VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V SOBĚŠOVICÍCH SPORTS BUILDING IN SOBĚŠOVICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PETR FOJTÍK Ing. MILAN PILGR, Ph.D. BRNO 2014

2

3

4 Abstrakt V práci jsem řešil návrh a posouzení nosné konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x45 m a výškou 15,5 m. Hala je vytvořena jako příhradová konstrukce tvořená příčnými vazbami, které jsou osově vzdálené 9 m. Střecha je sedlového tvaru se sklonem 5,71. Opláštění haly je vytvořeno sendvičovými izolačními panely. Klíčová slova Ocelová konstrukce, jednopodlažní hala, model, zatížení, vnitřní síly, navrhování, posouzení, příhradová konstrukce, příčná vazba Abstract In my work I deal with design and assessment of the supporting structure sports hall with dimensions 30x45 m and a height of 15,5 m. Hall is designed as a truss structure formed by crosslinks, which are axially located 9 m. Roof is like a saddle with a slope of Cladding hall is made sandwich insulation panels. Keywords Steel structure, single hall, model, weight, internal forces, design, assessment, truss structure, cross linking

5 Bibliografická citace VŠKP Petr Fojtík Sportovní hala v Soběšovicích. Brno, Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Pilgr, Ph.D.

6

7

8 Poděkování Děkuji panu Ing. Milanu Pilgrovi, Ph.D. za odborné vedení mé bakalářské práce a poskytování cenných rad, které mi v průběhu zpracování práce podával. Děkuji také mým rodičům za to, že mi umožňují studovat vysokou školu.

9 Obsah 1. Textová dokumentace - Úvodní listy - Technická zpráva 2. Výpočtová dokumentace - Statický výpočet - Přílohy: -Výstup Hilti -Výkaz materiálu 3. Výkresová dokumentace - Dispozice M 1:100 - Výkres kotvení M 1:100 - Detaily M 1:10

10 Seznam použitých zdrojů 1. Normativní dokumenty - ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí - ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb - ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem - ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem - ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby - ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků - ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 2. Literatura - ČSN Navrhování ocelových konstrukcí - FERJENČÍK, Pavel a kolektiv. Navrhovanie ocelových konštrukcií. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1986, 603 s. - ROTTER, Tomáš a kolektiv. Ocelové a dřevěné konstrukce: řešené příklady. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 157 s. ISBN WALD, František a kolektiv. Odpovědi na otázky k navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle evropských norem. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, 125 s. ISBN MAREK, Pavel a kolektiv. Kovové konstrukce pozemních staveb. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1985, 652 s.

11 3. Odkazy %20vaznik,%20montazni%20spoje.pdf 4. Použitý software - Scia Engineer 2012 (studentská verze) - Autocad Architecture 2008 (studentská verze) - Hilti PROFIS Anchor

12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V SOBĚŠOVICÍCH SPORTS BUILDING IN SOBĚŠOVICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

13 Obsah 1 Obecné údaje Normativní dokumenty Popis konstrukčního řešení Základní prvky hlavní nosné konstrukce Výpočtový model Zatížení Detaily Technicko-ekonomické ukazatele... 8

14 1 Obecné údaje Práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních nosných částí sportovního objektu o půdorysných rozměrech 30x45 m. Konstrukce je navržena s ohledem na zajištění normativních požadavků na spolehlivost. Příčnou vazbu tvoří rám s příhradovými stojkami i příčlemi. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna v podélném směru příčným ztužidlem a v příčném směru příčnou vazbou. Opláštění haly je provedeno sendvičovými zateplenými panely Kingspan. Hala je navržena s volnou vnitřní dispozicí výšky 15,5 m, umožňující provozování všech typů halových sportů. Sklon střešní roviny je 5,71. 2 Normativní dokumenty Ocelová konstrukce byla navržena v souladu s těmito platnými normami: 1. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 3. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 4. ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 5. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 6. ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 7. ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 3 Popis konstrukčního řešení Jedná se o sportovní halu o půdorysných rozměrech 30x45 m a výškou 15,5 m. Hala je navržena jako příhradová konstrukce tvořená příčnými vazbami, které jsou od sebe osově vzdálené 9 m a zároveň zajišťují prostorovou tuhost v příčném směru. V podélném Stránka 2 z 8

15 směru je tuhost zajištěna příčnými ztužidly, které jsou osazeny v obou krajních polích konstrukce. Příčná vazba je tvořena příhradovými příčlemi i sloupy. Výška příhrady je konstantní, a to 1,8 m v příčli i ve sloupech. Stojky příhradových sloupů jsou uloženy kloubově v obou směrech. Roh a vrchol vazby působí jako tuhé spojení. Staticky působí příčná vazba ve své rovině jako vetknutý rám, v podélném směru je uložení stojek kloubové. Na objektu jsou z důvodu velkých vzdáleností příčných vazeb (9 m) použity kloubové vaznice. Umístění kloubů je v místech s nejnižšími momenty, a to vždy po dvou kloubech ob jedno pole. Celkově je vaznice tvořena pěti poli s celkovým počtem čtyř kloubů. V rozích příčné vazby jsou umístěna podélná ztužidla. Horní pás těchto ztužidel je tvořen okapovými vaznicemi. Tato ztužidla působí jako podpora vůči vybočení vnitřní stojky a dolního pásu příčné vazby. Další podélné ztužidlo je umístěno ve vrcholu, kde jeho horní pás tvoří vrcholová vaznice. Štítová stěna je vytvořena jako předsazená. Tvořena je pěticí štítových sloupů, které slouží především jako podpory pro paždíky. Tyto sloupy jsou uloženy kloubově v obou směrech. S ohledem na velkou výšku štítových sloupů je umístěn vodorovný příhradový ztužující nosník. Tento nosník zachytává tlaky způsobené větrem a snižuje tak svislý průhyb štítových sloupů. Pás tohoto nosníku je pomocí táhel přichycen ke sloupům štítové stěny. Výška tohoto nosníku je 2,0 m. Opláštění střechy i obvodových stěn je provedeno systémem Kingspan. Jedná se o zateplené panely o tloušťce 100 mm. Panely ve stěnách jsou kotveny do paždíků, ve střeše pak do vaznic. 4 Základní prvky hlavní nosné konstrukce Profily hlavních nosných prvků jsou převážně z dutých válcovaných profilů. Výjimku tvoří paždíky, vaznice a štítové sloupy, které jsou z otevřených válcovaných profilů. Celá konstrukce je vytvořena z oceli S 235, kromě příčných ztužidel, které jsou z oceli S 460. Příčná vazba Mezipásové pruty příčné vazby jsou čtvercového průřezu, aby měly stejnou tuhost v obou směrech, jelikož vzpěrná délka je taky pro oba směry vybočení stejná. Horní a dolní pásy Stránka 3 z 8

16 příčle (15 m) a vnější a vnitřní stojky (14 m) jsou z obdélníkových profilů. Osazeny jsou tak, aby svou osou vyšší tuhosti vzdorovaly větší vzpěrné délce (kolmo na rovinu příčné vazby). Vaznice Vaznice jsou provedeny z otevřených profilů HEA. Byly uvažovány kloubové vaznice, a to z důvodu poměrně velké osové vzdálenosti příčných vazeb (9m). Vaznice působí jako Gerberův nosník o pěti polích se čtyřmi klouby vloženými po dvou vždy ob jedno pole. Z důvodu velké vzdálenosti podpor vyšel pro vaznice z hlediska dimenzování rozhodující mezní stav použitelnosti. Paždíky Paždíky jsou tvořeny profily IPE. Řada paždíků, která zároveň tvoří pás vodorovného ztužujícího nosníku je tvořena profily HEB. Paždíky v podélné stěně mají délku 9 m, ve štítové pak 7,5 m. Štítové sloupy Štítové sloupy jsou tvořeny z profilů IPE, přičemž rozhodující pro stanovení dimenze průřezu byl mezní stav použitelnosti. Osazeny jsou svou stojinou v podélném směru haly. Podélná ztužidla a vodorovný ztužující nosník Pruty podélných ztužidel a vodorovného ztužujícího nosníku jsou ze čtvercových nebo obdélníkových profilů. Pruty podélných ztužidel jsou slabých profilů, jelikož jsou málo namáhány. Příčná ztužidla a táhla Táhla a příčná ztužidla jsou tvořena pomocí plných tyčí. Příčná ztužidla ve stěně jsou více namáhána nežli ve střešní rovině, proto jsou voleny větší průměry. Číslo prvku Název prvku Profil 1 Vaznice vrcholová 2x HEA Vaznice mezilehlá HEA Vaznice se zesílením HEA 200+příložky na dolní pásnici 2x (90x10) mm 4 Vaznice okapová HEA 200 Stránka 4 z 8

17 Diagonála podélného krajního ztužidla Dolní pás podélného krajního ztužidla Diagonála podélného středního ztužidla Dolní pás podélného středního ztužidla TR 4HR 40x3,0 TR 4HR 50x3,0 TR 4HR 60x4,0 TR 4HR 60x4,0 9 Horní pás příčle TR OBD 250x100x12,5 10 Dolní pás příčle TR OBD 300x100x8,0 11 Vnější stojka TR OBD 250x100x6,0 12 Vnitřní stojka TR OBD 300x100x12,5 13 Diagonála v příčli TR 4HR 90x8,0 14 Diagonála ve sloupu TR 4HR 70x5,0 15 Diagonála rohová TR 4HR 120x8,0 16 Štítový sloup IPE Paždík ve štítové stěně 1 IPE Paždík ve štítové stěně 2 HEB Paždík v podélné stěně 1 IPE Paždík v podélné stěně 2 HEA Příčné ztužidlo ve stěně tyč Ø Příčné ztužidlo na střeše tyč Ø Pás vodorovného výztužného nosníku Diagonála vodorovného výztužného nosníku Táhlo vodorovného výztužného nosníku Tab. 4.1: Navržené konstrukční profily. TR OBD 250x100x10,0 TR 4HR 80x6,3 tyč Ø 10 Stránka 5 z 8

18 5 Výpočtový model Model sportovní haly byl vytvořen jako prutová prostorová konstrukce ve studentské verzi programu Scia Engineer od firmy Nemetschek. V tomto programu byl objekt zkonstruován, nadimenzován a následně posouzen na: 1. Mezní stav únosnosti s uvážením prosté pevnosti průřezů, ztráty stability prvků a pevnosti spojů, a to na nejnepříznivější návrhovou kombinaci. 2. Mezní stav použitelnosti, a to na nejnepříznivější charakteristickou kombinaci. Byl proveden lineární výpočet a vnitřní síly a deformace konstrukce byly počítány metodou konečných prvků. Pruty jsou kloubově osazeny se zamezením pohybu, ale s možným pootočením kolem os y a z. Ve vrcholech štítových sloupů jsou modelovány posuvné klouby z důvodu zamezení možné deformace sloupu od průhybu příčné vazby. Posuvný kloub je modelován taky u vnitřního pásu ztužujícího vodorovného nosníku, a to z důvodu, aby tento pás nebyl namáhán tlakem při působení větru na boční stěnu. Je uvažováno, že výplňové pruty příčného ztužidla složené soustavy přenášejí pouze tah a v místě křížení se diagonály míjejí. Tlaky z každého zatěžovacího stavu jsou vyloučeny pomocí funkce absence v programu Scia Engineer. 6 Zatížení Stálé - vlastní tíha (generována programem) - ostatní stálé - střešní plášť 12,34 kg/m 2 - technické zařízení budovy zavěšené na stropě 80 kg/m 2 Proměnné - zatížení sněhem pro lokalitu Soběšovice (III. Sněhová oblast, s k = 1,5 kn/m 2 ) - zatížení větrem pro lokalitu Soběšovice (oblast I, v b,0 = 22,5 m/s) - zatížení užitné kategorie H: nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby nebo oprav hodnotou 1 kn Stránka 6 z 8

19 Stabilitní síly Do každého zatěžovacího stavu, kde vznikly tlaky v horním pásu příčle nebo vnější stojce byly přidány stabilitní síly z důvodu vybočení horního pásu příčle nebo vnější stojky z roviny příčné vazby. 7 Detaily Na konstrukci byly řešeny celkem 4 druhy detailů. Montážní spoje Z důvody omezených možností přepravy byly vytvořeny montážní spoje v příčli i ve sloupu. Spoj je proveden pomocí přivařené čelní desky k profilu, která je na staveništi sešroubována s druhou části pásu příčle respektive stojky. Spoje diagonál jak v příčli, tak i ve sloupu, byly provedeny pomocí styčníkových plechů. Pro montážní spoje byly použity šrouby M a M Kotvení Na konstrukci bylo zvlášť řešeno kotvení příhradového sloupu a zvlášť štítového sloupu. Kotvení je provedeno pomocí chemických kotev Hilti. K posouzení těchto kotev byl použit program Hilti Profis Anchor. K profilům je navařen patní plech, přičemž u příhradového sloupu se každá stojka kotví pomocí samostatného patního plechu, ovšem do jedné betonové patky. Betonová patka byla uvažována do nezámrzné hloubky 800 mm. Pro kotvení byly použity kotvy Ø20 a 24 mm. Vnitřní rohový styčník s napojením podélného ztužidla Ve vnitřním rohovém styčníku příčné vazby se stýká celkem 9 prutů. V rovině příčné vazby je to dolní pás příčle, vnitřní stojka, diagonála v příčli, rohová diagonála a diagonála ve sloupu. Kolmo na příčnou vazbu je to pak podélné ztužidlo, čili 2 spodní pásy a 2 diagonály. Pruty v rovině příčné vazby jsou svařeny. Při přepravě tvoří jeden dílec. Pruty podélného ztužidla jsou ve styčníku přišroubovány. Styčník je vytvořen pomocí dvou vzájemně kolmých Stránka 7 z 8

20 styčníkových plechů. Styčníkový plech v rovině příčné vazby je složen ze dvou kusů. Druhý styčníkový plech je pak z jednoho kusu. Pro tento styčník byly použity šrouby M Vnější rohový styčník s napojením paždíku a okapové vaznice V tomto styčníku bylo řešeno propojení horního pásu příčle a vnější stojky sloupu společně s rohovou diagonálou. Dále pak uložení a připojení okapové vaznice k hornímu pásu příčle a přípoj paždíku k vnější stojce rámu. Pro tento styčník byly použity šrouby M a M Technicko-ekonomické ukazatele Odhad podle systémových délek prutů a plného (neoslabeného) průřezu bez uvažování spojovacích prostředků. Hmotnost konstrukce: kg Povrch konstrukce: m 2 Ocelové prvky budou opatřeny základním antikorozním nátěrem a následně dle požárně bezpečnostního řešení na základě požadované požární odolnosti opatřeny protipožárním nátěrem. Stránka 8 z 8

