PNEUMONIE VE STÁØÍ ÚVOD KOMUNITNÍ PNEUMONIE V. KOLEK KLÍÈOVÁ SLOVA SOUHRN KEY WORDS ABSTRACT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PNEUMONIE VE STÁØÍ ÚVOD KOMUNITNÍ PNEUMONIE V. KOLEK KLÍÈOVÁ SLOVA SOUHRN KEY WORDS ABSTRACT"

Transkript

1 V. KOLEK SOUHRN Práce se zabývá diagnostickými a léčebnými postupy v léčbě komunitní pneumonie (CAP) u seniorů. Shrnuje aktuální dostupné údaje o CAP a specifikuje věkové modifikace tohoto onemocnění. Věk je posuzován jako rizikový faktor vzniku nemoci, výskytu komplikací a mortality. Pozornost je věnována způsobu léčby a jejím specifickým aspektům ve stáří. Je diskutován výskyt etiopatogenetických agens ve starším věku a volba optimální empirické léčby antibiotiky. Jsou zdůrazněny postupy podložené důkazy, které jsou součástí klinických doporučení (konsenzů) a jejichž praktická aplikace může příznivě ovlivnit prognózu nemocných. ABSTRACT The paper deals with diagnostic and therapeutical methods in the treatment of community pneumonia (CAP) in elderly people. It summarizes current available data about CAP and specifies age modifications of the disease. The age is considered as a risk factor for the disease development, complications occurrence and mortality. Attention is paid to a therapeutical method and its specific aspects in the elderly. A presence of etiopathogenetic agents in the elderly and a choice of an optimal empirical antibiotics treatment is discussed. Evidence based methods included in clinical guidelines (consensus), practical use of which can beneficially influence patients prognosis, are highlighted. KLÍÈOVÁ SLOVA komunitní pneumonie starší věk epidemiologie diagnostika léčba KEY WORDS community pneumonia the elderly epidemiology diagnostics treatment ÚVOD Seniorský věk charakterizuje řada fyziologicky podmíněných změn spolu s nárůstem patologických stavů. Stáří je spojeno se změnami metabolizmu, úbytkem svalové hmoty a s dalšími funkčními i morfologickými změnami ve všech tkáních. Přirozeným projevem stáří jsou také změny imunitního systému se snižováním odolnosti vůči infekcím. Jedním z následků těchto pochodů je častější výskyt respiračních infekcí, zvláště pneumonií. Jejich závažnost se zvyšuje při polymorbiditě a při snížení reparačních schopností stárnoucího organizmu. Tyto skutečnosti lze dokumentovat epidemiologickými studiemi, které ukazují, že po stránce věkově specifické incidence se stáří podobá dětskému věku s nezralým imunitním systémem. Nejčastější výskyt pneumonií je do 4 let věku a dále pak stoupá po 65 letech [1] KOMUNITNÍ PNEUMONIE Nejčastějším typem zánětu plic je komunitní pneumonie (community acquired pneumonia CAP). Je definována jako nález čerstvé infiltrace na skiagramu hrudníku při přítomnosti příznaků (nejméně dvou) zánětu dolních dýchacích cest. K zánětu dochází v běžném životním prostředí, tj. mimo nemocniční zařízení. Pokud dojde k zánětu do 48 hodin pobytu v nemocnici, lze jej považovat ještě za komunitní. Nozokomiální infekce vázané na hospitalizaci vznikají po 48 hodinách a mohou se projevit ještě 10 dní po propuštění z nemocnice [1]. Vyvolávající agens CAP tvoří skupinu poměrně dobře známých virů a bakterií. Jedná se o virus chřipky, adenovirus, RS-virus a rhinoviry, mezi bakteriemi se rozlišují typická a atypická agens. Mezi typické bakterie patří S. pneumoniae, H. influenzae a méně často H. parainfluenzae, S. aureus, G-enterobacteriae jako K. pneumoniae, E. coli a P. aeruginosa, výjimečně anaerobní mikroorganizmy. K atypickým se řadí M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. psittaci, L. pneumophila a C. burnetii [2]. Podíl jednotlivých patogenů se v různých studiích liší především v závislosti na intenzitě používání laboratorních testů. Většinou se etiopatogenetické agens najde v 50 % případů CAP [3]. Pokud se důsledně používají sérologické testy a detekce mikrobiálních antigenů, může se průkaznost zvýšit až na 75 % [4,5]. V posledních letech se přestaly používat termíny typická a atypická pneumonie z důvodů překrývání symptomů a malé vyhraněnosti vztahu klinických příznaků a vyvolávajícího agens [6]. Pneumonie se podílí významně na celosvětové mortalitě; předpokládá se, že jsou ročně příčinou asi 3 až 5 milionů úmrtí [3]. Péče o komunitní pneumonie je ekonomickým břemenem každého zdravotnictví. Přímé náklady se jen ve Velké Británii odhadují na 441 milionů liber roč- fyziologické změny ve stáří vyvolávající agens CAP ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

2 INCIDENCE OF PNEUMONIA ACCORDING TO AGE IN CZECH REPUBLIC absolutní počty věk Graf 1. Výskyt pneumonie v závislosti na věku v ČR. věk jako rizikový faktor další rizikové faktory ně a v USA je to 8,4 miliardy dolarů [7,8]. Podání adekvátních antibiotik ekonomické zatížení snižuje. Diagnostikou a léčbou pneumonie dospělých se zabývají národní i mezinárodní konsenzy, které si také všímají věkových aspektů [3,9,10]. VZTAH VÌKU A PNEUMONIE Věk je ve většině studií hodnocen jako nezávislý rizikový faktor pro vznik pneumonie, výskyt komplikací a vyšší mortalitu [3,9]. Menší shoda existuje v názorech na věkovou hranici, která tato rizika začíná ovlivňovat. Podle nejrozsáhlejší studie Fineho [11] věk nad 50 let již zhoršuje prognózu nemoci. Zásadnější rizika se objevují ve věku od 65 let [12]. Některé britské studie o pneumoniích nezařazovaly pacienty od 75 let věku s vědomím, že tento věk již zásadně ovlivňuje výsledky studií [4]. Neshoda panuje v pohledu na výskyt patogenů ve stáří a na to, jakým způsobem ovlivňuje jejich výskyt pobyt v různých pečovatelských zařízeních, domech sociální péče apod [3,9,13]. Obecně lze konstatovat, že spektrum patogenů u pneumonií se během lidského života příliš neliší, ale rozdíly existují v jejich relativním zastoupení. K věku přistupují další rizikové faktory jako polymorbidita, alkoholizmus, malnutrice a samozřejmě kuřáctví. Mezi chronickými nemocemi převažuje ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, chronická renální insuficience a diabetes mellitus, nejzávažnější vliv na mortalitu pneumonie však mají maligní nádory [2,11]. Je třeba častěji počítat s možností aspirace při polykacích potížích. Jinou problematiku mají imunodeficitní stavy, kde se uplatňuje širší spektrum patogenů včetně mikroorganizmů oportunně patogenních. VÌK JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU PNEUMONIE Graf 1 je uvádí výskyt pneumonie v absolutních číslech na našem území během jednoho roku vztažený k věku. Trend byl nezávislý na pohlaví. Jinak se spíše udává častější výskyt u mužů a častější mortalita u žen [1]. VÌK JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRÙBÌHU PNEUMONIE A MORTALITY Bylo již uvedeno, že při posuzování významu rizikových faktorů se poslední studie liší v pohledu na věkovou hranici a na pojem senior ve vztahu k závažnosti pneumonie. Projevuje se to v hodnocení dle Fineho PSI (Pneumonia Severity Index) kritérií, která jsou pokládána za nejpropracovanější systém hodnocení rizika mortality u nemocných s pneumonií [11]. Systém byl mnohokrát kritizován pro složitost hodnocení, ale statisticky prokazatelně platí, že se rizikovost věku projevuje od 50 let u mužů a od 55 let u žen. Studie PORT vznikla retrospektivním hodnocením pacientů. Nemocní jsou zařazováni do skupin dle počtu rizikových 28 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

