokalit, které z hlediska úplnosti obsahu budou pro hodnocení dostatečně vyplněny (viz výše uvedený metodický pokyn a aplikace Priority KM). Vyhodnocená data budou ihned k dispozici MŽP pro racionální řízení sanačních prací a efektivní využití veřejných finančních prostředků. Také následně v průběhu testovacího mapování prováděného v objektu projektové úlohy Metodika inventarizace bude opět prováděno hodnocení priorit u lokalit, u nichž budou získány dostatečné údaje pro hodnocení. Jádro aktivity tedy tkví v dopracování a vyhodnocení sjednocené databáze v testovacích územích. Hodnocení bude prováděno dle platného metodického pokynu MŽP, přičemž je nutno se této metodiky důsledně držet a nezanášet do hodnocení ekonomická a další hlediska, která nezohledňují vlastní impakt zátěže životního prostředí. Hodnocení musí být prováděno komplexně a nezaujatě. Zvláště je nevhodné nadřazovat např. hledisko problematiky odpadů, hledisko vodohospodářské či hledisko ekonomické (viz platná metodika). Hodnocení priorit bude pokračovat i nad daty, která byla získána v objektu 7 - Metodika inventarizace v rámci testovacího mapování. Hodnocení priorit je nutno zahájit ihned po dokončení a naplnění jednotné datové platformy v oblasti testovacího území, aby mohlo plynule navázat mapování a ověřování výsledků v rámci objektu 7. V přípravné fázi projektu bude vytvořena databáze s těmi vyhodnocenými záznamy v testovacím území, které lze z hlediska obsahu hodnotit, aby modelové testování inventarizace pracovalo s odpovídajícími daty tak, jak lze očekávat u druhé etapy inventarizace. Ve druhé fázi, po provedeném terénním šetření a doplnění všech údajů do databáze, budou vyhodnoceny všechny evidované lokality v testovacím území jednak formou doplněné vyhodnocené databáze a jednak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. Výsledky budou předány na CD nebo jiném dohodnutém datovém médiu. Vybrané souhrnné formuláře budou v tištěné podobě součástí závěrečné zprávy objektu. Stejná aktivita pokračuje i v roce 2010 (viz část 4) a v roce 2011 (viz část 7). Výstupem bude databáze s vyhodnocenými záznamy hodnocení priorit první části evidovaných kontaminovaných míst z testovacích území (za rok 2009), jak formou doplněné vyhodnocené databáze, tak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. 5

6 Spolu s částmi 4 a 7 bude tato část 1 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,100 (hodnocení priorit kontaminovaných míst), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 7 ve 4. čtvrtletí Část 2 Doba realizace 3. čtvrtletí 2009, termín dodání Tato část se týká objektu 7,200 publicita a ověřovací terénní mapování, resp. dvou dílčích objektů 7,210 a 7,220: upřesnění hranic testovacích území (objekt 7,210), návrh technického vybavení týmů pro plošnou inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit (objekt 7,220). Objekt 7,210 Předmětem řešení objektu je upřesnění hranic testovacích území. Upřesnění hranic testovacích území bude provedeno ihned po zahájení realizace této projektové úlohy, a to ve spolupráci s hlavním řešitelem projektu a řešiteli objektů projektových úloh č. 4 a 5 - rastrová platforma. Testovací území jsou určena pro tvorbu metodiky a její terénní ověření, které se uskuteční ve třech testovacích územích, v nichž budou zastoupeny tři různé základní typy území: silně industriální oblast s četnými logistickými areály, pozůstatky důlní činnosti, potrubními rozvody a brownfieldy venkovská oblast s hojnou zástavbou rodinných domků, s intenzivním zemědělstvím a lesnictvím a existencí několika typů chráněných pásem (např. CHOPAV, CHKO atp.) a existujícími bývalými i současnými armádními lokalitami urbanizovaná městská a příměstská oblast s četnými administrativními bloky, hromadnou zástavbou, včetně sportovišť, dětských hřišť a příměstskými rekreačními areály, s hojnou sítí čerpacích stanic, silnic a železnic, rovněž s logistickými, průmyslovými i servisními areály. Tato území budou s využitím poznatků z pilotního pokusu konaného v rámci VaV SP/4h4/168/07 určena zadavatelem (hlavním řešitelem projektu) a to s přihlédnutím k zadáním objektů projektových úloh č. 4 a 5 (zpracování satelitních obrazových dat testovacích oblastí). Lokalizace testovacích území bude uvedena ve smlouvě na realizaci díla. Každé testované území bude mít rozlohu cca km 2 přibližně čtvercového tvaru, tj. např. 50x50km, tzn. bude na území jednoho až dvou okresů. Pro výběr není podstatná hranice okresu, ale charakter území tak, jak je uvedeno v typových územních požadavcích. Rozloha km 2 je pro tento účel doporučená a není pochopitelně přesně závazná, avšak je nutno ji považovat spíše za minimální limit a nelze ji příliš snižovat z důvodu efektivní využitelnosti dat DPZ. Rovněž tvarově by každé testovací území mělo mít přibližně čtvercový půdorys, aby je nebylo nutno pokrývat větším množstvím snímků. Nevhodný je výběr protáhlých území výrazně překračujících v severojižní či západovýchodní ose délku 50 km. Výstupem budou upřesněné hranice tří testovacích území. Objekt 7,220 Předmětem řešení objektu je návrh technického vybavení týmů pro plošnou inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit. Návrh technického vybavení řešitelských týmů musí zahrnovat potřebný software, hardware včetně GPS, PDA, vozidel, mapových podkladů atd. Zkušenosti s použitým technickým vybavením budou uvedeny ve zprávě pro příslušný kontrolní den a budou zúročeny v manuálu i metodice. Technické terénní vybavení mapovacích týmů, které zajistí zhotovitel, sestává např. z GPS, PDA s integrovaným GPS, odolného notebooku terénního typu semirugged a digitálního fotoaparátu. Vždy jedna srovnávací dvojice bude vybavena např. notebookem a GPS a druhá např. PDA s GPS, aby mohlo být provedeno srovnání a doporučeny správné metodické postupy pro obě varianty. Výstupem bude návrh technického vybavení týmů pro plošnou inventarizaci. 6

