P1.6 Řízení ke jmenování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P1.6 Řízení ke jmenování"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19

2 Zákazník procesu: Klíčové vstupy: Klíčové výstupy: Zdroje: Proces: Vymezení platnosti: Garant procesu: Garanti procesu na fakultách: Základní povinnosti garanta procesu: Uchazeč o Uchazeč o Jmenovaný profesor Popis procesu je závazný pro všechny zaměstnance VŠB-TU Ostrava, vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium Garanti procesu na jednotlivých fakultách jsou definováni v Příručce řízení příslušné fakulty. - odpovídá za shodu realizace procesu s popisem procesu - odpovídá za monitorování a měření procesu - odpovídá za provedení analýzy rizik procesu Lidské zdroje (členové hodnotící komise, členové VR, administrativní pracovníci) a infrastruktura VŠB-TUO Regulátory: Zákon.č.111/1998 Sb. o vysokých školách TUO_LEG_99_002 Řád habilitačního řízení a řízení ke TUO_LEG_06_002 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke Kritéria pro měření a monitorování procesu Hledisko Kritérium Algoritmus Objemové Počet uskutečněných profesorských řízení za rok Počet jmenovaných profesorů za rok Časové Kvalitativní Podíl profesorů ve struktuře pedagogů VŠB-TUO Produktivity Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/19

3 Rozčlenění Garant procesu: Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium P1.6 Řízení ke P1.6.1 Zahájení řízení ke P1.6.2 Jmenování hodnotící komise P1.6.3 Návrh hodnotící komise P1.6.4 Profesorská přednáška na VR fakulty P1.6.5 Projednání návrhu na VR VŠB-TUO P1.6.6 Jmenování prezidentem republiky (externí proces) Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/19

4 Diagram aktivit podprocesu: P1.6.1 Zahájení řízení ke Požadavek na řízení ke Žádost o zahájení řízení ke P Podání návrhu na zahájení řízení ke Uchazeč o Děkan/prorektor P Formální posouzení podkladů pro zahájení řízení Proděkan příslušné fakulty Zápis z jednání kolegia děkana P Rozhodnutí o zahájení řízení ke Děkan/prorektor Proděkan příslušné fakulty Řízení nezahájeno Uchazeč vystupuje z procesu Řízení zahájeno Návrh na zahájení řízení P Návrh složení hodnotící komise Kolegium děkana P Projednání zahájení řízení ke Kolegium rektora Zápis z jednání kolegia rektora Zahájení řízení projednáno Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/19

5 Přehled aktivit podprocesu P Podání návrhu na zahájení řízení ke Uchazeč podá děkanovi fakulty písemnou žádost o zahájení řízení ke, podpořenou alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru. V žádosti uvede obor, ve kterém žádá o. K žádosti přiloží podrobný strukturovaný materiál, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, doložené životopisem, kopiemi dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, vědeckých hodností a akademických titulů, dále přehled tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, potvrzené vedoucím pracoviště, přehled a výsledky pedagogické činnosti, potvrzené vedoucím pracoviště a doloží své další odborné, řídící a organizační schopnosti a další případná doporučující vyjádření. Děkan parafuje žádost a předá ji spolu se všemi podklady administrativnímu oddělení fakulty k dalšímu řízení. K návrhu uchazeč přiloží seznam 10 vybraných publikací dle vlastního uvážení. Návrh na zahájení řízení ke může podat vědecké radě fakulty i děkan nebo rektor, řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty nebo vysoké školy. P Formální posouzení podkladů pro zahájení řízení Příslušný proděkan z hlediska formálního posoudí žádost uchazeče spolu se všemi podkladovými materiály (úplnost, vhodnost a správnost předložených materiálů). Posuzuje, zda všechny podklady jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a interním předpisem VŠB-TUO Řád habilitačního řízení a řízení ke - TUO_LEG_99_002. P Rozhodnutí o zahájení řízení ke Příslušný proděkan projedná návrh v kolegiu děkana a děkan rozhodne o jeho zahájení. Děkan písemně informuje uchazeče o zahájení řízení ke (s případným požadavkem na doplnění či úpravu podkladových materiálů s uvedením termínů) nebo nezahájení řízení s uvedením důvodů. P Návrh složení hodnotící komise Děkan s kolegiem děkana projedná návrh na zahájení řízení ke a ve spolupráci s příslušnými odborníky oboru sestaví návrh složení pětičlenné hodnotící komise. Hodnotící komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Součástí návrhu členů komise jsou údaje o pracovišti, funkci a odborném zaměření navrhovaných. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se řízení ke koná. Předpokládaný předseda hodnotící komise, ve spolupráci s uchazečem, vypracuje dvoustránkový (1 list) strukturovaný přehledový materiál s názvem Návrh na zahájení řízení ke pro projednání zahájení jmenovacího řízení v kolegiu rektora a ve vědecké radě fakulty, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, přehled praxe, významné výsledky tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, přehled a výsledky pedagogické činnosti a odborné, řídící a organizační schopnosti uchazeče. Součástí tohoto materiálu je návrh složení hodnotící komise. Přehledový materiál Návrh na zahájení řízení ke je podepsán děkanem fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/19