3 bodů, které se přidělují dle specifikovaných kritérií (tab. 1). Skupin dle propočteného rizika mortality je pět. Skupiny také určují způsob léčby (ambulantní, formou hospitalizace, event. hospitalizace na JIP). Nemocní bez komorbidity s věkem do 50 let nemají přidělovány rizikové body a jejich očekávaná mortalita je velmi nízká (0,1%). Od 50 let věku již přibývá rizikových faktorů, každý rok znamená nárůst o 1 bod, u žen se rizikovost počítá až od 55 let. Připočtením dalších rizikových bodů je pak ve skupině V riziko mortality již 29,2 % (tab. 2). Jednodušší je škála Britské hrudní společností (BTS), tzv. systém CURB, který hodnotí stav vědomí (zmatenost), renálních funkcí (urea nad 7 mmol/l), základní projevy respirace (dechová frekvence nad 30/min) a hodnoty krevního tlaku (systola pod 90 torr, diastola pod 60 torr) [9]. Modifikace této klasické škály byly vyhodnoceny pro 30denní mortalitu. Výsledky byly získány v největší prospektivní studii provedené mimo USA, když bylo hodnoceno pacientů ve Velké Britanii, na Novém Zélandě a v Holandsku [12]. Uvedená pětistupňová škála vykazovala mortalitu od 1,4 % (stupeň 0) po 32,9 %. Ke zvýšení signifikace uvedených parametrů došlo přidáním dalšího ukazatele, kterým byl právě věk od 65 let. Hodnocením takto vzniklé 6stupňové škály CURB 65 stoupala mortalita pneumonie od 0,7 % (při stupni 0) ke 40 %. Hodnocení mortality bylo realizovatelné i bez vyšetřování urey, pokud byl ponechán věkový faktor (CRB 65), při mortalitě od 1,2 % (stupeň 0) do 32,9 %. Věk od 65 let byl sám o sobě nezávislým faktorem vyšší mortality při použití řady dalších klinických parametrů. Ukázalo se tedy, že stratifikace pacientů na základě velmi jednoduchých znaků včetně věku zřetelně diferencuje skupiny dle prognózy přežití, a to srovnatelně s mnohem složitější škálou PSI, používanou v USA. Od tohoto hodnocení by se pak měla odvíjet individualizovaná péče o nemocné. TAB. 1. RIZIKOVÉ FAKTORY STUDIE PORT pacient body muži věk ženy věk 10 ústav soc.péče věk +10 přidružené nemoci nádory +30 hepatopatie +20 ICHS +10 CMP +10 nefropatie +10 laboratorní nálezy ph pod 7, urea nad 10,7 +20 natrium pod glykemie nad 13,9 +10 hematokrit pod 30% +10 po 2 pod 8 kpa +10 pleurální výpotek +10 VÌK VE VZTAHU K VÝSKYTU PATOGENÙ Zatímco v dětství jsou nejčastější pneumonie vyvolané viry, v období dospívání přibývá atypických agens a v době dospělosti převažuje S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae a H. influenzae [1]. Ve stáří přibývá Gram-negativních enterobakterií, L. pneumophila, S. aureus, event. anaerobních patogenů, a pravděpodobně méně přichází v úvahu M. pneumoniae. Není zřejmé, zda se méně často vyskytují i infekce C. pneumoniae [4,13,14,15]. Některé práce ukazují průměrný věk pro reinfekci tímto patogenem kolem 63 let [16]. Ve stáří se také častěji objevují závažné pneumonie v období chřipky. Konkrétní číselné údaje se v jednotlivých studiích však výrazně liší. Již delší dobu diskutují americké a kanadské konsenzy oprávněnost vyčleňování kategorie: Pneumonie v zařízeních sociální péče [3]. U institualizovaných nemocných je častější nález penicilin rezistentních pneumokoků, ale i mikrobů rezistentních vůči makrolidům nebo fluorochinolonům. Častěji bývá přítomna bakteriemie. RISK FACTORS IN THE PORT STUDY rizikové skupiny škála BTC (systém CURB) atypická agens diferenciace dle prognózy přežití TAB. 2. RIZIKOVÉ SKUPINY DLE PSI KLASIFIKACE. Skupina charakteristika/počet bodů léčba mortalita I nemocní do 50 let věku ambulantní 0,1% bez rizikových faktorů II kandidáti hospitalizace / do 60 bodů spíš ambulantní 0,6% III kandidáti hospitalizace / bodů krátká hospitalizace 2,8% IV střední riziko / bodů hospitalizace 8,2% V vysoké riziko / nad 130 bodů hospitalizace (JIP) 29,2% RISK GROUPS ACCORDING TO THE PSI CLASSIFICATION ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

