Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011"

Transkript

1

2 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

3 Obsah: Úvod Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Neúspěšnost absolventů s výučním listem Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Shrnutí...12 Pouţité podklady...13 Přílohy...14 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

4 Úvod Cílem předloţené studie je poskytnout pedagogům základních škol, především výchovným poradcům a učitelům volby povolání, a jejich prostřednictvím i ţákům ZŠ ve stručné podobě informace o úspěšnosti, resp. neúspěšnosti, absolventů středních škol v Plzeňském kraji při hledání uplatnění na trhu práce. Ţáci ZŠ stojící před volbou své další studijní dráhy tak získávají další cenný zdroj informací pro své rozhodování, který je můţe směřovat aţ k profesnímu uplatnění. Obsahem této stručné analýzy je shrnutí vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v posledních letech a zhodnocení jejich uplatnění, jak se projevuje na trhu práce podle počtu nezaměstnaných absolventů evidovaných úřadem práce. Zvolený ukazatel, tzv. neúspěšnost absolventů, vychází ze způsobu sledování absolventů tímto úřadem. Neúspěšnost absolventů je počet evidovaných dostupných nezaměstnaných absolventů (tj. do 2 let od absolvování střední školy) na 100 ţáků (tj. v %), kteří absolvovali střední školu v posledních 2 letech. Pro výpočet neúspěšnosti absolventů podle různých hledisek je tedy nutné propojit data úřadu práce o evidovaných absolventech hledajících práci publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na portálu Zaměstnanost a údaje Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje o počtech absolventů SŠ v kraji. MPSV publikuje tato data v podrobném členění podle škol a oborů dvakrát ročně (v dubnu a v září). Zářijové hodnoty jsou ještě ovlivněny intenzitou hledání práce ze strany absolventů po ukončení studia, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty za celé publikované období, tj. od roku Uplatnění absolventů SŠ je hodnoceno výhradně podle sídla školy a nikoliv podle bydliště absolventů. Obsahem první kapitoly je zhodnocení vývoje počtu absolventů středních škol v Plzeňském kraji v letech , coţ je období potřebné pro hodnocení neúspěšnosti absolventů v období Sledován je především vývoj počtu absolventů podle stupňů dosaţeného středního vzdělání, a dále podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání. Druhá kapitola se podrobně věnuje vývoji dubnové neúspěšnosti absolventů SŠ v kraji v letech Podobně jako předchozí kapitola se nejprve zabývá neúspěšností absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání. Následuje podrobnější analýza podle skupin oborů a také pro obory s větším počtem absolventů. Tato část je zpracována pouze pro dvě nejpočetnější skupiny podle stupně vzdělání pro absolventy s výučním listem a pro absolventy středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (dále jen s maturitou). Z důvodu snazší orientace jsou nejdůleţitější tabulky a grafy v těchto dvou kapitolách uvedeny přímo v textu. Třetí kapitola obsahuje stručné shrnutí získaných poznatků. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

5 1 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji v této kapitole je sledován podle stupně dosaţeného středoškolského vzdělání a dále také podle skupin oborů. Tato kritéria jsou rozhodující pro hodnocení moţností uplatnění absolventů SŠ i z hlediska perspektiv a potřeb trhu práce. Nelze však pominout fakt, ţe většina absolventů středoškolských oborů s maturitou se zřejmě pokouší o další studium, jak naznačují počty přijímaných na VŠ z Plzeňského kraje v posledních letech. Jejich počet jiţ v roce 2009 přesáhl počet absolventů s maturitou na všech SŠ v Plzeňském kraji. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, ţe střední školství v Plzeňském kraji má výrazně regionální charakter, tj. naprostá většina zájemců o střední vzdělání bydlící v Plzeňském kraji studuje na SŠ v Plzeňském kraji a také dojíţďka do SŠ v kraji z jiných krajů není příliš významná. Těsnější vazbu mezi ukončením studia a trhem práce tak lze předpokládat jen u absolventů oborů s výučním listem, také ti však poměrně často vyuţívali moţnosti nástavbového studia a získání maturitního vysvědčení. Podíl absolventů nástaveb na absolventech s výučním listem příslušného ročníku (posun o 2 roky) se na SŠ v Plzeňském kraji v posledních letech pohybuje kolem 40 %. Počet vyučených, kteří zahajují studium nástaveb, je však mnohem vyšší. V letech 2009 a 2010 přesahoval 80 %! Ve sledovaném období byl nejvyšší počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2007 (celkem 6,8 tisíc, bez nástaveb 6,0 tisíc). Do roku 2009 se tyto počty výrazně sníţily (6,2 tisíc a 5,4 tisíc). V roce 2010 se sice celkové počty absolventů SŠ v kraji mírně zvýšily (přibliţně o 60), jedná se však jen o přechodný jev. Jak se na tomto vývoji podílely jednotlivé stupně dosaţeného vzdělání, dokládá graf 1. Rozhodující byl vývoj dvou stupňů vzdělání s nejvyšším podílem absolventů (odborné s maturitou a s výučním listem). Tyto stupně jsou rozhodující pro trh práce i pro vývoj zájmu o VŠ. V roce 2004 byl ještě počet absolventů obou těchto skupin téměř shodný (cca 2070). Zatímco se však počet absolventů odborných oborů s maturitou postupně stabilizoval nad 2,3 tisíci, počet absolventů s výučním listem zaznamenal za 2 roky pokles o 500 a v letech jich bylo jen kolem Počty absolventů gymnázií (všeobecné s maturitou) se ve sledovaném období v Plzeňském kraji pohybovaly v poměrně úzkém rozmezí kolem Počty absolventů nástaveb v posledních letech klesaly v souvislosti se sniţováním počtu absolventů s výučním listem. Pozitivní je zvyšování počtu absolventů oborů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy, neboť tento typ oborů by měl vytvářet předpoklady pro lepší uplatnění absolventů v praxi. Počty absolventů niţšího středního odborného vzdělání, coţ jsou obory, po jejichţ absolvování lze jen obtíţně pokračovat v nástavbovém studiu, vykazují v Plzeňském kraji klesající trend. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