6 P Projednání zahájení řízení ke Zahájení řízení ke je projednáno děkanem v kolegiu rektora. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/19

7 Diagram aktivit podprocesu: P1.6.2 Jmenování hodnotící komise Zahájení řízení projednáno P Příprava podkladů pro jednání Vědecké rady Protokol o hlasování VR Zápis z VR P Projednání zahájení řízení a schválení hodnotící komise Vědecká rada Oznámení o zahájení řízení ke P Zpracování a zveřejnění údajů o zahájení řízení Jmenovací dopisy předsedy a členů komise P Jmenování hodnotící komise Děkan Zveřejnění údajů o řízení ke P Zveřejnění údajů o řízení pro MŠMT Vedoucí personálního útvaru Rektor P Zaslání a materiálů předsedovi a členům hodnot. komise Údaje o řízení ke pro MŠMT zveřejněny Materiály a zaslány předsedovi a členům komise Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/19

8 Přehled aktivit podprocesu P Příprava podkladů pro jednání Vědecké rady oddělení děkanátu připraví pro jednání vědecké rady fakulty podklady pro jednání: pro každého člena VR návrh na zahájení řízení ke a návrh členů hodnotící komise, případně hlasovací lístky a protokol o hlasování. P Projednání zahájení řízení a schválení hodnotící komise Vědecká rada hlasováním schvaluje zahájení řízení ke a návrh na složení hodnotící komise. Výsledky hlasování jsou zapsány do protokolu o hlasování VR. P Zpracování a zveřejnění údajů o zahájení řízení Po projednání návrhu ve vědecké radě fakulty vypracuje administrativní oddělení doklady o zahájení řízení ke. Vyplněný formulář Zveřejnění údajů o řízení ke pro MŠMT je postoupen rektorovi k podpisu. P Zveřejnění údajů o řízení pro MŠMT Rektor podepisuje formulář Zveřejnění údajů o řízení ke pro MŠMT, který je předán vedoucímu personálního oddělení, který zajistí jeho zaslání na MŠMT, kopie formuláře je uložena na administrativním oddělení fakulty. P Jmenování hodnotící komise oddělení děkanátu připraví jmenovací dopisy pro předsedu a členy hodnotící komise, které děkan podepíše. P Zaslání a materiálů předsedovi a členům hodnot. komise Předsedovi a členům hodnotící komise jsou zaslány spolu se m materiály, které uchazeč předložil. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/19

9 Diagram aktivit podprocesu: P1.6.3 Návrh hodnotící komise Materiály a zaslány předsedovi a členům komise P Příprava jednání hodnotící komise Předseda hodnotící komise Stanovisko hodnotící komise P Jednání hodnotící komise Hodnotící komise P Příprava materiálů pro VR Proděkan Oznámení o konání inaugurační přednášky Teze inaugurační přednášky P Zveřejnění termínu inaugurační přednášky P Předložení tezí inaugurančí přednášky Teze inaugurační přednášky předloženy Uchazeč o Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/19

