Předmět veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět veřejné zakázky"

Transkript

1 Příloha č. 1 k části II. Zadávací dokumentace: Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka se skládá ze čtyř klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie a. analýza b. komparativní studie 2. Tvorba strategií boje proti korupci 3. školení zaměstnanců krajských úřadů, workshopy 4. Závěrečná konference Popis předmětu jednotlivých klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie Cílem aktivity 02 je kompletní analýza současného stavu na poli boje proti korupci u vyšších územních samosprávných celků - krajů. 1.1 analýza současného stavu Cílem aktivity je kompletní analýza současného stavu na poli boje proti korupci u vyšších územních samosprávných celků - krajů. Obsahem klíčové aktivity bude dotazníkové šetření ve všech krajích, v rámci něhož bude zajištěna identifikace klíčových opatření, realizovaných na straně krajů stanovení postupu, definování požadavků, sestavení dotazníků příprava podrobné informační kampaně, zaměřené na zorientování se v problematice korupce a korupčního jednání. Kampaň připraví respondenty na to, aby byli schopni správně a řádně vyplnit dotazníky sběr dat prostřednictvím dotazníkové metody pasivní varianta. Dodavatel osloví minimálně 250 respondentů (návratnost dotazníku musí být minimálně 200 vyplněných dotazníků, z toho aspoň 100 musí být zastupitelů nebo zaměstnanců KÚ. Cílová skupina musí zahrnovat následující kategorie: a) členové krajského zastupitelstva b) zaměstnanci KÚ c) zaměstnanci organizací zřizovaných krajem d) veřejnost (zejména osoby, které na různých úrovních komunikují s KÚ starostové, občané ) vyhodnocení získaných dat a zpracování do podkladů pro další krok příprava úplné dotazníkové akce pro vybrané a oslovené respondenty

2 1.1.7 aktivní dotazníková metoda bude použitá na vybrané respondenty (zastupitelé, vedoucí pracovníci KÚ). Za každý kraj to bude minimálně 10 osob v úrovni zastupitel nebo vedoucí zaměstnanci KÚ sběr dalších podkladů potřebných pro provedení analýzy 1.2 Zpracování získaných podkladů do analýzy - shrnutí za každý jednotlivý kraj a souhrn za všechny kraje Výsledkem bude 1 kompletní souhrnná analýza a 14 dílčích analýz pro každý jednotlivý kraj) a) analýza zahrne minimálně oblasti: - existence protikorupčních dokumentů (strategií) na krajích a jejich implementace do praxe - existence protikorupčních směrnic a předpisů a jejich implementace do praxe - vyhlašování veřejných zakázek a implementace zákona č.137/2006 Sb. - procesní stránka protikorupčního jednání na krajích - další činnosti a aktivity, které kraje vyvíjí na poli boje proti korupci b) analýza přinese odpovědi zejména na otázky: - co kraje dělají, aby se vyhnuly korupčnímu jednání, (nelegálnímu, neetickému a/nebo pro kraj neefektivnímu jednání) - jak jsou jednotlivá protikorupční opatření krajů účinná - jak jsou kraje transparentní a efektivní v oblastech stanovených v bodu a) - jak jsou kraje transparentní ve vyhlašování veřejných zakázek - jaká opatření v rámci prevence korupce mají kraje implementované - jak kraje a vedoucí pracovníci pracují s postihem 1.3 komparativní studie Zpracovaná komparativní studie porovná zkušenosti s bojem proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU s kraji a ČR a také mezi jednotlivými kraji ČR. (Sběr dat bude proveden dotazníkovým šetřením.) Po vyhodnocení dat budou identifikována mimořádná a zajímavá opatření, dojde k analýze podkladů v krajích. Na základě analýzy současného stavu bude zpracována celková koncepce protikorupčních opatření v krajích a pro každý z krajů strategie boje proti korupci. Aktivita bude složená z následujících dílčích kroků Stanovení relevantní kroků a postupů, definování požadavků, oblastí zájmu