7 Spolu s částmi 5 a 6 bude tato část 2 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,200 (publicita a ověřovací terénní mapování), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 5 ve 4. čtvrtletí Část 3 Doba realizace 3. čtvrtletí 2009 až 2. čtvrtletí 2010, termín dodání Tato část se týká objektu 7,300 resp. objektů 7,310, 7,320, 7,330 a 7,340 Řešitelský tým metodické části projektu v přípravné fázi shromáždí výstupy ostatních objektů projektu a zajistí jejich evaluaci včetně hodnocení priorit a přípravu pracovního metodického materiálu, definičních slovníků a manuálů pro terénní ověření, zajištění mapového, přístrojového a softwarového vybavení pro terénní ověření včetně vyhodnocených družicových snímků a ortofotomap. Tato část 3 zahrnuje dílčí objekty: návrh metodiky plošné inventarizace včetně lokalit specifického charakteru (objekt 7,310), návrh organizace a řízení plošné inventarizace (objekt 7,320), zpracování manuálu plošné inventarizace (objekt 7,330), návrh náplně a organizace proškolovacích kurzů pro realizační týmy (objekt 7,340). Objekt 7,310 Předmětem řešení objektu je návrh metodiky plošné inventarizace včetně lokalit specifického charakteru. Návrh metodiky plošné inventarizace musí být zpracován pracovníky se zkušeností v přípravě podkladů pro metodické pokyny MŽP. Forma i dikce návrhu musí respektovat účel, tzn. text je přímým podkladem pro zpracování metodického pokynu. Nicméně v této fázi se bude jednat o pracovní materiál, který bude určen realizačním týmům, jako model prozatím chybějících skutečných metodických materiálů. Metodika musí zahrnovat všechny oblasti problematiky a na tyto dílčí bude odkazovat formou příloh, tzn. zejména podrobného manuálu, návodu k programům atp. Tento pracovní materiál bude v průběhu terénního testování podroben komplexním zkouškám a na základě zkušeností průběžně modifikován. Výstupem bude návrh metodiky plošné inventarizace. Objekt 7,320 Předmětem řešení objektu je návrh organizace a řízení plošné inventarizace. Návrh organizace a řízení plošné inventarizace připraví podrobný pracovní itinerář jak organizační, tak i mapovací (viz popis terénní fáze). Lze předpokládat, že v této části se bude muset metodický tým učit na základě každodenních zkušeností. Proto je velmi důležité, aby byly zaznamenávány veškeré poznatky do provozního deníku a zejména kritické a problémové situace byly řádně rozebrány za účasti realizačního výboru projektu a vyvozeny z nich systémové závěry. Výstupem budou organizační a řídící dokumenty včetně systému managementu procesu plošné inventarizace. Objekt 7,330 Předmětem řešení objektu je zpracování manuálu plošné inventarizace. Nedílnou přílohou návrhu metodiky bude manuál plošné inventarizace, jenž by měl postihovat všechny dílčí inventarizační činnosti. Pro tento manuál je závazná osnova: úvodní část definice základních pojmů koncepce inventarizace jednotná datová platforma a její stavba a struktura nástavbové aplikace jednotné datové platformy identifikace lokalit a další informace o nich stávající datové zdroje a způsoby jejich využití identifikace lokalit - využití výsledků metod dálkového průzkumu Země identifikace lokalit - zapojení institucí a veřejnosti / komunikační plán identifikace lokalit analýza historie identifikace lokalit v terénu 7

8 terénní rekognoskace lokalit zpracování údajů pro jednotnou databázi, naplňování databáze hodnocení priorit. Výstupem bude manuál plošné inventarizace. Objekt 7,340 Předmětem řešení objektu je návrh náplně a organizace proškolovacích kurzů pro realizační týmy. Návrh náplně a organizace proškolovacích kurzů pro realizační týmy bude vycházet z údajů uvedených u položky Zaškolení realizačních týmů (objekt 7,230 viz část 6). Náplň bude obsahovat zejména: zaškolení v metodické a legislativní oblasti včetně zásad a postupu při vstupu na soukromé pozemky a celkového postupu inventarizace od přípravné fáze, přes sběr dat a informací, terénní fázi až po závěrečné hodnocení dat i získaných zkušeností, orientační zaškolení v práci s vyhodnocenými snímky DPZ a jejich využití pro identifikaci potenciálně kontaminovaných míst, metodiku terénního mapování s určováním polohy pomocí moderních navigačních přístrojů typu GPS a PDA, ovládání vyvinutého software a postupu jeho terénního a kamerálního používání včetně postupu při zjištění nedostatků či chyb, seznámení se speciálními mapami a jejich grafickou symbolikou. Výstupem bude návrh náplně a organizace proškolovacích kurzů. Spolu s částí 9 bude tato část 3 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,300 (návrh metodiky inventarizace), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 9 ve 4. čtvrtletí Část 4 Doba realizace čtvrtletí 2010, termín dodání Tato část se týká objektu 7,100 - hodnocení priorit kontaminovaných míst resp. dílčího objektu 7,120 - hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích. Objekt 7,120 Předmětem řešení objektu je hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích. Hodnocena budou data testovaných území sloučené databáze jednotné datové platformy tak, aby mohla sloužit jako vstupní databáze pro následující testovací inventarizaci. Hodnocení bude prováděno dle Metodického pokynu MŽP č. 14/2008 Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Hodnoceny budou ty záznamy lokalit, které z hlediska úplnosti obsahu budou pro hodnocení dostatečně vyplněny (viz výše uvedený metodický pokyn a aplikace Priority KM). Vyhodnocená data budou ihned k dispozici MŽP pro racionální řízení sanačních prací a efektivní využití veřejných finančních prostředků. Také následně v průběhu testovacího mapování prováděného v objektu projektové úlohy Metodika inventarizace bude opět prováděno hodnocení priorit u lokalit, u nichž budou získány dostatečné údaje pro hodnocení. Jádro aktivity tedy tkví v dopracování a vyhodnocení sjednocené databáze v testovacích územích. Hodnocení bude prováděno dle platného metodického pokynu MŽP, přičemž je nutno se této metodiky důsledně držet a nezanášet do hodnocení ekonomická a další hlediska, která nezohledňují vlastní impakt zátěže životního prostředí. Hodnocení musí být prováděno komplexně a nezaujatě. Zvláště je nevhodné nadřazovat např. hledisko problematiky odpadů, hledisko vodohospodářské či hledisko ekonomické (viz platná metodika). Hodnocení priorit bude pokračovat i nad daty, která byla získána v objektu 7 - Metodika inventarizace v rámci testovacího mapování. Hodnocení priorit je nutno zahájit ihned po dokončení a naplnění jednotné datové platformy v oblasti testovacího území, aby mohlo plynule navázat mapování a ověřování výsledků v rámci objektu 7. V přípravné fázi projektu bude vytvořena databáze s těmi vyhodnocenými záznamy v testovacím území, které lze z hlediska obsahu hodnotit, aby modelové testování inventarizace pracovalo s odpovídajícími daty tak, jak lze očekávat u druhé etapy inventarizace. Ve druhé fázi, po provedeném terénním šetření a doplnění všech údajů do databáze, budou vyhodnoceny všechny evidované lokality v testovacím území jednak formou doplněné vyhodnocené databáze a jednak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. Výsledky budou 8