10 Přehled aktivit podprocesu P Příprava jednání hodnotící komise Předseda hodnotící komise určí termín jednání hodnotící komise. oddělení děkanátu, popř. předseda hodnotící komise přímo, zašle pozvánku na jednání hodnotící komise. P Jednání hodnotící komise Hodnotící komise posoudí na svých jednáních vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor, jeho pedagogickou praxi a odborné, řídicí a organizační schopnosti uchazeče. V případě potřeby předseda po projednání s děkanem fakulty stanoví další profesory, kteří budou požádáni o písemná stanoviska. Hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován. Nezíská-li návrh na většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke zastavit. Stanovisko přednese předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise následně vědecké radě fakulty. Předseda hodnotící komise předá v dostatečném předstihu před jednáním VR fakulty materiály předložené uchazečem, doporučující (nedoporučující) stanoviska profesorů, stanovisko hodnotící komise ke a protokol o tajném hlasování hodnotící komise. P Příprava materiálů pro VR oddělení děkanátu převezme materiály pro řízení ke od předsedy hodnotící komise. Příslušný proděkan projedná na kolegiu děkana s děkanem termín řízení ke ve vědecké radě fakulty. Administrativa fakulty napíše a rozešle pozvání na vědeckou radu uchazeči, předsedovi a členům hodnotící komise. K jednání vědecké rady fakulty připraví administrativní oddělení hlasovací lístky. Na jednání VR uchazeč předkládá alespoň 10 nejvýznamnějších prací dle vlastního uvážení. P Zveřejnění termínu inaugurační přednášky Na úřední desce fakulty je zveřejněno oznámení o termínu a místě konání inaugurační přednášky ke na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. P Předložení tezí inaugurační přednášky Uchazeč dodá na administrativní oddělení děkanátu nejméně 1 měsíc před konáním inaugurační přednášky ke teze své inaugurační přednášky. Počet výtisků stanoví děkan. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/19

11 Diagram aktivit podprocesu: P1.6.4 Profesorská přednáška na VR fakulty Teze inaugurační přednášky předloženy P Představení uchazeče Děkan P Inaugurační přednáška ke Uchazeč o P Řízená odborná diskuze Uchazeč o Zápis z VR fakulty Vědecká rada P Přednesení stanoviska hodnotící komise Člen hodnotící komise P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR Vědecká rada Hodnotící komise Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/19

12 Protokol o hlasování VR fakulty P Tajné hlasování o výsledku řízení ke Vědecká rada Zápis z VR fakulty P Vyhlášení výsledků řízení ke Děkan Kladný výsledek hlasování Záporný výsledek hlasování Řízení zastaveno Návrh na P Vypracování návrhu na P Podepsání návrhu na Předseda hodnotící komise Děkan Návrh na podepsán Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/19

13 Přehled aktivit podprocesu P Představení uchazeče Děkan představí uchazeče. P Inaugurační přednáška ke V inaugurační přednášce ke uchazeč prezentuje výsledky své vědecké, tvůrčí a pedagogické práce, svůj příspěvek k rozvoji oboru a předloží koncepci vědecké a tvůrčí práce a výuky v oboru. Na přednesení inaugurační přednášky je uchazeči zpravidla poskytnut čas 20 minut. P Řízená odborná diskuze Všichni přítomni jsou vyzvání k odborné diskuzi. Dotazy na uchazeče zaznamenají na přiložené diskusní lístky a jsou zaznamenány v zápisu z vědecké rady. P Přednesení stanoviska hodnotící komise Předseda nebo jím pověřený zástupce přednese stanovisko hodnotící komise. P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR V neveřejné části zasedání VR proběhne závěrečná rozprava. V sále zůstanou jen členové VR a členové hodnotící komise. P Tajné hlasování o výsledku řízení ke VR fakulty hlasuje tajným hlasováním o návrhu na. Nezíská-li návrh potřebnou většinu hlasů všech členů VR, řízení se zastavuje. P Vyhlášení výsledků řízení ke Uchazeč a hosté jsou pozváni zpět do jednací místnosti a děkan veřejně vyhlásí výsledky řízení ke na fakultě. Výsledek řízení ke je zaznamenán do zápisu z vědecké rady. P Vypracování návrhu na Po kladném hlasování ve vědecké radě fakulty zpracuje administrativní oddělení děkanátu ve spolupráci s předsedou hodnotící komise návrh na. Jako přílohy jsou přiloženy - stanovisko hodnotící komise, doplněné o výsledky hlasování, životopis zahrnující přehled odborné a pedagogické činnosti uchazeče a seznam vědecké činnosti uchazeče. P Podepsání návrhu na Děkan fakulty podepíše návrh na. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/19

