Srpen 2007 Ročník XVII částka 8 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2007 Ročník XVII částka 8 OBSAH"

Transkript

1 Srpen 2007 Ročník XVII částka 8 OBSAH SDĚLENÍ 16. Společné sdělení odboru ekologie krajiny a lesa a odboru legislativního k výkladu pojmu údolní niva [ 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny] Sdělení o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení Sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP o zajištění zpracování souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Komárov...18 SDĚLENÍ 16. SPOLEČNÉ SDĚLENÍ odboru ekologie krajiny a lesa a odboru legislativního k výkladu pojmu údolní niva [ 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny] Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Tímto sdělením se ruší sdělení legislativního odboru MŽP o výkladu pojmu údolní niva, uveřejněném v částce 4 Věstníku MŽP z července Mgr. Libor Dvořák, v. r. ředitel odboru legislativního

2 17. SDĚLENÍ o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení PRAVIDLA Ministerstva životního prostředí k realizaci Národního programu environmentálního značení Ministerstvo životního prostředí: Stanoví, že v České republice bude realizován Národní program environmentálního značení (dále jen NPEZ ), zastřešující tři základní typy environmentálního značení: Typ I realizovaný jako Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb a jako systém ekoznačení EU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky; Typ II vlastní environmentální tvrzení; Typ III environmentální prohlášení o produktu (tzv. EPD Environmental Product Declaration). Zajišťuje rozvoj NPEZ v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26/2007 ze dne 3. ledna 2007 k návrhu Národního programu environmentálního značení a usnesením vlády č. 356/2007 ze dne 11. dubna 2007 o Pravidlech Národního programu environmentálního značení. Stanoví orgány odpovědné za realizaci NPEZ v již existujících odpovědných orgánech Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb. Vychází při realizaci NPEZ z příslušných českých technických norem 1, které se týkají environmentálních značek a prohlášení: ČSN EN ISO Environmentální značky a prohlášení Obecné zásady; ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) 2 ; ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Environmentální značení typu I Zásady a postupy 3 ; ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Environmentální prohlášení typu III. Dílčí program NPEZ pro environmentální značení I. typu (tzv. ekoznačení) bude realizován podle Pravidel Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, vydaných dne 30. srpna 2006 a oficiálně zveřejněných ve Věstníku MŽP č. 10/ Dílčí programy NPEZ pro environmentální značení II. a III. typu budou realizovány podle níže uvedených ustanovení (článek 1 článek 13). Těmito Pravidly jsou stanoveny tzv. obecné programové instrukce, které pro programy environmentálního značení III. typu definuje norma ČSN ISO Článek 1 Základní pojmy, termíny a definice a) environmentální značka, environmentální prohlášení tvrzení, které poukazuje na environmentální aspekty výrobku nebo služby (environmentální značka nebo prohlášení může mít podobu sdělení, symbolu nebo obrazce na výrobku nebo na obalu výrobku, v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo v propagaci, mezi jinými možnostmi). [ČSN EN ISO 14020] b) environmentální tvrzení prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu (environmentální tvrzení může být uvedeno na značce výrobku nebo obalu, prostřednictvím uvedení v písemnostech k výrobku, v technických brožurách, v reklamě, v propagaci, v telemarketingu a nebo prostřednictvím elektronických médií jako je internet). [ČSN ISO 14021] c) vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) environmentální tvrzení výrobců, dovozců, distributorů, maloobchodníků nebo jakékoli další osoby, která by pravděpodobně mohla mít z takového tvrzení prospěch, které je vydáno bez certifikace 5 třetí, nezávislou stranou. [ČSN ISO 14021] 1 Jedná se o oficiální překlady příslušných mezinárodních norem. 2 Změnou Z1 z roku 2002 se ISO norma zavádí jako EN ISO. 3 Změnou Z1 z roku 2001 se ISO norma zavádí jako EN ISO. 4 Na základě uvedených Pravidel jsou v České republice realizovány Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb (značky EŠV a EŠS) a systém ekoznačení EU (The Flower). 5 Norma ČSN ISO hovoří o certifikaci. V dalším textu těchto Pravidel je používán termín ověření. 2

3 d) environmentální prohlášení o produktu (environmentální prohlášení typu III, EPD) environmentální prohlášení poskytující kvantifikované environmentální údaje používající předem stanovené parametry a tam, kde je to relevantní, doplňkové environmentální informace (předem stanovené parametry jsou založeny na normách souboru ISO 14040, který je tvořen normami ISO a ISO 14044). [ČSN ISO 14025] e) životní cyklus po sobě jdoucí provázaná stádia produktového systému od těžby nebo získávání surovin z přírodních zdrojů ke konečnému odstraňování. [ČSN EN ISO 14040] f) posuzování životního cyklu (LCA) shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů produktového systému na životní prostředí během jeho životního cyklu. [ČSN EN ISO 14040] g) inventarizační analýza životního cyklu (LCI) fáze posuzování životního cyklu zahrnující shromažďování a kvantifikaci vstupů a výstupů produktu během jeho životního cyklu. [ČSN EN ISO 14040] h) funkční jednotka kvantifikovaný výkon produktového systému, který slouží jako referenční jednotka. [ČSN EN ISO 14040] i) produkt jakýkoliv výrobek nebo služba. j) produktový systém soubor jednotkových procesů s elementárními a produktovými toky plnící jednu nebo více definovaných funkcí, který modeluje životní cyklus produktu. [ČSN EN ISO 14040] k) produktová kategorie skupina produktů používaných pro stejné účely a rovnocenných v užití, které jsou jako rovnocenné chápány spotřebitelem. l) pravidla produktové kategorie (PCR) sestava zvláštních pravidel, požadavků a směrnic pro vývoj environmentálních prohlášení typu III pro jednu nebo více produktových kategorií. [ČSN ISO 14025] m) odpovědné orgány Ministerstvo životního prostředí (garant NPEZ) (dále též jen MŽP ) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí (orgán pověřený výkonem funkce Agentury NPEZ (dále jen Agentura )). n) oborový provozovatel subjekt pověřený Ministerstvem životního prostředí k provozování programu environmentálního značení III. typu ve stanoveném oboru (sektoru) či oborech (sektorech). o) zainteresované strany všechny strany ovlivněné NPEZ (výrobci, dovozci, provozovatelé služeb, řemesel, živností, obchodníci, profesní a obchodní organizace, nevládní environmentální a spotřebitelské organizace, spotřebitelé, veřejnost). p) spotřebitel jednotlivý člen obecné veřejnosti nakupující nebo užívající pro osobní účely zboží, vlastnictví nebo služby. [ČSN ISO 14025] q) třetí strana osoba či orgán, který je uznávaný jakožto nezávislý na zainteresovaných stranách, pokud jde o dotyčné otázky. [ČSN EN ISO/IEC 17000] Článek 2 Cíle environmentálního značení 1. Cílem environmentálního značení a tím i NPEZ je, aby pomocí ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních aspektech produktů byla podporována poptávka a nabídka takových produktů, které způsobují menší environmentální zátěž, a tím byl stimulován potenciál pro stálé, trhem řízené zlepšování stavu životního prostředí. Díky environmentálnímu značení získává spotřebitel příležitost udělat si srovnání a vybrat si tak produkt na základě větší a kvalitní informovanosti o jeho environmentálních aspektech. 2. Cílem environmentálního značení typu II je mj. stimulovat vytváření přesných, ověřitelných a nezavádějících tvrzení, minimalizovat existenci nežádoucích tvrzení, a tím snižovat nejasnost na trhu. 3. Cílem environmentálního značení typu III je mj. poskytovat informace založené na metodě posuzování životního cyklu (LCA), a tím umožnit posouzení environmentálních dopadů produktů v rámci jejich celého životního cyklu. Článek 3 Zásady Národního programu environmentálního značení Hlavními zásadami NPEZ jsou: Dobrovolnost, pokud jde o rozhodnutí výrobce či poskytovatele služeb vyhlásit vlastní environmentální tvrzení nebo vytvořit environmentální prohlášení o produktu. Pravdivost informací uvedených ve vlastním environmentálním tvrzení nebo v environmentálním prohlášení o produktu. Tyto informace musí být podložené příslušnými vyhodnocujícími měřeními nebo testy, příp. ověřené nezávislou třetí stranou. 3