21 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V SOBĚŠOVICÍCH SPORTS BUILDING IN SOBĚŠOVICE STATICKÝ VÝPOČET

22 Obsah 1 Popis konstrukčního systému Geometrie Model Zatížení Zatěžovací stavy Stálé zatížení Vlastní tíha Ostatní stálé Proměnné zatížení Sníh Vítr Osamělé břemeno Stabilitní síly Horní pás Vnější stojka Kombinace Kombinace pro mezní stav únosnosti (MSÚ) Kombinace pro mezní stav použitelnosti (MSP) Ruční ověření výpočtu vnitřních sil Návrh konstrukčních prvků Posouzení konstrukčních prvků na 1MS Posudky hlavních konstrukčních částí Stručné posudky všech konstrukčních prvků... 32

23 8 Ruční ověření posouzení příhradového rámu na 1MS Dolní pás Horní pás Vnitřní stojka Vnější stojka Diagonála Globální vybočení sloupu z roviny příčné vazby Posouzení konstrukčních prvků na 2MS Svislé deformace Vodorovné deformace Detaily Montážní spoj Montážní spoj v příčli Montážní spoj ve sloupu Kotvení Sloup v podélné stěně Štítový sloup Vnitřní rohový styčník s napojením podélného ztužidla Pruty Styčníkové plechy Vnější rohový styčník s napojením paždíku a okapové vaznice Pruty příčné vazby Okapová vaznice Paždík Přílohy

24 1 Popis konstrukčního systému Jedná se o sportovní halu o půdorysných rozměrech 30x45 m a výškou 15,5 m. Hala je navržena jako příhradová konstrukce tvořená příčnými vazbami, které jsou od sebe osově vzdálené 9 m a zároveň zajišťují prostorovou tuhost v příčném směru. V podélném směru je tuhost zajištěna příčnými ztužidly, které jsou osazeny v obou krajních polích konstrukce. Příčná vazba je tvořena příhradovými příčlemi i sloupy. Výška příhrady je konstantní, a to 1,8 m v příčli i ve sloupech. Stojky příhradových sloupů jsou uloženy kloubově v obou směrech. Roh a vrchol vazby působí jako tuhé spojení. Staticky působí příčná vazba ve své rovině jako vetknutý rám, v podélném směru je uložení stojek kloubové. Na objektu jsou z důvodu velkých vzdáleností příčných vazeb (9 m) použity kloubové vaznice. Umístění kloubů je v místech s nejnižšími momenty, a to vždy po dvou kloubech ob jedno pole. Celkově je vaznice tvořena pěti poli s celkovým počtem čtyř kloubů. V rozích příčné vazby jsou umístěna podélná ztužidla. Horní pás těchto ztužidel je tvořen okapovými vaznicemi. Tato ztužidla působí jako podpora vůči vybočení vnitřní stojky a dolního pásu příčné vazby. Další podélné ztužidlo je umístěno ve vrcholu, kde jeho horní pás tvoří vrcholová vaznice. Štítová stěna je vytvořena jako předsazená. Tvořena je pěticí štítových sloupů, které slouží především jako podpory pro paždíky. Tyto sloupy jsou uloženy kloubově v obou směrech. S ohledem na velkou výšku štítových sloupů je umístěn vodorovný příhradový ztužující nosník. Tento nosník zachytává tlaky způsobené větrem a snižuje tak svislý průhyb štítových sloupů. Pás tohoto nosníku je pomocí táhel přichycen ke sloupům štítové stěny. Výška tohoto nosníku je 2,0 m. Opláštění střechy i obvodových stěn je provedeno systémem Kingspan. Jedná se o zateplené panely o tloušťce 100 mm. Panely ve stěnách jsou kotveny do paždíků, ve střeše pak do vaznic. Stránka 3 z 117

25 2 Geometrie Obr. 2.1 Osové schéma půdorysu. Obr. 2.2 Osové schéma podélné stěny. Stránka 4 z 117

26 Obr. 2.3 Osové schéma příčné vazby. Obr. 2.4 Osové schéma štítové stěny. Stránka 5 z 117

27 3 Model Model sportovní haly byl vytvořen jako prutová prostorová konstrukce ve studentské verzi programu Scia Engineer od firmy Nemetschek. V tomto programu byl objekt zkonstruován, nadimenzován a následně posouzen na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Byl proveden lineární výpočet a vnitřní síly a deformace konstrukce byly počítány metodou konečných prvků. Pruty jsou kloubově osazeny se zamezením pohybu, ale s možným pootočením kolem os y a z. Ve vrcholech štítových sloupů jsou modelovány posuvné klouby z důvodu zamezení možné deformace sloupu od průhybu příčné vazby. Posuvný kloub je modelován taky u vnitřního pásu ztužujícího vodorovného nosníku, a to z důvodu, aby tento pás nebyl namáhán tlakem při působení větru na boční stěnu. Je uvažováno, že výplňové pruty příčného ztužidla složené soustavy přenášejí pouze tah a v místě křížení se diagonály míjejí. Tlaky z každého zatěžovacího stavu jsou vyloučeny pomocí funkce absence v programu Scia Engineer. Obr. 3.1 Model sportovní haly. Stránka 6 z 117

28 4 Zatížení Zatížení bylo počítáno dle ČSN EN Bylo vytvořeno celkem 16 zatěžovacích stavů. V každém zatěžovacím stavu, kde byl horní pás nebo vnější stojka tlačená, se uvažovalo s přidáním stabilitních sil z důvodu vybočení příčné vazby ze své roviny. 4.1 Zatěžovací stavy Stálé: ZS1 ZS2 - Vlastní tíha - Ostatní stálé Proměnné: ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 ZS7 ZS8 ZS9 ZS10 ZS11 ZS12 - Sníh plný (rovnoměrně rozložen po střeše) - Sníh pravý (na levé straně střechy uvažována poloviční hodnota) - Sníh levý (na pravé straně střechy uvažována poloviční hodnota) - Vítr příčný levý s tlakem na levé straně a minimálním sáním na pravé straně střešní roviny - Vítr příčný levý s tlakem na levé straně a maximálním sáním na pravé straně střešní roviny - Vítr příčný levý se sáním na levé straně a minimálním sáním na pravé straně střešní roviny - Vítr příčný levý se sáním na levé straně a maximálním sáním na pravé straně střešní roviny - Vítr příčný pravý s tlakem na pravé straně a minimálním sáním na levé straně střešní roviny - Vítr příčný pravý s tlakem na pravé straně a maximálním sáním na levé straně střešní roviny - Vítr příčný pravý se sáním na pravé straně a minimálním sáním na levé straně střešní roviny Stránka 7 z 117

29 ZS13 ZS14 ZS15 ZS16 - Vítr příčný pravý se sáním na pravé straně a maximálním sáním na levé straně střešní roviny - Vítr podélný působící ve směru konstrukce - Vítr Podélný působící proti směru konstrukce - Osamělé břemeno 4.2 Stálé zatížení Vlastní tíha Vlastní tíha konstrukce byla vygenerována programem Scia Engineer Ostatní stálé 1. Střešní panely Kingspan KS1000 RW -tloušťka 100 mm -hmotnost 12,34 kg/m 2 2. Zatížení od technického zařízení budovy (nucené větrání, ventilace a úprava vzduchu) -hmotnost 80 kg/m 2 ->S=0,124+0,8=0,924 kn/m 2 Rozložení zatížení do střešní roviny: -sklon α=5,71 S v (kolmo na střešní rovinu) S h (ve střešní rovině) S v =S*cos α=0,924*cos 5,71 =0,915 knm -1 S h =S*sin α=0,924*sin 5,71 =0,092 knm -1 Zatěžovací šíška ZŠ=2,512 m S v =S v *ZŠ=0,915*2,512=2,298 knm -1 S h =S h *ZŠ=0,092*2,512=1,387 knm -1 Stránka 8 z 117

30 4.3 Proměnné zatížení Jako proměnné zatížení bylo uvažováno zatížení klimatické a zatížení osamělým břemenem. Postup dle ČSN EN (zatížení sněhem) respektive ČSN EN (zatížení větrem) Sníh Místo výstavby Soběšovice sněhová oblast III s k =1,5 knm -2 = = 0,8 1,0 1,0 1,5 = 1,2 -sníh převislý přes okraj střechy neuvažujeme nadmořská výška < 800 m SNÍH PLNÝ = 1,2 SNÍH LEVÝ = 1,2 = 0,5 = 0,5 1,2 = 0,6 SNÍH PRAVÝ = 1,2 = 0,6 ROZLOŽENÍ SNĚHU DO ROVINY STŘECHY: = Š = 1,2 2,512 = 3,014 cos = 1 2 = = 5, = cos = 3,014 cos 5,71 = 2,999 = sin = 3,014 sin 5,71 = 0,299 = 6 = 6 0,299 = 1,794 (okapová vaznice) Stránka 9 z 117

31 4.3.2 Vítr Místo výstavby Soběšovice větrná oblast I v b,0 =22,5 ms -1 =, = 1,0 1,0 22,5 = 22,5 ( ) = ( ) ( ) = 1,094 1,0 22,5 = 24,615 ( ) = ln = 0,19 ln, = 1,094, = h + h + h ř š í ášť = = = + 2 ž í +. ášť = (0,35 + 0,1) = 45,9 é = 0,05 ; = 2,0 = 0,19 (, ), = 0,19 ( 0,05 0,05 ), = 0,19 ( ) = ( ) ln = 1,0 1,0 ln 15,8 = 0,174 0,05 ( ) = ( ) 1 2 ( ) = = ( ,174) 1 2 1,25 24,615 = 0, Působení větru na střechu = ( ) ( ) = ( ) = 0,84 Vítr příčný = min ( ; 2h) = min (45900; 31600) = > = 30400, TLAK SÁNÍ Oblast c pe w i [knm -2 ] Oblast c pe w i [knm -2 ] F +0,014 0,012 F -1,643-1,381 G +0,014 0,012 G -1,172-0,985 H +0,014 0,012 H -0,579-0,487 J +0,186 0,157 J -0,628-0,528 I -0,557-0,468 I -0,586-0,493 Tab Hodnoty tlaků na oblasti střechy. Stránka 10 z 117

32 Vítr podélný = min ( ; 2h) = min (30400; 31600) = > = 45900,, SÁNÍ Oblast c pe w i [knm -2 ] F -1,579-1,327 G ,092 H -0,693-1,583 I -0,593-0,499 Tab Hodnoty tlaků na oblasti střechy Působení větru na stěny = ( ) ( ) = ( ) = 0,84 Vítr příčný h = = 0,520 Vítr podélný h = = 0,344 Oblast c pe w i [knm -2 ] A -1,200-1,008 B -1,016-0,854 D +0,736 0,619 E -0,372-0,313 Tab Hodnoty tlaků na oblasti stěn. Oblast c pe w i [knm -2 ] A -1,200-1,008 B -0,875-0,735 C -0,500-0,420 D +0,713 0,599 E -0,325-0,273 Tab Hodnoty tlaků na oblasti stěn. Pro získání liniového zatížení na konstrukci byly hodnoty w i roznásobeny příslušnými ZŠ. Stránka 11 z 117

33 4.3.3 Osamělé břemeno Zatížení osamělým břemenem je uvažováno jako zatížení způsobené montérem na střeše. Hodnota tohoto zatížení byla zvolena 100 kg čili 1 kn. Umístění na nejvíce namáhanou vaznici, a to do poloviny vzdálenosti podpor. Uvažuje se v kombinaci pouze se stálým zatížením. V tomto případě je zatížení od sněhu větší nežli zatížení od osamělého břemena. Ve výpočtu se proto nijak neprojeví. Obr Umístění osamělého břemena. Stránka 12 z 117

34 4.4 Stabilitní síly Stabilitní síly byly uvažovány z nejvíce tlačeného horního pásu a vnější stojky (3. příčná vazba) a následně vynásobeny připadajícím počtem příčných vazeb na jedno příčné ztužidlo. Hala má dvě příčná ztužidla, a to v krajních polích Horní pás = č = 2,5 ý č í,, ř 2 é í = 3 5, ,024 5, ,024 = 3 5, ,024 5, ,024 = Vnější stojka = = + 2 = Stránka 13 z 117

35 Tabulka stabilitních sil v horním pásu ZS1+ZS2 N1= 0,00 N5= 325,32 N9= 245,25 F1= 0,000 F5= 7,132 R1= 3,421 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 366,30 N10= 125,26 F2= 1,566 F6= 1,566 R2= 19,711 N3= 125,26 N7= 366,30 N11= 0,00 F3= 7,132 F7= 0,000 R3= 3,421 N4= 245,25 N8= 325,32 N12= 0,00 F4= 9,158 ZS3 N1= 0,00 N5= 302,34 N9= 228,60 F1= 0,000 F5= 6,637 R1= 3,639 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 339,34 N10= 171,19 F2= 2,140 F6= 2,140 R2= 18,759 N3= 171,19 N7= 339,34 N11= 0,00 F3= 6,637 F7= 0,000 R3= 3,639 N4= 228,60 N8= 302,34 N12= 0,00 F4= 8,484 ZS4 N1= 0,00 N5= 249,90 N9= 135,83 F1= 0,000 F5= 4,058 R1= 2,813 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 262,84 N10= 60,46 F2= 1,408 F6= 0,756 R2= 13,269 N3= 112,61 N7= 224,55 N11= 0,00 F3= 5,625 F7= 0,000 R3= 1,857 N4= 200,06 N8= 188,82 N12= 0,00 F4= 6,092 ZS5 N1= 0,00 N5= 188,82 N9= 200,06 F1= 0,000 F5= 5,625 R1= 1,857 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 224,55 N10= 112,61 F2= 0,756 F6= 1,408 R2= 13,269 N3= 60,46 N7= 262,84 N11= 0,00 F3= 4,058 F7= 0,000 R3= 2,813 N4= 135,83 N8= 249,90 N12= 0,00 F4= 6,092 ZS6=ZS7 N1= 88,94 N5= 0,00 N9= 0,00 F1= 1,112 F5= 0,000 R1= 1,914 Li= 2,512 N2= 63,04 N6= 0,00 N10= 0,00 F2= 1,194 F6= 0,000 R2= 0,410 N3= 32,50 N7= 0,00 N11= 0,00 F3= 0,018 F7= 0,000 R3= 0,000 N4= 1,40 N8= 0,00 N12= 0,00 F4= 0,000 ZS8=ZS9 N1= 123,39 N5= 0,00 N9= 0,00 F1= 1,542 F5= 0,000 R1= 1,926 Li= 2,512 N2= 46,05 N6= 0,00 N10= 0,00 F2= 0,576 F6= 0,000 R2= 0,192 N3= 0,00 N7= 0,00 N11= 0,00 F3= 0,000 F7= 0,407 R3= 0,407 N4= 0,00 N8= 0,00 N12= 32,58 F4= 0,000 ZS10=ZS11 N1= 0,00 N5= 0,00 N9= 1,40 F1= 0,000 F5= 0,018 R1= 0,000 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 0,00 N10= 32,50 F2= 0,000 F6= 1,194 R2= 0,410 N3= 0,00 N7= 0,00 N11= 63,04 F3= 0,000 F7= 1,112 R3= 1,914 N4= 0,00 N8= 0,00 N12= 88,94 F4= 0,000 ZS12=ZS13 N1= 32,58 N5= 0,00 N9= 0,00 F1= 0,407 F5= 0,000 R1= 0,407 Li= 2,512 N2= 0,00 N6= 0,00 N10= 0,00 F2= 0,000 F6= 0,576 R2= 0,192 N3= 0,00 N7= 0,00 N11= 46,05 F3= 0,000 F7= 1,542 R3= 1,926 N4= 0,00 N8= 0,00 N12= 123,39 F4= 0,000 ZS14=ZS15 N1= 70,89 N5= 0,00 N9= 0,00 F1= 0,886 F5= 0,000 R1= 0,960 Li= 2,512 N2= 8,92 N6= 0,00 N10= 0,00 F2= 0,112 F6= 0,112 R2= 0,074 N3= 0,00 N7= 0,00 N11= 8,92 F3= 0,000 F7= 0,886 R3= 0,960 N4= 0,00 N8= 0,00 N12= 70,89 F4= 0,000 Stránka 14 z 117

