PNEUMONIE VE STÁØÍ ÚVOD KOMUNITNÍ PNEUMONIE V. KOLEK KLÍÈOVÁ SLOVA SOUHRN KEY WORDS ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PNEUMONIE VE STÁØÍ ÚVOD KOMUNITNÍ PNEUMONIE V. KOLEK KLÍÈOVÁ SLOVA SOUHRN KEY WORDS ABSTRACT"

Transkript

1 V. KOLEK SOUHRN Práce se zabývá diagnostickými a léčebnými postupy v léčbě komunitní pneumonie (CAP) u seniorů. Shrnuje aktuální dostupné údaje o CAP a specifikuje věkové modifikace tohoto onemocnění. Věk je posuzován jako rizikový faktor vzniku nemoci, výskytu komplikací a mortality. Pozornost je věnována způsobu léčby a jejím specifickým aspektům ve stáří. Je diskutován výskyt etiopatogenetických agens ve starším věku a volba optimální empirické léčby antibiotiky. Jsou zdůrazněny postupy podložené důkazy, které jsou součástí klinických doporučení (konsenzů) a jejichž praktická aplikace může příznivě ovlivnit prognózu nemocných. ABSTRACT The paper deals with diagnostic and therapeutical methods in the treatment of community pneumonia (CAP) in elderly people. It summarizes current available data about CAP and specifies age modifications of the disease. The age is considered as a risk factor for the disease development, complications occurrence and mortality. Attention is paid to a therapeutical method and its specific aspects in the elderly. A presence of etiopathogenetic agents in the elderly and a choice of an optimal empirical antibiotics treatment is discussed. Evidence based methods included in clinical guidelines (consensus), practical use of which can beneficially influence patients prognosis, are highlighted. KLÍÈOVÁ SLOVA komunitní pneumonie starší věk epidemiologie diagnostika léčba KEY WORDS community pneumonia the elderly epidemiology diagnostics treatment ÚVOD Seniorský věk charakterizuje řada fyziologicky podmíněných změn spolu s nárůstem patologických stavů. Stáří je spojeno se změnami metabolizmu, úbytkem svalové hmoty a s dalšími funkčními i morfologickými změnami ve všech tkáních. Přirozeným projevem stáří jsou také změny imunitního systému se snižováním odolnosti vůči infekcím. Jedním z následků těchto pochodů je častější výskyt respiračních infekcí, zvláště pneumonií. Jejich závažnost se zvyšuje při polymorbiditě a při snížení reparačních schopností stárnoucího organizmu. Tyto skutečnosti lze dokumentovat epidemiologickými studiemi, které ukazují, že po stránce věkově specifické incidence se stáří podobá dětskému věku s nezralým imunitním systémem. Nejčastější výskyt pneumonií je do 4 let věku a dále pak stoupá po 65 letech [1] KOMUNITNÍ PNEUMONIE Nejčastějším typem zánětu plic je komunitní pneumonie (community acquired pneumonia CAP). Je definována jako nález čerstvé infiltrace na skiagramu hrudníku při přítomnosti příznaků (nejméně dvou) zánětu dolních dýchacích cest. K zánětu dochází v běžném životním prostředí, tj. mimo nemocniční zařízení. Pokud dojde k zánětu do 48 hodin pobytu v nemocnici, lze jej považovat ještě za komunitní. Nozokomiální infekce vázané na hospitalizaci vznikají po 48 hodinách a mohou se projevit ještě 10 dní po propuštění z nemocnice [1]. Vyvolávající agens CAP tvoří skupinu poměrně dobře známých virů a bakterií. Jedná se o virus chřipky, adenovirus, RS-virus a rhinoviry, mezi bakteriemi se rozlišují typická a atypická agens. Mezi typické bakterie patří S. pneumoniae, H. influenzae a méně často H. parainfluenzae, S. aureus, G-enterobacteriae jako K. pneumoniae, E. coli a P. aeruginosa, výjimečně anaerobní mikroorganizmy. K atypickým se řadí M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. psittaci, L. pneumophila a C. burnetii [2]. Podíl jednotlivých patogenů