4 Ověřitelnost informací uvedených ve vlastním environmentálním tvrzení nebo v environmentálním prohlášení o produktu. Výsledky příslušných měření a testů, jakož i další související dokumentace musí být dány k dispozici nebo k nahlédnutí zainteresovaným stranám, které o to projeví zájem. Posuzování životního cyklu, což znamená, že při vytváření vlastního environmentálního tvrzení a zejména při tvorbě environmentálního prohlášení o produktu musí být brány v úvahu všechny náležité aspekty v rámci životního cyklu produktu. Porovnatelnost, pokud jde o možnost srovnání environmentálních profilů jednotlivých produktů na základě jejich environmentálních prohlášení o produktu. Srozumitelnost a průhlednost, vztahující se k pravidlům produktových kategorií a hodnocení vlastních environmentálních tvrzení a environmentálních prohlášení o produktech. Věrohodnost, týkající se nestranného řízení NPEZ a hodnocení environmentálních prohlášení o produktu, příp. vlastních environmentálních tvrzení nezávislou autoritou. Otevřenost, pokud jde o přístup k zájemcům o registraci/zápis svého vlastního environmentálního tvrzení nebo environmentálního prohlášení o produktu do příslušné databáze, a to bez ohledu na hranice států. Zapojení zainteresovaných stran, kdy do prací na realizaci a rozvoji NPEZ by měly být aktivně zapojeny relevantní zainteresované strany. Článek 4 Požadavky na vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení II. typu) 1. Vlastní environmentální tvrzení je informačním nástrojem, který mohou organizace používat k šíření informací týkajících se vybraných environmentálních aspektů jejich produktů směrem ke svým zainteresovaným stranám. Vlastní environmentální tvrzení musí splňovat požadavky a být vytvořeno podle norem ČSN EN ISO (Environmentální značky a prohlášení Obecné zásady) a ČSN ISO (Environmentální značky a prohlášení Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)). 2. Před vyhlášením vlastního environmentálního tvrzení musí vyhlašovatel provést příslušná vyhodnocující měření tak, aby bylo dosaženo spolehlivých a opakovatelných výsledků nezbytných k ověření tvrzení. Vyhodnocení musí být plně zdokumentováno. Dokumentace týkající se vyhodnocení, jakož i další informace nezbytné pro ověření vlastního environmentálního tvrzení musí být na vyžádání poskytnuty veřejnosti nebo být k dispozici u vyhlašovatele k nahlédnutí. Vlastní environmentální tvrzení je považováno za ověřitelné, jestliže takové ověření může být učiněno bez přístupu k důvěrným obchodním informacím. 3. Jestliže chce být organizace, vyhlašující vlastní environmentální tvrzení, zapsána do veřejné databáze vlastních environmentálních tvrzení požádá o to písemně Agenturu. Žádost musí kromě vzoru vlastního environmentálního tvrzení obsahovat výsledky vyhodnocujících měření a další informace nezbytné pro ověření tohoto tvrzení. Agentura posoudí úplnost předložených dokumentů a požádá o stanovisko Radu NPEZ (dále jen Rada ). Na základě doporučujícího stanoviska Rady Agentura organizaci (resp. její vlastní environmentální tvrzení) zapíše do databáze vlastních environmentálních tvrzení zveřejněné na internetových stránkách Agentury. Platnost registrace vlastního environmentálního tvrzení v databázi musí být předem stanovena, přičemž nesmí překročit dobu 3 let. (Výjimku tvoří případy uvedené v bodě 4.) Po uplynutí doby platnosti ověření musí být environmentální prohlášení o produktu podrobeno přezkoumání. V případě zájmu vyhlašovatele mu Rada písemně zašle své stanovisko s doporučením na používání vlastního environmentálního tvrzení. 4. U produktů, pro něž byla Technickou směrnicí Ministerstva životního prostředí (dále jen Technická směrnice ) vyhlášena kritéria v rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, nesmí platnost registrace překročit 1 rok. Pokud v průběhu platnosti registrace bude vydána Technická směrnice vztahující se k produktu, jehož vlastní environmentální tvrzení je registrováno, je Agentura oprávněna přezkoumat a případně zkrátit dobu platnosti registrace tohoto vlastního environmentálního tvrzení. Pokud vyhlašovatel, jehož registrace vlastního environmentálního tvrzení byla z výše uvedených důvodů omezena, požádá v průběhu platnosti registrace nebo bezprostředně po jejím uplynutí o udělení ekoznačky v rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, vzniká mu nárok na přiznání slevy z registračního poplatku nad rámec možných slev stanovených v Pravidlech Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb. 4

5 Článek 5 Požadavky na environmentální prohlášení o produktu (environmentální značení III. typu) 1. Environmentální prohlášení o produktu je informačním nástrojem, který mohou organizace používat k šíření informací týkajících se environmentálního profilu jejich produktů směrem ke svým zainteresovaným stranám. Informace o environmentálním profilu jsou založeny na posouzení životního cyklu produktu. Environmentální prohlášení o produktu musí splňovat požadavky a být vytvořeno podle norem ČSN EN ISO (Environmentální značky a prohlášení Obecné zásady) a ČSN ISO (Environmentální značky a prohlášení Environmentální prohlášení typu III). Posouzení životního cyklu, které je v rámci tvorby environmentálního prohlášení o produktu prováděno, musí odpovídat a být provedeno v souladu s normami ČSN EN ISO (Environmentální management Posuzování životního cyklu Zásady a osnova) a ČSN EN ISO (Environmentální management Posuzování životního cyklu Požadavky a směrnice). Aby environmentální prohlášení o produktu mohlo nést logo EPD (viz příloha č. 3) a mohlo být registrováno u Mezinárodního odpovědného orgánu, musí splňovat požadavky mezinárodního programu environmentálního značení III. typu a musí být vytvořeno podle dokumentace tohoto systému Požadavky na obsah, ověřování a registraci environmentálních prohlášení o produktu (včetně registrace u Mezinárodního odpovědného orgánu) jsou specifikovány v příloze č. 1. Článek 6 Požadavky na vývoj pravidel produktových kategorií 1. Aby bylo možné provádět srovnání mezi různými environmentálními prohlášeními o produktech, které plní tutéž funkci, musí být základní údaje uváděné v environmentálním prohlášení o produktu shromažďovány a vypočítávány s použitím pravidel a postupů založených na posuzování životního cyklu. Tato pravidla jsou stanovována a uváděna v tzv. pravidlech produktových kategorií (PCR) vyvíjených pro různé produktové kategorie. 2. Požadavky na obsah, vývoj, zveřejňování a přezkoumávání pravidel produktových kategorií jsou specifikovány v příloze č. 2. Článek 7 Loga a podmínky jejich užívání 1. Vyhlašovatel vlastního environmentálního tvrzení může, avšak nemusí, použít pro toto tvrzení logo (značku, obrazec, symbol) nebo kombinaci textu a loga podle vlastního výběru a uvážení. Logo by mělo být jednoduché, snadno reprodukovatelné a umístitelné a mít vhodnou velikost vzhledem k výrobku, ke kterému se vztahuje a na kterém bude používáno. Motiv přírodního objektu smí být použit pouze v případě, kdy existuje přímé a ověřitelné spojení mezi tímto objektem a environmentálním přínosem deklarovaným ve vlastním environmentálním tvrzení. Logo pro vlastní environmentální tvrzení smí být použito pouze v souladu s normou ČSN ISO Organizace, která má ověřené, nezávislým akreditovaným ověřovatelem schválené a registrované environmentální prohlášení o produktu, může na toto své prohlášení používat logo EPD. Chce-li organizace použít údaje z environmentálního prohlášení o produktu v jiném kontextu, může na ně také použít logo EPD, avšak musí uvést, že se jedná o údaje z environmentálního prohlášení o produktu, a odkázat na číslo registrace a internetové stránky. Vzor a podmínky používání loga EPD jsou specifikovány v příloze č V roce 2007 probíhá revize a dotváření pravidel tzv. Mezinárodního systému EPD. Ustanovení článku 5 se týká současné i konečné přijaté verse revize pravidel a dokumentace Mezinárodního systému EPD. 5