36 Tabulka stabilitních sil ve vnější stojce ZS1+ZS2 N1= 123,77 N4= 0,00 F1= 1,547 R1= 1,614 Li= 2,338 N2= 63,93 N5= 0,00 F2= 0,134 R2= 0,067 L= 7,014 N3= 10,68 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS3 N1= 98,10 N4= 0,00 F1= 1,226 R1= 1,226 Li= 2,338 N2= 44,64 N5= 0,00 F2= 0,000 R2= 0,000 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS4 (LEVÁ STR) N1= 76,08 N4= 0,00 F1= 0,951 R1= 0,951 Li= 2,338 N2= 36,70 N5= 0,00 F2= 0,000 R2= 0,000 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS4 (PRAVÁ STR) N1= 71,40 N4= 0,00 F1= 0,893 R1= 0,893 Li= 2,338 N2= 31,71 N5= 0,00 F2= 0,000 R2= 0,000 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS5 (LEVÁ STR) N1= 71,40 N4= 0,00 F1= 0,893 R1= 0,893 Li= 2,338 N2= 31,71 N5= 0,00 F2= 0,000 R2= 0,000 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS5 (PRAVÁ STR) N1= 76,08 N4= 0,00 F1= 0,951 R1= 0,951 Li= 2,338 N2= 36,70 N5= 0,00 F2= 0,000 R2= 0,000 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS6=ZS7 (LEVÁ STR) N1= 0,00 N4= 28,89 F1= 0,000 R1= 0,181 Li= 2,338 N2= 0,00 N5= 66,15 F2= 0,361 R2= 1,237 L= 7,014 N3= 0,00 N6= 84,51 F3= 1,056 ZS6=ZS7 (PRAVÁ STR) N1= 130,27 N4= 17,09 F1= 1,628 R1= 2,025 Li= 2,338 N2= 84,05 N5= 0,00 F2= 0,793 R2= 0,396 L= 9,352 N3= 46,32 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS8=ZS9 (LEVÁ STR) N1= 0,00 N4= 40,77 F1= 0,000 R1= 0,255 Li= 2,338 N2= 0,00 N5= 84,19 F2= 0,510 R2= 1,600 L= 7,014 N3= 0,00 N6= 107,59 F3= 1,345 ZS8=ZS9 (PRAVÁ STR) N1= 91,78 N4= 28,90 F1= 1,147 R1= 1,586 Li= 2,338 N2= 62,32 N5= 24,87 F2= 0,878 R2= 0,785 L= 14,028 N3= 41,37 N6= 27,67 F3= 0,346 ZS10=ZS11 (PRAVÁ STR) N1= 0,00 N4= 28,89 F1= 0,000 R1= 0,181 Li= 2,338 N2= 0,00 N5= 66,15 F2= 0,361 R2= 1,237 L= 7,014 N3= 0,00 N6= 84,51 F3= 1,056 Stránka 15 z 117

37 ZS10=ZS11 (LEVÁ STR) N1= 130,27 N4= 17,09 F1= 1,628 R1= 2,025 Li= 2,338 N2= 84,05 N5= 0,00 F2= 0,793 R2= 0,396 L= 9,352 N3= 46,32 N6= 0,00 F3= 0,000 ZS12=ZS13 (PRAVÁ STR) N1= 0,00 N4= 40,77 F1= 0,000 R1= 0,255 Li= 2,338 N2= 0,00 N5= 84,19 F2= 0,510 R2= 1,600 L= 7,014 N3= 0,00 N6= 107,59 F3= 1,345 ZS12=ZS13 (LEVÁ STR) N1= 91,78 N4= 28,90 F1= 1,147 R1= 1,586 Li= 2,338 N2= 62,32 N5= 24,87 F2= 0,878 R2= 0,785 L= 14,028 N3= 41,37 N6= 27,67 F3= 0,346 ZS14=ZS15 N1= 0,00 N4= 0,00 F1= 0,000 R1= 0,000 Li= 2,338 N2= 0,00 N5= 23,29 F2= 0,000 R2= 0,962 L= 4,676 N3= 0,00 N6= 76,92 F3= 0,962 Stránka 16 z 117

38 4.5 Kombinace Kombinace byly uvažovány dle rovnice 6.10: Σγ G,j *G k,j +γ Q,1 *Q k,1+ Σγ Q,i *Ψ 0,i *Q k,i Kombinace pro mezní stav únosnosti (MSÚ) Celkem bylo vytvořeno pro mezní stav únosnosti 175 kombinací, které byly vygenerovány programem Scia Engineer. Kombinace byly sestaveny tak, aby nebylo možné spolu kombinovat různé způsoby zatížení od větru nebo od sněhu. Výpis rozhodujících kombinací: K14: ZS1+ZS2+ZS3 (vrcholová vaznice, pás středního podélného ztužidla, diagonála středního podélného ztužidla, horní pás příčle, diagonála v příčli, vnitřní stojka) K15: ZS1+ZS2+ZS4 (okapová vaznice) K17: ZS1+ZS2+ZS3+ZS6 (dolní pás příčle, diagonála v rohu, diagonála ve sloupu) K18: ZS1+ZS2+ZS4+ZS6 (vaznice mezilehlá) K19: ZS1+ZS2+ZS3+ZS7 (vaznice s příložkami) K34: ZS1+ZS2+ZS3+ZS12 (táhlo výztužného vodorovného nosníku) K43: ZS1+ZS2+ZS3+ZS15 (pás krajního podélného ztužidla) K96: ZS1+ZS2+ZS9 (pás výztužného vodorovného nosníku) K99: ZS1+ZS2+ZS12 (diagonála výztužného vodorovného nosníku) K101: ZS1+ZS2+ZS14 (střešní příčné ztužidlo) K102: ZS1+ZS2+ZS15 (stěnové příčné ztužidlo, štítový paždík HEB 240) K110: ZS1+ZS2+ZS4+ZS8 (diagonála krajního podélného ztužidla) K114: ZS1+ZS2+ZS3+ZS10 (vnější stojka) K115: ZS1+ZS2+ZS5+ZS9 (štítový paždík IPE 240) K129: ZS1+ZS2+ZS3+ZS15 (stěnový paždík IPE 270, stěnový paždík HEA 280) K155: ZS1+ZS2+ZS5+ZS8 (štítový sloup) pozn.: Data v závorce jsou nejvíce namáhána právě z příslušné kombinace. Stránka 17 z 117

39 4.5.2 Kombinace pro mezní stav použitelnosti (MSP) Pro mezní stav použitelnosti bylo vytvořeno celkem 88 možných kombinací. Při sestavování kombinací byly dodržovány stejné podmínky v rámci vzájemného působení zatížení jako pro kombinace na mezní stav únosnosti. Všechny koeficienty zatížení pro MSP jsou rovny jedné. Výpis rozhodujících kombinací: K15: ZS1+ZS2+ZS3+ZS6 (svislý průhyb vaznice) K12: ZS1+ZS2+ZS3 (svislý průhyb dolního pásu, svislý průhyb horního pásu) K81: ZS1+ZS2+ZS3+ZS14 (vodorovný průhyb štítového sloupu) K48: ZS1+ZS2+ZS6 (vodorovný průhyb paždíku) K84: ZS1+ZS2+ZS3+ZS15 (vodorovný průhyb vnitřní stojky, vodorovný průhyb vnější stojky) pozn.: Data v závorce jsou nejvíce namáhána právě z příslušné kombinace. Stránka 18 z 117

40 5 Ruční ověření výpočtu vnitřních sil V ručním výpočtu byla ověřována kloubová vaznice při zatěžovacím stavu 3 Sníh plný. Jedná se o Gerberův nosník o pěti polích se čtyřmi klouby. Klouby jsou osazeny vždy dva ob jedno pole. Byly ověřeny výstupy vnitřních sil (posouvajících sil a momentů) z programu Scia Engineer, a to v prvních dvou polích. Hodnoty se následně díky symetrii opakují. 10, ,318, 16, ,682, = 159,692 1,318 10, ,692 1,318 16, ,318 7,682 3,0 16,682 = 0 2 =, = 11,812 = 11,812 3,0 = 3,937 = 11,812 3,937 3,0 3,937 2 = 11,812 9,0 3,0 9,0 2 = 11,812 13,5 3,0 13,5 2 =, =, + 28,687 4,5 =, = 0 = 0 =, Stránka 19 z 117

41 Výstup z programu Scia Engineer Porovnání hodnot Ručně Scia M1 23,254 23,150 M2-15,192-15,180 M3 15,179 15,190 Odchylky hodnot jsou v povolených mezích. Stránka 20 z 117

42 6 Návrh konstrukčních prvků Hala je uvažována pro provoz halových sportů, proto byly z estetického důvodu navrhnuty převážně duté válcované profily. Výjimku tvoří pouze profily vaznic a paždíků, které byly navrženy jako otevřené válcované profily. Navržené profily jsou v níže uvedené tabulce. Při návrhu bylo postupováno tak, aby prvky byly pokud možno co nejvíce využity z hlediska únosnosti a stability. Vaznice jsou řešeny z větších profilů z důvodu mezního stavu použitelnosti, jelikož jsou od sebe příčné vazby vzdáleny 9 m. Z důvodu mezního stavu použitelnosti jsou zvoleny větší profily i u štítových sloupků, které i přes vodorovný výztužný nosník, vykazovaly příliš velké deformace. Číslo prvku Název prvku Profil 1 Vaznice vrcholová 2x HEA Vaznice mezilehlá HEA Vaznice se zesílením HEA 200+příložky na dolní pásnici 2x (90x10) mm 4 Vaznice okapová HEA Diagonála podélného krajního ztužidla Dolní pás podélného krajního ztužidla Diagonála podélného středního ztužidla Dolní pás podélného středního ztužidla TR 4HR 40x3,0 TR 4HR 50x3,0 TR 4HR 60x4,0 TR 4HR 60x4,0 9 Horní pás příčle TR OBD 250x100x12,5 10 Dolní pás příčle TR OBD 300x100x8,0 11 Vnější stojka TR OBD 250x100x6,0 12 Vnitřní stojka TR OBD 300x100x12,5 Stránka 21 z 117

43 13 Diagonála v příčli TR 4HR 90x8,0 14 Diagonála ve sloupu TR 4HR 70x5,0 15 Diagonála rohová TR 4HR 120x8,0 16 Štítový sloup IPE Paždík ve štítové stěně 1 Paždík ve štítové stěně 2 Paždík v podélné stěně 1 Paždík v podélné stěně 2 Příčné ztužidlo ve stěně Příčné ztužidlo na střeše Pás vodorovného výztužného nosníku Diagonála vodorovného výztužného nosníku Táhlo vodorovného výztužného nosníku IPE 240 HEB 240 IPE 270 HEA 280 tyč Ø 24 tyč Ø 14 TR OBD 250x100x10,0 TR 4HR 80x6,3 tyč Ø 10 Tab. 6.1: Navržené konstrukční profily. Pozn.: Označení prvků (1-25) se bude dále objevovat při popisování prvků. Stránka 22 z 117

44 7 Posouzení konstrukčních prvků na 1MS Posouzení konstrukčních prvků na mezní stav únosnosti bylo provedeno v programu Scia Engineer. Bylo postupováno v souladu s normou ČSN EN Prvky se navrhovaly na nejnepříznivější návrhovou kombinaci zatížení. Vzpěrné délky vaznic, paždíků, mezipásových prutů a podélných ztužidel byly rovny vzdálenosti podpor. Vzpěrné délky horního pásu příčle a vnější stojky byly uvažovány v rovině příčné vazby rozestupu diagonál a z roviny příčné vazby rozestupu příčného ztužidla. Vzpěrné délky dolního pásu příčle a vnitřní stojky byly uvažovány v rovině příčné vazby rozestupu diagonál a z roviny příčné vazby rovné délce prutu. L cr byly dosazeny do výpočtu ručně L cr =β*l [m] U všech prvků je součinitel vzpěrné délky (β) roven jedné. U kloubové vaznice bylo toho rozhodnutí lehce konzervativní. Hodnoty vzpěrných délek jsou uvedeny dále v posudcích. U vaznic a paždíků bylo na vnější straně z důvodu střešního respektive obvodového opláštění zabráněno klopení. 7.1 Posudky hlavních konstrukčních částí Ukázány jsou vždy pouze rozhodující posudky. Momenty od vlastní tíhy jsou zanedbány. 1. Vaznice (HEA příložky na dolní pásnici 2x (90x10) mm), prvek č. 3 Stránka 23 z 117