9 předány na CD nebo jiném dohodnutém datovém médiu. Vybrané souhrnné formuláře budou v tištěné podobě součástí závěrečné zprávy objektu. Jde o stejnou aktivitu, která je v tomto dílčím objektu realizována v roce 2009 (viz část 1) a v roce 2011 (viz část 7). Výstupem bude databáze s vyhodnocenými záznamy hodnocení priorit všech evidovaných kontaminovaných míst z testovacích území (za rok 2010), jak formou doplněné vyhodnocené databáze, tak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. Spolu s částmi 1 a 7 bude tato část 4 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,100 (hodnocení priorit kontaminovaných míst), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 7 ve 4. čtvrtletí Část 5 Doba realizace 1. čtvrtletí 2010 až 3. čtvrtletí 2011, termín dodání Tato část se týká objektu 7,200 publicita a ověřovací terénní mapování, resp. tří dílčích objektů 7,240, 7,250 a 7,260: publicita akce, informační kampaň, organizace zapojení institucí a veřejnosti identifikace lokalit s využitím DPZ, sběr informací od institucí a veřejnosti, terénní identifikační práce včetně kamerálního zpracování Objekt 7,240 Předmětem řešení objektu je publicita akce, informační kampaň, organizace zapojení institucí a veřejnosti. Publicita akce, informační kampaň, organizace zapojení institucí a veřejnosti je součástí informační fáze inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Tato informační fáze musí ověřit efektivní formu informovanosti o terénní inventarizaci, např. informováním všech obcí v testovacích územích s žádostí o spolupráci při indikaci možných kontaminovaných míst na katastru obcí. Zejména je důležité informovat vedení podniků, provozoven, příp. vojenských újezdů, jejichž areály mají být navštíveny a požádat o umožnění vstupu. Předem je nutno mít zajištěny všechny potřebné materiály a pověřovací listiny zejména z MŽP a od hlavního řešitele úkolu. Výstupem budou informace komunikované zapojeným organizacím a veřejnosti v podobě informační kampaně i ad hoc sdělených informací, získané zapojení institucí a veřejnosti do projektové problematiky, umožňující získávání relevantních informací v problematice NIKM, sjednaná a realizovaná setkání s představiteli obcí a dalších institucí a umožněné vstupy na pozemky a do objektů. Objekt 7,250 Předmětem řešení je identifikace lokalit s využitím DPZ a sběr informací od institucí a veřejnosti, Identifikace lokalit s využitím DPZ a sběr dat od institucí a veřejnosti je součástí jak fáze kamerální, tak následně i terénní. V kamerální fázi budou shromážděny podklady z jednotné datové platformy, seznamu nelokalizovaných kontaminovaných míst, informací z obcí, spolků a dalších informací a hlášení. V této fázi bude také vyhodnocena dodaná rastrová datová platforma s využitím metodických doporučení. Následně proběhnou konzultace s pracovníky územně příslušných správních orgánů (krajský úřad, ORP, obce) a s územními specialisty (např. vodoprávní úřady, oblastní geologové ČGS, místní hydrogeologové a ložiskoví geologové). Dále je nutno zajistit informace od správy povodí, lesů ČR a vhodných NGO působících v dané oblasti. Bude prověřena existence speciálních podrobných map, zejména na územích s brownfieldy a na poddolovaných územích či územích postižených těžbou a podle možností budou tyto mapové podklady získávány. Budou navázány kontakty s pracovníky místních samospráv i státní správy a také s vedoucími pracovníky potenciálně řešených areálů. Následně budou realizovány návštěvy obecních úřadů a dalších územně příslušných organizací včetně dotazů u regionálních zájmových spolků. Pro tyto účely budou sestaveny doporučené formy řízeného rozhovoru. Na základě získaných poznatků budou naplánovány mapovací trasy a připraven jejich itinerář. Součástí plánování bude příprava techniky - zejména případné načtení dat do GPS nebo PDA, načtení bodů zájmů (POI - point of interest) apod. Připraveny musí být mapové podklady se zakreslením již evidovaných lokalit, hranic katastrů, ÚSES a známých střetů zájmů. Z důvodu dobré orientace musí mít mapovací týmy k dispozici mapy 9