se v různých studiích liší především v závislosti na intenzitě používání laboratorních testů. Většinou se etiopatogenetické agens najde v 50 % případů CAP [3]. Pokud se důsledně používají sérologické testy a detekce mikrobiálních antigenů, může se průkaznost zvýšit až na 75 % [4,5]. V posledních letech se přestaly používat termíny typická a atypická pneumonie z důvodů překrývání symptomů a malé vyhraněnosti vztahu klinických příznaků a vyvolávajícího agens [6]. Pneumonie se podílí významně na celosvětové mortalitě; předpokládá se, že jsou ročně příčinou asi 3 až 5 milionů úmrtí [3]. Péče o komunitní pneumonie je ekonomickým břemenem každého zdravotnictví. Přímé náklady se jen ve Velké Británii odhadují na 441 milionů liber roč- fyziologické změny ve stáří vyvolávající agens CAP ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

2 INCIDENCE OF PNEUMONIA ACCORDING TO AGE IN CZECH REPUBLIC absolutní počty věk Graf 1. Výskyt pneumonie v závislosti na věku v ČR. věk jako rizikový faktor další rizikové faktory ně a v USA je to 8,4 miliardy dolarů [7,8]. Podání adekvátních antibiotik ekonomické zatížení snižuje. Diagnostikou a léčbou pneumonie dospělých se zabývají národní i mezinárodní konsenzy, které si také všímají věkových aspektů [3,9,10]. VZTAH VÌKU A PNEUMONIE Věk je ve většině studií hodnocen jako nezávislý rizikový faktor pro vznik pneumonie, výskyt komplikací a vyšší mortalitu [3,9]. Menší shoda existuje v názorech na věkovou hranici, která tato rizika začíná ovlivňovat. Podle nejrozsáhlejší studie Fineho [11] věk nad 50 let již zhoršuje prognózu nemoci. Zásadnější rizika se objevují ve věku od 65 let [12]. Některé britské studie o pneumoniích nezařazovaly pacienty od 75 let věku s vědomím, že tento věk již zásadně ovlivňuje výsledky studií [4]. Neshoda panuje v pohledu na výskyt patogenů ve stáří a na to, jakým způsobem ovlivňuje jejich výskyt pobyt v různých pečovatelských zařízeních, domech sociální péče apod [3,9,13]. Obecně lze konstatovat, že spektrum patogenů u pneumonií se během lidského života příliš neliší, ale rozdíly existují v jejich relativním zastoupení. K věku přistupují další rizikové faktory jako polymorbidita, alkoholizmus, malnutrice a samozřejmě kuřáctví. Mezi chronickými nemocemi převažuje ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, chronická renální insuficience a diabetes mellitus, nejzávažnější vliv na mortalitu pneumonie však mají maligní nádory [2,11]. Je třeba častěji počítat s možností aspirace při polykacích potížích. Jinou problematiku mají imunodeficitní stavy, kde se uplatňuje širší spektrum patogenů včetně mikroorganizmů oportunně patogenních. VÌK JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PNEUMONIE Graf 1 je uvádí výskyt pneumonie v absolutních číslech na našem území během jednoho roku vztažený k věku. Trend byl nezávislý na pohlaví. Jinak se spíše udává častější výskyt u mužů a častější mortalita u žen [1]. VÌK JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRÙBÌHU PNEUMONIE A MORTALITY Bylo již uvedeno, že při posuzování významu rizikových faktorů se poslední studie liší v pohledu na věkovou hranici a na pojem senior ve vztahu k závažnosti pneumonie. Projevuje se to v hodnocení dle Fineho PSI (Pneumonia Severity Index) kritérií, která jsou pokládána za nejpropracovanější systém hodnocení rizika mortality u nemocných s pneumonií [11]. Systém byl mnohokrát kritizován pro složitost hodnocení, ale statisticky prokazatelně platí, že se rizikovost věku projevuje od 50 let u mužů a od 55 let u žen. Studie PORT vznikla retrospektivním hodnocením pacientů. Nemocní jsou zařazováni do skupin dle počtu rizikových 28 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