3 Pro zpracování komparativní studie Best Practice bude provedena identifikace vhodných regionálních institucí veřejné správy ve vybraných členských státech EU: Francie, Švédsko, Německo, Velká Británie, Rakousko. Tyto regionální instituce mají mít podobné úrovně rozhodovacích pravomocí jako kraje Aktivní sběr relevantních dat a podkladů ze zdrojů zajištěných dodavatelem Vyhodnocení a porovnání nejlepších postupů, zkušeností a použitých a osvědčených metod (Best practice) srovnatelných regionálních institucí pro prevenci korupčního jednání a posouzení jejich použitelnosti a přenositelnosti do krajů v ČR Pro každý kraj bude dodána studie, která bude zahrnovat informace o Best practice a nejvyšším riziku v následujících úrovních: Jednotlivé kraje samostatně Porovnání jednotlivých krajů s úrovní protikorupčních opatření v ČR Porovnání regionálních institucí v jednotlivých státech EU s kraji ČR (v minimálně třech zemích z uvedeného seznamu pro minimálně 3 regionální instituce s podobnou funkcí a rozsahem pravomocí, jako mají kraje v ČR.) Formulace závěrů, výstupů pro klíčovou aktivitu Tvorba strategie boje proti korupci Aktivita 02 Analýza a komparativní studie - musí být ukončena do pěti měsíců od podpisu smlouvy. Výstupy Vznikne 1 souhrnná analýza komplexní shrnutí za všechny kraje a 14 dílčích analýz za každý kraj. Zadavatel obdrží 14 dílčích analýz pro kraje, 15 výtisků souhrnných analýz komplexní shrnutí za všechny kraje. Materiály budou předány v souladu s článkem 8. Obchodních podmínek Zadávací dokumentace. Komparativní studie 1x v 15 výtiscích

4 Cena (maximální): analýza současného stavu boje proti korupci celkem: ,33 Kč bez DPH, ,- Kč s DPH, z toho: bod 1 - analýza současného stavu ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH bod 2 - komparativní studie: ,33 Kč bez DPH ,- Kč s DPH

5 2. Tvorba strategie boje proti korupci Cílem realizace této klíčové aktivity je na základě výstupů z předchozí aktivity sumarizovat vhodná opatření, která by se dala použít na území ČR a jednotlivých krajů. Aktivita předpokládá vytvoření kompletní strategie boje proti korupci, ve které budou na základě konkrétních situací a případů definovány všeobecné cíle a bude sloužit jako obecný podklad pro vytvoření konkrétních a detailních krajských strategií, přizpůsobených podmínkám v jednotlivých krajích. Aktivita zahrnuje: bod 1 - tvorba kompletní strategie bod 2 - tvorba čtrnácti dílčích strategií Harmonogram plnění: 1. fáze tvorby strategie 2/ / fáze - dokončení strategie po proškolení zaměstnanců 10/ /2012 Cena tvorba strategie boje proti korupci celkem: ,- Kč bez DPH ,- Kč s DPH, z toho: bod 1 - Tvorba kompletní strategie: ,33 Kč bez DPH ,- Kč s DPH bod 2 -tvorba čtrnácti dílčích strategií: ,67 Kč bez DPH ,- Kč s DPH zpracování jednotlivé dílčí strategie: ,33 Kč bez DPH ,- Kč s DPH