4 výběr antibiotika úskalí diagnózy léčebný režim mikrobiologické a kultivační vyšetření Byl také pozorován zvýšený výskyt RS virů [2, 13,15]. Na změně podílu infekčních agens se může podílet specifické prostředí, ale dle britských představ je jediným aspektem věk spolu s polymorbiditou [9]. Z klinického pohledu je nutné si uvědomit, že ne vždy je přítomnost rezistence spojena s horším průběhem nemoci, což je evidentní u nejčastější rezistence vůči penicilinu a cefalosporinům [16,17]. Význam rezistence vůči makrolidům se liší dle jejího molekulárního typu [16]. Klinické selhání při infekci rezistentním kmenem S. pneumoniae k levofloxacinu je pokládáno rovněž za raritní [18]. DIAGNOSTIKA A CHARAKTERISTIKY LÉÈBY PNEUMONIE VE STÁØÍ Problematičnost diagnostiky často spočívá v oligosymptomatickém průběhu, zvláště chybění teplot s třesavkami nebo zimnicí. Ubývá také bolestivých symptomů (bolest na hrudníku, hlavy, myalgie) a hlenoprodukce, nechybí však tachypnoe [2,6,19]. Specifickým rysem diagnostiky pneumonie ve stáří je nutnost sledování a korekce přidružených nemocí, které se většinou během pneumonie dekompenzují a zastírají klinický obraz postižení plic. Názory na vedení léčby pneumonie se v posledních letech změnily. Preferuje se rychlé ambulantní podání perorálních léků. U hospitalizovaných se začíná parenterálně jen po dobu nezbytně nutnou s rychlým přechodem na perorální podávání [20]. Je snaha prokazovat menší nutnost hospitalizace a její zkracování díky včasnému podání nových účinnějších antibiotik. Existují práce ukazující průměrnou dobu hospitalizace pouze 3 až 5 dnů s představou, že týden po odeznění teplot se nemocný může vrátit do pracovního procesu. Trvání symptomů se však výrazně nemění. Metlay et al [21] ve své studii zjistili, že teplota trvá v průměru 3 dny, bolesti svalů 5 dní, dušnost 6 dní, kašel a slabost 14 dnů. Ale ještě 28 dnů od vzniku pneumonie má 35 % nemocných některý ze symptomů pneumonie, nejčastěji celkovou slabost. Tyto závěry jsme potvrdili i v naší multicentrické studii [5]. U starších nemocných se počítá s častější a delší hospitalizací i delším průběhem nemoci. Délka hospitalizace však nemusí být ovlivněna jen přetrváváním symptomů, je velmi závislá na posthospitalizační péči. To znamená, zda je nemocný doléčován v domácím prostředí, v zařízení sociální péče, nebo zda je sociální zázemí nemocného nedostačující. Výběr antibiotik nemá věková specifika. Účinnost a tolerance antibiotik se ve vztahu k věku zásadně neliší a dávkování je stejné jako u mladších jedinců. Nedílnou součástí péče je aktivní a rychle započatá dechová i celková rehabilitace. U antibiotik je však třeba vnímat jejich toxicitu, což se např. týká aminoglykosidů a nefrotoxicity, fluorochinolonů a kardiotoxicity, výskytu průjmů, které mohou být život ohrožující (Clostridium difficile) [22]. Důležitá je péče o vnitřní prostředí, hydratace a podpora kardiovaskulárního aparátu. Je potřeba monitorovat saturaci krve kyslíkem a důrazně aplikovat oxygenoterapii. AMBULANTNÍ ANTIBIOTIKA U PNEUMONIE VE STÁØÍ Pokud není přítomna polymorbidita a pacient může být léčen ambulantně, není třeba zásadně měnit léčebný režim doporučovaný konsenzy léčby pneumonie dospělých [3,9,10]. Je třeba jen zvážit předchozí podání antibiotik a posoudit možnost výskytu atypických patogenů nebo smíšené infekce [23]. Léčbu je možné zahájit perorálním aminoxycilinem (3x l g) nebo aminopenicilinem s inhibitorem betalaktamáz. Není chybou zahájit podáním nového makrolidu (klaritromycin nebo azitromycin) a lze podat i doxycyklin nebo cefalosporin II. generace. Při neúspěchu prvního podaného antibiotika lze přidat antibiotikum jiné skupiny nebo antibiotikum zaměnit. Pokud se klinický stav nemocného nezhoršuje, je možno i tuto léčbu vést ambulantně. Častou chybou je podávání jiného antibiotika téže skupiny (např. Augmentin zaměnit Zinatem, což jsou obě beta-laktamová