45 2. Horní pás příčle (TR OBD 250x100x12,5), prvek č. 9 Stránka 24 z 117

46 3. Dolní pás příčle (TR OBD 300x100x8,0), prvek č. 10 Stránka 25 z 117

47 4. Nejvíce namáhaná diagonála v rámu (TR 4HR 120x8,0), prvek č. 15 Stránka 26 z 117

48 5. Vnější stojka (TR OBD 250x100x6,0), průřez č. 11 Stránka 27 z 117

49 6. Vnitřní stojka (TR OBD 300x100x12,5), prvek č. 12 Stránka 28 z 117

50 7. Štítový sloupek (IPE 270), prvek č. 16 Stránka 29 z 117

51 8. Nejvíce namáhaný paždík (IPE 240), prvek č. 17 Stránka 30 z 117

52 9. Nejvíce namáhané příčné ztužidlo (tyč Ø 24), prvek č. 21 Stránka 31 z 117

53 7.2 Stručné posudky všech konstrukčních prvků Tab Posudky konstrukčních částí. Stránka 32 z 117

54 8 Ruční ověření posouzení příhradového rámu na 1MS V ručním výpočtu se ověřovaly posudky horního a dolního pásu příčle, vnitřní a vnější stojky sloupu a taky nejvíce namáhané diagonály v příčné vazbě. Všechny tyto profily jsou válcované duté, čili nejsou náchylné ke klopení. Kromě horního pásu jsou všechny profily posuzovány na vzpěrný tlak. Na závěr byl proveden výpočet globálního vybočení sloupu v rovině příčné vazby. 8.1 Dolní pás prvek č.10: TR OBD 300x100x8,0 N = 475,41 kn ; M,V pro malé hodnoty neuvažujeme 1. Vybočení v rovině rámu (z-z),, = = 0,911 6, = 1301,6 1 1 = = = 0, , ,682 0,541 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,541 0,2) + 0,541 = 0,682 =,, =, = 6, ,8 10 = 0,541, = = 2,14 1,0 = 2,14 = , ,14 = 4878,8 =, = = 50,95 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 Stránka 33 z 117

55 2. Vybočení z roviny rámu (y-y),, = = 0,424 6, = 605,8 1 1 = = = 0, , ,587 1,387 = 0, ,2 + = = 0, ,21 (1,387 0,2) + 1,387 = 1,587 =, = 6, ,55 10 = 1,387, =, = , ,266 = 742,55, = = 13,266 1,0 = 13,266 =, = = 130,05 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21, = (,, ;,, ) = (1301,6; 605,8) = 605,8 Jednotkový posudek:, 1,0 475,41 605,80 1,0 0,78 1,0 h Stránka 34 z 117

56 8.2 Horní pás prvek č.9: TR OBD 250x100x12,5 N = 1037,46 kn M, = 11,76 knm M, = 2,48 knm 1. Třída průřezu ohýbané části ,5 = = 18,0 72 = = ,5 235 = 72 třída průřezu 1 2. Posouzení průřezu na ohyb, = 11,76 = 0,09 1,0, 136,44, =, = 5, ,0 = 136,44, = 2,48 = 0,04 1,0, 69,56, =, = 2, ,0 = 69,56 3. Posouzení vzpěru a, Vybočení v rovině rámu (z-z),, = = 0,860 7, = = = 0, , ,778 0,676 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,676 0,2) + 0,676 = 0,778 Stránka 35 z 117

57 =, =,, = 0,676, =, = , ,512 = 4089,3, = = 2,512 1,0 = 2,512 =, = = 62,80 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 b, Vybočení z roviny rámu (y-y),, = = 0,884 7, = = 1653,6 1 1 = = = 0, , ,745 0,637 = 0, ,2 + = = 0, ,21 (0,637 0,2) + 0,637 = 0,745 =, = 7, ,6 10 = 0,637, =, = , ,025 = 4614,6, = = 5,025 1,0 = 5,025 =, = = 59,82 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 4. Posouzení tlaku s ohybem = = 11,76 ; = 0 = 0 = 0,6 0,4 = 0,6 + 0,4 0 = 0,6 0,4 Stránka 36 z 117

58 = 1 + 0,2,, 1 + 0,8,, = 0,6 1 + (0,637 0,2) 1037,4 1037,4 0, ,8 1653,6 1653,6 = = 0,764 0,901 = 0,6 = 0,6 0,764 = 0,541 = = ; = 0 = = 2,48 2,48 = 1,0 = 0,95 + 0,05 = 0,95 + 0,05 1,0 = 1,0 = 1 + ( 0,2) 1 + 0,8 =,,,, = 1,0 1 + (0,676 0,2) 1037,4 1037,4 1, ,8 1608,7 1608,7 = = 1,307 1,517 = 0,6 = 0,6 1,307 = 0, Jednotkový posudek,, +,, +,, 1,0 1037,4 11,76 2,48 + 0, , ,6 136,44 69,56 1,0 0,721 1,0 h,, +,, +,, 1,0 1037,4 11,76 2,48 + 0, , ,7 136,44 69,56 1,0 0,738 1,0 h Stránka 37 z 117

59 8.3 Vnitřní stojka prvek č.12: TR OBD 300x100x12,5 N = 905,75 kn ; M,V pro malé hodnoty neuvažujeme 1. Vybočení v rovině rámu (z-z),, = = 0,926 9, = 2004,2 1 1 = = = 0, , ,655 0,498 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,498 0,2) + 0,498 = 0,655 =,, =, = 9, = 0,498 = , ,877 = 8742,0, = = 1,877 1,0 = 1,877 =, = = 46,93 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 Stránka 38 z 117

60 2. Vybočení z roviny rámu (y-y),, = = 0,455 9, = 984,8 1 1 = = = 0, , ,500 1,328 = 0, ,2 + = = 0, ,21 (1,328 0,2) + 1,328 = 1,500 =, = 9, ,8 10 = 1,328, =, = , ,396 = 1227,8, = = 12,396 1,0 = 12,396 =, = = 125,2 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21, = (,, ;,, ) = (2004,2; 984,8) = 984,8 Jednotkový posudek:, 1,0 905,75 984,80 1,0 0,92 1,0 h Stránka 39 z 117

61 8.4 Vnější stojka prvek č.11: TR OBD 250x100x6,0 N = 431,61 kn ; M,V pro malé hodnoty neuvažujeme 1. Vybočení v rovině rámu (z-z),, = = 0,894 3, = 832, = = = 0, , ,714 0,588 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,588 0,2) + 0,588 = 0,714 =,, =, = 3, ,9 10 = 0,588 = , ,337 = 2692,9, = = 2,337 1,0 = 2,337 =, = = 55,64 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 Stránka 40 z 117

62 2. Vybočení z roviny rámu (y-y),, = = 0,776 3, = 722,7 1 1 = = = 0, , ,915 0,835 = 0, ,2 + = = 0, ,21 (0,835 0,2) + 0,835 = 0,915 =, = 3, ,4 10 = 0,835, =, = , ,812 = 1336,4, = = 6,812 1,0 = 6,812 =, = = 78,30 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21, = (,, ;,, ) = (832,59; 722,7) = 722,7 Jednotkový posudek:, 1,0 431,61 722,7 1,0 0,60 1,0 h Stránka 41 z 117

63 8.5 Diagonála prvek č.15: TR 4HR 120x8,0 N = 697,91 kn ; M,V pro malé hodnoty neuvažujeme, = = 0,901 3, = 745,31 = 1 + = 1 = 0,901 0, ,701 0,569 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,569 0,2) + 0,569 = 0,701 = = = 3, ,5 10 = 0,569 = , ,428 = 2552,5 = = 2,428 1,0 = 2,428 = = = 53,96 < = 200 -vzpěrná křivka a α=0,21 Jednotkový posudek:, 1,0 697,91 745,31 1,0 0,94 1,0 h Stránka 42 z 117

64 8.6 Globální vybočení sloupu z roviny příčné vazby 1. Určení vnitřních sil na ose sloupu Číslo prvku Název prvku Kombinace č. 103 Kombinace č Vnitřní stojka max N12 172,35-905,72 11 Vnější stojka max N11-435,99 324,70 Tab Maximální vnitřní síly ve stojkách sloupu. Do výpočtu byla uvažována kombinace č. 14., +, = 905,72 /*3,6 = +324,70 /*3,6 3,6 = 2091,67 = 581,02 = 324,70 1,8 = 1107,38 2 N ed = -581,02 kn M ed = 1107,38 knm 2. Výpočet těžiště sloupu Číslo prvku Název prvku Profil Plocha [m²] Iz [m 4 ] 12 Vnitřní stojka TR OBD 300x100x12,5 9,21*10-3 1,486* Vnější stojka TR OBD 250x100x6,0 3,963*10-3 7,096*10-6 Stránka 43 z 117

65 = + = =,,,, = 591,5 3. Výpočet těžiště příčle Číslo prvku 10 9 Název prvku Profil Plocha [m²] Iz [m 4 ] Dolní pás příčle Horní pás příčle TR OBD 300x100x8,0 TR OBD 250x100x12,5 6,08*10-3 1,078*10-5 7,96*10-3 1,245*10-5 = + = = 6, , ,85 14,04 10 = 1070,5 Stránka 44 z 117

66 4. Výpočet vzpěrných délek Bylo postupováno podle dnes již neplatné normy ČSN Navrhování ocelových konstrukcí. V platném eurokódu tyto vzpěrné délky nejsou řešeny. = = = 1, ,21 10 (0, ) + +7, , (0,5915 1,85) = = 8, = = = 1, ,08 10 (1, ) + +1, ,96 10 (1,0705 1,85) = = 11, = + 2 = + 2 h = = = 26, = 28,2 12, ,025 2 = 13,21 = h = 8, ,2 11, ,21 = 1,716 = 0,7 1 + P 1 =P = 0, = 0,99 = 1 + 0,35 0,017 = = 0, ,35 1,716 0,017 1,716 = 1,233 = = 13,21 1,233 = 16,288 Stránka 45 z 117

67 5. Výpočet návrhové síly v pásu = = 500 = = 32, = = , ,288 = ,02 32, = 1 581, ,02 = 19, = h 2 = = 1, , ,338 1,8 2 2,146 = ,0, = h = 581,02 h , ,197 = 916,4 1,8 1,8, = = 0,998 13, = = 3089,5 = 1 + = 1 = 0,998 0, ,523 0,21 = 0,5 1 + ( 0,2) + = = 0, ,21 (0,21 0,2) + 0,21 = 0,523 = = 13, = 0,210 -vzpěrná křivka a α=0,21 6. Jednotkový posudek, = 916,4 = 0,3 1,0 h, 3089,5 Stránka 46 z 117

68 9 Posouzení konstrukčních prvků na 2MS Hodnoty deformací byly zjištěny v programu Scia Engineer. Posouzení na MS použitelnosti bylo pak provedeno ručně. Bylo postupováno v souladu s normou ČSN EN Prvky se posuzovaly z nejnepříznivější charakteristické kombinace zatížení. Posouzeny byly vždy pouze nejvíce namáhané pruty každého zásadního konstrukčního prvku. 9.1 Svislé deformace 1. Vaznice (HEA příložky na dolní pásnici 2x (90x10) mm), prvek č. 3 Povrch vaznice lícuje střešní rovinu, která je ve sklonu 5,71. Při zadávání zatížení byly všechny síly rovnoběžné se střešní rovinou uvažovány přímo do okapové vaznice. Nicméně při takto nízkém sklonu střechy jsou tyto síly natolik malé, že můžeme bezpečně posoudit vaznici na lokální deformace. Byly uvažovány relativní deformace prutu. = 36,1 = 200 = 9000 = = 36,1 = 45 h 2. Příčel (TR OBD 300x100x8,0), prvek č. 10 U příčle byl posouzen dolní pás. Byly uvažovány celkové deformace prutu. = 47,5 = 250 = = = 47,5 = 112 h Stránka 47 z 117

69 9.2 Vodorovné deformace 1. Vnitřní stojka (TR OBD 300x100x12,5), prvek č. 12 Uvažovány celkové deformace prutu. = 23,8 = 150 = = 82, = 23,8 = 82,64 h 2. Štítový sloup (IPE 270), prvek č. 16 Uvažovány celkové deformace prutu. = 60,3 = 250 = = 62,3 250 = 60,3 = 62,3 h 3. Paždík (IPE 240), prvek č. 17 Uvažovány relativní deformace prutu. = 12,3 = 250 = 7500 = 30,0 250 = 12,3 = 30,0 h Stránka 48 z 117

70 10 Detaily Na konstrukci byly řešeny celkem 4 detaily. 1. Montážní spoj - v příčli - ve sloupu 2. Kotvení - sloupu v podélné stěně - sloupu ve štítové stěně 3. Vnitřní rohový styčník s napojením podélného ztužidla 4. Vnější rohový styčník s napojením paždíku a okapové vaznice Obr Schéma detailů Stránka 49 z 117

71 10.1 Montážní spoj S ohledem na přepravu byly v příčli (15 m) a sloupu (14 m) vytvořeny montážní spoje. Umístěny byly tak, aby převážená část měla kolem 10 m. Montážní spoj byl vždy vytvořen v krajních částech prutu (0,5 m od napojení na diagonálu) mezi mezipásmovými pruty, a to z hlediska možné ztráty stability prutu. Montážní spoj dolního a horní pásu příčle a vnitřní a vnější stojky sloupu byl vytvořen přivařenou čelní deskou, která byla následně při montáži sešroubována. Montážní spoj diagonály v příčli i ve sloupu byl vytvořen jako šroubový spoj styčníkového plechu přivařeného k diagonále a styčníkového plechu přivařeného k hornímu pásu respektive vnitřní stojce. Pro montážní spoje byly použity šrouby: M a M Hodnoty vnitřních sil byly brány z 3. příčné vazby. V ostatních příčných vazbách budou řešeny stejné dimenze montážních spojů, jelikož jsou jejich vnitřní síly stejné nebo nižší Montážní spoj v příčli Obr Poloha montážního spoje v příčli. Stránka 50 z 117

72 Horní pás Profil: TR OBD 250x100x12,5, prvek č. 9 V horním pásu v místě umístění montážního spoje se nachází pouze osové síly. číslo prvku 9 N c,ed -69,07 N t,ed 140,84 Tab Tabulka maximálních vnitřních sil. 1. Posouzení svaru horní pás čelní deska, = 140,84 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = 2 4 ( ) = 2,8 10 = = 140,84 = 50,30 2,8 = = 2 = 50,30 = 35,57 2 í 1: , , ,8 1,25 71,1 360 h í 2: 0,9 35,57 0, ,25 35,57 259,2 h Stránka 51 z 117