6 ad bod 1 Tvorba kompletní strategie zahrnuje: Vlastní vytvoření protikorupční Strategie ve struktuře: 1. popis stávající situace 2. popis identifikovaných nedostatků 3. plánovaná opatření 4. způsob implementace, včetně časového určení 5. stanovení cílů 6. identifikace postupů pro jejich měření a naplňování 7. závěry a doporučení Nedílnou součástí Strategie bude zpracování a dodání dokumentů: metodika sestavení souboru korupčních rizik, která uceleným způsobem popíše způsob a postup pro sestavení souboru korupčních rizik (viz rozsah činností dle bodu ) metodika způsobu hodnocení a prioritizace korupčních rizik která uceleným způsobem popíše způsob a postup pro hodnocení protikorupčních opatření (viz rozsah činností dle bodu ) Výstupy: Zadavatel obdrží: 15 výtisků kompletní strategie, včetně příslušných příloh a metodik v tištěné formě a 15 x na elektronickém nosiči (CD, DVD, flash disk atd.) v editovatelné (např. formát WORD) a needitovatelné podobě (např. formát pdf.). Materiály budou předány v souladu s článkem 8. Obchodních podmínek Zadávací dokumentace. Proces tvorby protikorupční strategie bude zahrnovat minimálně tyto činnosti: Mapování, hodnocení a monitorování protikorupčních rizik metodika sestavení souboru korupčních rizik, vzorový soubor korupčních rizik, metodika způsobu hodnocení a prioritizace korupčních rizik, postup pro sestavení mapy rizik, způsob monitorování rizik, určení odpovědných osob a kompetencí Hodnocení protikorupčních opatření: postup pro sestavení seznamu klíčových korupčních rizik, identifikace kontrolních a řídících mechanismů rizik,

7 hodnocení adekvátnosti jejich nastavení. Popis postupu identifikace a hodnocení stávajících protikorupčních opatření. ad bod 2 tvorba čtrnácti dílčích strategií zahrnuje: Vlastní vytvoření protikorupční Strategie pro jednotlivé kraje ve struktuře: 1. Popis stávající situace 2. popis identifikovaných nedostatků 3. plánovaná opatření 4. způsob implementace, včetně časového určení 5. stanovení cílů 6. identifikace postupů pro jejich měření a naplňování 7. závěry a doporučení Výstupy: Zadavatel obdrží: 14 krajských strategií, dle jednotlivých krajů, a to vždy 3 výtisky z každé krajské strategie a vždy 2 x na elektronickém nosiči (CD, DVD, flash disk atd.) v editovatelné (např. formát WORD) a needitovatelné podobě (např. formát pdf.). Materiály budou předány v souladu s článkem 8. Obchodních podmínek Zadávací dokumentace. Proces tvorby krajských protikorupční strategií bude zahrnovat minimálně činnosti: Mapování, hodnocení a monitorování protikorupčních rizik metodika sestavení souboru korupčních rizik, vzorový soubor korupčních rizik, metodika způsobu hodnocení a prioritizace korupčních rizik, postup pro sestavení mapy rizik, způsob monitorování rizik, určení odpovědných osob a kompetencí Hodnocení protikorupčních opatření: postup pro sestavení seznamu klíčových korupčních rizik, identifikace kontrolních a řídících mechanismů rizik, hodnocení adekvátnosti jejich nastavení. Popis postupu identifikace a hodnocení stávajících protikorupčních opatření.