10 více měřítek, nejlépe doplněné také turistickou mapou. Výstupem budou záznamy lokalit identifikovaných s využitím DPZ a lokalit vytipovaných nebo identifikovaných na základě informací od institucí a veřejnosti. Objekt 7,260 Předmětem řešení objektu jsou terénní identifikační práce včetně kamerálního zpracování. Terénní identifikační práce včetně kamerálního zpracování mají za cíl praktické odzkoušení navržené inventarizační metodiky a účelnost a funkčnost všech technických komponentů, návodů a manuálů. Tyto práce jsou součástí terénní fáze inventarizace. Terénní identifikační práce mají za cíl otestování navržené metodiky, způsobu přípravy a technického vybavení při praktických inventarizačních zkouškách. Vlastní mapovací a rekognoskační práce budou vedeny po naplánovaných mapovacích trasách. Odchylky budou vyhodnoceny a zdůvodněny. Budou navštíveny podezřelé lokality nebo areály a informace budou zpracovány pomocí navrženého technického vybavení (zaměření, fotodokumentace, anotace dat). Terénní zpracování bude provádět 6 týmů. V průběhu vlastní inventarizace je výhodné, aby mapovací týmy měly praktické zkušenosti z terénní práce v dané oblasti a aby měly zkušenosti v mapování a popisu kontaminovaných míst. Výhodou je dokonalá znalost prostředí, bezproblémová orientace v místním terénu i bez mapových podkladů, z toho plynoucí podstatně vyšší rychlost přemísťování, znalost většiny kontaminovaných míst včetně dočasných hnojišť, znalost představitelů místních samospráv a dalších důležitých kontaktů atp. Každé testované území bude zpracováno dvěma nezávislými týmy zhotovitele. Po zpracování se týmy na všech územích vystřídají, aniž by si vyměňovaly informace před dokončením sběru a vyhodnocení dat z téže lokality. Tyto informace spolu s daty a zkušenostmi včetně připomínek na úpravu komponentů budou předány zpracovatelskému týmu metodiky. Mapovací týmy si vyměňují zkušenosti zásadně až po odevzdání vyhodnocených dat téže lokality. Metodický tým vyhodnotí tyto různé závěry a na základě zkušeností terénních týmů a jejich vzájemného porovnání navrhne případné korekce postupů či zařízení. Budou-li předloženy a akceptovány návrhy na úpravu komponentů, pak bude okamžitě projednána a následně případně zajištěna příslušná úprava a provedeno doplňující testování s touto úpravou. Terénní ověření nebude provádět žádná vzorkování ani laboratorní vyhodnocení. Bude se jednat pouze o sběr dat, která lze získat u místních a regionálních orgánů a organizací, včetně sběru terénních dat v místě lokality s příležitostným využitím případných informací od pamětníků. Součástí závěrů terénních prací musí být požadavky a doporučení na technické vybavení typu GPS a PDA, dále doporučený a požadovaný software pro GPS a příp. doporučený typ notebooku (nikoli výrobce, ale např. úprava na odolnost a vlhkost). Zvláštní problematiku budou tvořit armádní lokality a důlní lokality. Metodická část projektu musí dát odpověď na otázky, jakým způsobem budou získávány informace o armádních lokalitách, jak bude probíhat mapování v rámci inventarizace, jak budou informace aktualizovány, evidovány a zveřejňovány, příp. které údaje budou k dispozici v závislosti na stupni utajení a oprávnění uživatelů. I z těchto důvodů musí tým úzce spolupracovat s aplikačním týmem. U poddolovaných území bude nutno stanovit zvláštní způsob vedení terénních prací s využitím poznatků Geofondu a ČGS. Důležitým sledovaným faktorem musí být místa vypouštění důlních vod, odkaliště, výsypky a haldy. V rámci vyhodnocovací fáze bude znovu prověřeno, zda se k danému testovacímu území resp. lokalitě neváže nějaká nová konkrétní informace a v případě potřeby bude cyklus znovu pokračovat od kamerální fáze. V případě uspokojivých výsledků terénní fáze bude prováděno hodnocení a klasifikace priorit na základě platné metodiky a komplexní zanesení všech získaných údajů do databáze kontaminovaných míst. Výsledkem hodnocení priorit je kromě vlastního zařazení lokality do příslušné klasifikační třídy také výrok specifikující další doporučený postup pro danou lokalitu. Úkolem inventarizace není okamžité řešení problematiky dané lokality, ale její vyhodnocení standardizovaným postupem v rámci celé databáze. Návrh dalšího postupu vychází z vlastní klasifikace lokality s přihlédnutím k poznámkám doporučení dalšího postupu v databázi. Na základě dat různých týmů bude posouzena jednoznačnost popisů položek databáze a příslušných návodů. V případě zjištěných nesrovnalostí bude provedena oprava či doplnění. Během vyhodnocovací fáze budou rovněž shromážděny výsledky a zkušenosti pro účel syntézy závěrů a výsledného zpracování metodiky inventarizace. V rámci upřesňování metodiky je nutno zvážit, zda je třeba metodiku mapování rozdělit dle typu mapovaných lokalit. Proto se metodický tým zaměří zejména na rozdílný způsob získávání informací např. z průmyslových, nebo vojenských areálů a nechráněných skládek odpadů. Metodika musí jasně specifikovat, zda je efektivní, aby mapovací tým během své jednodenní terénní práce zpracovával údaje ze všech typů lokalit nebo zda mají být trasy rozděleny podle typů inventarizovaných lokalit. Je nutné, aby metodický tým prováděl kontrolu mapovacích týmů přímo v terénu. 10