3 bodů, které se přidělují dle specifikovaných kritérií (tab. 1). Skupin dle propočteného rizika mortality je pět. Skupiny také určují způsob léčby (ambulantní, formou hospitalizace, event. hospitalizace na JIP). Nemocní bez komorbidity s věkem do 50 let nemají přidělovány rizikové body a jejich očekávaná mortalita je velmi nízká (0,1%). Od 50 let věku již přibývá rizikových faktorů, každý rok znamená nárůst o 1 bod, u žen se rizikovost počítá až od 55 let. Připočtením dalších rizikových bodů je pak ve skupině V riziko mortality již 29,2 % (tab. 2). Jednodušší je škála Britské hrudní společností (BTS), tzv. systém CURB, který hodnotí stav vědomí (zmatenost), renálních funkcí (urea nad 7 mmol/l), základní projevy respirace (dechová frekvence nad 30/min) a hodnoty krevního tlaku (systola pod 90 torr, diastola pod 60 torr) [9]. Modifikace této klasické škály byly vyhodnoceny pro 30denní mortalitu. Výsledky byly získány v největší prospektivní studii provedené mimo USA, když bylo hodnoceno pacientů ve Velké Britanii, na Novém Zélandě a v Holandsku [12]. Uvedená pětistupňová škála vykazovala mortalitu od 1,4 % (stupeň 0) po 32,9 %. Ke zvýšení signifikace uvedených parametrů došlo přidáním dalšího ukazatele, kterým byl právě věk od 65 let. Hodnocením takto vzniklé 6stupňové škály CURB 65 stoupala mortalita pneumonie od 0,7 % (při stupni 0) ke 40 %. Hodnocení mortality bylo realizovatelné i bez vyšetřování urey, pokud byl ponechán věkový faktor (CRB 65), při mortalitě od 1,2 % (stupeň 0) do 32,9 %. Věk od 65 let byl sám o sobě nezávislým faktorem vyšší mortality při použití řady dalších klinických parametrů. Ukázalo se tedy, že stratifikace pacientů na základě velmi jednoduchých znaků včetně věku zřetelně diferencuje skupiny dle prognózy přežití, a to srovnatelně s mnohem složitější škálou PSI, používanou v USA. Od tohoto hodnocení by se pak měla odvíjet individualizovaná péče o nemocné. TAB. 1. RIZIKOVÉ FAKTORY STUDIE PORT pacient body muži věk ženy věk 10 ústav soc.péče věk +10 přidružené nemoci nádory +30 hepatopatie +20 ICHS +10 CMP +10 nefropatie +10 laboratorní nálezy ph pod 7, urea nad 10,7 +20 natrium pod glykemie nad 13,9 +10 hematokrit pod 30% +10 po 2 pod 8 kpa +10 pleurální výpotek +10 VÌK VE VZTAHU K VÝSKYTU PATOGENÙ Zatímco v dětství jsou nejčastější pneumonie vyvolané viry, v období dospívání přibývá atypických agens a v době dospělosti převažuje S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae a H. influenzae [1]. Ve stáří přibývá Gram-negativních enterobakterií, L. pneumophila, S. aureus, event. anaerobních patogenů, a pravděpodobně méně přichází v úvahu M. pneumoniae. Není zřejmé, zda se méně často vyskytují i infekce C. pneumoniae [4,13,14,15]. Některé práce ukazují průměrný věk pro reinfekci tímto patogenem kolem 63 let [16]. Ve stáří se také častěji objevují závažné pneumonie v období chřipky. Konkrétní číselné údaje se v jednotlivých studiích však výrazně liší. Již delší dobu diskutují americké a kanadské konsenzy oprávněnost vyčleňování kategorie: Pneumonie v zařízeních sociální péče [3]. U institualizovaných nemocných je častější nález penicilin rezistentních pneumokoků, ale i mikrobů rezistentních vůči makrolidům nebo fluorochinolonům. Častěji bývá přítomna bakteriemie. RISK FACTORS IN THE PORT STUDY rizikové skupiny škála BTC (systém CURB) atypická agens diferenciace dle prognózy přežití TAB. 2. RIZIKOVÉ SKUPINY DLE PSI KLASIFIKACE. Skupina charakteristika/počet bodů léčba mortalita I nemocní do 50 let věku ambulantní 0,1% bez rizikových faktorů II kandidáti hospitalizace / do 60 bodů spíš ambulantní 0,6% III kandidáti hospitalizace / bodů krátká hospitalizace 2,8% IV střední riziko / bodů hospitalizace 8,2% V vysoké riziko / nad 130 bodů hospitalizace (JIP) 29,2% RISK GROUPS ACCORDING TO THE PSI CLASSIFICATION ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