6 Článek 8 Odpovědné subjekty Národního programu environmentálního značení 1. Odpovědnými subjekty NPEZ jsou - Ministerstvo životního prostředí (garant, národní odpovědný orgán), - Agentura NPEZ (výkonný a odpovědný orgán), - oboroví provozovatelé (výkonné orgány v rámci příslušného oboru či oborů), - Rada NPEZ (poradní orgán ministra životního prostředí). 2. Ministerstvo životního prostředí jako garant NPEZ a národní odpovědný orgán především - zodpovídá za tvorbu koncepčních materiálů a pravidel souvisejících s NPEZ, - navrhuje opatření zaměřená na podporu a propagaci NPEZ a environmentálního značení, - navrhuje změny a novelizace NPEZ a souvisejících materiálů, - vybírá a pověřuje oborové provozovatele provozováním programu environmentálního značení III. typu ve stanoveném oboru či oborech, - v případě podezření z porušení zákazu klamání spotřebitele ( 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) nebo podezření z klamavého či neoprávněného označení výrobku ( 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) může dát podnět České obchodní inspekci k prošetření daného případu 7, - zodpovídá za propagaci environmentálního značení (společně s Agenturou), - poskytuje informace veškerým zainteresovaným stranám, - vydává podrobnější informace, metodiky a následné dokumenty k provádění těchto Pravidel, - metodicky řídí Agenturu NPEZ, - spolupracuje a zajišťuje nezbytnou koordinaci mezi NPEZ a obdobnými zahraničními programy a systémy (společně s Agenturou). 3. Ministr životního prostředí - se vyjadřuje ke všem základním a určujícím otázkám realizace a rozvoje NPEZ, - na základě doporučení Rady NPEZ schvaluje a podepisuje pravidla produktových kategorií Rada NPEZ jako odborný poradní orgán ministra životního prostředí především - uskutečňuje odborný dohled nad NPEZ, - svým složením zajišťuje účinnou součinnost Ministerstva životního prostředí s ostatními ministerstvy a dalšími zainteresovanými stranami, - předkládá ministru životního prostředí podněty a doporučení na rozvoj NPEZ, - zaujímá stanovisko k návrhům pravidel produktových kategorií a postupuje je ministrovi životního prostředí k odsouhlasení, - zaujímá stanovisko k návrhům vlastních environmentálních tvrzení a doporučuje jejich zápis do databáze vlastních environmentálních tvrzení. Rada NPEZ vznikne transformací stávajícího odborného poradního orgánu ministra životního prostředí Rady pro ekologicky šetrné výrobky. 5. Agentura NPEZ jako výkonný a odpovědný orgán především - posuzuje úplnost předložených dokumentů v rámci žádostí vyhlašovatelů vlastních environmentálních tvrzení o zapsání do databáze vlastních environmentálních tvrzení, - vede veřejně přístupnou databázi vlastních environmentálních tvrzení, - vede veřejně přístupnou databázi environmentálních prohlášení o produktu, na jejíž tvorbě spolupracuje s oborovými provozovateli, - procesně zabezpečuje mezinárodní registraci environmentálních prohlášení o produktu u Mezinárodního odpovědného orgánu, - aktivně monitoruje výskyt environmentálních značení II. a III. typu, - může spolupracovat s oborovými provozovateli na vývoji a přezkoumávání pravidel produktových kategorií, - může spolupracovat s oborovými provozovateli na předkládání návrhů pravidel produktových kategorií ke stanovisku Radě, - zveřejňuje pravidla produktových kategorií schválená a podepsaná ministrem životního prostředí (vyvinutá v rámci NPEZ nebo převzatá z mezinárodního programu environmentálního značení III. typu), 7 V případě produktů, které nespadají do působnosti České obchodní inspekce, je možné dát podnět jinému příslušnému subjektu specifikovanému v 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se např. o Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci (zemědělské, potravinářské, kosmetické, mydlářské, saponátové a tabákové výrobky) nebo živnostenské úřady. 8 Jedná se jednak o pravidla produktových kategorií vyvinutá v rámci NPEZ (jako součásti vývoje pravidel produktových kategorií mezinárodního programu environmentálního značení III. typu) a jednak o pravidla převzatá z mezinárodního programu environmentálního značení III. typu překladem a zařazená do NPEZ. 6

7 - v případě podezření z porušení zákazu klamání spotřebitele ( 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) nebo podezření z klamavého či neoprávněného označení výrobku ( 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) může dát podnět České obchodní inspekci k prošetření daného případu 7, - na základě souhlasu Českého normalizačního institutu může zveřejňovat nejčastěji kladené dotazy k požadavkům norem řady ISO a ISO a odpovědi na ně, které řeší Český normalizační institut, - zodpovídá za propagaci environmentálního značení (společně s MŽP), - poskytuje informace veškerým zainteresovaným stranám, - řídí se odbornými a metodickými pokyny MŽP, - spolupracuje a zajišťuje nezbytnou koordinaci mezi NPEZ a obdobnými zahraničními programy a systémy (společně s MŽP). Výkonem funkce Agentury NPEZ bude pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která v současné době vykonává funkci Agentury pro ekologicky šetrné výrobky v rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb. 6. Oboroví provozovatelé jako výkonné orgány, pověřené Ministerstvem životního prostředí k provozování programu environmentálního značení III. typu ve stanoveném oboru či oborech, především - vedou veřejně přístupné databáze environmentálních prohlášení o produktu ve stanoveném oboru či oborech, - ověřují úplnost a správnost dokumentů předkládaných jim organizacemi žádajícími o registraci svých environmentálních prohlášení o produktu a postupují je Agentuře společně se stanoviskem k jejich registraci u Mezinárodního odpovědného orgánu a zařazení do národní databáze EPD, - aktivně monitorují výskyt environmentálních prohlášení o produktu ve stanoveném oboru či oborech, - vyvíjí a přezkoumávají pravidla produktových kategorií (mohou při tom spolupracovat s Agenturou), - předkládají Radě ke stanovisku návrhy pravidel produktových kategorií (mohou při tom spolupracovat s Agenturou), - zveřejňují pravidla produktových kategorií schválená a podepsaná ministrem životního prostředí (vyvinutá v rámci NPEZ nebo převzatá z mezinárodního programu environmentálního značení III. typu), - v případě podezření z porušení zákazu klamání spotřebitele ( 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) nebo podezření z klamavého či neoprávněného označení výrobku ( 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) mohou dát podnět České obchodní inspekci k prošetření daného případu 7, - zveřejňují technická vysvětlení Českého normalizačního institutu k požadavkům norem řad ISO a ISO 14040, - poskytují informace veškerým zainteresovaným stranám. Článek 9 Ostatní zainteresované subjekty 1. Ostatními subjekty zainteresovanými v NPEZ jsou - nezávislí akreditovaní ověřovatelé, - Český institut pro akreditaci, o.p.s (národní akreditační orgán), - Česká obchodní inspekce, - Český normalizační institut, - Mezinárodní odpovědný orgán. 2. Nezávislí ověřovatelé akreditovaní Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., nebo akreditovaní zahraničním akreditačním orgánem a přihlášení k dozoru prováděném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. - provádí nezávislé ověřování environmentálních prohlášení o produktu, - provádí nezávislé ověřování nových, doplňkových informací v rámci procesu přezkoumávání environmentálního prohlášení o produktu ze strany organizace. 3. Český institut pro akreditaci, o.p.s jako národní akreditační orgán - provádí akreditaci a dohled nad ověřovateli environmentálních prohlášení o produktu, - vydává příslušná pravidla (metodické pokyny) pro akreditaci a dohled nad ověřovateli environmentálních prohlášení o produktu, - vede databázi jím akreditovaných ověřovatelů environmentálních prohlášení o produktu. 4. Česká obchodní inspekce jako hlavní dozorový orgán pro oblast nepotravinářských výrobků (vč. poskytování řádných a pravdivých informací o nich) vykonává dozor - nad dodržováním zákazu klamání spotřebitele, jenž je stanoven v 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 9,10, 7