73 2. Posouzení šroubů v čelní desce, = 140,84 NÁVRH ŠROUBŮ: 4x M f yb = 300 MPa -f ub = 500 MPa = 157 = + = = 18 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 18 = 21,6 25 = 2,2 = 2,2 18 = 39, Posouzení šroubů na tah NÁVRH ČELNNÍ DESKY: t = 14 mm = 14 > = 4,3 = 4,3 = 27,3 25 áč í ě š í h é í, = 1 + 0,005 = 1 + 0,005 27,3 14 h š :, =, 4 = 140,84 1,344 4 = 47,32 16 = 1,344, = = 157, ,9 = 56,52 1,25 š š ě é = 0,9 í:, = 47,32, = 56,52 h Stránka 52 z 117

74 Posouzení šroubů na protlačení = 24 = 27,7 = + 2 = ,7 2 = 25,85, = 0,6 = = 0,6 25, = 245,6 1,25 í:, =, = 47,32, = 245,6 h Stránka 53 z 117

75 3. Posouzení čelní desky na ohyb metoda komponent Určení účinné délky = 25 = 0,8 2 = 25 0,8 4 2 = 20,475 = 200 = 290, = : 2 = 2 20,475 = 128,65 + = 20, = 264, = 20, =,, = : 4 + 1,25 = 4 20, ,25 25 = 113, ,625 = , , =, 0,5 = 0,5 290 = 145 0, ,625 = 0, , , = 156,58, =, = 81,58, = 114,32 Výpočet návrhové únosnosti NÁVR ČELNÍ DESKY: t f = 14 mm, S 235 ž á áč í, = min (,, ;,, ;,, ),, = 4,, = 4 0,939 = 183,52 20, Stránka 54 z 117

76 ,, =,, = 0,25, = = 0,25 0,082 0, = 0,939 1,0,, = 2,, +,, + = 165,59 = 2 0, ,025 56,52 4 0, , = = = 25 < 1,25 = 1,25 20,475 = 45,59,, = 4 56,52 = 226,08, = min (183,52 ; 165,59 ; 226,08) = 165,59 í:, =, = 140,84, = 165,59 h Čelní deska: 290x200x14 mm, S 235 Stránka 55 z 117

77 Dolní pás Profil: TR OBD 300x100x8,0, prvek č. 10 V dolním pásu v místě umístění montážního spoje se nachází pouze osové síly. číslo prvku 10 N c,ed -98,70 N t,ed 131,02 Tab Tabulka maximálních vnitřních sil. 1. Posouzení svaru dolní pás čelní deska, = 131,02 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = 2 4 ( ) = 3,2 10 = = 131,02 = 40,94 3,2 = = 2 = 40,94 = 28,95 2 í 1: , , ,8 1,25 57,9 360 h í 2: 0,9 28,95 0, ,25 28,95 259,2 h Stránka 56 z 117

78 2. Posouzení šroubů v čelní desce, = 131,02 NÁVRH ŠROUBŮ: 4x M f yb = 300 MPa -f ub = 500 MPa = 157 = + = = 18 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 18 = 21,6 25 = 2,2 = 2,2 18 = 39, Posouzení šroubů na tah NÁVRH ČELNÍ DESKY: t = 14 mm Totožné s horním pásem, VIZ Horní pás áč í ě š í h é í, ( = 1,344) h š :, =, 4 = 131,02 1,344 4 = 44,02, = = 157, ,9 = 56,52 1,25 š š ě é = 0,9 í:, = 44,02, = 56,52 h Posouzení šroubů na protlačení Totožné s horním pásem, VIZ Horní pás í:, =, = 44,02, = 245,6 h Stránka 57 z 117

79 3. Posouzení čelní desky na ohyb metoda komponent = 25 = 0,8 2 = 25 0,8 4 2 = 20,475 = 200 = 340, = : 2 = 2 20,475 = 128,65 + = 20, = 264, = 20, =,, = : 4 + 1,25 = 4 20, ,25 25 = 113, ,625 = , , =, 0,5 = 0,5 340 = 170 0, ,625 = 0, , , = 156,58, =, = 81,58, = 114,32 Čelní deska dolního pásu je totožná s návrhem čelní desky horního pásu. Větší rozteč mezi šrouby neměla vliv pro určení účinné délky, proto přistoupíme přímo k posouzení. í:, =, = 131,02, = 165,59 h Čelní deska: 340x200x14 mm, S 235 Stránka 58 z 117

80 Diagonála Profil: TR 4HR 90x8,0, prvek č. 13 V diagonále v místě umístění montážního spoje se nachází pouze tlaková síla., = 432,67 1. Posouzení šroubového přípoje NÁVRH ŠROUBŮ: 8x M f yb = 300 MPa -f ub = 500 MPa = 245 = + = = 22 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 22 = 26,4 30 = 2,2 = 2,2 22 = 48,4 50 = 2,4 = 2,4 22 = 52,8 60 NÁVRH STYČNÍKOVÉ DESKY:, = 432, = 12 Posouzení šroubů na střih,,, = = 0,6 š 5.6 = 0, ,25 = 58,80 í:, =, = 432,67, = 58,80 8 = 470,40 h Stránka 59 z 117

81 Posouzení šroubů na otlačení,,, = = = 2,118 0, ,02 0,012 1,25 = 66,61 = min 2,8 1,7 ; 2,5 = min 2,8 30 1,7 ; 2,5 = 22 = min (2,118 ; 2,5) = 2,118 = min 1,0 ; ; 3 ; = = min 1,0 ; ; ; = = min (1,0 ; 1,389 ; 0,455 ; 0,508) = 0,455 í:, =, = 432,67, = 66,61 8 = 532,88 h 2. Posouzení svarového přípoje NÁVRH SVARU: koutový svar, a = 10 mm, l = 80 mm = 4 10 ( ) = 2,4 10 = = 0 = = 432,67 = 180,28 2,4 í: , ,8 1,25 312,3 360 h Stránka 60 z 117

82 3. Posouzení porušení povrchu pásu styčníkovým plechem,, = 1,3 (1 ) = 1,3 (1 0,351) = 0,844 1,0, 82,4 = = 235 = 0,351 1,0, = ě ší é áhá í h í á, = 1 2 h = = 0, (12,5 10 ) = 235,1 í: ,0, = 432,67, = 235,1 Í Í NÁVRH ZESILUJÍCÍ DESKY: t p = 16 mm, S235 = 1,0 = 16, = 1 = 1, , = 456,4 í: Stránka 61 z h = = 1,0, = 432,67, = 456,4 h

83 4. Posouzení svarového přípoje druhé diagonály, = 341,85 NÁVRH SVARU: koutový svar, a = 5 mm, l = 110 mm = 4 ( 2 ) = 4 5 ( ) = 2,0 10 = = 0 = = 341,85 = 170,93 2,0 í: , ,8 1,25 296,1 360 h Stránka 62 z 117

84 Montážní spoj ve sloupu Obr Poloha montážního spoje ve sloupu. Stránka 63 z 117

85 Vnější stojka Profil: TR OBD 250x100x6,0, prvek č. 11 Ve vnější stojce se v místě umístění montážního spoje nachází pouze osové síly. číslo prvku 11 N c,ed -7,66 N t,ed 330,02 Tab Tabulka maximálních vnitřních sil. 1. Posouzení svaru vnější stojka čelní deska, = 330,02 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = 2 4 ( ) = 2,8 10 = = 330,02 = 117,86 2,8 = = 2 = 117,86 = 83,34 2 í 1: , , ,8 1,25 166, h í 2: 0,9 83,34 0, ,25 83,34 259,2 h Stránka 64 z 117

86 2. Posouzení šroubů v čelní desce, = 330,02 NÁVRH ŠROUBŮ: 6x M f yb = 300 MPa -f ub = 500 MPa = 245 = + = = 22 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 22 = 26,4 30 = 2,2 = 2,2 22 = 48, Posouzení šroubů na tah NÁVRH ČELNNÍ DESKY: t = 20 mm = 14 > = 4,3 = 4,3 = 31,7 30 áč í ě š í h é í, = 1 + 0,005 = 1 + 0,005 31,7 20 h š :, =, 6 = 330,02 1,298 6 = 71,40 20 = 1,298, = = 245, ,9 = 88,20 1,25 š š ě é = 0,9 í:, = 71,40, = 88,20 h Stránka 65 z 117

87 Posouzení šroubů na protlačení = 30 = 34,6 = + 2 = ,6 2 = 32,3, = 0,6 = = 0,6 32, = 350,7 1,25 í:, =, = 71,40, = 350,7 h Stránka 66 z 117

88 3. Posouzení čelní desky na ohyb metoda komponent Určení účinné délky = 30 = 0,8 2 = 30 0,8 4 2 = 25,475 = 100 = 290, = : 2 = 2 25,475 = 160,06 + = 25, = 180, = 25, =,, = : 4 + 1,25 = 4 25, ,25 30 = ,625 = , , =, 0,5 = 0,5 290 = 145 0, ,625 = 0, , ,625 30= = 100,95, =, = 99,7, = 140,03 Výpočet návrhové únosnosti NÁVR ČELNÍ DESKY: t f = 20 mm, S 235 ž á áč í, = min (,, ;,, ;,, ),, = 4,, = 4 2,343 = 367,89 25, Stránka 67 z 117

89 ,, =,, = 0,25, = = 0,25 0,098 0, = 2,343 1,0,, = 2,, +,, + = 370,65 = 2 2, ,030 88,20 6 0, , = = = 30 < 1,25 = 1,25 25,475 = 31,84,, = 6 88,20 = 529,20, = min (367,89 ; 370,65 ; 529,20) = 367,89 í:, =, = 330,02, = 367,89 h Čelní deska: 290x220x20 mm, S 235 Stránka 68 z 117

90 Vnitřní stojka Profil: TR OBD 300x100x12,5, prvek č. 12 Ve vnitřní stojce se v místě umístění montážního spoje nachází pouze tlak., = 755,45 1. Posouzení svaru vnější stojka čelní deska NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = 2 4 ( ) = 3,2 10 = =,, = 234,99 = = 2 = 234,99 = 166,16 2 í 1: , , ,8 1,25 332, h í 2: 0,9 166,16 0, ,25 166,16 259,2 h Stránka 69 z 117

91 2. Posouzení šroubů v čelní desce Z důvodu namáhání čelní desky pouze tlakovou silou, zvoleny konstrukčně šrouby 4x M = + = = 18 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 18 = 21,6 25 = 2,2 = 2,2 18 = 39, NÁVRH ČELNÍ DESKY: 340x200x6 mm, S 235 Stránka 70 z 117

92 Diagonála Profil: TR 4HR 70x5,0, prvek č. 14 V diagonále v místě umístění montážního spoje se nachází pouze tlaková síla., = 152,22 1. Posouzení šroubového přípoje NÁVRH ŠROUBŮ: 3x M f yb = 300 MPa -f ub = 500 MPa = 245 = + = = 22 ( ů ) = 2 = = 1,2 = 1,2 22 = 26,4 35 ů í š č í = 2,2 = 2,2 22 = 48,4 50 NÁVRH STYČNÍKOVÉ DESKY:, = 152, = 8 Posouzení šroubů na střih,,, áž í á říč á í:, =, = 152,22, = 470,40 h Stránka 71 z 117

93 Posouzení šroubů na otlačení,,, = = = 2,5 0, ,02 0,008 1,25 = 58,52 = min 2,8 1,7 ; 2,5 = min 2,8 35 1,7 ; 2,5 = 22 = min (2,75 ; 2,5) = 2,5 = min 1,0 ; ; 3 ; = = min 1,0 ; ; ; = = min(1,0 ; 1,389 ; 0,530 ; 0,508) = 0,508 í:, =, = 152,22, = 58,52 3 = 175,56 h 2. Posouzení svarového přípoje NÁVRH SVARU: koutový svar, a = 4 mm, l = 60 mm = 4 ( 2 ) = 4 4 (60 2 4) = 8,32 10 = = 0 = = 152,22 = 182,98 0,832 í: , ,8 1,25 316,9 360 h Stránka 72 z 117

94 3. Posouzení poručení povrchu pásu styčníkovým plechem,, = 1,3 (1 ) = 1,3 (1 0,441) = 0,726 1,0 =, 103,7 = 235 = 0,441 1,0, = ě ší é áhá í h í á = 12,5 h = 300 = 300 = 8, = 1 2 h = = 0, (12,5 10 ) = 216, ,0 í:, = 152,22, = 216,2 h Stránka 73 z 117

95 4. Posouzení svarového přípoje druhé diagonály, = 153,65 NÁVRH SVARU: koutový svar, a = 4 mm, l = 60 mm = 4 ( 2 ) = 4 4 (60 2 4) = 0, = = 0 = = 153,65 = 184,68 0,832 í: , ,8 1,25 319,9 360 h Stránka 74 z 117

96 10.2 Kotvení Kotvení sloupu bylo provedeno pomocí patního plechu zakotveného chemickými kotvami. Byly použity kotvy Hilti Ø20 a 24 mm a k jejich návrhu a posouzení byl použit software Hilti profis anchor. Uvažovalo se kotvení příhradového sloupu do jedné patky. V podélné stěně je ve všech sloupech provedeno stejné kotvení, zvlášť je pak řešeno kotvení štítového sloupu. Při řešení kotvení byly navrženy i rozměry betonové patky. Patka se uvažovala do nezámrzné hloubky 800 mm. Interakce patky s podložím nebyla řešena. Posouzení kotev na tah a na vytržení betonového kužele je posouzeno v programu Hilti Profis Anchor. Výstupy z programu pro kotvy v podélné stěně a ve štítové stěně jsou v přílohách P1, P2 a P Sloup v podélné stěně Jedná se o příhradový sloup. Pod každou stojkou byl uvažován samostatný patní plech. Patní plechy byly následně kotveny do jedné betonové patky. Byly zvoleny stejné tlusté patní plechy i stejná výška podlití pro obě stojky. Byl řešen pravý sloup 3. příčné vazby. V ostatních příčných vazbách jsou hodnoty vnitřní sil stejné nebo nižší, proto bude použito stejné kotvení. Obr Schéma kotvení příhradového sloupu. Stránka 75 z 117