14 Diagram aktivit podprocesu: P1.6.5 Projednání návrhu na VR VŠB-TUO Návrh na podepsán P Stanovení terminu projednání návrhu na VR VŠB-TUO Rektor Děkan P Příprava podkladů pro jmenovací řízení na VR P Představení uchazeče Děkan P Přednesení návrhu hodnotící komise Děkan P Zkrácená inaugurační přednáška Uchazeč o P Řízená diskuze k přednášce a k návrhu komise Uchazeč o Předseda hodnotící komise Vědecká rada Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/19

15 P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR Vědecká rada Předseda hodnotící komise P Tajné hlasování o návrhu na Vědecká rada P Vyhlášení výskedků řízení ke Rektor Zápis z VR VŠB-TUO Ozámení o výsledcích řízení ke Zveřejnění údajů o řízení ke P Zveřejnění výsledků řízení ke Kladný výsledek Záporný výsledek Řízení zastaveno Návrh na P Příprava podkladů pro Podklady pro připraveny Vedoucí personálního útvaru Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/19

16 Přehled aktivit podprocesu P Stanovení termínu projednání návrhu na VR VŠB - TUO Děkan fakulty informuje rektora o výsledku jmenovacího řízení na fakultě a požádá o stanovení termínu projednání návrhu na VR školy. Rektor stanoví termín projednání návrhu ve VR VŠB TU Ostrava. P Příprava podkladů pro jmenovací řízení na VR K projednání je nutno předložit doklady vyžadované pro řízení na fakultě, návrh hodnotící komise na a teze inaugurační přednášky, které dostanou členové VR VŠB - TUO zároveň s pozvánkou. Na toto zasedání VR VŠB - TUO je pozván uchazeč a předseda hodnotící komise nebo jím pověřený člen komise k přednesení návrhu hodnotící komise. oddělení fakulty připraví hlasovací lístky. P Představení uchazeče Děkan představí uchazeče členům vědecké rady VŠB - TUO. P Přednesení návrhu hodnotící komise Děkan přednese stanovisko hodnotící komise. P Zkrácená inaugurační přednáška Ve zkrácené inaugurační přednášce ke uchazeč předloží koncepci vědecké a pedagogické práce v daném oboru a svůj přínos k rozvoji oboru. P Řízená diskuze k přednášce a k návrhu komise Všichni přítomni jsou vyzvání k odborné diskuzi. P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR V neveřejné části zasedání VR VŠB - TUO proběhne závěrečná rozprava. V sále zůstanou jen členové VR VŠB - TUO a předseda hodnotící komise. P Tajné hlasování o návrhu na VR VŠB - TUO hlasuje tajným hlasováním o návrhu na. Nezískáli návrh potřebnou většinu hlasů všech členů vědecké rady, řízení je zastaveno. P Vyhlášení výsledků řízení ke Uchazeč a hosté jsou pozváni zpět do jednací místnosti a rektor veřejně vyhlásí výsledky řízení ke. Výsledek řízení ke je zaznamenán do zápisu z vědecké rady VŠB - TUO. P Zveřejnění výsledků řízení ke Je doplněn formulář Zveřejnění údajů o řízení ke pro MŠMT o výsledek řízení, který je postoupen rektorovi k podpisu. P Příprava podkladů pro Doplněný tiskopis Zveřejnění údajů o řízení ke a předepsané přílohy jsou postoupeny vedoucímu personálního oddělení a rektorovi ke zpracování návrhu na pro MŠMT. Rektor předloží do 30 dnů po zasedání VR VŠB - TUO návrh na ministrovi. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/19