8 - nad tím, zda stanovené výrobky nejsou uváděny na trh nebo distribuovány s klamavým nebo neoprávněným označením, jak je stanoveno v 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 5. Český normalizační institut jakožto subjekt, který v České republice zajišťuje veškeré odborné činnosti spojené s tvorbou, revizemi a přejímáním technických norem a souvisejících dokumentů, - zodpovídá dotazy týkající se vysvětlení požadavků norem řady ISO a ISO 14040, - zveřejňuje nejčastěji kladené dotazy k požadavkům norem řady ISO a ISO a odpovědi na ně na svých internetových stránkách, - poskytuje další související informace. 6. Mezinárodní odpovědný orgán jakožto orgán zodpovědný za vytvoření a provoz programu environmentálního značení III. typu na mezinárodní úrovni především - navrhuje opatření zaměřená na podporu a propagaci programu environmentálního značení III. typu na mezinárodní úrovni, - koordinuje činnost mezinárodního programu s jednotlivými národními programy a dalšími existujícími iniciativami, - provádí registraci ověřených environmentálních prohlášení o produktu a zveřejňuje je na internetových stránkách, - zveřejňuje na internetových stránkách platná pravidla produktových kategorií, - pomáhá jednotlivým národním odpovědným orgánům s podpůrnými a propagačními činnostmi. Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodní program environmentálního značení III. typu ještě nebyl oficiálně ustanoven, neexistuje zatím ani oficiálně potvrzený a jmenovaný Mezinárodní odpovědný orgán. Koordinační funkci a další činnosti příslušející Mezinárodnímu odpovědnému orgánu vykonává v současné době Švédská rada pro environmentální management (SEMC The Swedish Environmental Management Council, Miljöstyrningsrådet 11 Veškeré informace týkající se mezinárodního programu environmentálního značení III. typu, včetně registrovaných environmentálních prohlášení o produktu a pravidel produktových kategorií jsou Švédskou radou pro environmentální management zveřejňovány na internetových stránkách Článek 10 Propagace environmentálního značení Základním cílem environmentálního značení, definovaným v článku 2, je podporovat poptávku a nabídku produktů, které způsobují menší environmentální zátěž, a to prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o environmentálních aspektech produktů. Díky vyšší informovanosti spotřebitelů o environmentálních aspektech jimi nakupovaných produktů je možné ovlivnit jejich rozhodování při výběru nakupovaných výrobků a služeb. Proto je důležité spotřebitelům soustavně vysvětlovat význam environmentálního značení a producentům umožnit účinnou propagaci jejich produktů s environmentálním značením. Koordinace a propagace environmentálního značení je úkolem odpovědných orgánů NPEZ, tj. Ministerstva životního prostředí (odboru politiky životního prostředí a odboru vnějších vztahů) a Agentury. 9 Dozor nad dodržováním zákazu klamání spotřebitele provádí v určitých případech také další subjekty specifikované v 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se např. o Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci (zemědělské, potravinářské, kosmetické, mydlářské, saponátové a tabákové výrobky) nebo živnostenské úřady. 10 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele prochází v současné době novelizací. Podle této novely bude uvádění nepravdivých informací o výrobku nebo službě, event. uvádění spotřebitele v omyl nebude kvalifikováno jako klamání spotřebitele podle ustanovení 8 stávajícího znění zákona, ale jako klamavá obchodní praktika podle ustanovení 5 odst. 1 projednávané novely. 11 Mezinárodní program environmentálního značení III. typu dále počítá s existencí tzv. Orgán pro technickou koordinaci, který mj. koordinuje vývoj pravidel produktových kategorií a provádí jejich konečné schvalování. Také jeho funkci zatím vykonává Švédská rada pro environmentální management. 8

9 Článek 11 Spolupráce s ostatními programy environmentálního značení Odpovědné orgány NPEZ zajistí nezbytnou koordinaci mezi NPEZ a obdobnými zahraničními programy a systémy, zejména - spoluprací s Mezinárodním odpovědným orgánem na vývoji mezinárodního programu environmentálního značení III. typu, - nominováním zástupce do Mezinárodního odpovědného orgánu po vzniku mezinárodního programu environmentálního značení III. typu, - úpravou těchto Pravidel po vzniku mezinárodního programu environmentálního značení III. typu tak, aby reflektovala jeho požadavky, - spoluprací v rámci mezinárodní sítě pro programy environmentálního značení III. typu GEDnet ( org), - aktivní účastí na rozvoji Integrované produktové politiky (IPP) na úrovni Evropské unie. Článek 12 Sankce V případě, že bude organizace používat vlastní environmentální tvrzení (vč. případného loga), environmentální prohlášení o produktu nebo logo EPD v rozporu s těmito Pravidly, bude uvádět nepravdivé informace nebo jakýmkoliv jiným způsobem porušovat ustanovení těchto Pravidel, mohou odpovědné subjekty NPEZ zrušit registraci vlastního environmentální tvrzení či environmentálního prohlášení o produktu dané organizace (tj. vymazat je z příslušné databáze) nebo pozastavit jejich registraci do doby, než bude zjednána náprava. Tato skutečnost může být odpovědnými subjekty NPEZ též veřejně oznámena. Odpovědné subjekty NPEZ mohou zároveň dát podnět České obchodní inspekci, zda v daném případě nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele podle 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Článek 13 Závěrečná ustanovení Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Nedílnou součástí Pravidel jsou Přílohy č. 1 až 3. - Příloha č. 1 Požadavky na environmentální prohlášení o produktu - Příloha č. 2 Požadavky na vývoj pravidel produktových kategorií - Příloha č. 3 Logo EPD - Příloha č. 4 Referenční dokumenty V Praze dne 8. června 2007 RNDr. Martin Bursík místopředseda vlády a ministr životního prostředí 9

10 Příloha č. 1 Požadavky na environmentální prohlášení o produktu Environmentální prohlášení o produktu (dále též jen EPD ) je informačním nástrojem, kterého mohou organizace používat k šíření informací týkajících se environmentálního profilu jejich produktů směrem ke svým zainteresovaným stranám. Za účelem zajištění obecného stupně homogenity obsahů a prezentace schválených environmentálních prohlášení o produktu je nutno definovat určité požadavky na sdělování informací v prohlášení. A. Obsah environmentálního prohlášení o produktu Environmentální prohlášení o produktu musí obsahovat veškeré informace a parametry požadované normou ČSN ISO a relevantními pravidly produktové kategorie, zejména následující: - rozsah environmentálního prohlášení o produktu, - popis organizace, - popis produktu, - prohlášení o environmentálním profilu produktu, - informace od organizace, - informace od nezávislého ověřovatele. Rozsah environmentálního prohlášení o produktu V environmentálním prohlášení o produktu bude uveden rámec a sféra dokumentu. Bude v něm uvedena následující věta: Toto environmentální prohlášení o produktu stanoví kvantitativní a ověřený popis environmentálního profilu produktu (uveden název produktu), posouzený z hlediska životního cyklu za použití postupu od kolébky po bránu závodu/ až do hrobu. nebo odpovídající formulace. Musí zde být zároveň uvedena identifikace příslušných pravidel produktové kategorie, na základě kterých je environmentální prohlášení o produktu vytvořeno. Popis organizace Tato část musí obsahovat všeobecné informace o organizaci, její identifikaci a výstižný popis. Ten může zahrnovat také např. její environmentální politiku a opatření, informaci o existenci systému environmentálního řízení 12, popis environmentálních programů apod. Rovněž zde mohou být uvedeny další typy informací zvláštního významu jako např. popis specifických aspektů výrobních procesů. Popis produktu Produkt musí být popsán jasným a jednoznačným způsobem tak, aby tomu rozuměly všechny zainteresované strany. Produkt musí být přesně identifikován např. uvedením čísla modelu. Rovněž zde musí být uvedeny informace o technických charakteristikách produktu a o obsahu materiálů a látek (tzv. prohlášení o obsahu) 13. Dále zde mohou být obsaženy informace přímo vyžadované spotřebiteli či trhem, např. že produkt neobsahuje nebezpečné látky. Důvěrné informace, jako např. informace podléhající ochraně práv duševního vlastnictví nebo informace týkající se obchodní konkurence, nemusí být zveřejněny. Obchodní údaje označené za důvěrné, které jsou poskytovány pro nezávislé ověření, musí být drženy v důvěrnosti. V této části musí být také popsány hranice systému pro daný produkt stanovené pro studii posuzování životního cyklu. Prohlášení o environmentálním profilu produktu Prohlášení o environmentálním profilu produktu představuje jádro informací obsažených v environmentálním prohlášení o produktu. Musí zde být uvedeny informace pocházející ze studie posuzování životního cyklu, a to konkrétně informace o použití a spotřebě zdrojů, energie, o emisích znečišťujících látek a následných potenciálních dopadech na životní prostředí, spolu s veškerými nezbytnými vysvětlivkami. 12 Pro účely těchto Pravidel se termíny systém environmentálního řízení a systém environmentálního managementu považují za synonymní. 13 Jednoznačná materiálová identifikace produktu se musí týkat co největšího množství materiálu. (Často se uplatňuje pravidlo minimálně 99 % hmotnosti.) 10