97 Vnější stojka Profil: TR OBD 250x100x6,0, prvek č. 11 Do pravé stojky je v místě kotvení zaústěn mezipásový prut, který vytváří posouvající síly ve směru x. Posouvající síly ve směru y jsou zapříčiněny příčným ztužidlem. Číslo kombinace R x R y R z ,15-0,15-531, ,38-19,90-302, ,67 0,00-532, ,92-0,22 213,04 Tab Hodnoty vnitřních sil v pravé stojce. Č.k. 17 je rozhodující pro posouzení svaru mezi patním plechem a pravou stojkou a návrhu smykové zarážky. Č.k. 103 je rozhodující pro posouzení patního plechu na tlak. Č.k. 143 je rozhodující pro posouzení patního plechu na ohyb. Ve výpočtech neuvažujeme s hodnotou R y, protože v rozhodujících kombinacích má zanedbatelné hodnoty. Obr Schéma kotvení vnější stojky. Stránka 76 z 117

98 Posouzení svaru patního plechu Profil: TR OBD 250x100x6,0, prvek č. 11 = 531,85 = 157,15 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 5 mm Rozhodující posouzení svaru č. 2 = 5 2 ( ) = 3,5 10 = = 531,85 = 151,96 3,5 = = 2 = 151,96 = 107,45 2 = = 1,0 10 = = 157,15 = 157,15 1,0 í 1: + 3 ( + ) 107, (107, ,15 ) 360 0,8 1,25 346,8 360 h í 2: 0,9 107,45 0, ,25 107,45 259,2 h Stránka 77 z 117

99 Posouzení patního plechu na tlak = 532,25 NÁVRH KOTVY: Ø 20 mm ( ) NÁVRH PATNÍHO PLECHU: t p = 26 mm, S 235 NÁVR BETONOVÉ PATKY: h = 800 mm, C16/20: f ck =16 MPa f cd =10,67 MPa = = 1,2 = 1,2 50 = 60 = + = = ( ů ) = 30 = 340 = 3 = = 1020 = 350 = 3 = = 1050 = = = 0,119 = = = 1,071 = 9 h = 800 = = 680 h h = 800 = = 700 h, = = 3 3 h = 2, = 3 3 = = = 26 = 49, ,67 1,0 Stránka 78 z 117

100 = + 2 = ,814 = 199,628 = + 2 = ,814 = 349, = (49, ,5) = 24,628 = = 199, , = 0,070, = = 2 10, ,070 = 1493,8 :, = = 532,25, = 1493,8 h PATNÍ PLECH: 340x350x26 mm, S 235 BETONOVÁ PATKA: 1500x1800x800 mm, C16/20 Stránka 79 z 117

101 Posouzení patního plechu na ohyb = 213,04 áč í h Určení účinné délky = 60 = 0,8 2 = 60 0,8 5 2 = 54,343 = 350, = : 2 = 2 54,343 = 341, = 54, =,, = : 4 + 1,25 = 4 54, ,25 60 = 292, ,625 = , , = = 206,19 0,5 = 0,5 350 =, =, = 175,0, = 290,72 Výpočet návrhové únosnosti, = min (,, ;,, ),, = 2,,,, = 0,25, = = 2 6,950 = 255,78 54, = 0,25 0,175 0, = 6,950 1,0 Stránka 80 z 117

102 ,, = 221,76 ( h á ), = min (255,78 ; 221,76) = 221,76 í:, = = 213,04, = 221,76 h Posouzení matice kotvy na protlačení = 30 = 34,6 = + 2 = ,6 2 = 32,3, = 0,6 = = 0,6 32, = 455,9 1,25 í:, = = 213,04, = 455,9 2 = 911,8 h Stránka 81 z 117

103 Posouzení smykové zarážky Chemické kotvy HILTI byly namáhány pouze tahovou silou. K přenosu smykové síly byla použita smyková zarážka. Smyková zarážka byla osazena tak, aby smykovou sílu přenášely pásnice profilu (větší smyková plocha). Zároveň tak bude profil ve větší vzdálenosti od chemických kotev. = 157,15 NÁVRH SMYKOVÉ ZARÁŽKY: IPE 160 MINIMÁLNÍ VÝŠKA SMYKOVÉ ZARÁŽKY: = h = h = 157,15 10,67 10 = , Posouzení svaru smykové zarážky k patnímu plechu NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 6 mm Rozhodující posouzení svaru č. 1 = 6 2 ( ) = 1,68 10 = = 157,15 = 93,54 1,68 = = = 7, = = 0,12 157,15 0,03 + = 2 7, ,084 = = 158,47 = = 2 = 158,47 = 112,06 2 Stránka 82 z 117

104 í 1: + 3 ( + ) 112, (112, ,54 ) 276,5 360 h 360 0,8 1,25 í 2: 0,9 112,06 0, ,25 112,06 259,2 h 2. Posouzení průřezu na smyk, =,, =, 3 = 1, = 171,1 1,0 í:, = = 157,15, = 171,1 h Stránka 83 z 117

105 Vnitřní stojka Profil: TR OBD 300x100x12,5, prvek č. 12 V levé stojce nevznikají žádné posouvající síly. Číslo kombinace R z , ,17 Tab Hodnoty vnitřních sil v levé stojce. Č.k. 137 je rozhodující pro posouzení patního plechu na ohyb. Č.k je rozhodující pro posouzení svaru mezi patním plechem a vnitřní stojkou a posouzení patního plechu na tlak. Obr Schéma kotvení vnitřní stojky. Stránka 84 z 117

106 Posouzení svaru patního plechu Profil: TR OBD 300x100x12,5, prvek č. 12 = 449,17 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = 2 4 ( ) = 3,2 10 = = 449,17 = 140,37 3,2 = = 2 = 140,37 = 99,25 2 = 0 í 1: , , ,8 1,25 198,5 360 h í 2: 0,9 99,25 0, ,25 99,25 259,2 h Stránka 85 z 117

107 Posouzení patního plechu na tlak = 449,17 NÁVRH KOTVY: Ø 24 mm ( ) NÁVRH PATNÍHO PLECHU: t p = 24 mm, S 235 NÁVR BETONOVÉ PATKY: h = 800 mm, C16/20:f ck = 16 MPa f cd = 10,67 MPa = = 1,2 = 1,2 54 = 64,8 65 = + = = ( ů ) = 30 = 360 = 3 = = 1080 = 400 = 3 = = 1200 = = = 0,144 = = = 1,296 = 9 h = 800 = = 720 h h = 800 = = 800 h, = = 3 3 h = 2, = 3 3 = = = 26 = 49, ,67 1,0 Stránka 86 z 117

108 = + 2 = ,814 = 199,628 = + 2 = ,814 = 399, = (49, ,5) = 24,628 = = 199, , = 0,080, = = 2 10, ,080 = 1707,2 :, = = 449,17, = 1707,2 h PATNÍ PLECH: 360x400x26 mm, S 235 BETONOVÁ PATKA: 1500x1800x800 mm, C16/20 Stránka 87 z 117

109 Posouzení patního plechu na ohyb = 231,23 áč í h Určení účinné délky = 65 = 0,8 2 = 65 0,8 4 2 = 60,475 = 400, = : 2 = 2 60,475 = 379, = 60, =,, = : 4 + 1,25 = 4 60, ,25 65 = 323, ,625 = , , = = 226,58 0,5 = 0,5 400 =, =, = 200,0, = 319,99 Výpočet návrhové únosnosti, = min (,, ;,, ),, = 2,,,, = 0,25, = = 2 7,943 = 262,69 60, = 0,25 0,200 0, = 7,943 1,0 Stránka 88 z 117

110 ,, = 239,23 ( h á ), = min (262,69 ; 239,23) = 239,23 í:, = = 231,23, = 239,23 h Posouzení matice kotvy na protlačení = 30 = 34,6 = + 2 = ,6 2 = 32,3, = 0,6 = = 0,6 32, = 455,9 1,25 í:, = = 213,04, = 455,9 2 = 911,8 h Stránka 89 z 117

111 Štítový sloup Profil: IPE 270, prvek č. 16 Kotvení štítových sloupů je provedeno obdobně jako kotvení sloupů v podélné stěně. Jelikož sloupy slouží pouze jako nosníky pro paždíky ve štítové stěně, nejsou namáhány tahem. Chemické kotvy se v tomto případě uvažují namáhány pouze posouvající silou. Byl řešen nejvíce namáhaný sloup ve štítové stěně. Ostatní budou mít stejné kotvení. Číslo kombinace R y R z ,38-16, ,11-57,10 Tab Hodnoty vnitřních sil ve štítovém sloupu. Č.k. 117 je rozhodující pro posouzení svaru mezi patním plechem a sloupem i pro posouzení patního plechu na tlak. Obr Schéma kotvení štítového sloupu. Stránka 90 z 117

112 Posouzení svaru patního plechu = 57,10 = 13,11 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm (na obrázku jsou svary uvažované ve výpočtu) Rozhodující posouzení svaru č. 1 = = 1,75 10 = = 13,11 = 7,48 1,75 = = = 2,83 10 = = 57,10 = 20,18 2,83 = = 2 = 20,18 = 14,27 2 í 1: + 3 ( + ) 14, (14,27 + 7,48 ) 360 0,8 1,25 31,3 360 h í 2: 0,9 14,27 0, ,25 14,27 259,2 h Stránka 91 z 117

113 Posouzení patního plechu na tlak = 57,10 NÁVRH KOTVY: Ø 20 mm ( ) NÁVRH PATNÍHO PLECHU: t p = 6 mm, S 235 NÁVR BETONOVÉ PATKY: h = 800 mm, C16/20: f ck = 16 MPa f cd = 10,67 MPa = = 1,2 = 1,2 50 = 60 = + = = ( ů ) = 30 = 250 = 400 = 330 = 500 = = = 0,083 = = = 0,200 h = 800 = = 150 h h = 800 = = 170 h, = = 0,083 10, ,2 0,083 = 1374,7 3 = 3 0,083 10,67 10 = 2656,8 h = 2, = ,7 = 11,042 0, = = 6 = 15, ,042 1,0 Stránka 92 z 117

114 , =,, = ( + 2 ) ( + 2 ) = = ( ,981) (10, ,981) = 0,0070, =,, = ( 2 2 ) ( + 2 ) = = ( ,2 2 15,981) (6, ,981) = 0,0084,, =, = 11, ,007 = 77,3,, =, = 11, ,0084 = 92,6, =, = 2 77,3 + 92,6 = 247,2 :, = = 57,10, = 247,2 h PATNÍ PLECH: 250x330x6 mm, S 235 BETONOVÁ PATKA: 400x500x800 mm, C16/20 Stránka 93 z 117

115 10.3 Vnitřní rohový styčník s napojením podélného ztužidla Ve vnitřním rohovém styčníku příčné vazby se stýká celkem 9 prutů. V rovině příčné vazby je to dolní pás příčle, vnitřní stojka, diagonála v příčli, rohová diagonála a diagonála ve sloupu. Kolmo na příčnou vazbu je to pak podélné ztužidlo, čili 2 spodní pásy a 2 diagonály. Pruty v rovině příčné vazby jsou svařeny. Při přepravě tvoří jeden dílec. Pruty podélného ztužidla jsou ve styčníku přišroubovány. Styčník je vytvořen pomocí dvou vzájemně kolmých styčníkových plechů. Styčníkový plech v rovině příčné vazby je složen ze dvou kusů. Druhy styčníkový plech je pak z jednoho kusu. Uvedené vnitřní síly jsou ve styčníku třetí příčné vazby. V ostatních vazbách jsou vnitřní síly stejných hodnot nebo nižších. Pro šroubové spoje byly použity šrouby M Obr Prutové vykreslení styčníku. Stránka 94 z 117

116 Pruty Nejprve vyřešíme přenesení vnitřních sil do styčníkových plechů, poté ze styčníkového hlavních nosných částí příčné vazby. V rovině příčné vazby jsou 3 mezipásové pruty, které jsou rozřezány a přivařeny ke styčníkovému plechu. Rohová diagonála (15) je rozřezána dvakrát. Přenesení síly z této diagonály se uvažuje rovnoměrně do obou styčníkových plechů. Kolmo na rovinu příčné vazby jsou 4 pruty podélného ztužidla, které jsou ke styčníkovému plechu přišroubovány Diagonály v rovině příčné vazby Obr Diagonály v rovině příčné vazby. Číslo prvku N c,ed -488,28-134,84-697,89 N t,ed , Tab Vnitřní síly v diagonálách. Stránka 95 z 117

117 Posouzení svaru diagonál ke styčníkovému plechu Styčníkový plech bude s diagonálou spojen čtyřmi svary. Jelikož svary budou namáhány pouze osovými silami, byl vyjádřen vzorec pro určení minimální plochy svaru. Byly uvažovány koutové svary jednotné délky l = 90 mm. 3 = 3 = 3 = = 3 1. Prvek č. 13, = 488,28, = 0,8 1,25 488, = 2,35 10 NÁVRH ÚČINNÉ TLOUŠŤKY SVARU: a=8 mm = 4 ( 2 ) = 4 8 (90 2 8) = 2,37 10 í:, = 2,35 10 = 2,37 10 h 2. Prvek č. 14, = 134,84, = 0,8 1,25 134, = 0,65 10 NÁVRH ÚČINNÉ TLOUŠŤKY SVARU: a=4 mm = 4 ( 2 ) = 4 4 (90 2 4) = 1,31 10 í:, = 0,65 10 = 1,31 10 h Stránka 96 z 117

118 3. Prvek č. 15 Rohová diagonála je rozříznutá ve dvou směrech. Její síla se uvažuje rovnoměrně přenesená dvěma styčníkovými plechy. Každý styčníkový plech je s diagonálou spojen čtyřmi svary., = 697,89, = 0,8 1,25 697, = 3,36 10 NÁVRH ÚČINNÉ TLOUŠŤKY SVARU: a=6 mm = 8 6 ( 2 6) = 8 8 (90 2 8) = 3,74 10 í:, = 3,36 10 = 3,74 10 h Stránka 97 z 117

119 Pruty podélného ztužidla Obr Přípoj podélného ztužidla. Číslo prvku 5 6 N c,ed ,83 N t,ed 13,72 5,65 Tab Hodnoty vnitřních sil. NÁVRH STYČNÍKOVÝCH DESEK PRUTŮ PODÉLNÉHO ZTUŽIDLA: max = 13, = 6 Posouzení svarů prutů podélného ztužidla ke styčníkovému plechu Z důvodu nízkých hodnot vnitřních sil v prutech podélného ztužidla byly koutové svary navrženy konstrukčně. = 4 = 50 Stránka 98 z 117