17 Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Garant dokumentu (funkce) Žádost o zahájení řízení ke P , 2 Vyjádření komise P , 3 Zápis z jednání Kolegia děkana P Návrh na zahájení řízení P , 5 Zápis z Kolegia rektora P Sekretariát rektora listinná 3 roky Archiv VŠB - TUO Protokol o hlasování VR P Zápis z VR P Oznámení o zahájení řízení ke P Jmenovací dopisy předsedy a P , 6 členů komise Zveřejnění údajů o řízení ke P Stanovisko hodnotící komise P Oznámení o konání P inaugurační přednášky Teze inaugurační přednášky P Zápis z VR fakulty P , 7 Protokol o hlasování VR P1.6.4, 6 fakulty Návrh na P , 9 Zápis z VR VŠB-TUO P , Tajemník VR listinná trvale 10 VŠB-TUO Oznámení o výsledcích řízení ke P Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/19

18 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Garant dokumentu (funkce) Zveřejnění údajů o řízení ke P Návrh na P Seznam záznamů na fakultách je uveden v dokumentaci fakult. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/19

19 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A Převod fakultního procesu na celoškolskou úroveň B Aktualizace dokumentu Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. B Revize dokumentu Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. C D Aktualizace dokumentu oprava čísel útvarů, úprava kritérií pro měření a monitorování procesu, doplnění Seznamu záznamů Aktualizace dokumentu úprava diagramu P1.6.1.,úprava v bodech P , P , P Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 19/19

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Příjem návrhu uchazeče. 2 Kontrola žádosti. a podkladů řízení. Zveřejňování údajů o řízení. Jmenování habilitační/hodnoticí.

Příjem návrhu uchazeče. 2 Kontrola žádosti. a podkladů řízení. Zveřejňování údajů o řízení. Jmenování habilitační/hodnoticí. Habilitační řízení a řízení jmenování fesorem 1 Příjem návrhu uchazeče 2 Kontrola žádosti 3 Archivace a zveřejnění hab.práce a podkladů řízení 4 Zveřejňování údajů o řízení 5 Jmenování habilitační/hodnoticí

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel dokumentu...

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 2. 10. 2018 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 1. září 2017 Ministerstvo

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Proces: P7 Přezkoumání rozhodnutí

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 20. 3. 2018 Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

Proces H3.1 Spolupráce s praxí

Proces H3.1 Spolupráce s praxí Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H3.1 Spolupráce s praxí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2017 Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení... 2 Čl. 2 Orgány vědecké rady... 2 Čl. 3 Tajemník... 3 Čl. 4 Zasedání vědecké rady...

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad Účinnost dokumentu od: 3. 1. 2017 Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Proces P9 Metrologie

Proces P9 Metrologie Účinnost dokumentu od: 13.6.2007 Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel:

Více

Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne

Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne 16.10.2018 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení a schválení programu, volba skrutátorů pro celé jednání VR Děkan FA VUT v Brně doc. Ing. arch. Jan

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC

Více

Úplné znění ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Univerzity Pardubice ze dne 31. října Článek 1 Úvodní ustanovení

Úplné znění ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Univerzity Pardubice ze dne 31. října Článek 1 Úvodní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákonač. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. září 2010 pod

Více

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: H2.2 Transformační

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Proces H1.3 Doktorské studium

Proces H1.3 Doktorské studium Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H1.3 Doktorské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/39 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (ve znění účinném 1. 9. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne

Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne Volební řád Akademického senátu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 5. 10. 2017 Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád.

Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty. Část I. Jednací řád. Název: Vnitřní předpis Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Jednací řád akademického senátu fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 23. 5. 2017

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda

Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta Nemčoková. Předsedkyně AS FT TUL. doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. předseda Vnitřní předpis Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Název: Jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Ing. Renáta

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Záhlaví Schválení AS FIT: 13. 11. 2018 Platnost: dnem schválení Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017, č. j. 11784/2017-591 Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Více

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Činnost VR upravují: Vysokoškolský zákon 111/1998Sb. (dále jen zákon ), zvláště 30, 53, 72, 74, 75, Statut PřF UP, článek 11 Jednací řád VR PřF UP (poslední

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Verze pro předložení AS PF UK dne 6. dubna 2017 JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a

Více

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice č. 1/2010 děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 6. září 2017

AKREDITAČNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 6. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 6. září 2017 pod

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve znění účinném od 1. září 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více