11 Prezentace těchto informací musí být rozčleněna nejméně do tří částí: - fáze výroby od získávání surovin až po vlastní výrobu (v případě výrobku), resp. příprava poskytování služby, tj. nákup potřebného zboží a materiálů (v případě služby), - fáze užívání distribuce výrobku, jeho prodej a používání (v případě výrobku), resp. poskytování služby (v případě služby), - fáze konce životního cyklu zacházení s výrobkem po skončení jeho životnosti, tj. jeho odstranění, recyklace nebo demontáž (v případě výrobku), resp. ukončení nebo splnění služby (v případě služby). Je obtížné předem přesně specifikovat informace, které budou zahrnuty do fází užívání a ukončení životního cyklu produktu, neboť tyto informace jsou spíše povahy charakterizující příslušný produkt. Stanovení vhodných informací, které mají být v této části obsaženy, je úkolem spjatým s prací na přípravě pravidel produktových kategorií, která by rovněž měla obsahovat možné scénáře užívání a ukončení životního cyklu produktu. Potřebné informace se musí vztahovat k funkční jednotce, která bude přesně definována. Údaje vztahující se k emisím znečišťujících látek, vyplývajícím z fáze užívání, musí být, tam kde je to možné, založeny na zdokumentovaných údajích a testech, s přesnými odkazy na zdroje. Budou-li nějaké informace doporučené k zařazení do environmentálního prohlášení o produktu opomenuty, musí být tato skutečnost vysvětlena a zdůvodněna. Výpočet dopadů způsobených fází konce životního cyklu produktu bude stanoven na základě reálných či hypotetických scénářů. Údaje z LCA, LCI nebo z informačních modulů 14 Prohlášení o environmentálním profilu produktu musí zahrnovat relevantní údaje ze studií LCA, LCI a informačních modulů. Mohou zahrnovat, aniž by to byl kompletní výčet, následující kategorie odvozené ze stádií životního cyklu nebo doplňkových environmentálních informací. Tyto údaje musí být jasně rozděleny do tří kategorií: a) údaje z inventarizační analýzy (LCI) v souladu s PCR, včetně - spotřeby zdrojů, včetně energie, vody a obnovitelných zdrojů, - emisí do ovzduší, vody a půdy, b) výsledky indikátorů hodnocení dopadů životního cyklu (LCIA), pokud je to požadováno, včetně - změny klimatu, - narušování stratosférické ozónové vrstvy, - acidifikace půdy a vodních zdrojů, - eutrofizace, - tvorba fotochemických oxidantů, - spotřeba fosilních energetických zdrojů, - spotřeba nerostných zdrojů, c) ostatní údaje jako jsou množství a druhy produkovaných odpadů (nebezpečné a ostatní). Environmentální prohlášení o produktu se musí vydat způsobem, který zřetelně naznačuje, zda se týká produktu nebo pouze části produktu nebo obalu, nebo prvku služby. Environmentální prohlášení o produktu musí zahrnout, pokud je to relevantní, doplňkové informace spojené s environmentálními problémy a přitom jiné než jsou environmentální informace odvozené z LCA, LCI nebo informačních modulů. Tyto informace musí být odděleny od informací odvozených z LCA, LCI nebo z informačních modulů. Informace od organizace V této části organizace prezentuje informace vztahující se k produktu, které považuje za významné pro své zainteresované strany. Musí zde být uvedeny informace týkající se odstranění produktu nebo materiálů jej tvořících či použitých k dodávce služeb a rovněž jakékoliv další informace považované za nezbytné k minimalizaci negativních dopadů konce životního cyklu produktu. Prohlášení o recyklaci nebo opětovném použití musí obsahovat: - informace o vhodných postupech recyklace celého produktu nebo vybraných částí (např. informace o jeho složení, o separaci materiálů, energetické informace apod.), - informace o vhodné metodě či způsobu opětovného použití produktu (nebo částí produktu) a o postupech pro likvidaci jakožto odpadu při ukončení životního cyklu produktu. Tato část musí také obsahovat informace o užívání a údržbě produktu za účelem omezení negativních dopadů na životní prostředí během fáze užívání. Informace od nezávislého ověřovatele Tato část environmentálního prohlášení o produktu musí zahrnovat informace týkající se akreditace ověřovatele, datum ověření, období platnosti ověření (certifikace) a číslo registrace. 14 Text vychází z článků a normy ČSN ISO

12 Doplňující informace Environmentální prohlášení o produktu může být doplněno dalšími informacemi, zejména pokud jde o informace vztahující se k nakupování a pořizování produktů nebo účasti organizace na environmentálních certifikačních programech. Nakupování a pořizování produktů V případě, že je environmentální prohlášení o produktu adresováno spotřebiteli, musí být organizace připravena poskytnout nakupujícímu na vyžádání dodatečné vysvětlující informace k zajištění toho, aby nakupující byl schopen porozumět údajům a informacím uvedeným v prohlášení. Prostředky a způsoby získání dodatečných vysvětlujících informací (např. telefonní číslo či elektronické způsoby přístupu) musí být v prohlášení uvedeny. Organizace musí dále zveřejňovat informace umožňující spotřebiteli obrátit se na organizaci z kterékoliv oblasti, kde se produkt prodává, za účelem přístupu k vysvětlujícím informacím při vynaložení rozumných nákladů. Environmentální certifikační programy V doplňujících informacích může organizace uvést také informace o zavedení systému environmentálního řízení, zapojení do environmentálního certifikačního programu vztahujícím se k produktu, účasti na recyklačním nebo regeneračním programu nebo o svých dalších environmentálních aktivitách. Musí zde být zároveň uvedeno, kde mohou zainteresované strany získat podrobnější informace o příslušném systému či programu. Jestliže se environmentální prohlášení o produktu nezakládá na posouzení životního cyklu, pokrývajícím všechny fáze životního cyklu, musí být v prohlášení uvedeno, které fáze nejsou vzaty v úvahu. Všechny environmentální informace, které nejsou založeny na výsledcích posuzování životního cyklu, musí být prezentovány způsobem, který to jasně ozřejmuje. Součástí environmentálního prohlášení o produktu nesmí být informace, které nesouvisejí s environmentálními aspekty resp. environmentálním provedením produktu. B. Ověřování, registrace a zveřejnění environmentálního prohlášení o produktu 1. Organizace, která vytvoří environmentální prohlášení o produktu, musí zajistit nezávislé ověření údajů v něm obsažených, a to buď interně, nebo externě. To může, ale nikoliv nezbytně, znamenat ověření třetí stranou. Jestliže má být environmentální prohlášení o produktu použito v komunikaci mezi organizací a spotřebitelem, musí být ověření provedeno třetí stranou nezávislým akreditovaným ověřovatelem. Skutečnost, že ověření bylo provedeno odborně způsobilou třetí stranou, musí být v prohlášení jasně uvedena. Platnost ověření musí být stanovena v prohlášení, přičemž nesmí překročit dobu 3 let. Po uplynutí doby platnosti ověření musí být environmentální prohlášení o produktu podrobeno přezkoumání. 2. Ověřené a nezávislým akreditovaným ověřovatelem schválené environmentální prohlášení o produktu zašle organizace příslušnému oborovému provozovateli, který ověří úplnost, správnost a dostatečnost předložených dokumentů. Oborový provozovatel postoupí environmentální prohlášení o produktu Agentuře společně se stanoviskem k jeho registraci u Mezinárodního odpovědného orgánu a zařazení do národní databáze EPD. Agentura procesně zabezpečí mezinárodní registraci prohlášení u Mezinárodního odpovědného orgánu, včetně přidělení mezinárodního registračního čísla 15 a zaregistruje prohlášení v národní databázi EPD. Platnost registrace prohlášení v příslušné databázi je omezena platností jeho ověření. Oborový provozovatel, Agentura a Mezinárodní odpovědný orgán zveřejní environmentální prohlášení o produktu nebo odkaz na něj na svých internetových stránkách. Environmentální prohlášení o produktu nesmí být zveřejněno, používáno a nelze na něj odkazovat dříve, než bude registrace schválena a oficiálně oznámena. 3. Zveřejnění environmentálního prohlášení o produktu na internetových stránkách oborového provozovatele a Agentury, stejně tak jako zveřejnění na internetových stránkách či v materiálech organizace, je považováno za komunikaci mezi organizací a spotřebitelem. Environmentální prohlášení o produktu určené pro komunikaci mezi organizací a spotřebitelem musí být spotřebiteli dostupné na nákupním místě. C. Přezkoumávání environmentálního prohlášení o produktu Povinností organizace, zejména v průběhu období prověřování a přezkoumávání, je informovat nezávislého ověřovatele o veškerých významných změnách, ke kterým došlo v informacích předkládaných jakožto základ pro informace 15 Aby mohlo být environmentální prohlášení o produktu zaregistrováno u Mezinárodního odpovědného orgánu (a mohlo nést logo EPD), musí splňovat požadavky mezinárodního programu environmentálního značení III. typu a musí být vytvořeno podle dokumentace tohoto systému. 12