6 Vývoj počtu absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů v rámci jednotlivých stupňů středoškolského vzdělání dokládá tabulka 1. Tabulka 1: Počet absolventů podle skupiny oborů a stupně dosaženého vzdělání Stupeň Počet absolventů změna vzdělání Skupina oborů ) ) (%) 3) praktická škola Obecně odborná příprava ,5 niţší odborné s výučním listem s maturitou a vyšším podílem odborné přípravy s maturitou odborné Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Stavebnictví ,4 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Obchod a sluţby ,9 Elektrotechnika a ICT ,2 Textilní a koţedělná výroba ,9 Strojírenství a hutnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Strojírenství a hutnictví ,8 Obchod a sluţby ,7 Stavebnictví ,2 Elektrotechnika a ICT ,3 Zemědělství a ochrana přírody ,2 Textilní a koţedělná výroba ,7 Doprava a interdisciplinární obory ,0 Ekonomika a podnikání ,0 Elektrotechnika a ICT ,7 Obchod a sluţby ,0 Strojírenství a hutnictví ,7 Doprava a interdisciplinární obory Umění Ekonomika a podnikání ,7 Elektrotechnika a ICT ,2 Obecně odborná příprava ,0 Veřejné sluţby ,0 Zdravotnictví ,6 Doprava a interdisciplinární obory ,8 Zemědělství a ochrana přírody ,9 Strojírenství a hutnictví ,6 Stavebnictví ,0 Potravinářství, gastronomie, turismus ,3 Umění ,5 Textilní a koţedělná výroba ,1 gymnázium Obecné vzdělávání ,8 konzervatoř Umění ,4 nástavby Ekonomika a podnikání ,6 Elektrotechnika a ICT ,1 Strojírenství a hutnictví ,2 Potravinářství, gastronomie, turismus ,1 Obchod a sluţby ,9 Doprava a interdisciplinární obory ,5 Veřejné sluţby ,8 Stavebnictví ,2 Zemědělství a ochrana přírody ,8 Textilní a koţedělná výroba ,0 Celkem ,9 1) Součet počtu absolventů v letech Součet počtu absolventů v letech ) Změna počtu absolventů mezi obdobími a v % Zdroj dat: data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