11 Výstupem budou podklady pro syntézu a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování, podklady pro upravené metodické postupy a provedená kompletní inventarizace v testovacích územích. Spolu s částmi 2 a 6 bude tato část 5 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,200 (publicita a ověřovací terénní mapování), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 5 ve 4. čtvrtletí Část 6 Doba realizace 4. čtvrtletí 2010 až 1. čtvrtletí 2011, termín dodání Tato část se týká objektu 7,200 publicita a ověřovací terénní mapování resp. objektu 7,230 - zaškolení realizačních týmů. Předmětem řešení objektu je zaškolení realizačních týmů. Zaškolení realizačních týmů zahrnuje zaškolení v metodické a legislativní oblasti včetně zásad a postupu při vstupu na soukromé pozemky a celkového postupu inventarizace od přípravné fáze, přes sběr dat a informací, terénní fázi až po závěrečné hodnocení dat i získaných zkušeností, orientační zaškolení v práci s vyhodnocenými snímky DPZ a jejich využití pro identifikaci potenciálně kontaminovaných míst, terénní mapování s určováním polohy pomocí moderních navigačních přístrojů typu GPS, používáním vyvinutého software a postupu jeho terénního a kamerálního používání včetně postupu při zjištění nedostatků či chyb, seznámení se speciálními mapami a jejich grafickou symbolikou. Přestože budou zaškoleny terénní týmy v počtu minimálně devíti osob, musí řešitel počítat se skutečností, že každý dílčí realizační tým musí být složen vždy alespoň ze dvou terénních pracovníků se zkušenostmi z mapování lokalit kontaminovaných míst. Uvedené školení nelze považovat za školení nahrazující běžné odborné zkušenosti pracovníků rutinně se zabývajících identifikací kontaminovaných míst a stanovováním jejich rizikovosti. Budou proškoleny tři realizační týmy o minimálním složení tří osob, z toho vždy alespoň dvě osoby určeny pro terénní mapování. O provedeném školení bude proveden zápis k němuž bude přiložena prezenční listina s čitelnými jmény a podpisy všech účastníků včetně lektorů. Výstupem budou tři proškolené realizační týmy. Spolu s částmi 2 a 5 bude tato část 6 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,200 (publicita a ověřovací terénní mapování), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 5 ve 4. čtvrtletí Část 7 Doba realizace 1. až 3. čtvrtletí 2011, termín dodání Tato část se týká objektu 7,100 - hodnocení priorit kontaminovaných míst resp. dvou dílčích objektů 7,110 a 7,120: instalace programů a zaškolení uživatelů (objekt 7,110), hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích (objekt 7,120). Objekt 7,110 Předmětem řešení objektu je instalace programů a zaškolení uživatelů. Tato aktivita navazuje na obdobnou aktivitu tohoto objektu realizovanou v roce 2009 (viz část 1), ale zahrnuje navíc aktualizaci o zkušenosti s používáním programů a vyhodnocení účinnosti provedeného zaškolení v letech Aktualizovaná instalace programů a aktualizované zaškolení bude předcházet řešení dílčího objektu 7,120 (hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích) v roce Výstupem budou nainstalované a fungující programy a zaškolení uživatelé. Ověření testem. Objekt 7,120 Předmětem řešení objektu je hodnocení priorit kontaminovaných míst v testovacích územích. Hodnocena budou data testovaných území sloučené databáze jednotné datové platformy tak, aby mohla sloužit jako vstupní databáze pro následující testovací inventarizaci. Hodnocení bude prováděno dle Metodického pokynu MŽP č. 14/2008 Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Hodnoceny budou ty záznamy lokalit, které z hlediska úplnosti obsahu budou pro hodnocení dostatečně vyplněny 11

12 (viz výše uvedený metodický pokyn a aplikace Priority KM). Vyhodnocená data budou ihned k dispozici MŽP pro racionální řízení sanačních prací a efektivní využití veřejných finančních prostředků. Také následně v průběhu testovacího mapování prováděného v objektu projektové úlohy Metodika inventarizace bude opět prováděno hodnocení priorit u lokalit, u nichž budou získány dostatečné údaje pro hodnocení. Jádro aktivity tedy tkví v dopracování a vyhodnocení sjednocené databáze v testovacích územích. Hodnocení bude prováděno dle platného metodického pokynu MŽP, přičemž je nutno se této metodiky důsledně držet a nezanášet do hodnocení ekonomická a další hlediska, která nezohledňují vlastní impakt zátěže životního prostředí. Hodnocení musí být prováděno komplexně a nezaujatě. Zvláště je nevhodné nadřazovat např. hledisko problematiky odpadů, hledisko vodohospodářské či hledisko ekonomické (viz platná metodika). Hodnocení priorit bude pokračovat i nad daty, která byla získána v objektu 7 - Metodika inventarizace v rámci testovacího mapování. Hodnocení priorit je nutno zahájit ihned po dokončení a naplnění jednotné datové platformy v oblasti testovacího území, aby mohlo plynule navázat mapování a ověřování výsledků v rámci objektu 7. V přípravné fázi projektu bude vytvořena databáze s těmi vyhodnocenými záznamy v testovacím území, které lze z hlediska obsahu hodnotit, aby modelové testování inventarizace pracovalo s odpovídajícími daty tak, jak lze očekávat u druhé etapy inventarizace. Ve druhé fázi, po provedeném terénním šetření a doplnění všech údajů do databáze, budou vyhodnoceny všechny evidované lokality v testovacím území jednak formou doplněné vyhodnocené databáze a jednak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. Výsledky budou předány na CD nebo jiném dohodnutém datovém médiu. Vybrané souhrnné formuláře budou v tištěné podobě součástí závěrečné zprávy objektu. 4). Jde o stejnou aktivitu, která je v tomto dílčím objektu realizována v letech 2009 (viz část 1) a 2010 (viz část Výstupem bude databáze s vyhodnocenými záznamy hodnocení priorit všech evidovaných kontaminovaných míst z testovacích území (za rok 2009 a souhrnně za léta ), jak formou doplněné vyhodnocené databáze, tak formou digitálních souhrnných formulářů ve formátu PDF. Spolu s částmi 1 a 4 bude tato část 7 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,100 (hodnocení priorit kontaminovaných míst), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 7 ve 4. čtvrtletí Část 8 Doba realizace čtvrtletí 2011, termín dodání Tato část se týká dílčího objektu 7,450 zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy, který je součástí objektu 7,400 (finální verifikace, definitivní metodické zpracování, systémové a organizační zajištění). Objekt 7,450 Předmětem řešení objektu je zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy. Na základě poznatků z řešení všech objektů projektu budou shromážděny, analyzovány a vyhodnoceny podklady, které budou sloužit jako výchozí materiál ke zpracování realizačního projektu II. etapy národní inventarizace, jenž bude přílohou žádosti o dotaci ze SFŽP. Výstupem bude návrh projektu II. etapy. Spolu s částí 10 bude tato část 8 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,400 (finální verifikace, definitivní metodické zpracování, systémové a organizační zajištění), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 10 ve 3. čtvrtletí Část 9 Doba realizace čtvrtletí 2011, termín dodání Tato část se týká dílčího objektu 7,350 syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování Objekt 7,350 Předmětem řešení objektu je syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování. Syntéza závěrů a vyhodnocení zkušeností z terénního mapování vyhodnotí poznatky získané ze sběru a zpracování vstupních informací v přípravné fázi a poznatky z terénního ověření a vlastního řízení, přičemž zásadní změny znovu projdou terénním ověřením. Po úspěšném ověření je vytvořena finální metodika, definiční slovníky a potřebné manuály. Tým metodiky inventarizace navrhne a ověří potřebné jednotlivé pracovní fáze 12