13 obsažené v environmentálním prohlášení o produktu. Takové změny mohou zahrnovat např. suroviny, způsoby dopravy, výrobní procesy či design produktu. Pro tyto účely musí organizace disponovat interními sledovacími postupy, které jí umožní odhalovat významné změny, k nimž mohlo dojít v údajích, a rovněž následné změny v informacích prezentovaných v prohlášení. Sledovací postupy lze začlenit do stávajícího systému environmentálního řízení. Nemá-li organizace zaveden systém environmentálního řízení, je třeba stanovit jiné interní sledovací postupy. D. Změny environmentálního prohlášení o produktu Organizace může chtít provádět korekce či změny a úpravy informací ve svém environmentálním prohlášení o produktu, např. v souvislosti se změnou technologie nebo se zlepšením environmentálního profilu produktu. V takové situaci organizace zahájí přezkoumávání a nechá si provést doplňkové nezávislé ověření akreditovaným ověřovatelem za účelem prozkoumání nových informací, které se objevily. Změny v prohlášení potom organizace oznámí oborovému provozovateli a jeho prostřednictvím Agentuře, včetně předložení dokumentu od ověřovatele potvrzujícím vyhovění příslušným požadavkům. Bude-li změna zahrnuta do prohlášení, může organizace v novém (aktualizovaném) prohlášení vysvětlit rozdíly vzniklé oproti jeho předcházející verzi. Oborový provozovatel, Agentura a Mezinárodní odpovědný orgán zveřejní aktualizované environmentální prohlášení o produktu nebo odkaz na něj na svých internetových stránkách. E. Předběžně certifikované environmentální prohlášení o produktu Program environmentálního značení III. typu umožňuje přistoupit v rámci vývoje pravidel produktových kategorií k tzv. předběžné certifikaci environmentálního prohlášení o produktu, neboť takovýto praktický příklad může usnadnit přípravu pravidel produktové kategorie v diskusích mezi zainteresovanými stranami. V předběžně certifikovaném environmentálním prohlášení musí být, kromě výše specifikovaných požadavků, uvedeny také následující informace: - volba a definice funkční jednotky, - volba a popis hranic systému, - volba mezních kritérií, - volba pravidel pro alokaci, - zdroje dat (údajů), - veškeré odchylky od všeobecných požadavků týkajících se použití specifických či všeobecných údajů a jejich odůvodnění. Pokud v podkladových informacích k environmentálnímu prohlášení o produktu, jež je předkládáno k předběžné certifikaci, existují určité mezery v údajích, lze to akceptovat za předpokladu, že tyto mezery jsou nevýznamné a předcházejí vlastním činnostem v dodavatelském řetězci. Jejich existence musí být v předběžně certifikovaném environmentálním prohlášení o produktu oznámena formou kvalitativního posouzení typu environmentálního dopadu, k němuž by mohlo dojít vlivem činnosti postrádající příslušné údaje. Předběžná certifikace je platná pro blíže určené časové období nepřesahující dobu jednoho roku. F. Sektorová environmentální prohlášení o produktu Rostoucí zájem ze strany průmyslových a oborových svazů je zaměřen na sektorová environmentální prohlášení o produktu, založená na průměrných údajích za průmyslový sektor v předem stanovené oblasti (např. prohlášení pro evropský průměrný (standardní) cement). Sektorová prohlášení lze použít pro srovnávání (benchmarking) v rámci sektoru, ale nelze je používat ze strany jednotlivých výrobců k oznamování environmentálního profilu jejich vlastního produktu. 13

14 Příloha č. 2 Požadavky na vývoj pravidel produktových kategorií Jedním z nejdůležitějších aspektů programu environmentálního značení III. typu je ten, že umožňuje provádět srovnání mezi různými environmentálními prohlášeními o produktech, které plní tutéž funkci. Základní údaje je proto nutné shromažďovat a vypočítávat s použitím obvyklých výpočtových pravidel založených na posuzování životního cyklu. Tato pravidla jsou stanovena a uvedena v tzv. pravidlech produktových kategorií (dále též jen PCR ) vyvinutých pro různé produktové kategorie. V případě, že produkty jsou uznány za produkty mající podobné specifikace, funkce a použití a zároveň lze uplatnit podobnou definici cíle a rozsahu posuzování životního cyklu, mohou být vytvořeny produktové kategorie za účelem seskupení produktů, na něž lze aplikovat stejnou funkční jednotku. Tím bude omezen počet PCR dokumentů a umožní to jejich obecnou použitelnost pro velké množství subkategorií. Takovýto přístup usnadní nejenom práci s přípravou a vývojem PCR dokumentů, ale také jejich schvalování. A. Obsah pravidel produktových kategorií V pravidlech produktových kategorií jsou definována kritéria, podle kterých produkt patří do specifické kategorie, pro niž jsou stanoveny parametry pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu. PCR dokument pro příslušný produkt (produktovou kategorii) musí obsahovat parametry požadované mezinárodní normou ČSN ISO 14025, zejména: - volbu, definici a popis produktové kategorie (např. funkce, technické parametry, používání apod.), - soupis materiálů či látek v produktu obsažených, které musí být uvedeny v prohlášení (tzv. prohlášení o obsahu), Prohlášení o obsahu by mělo mít podobu soupisu materiálů a chemických látek týkajících se environmentálních otázek obsažených v prohlášení a založených na jejich podstatných a environmentálních vlastnostech. Pokud jsou podobné informace udávány ze strany centrálních orgánů, je doporučováno jejich uvedení v soulad, pokud možno založené na mezinárodních předpisech a legislativě. Prohlášení o obsahu se netýká chráněných či patentovaných materiálů a látek krytých výhradními právy, včetně patentů a ochranných známek. Rovněž se nemusí vztahovat k prohlášením, které se týkají nehmotných produktů jako je např. elektřina. - cíle a rozsah definice pro posouzení životního cyklu (např. definice funkční jednotky, popis hranic systému, volba omezujících kritérií, požadavky na kvalitu údajů, jednotky apod.), - požadavky na provádění inventarizační analýzy (tj. způsob sběru údajů, popis výpočetních postupů a volbu pravidel pro alokaci), - volbu základních údajů s uvedením specifických a všeobecných údajů, - výběr zvolených parametrů pro popis environmentálního profilu (doplňujících ty parametry, které musí být zahrnuty do obecného formátu), - popis typu informací, které musí být zahrnuty do fází užívání a konce životního cyklu produktu, Vzhledem k tomu, že je obtížné předem přesně specifikovat informace, které mají být zahrnuty do fází užívání a ukončení životního cyklu, měl by tento popis obsahovat několik možných scénářů užívání a ukončení životního cyklu produktu. - volbu veličin a jednotek, v nichž mají být výsledky vyjadřovány, - dodatečné (doplňkové) environmentální parametry a informace důležité pro popis environmentálního profilu produktové kategorie (dle potřeby), - instrukce k obsahu a formátu environmentálního prohlášení o produktu, - dobu platnosti PCR dokumentu. V případě, že kterýkoliv z výše uvedených bodů nebude vzat v úvahu a nebude specifikován v PCR dokumentu, je potřeba to odůvodnit. V některých případech by mohlo být odůvodněné dále specifikovat požadavky na výpočty posuzování životního cyklu, pokud je třeba brát v úvahu určité aspekty, jako např. aspekty související s obaly a dopravou. B. Vývoj pravidel produktových kategorií Příprava návrhu Práci na vývoji pravidel produktových kategorií vykonává nebo koordinuje oborový provozovatel, a to u produktových kategorií relevantních oboru/-ům činnosti specifikovaném/-ným v pověření ze strany Ministerstva životního prostředí. Oborový provozovatel může na této činnosti spolupracovat s Agenturou. 14