7 Tabulka 1 obsahuje kromě absolutních počtů absolventů v letech také dvouleté souhrny z počátku a z konce sledovaného období, neboť absolventi pro účely evidence uchazečů o práci, kterou vede úřad práce, se sledují vţdy za poslední dva uplynulé roky. Na tomto dvouletém období lze také lépe vyhodnotit změny v počtech absolventů dané skupiny, a proto je v posledním sloupci tabulky uvedena také změna počtu absolventů mezi počátečními a koncovými dvěma lety sledovaného období. V tabulce 1 jsou skupiny oborů v rámci jednotlivých stupňů vzdělání řazeny sestupně podle počtu absolventů v roce Tabulka také potvrzuje sestupný trend počtu absolventů niţšího odborného vzdělání a oborů a výučním listem. U obou stupňů došlo k největšímu poklesu počtu absolventů u skupiny Textilní a koţedělná výroba. U všech početnějších oborů s výučním listem (nad 200 absolventů v letech ) došlo mezi obdobími a k podobnému relativnímu poklesu počtu absolventů (od -15,8 % do -27,7 %). K velkému poklesu došlo u skupiny Textilní a koţedělná výroba (o -79,7 %). Skupina Ekonomika a podnikání nemá v posledních letech jiţ ţádné absolventy, neboť tyto obory byly ukončeny. Ve stupni vzdělání s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy počty absolventů SŠ v Plzeňském kraji vesměs rostly. Ve dvou skupinách (Doprava a interdisciplinární obory a Umění) během sledovaného období dokonce vstoupili na trh práce absolventi nových oborů (Autotronik, Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva). Ani pokles ve skupině Elektrotechnika a ICT nebyl velký (o -10,7 %). V případě odborného vzdělání s maturitou se podstatně zvýšil podíl absolventů lyceí (mezi obdobím a obdobím téměř čtyřikrát). Další početné skupiny oborů (nad 400 absolventů - Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika a ICT, Veřejné sluţby) spíše stagnovaly, kdyţ mezi stejnými obdobími dosáhly změny od -3,7 do +2,0 %). Největší nárůst u odborného vzdělání s maturitou zaznamenaly skupiny Umění (o 224,5 %) a Potravinářství, gastronomie a turismus (o 86,3 %), největší pokles skupina Textilní a koţedělná výroba (o -62,1 %). Všechny tyto skupiny mají menší počty absolventů. Změny počtu absolventů mezi obdobími a se u zbývajících skupin pohybují do 15 %. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

8 2 Neúspěšnost absolventů středních škol v Plzeňském kraji Neúspěšnost absolventů byla stanovena jako počet nezaměstnaných absolventů škol (evidovaných úřady práce) na 100 absolventů za poslední 2 roky. Potřebné údaje publikuje MPSV kaţdý rok v září a v dubnu. Zářijové hodnoty jsou ještě silně ovlivněny obdobím, kdy čerství absolventi hledají pracovní uplatnění, proto byly pouţity pouze dubnové hodnoty. 2.1 Neúspěšnost absolventů podle stupně vzdělání Vývoj neúspěšnosti absolventů podle stupně dosaţeného vzdělání v letech 2006 aţ 2011 shrnuje tabulka 2. Buňky jsou v tabulce barevně označeny podle hodnot neúspěšnosti absolventů (0-5 % zelená, 5-10 % bílá, % růţová a nad 20 % červená). Díky tomu je patrné, ţe v době ekonomického růstu do roku 2008 měla neúspěšnost absolventů klesající trend u všech skupin absolventů podle stupně vzdělání. V době krize došlo u všech skupin ke zhoršení, a to různý tempem. V dubnu 2011 je u některých skupin absolventů moţno sledovat zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Tabulka 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle stupně dosaženého vzdělání Stupeň vzdělání Neúspěšnost absolventů 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr praktická škola 19,2 12,0 12,5 11,1 11,8 6,3 12,7 niţší střední odborné 11,3 9,6 8,1 21,7 24,5 18,5 14,7 s výučním listem 5,7 4,1 3,1 6,9 9,9 8,6 6,2 s maturitou a vyšším podílem praktické přípravy 4,0 4,9 3,9 6,3 7,8 8,2 6,1 s maturitou odborné 6,0 4,2 3,1 5,5 5,4 6,0 5,0 s maturitou všeobecné (gymnázia) 3,0 1,7 1,5 1,8 2,6 1,9 2,1 konzervatoř 3,1 3,7 0,0 2,0 2,4 5,9 2,5 nástavby 4,2 3,6 3,1 4,5 6,6 6,0 4,6 CELKEM 5,4 4,0 3,1 5,7 6,9 6,4 5,2 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Málo početné skupiny absolventů (praktická škola a konzervatoř - viz graf 1) nebudou dále komentovány, neboť jejich výsledky mohou být silně ovlivněny statistickou chybou. Z početnějších skupin absolventů podle stupně vzdělání jsou na tom tradičně nejlépe absolventi gymnázií. Jejich neúspěšnost se pohybuje jen kolem 2 %, neboť většina z nich pokračuje v dalším studiu. O něco hůře jsou na tom absolventi odborného vzdělávání s maturitou. Jejich neúspěšnost kolísá kolem 5 %. Maximum na počátku a na konci sledovaného období (6 %) je přibliţně dvakrát větší neţ minimální neúspěšnost této skupiny v roce 2008 (3,1 %) v době vrcholícího ekonomického růstu a akutního nedostatku pracovních sil. Podobné je to i u nástaveb. Průměrná neúspěšnost absolventů oborů s maturitou a zároveň s vyšším podílem praktické přípravy a oborů s výučním listem byla velmi podobná (přibliţně 6 %). Rozdíl mezi minimem a maximem neúspěšnosti (3,9 aţ 8,2 %) byl však u absolventů s maturitou a s vyšším podílem praktické přípravy menší neţ u absolventů s výučním listem (3,1 aţ 9,9 %). Důvodem můţe být větší snaha absolventů s maturitou dále studovat. Ta se mohla projevit ve větší míře v době ekonomické krize a rostoucího počtu přijímaných na vysoké školy. Větší dopad krize na skupiny absolventů hledající uplatnění na trhu práce ihned po skončení studia potvrzuje také vývoj neúspěšnosti absolventů niţšího středního odborného vzdělání. Neúspěšnost této skupiny byla ve sledovaném období nejvyšší (14,7 %). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