13 budoucí inventarizace. Jedná se zejména o: a) fázi přípravnou b) fázi informační c) fázi kamerální d) fázi terénní e) fázi vyhodnocovací. V rámci syntézy závěrů budou také diskutovány možnosti a limity metody analogie použití poznatků z testovacích území pro plánování inventarizace na celém území ČR (množství, druhy, závažnost, stav kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst). Diskuse se zaměří na porovnání výsledného návrhu postupu s alternativními postupy, resp. možnostmi podchycenými v rešeršovaných dokumentech (postupy identifikace a inventarizace po územních jednotkách např. okresech či ORP, podle území povodí atp.). Metodika případně využije zjištěných možností predikce na základě analýzy dat s podobností regionů s použitím výsledků souvisejících úkolů VaV. Syntéza závěrů a definitivní zpracování materiálů bude obsahovat: a) metody a problematiku řízení inventarizačního procesu a zapracování poznatků řídicího týmu (koordinační výbor projektu a realizační výbor projektu) do vlastního procesu a metodiky b) efektivitu forem získávání informací od místních úřadů, osob a organizací, vlastníků a provozovatelů, NGO c) způsob přípravy itineráře terénních prací a případnou závislost na typu lokalit d) postup mapovací trasou včetně časové náročnosti v závislosti na typu lokalit e) způsob lokalizace kontaminovaného místa (body, linie, polygony) f) způsob pořízení a evidence fotodokumentace g) způsob sběru, pořízení a přenosu (aktualizace) ostatních dat h) vypovídací schopnost a využitelnost návodů a manuálů i) pozorování in situ: vlastnické vztahy a další práva a omezení včetně kontaktů se speciálním zřetelem na armádní lokality stávající využití a stav lokality a zařízení charakter hranic lokality, druh a využití okolních pozemků blízkost citlivých území a biotopů, ochranná pásma historie využívání lokality projevy změny úrovně terénu viditelná přítomnost kontaminace, odpadů a nebezpečných materiálů indikace znečištění, vizuální a pachové projevy, stav flóry a fauny možnosti migrace kontaminace, charakteristika zvodně a hydrogeologického prostředí zařízení jímání a čerpání vody existence vrtů a dalších pozorovacích a průzkumných objektů. j) existenci literárních pramenů (zpráv ze sanací, projektů, analýz rizika, ) k) existenci právních dokumentů nebo legislativních nařízení vztahujících se k dané lokalitě (rozhodnutí, soudní nařízení, řešení stížností a oznámení atp.) l) plánované využití lokality, existenci specifických územních plánů, generelů apod. m) existenci podrobných mapových podkladů (mapa závodu či jiná podrobná účelová mapa) n) možnosti a způsoby racionální kontroly kvality mapování a pořizování dat. Výstupem bude zpráva syntetizující a hodnotící zkušenosti z terénního ověřování inventarizace kontaminovaných míst v testovacích územích. Spolu s částí 3 bude tato část 9 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,300 (návrh metodiky inventarizace), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 9 ve 4. čtvrtletí Část 10 Doba realizace 3. čtvrtletí 2011 až 2. čtvrtletí 2012, termín dodání Tato část se týká dílčích objektů 7,410, 7,420, 7,430 a 7,440, které jsou součástí objektu 7,400 (finální verifikace, definitivní metodické zpracování, systémové a organizační zajištění). úpravy navržených metodických postupů a technického zajištění (objekt 7,410) zpracování definitivních metodik a manuálů včetně všech příloh (slovníky, návody) (objekt 7,420), návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace (objekt 7,430), vyškolení odborníků - školitelů pro II. etapu (objekt 7,440). 13