15 Návrhy na vytvoření pravidel produktových kategorií mohou oborovému provozovateli předkládat různé subjekty, a to jak jednotlivé firmy či organizace samostatně, tak ve spolupráci s dalšími organizacemi, průmyslovými či oborovými svazy, výzkumnými ústavy, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Při zahájení práce je zvláště důležité vydat veřejné oznámení o vývoji příslušného PCR dokumentu za účelem hledání spolupráce s dalšími stranami, které by mohly mít zájem se této práce účastnit. Toto oznámení by zároveň mělo zabezpečit, aby paralelně neprobíhala žádná další práce pro tutéž produktovou kategorii. Vzhledem k existenci mezinárodně uznávaných pravidel produktových kategorií pro některé produktové kategorie a snaze o zabezpečení harmonizace je vhodné převzít taková pravidla produktových kategorií do NPEZ překladem, při zvážení konkrétních podmínek a právního prostředí České republiky. Jestliže nebudou existující pravidla produktových kategorií tímto způsobem přejata, musí to být v nově vytvořeném PCR dokumentu vysvětleno a zdůvodněno. Otevřené konzultace Pro zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti programu je nutné umožnit zainteresovaným stranám zapojit se do procesu připomínkování návrhů PCR dokumentů (tzv. otevřené konzultace). Návrh PCR dokumentu musí být zveřejněn, včetně oznámení o možnosti jeho připomínkování, nebo přímo rozeslán relevantním zainteresovaným stranám k vyjádření. 16 Zainteresovaným stranám musí být dán odpovídající čas pro přezkoumání a přístup k podrobnostem a zdrojům použitých informací, aby mohly kvalitně zpracovat a zaslat své připomínky a dotazy. Zainteresované strany musí v odpovídajícím termínu obdržet vyrozumění o vzetí připomínek na vědomí a odpověď k jejich připomínkám. Z hlediska mezinárodní uznatelnosti nově vyvíjených pravidel produktových kategorií je důležité využít v rámci procesu otevřených konzultací tzv. Globální fórum pro PCR. Jedná se o on-line službu na bázi Internetu pro výměnu názorů zainteresovaných stran, dialogy, otázky a odpovědi a také pro hledání spolupráce na vývoji PCR dokumentů a vznášení připomínek k PCR dokumentům. (To zahrnuje stávající PCR dokumenty, dokumenty, jejichž příprava probíhá, i dokumenty podrobené otevřeným konzultacím před jejich schvalováním.) 17 Schválení PCR dokumentu Pravidla produktové kategorie, která prošla procesem otevřených konzultací, předloží oborový provozovatel (případně ve spolupráci s Agenturou) k posouzení Radě, a to včetně přehledu připomínek, které byly uplatněny v procesu otevřených konzultací, a způsobu jejich zapracování do finálního textu PCR dokumentu. 18 Rada posoudí předložená pravidla produktové kategorie, přičemž k tomuto posouzení může přizvat externí odborníky. Na základě stanoviska Rady je PCR dokument postoupen ke schválení Orgánu pro technickou koordinaci a poté ministrovi životního prostředí s doporučením k jeho schválení. Pravidla produktových kategorií převzatá do NPEZ z mezinárodního programu environmentálního značení III. typu podepisuje na základě doporučení Rady ministr životního prostředí. Schválené PCR dokumenty zveřejňují oborový provozovatel a Agentura svých internetových stránkách tak, aby byly snadno dostupné všem zainteresovaným stranám. Schválený PCR dokument tvoří referenční dokument pro přípravu environmentálních prohlášení o produktu pro všechny produkty patřící do kategorie, k níž se PCR dokument vztahuje. C. Přezkoumávání pravidel produktových kategorií Pravidla produktové kategorie musí být v platnosti po přiměřené časové období, aby s nimi mohlo být na trhu prakticky nakládáno. Není-li uvedeno jinak, budou pravidla produktové kategorie v platnosti po dobu tří let předtím, než budou znovu přezkoumána a schválena. Po uplynutí doby kratší než tři roky lze přistoupit k přezkoumání pravidel produktové kategorie za předpokladu závažných a řádně odůvodněných návrhů změn či úprav. Takové přezkoumání mohou vyvolat např. organizace mající environmentální prohlášení o produktu, ale i další subjekty. Při přezkoumávání pravidel produktové kategorie se postupuje stejně jako v případě vývoje počátečního PCR dokumentu. D. Předběžná certifikace jako prvek při přípravě PCR dokumentu Program environmentálního značení III. typu umožňuje přistoupit v rámci vývoje pravidel produktových kategorií k tzv. předběžné certifikaci environmentálního prohlášení o produktu, neboť takovýto praktický příklad může usnadnit přípravu PCR dokumentu v diskusích mezi zainteresovanými stranami. Zvláštní požadavky na předběžně certifikovaná environmentální prohlášení o produktu jsou stanoveny v příloze č Vzhledem k tomu, že environmentální prohlášení o produktu mohou být důležitým prostředkem pro pořizování produktů, doporučuje se oslovit v rámci otevřených konzultací mj. i subjekty zastupující nákupní funkce v podnikatelském a veřejném sektoru. 17 Globální fórum pro PCR je umístěno na internetové adrese 18 Je žádoucí spolupracovat s Radou již při vývoji PCR dokumentu a v procesu otevřených konzultací. 15

16 A. Základní verze loga EPD Příloha č. 3 Logo EPD Environmentální prohlášení o produktu může nést logo EPD za účelem označení jeho příslušnosti k programu environmentálního značení III. typu a zamezení záměny s jinými typy kvantitativních environmentálních informací o produktech. Logo EPD, které musí být použito současně s doprovodným textem, je následující: kde: (1): bude uvedeno číslo registrace. Registrované (mezinárodní) environmentální prohlášení o produktu Registrační číslo: (1) Další informace: Logo EPD spolu s informací, že se jedná o environmentální prohlášení o produktu, číslem registrace a odkazem na internetové stránky lze používat v souvislosti s reklamou, na příslušných produktech a na jejich obalových materiálech. B. Informační nálepka V případě požadavku na podrobnější informace je rovněž možné použít zvláštní informační nálepku. Jejím smyslem je poskytnout subjektu, který s příslušným produktem přijde do styku, stručnou informaci o záměru a obsahu environmentálního prohlášení o produktu a rovněž naznačit, že další informace o prohlášení a popis obsahu produktu jsou k dispozici na Internetu. Informační nálepka musí mít následující podobu: Tento produkt (2) má REGISTROVANÉ (MEZINÁRODNÍ) ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU, obsahující informace vztahující se k environmentálnímu profilu produktu z hlediska jeho celého životního cyklu, které bylo ověřeno (3). Registrační číslo: (4) Pro další informace: (5) kde: (2) bude uveden název výrobku nebo služby, (3) bude uvedeno jméno nezávislého akreditovaného ověřovatele, (4) bude uvedeno číslo registrace, (5) bude uvedena internetová adresa subjektu pro odkaz na environmentální prohlášení o produktu. Pokud organizace má zaveden systém environmentálního řízení podle ISO a/nebo EMAS, může být tato skutečnost připojena ve spodní části informační nálepky. Bude zde použit následující text: (Název organizace) má ověřený systém environmentálního řízení podle ISO a/nebo EMAS. nebo odpovídající formulace. Informační nálepku je možné používat k propagačním účelům na produktu, na jeho obalu nebo na propagačním materiálu, který produkt doprovází. C. Používání loga EPD Používání loga EPD samostatně bez doprovodného textu je dovoleno pouze na oficiálních dokumentech připravených v rámci NPEZ nebo mezinárodní programu environmentálního značení III. typu. Jakékoliv klamavé či v omyl uvádějící používání environmentálního prohlášení o produktu, loga EPD či informační nálepky, které by mohlo vést k záměně s jinými formami environmentálního značení, je zakázáno. 16