8 3. Školení zaměstnanců krajských úřadů a workshopy Cílem aktivity je: - vytvořit udržitelný a přenositelný systém a obsah školení - proškolit vybrané klíčové osoby krajů a krajských úřadů k tvorbě a používání strategie boje proti korupci - naučit účastníky workshopů neustále mapovat a monitorovat korupční rizika, hodnotit nastavení protikorupčních opatření a aktivně zavádět protikorupční opatření do pravidel krajů a krajských úřadů v souladu s vytvořenou strategií, - vytvořit systém školení, kterým budou vyškolení lektoři - pracovníci úřadu vzdělávat v oblasti prevence a ochraně proti korupci další zaměstnance úřadu a zřizovaných organizací a další representanty kraje, kteří jsou oprávněni rozhodovat v případech ohrožených korupcí. - vytvořit metodický postup a návod na školení zaměstnanců krajů v tvorbě strategie Dodavatel po ukončení analýzy zpracuje a předloží typovou sadu metodik a postupů v oblasti strategie boje proti korupci, která bude použita. Zadavatel požaduje proškolení nejméně 150 osob z řad pracovníků úřadu a organizací zřizovaných nebo řízených krajem a členů krajských zastupitelstev. Počet úspěšných absolventů 133 (cca 95%)-vypustit Účastníky zajistí zadavatel ve spolupráci s řediteli krajských úřadů. Dodavatel je povinen dodržovat náležitosti publicity dle metodiky OPLZZ dle článku 3.2 Obchodních podmínek. Proškolení požadovaného počtu účastníků doloží dodavatel zadavateli prezenčními listinami s podpisy proškolených účastníků a fotodokumentací z realizace těchto školení. Dodavatel zajistí pro účastníky školení a workshopů občerstvení v rozsahu minimálně 2x káva, 2x minerálka nebo voda, 2x chlebíček na osobu. 3.1 Workshopy: S cílem ověřit navržené metodiky pro tvorbu strategií na úrovni krajů se uskuteční tři bloky jednodenních workshopů (3x2 workshopy). Za každý kraj se účastní vedoucí pracovníci (rozumí se všichni vedoucí pracovníci, např. i vedoucí oddělení

9 a jejich zástupci), který následné budou tvořit realizační tým za kraj v rámci Školení. Zadavatel ve spolupráci s ředitelem krajského úřadu stanový realizační tým za jednotlivé kraje. Hlavní témata workshopů jsou: tvorba mapy korupčních rizik, která bude zahrnovat proškolení dle metodiky pro sestavení souboru korupčních rizik hodnocení protikorupční opatření, která bude zahrnovat proškolení dle metodiky pro hodnocení a prioritizaci korupčních rizik modelová tvorba protikorupční strategie V prvním bloku na prvním workshopu bude s účastníky na fiktivním úřadě (zjednodušený organizační model krajského úřadu) bude prakticky ověřeno zpracování mapy korupčních rizik, způsobů hodnocení korupčních rizik a jejich monitorování jako pomůcka bude využita metodika z aktivity č. 03. Při této činnosti bude otestován vlastní obsah metodiky, její srozumitelnost pro cílové uživatele a ověřen vhodný způsob na co se při vzdělávání v této oblasti zaměřit. Druhý workshop ve stejném bloku bude obsahově stejný s jinou pracovní skupinou. Druhý workshop ve stejném bloku bude obsahově stejný s jinou pracovní skupinou. Stejný postup bude uplatněn v rámci druhého a třetí bloku workshopů.

10 3.2 školení Školení bude realizováno po workshopech kombinovanou formou, v jednom dni proběhnou tři části první část školení bude obsahovat úvod do problematiky (vysvětlení cílů projektu, pojmový aparát, proces tvorby), následně budou prezenční formou na konkrétním příkladu strategie vysvětleny jednotlivé metodiky tvorby strategie. Jednotlivé bloky školení budou ukončeny interaktivním doplněním navržené strategie kraje. Jako pomůcka bude pro účastníky školení k dispozici navržená strategie pro příslušný kraj, zpracované jednotlivé metodiky, pracovní sešit. Proběhne minimálně 14 školení. Na základě reakcí z jednotlivých workshopů a školení budou doplněny či upraveny jednotlivé strategie krajů. Proškolen bude realizační tým, který vznikne na každém kraji. Hlavní činnost týmu nebude pouze implementace strategie, ale členové týmu budou spolupracovat již při tvorbě analýzy, komparativní studie a také při tvorbě a dopracování strategií. Jedno školení proběhne v jednom dni od 9:30 do 15:30 (s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00). Pracovní materiály a pomůcky ke každému modulu obdrží účastníci školení od dodavatele elektronicky nejpozději 48 hodin před začátkem konaní modulu a fyzicky před začátkem konání modulu. Celkový počet účastníků školení je nejméně 140, jednoho školení se může zúčastnit maximálně 15 - vedoucích pracovníků (ekonomové, komunikátoři, pracovníci v strategickém řízení, URR, IT, Lidské zdroje, auditoři, právníci) dle potřeb krajů. Absolventi školení budou ve spolupráci se zástupcem projektového týmu na straně dodavatele tvořit strategii protikorupčních opatření pro jednotlivý kraj. Za každý kraj budou 2-3 zástupci jmenovaní zadavatelem, kteří si osvojí lektorské know-how tak, aby byli schopni i po skončení projektu vzdělávat další zaměstnance krajského úřadu a representanty kraje v oblasti prevence korupce. Harmonogram plnění: Workshopy: 07/ /2012 Školení: 09/ /2012 Výstupy: Výstupem workshopů bude kompletní metodický postup a návod na školení zaměstnanců krajů v tvorbě strategií. Výstupem školení bude:

11 Pracovníci úřadů a členové zastupitelstva vyškolení k aktivnímu zavádění protikorupčních opatření v krajích, kteří budou schopni proškolovat ostatní zaměstnance krajských úřadů, případně politické představitele. Dodavatel zpracuje pomůcku pro vyškolené pracovníky, která bude složit k přenosu získaných informací a dovedností. Cena Školení zaměstnanců a krajských úřadů a workshopy celkem: ,33 bez DPH ;- s DPH, z toho: 14x školení zaměstnanců ,33 Kč bez DPH ,- Kč s DPH 6x workshopy ,- Kč bez DPH ,- s DPH jednotková cena za workshop/školení ,67 Kč bez DPH Kč s DPH 4. Závěrečná konference a další konference V závěru realizace projektu bude uspořádána konference. Hlavním cílem konference bude představit výstupy projektu a možnosti implementace jeho výsledků do ostatních institucí veřejné správy v rámci ČR. Na konferenci budou pozváni zástupci státní správy, místní samosprávy a politici. Celkem předpokládáme účast cca 150 osob, minimálně však 100 Výstupy projektu budou prezentovat členové realizačního týmu projektu (garant projektu a vedoucí realizačního týmu na straně dodavatele) a zástupci externích firem (dodavatele) spolupracujících na analýzách a podkladech pro zpracování strategie protikorupčních opatření. Účast představitelů krajů a realizačního týmu zajistí zadavatel, účast odborné veřejnosti, zástupců dodavatele a externích firem zajistí dodavatel.

12 Nájem sálu a občerstvení zajistí dodavatel ve spolupráci se zadavatelem. Účast lidí na konferenci doloží dodavatel zadavateli prezenčními listinami s podpisy proškolených účastníků a fotodokumentací z realizace této konference Cena Závěrečná konference ,66 Kč bez DPH Kč s DPH V rámci zakázky se uskuteční i tiskové konference, kde budou prezentovány výstupy z projektu. Konference se uskuteční na vyžádání zadavatele, maximálně 6 konferencí. Na tiskové konferenci bude přítomen vedoucí projektového týmu dodavatele nebo jeho zástupce, který bude prezentovat dílčí výstupy pro každou aktivitu (analýza, strategie, vzdělávaní). Organizační zajištění a příprava konference bude zajištěna dodavatelem.

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel Magistrát města Chomutova Zborovská 4602 43028 Chomutov Dodatečné informace č. 3 zadavatele k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Individuální vzdělávací plány Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Autodiagnostická metoda zjišťování vzdělávacích potřeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunitní plánování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Prevence vyhoření Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace v týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC 1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha Institut pro veřejnou správu Praha Činnost Institutu v rámci projektových aktivit Mgr. Dušan Zouhar, MBA Institut pro veřejnou správu Praha státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem vnitra ČR

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů ČR Kurzy pro dělníky, řidiče a obsluhu strojů Výběrové řízení není

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace (základní modul) Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1)

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Příloha č. 1. Souhrnná cenová tabulka Dílčí plnění Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena celkem z toho: Koš č. 1 Koš č. 2 Koš č. 3 Koš č.