4 výběr antibiotika úskalí diagnózy léčebný režim mikrobiologické a kultivační vyšetření Byl také pozorován zvýšený výskyt RS virů [2, 13,15]. Na změně podílu infekčních agens se může podílet specifické prostředí, ale dle britských představ je jediným aspektem věk spolu s polymorbiditou [9]. Z klinického pohledu je nutné si uvědomit, že ne vždy je přítomnost rezistence spojena s horším průběhem nemoci, což je evidentní u nejčastější rezistence vůči penicilinu a cefalosporinům [16,17]. Význam rezistence vůči makrolidům se liší dle jejího molekulárního typu [16]. Klinické selhání při infekci rezistentním kmenem S. pneumoniae k levofloxacinu je pokládáno rovněž za raritní [18]. DIAGNOSTIKA A CHARAKTERISTIKY LÉÈBY PNEUMONIE VE STÁØÍ Problematičnost diagnostiky často spočívá v oligosymptomatickém průběhu, zvláště chybění teplot s třesavkami nebo zimnicí. Ubývá také bolestivých symptomů (bolest na hrudníku, hlavy, myalgie) a hlenoprodukce, nechybí však tachypnoe [2,6,19]. Specifickým rysem diagnostiky pneumonie ve stáří je nutnost sledování a korekce přidružených nemocí, které se většinou během pneumonie dekompenzují a zastírají klinický obraz postižení plic. Názory na vedení léčby pneumonie se v posledních letech změnily. Preferuje se rychlé ambulantní podání perorálních léků. U hospitalizovaných se začíná parenterálně jen po dobu nezbytně nutnou s rychlým přechodem na perorální podávání [20]. Je snaha prokazovat menší nutnost hospitalizace a její zkracování díky včasnému podání nových účinnějších antibiotik. Existují práce ukazující průměrnou dobu hospitalizace pouze 3 až 5 dnů s představou, že týden po odeznění teplot se nemocný může vrátit do pracovního procesu. Trvání symptomů se však výrazně nemění. Metlay et al [21] ve své studii zjistili, že teplota trvá v průměru 3 dny, bolesti svalů 5 dní, dušnost 6 dní, kašel a slabost 14 dnů. Ale ještě 28 dnů od vzniku pneumonie má 35 % nemocných některý ze symptomů pneumonie, nejčastěji celkovou slabost. Tyto závěry jsme potvrdili i v naší multicentrické studii [5]. U starších nemocných se počítá s častější a delší hospitalizací i delším průběhem nemoci. Délka hospitalizace však nemusí být ovlivněna jen přetrváváním symptomů, je velmi závislá na posthospitalizační péči. To znamená, zda je nemocný doléčován v domácím prostředí, v zařízení sociální péče, nebo zda je sociální zázemí nemocného nedostačující. Výběr antibiotik nemá věková specifika. Účinnost a tolerance antibiotik se ve vztahu k věku zásadně neliší a dávkování je stejné jako u mladších jedinců. Nedílnou součástí péče je aktivní a rychle započatá dechová i celková rehabilitace. U antibiotik je však třeba vnímat jejich toxicitu, což se např. týká aminoglykosidů a nefrotoxicity, fluorochinolonů a kardiotoxicity, výskytu průjmů, které mohou být život ohrožující (Clostridium difficile) [22]. Důležitá je péče o vnitřní prostředí, hydratace a podpora kardiovaskulárního aparátu. Je potřeba monitorovat saturaci krve kyslíkem a důrazně aplikovat oxygenoterapii. AMBULANTNÍ ANTIBIOTIKA U PNEUMONIE VE STÁØÍ Pokud není přítomna polymorbidita a pacient může být léčen ambulantně, není třeba zásadně měnit léčebný režim doporučovaný konsenzy léčby pneumonie dospělých [3,9,10]. Je třeba jen zvážit předchozí podání antibiotik a posoudit možnost