17 Příloha č. 4 Referenční dokumenty A. České technické normy 19 ČSN EN ISO Environmentální značky a prohlášení Obecné zásady ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) 20 ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Environmentální značení typu I Zásady a postupy 21 ČSN ISO Environmentální značky a prohlášení Environmentální prohlášení typu III ČSN EN ISO Environmentální management Posuzování životního cyklu Zásady a osnova ČSN EN ISO Environmentální management Posuzování životního cyklu Požadavky a směrnice B. Mezinárodní program environmentálního značení III. typu INTEND: Requirements for an International EPD Scheme, General Programme instructions for an international EPD system for environmental product declarations, Jedná se o oficiální překlady příslušných mezinárodních norem. 20 Změnou Z1 z roku 2002 se ISO norma zavádí jako EN ISO. 21 Změnou Z1 z roku 2001 se ISO norma zavádí jako EN ISO. 22 INTEND: Požadavky na mezinárodní systém EPD, 2005 (pracovní překlad Pracovní skupiny pro vznik národního systému EPD). Jedná se o závěrečnou zprávu výzkumného projektu s návrhem, jakým způsobem by mohl fungovat mezinárodní program environmentálního značení III. typu. 23 Jedná se o návrh tzv. Mezinárodního systému EPD, jehož revize a dotváření pravidel v současné době probíhá. 17

18 18. SDĚLENÍ odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP o zajištění zpracování souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Komárov V souladu s ustanovením 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajistilo MŽP zpracování souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Komárov (zřízena nařízením vlády č. 679 ze dne 8. prosince 2004) za účelem zachování populací druhů, které jsou předmětem ochrany této ptačí oblasti, v příznivém stavu z hlediska ochrany. Celé znění souhrnu doporučených opatření pro Ptačí oblast Komárov je uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (Životní prostředí/ochrana přírody a krajiny/ptačí oblasti/souhrny doporučených opatření). RNDr. Alena Vopálková, v. r. ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody 18

19 19

20 OBJEDNÁVKY měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA IPPC SEA a dalšími tiskovinami pro rok 2007 zasílejte na adresu SEVT, a. s. Pekařova 4, Praha 8 tel.: , fax: , Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč. Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně. Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete na adresu a v něm uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte přiděleno od SEVT, a abonentní adresu. Věstník Ministerstva životního prostředí Ročník XVII, částka 8/2007 Vychází 12x ročně Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, telefon Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl Lektoruje PhDr. Petr Galuška Administrace a objednávky SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8, tel.: , fax: , Sazba Informica, tisk PeMa Praha Měsíčníky Věstník a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA IPPC SEA vycházejí kolem 10. každého měsíce. MK ČR E 6190 ISSN tištěná verze

17. SDĚLENÍ o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení

17. SDĚLENÍ o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení 17. SDĚLENÍ o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení PRAVIDLA Ministerstva životního prostředí k realizaci Národního programu environmentálního značení Ministerstvo životního prostředí:

Více

Národní program environmentálního značení

Národní program environmentálního značení Národní program environmentálního značení Pavel Růţička Ministerstvo ţivotního prostředí VÚV T.G.M., 31.1.2008, Praha Environmentální značení Odlišuje (označuje) produkty, které jsou při výrobě a jejich

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu Veronika Sochorová Český institut pro akreditaci, o.p.s. Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační

Více

VZNIK NÁRODNÍHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ PAVEL RŮŽIČKA DEVELOPMENT OF NATIONAL ECO-LABELING PROGRAMME

VZNIK NÁRODNÍHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ PAVEL RŮŽIČKA DEVELOPMENT OF NATIONAL ECO-LABELING PROGRAMME VZNIK NÁRODNÍHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO ZNAČENÍ PAVEL RŮŽIČKA DEVELOPMENT OF NATIONAL ECO-LABELING PROGRAMME ABSTRAKT Národný program Environmentálneho označovania (ako program pre environmentálne označovanie

Více

PRAVIDLA Ministerstva životního prostředí

PRAVIDLA Ministerstva životního prostředí PRAVIDLA Ministerstva životního prostředí o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb Ministerstvo životního prostředí: - stanoví, že v České republice (dále jen ČR)

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Environmentáln produktu (typ III)

Environmentáln produktu (typ III) Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud

Více

Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP. Tisková konference EMAS MŽP, Praha,

Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP. Tisková konference EMAS MŽP, Praha, Zavádění a realizace systému EMAS na MŽP Tisková konference EMAS MŽP, Praha, 6.2.2009 Důvody zavedení Příklad pro další subjekty (organizace i jednotlivce) Environmentální přínosy Zkvalitnění řízení (systém

Více

Národní program environmentálního značení (NPEZ) aktualizace 2017

Národní program environmentálního značení (NPEZ) aktualizace 2017 Národní program environmentálního značení (NPEZ) aktualizace 2017 Preambule Ministerstvo životního prostředí: Stanoví, že v České republice bude realizován Národní program environmentálního značení (dále

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a uvádění do provozu (článek 4 směrnice) Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2019 C(2019) 2962 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 25.4.2019 o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 PŘÍLOHA [ ] SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uzavření cyklu

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá

Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá Posuzováníživotního cyklu LCA Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz Co je LCA? LCA je metoda posuzování environmentálních aspektů výrobku/služby ve všech stádiích života Co je životní cyklus výrobku? Soubor

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 41-01 - 15 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů datum vydání: 15.10.2015 1 MPA 41-01-15 PŘEDMLUVA K MPA 41-01-15 Tyto metodické pokyny (dále jen MPA)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 213 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ): 2 Vymezení pojmů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 213 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ): 2 Vymezení pojmů Sbírka zákonů č. 260 / 2016 Strana 3891 260 VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h.

Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví dubna Pondělí, 25. dubna h. Konference na téma Systém CEN v oboru stavebnictví 2005 25. 26. dubna 2005 Pondělí, 25. dubna 2005 16.00 h. Úloha evropských norem v oblasti podpory Směrnice o veřejných zakázkách RA Ulrich Paetzold Generální

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0) Technický návod se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu

Více

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze

Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2018 Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

na téma dne 20.1. 2010 od 9:00 v budově MŽP ČR, Vršovická 65 Praha 10, místnost č. 959

na téma dne 20.1. 2010 od 9:00 v budově MŽP ČR, Vršovická 65 Praha 10, místnost č. 959 P O Z V Á N K A NA ODBORNÝ SEMINÁŘ S DISKUSÍ na téma ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST STAVEBNICTVÍ který pořádá Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost, s.r.o.

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů Mgr. Eva Hejralová Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Praha, 5. prosince 2013 Obsah prezentace Představení

Více

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Statut pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Společnost pro kvalitu školy, z. s., Šamanova 1062/8, 700 30 Ostrava Zábřeh, tel. 733341790, email: info@kvalitaskoly.cz,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

I-05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci

I-05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na Nabývá účinnosti dne: 01.02.2018 Vydání č.: 11 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing.

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 306/32 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Metodický pokyn pro akreditaci

Metodický pokyn pro akreditaci Metodický pokyn pro akreditaci K aplikaci ČSN EN ISO 4065:203 Skleníkové plyny Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání v akreditačním

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc, Bc. Tomáš Žďára Výroba stavebních materiálů

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora Strana 1882 Sbírka zákonů č. 97 / 2016 Částka 40 97 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. března 2016 o technických požadavcích na výbušniny Vláda nařizuje podle 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Obecné pokyny. upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Obecné pokyny. upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU EBA/GL/2015/ OBECNÉ POKYNY K PODMÍNKÁM PRO VNITROSKUPINOVOU FINANČNÍ PODPORU EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Obecné pokyny upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU Obecné

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0) Technický návod se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba)

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba) Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky (mimořádná výzkumná potřeba) Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo životního prostředí Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Martina

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne..2018,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne..2018, Vládní návrh ZÁKON ze dne..2018, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie L 92/12 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 28.5.2014 L 159/41 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který

Více

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová

DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ. Květoslava Remtová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 290 295 ISSN 1335-0285 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ Květoslava Remtová Vysoká škola ekonomická v Praze,

Více

výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009

výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 367. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2018 C(2018) 533 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne 2.2.2018 o jednotných podrobných specifikacích pro shromažďování a analýzu údajů ke sledování a hodnocení

Více

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8

05.02.a.b.c.d 5a, 6, 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více