Příloha č. 1. Souhrnná cenová tabulka Dílčí plnění Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena celkem z toho: Koš č. 1 Koš č. 2 Koš č. 3 Koš č. Příloha č. 1 Požadavky zadavatele: Dodavatel publicity předloží návrh řešení jednotlivých materiálů a předmětů k odsouhlasení zadavateli. Texty do příloh, letáků, plakátů CD a tiskových zpráv zadavatel

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5 Příloha č. 5 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 5 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Systém managementu jakosti ISO Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Příloha č. 7 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část G

Příloha č. 7 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část G Příloha č. 7 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část G - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály musí být zpracovány a poskytnuty

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 7

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 7 Příloha č. 7 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 7 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály musí být zpracovány a poskytnuty

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Výzva k podání nabídek. (dále jen výzva )

Výzva k podání nabídek. (dále jen výzva ) Výzva k podání nabídek (dále jen výzva ) Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce) Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek Registrační

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Metody kvality - základní modul Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Ing. Ctirad Kolařík. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Ing. Ctirad Kolařík. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba kompetenčního modelu a vzdělávání zaměstnanců společnosti JENA - nábytek, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Efektivní organizace času Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Technicko-organizační zajištění vzdělávacího programu a) Zajištění školících prostor... 1 b) Zajištění lektorů... 1 c) Zajištění občerstvení pro účastníky...

Více

Strategické řízení a plánování jak zefektivňovat veřejnou správu

Strategické řízení a plánování jak zefektivňovat veřejnou správu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Strategické řízení a plánování jak zefektivňovat veřejnou správu Věra-Karin Brázová 2. 6. 2017, konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obsah prezentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvorba evaluačních nástrojů, návazná podpora a supervize 2. Popis zakázky Projekt s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT JIHOČESKÉHO KRAJE Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Registrační číslo projektu:

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

STAROSTA MĚSTA SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAROSTA MĚSTA SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STAROSTA MĚSTA naše zn.: MUVS 18758/2019/OP/Fú vyřizuje: JUDr. Jana Fúsiková telefon: 571 491 499 e-mail: verejne.zakazky@mestovsetin.cz datum: 06.03. 2019 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NÁZEV

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Vedení týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A KVALITA MĚST

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A KVALITA MĚST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A KVALITA MĚST Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR Praha, 22. února 2017 www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2017 Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Svaz měst a obcí ÚSC

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Svaz měst a obcí ÚSC Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC.1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Vzdělávací kurz Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Krizová intervence Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Řešení konfliktů a vyjednávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Aktivita

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Úvod do standardů kvality Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné X 2.

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji 17. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky Management znalostí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Interkulturální komunikace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky (PM). V minulých letech

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu

O B E C B Ř E Z Í. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu O B E C B Ř E Z Í Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Březí platné od 28.1.2010 pro zadávání zakázek

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů ČR Odborné kurzy - Sz Výběrové řízení není řízením podle zákona č.

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC.1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Zkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C.

Zkušební otázka. Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C. Zkušební otázka Podle zákona o územním členění státu (36/1960 Sb.), se území České republiky dělí na: A. 14 krajů B. 13 krajů C. 7 krajů 68% 26% 6% A. B. C. Zkušební otázka Jaký den v týdnu je dnes: A.

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016-2019 Obsah Úvod... 3 1 Realizační plán... 3 1.1 Obecná pravidla... 3 1.2 Monitoring a hodnocení...

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část

Strategický plán rozvoje města Vamberk Implementační část Strategický plán rozvoje města Vamberk 2014-2024 Implementační část 18. 11. 2014 OBSAH 1. ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ SPRM... 3 1.1 Způsob realizace... 3 1.1.1 Řídící autorita: Řídící výbor

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více