14 Objekt 7,410 Předmětem řešení jsou úpravy navržených metodických postupů a technického zajištění Návrh metodiky plošné inventarizace podrobený terénnímu testování a komplexním zkouškám a organizační a řídící dokumenty systému managementu procesu plošné inventarizace (včetně vedení provozní dokumentace a záznamů) budou na základě zkušeností získaných při realizaci projektu budou aktualizovány a editovány. Výstupem budou upravené návrhy metodických postupů a technického zajištění Objekt 7,420 Předmětem řešení je zpracování definitivních metodik a manuálů včetně všech příloh (slovníky, návody). S využitím souvisejících výstupů řešení relevantních objektů projektu bude dotvořena metodika inventarizace včetně definičních slovníků a manuálů. Výstupem budou metodiky a manuály. Objekt 7,430 Předmětem řešení je návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace Návrh systémového, organizačního a legislativního zajištění trvalé aktualizace má za cíl vytvoření legislativních norem, které zajistí pokračování inventarizačního procesu formou aktualizace databáze při zachování standardizovaných postupů a tím i srovnatelných výsledků i po ukončení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst. Tento návrh bude zpracován až v samotném závěru prací po dokonalém praktickém ověření všech komponentů od sběru dat přes terénní ověření až po závěrečné vyhodnocení. Výsledkem bude také shrnutí argumentace pro zvolené řešení ve světle alternativních nebo paralelních postupů. Výstupem bude návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace. Objekt 7,440 Předmětem řešení je vyškolení odborníků - školitelů pro II. etapu. Vyškolení odborníků - školitelů, kteří budou schopni vyškolit tým realizující plošnou inventarizaci celé ČR je přímou součástí přípravy II. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst, v níž bude zapotřebí většího množství jednotně vyškolených realizačních týmů. Tito školitelé pak budou provádět zaškolení realizačních týmů jednotnou metodikou. Výstupem budou vyškolení odborníci školitelé pro II. etapu projektu v počtu nejméně 10 osob. Ověření testem a oponenturou. Spolu s částí 8 bude tato část 10 předmětem souhrnné oponentury objektu 7,400 (finální verifikace, definitivní metodické zpracování, systémové a organizační zajištění), která se uskuteční po oponentuře a akceptaci části 10 ve 3. čtvrtletí

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP

NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP 2014-2020 Konference SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX, 25. - 26.5. 2017 Uherské Hradiště RNDr. Zdeněk Suchánek 1 PROJEKT NÁRODNÍ INVENTARIZACE

Více

PROJEKT INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP

PROJEKT INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP PROJEKT INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST K REALIZACI V RÁMCI OPŽP 2014-2020 Konference SANAČNÍ TECHNOLOGIE XIX, 18. - 20.5.2016, Třeboň RNDr. Zdeněk Suchánek 1 PROJEKT INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst - projekt spolufinancovaný z OPŽP. RNDr. Zdeněk Suchánek

NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst - projekt spolufinancovaný z OPŽP. RNDr. Zdeněk Suchánek NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst - projekt spolufinancovaný z OPŽP RNDr. Zdeněk Suchánek Obsah prezentace Historie přípravy a realizace NIKM Stav řešení projektu národní inventarizace

Více

Projekt NIKM - stav řešení po terénním testování metodiky inventarizace

Projekt NIKM - stav řešení po terénním testování metodiky inventarizace Národní inventarizace kontaminovaných míst - I. etapa (2009-2012) Projekt NIKM - stav řešení po terénním testování metodiky inventarizace Zdeněk Suchánek Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha Mezinárodná konferencia

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. www.ostrava.cz Vyhodnocení

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST - PROJEKT NIKM - 2. ETAPA

NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST - PROJEKT NIKM - 2. ETAPA NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST - PROJEKT NIKM - 2. ETAPA RNDr. Zdeněk Suchánek CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zakončení úklidové sezóny

Více

PRŮBĚŽNÝ STAV SBĚRU INDICIÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST METODAMI DPZ V ZAHÁJENÉM PROJEKTU NIKM 2. ETAPA

PRŮBĚŽNÝ STAV SBĚRU INDICIÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST METODAMI DPZ V ZAHÁJENÉM PROJEKTU NIKM 2. ETAPA PRŮBĚŽNÝ STAV SBĚRU INDICIÍ KONTAMINOVANÝCH MÍST METODAMI DPZ V ZAHÁJENÉM PROJEKTU NIKM 2. ETAPA RNDr. Zdeněk Suchánek, Ing. Jaroslav Řeřicha CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická

Více

VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek SEKM - evidované lokality Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky Příloha č. 1 k části II. Zadávací dokumentace: Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka se skládá ze čtyř klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie a. analýza b. komparativní

Více

Přínos SEKM pro NIKM

Přínos SEKM pro NIKM Start Přínos SEKM pro NIKM Ing. Roman Pavlík Výchozí stav Stav v době podání projektu NIKM základ softwarových aplikací z doby vzniku systému, tj. 1996 nezávislý provoz aplikací v lokálních sítích a na

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění: Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Aplikační podpora národní inventarizace kontaminovaných míst

Aplikační podpora národní inventarizace kontaminovaných míst NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst I. etapa (2009-2012) Aplikační podpora národní inventarizace kontaminovaných míst Roman Bukáček, Jiří Chroust, Petr Pala, Jiří Zvolánek, Stanislav Raclavský,

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ, OČEKÁVANÉ CÍLE

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ, OČEKÁVANÉ CÍLE PROJEKT NIKM VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ, OČEKÁVANÉ CÍLE RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR Vít Štrupl 1 Obsah prezentace Úvod Vývoj evidence úložných míst Projekt OPŽP Současný způsob evidování úložných míst Problémy vyplývající ze

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Lokality Brownfield Průzkum kontaminace horninového prostředí a hodnocení lokality

Lokality Brownfield Průzkum kontaminace horninového prostředí a hodnocení lokality Lokality Brownfield Průzkum kontaminace horninového prostředí a hodnocení lokality Co je to kontaminace? Jak vzniká? Proč nám vadí? Jak se hodnotí? A co dál s ní v prostředí ČR? Co je to kontaminace? Koncentrace

Více

Projekt NIKM (1. etapa) v druhé polovině

Projekt NIKM (1. etapa) v druhé polovině Národní inventarizace kontaminovaných míst - I. etapa (2009-2012) Projekt NIKM (1. etapa) v druhé polovině Zdeněk Suchánek, Roman Bukáček, Jaroslav Řeřicha Průmyslová ekologie II, Beroun 24. 3. 2011 Obsah