výskytu atypických patogenů nebo smíšené infekce [23]. Léčbu je možné zahájit perorálním aminoxycilinem (3x l g) nebo aminopenicilinem s inhibitorem betalaktamáz. Není chybou zahájit podáním nového makrolidu (klaritromycin nebo azitromycin) a lze podat i doxycyklin nebo cefalosporin II. generace. Při neúspěchu prvního podaného antibiotika lze přidat antibiotikum jiné skupiny nebo antibiotikum zaměnit. Pokud se klinický stav nemocného nezhoršuje, je možno i tuto léčbu vést ambulantně. Častou chybou je podávání jiného antibiotika téže skupiny (např. Augmentin zaměnit Zinatem, což jsou obě beta-laktamová antibiotika). Na západ od nás se již běžně doporučuje ambulantní podávání respiračních fluorochinolonů, především levofloxacinu a moxifloxacinu, které mají vynikající antimikrobní spektrum. Jejich potřeba se u nás zatím rezervuje pro hospitalizované nemocné a obava z rozvoje polyrezistence je opodstatněná. Empirické podání klasických fluorochinolonů (ciprofloxacin) je nesprávné z více důvodů, kotrimoxazol je již pokládán za obsolentní. Před léčbou je správné odebrat sputum na mikroskopické nebo kultivační vyšetření, přínos pro volbu iniciálního antibiotika je však minimální. Sérologická vyšetření se rutinně neprovádějí, stejně jako vyšetření antigenů (legionelových nebo pneumokokových) v moči nebo použití PCR metod. Volba antibiotika je tedy v zásadě postavena na správném empirickém rozhodnutí, které je podloženo klinickou zkušeností s možnou radou antibiotického střediska dle očekávaných rezistencí patogenů a konkrétní epidemiologické situace. 30 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

5 HOSPITALIZACE NEMOCNÝCH S PNEUMONIÍ Jestliže je dle rizikových kritérií vhodnější hospitalizace, není správné vyčkávat. Je potřeba rychle nemocného uložit na lůžko a nejpozději do 8 (lépe do 4) hodin podat antibiotikum [9,14]. Delší otálení s antimikrobní terapií signifikantně zvyšuje mortalitu. Také při hospitalizaci tedy platí empirické podávání antibiotik, která můžeme měnit dle výsledků mikrobiologických testů (sputum, hemokultura, punkce výpotku, sérologie atd). Za vhodnou léčbu jsou považovány kombinace, především aminopenicilinů a cefalosporinů II. generace s makrolidy. Zvláště u pneumokokových pneumonií s bakteriemií se statisticky významně ukázala efektivita kombinace ve srovnání a s monoterapií aminoglykosidy, aminopeniciliny nebo klasickými fluorochinolony [24,25,26]. I při hospitalizaci je možno podat antibiotika perorálně, pokud nejde o urgentní stav a nejsou problémy se vstřebáváním. Jinak je správné podat antibiotika parenterálně a po stabilizaci nemocného přejít na perorální léčbu [20,27,28]. V případě vysokého rizika dle PSI nebo CURB je nutno umístit nemocného na jednotce intenzivní péče (JIP). Kombinace parenterálních antibiotik s průběžným vyhodnocováním mikrobiologických testů je zde základním postupem [3,9,24]. Mikrobiologické odběry se doporučují provádět cíleně, tedy především pomocí bronchoskopie (bronchoalveolární laváž, krytý brush). Provádění perkutánních punkcí plic směrem k infiltrátu není u nás zavedeno. OVÌØENÉ SPECIFICKÉ PØÍSTUPY K SENIORÙM Na základě metaanalýzy odborných zpráv publikoval Rhew [20] indikátory kvality péče, které mají důkazy podložený význam v léčbě pneumonie u seniorů. Řada dalších doporučení není podložena důkazy nebo důkazy nejsou dostatečné. OVÌØENÉ POSTUPY V LÉÈBÌ PNEUMONIE SENIORÙ prevence pneumokokovou a chřipkovou vakcínou doporučení ukončit kouření u kuřáků podání antibiotika do 8 (lépe do 4) hodin od hospitalizace drenáž pohrudničního empyému switch terapie u stabilizovaných nemocných správná