9 2.2 Neúspěšnost absolventů podle oborů a jejich skupin Dále se budeme věnovat uplatnění absolventů středních škol v Plzeňském kraji na trhu práce podle oborů a jejich skupin. Podrobnější členění umoţňuje komentovat jen nejpočetnější skupiny absolventů podle stupně středního vzdělání, přičemţ výsledky absolventů gymnázií nebyly zařazeny, neboť se jedná pouze o jednu skupinu oborů, jejíţ výsledky jsou patrné z předchozí kapitoly. Podrobněji se tedy budeme zabývat pouze neúspěšností absolventů středních škol v kraji s výučním listem a absolventů odborného vzdělávání s maturitou. Zmíníme se také o oborech s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). U oborů s menším a také často proměnlivým počtem absolventů dochází zpravidla k velkému kolísání hodnot dubnové neúspěšnosti absolventů Neúspěšnost absolventů s výučním listem Vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ s výučním listem v Plzeňském kraji v letech shrnuje graf 2. Z něj je patrné, ţe téměř u všech skupin oborů tohoto stupně vzdělání se v roce 2011 výrazně zlepšilo uplatnění absolventů. Výjimkou jsou stavební a potravinářské obory. Ve stavebnictví a zřejmě i v potravinářství se dosud neprojevilo ekonomické oţivení, které je jiţ patrné v ostatních oborech. Optimistický vývoj v uplatnění absolventů skupiny oborů Textilní a koţedělná výroba není moţné přeceňovat, neboť se jedná jen o malý počet absolventů (v posledních dvou letech 11 a 14). Podobné je to také u skupiny Doprava a interdisciplinární obory, jak co se týká počtu absolventů, tak změny neúspěšnosti v posledních 4 letech. Ostatní skupiny oborů měly v roce 2010 na SŠ v Plzeňském kraji více neţ 100 absolventů. Nejmenší neúspěšnost měly i v době vrcholící ekonomické krize ( ) elektrotechnické a strojírenské obory s výučním listem. Z početnějších skupin oborů se v roce 2011 ještě ţádná nevrátila na hodnoty neúspěšnosti absolventů z roku Graf 2: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů s výučním listem Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje I na úrovni oborů s výučním listem se nejlépe na trhu práce uplatňují technické obory. Dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků absolventi oboru Elektrikář, a to i v posledních letech. Za tímto oborem následují obory Obráběč kovů a Instalatér. Také absolventi nově Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