120 Posouzení šroubových přípojů prutů podélného ztužidla NÁVRH ŠROUBŮ: 2x M f yb = 240 MPa -f ub = 400 MPa = 84,3 = + = = 13 ( ů ) = 1 = 1,2 = 1,2 13 = 15,6 20 = 2,2 = 2,2 13 = 28,6 30 Posouzení šroubů na střih,,, = = 0,6 š 4.6 = 0, ,3 10 1,25 = 16,19 í:, =,, = 13,72, = 16,19 2 = 32,38 h Posouzení šroubů na otlačení,,, = = = 2,5 0, ,012 0,006 1,25 = 26,59 = min 2,8 1,7 ; 2,5 = min 2,8 20 1,7 ; 2,5 = 13 = min (2,608 ; 2,5) = 2,5 Stránka 99 z 117

121 = min 1,0 ; ; = min (1,0 ; 1,111 ; 0,513) = 0,513 = min 1,0 ; ; = í:, =,, = 13,72, = 26,59 2 = 53,18 h Stránka 100 z 117

122 Styčníkové plechy Ve styčníku se nacházejí 2 styčníkové plechy, které jsou vzájemně kolmé. Styčníkový plech číslo 1 je složen ze dvou částí. Styčníkový plech číslo 2 je z jednoho kusu. Styčníkový plech č. 1 je provařen skrz dolní pás i vnitřní stojku, aby nedošlo k porušení povrchu pásu či stojky. Výpočet tloušťek styčníkových plechů Styčníkový plech č. 1 Obr Schéma styčníkových plechů. -tloušťka plechu dle maximální síly v diagonále = max ; ; 2 = 12 Styčníkový plech č. 2 -tloušťka plechu dle ČSN EN , Tab = 1,5 = 1,5 12,5 = 18, ,88 = max 488,28 ; 134,84 ; = 488, Stránka 101 z 117

123 Styčníkový plech 1a 1b 2 vnitřní stojka 2 dolní pás Číslo kombinace max N odp. N13 odp. N10 odp. N14 odp. N12 odp. N ,28-488, , ,47-112, , , , , , , , , , , , ,77-174, , ,72-170, , , , , , ,47 Tab Hodnoty vnitřních sil. Pozn.: Vnitřní síly N15 jsou podělené čtyřmi z důvodu přerozdělení do všech styčn. plechů. Při výpočtu svaru styčníkového plechu č. 2 se neuvažuje se silami z podélného ztužidla. Tyto síly se navzájem vyruší. Stránka 102 z 117

124 Posouzení svaru styčníkového plechu 1a = 488,28, = cos 64 = 488,28 cos 64 = 214,05, = sin 64 = 488,28 sin 64 = 438,86 = 170,45, = cos 48 = 170,45 cos 48 = 114,05, = sin 48 = 170,45 sin 48 = 126,67 =,, = 214,05 114,05 = 100 =, +, = 438, ,67 = 565,53 NÁVRH SVARU: koutový svar, a=8 mm = 2 8 ( ) = 2,48 10 = = 2 = 565,53 = 161,09 2,48 2 = = 100 = 40,32 2,48 í 1: + 3 ( + ) 161, (161, ,32 ) 329,7 360 h 360 0,8 1,25 í 2: 0,9 161,09 0, ,25 161,09 259,2 h Stránka 103 z 117

125 Posouzení svaru styčníkového plechu 1b = 134,84, = cos 69 = 134,84 cos 69 = 48,32, = sin 69 = 134,84 sin 69 = 125,88 = 174,47, = cos 48 = 174,47 cos 48 = 116,74, = sin 48 = 174,47 sin 48 = 129,66 =,, = 116,74 48,32 = 68,42 =, +, = 129, ,88 = 255,54 NÁVRH SVARU: koutový svar, a=8 mm = 2 4 ( ) = 1,19 10 = = 2 = 255,54 = 151,84 1,19 2 = = 68,42 = 57,50 1,19 í 1: + 3 ( + ) 151, (151, ,50 ) 319,6 360 h 360 0,8 1,25 í 2: 0,9 151,84 0, ,25 151,84 259,2 h Stránka 104 z 117

126 Posouzení svaru styčníkového plechu 2 (vnitřní stojka) N = 905,72 kn, = cos 48 = 905,72 cos 48 = 606,04, = sin 48 = 905,72 sin 48 = 673,08 = 170,45 =, = 606,04 170,45 = 435,59 =, = 673,08 NÁVRH SVARU: při horním povrchu vnitřní stojky navržen tupý svar, po zbytku obvodu průřezu koutový svar, a = 12 mm = ( ůř ) = = 9,56 10 = = 2 = 673,08 = 49,78 9,56 2 = = 2,28 10 = = 435,59 = 191,04 2,28 í 1: + 3 ( + ) 49, (49, ,04 ) 360 0,8 1,25 345,6 360 h í 2: 0,9 49,78 0, ,25 49,78 259,2 h Stránka 105 z 117

127 Posouzení svaru styčníkového plechu 2 (dolní pás) = 475,39, = cos 48 = 475,39 cos 48 = 318,10, = sin 48 = 475,39 sin 48 = 353,28 = 174,47 =, = 318,10 174,47 = 143,63 =, = 353,28 NÁVRH SVARU: při horním povrchu dolního pásu navržen tupý svar, po zbytku obvodu průřezu koutový svar, a = 4 mm = ( ůř ) = = 3,28 10 = = 2 = 353,28 = 76,16 3,28 2 = = 0,90 10 = = 143,63 = 159,59 0,90 í 1: + 3 ( + ) 76, (76, ,59 ) 360 0,8 1,25 315,6 360 h í 2: 0,9 76,16 0, ,25 76,16 259,2 h Stránka 106 z 117

128 10.4 Vnější rohový styčník s napojením paždíku a okapové vaznice V tomto styčníku bylo řešeno propojení horního pásu příčle a vnější stojky sloupu společně s rohovou diagonálou. Dále pak uložení a připojení okapové vaznice k hornímu pásu příčle a přípoj paždíku k vnější stojce rámu. Uvedené vnitřní síly jsou ve styčníku třetí příčné vazby. V ostatních vazbách jsou vnitřní síly stejných hodnot nebo nižších. Pro šroubové spoje byly použity šrouby M a M Obr Prutové vykreslení styčníku Pruty příčné vazby Pruty příčné vazby jsou propojeny svarovými spoji, a to bez použití styčníkového plechu. Nejprve ověříme únosnost svařovaného styčníku, poté se budeme zabývat návrhu a dimenzování svarů. Únosnost svařovaného styčníku Posuzujeme porušení povrchu pásu od rohové diagonály. V normě ČSN EN není uveden tento typ styčníku, proto na stranu bezpečnou uvažuji návrhovou únosnost pro styčník z dutých průřezů tvaru Y. Stránka 107 z 117

129 Horní pás: TR OBD 250x100x12,5, prvek č. 9 Vnější stojka: TR OBD 250x100x6,0, prvek č. 11 Rohová diagonála: TR 4HR 120x8,0, prvek č. 15, =,, = 697,89,, h = = 120 = 6 (uvažována tloušťka stěny vnější stojky) = 48, 0 = = 235 1,0 = 0 = 1,0, = ě ší é áhá í h í á = h = = 0,48 = = = 0,48 = 250, = (1 ) sin 2 sin = = 1, ,006 (1 0,48) sin 48 0,48 2 sin ,48 = 91,4 1,0 í:, = 697,89, = 91,4 Í Í Stránka 108 z 117

130 NÁVRH ZESILUJÍCÍ DESKY: t p =18 mm, S 235 = 18, = (1 ) sin 2 sin = = 1, ,018 (1 0,48) sin 48 0,48 2 sin ,48 = 822,9 1,0 í:, = 697,89, = 822,9 h VÝPOČET ŠÍŘKY A DÉLKY ZESILUJÍCÍ DESKY: = = = 238 = 240 h h sin + = ( ) = sin 48 = 331 1,5 h 120 = 1,5 = 242 sin sin 48 = 340 h Stránka 109 z 117

131 Posouzení svaru rohová diagonála zesilující deska, = 697,89 NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 6 mm = = 120 = = 81 = ( + ) = ( ) 6 = 3,38 10 =, =,, = 206,23 SVAR L1, L4 = sin 24 = 206,23 sin 24 = 83,88 = cos 24 = 206,23 cos 24 = 188,40 = 0 í 1: , , ,8 1,25 336,9 360 h í 2: 0,9 83,88 0, ,25 83,88 259,2 h Stránka 110 z 117

132 SVAR L2, L3 = 206,23 = cos 48 = 206,23 48 = 139,68 = sin 48 = 206,23 sin 48 = 155,13 = = 2 = 155,13 = 109,69 2 í 1: + 3 ( + ) 109, (109, ,68 ) 360 0,8 1,25 326,6 360 h í 2: 0,9 109,69 0, ,25 109,69 259,2 h Stránka 111 z 117

133 Posouzení svaru zesilující deska horní pás a vnější stojka, = 697,89 NÁVRH SVARU: podélné svary (rovnoběžně s příčnou vazbou) se uvažují jako tupé, příčné svary jako koutové, a = 4 mm, VIZ obr = 340 = (200 2 ) = = ( ) 4 = 4,26 10 =, = 697,89 = 163,98 4,26 = = 163,98 = = 0 í: , ,8 1,25 284,0 360 h Posouzení svaru horní pás vnější stojka Spojení horního pásu a vnější stojky je provedeno tupým svarem. Tupý svar má stejnou únosnost jako základní materiál. Stránka 112 z 117

134 Okapová vaznice Profil: HEA 200, prvek č. 4 Přípoj a posouzení okapové vaznice byl proveden empiricky dle knihy FERJENČÍK, Pavel a kolektiv: Navrhovanie ocelových konštrukcií. Tabulka provedení okapových vaznice je pouze pro profily IPE. Při návrhu okapové vaznice HEA 200 se postupovalo obdobně jako u profilu IPE 200. ÚHELNÍK: L 200x100x10 ŠROUB: M SVAR: koutový a = 8 mm = 110 ( + 10) = 70 = 40 = 95 SVAR: koutový a = 8 mm = 150 = 170 = 250 Stránka 113 z 117

135 Paždík Profil: IPE 270, prvek č. 19 Přípoj paždíku je proveden pomocí přivařeného úhelníku k vnější stojce a následnému sešroubování paždíku s úhelníkem. Osa paždíku je v ose vnější stojky, což znamená, že je paždík lehce předsazený oproti líci vnější stojky. Číslo kombinace N V y V z ,00-2,15-2, ,66-2,15-6,28 Tab Hodnoty vnitřních sil. Pro výpočet uvažujeme kombinaci 107. Posouzení šroubového přípoje NÁVRH ŠROUBŮ: 2x M f yb = 240 MPa -f ub = 400 MPa = 84,3 = + = = 13 ( ů ) = 1 = = 1,2 = 1,2 13 = 15,6 20 = 2,4 = 2,4 13 = 31,2 35 NÁVRH ÚHELNÍKU: L 75x75x6,0 délky 80 mm 1. Posouzení šroubů na střih,,, = + = 14,01 + 2,7 = 14,27 Stránka 114 z 117

136 , = =,,, = 0,6 š 4.6 = 16,19 í:, = 14,00, = 16,19 2 = 32,38 h 2. Posouzení šroubů na otlačení,,, = = = 2,5 0, ,012 0,007 1,25 = 31,03 = min 2,8 1,7 ; 2,5 = min 2,8 20 1,7 ; 2,5 = 13 = min (2,608 ; 2,5) = 2,5 = min 1,0 ; ; = min (1,0 ; 1,111 ; 0,513) = 0,513 = min 1,0 ; ; = í:, = 14,00, = 31,03 2 = 62,06 h Posouzení svarového přípoje NÁVRH SVARU: koutový svar po celém obvodu, a = 4 mm = = 75 = = 2 = = 0,60 10 = 2 = 1,20 10 Stránka 115 z 117

137 Posoudíme svar č. 2 větší napětí než ve svaru č. 1, = = 2,70 = 4,50 0,60, = ( 2 ) = = ( 75 2 ) = = 1,13 10,, = = 2, 2 = 14,0 0, ,075 = 1, = 17,42,,, = = 14,0 = 11,67 1,20 =,, +,, = 17, ,67 = 29,09 = = 2 = 29,09 = 20,57 2 í 1: + 3 ( +, ) 20, (20,57 + 4,50 ) 360 0,8 1,25 41, h í 2: 0,9 20,57 0, ,25 20,57 259,2 h Stránka 116 z 117

138 11 Přílohy Stránka 117 z 117

139 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V SOBĚŠOVICÍCH SPORTS BUILDING IN SOBĚŠOVICE PŘÍLOHY

140 PŘÍLOHA P1 - POSOUZENÍ KOTEV HILTI VE VNITŘNÍ STOJCE

141 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Komentář uživatele: Petr Fojtík Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Vstupní data Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M24 Efektivní kotvení hloubka: h ef,act = 400 mm (h ef,limit = - mm) Materiál: 8.8 Certifikát č.: Hilti technická data Vydaný I Platný: - - Posouzení: návrhová metoda Rozšířený ETAG BOND (EOTA TR 029) Distanční montáž: bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; e b = 30 mm; t = 26 mm Hilti malta: CB-G EG, epoxidová, f c,grout = 120,00 N/mm 2 Kotevní deska: l x x l y x t = 400 mm x 360 mm x 26 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána) Profil: Obdélníkový dutý profil; (V x Š x T) = 300 mm x 100 mm x 13 mm Základní materiál: bez trhlin beton, C16/20, f cc = 20,00 N/mm 2 ; h = 800 mm, Teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24 C Montáž: kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suchý Výztuž: žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10 mm) žádná podélná výztuž okraje Geometrie [mm] & Zatížení [kn, knm] Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