kritéria propuštění z nemocnice. OÈEKÁVANÉ TRENDY VÝSKYTU, DIAGNOSTIKY A LÉÈBY PNEUMONIE Ačkoliv poslední studie ukazují určitý pokles výskytu pneumonií a snížení mortality, význam tohoto onemocnění zvláště ve starší populaci neklesá. Epidemiologické studie ukazují, že v současnosti jsou v evropských zemích pneumonie na 4. místě v úmrtnosti (za ICHS, cerebrovaskulárními nemocemi a karcinomem plic). Je předpoklad, že v r se před ně v Evropské unii zařadí CHOPN a ve východoevropských zemích také karcinom žaludku a úmrtí při haváriích [29]. Není známo, zda je očekávaný pokles způsoben zlepšením hygienických a sociálních podmínek, zlepšením časné diagnostiky, dostupností lékařské péče nebo zvýšením účinnosti nových antibiotik. Optimistické studie ukazují příznivý vliv dodržování klinických konsenzů v léčbě [23,30]. Existují však další rezervy. Více se očekává od nových diagnostických mikrobiologických testů a zatím velmi málo víme o specifických imunitních reakcích, o genech vnímavosti a o důležitých cytokinech, které vznik a průběh pneumonie usměrňují. Je však jisté, že dobrá diagnostika a účinná léčba starší populace musí být také spojena s celkovým zlepšováním sociální péče o seniory a s komplexní snahou o prodlužování jejich fyzické i mentální výkonnosti. LITERATURA 1. Kolek V. Pneumonie diagnostika a léčba. Praha: Triton File TM. Community acquired pneumonia. The Lancet 2003; 362: American Thoracic Society. Guidelines for the management of adults with community acquired pneumonia: Diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy and prevention. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: Lim WS, Macfarlane JT, Boswell TCJ et al. Study of community acquired pneumonia aetiology (SCAPA) in adults admitted to hospital: implications for management guidelines. Thorax 2001; 56: Kolek V, Fila L, Fojtů H et al. Pneumonie vyžadující hospitalizaci: výsledky dvouleté multicentrické studie v České republice. Int Med Prax 2003; 7: Barlow D, Lamping L, Davey G, Nathwani D. Evaluation of outcomes in community acquired pneumonia: a guide for patients, physicians, and policy makers. Lancet Infect Dis 2003; 3: Guest JF, Morris A. Community acquired pneumonia: the annual cost to the National Health Service in the United Kingdom. Eur Respir J 1997; 10: Niederman MS, McCombs JS, Unger AN, Kumar A, Popovian R. The cost of treating community acquired pneumonia. Clin Ther 1998; 20: hospitalizace trendy ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

6 9. British Thoracic Society: BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia. Thorax 2001; 56 (suppl. IV): Kolek V. Standard diagnostiky a léčby komunitně získané pneumonie dospělých. Bulletin ČPFS 1995; 5: Fine MJ, Smith MA, Carson CA et al. Prognosis and outcomes of patients with community acquired pneumonia. JAMA 1996; 275: Lim WS, van der Eerden MM, Laing R et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax 2003; 58: Ballesté CR, González G, Ramírez Ronda CH et al. Potentially serious infections in the aging person: diagnosis, treatment and prevention. P Rico Helth Sci J 2004; 23: Bratzler DW, Houck PM, Nsa W et al. Initial processes of care and outcomes in elderly patients with pneumonia. Ann Emerg Med 2001; 38 (suppl): S Koivula I, Sten M, Makela PH. Prognosis after community-acquired pneumonia in the elderly: a population-based 11 year follow-up study. Arch Int Med 1999; 159: File TM, Plouffe JF et al. Clinical Characteristics of Chlamydia pneumoniae Infection as the Sole Cause of Community-Acquired Pneumonia. Clin Inf Dis 1999; 29: Ewig S, Ruiz M, Torres A et al. Pneumonia acquired in the community through drug-resistant Streptococcus pneumoniae. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Kays MB, Smith DW, Wack MF, Denys GA. Levofloxacin Treatment Failure in a Patient with Fluoroguinolone-Resistant Streptococcus pneumoniae Pneumonia. Pharmacotherapy 2002; 22 (3): Gleason PP, Meehan TP, Fine JM et al. Associations between initial antimicrobial therapy and medical outcomes for hospitalized elderly patients with pneumonia. Arch Int Med 1999; 159: Rhew DC, Tu GS, Ofman J, Henning JM, Richards MS, Weingarten SR. Early switch and early discharge strategies in patients with community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Arch Intern Med 2001; 161: Metlay JP, Atlas SJ, Borowsky LH, Singer DE. Time course of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia. Respir Med 1998; 92: Siepmann M, Kirch W. Drug points: tachycardia associated with moxifloxacin. BMJ 2001; 322: Johnson D, Carriere KC, Jin Y, Marrie T. Appropriate antibiotic utilization in seniors prior to hospitalization for community-acquired pneumonia is associated with decreased in-hospital mortality. J Clin Pharm Therap 2004; 29: Martinez JA, Horcajada JP, Almela M et al. Addition of a macrolide to a -lactam-based empirical antibiotic regimen is associated with lower in-hospital mortality for patients with bacteraemic pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis 2003; 36: Waterer GW, Somes GW, Wunderrink RG. Monotherapy may be sub-optimal for severe bacteraemic pneumococcal pneumonia. Arch Intern Med 2001; 161: Ho PL, Tse WS, Tsang KWT et al. Risk Factors for Acquisition of Levofloxacin Resistant Streptococcus pneumoniae: A Case Control Study. Clin Inf Dis 2001; 32: Halm EA, Fine MJ, Kapoor WN, Singer DE, Marrie TJ, Siu AL. Instability on hospital discharge and the risk of adverse outcomes in patients with pneumonia. Arch Intern Med 2002; 162: Macfarlane JT, Boldy D update of BTS pneumonia guidelines: What s new? Thorax 2004; 59: Loddenkemper R. European Lung WhiteBook. Charlesworth Gr., Huddersfield, Dean NC, Silver MP, Bateman KA et al. Decreased Mortality after Implementation of a Treatment Guideline for Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2001; 110: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. VÍTÌZSLAV KOLEK, DRSC. KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TBC FN OLOMOUC PROF. MUDR. VÍTÌZSLAV KOLEK, DRSC. Je přednostou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje jako místopředseda České pneumologické a ftizeologické společnosti, předseda její bronchologické sekce a národní delegát ČPFS v Evropské respirační společnosti. Je aktivním členem Evropské respirační společnosti (ERS), Americké společnosti hrudních lékařů (ACCP), Mezinárodní unie proti tuberkulóze a respiračním nemocem (IUATLD), Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (WASOG), Evropské asociace pro bronchologii (EAB) a Mezinárodní společnosti infekčních nemocí (ISID). Z českých organizací jsou to: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Česká společnost klinické onkologie, Česká společnost alergologie a klinické imunologie. Je činný v redakčních radách časopisů: Studia pneumologica et phtiseologica, Update, Respirace, Respiro a Interní medicína pro praxi. Zabývá se problematikou intervenční bronchologie, chemoterapie karcinomu plic, granulomatózními procesy a infekčními respiračními záněty. V těchto oblastech publikoval 6 monografií, 12 kapitol v monografiích, přes 150 odborných publikací a přednesl kolem 350 přednášek doma i v zahraničí. 32 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více