10 zavedeného oboru Karosář jsou na tom dobře z hlediska svého uplatnění (neúspěšnost 4,8 % - viz tabulka 3 na konci kapitoly). Na pátém místě jsou z početnějších oborů (nad 20 absolventů v roce 2010) podle neúspěšnosti absolventi oboru Prodavač (2,8 aţ 7,3 % v letech ). Počet absolventů tohoto oboru na SŠ v Plzeňském kraji od roku 2006 trvale a prudce klesal (ze 161 na 57), ale jejich uplatnění na trhu práce je velmi dobré. Velmi solidní uplatnění mají jak z dlouhodobého hlediska (neúspěšnost do 6,1 %), tak podle výsledků v dubnu 2011 (do 7,1 %) také absolventi dalších technických oborů SŠ v Plzeňském kraji: - Opravář zemědělských strojů, - Elektromechanik pro zařízení a přístroje, - Strojní mechanik, - Elektrikář - silnoproud, - Mechanik opravář motorových vozidel. Teprve za těmito obory následují z hlediska uplatnění na trhu práce obory z oblasti sluţeb (Aranţér, Kadeřník, Provoz sluţeb) a gastronomie (Kuchař číšník, Cukrář) Neúspěšnost absolventů středního odborného vzdělání s maturitou Vývoj neúspěšnosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitou všech SŠ v Plzeňském kraji v období rozdělených podle skupin oborů dokládá graf 3. V tomto stupni vzdělání není vývoj tak zřetelný jako v případě absolventů s výučním listem. V případě technických oborů v první části grafu je zřejmé, ţe u 3 ze 4 skupin ještě v roce 2011 neúspěšnost rostla. Situace se zlepšila jen u strojírenských oborů, přesto jsou na tom hůře neţ elektrotechnické a stavební obory, které ekonomická krize významně nezasáhla. Druhá část grafu obsahuje převáţně přírodovědné skupiny oborů a lycea bez rozlišení jejich zaměření, tj. technická, ekonomická, zdravotnická i přírodovědná. Neúspěšnost absolventů lyceí a zdravotnických oborů byla po celé sledované období velmi nízká. V případě lyceí se předpokládá, ţe absolventi pokračují ve studiu, a jejich odchod ze školy se tedy bezprostředně neprojeví na trhu práce podobně jako u gymnázií. Také u většiny absolventů zdravotnických oborů vyţaduje legislativa další studium, aby mohli vykonávat svoji profesi (zdravotnický asistent zdravotní sestra). Navíc je o absolventy zdravotnických oborů zájem doma i v zahraničí. Absolventi zbývajících dvou skupin oborů s maturitou ve druhé části grafu jiţ tak snadno uplatnění nenachází. V případě skupiny Textilní a koţedělná výroba je velké kolísání neúspěšnosti absolventů ovlivněno velmi malým počtem absolventů (16 v roce 2010). Přesto je 16% neúspěšnost (nezobrazeno - mimo graf) v dubnu 2011 nutné povaţovat za velmi nepříznivý stav, který souvisí s rozpadem tohoto průmyslového odvětví v regionu. Neúspěšnost absolventů zemědělských oborů (vč. ochrany ŢP) kolísala v letech mezi 5 a 9 % bez zřetelnějšího vlivu globálního ekonomického vývoje. V poslední části grafu je nejzřetelnějším jevem trvalý růst neúspěšnosti absolventů uměleckých oborů, coţ pravděpodobně souvisí především s růstem jejich počtu v posledních 5 letech. Regionální trh práce zřejmě ještě není připraven absorbovat takový počet absolventů. Situaci absolventů těchto oborů můţe navíc zhoršovat ekonomický vývoj, který se v tomto zbytném oboru můţe projevovat s jistou setrvačností. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

11 Graf 3: Neúspěšnost absolventů SŠ v Plzeňském kraji podle skupin oborů - odborné vzdělání s maturitou Ve skupině oborů Potravinářství, gastronomie, turismus dosáhli absolventi nejlepšího uplatnění za celé sledované období jiţ v dubnu Pak se situace zhoršila a v roce 2009 se neúspěšnost absolventů této skupiny přiblíţila 10 %. V letech 2010 a 2011 je patrné zlepšení uplatnitelnosti absolventů této skupiny oborů. U skupin oborů Ekonomika a podnikání a Veřejné sluţby neúspěšnost absolventů kolísala, ale i zde je patrné minimum v dubnu U obou skupin došlo ještě v dubnu 2011 ke zhoršení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce proti předchozímu roku. Na úrovni oborů středního odborného vzdělávání s maturitou byly také posuzovány pouze obory s větším počtem absolventů v roce 2010 (nad 20). Velmi dobré uplatnění, tj. dubnovou neúspěšnost zpravidla do 5 % ve sledovaném období , dosahují absolventi některých lyceí, technických oborů a zdravotnických oborů na SŠ v Plzeňském kraji. Konkrétně se jedná o absolventy: - Technických lyceí, - Pedagogického lycea, - Zdravotnického lycea. Z technických oborů to jsou: - Informační technologie, - Strojírenství, - Elektrotechnika, - Stavebnictví. Ze zdravotnických oborů sem patří: - Zdravotnický asistent, - Laboratorní asistent. Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Do stejné skupiny oborů s velmi dobře uplatnitelnými absolventy je moţné zařadit také obor Obchodní akademie, který má v Plzeňském kraji tradičně největší počet absolventů z oborů středního odborného vzdělávání s maturitou (kolem 350). Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