antibiotika). Na západ od nás se již běžně doporučuje ambulantní podávání respiračních fluorochinolonů, především levofloxacinu a moxifloxacinu, které mají vynikající antimikrobní spektrum. Jejich potřeba se u nás zatím rezervuje pro hospitalizované nemocné a obava z rozvoje polyrezistence je opodstatněná. Empirické podání klasických fluorochinolonů (ciprofloxacin) je nesprávné z více důvodů, kotrimoxazol je již pokládán za obsolentní. Před léčbou je správné odebrat sputum na mikroskopické nebo kultivační vyšetření, přínos pro volbu iniciálního antibiotika je však minimální. Sérologická vyšetření se rutinně neprovádějí, stejně jako vyšetření antigenů (legionelových nebo pneumokokových) v moči nebo použití PCR metod. Volba antibiotika je tedy v zásadě postavena na správném empirickém rozhodnutí, které je podloženo klinickou zkušeností s možnou radou antibiotického střediska dle očekávaných rezistencí patogenů a konkrétní epidemiologické situace. 30 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

5 HOSPITALIZACE NEMOCNÝCH S PNEUMONIÍ Jestliže je dle rizikových kritérií vhodnější hospitalizace, není správné vyčkávat. Je potřeba rychle nemocného uložit na lůžko a nejpozději do 8 (lépe do 4) hodin podat antibiotikum [9,14]. Delší otálení s antimikrobní terapií signifikantně zvyšuje mortalitu. Také při hospitalizaci tedy platí empirické podávání antibiotik, která můžeme měnit dle výsledků mikrobiologických testů (sputum, hemokultura, punkce výpotku, sérologie atd). Za vhodnou léčbu jsou považovány kombinace, především aminopenicilinů a cefalosporinů II. generace s makrolidy. Zvláště u pneumokokových pneumonií s bakteriemií se statisticky významně ukázala efektivita kombinace ve srovnání a s monoterapií aminoglykosidy, aminopeniciliny nebo klasickými fluorochinolony [24,25,26]. I při hospitalizaci je možno podat antibiotika perorálně, pokud nejde o urgentní stav a nejsou problémy se vstřebáváním. Jinak je správné podat antibiotika parenterálně a po stabilizaci nemocného přejít na perorální léčbu [20,27,28]. V případě vysokého rizika dle PSI nebo CURB je nutno umístit nemocného na jednotce intenzivní péče (JIP). Kombinace parenterálních antibiotik s průběžným vyhodnocováním mikrobiologických testů je zde základním postupem [3,9,24]. Mikrobiologické odběry se doporučují provádět cíleně, tedy především pomocí bronchoskopie (bronchoalveolární laváž, krytý brush). Provádění perkutánních punkcí plic směrem k infiltrátu není u nás zavedeno. OVÌØENÉ SPECIFICKÉ PØÍSTUPY K SENIORÙM Na základě metaanalýzy odborných zpráv publikoval Rhew [20] indikátory kvality péče, které mají důkazy podložený význam v léčbě pneumonie u seniorů. Řada dalších doporučení není podložena důkazy nebo důkazy nejsou dostatečné. OVÌØENÉ POSTUPY V LÉÈBÌ PNEUMONIE SENIORÙ prevence pneumokokovou a chřipkovou vakcínou doporučení ukončit kouření u kuřáků podání antibiotika do 8 (lépe do 4) hodin od hospitalizace drenáž pohrudničního empyému switch terapie u stabilizovaných nemocných správná kritéria propuštění z nemocnice. OÈEKÁVANÉ TRENDY VÝSKYTU, DIAGNOSTIKY A LÉÈBY PNEUMONIE Ačkoliv poslední studie ukazují určitý pokles výskytu pneumonií a snížení mortality, význam tohoto onemocnění zvláště ve starší populaci neklesá. Epidemiologické studie ukazují, že v současnosti jsou v evropských zemích pneumonie na 4. místě v úmrtnosti (za ICHS, cerebrovaskulárními nemocemi a karcinomem plic). Je předpoklad, že v r se před ně v Evropské unii zařadí CHOPN a ve východoevropských zemích také karcinom žaludku a úmrtí při haváriích [29]. Není známo, zda je očekávaný pokles způsoben zlepšením hygienických a sociálních podmínek, zlepšením časné diagnostiky, dostupností lékařské péče nebo zvýšením účinnosti nových antibiotik. Optimistické studie ukazují příznivý