142 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Petr Fojtík 2 Zatěžovací stav/výsledné síly na kotvu Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Zatěžovací stav: Návrhové zatížení Reakce kotvy [kn] Tahová síla: (+ Tah, - Tlak) Kotva Tahová síla Smyková síla Smyková síla x Smyková síla y 1 115,615 0,000 0,000 0, ,615 0,000 0,000 0,000 max. tlakové přetvoření betonu: - [ ] max. tlakové napětí v betonu: - [N/mm 2 ] výsledná tahová síla v (x/y)=(0/0): 231,230 [kn] výsledná tlaková síla v (x/y)=(0/0): 0,000 [kn] y 2 Tah 1 x 3 Tahové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.2) Zatížení [kn] Únosnost [kn] Využití N [%] Stav Porušení oceli* 115, , OK Kombinované porušení vytažením - vytržením betonového kuželu** 231, , OK Porušení vytržením betonového kuželu** 231, , OK Porušení rozštěpením** 231, , OK * nejnepříznivější kotva ** skupina kotev (kotvy v tahu) 3.1 Porušení oceli N Rk,s [kn] M,s N Rd,s [kn] N Sd [kn] 282,000 1, , , Kombinované porušení vytažením - vytržením betonového kuželu A p,n [mm 2 ] A 0 p,n [mm 2 ] Rk,ucr,25 [N/mm 2 ] s cr,np [mm] c cr,np [mm] c min [mm] , c Rk,ucr [N/mm 2 ] k 0 g,np g,np 1,000 20,00 3,200 1,000 1,000 e c1,n [mm] ec1,np e c2,n [mm] ec2,np s,np re,np 0 1, ,000 1,000 1,000 N 0 Rk,p [kn] N Rk,p [kn] M,p N Rd,p [kn] N Sd [kn] 603, ,178 1, , , Porušení vytržením betonového kuželu A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] c cr,n [mm] s cr,n [mm] e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k 1 0 1, ,000 1,000 1,000 10,100 N 0 Rk,c [kn] M,c N Rd,c [kn] N Sd [kn] 361,349 1, , , Porušení rozštěpením A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] c cr,sp [mm] s cr,sp [mm] h,sp ,455 e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k 1 0 1, ,000 1,000 1,000 10,100 N 0 Rk,c [kn] M,sp N Rd,sp [kn] N Sd [kn] 361,349 1, , ,230 Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

143 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Petr Fojtík 4 Smykové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.3) Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Zatížení [kn] Únosnost [kn] Využití V [%] Stav Porušení oceli (bez distanční montáže)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení oceli (s distanční montáží)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení vylomením betonu* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení okraje betonu ve směru ** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici * nejnepříznivější kotva ** skupina kotev (rovnocenné kotvy) 5 Posuny (nejvíce zatížená kotva) Krátkodobé teplotní zatížení: N Sk = 85,641 [kn] N = 0,199 [mm] V Sk = 0,000 [kn] V = 0,000 [mm] Dlouhodobé teplotní zatížení: NV = 0,199 [mm] N Sk = 85,641 [kn] N = 0,369 [mm] V Sk = 0,000 [kn] V = 0,000 [mm] NV = 0,369 [mm] Poznámka: Posuny vlivem tahové síly jsou platné při poloviční hodnotě předepsaného utahovacího momentu pro bez trhlin beton! Smykové posuny jsou platné za předpokladu žádného tření mezi betonem a kotevní deskou! Mezery mezi kotvou a vrtaným kotevním otvorem a mezery mezi kotvou a otvorem v kotevní desce nejsou v tomto výpočtu zahrnuty! Přípustné posuny kotev závisí na připevňované konstrukci a musejí být definovány projektantem! 6 Upozornění Kotevní deska musí být dostatečně tuhá, aby se pod zatížením nedeformovala. Kontrolu přenosu zatížení do základního materiálu je požadováno provést v souladu s EOTA TR 029 část 7! Návrh je platný pouze v případě, když průměry otvorů pro kotvy v kotevní desce nejsou větší než je stanoveno v EOTA TR029, tabulka 4.1! Komentář ohledně větších otvorů je uveden v EOTA TR029, článek 1.1! Seznam příslušenství v tomto protokolu slouží pouze jako informace uživateli. V každém případě je třeba dodržovat návod k použití dodávaný s výrobkem, aby byla zajištěna správná instalace. Čištění vyvrtaného kotevního otvoru musí být provedeno dle návodu na použití (2x vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje (min. 6bar), 2x vykartáčovat a opět 2x vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje (min. 6bar)). Charakteristická pevnost lepící hmoty (soudržnost) závisí na krátkodobých a dlouhodobých teplotách. Prosím kontaktujte Hilti pro ověření dostupnosti dodávky kotevních šroubů HIT-V. Okrajová výztuž není požadovaná pro zabránění porušení rozštěpením. Upevnění je bezpečné! Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

144 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: 7 Montážní pokyny Petr Fojtík Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Kotevní deska, ocel: - Profil: Obdélníkový dutý profil; 300 x 100 x 13 mm Průměr otvoru v kotevní desce: d f = 26 mm Tloušťka kotevní desky (vstup): 26 mm Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána Čištění: Je požadováno kvalitní vyčištění kotevního otvoru Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8), M24 Utahovací moment: 0,200 knm Průměr otvoru v základním materiálu: 28 mm Hloubka kotevního otvoru v základním materiálu: 400 mm Minimální tloušťka základního materiálu: 456 mm 7.1 Požadované příslušenství Vrtání Čištění Osazení Vhodná pro vrtací kladivo Vrták správného průměru Stlačený vzduch s požadovaným příslušenstvím pro vyfoukání kotevního otvoru ode dna Odpovídající průměr drátkového kartáče y Výtlačovací přístroj včetně vodící kazety a směšovače Momentový klíč x Souřadnice kotev [mm] Kotva x y c -x c +x c -y c +y Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

145 PŘÍLOHA P2 - POSOUZENÍ KOTEV HILTI VE VNĚJŠÍ STOJCE

146 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Komentář uživatele: Petr Fojtík Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Vstupní data Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M20 Efektivní kotvení hloubka: h ef,act = 380 mm (h ef,limit = - mm) Materiál: 8.8 Certifikát č.: Hilti technická data Vydaný I Platný: - - Posouzení: návrhová metoda Rozšířený ETAG BOND (EOTA TR 029) Distanční montáž: bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; e b = 30 mm; t = 26 mm Hilti malta: CB-G EG, epoxidová, f c,grout = 120,00 N/mm 2 Kotevní deska: l x x l y x t = 350 mm x 340 mm x 26 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána) Profil: Obdélníkový dutý profil; (V x Š x T) = 250 mm x 100 mm x 8 mm Základní materiál: bez trhlin beton, C16/20, f cc = 20,00 N/mm 2 ; h = 800 mm, Teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24 C Montáž: kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suchý Výztuž: žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10 mm) žádná podélná výztuž okraje Geometrie [mm] & Zatížení [kn, knm] Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

147 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Petr Fojtík 2 Zatěžovací stav/výsledné síly na kotvu Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Zatěžovací stav: Návrhové zatížení Reakce kotvy [kn] Tahová síla: (+ Tah, - Tlak) Kotva Tahová síla Smyková síla Smyková síla x Smyková síla y 1 106,520 0,000 0,000 0, ,520 0,000 0,000 0,000 max. tlakové přetvoření betonu: - [ ] max. tlakové napětí v betonu: - [N/mm 2 ] výsledná tahová síla v (x/y)=(0/0): 213,040 [kn] výsledná tlaková síla v (x/y)=(0/0): 0,000 [kn] y 2 Tah 1 x 3 Tahové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.2) Zatížení [kn] Únosnost [kn] Využití N [%] Stav Porušení oceli* 106, , OK Kombinované porušení vytažením - vytržením betonového kuželu** 213, , OK Porušení vytržením betonového kuželu** 213, , OK Porušení rozštěpením** 213, , OK * nejnepříznivější kotva ** skupina kotev (kotvy v tahu) 3.1 Porušení oceli N Rk,s [kn] M,s N Rd,s [kn] N Sd [kn] 196,000 1, , , Kombinované porušení vytažením - vytržením betonového kuželu A p,n [mm 2 ] A 0 p,n [mm 2 ] Rk,ucr,25 [N/mm 2 ] s cr,np [mm] c cr,np [mm] c min [mm] , c Rk,ucr [N/mm 2 ] k 0 g,np g,np 1,000 20,00 3,200 1,000 1,000 e c1,n [mm] ec1,np e c2,n [mm] ec2,np s,np re,np 0 1, ,000 1,000 1,000 N 0 Rk,p [kn] N Rk,p [kn] M,p N Rd,p [kn] N Sd [kn] 477, ,354 1, , , Porušení vytržením betonového kuželu A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] c cr,n [mm] s cr,n [mm] e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k 1 0 1, ,000 1,000 1,000 10,100 N 0 Rk,c [kn] M,c N Rd,c [kn] N Sd [kn] 334,589 1, , , Porušení rozštěpením A c,n [mm 2 ] A 0 c,n [mm 2 ] c cr,sp [mm] s cr,sp [mm] h,sp ,476 e c1,n [mm] ec1,n e c2,n [mm] ec2,n s,n re,n k 1 0 1, ,000 1,000 1,000 10,100 N 0 Rk,c [kn] M,sp N Rd,sp [kn] N Sd [kn] 334,589 1, , ,040 Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

148 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Petr Fojtík 4 Smykové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.3) Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Zatížení [kn] Únosnost [kn] Využití V [%] Stav Porušení oceli (bez distanční montáže)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení oceli (s distanční montáží)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení vylomením betonu* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Porušení okraje betonu ve směru ** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici * nejnepříznivější kotva ** skupina kotev (rovnocenné kotvy) 5 Posuny (nejvíce zatížená kotva) Krátkodobé teplotní zatížení: N Sk = 78,904 [kn] N = 0,198 [mm] V Sk = 0,000 [kn] V = 0,000 [mm] Dlouhodobé teplotní zatížení: NV = 0,198 [mm] N Sk = 78,904 [kn] N = 0,330 [mm] V Sk = 0,000 [kn] V = 0,000 [mm] NV = 0,330 [mm] Poznámka: Posuny vlivem tahové síly jsou platné při poloviční hodnotě předepsaného utahovacího momentu pro bez trhlin beton! Smykové posuny jsou platné za předpokladu žádného tření mezi betonem a kotevní deskou! Mezery mezi kotvou a vrtaným kotevním otvorem a mezery mezi kotvou a otvorem v kotevní desce nejsou v tomto výpočtu zahrnuty! Přípustné posuny kotev závisí na připevňované konstrukci a musejí být definovány projektantem! 6 Upozornění Kotevní deska musí být dostatečně tuhá, aby se pod zatížením nedeformovala. Kontrolu přenosu zatížení do základního materiálu je požadováno provést v souladu s EOTA TR 029 část 7! Návrh je platný pouze v případě, když průměry otvorů pro kotvy v kotevní desce nejsou větší než je stanoveno v EOTA TR029, tabulka 4.1! Komentář ohledně větších otvorů je uveden v EOTA TR029, článek 1.1! Seznam příslušenství v tomto protokolu slouží pouze jako informace uživateli. V každém případě je třeba dodržovat návod k použití dodávaný s výrobkem, aby byla zajištěna správná instalace. Čištění vyvrtaného kotevního otvoru musí být provedeno dle návodu na použití (2x vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje (min. 6bar), 2x vykartáčovat a opět 2x vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje (min. 6bar)). Charakteristická pevnost lepící hmoty (soudržnost) závisí na krátkodobých a dlouhodobých teplotách. Prosím kontaktujte Hilti pro ověření dostupnosti dodávky kotevních šroubů HIT-V. Okrajová výztuž není požadovaná pro zabránění porušení rozštěpením. Upevnění je bezpečné! Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

149 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: 7 Montážní pokyny Petr Fojtík Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Kotevní deska, ocel: - Profil: Obdélníkový dutý profil; 250 x 100 x 8 mm Průměr otvoru v kotevní desce: d f = 22 mm Tloušťka kotevní desky (vstup): 26 mm Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána Čištění: Je požadováno kvalitní vyčištění kotevního otvoru Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8), M20 Utahovací moment: 0,150 knm Průměr otvoru v základním materiálu: 22 mm Hloubka kotevního otvoru v základním materiálu: 380 mm Minimální tloušťka základního materiálu: 424 mm 7.1 Požadované příslušenství Vrtání Čištění Osazení Vhodná pro vrtací kladivo Vrták správného průměru Stlačený vzduch s požadovaným příslušenstvím pro vyfoukání kotevního otvoru ode dna Odpovídající průměr drátkového kartáče y Výtlačovací přístroj včetně vodící kazety a směšovače Momentový klíč x Souřadnice kotev [mm] Kotva x y c -x c +x c -y c +y Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

150 PŘÍLOHA P3 - POSOUZENÍ KOTEV HILTI VE ŠTÍTOVÉM SLOUPU

151 Profis Anchor Společnost: Projektant: Adresa: Telefon I fax: Komentář uživatele: Petr Fojtík Strana: Projekt: Dílčí projekt / pozice č.: Datum: Vstupní data Typ a velikost kotvy: HIT-HY 200-A + HIT-V (5.8) M20 Efektivní kotvení hloubka: h ef,act = 100 mm (h ef,limit = - mm) Materiál: 5.8 Certifikát č.: Hilti technická data Vydaný I Platný: - - Posouzení: návrhová metoda Rozšířený ETAG BOND (EOTA TR 029) Distanční montáž: bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; e b = 30 mm; t = 6 mm Hilti malta: CB-G EG, epoxidová, f c,grout = 120,00 N/mm 2 Kotevní deska: l x x l y x t = 330 mm x 250 mm x 6 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána) Profil: IPE profil; (V x Š x T x T) = 270 mm x 135 mm x 7 mm x 10 mm Základní materiál: bez trhlin beton, C16/20, f cc = 20,00 N/mm 2 ; h = 800 mm, Teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24 C Montáž: kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suchý Výztuž: žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10 mm) žádná podélná výztuž okraje Geometrie [mm] & Zatížení [kn, knm] Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků. PROFIS Anchor ( c ) Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HANGÁR HANGAR BAKALÁŘSKÁ

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PRŮMYSLOVÁ BUDOVA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ OBJEKT. MULTIPURPOSE SPORT

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO SPORTOVNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU S NOSNOU OK REHABILITATION AND EXTENSION OF THE STEEL BUILDING

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU S NOSNOU OK REHABILITATION AND EXTENSION OF THE STEEL BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE TRIBUNY

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MUZEA

NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MUZEA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁDRAŽNÍ HALA VE VSETÍNĚ STATION BUILDING IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁDRAŽNÍ HALA VE VSETÍNĚ STATION BUILDING IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁDRAŽNÍ HALA VE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSIT OF TECHNOLOG FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT V

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ČÁST A ÚVODNÍ DOKUMENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

MUZEJNÍ EXPOZICE VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ MUSEUM PAVILION IN FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MUZEJNÍ EXPOZICE VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ MUSEUM PAVILION IN FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MUZEJNÍ EXPOZICE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Květen 2017 Jan Jůza ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A ALTERNATIVNÍ

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELETRŽNÍ PAVILON FAIR PAVILION FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELETRŽNÍ PAVILON FAIR PAVILION FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VELETRŽNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZÁMEČNICKÁ DÍLNA LOCKSMITHERY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU ROOF STRUCTURE OF A SWIMMING POOL

ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU ROOF STRUCTURE OF A SWIMMING POOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více