12 odborné s maturitou s výučním listem SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji V posledních letech se zlepšilo také uplatnění absolventů oboru Ekologie a ţivotní prostředí. V letech 2010 a 2011 se neúspěšnost jejich absolventů dostala pod 5 % (viz tabulka 3). O něco horšího uplatnění (neúspěšnost 5 aţ 7 % v dubnu 2011) dosahují absolventi SŠ v Plzeňském kraji v těchto oborech s více neţ 20 absolventy v roce 2010: - Veřejnosprávní činnost, - Hotelnictví, - Agropodnikání, - Sociální činnost, - Provoz a ekonomika dopravy, - Ekonomické lyceum. Také v případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou měl na hodnotu neúspěšnosti kromě uplatnění na trhu práce stále větší vliv zájem o další studium a úspěšnost při přijímacích řízeních na vysoké školy. Růst počtů přijímaných na VŠ v ČR v posledních letech značně zvyšoval šance těchto absolventů na přijetí k dalšímu studiu a umoţňoval jim oddálit vstup na pracovní trh. Tabulka 3: Neúspěšnost absolventů vybraných studijních oborů podle stupně vzdělání Stupeň Kód oboru Název oboru Neúspěšnost absolventů (%) 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 průměr H/01 Elektrikář 3,6 2,3 2,0 1,6 1,3 0,0 2, H/01 Obráběč kovů 1,1 3,7 0,8 8,4 6,3 1,7 3, H/01 Instalatér 6,0 2,5 2,4 3,3 5,6 4,1 3, H/02 Karosář ,8 4, H/01 Prodavač 4,0 3,6 4,6 2,8 7,3 5,0 4, H/01 Opravář zemědělských strojů 4,3 2,5 1,1 6,8 10,6 5,3 5, H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0,0 0,0 0,0 6,9 8,0 5,7 5, H/01 Strojní mechanik 4,5 4,5 3,2 8,4 10,9 6,3 6, H/02 Elektrikář -silnoproud 1,2 4,4 1,2 7,8 12,8 6,4 5, H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 5,3 3,2 3,0 7,2 7,8 7,1 5, H/01 Aranţér 6,4 0,0 3,8 8,9 7,9 7,8 6, H/01 Kadeřník 5,9 5,0 3,4 8,8 11,4 9,0 7, H/003 Provoz sluţeb 10,8 5,7 3,1 5,3 16,5 9,4 8, H/01 Kuchař - číšník 7,9 5,0 3,7 7,4 11,4 11,0 7, H/01 Cukrář 1,7 3,3 1,6 8,3 10,9 12,1 6, M/01 Technické lyceum 2,9 0,7 2,6 2,6 3,3 1,6 2, M/003 Pedagogické lyceum - - 0,8 0,0 0,0 1,7 0, M/01 Informační technologie 2,9 4,8 0,6 4,0 2,2 2,4 2, M/005 Zdravotnické lyceum ,4 2,6 2, M/01 Strojírenství 2,6 2,2 3,7 4,7 6,4 2,9 3, M/01 Zdravotnický asistent 2,6 1,5 0,5 1,4 3,3 3,7 2, M/005 Laboratorní asistent ,8 3, M/01 Elektrotechnika 3,8 2,5 2,8 3,1 3,0 4,3 3, M/01 Ekologie a ţivotní prostředí 20,0 13,3 6,3 9,3 4,4 4,3 8, M/01 Stavebnictví 7,8 3,5 2,0 3,8 4,5 4,7 4, M/02 Obchodní akademie 5,8 3,8 2,6 4,5 4,1 5,0 4, M/01 Veřejnosprávní činnost 6,0 6,5 2,3 9,9 6,0 5,8 6, M/01 Hotelnictví 9,9 4,7 6,3 8,6 8,5 5,8 7, M/01 Agropodnikání 7,3 5,5 3,5 8,9 7,1 6,1 6, M/01 Sociální činnost 3,9 1,7 3,3 7,3 4,0 6,4 4, M/01 Provoz a ekonomika dopravy 9,2 4,2 4,2 8,2 10,5 6,5 7, M/02 Ekonomické lyceum ,0 6,9 4,7 Zdroj dat: portál Zaměstnanost, data OŠMS KÚ Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

13 3 Shrnutí - V letech došlo na SŠ v Plzeňském kraji k poklesu počtu absolventů přibliţně o Ve stejném období se stabilizovaly počty absolventů odborného vzdělání s maturitou (na 2,3 tisících) a klesl počet absolventů s výučním listem (na 1,5 tisíce). Změny ostatních, méně početných skupin podle stupně středoškolského vzdělání, nebyly tak významné. - Ve stupni odborného vzdělání s maturitou zůstávají z hlediska počtu absolventů největší ekonomické obory (cca 600), u oborů s výučním listem je největší skupina oborů Potravinářství, gastronomie, turismus (cca 400). - Největší pokles počtu absolventů v období zaznamenala u všech stupňů středoškolského vzdělání v Plzeňském kraji skupina Textilní a koţedělná výroba, coţ souvisí s rozpadem ekonomické základny tohoto odvětví v regionu. - Také v Plzeňském kraji platí, ţe vyšší stupeň vzdělání sniţuje riziko, ţe se absolventi středních škol zařadí mezi nezaměstnané. Na tuto skutečnost má vliv také rostoucí zájem absolventů dále studovat. - Na vývoj neúspěšnosti absolventů SŠ v Plzeňském kraji v letech měla velký vliv ekonomická krize, coţ se projevilo podstatným zvýšením dubnových hodnot neúspěšnosti absolventů v roce Krize ovlivnila i roky následující, ale v roce 2011 se jiţ u většiny skupin absolventů projevilo zlepšení. - Ke zlepšení došlo především u skupin oborů s výučním listem. Z početnějších oborů se nejsnáze uplatní absolventi elektrotechnických a strojírenských oborů nebo např. instalatéři a opraváři zemědělských strojů. - V případě absolventů středního odborného vzdělání s maturitou ze SŠ v Plzeňském kraji není situace tak jednoznačná, neboť u některých skupin oborů stále pokračuje růst neúspěšnosti absolventů (např. umělecké obory). - Kromě technických skupin oborů s maturitou (elektrotechnika, stavebnictví, strojírenství) nemají problémy na trhu práce ani absolventi zdravotnických oborů a lyceí. - Velmi malou neúspěšnost mají také absolventi oboru Obchodní akademie, která je co do počtu absolventů v Plzeňském kraji tradičně největší z oborů odborného vzdělávání s maturitou. Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