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Svaz měst a obcí ÚSC

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Svaz měst a obcí ÚSC Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC.1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

- ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem

- ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem - ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem Zpracováno v souladu s ustanovením 6, 25, 30 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ODSTRANĚNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (KONTAMINOVANÉ BROWNFIELDS)

VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ODSTRANĚNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (KONTAMINOVANÉ BROWNFIELDS) VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA ODSTRANĚNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (KONTAMINOVANÉ BROWNFIELDS) OSNOVA přehled dotací z různých sektorů (MPO, MMR, MZe, MŽP ) vyřizování

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC 1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci. výzvy Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 a vybrané oblasti podpory prioritní osy ZVEŘEJNĚNO DNE X.X Výběrová (hodnotící)

Více

Návrhy na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

Návrhy na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Obecné požadavky Pořadí Hodnotící kritéria Požadavky Body 1. Pracovník OŽP stanovená

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Informace k ÚAP. Porada pořizovatelů 06/2018 OÚPSŘ

Informace k ÚAP. Porada pořizovatelů 06/2018 OÚPSŘ Informace k ÚAP Porada pořizovatelů 06/2018 Metodika Standard sledovaných jevů pro ÚAP - aktualizace Termín: podzim 2018 Zpracování: Bude sloučena pro jevy z části A i B a doplněna o nové jevy 2 Vybrané

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

2. Účel a cíl koncepce, zdroje dat

2. Účel a cíl koncepce, zdroje dat 2. Účel a cíl koncepce, zdroje dat 2.1. Účel a cíl koncepce Koncepce vychází s principů a cílů Státního programu ochrany přírody a krajiny, který byl schválen usnesením vlády č.415 ze dne 17. června 1998.

Více

Plošná inventarizace dodávka inventarizačních prací v rámci 2. etapy NIKM

Plošná inventarizace dodávka inventarizačních prací v rámci 2. etapy NIKM Plošná inventarizace dodávka inventarizačních prací v rámci 2. etapy NIKM 2. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst vybrané kapitoly projektu CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Pavel Doubrava, Zdeněk Suchánek, Šárka Roušarová, Jaroslav Řeřicha

Pavel Doubrava, Zdeněk Suchánek, Šárka Roušarová, Jaroslav Řeřicha NIKM Národní inventarizace kontaminovaných míst, I. Etapa, (2009-2012) MOŢNOSTI VYUŢITÍ HISTORICKÉ ORTOFOTOMAPY PRO VIZUÁLNÍ INTERPRETACI SOUČASNÉ ORTOFOTOMAPY V RÁMCI METODICKÉ FÁZE PŘÍPRAVY TERÉNNÍCH

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., s kontaktní adresou: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. HAVLÍČKŮV BROD lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13 ORP HAVLÍČKŮV BROD

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. HAVLÍČKŮV BROD lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13 ORP HAVLÍČKŮV BROD O D B O R R O Z V O J E M Ě S T A Ú S E K Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í A G I S ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13 ORP HAVLÍČKŮV BROD Základní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

Zápis z 2. setkání Řídícího výboru

Zápis z 2. setkání Řídícího výboru Zápis z 2. setkání Řídícího výboru Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Místo konání: zasedací místnost MAS Český les

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC.1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.2 zhodnocení dosavadních výzev. Alexandra Skopcová Odbor ekologických škod MŽP

Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.2 zhodnocení dosavadních výzev. Alexandra Skopcová Odbor ekologických škod MŽP Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.2 zhodnocení dosavadních výzev Alexandra Skopcová Odbor ekologických škod MŽP Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP. Tisková konference EMAS MŽP, Praha,

Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP. Tisková konference EMAS MŽP, Praha, Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP Tisková konference EMAS MŽP, Praha, 6.2.2009 Důvody zavedení Příklad pro další subjekty (organizace i jednotlivce) Environmentální přínosy Zkvalitnění řízení (systém

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. HAVLÍČKŮV BROD lokality Reynkova, Cihlář ORP HAVLÍČKŮV BROD

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. HAVLÍČKŮV BROD lokality Reynkova, Cihlář ORP HAVLÍČKŮV BROD O D B O R R O Z V O J E M Ě S T A Ú S E K Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í A G I S ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD lokality Reynkova, Cihlář ORP HAVLÍČKŮV BROD Základní identifikační

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5 Příloha č. 5 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE HLAVNÍ POZNATKY Z ŘEŠENÍ PROJEKTU

METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE HLAVNÍ POZNATKY Z ŘEŠENÍ PROJEKTU Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE HLAVNÍ POZNATKY Z ŘEŠENÍ PROJEKTU Jan Binek, GaREP, spol. s r.o. Závěrečná

Více

Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor

Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor Principy MAP Princip spolupráce V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé. Zřizovateli jsou

Více

86. výzva Ministerstva životního prostředí

86. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_086 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_86. výzva PO3, SC 3.4, průběžná 86. výzva Ministerstva životního prostředí pro ITI stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině Možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů

Konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině Možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů Konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině 21.4. 2015 Možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů Ing. arch. Vlasta Poláčková s využitím práce specialistů, kteří se podíleli na

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odbor stavební úřad oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Město Blansko Odbor investičního a územního rozvoje Nám. Svobody 3 678 01 BLANSKO Ing. Marek Štefan Naše čj.: Vyřizuje: Tel.: E-mail:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 2017-2030 Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

1. Typ projektu Individuální národní

1. Typ projektu Individuální národní NZZ Jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem Anotace projektu Reforma závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem je založena na sjednocování obsahu závěrečných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Postup realizace a dosavadní výsledky

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR. Postup realizace a dosavadní výsledky Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Postup realizace a dosavadní výsledky Ing.Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí odborného týmu Hustopeče, 19. června 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS I.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více