14 Použité podklady Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Portál Zaměstnanost Statistiky Absolventi škol a mladiství Pololetní statistiky absolventů. [online]. Dostupné z: Databáze středních škol v Plzeňském kraji Odbor školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

15 Přílohy Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Příloha 2: Počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010 podle stupně vzdělání a studijních oborů Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

16 Příloha 1: Obsah skupin oborů dle Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Skupiny oborů vzdělání podle Skupiny oborů dle RRA Kód*) Klasifikace kmenových oborů vzdělání Strojírenství a hutnictví 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika a ICT 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 18 Informatické obory Potravinářství, gastronomie, 29 Potravinářství a potravinářská chemie turismus 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 28 Technická chemie a chemie silikátů Stavebnictví 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie Textilní a koţedělná výroba 31 Textilní výroba a oděvnictví 32 Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů Doprava a interdisciplinární obory 37 Doprava a spoje 39 Speciální a interdisciplinární obory 16 Ekologie a ochrana ţivotního prostředí Zemědělství a ochrana ţivotního 41 Zemědělství a lesnictví prostředí 43 Veterinářství a veterinární prevence Zdravotnictví 53 Zdravotnictví Ekonomika a podnikání 63 Ekonomika a administrativa 64 Podnikání v oborech, odvětví Obchod a sluţby 66 Obchod 69 Osobní a provozní sluţby 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost Veřejné sluţby 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče Gymnázium 79 Obecné vzdělávání (Gymnaziální) Obecně odborná příprava 78 Obecně odborná příprava Umění 82 Umění a uţité umění *) odpovídá prvním dvěma číslům kódu oboru Zdroj dat: ČSÚ - Klasifikace kmenových oborů vzdělání Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

17 Počet absolventů SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příloha 2: Počet absolventů SŠ v Plzeňském kraji v roce 2010 podle stupně vzdělání a studijních oborů Kód oboru Název oboru C/002 Praktická škola 8 Střední nižší odborné vzdělání E/004 Zámečnické práce a údrţba E/001 Elektrotechnické a strojně montáţní práce E/502 Elektrotechnická výroba E/01 Potravinářská výroba E/02 Šití prádla E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce E/01 Zahradnické práce E/01 Opravářské práce E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Provozní sluţby E/01 Pečovatelské sluţby 6 Vzdělání s výučním listem H/01 Modelář H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/02 Karosář H/01 Obráběč kovů H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář -silnoproud H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 Autoelektrikář H/01 Výrobce a dekoratér keramiky H/01 Pekař H/01 Cukrář H/01 Řezník - uzenář H/01 Krejčí H/01 Truhlář H/01 Čalouník H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Lesní mechanizátor H/01 Kuchař - číšník H/01 Prodavač H/01 Aranţér H/01 Kadeřník H/003 Provoz sluţeb 46 Vzdělání s maturitou a vyšším podílem praktické přípravy L/001 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Autotronik L/01 Obchodník L/01 Kosmetické sluţby L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 5 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

18 Nástavby L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika L/506 Provozní elektrotechnika L/502 Potravinářský průmysl L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/502 Stavební provoz L/503 Dopravní provoz L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/51 Podnikání L/524 Podnikání L/504 Společné stravování L/501 KONEC L/501 Veřejně pořádková činnost 23 Vzdělání s maturitou odborné M/01 Ekologie a ţivotní prostředí M/01 Informační technologie M/01 Strojírenství M/01 Dopravní prostředky M/01 Elektrotechnika M/01 Oděvnictví M/01 Stavebnictví M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/01 Logistické a finanční sluţby M/01 Agropodnikání M/01 Mechanizace a sluţby M/01 Zdravotnický asistent M/005 Laboratorní asistent M/01 Ekonomika a podnikání M/02 Obchodní akademie M/01 Hotelnictví M/02 Cestovní ruch M/01 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Informační sluţby M/01 Sociální činnost M/003 Pedagogické lyceum M/005 Zdravotnické lyceum M/01 Technické lyceum M/02 Ekonomické lyceum M/05 Přírodovědné lyceum M/01 Uţitá malba M/05 Grafický design M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/16 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba 3 Vzdělání s maturitou všeobecné (gymnázia) K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium se sportovní přípravou K/81 Gymnázium se sportovní přípravou 25 Zdroj dat: data OŠMS KÚ Plzeňského kraje 6215 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k

Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni žáci (denní forma bez nástaveb) - k Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 6a Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni (denní forma bez

Více

SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji

SPRÁVNÁ VOLBA - podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 9. 2009 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Březen 2010 Absolventi středních

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání Příloha č. 1 k Nařízení vlády - PHmax: Obory vzdělání poskytující základní vzdělání Skupina Kód Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací třídě 8,0 a méně třídě 8,1-12,0 třídě 12,1-16,9 třídě

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

2004/ /

2004/ / Středočeský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Analýza řemeslných oborů 2018 Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Praha, 9. 2. 2018 Porovnání absolventů všech oborů, navazujících na základní školy s obory učňovskými 1

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Jihočeský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihočeský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihočeský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Hlavní město Praha. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Hlavní město Praha. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Hlavní město Praha Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Absolventi vysokých škol

Absolventi vysokých škol Absolventi vysokých škol s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Primární datové zdroje: Zpracovatel: MŠMT - Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol Výstavní

Více

Hlavní město Praha. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Hlavní město Praha. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Hlavní město Praha Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

JČK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem

JČK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem Jihočeský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Královéhradecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Královéhradecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Královéhradecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03

Více

Přijímací řízení na střední školy v Plzeňském kraji pro školní rok 2009/2010

Přijímací řízení na střední školy v Plzeňském kraji pro školní rok 2009/2010 Přijímací řízení na střední školy v Plzeňském kraji pro školní rok 2009/2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Duben 2010 Obsah Úvod... 3

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Zlínský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Zlínský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Zlínský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Pardubický kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Pardubický kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Pardubický kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

ZLK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem

ZLK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem Zlínský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Středočeský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Středočeský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Středočeský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Karlovarský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Karlovarský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Karlovarský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

123/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018

123/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 Znění nařízení vlády je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá 3/2018 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 o stanovení

Více

Moravskoslezský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Moravskoslezský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Moravskoslezský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

Moravskoslezský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Moravskoslezský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Moravskoslezský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. -

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

OLK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem

OLK SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem Olomoucký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017,

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:   NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2017, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 5 Porovnání všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými 1 Počty všech

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 551 evidovaných na úřadech práce. i počet se oproti roku 2010 téměř nezměnily. Celková

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil podíl

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil podíl

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. -

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Ústeckém kraji 13,2 % 1 a celkový počet dosahoval 57 515 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl v Královéhradeckém kraji 6,9 % a celkový počet 1 dosahoval 25 285 lidí evidovaných na úřadech práce. - patří tedy mezi kraje spíše s nižší nezaměstnaností

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Libereckém kraji 9,5 % 1 a celkový počet dosahoval 21 909 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Plzeňském kraji 8,0 % 1 a celkový počet dosahoval 25 644 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

,5% 6,8% ,8% 5,2% ,1% 7,9% ,1% 9,2% ,8% 8,6% ,5% 8,4%

,5% 6,8% ,8% 5,2% ,1% 7,9% ,1% 9,2% ,8% 8,6% ,5% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Libereckého kraje 8,4 % a celkový počet 1 dosahoval 24 813 lidí evidovaných na úřadech práce. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 Vážení členové Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje, dovolujeme si Vám představit základní koncept analýzy absolventů

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2018 činil

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Jihomoravského kraje 8,2 % a celkový počet dosažitelných 1 evidovaných na úřadu práce 64 830. - Podíl na obyvatelstvu ČR činil v dubnu

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Kraji Vysočina 8,7 % 1 a celkový počet dosahoval 23 033 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra ve Zlínském kraji 10,7 % 1 a celkový počet dosahoval 32 578 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Plzeňského kraje souhrnně 6,2 % a celkový počet 1 dosahoval 24 186 evidovaných na úřadech práce. - Podíl na počtu obyvatel České republiky

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010

Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010 Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010 Ing. Daniela Chamoutová, Ing. Jiří Vojtěch, Národní ústav odborného vzdělávání květen 2010 Od podzimu 2008 se v české ekonomice projevuje

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Karlovarském kraji 10,3 % 1 a celkový počet dosahoval 17 825 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Libereckém kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 22 803 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více