vliv dodržování klinických konsenzů v léčbě [23,30]. Existují však další rezervy. Více se očekává od nových diagnostických mikrobiologických testů a zatím velmi málo víme o specifických imunitních reakcích, o genech vnímavosti a o důležitých cytokinech, které vznik a průběh pneumonie usměrňují. Je však jisté, že dobrá diagnostika a účinná léčba starší populace musí být také spojena s celkovým zlepšováním sociální péče o seniory a s komplexní snahou o prodlužování jejich fyzické i mentální výkonnosti. LITERATURA 1. Kolek V. Pneumonie diagnostika a léčba. Praha: Triton File TM. Community acquired pneumonia. The Lancet 2003; 362: American Thoracic Society. Guidelines for the management of adults with community acquired pneumonia: Diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy and prevention. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: Lim WS, Macfarlane JT, Boswell TCJ et al. Study of community acquired pneumonia aetiology (SCAPA) in adults admitted to hospital: implications for management guidelines. Thorax 2001; 56: Kolek V, Fila L, Fojtů H et al. Pneumonie vyžadující hospitalizaci: výsledky dvouleté multicentrické studie v České republice. Int Med Prax 2003; 7: Barlow D, Lamping L, Davey G, Nathwani D. Evaluation of outcomes in community acquired pneumonia: a guide for patients, physicians, and policy makers. Lancet Infect Dis 2003; 3: Guest JF, Morris A. Community acquired pneumonia: the annual cost to the National Health Service in the United Kingdom. Eur Respir J 1997; 10: Niederman MS, McCombs JS, Unger AN, Kumar A, Popovian R. The cost of treating community acquired pneumonia. Clin Ther 1998; 20: hospitalizace trendy ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/

6 9. British Thoracic Society: BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia. Thorax 2001; 56 (suppl. IV): Kolek V. Standard diagnostiky a léčby komunitně získané pneumonie dospělých. Bulletin ČPFS 1995; 5: Fine MJ, Smith MA, Carson CA et al. Prognosis and outcomes of patients with community acquired pneumonia. JAMA 1996; 275: Lim WS, van der Eerden MM, Laing R et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax 2003; 58: Ballesté CR, González G, Ramírez Ronda CH et al. Potentially serious infections in the aging person: diagnosis, treatment and prevention. P Rico Helth Sci J 2004; 23: Bratzler DW, Houck PM, Nsa W et al. Initial processes of care and outcomes in elderly patients with pneumonia. Ann Emerg Med 2001; 38 (suppl): S Koivula I, Sten M, Makela PH. Prognosis after community-acquired pneumonia in the elderly: a population-based 11 year follow-up study. Arch Int Med 1999; 159: File TM, Plouffe JF et al. Clinical Characteristics of Chlamydia pneumoniae Infection as the Sole Cause of Community-Acquired Pneumonia. Clin Inf Dis 1999; 29: Ewig S, Ruiz M, Torres A et al. Pneumonia acquired in the community through drug-resistant Streptococcus pneumoniae. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Kays MB, Smith DW, Wack MF, Denys GA. Levofloxacin Treatment Failure in a Patient with Fluoroguinolone-Resistant Streptococcus pneumoniae Pneumonia. Pharmacotherapy 2002; 22 (3): Gleason PP, Meehan TP, Fine JM et al. Associations between initial antimicrobial therapy and medical outcomes for hospitalized elderly patients with pneumonia. Arch Int Med 1999; 159: Rhew DC, Tu GS, Ofman J, Henning JM, Richards MS, Weingarten SR. Early switch and early discharge strategies in patients with community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Arch Intern Med 2001; 161: Metlay JP, Atlas SJ, Borowsky LH, Singer DE. Time course of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia. Respir Med 1998; 92: Siepmann M, Kirch W. Drug points: tachycardia associated with moxifloxacin. BMJ 2001; 322: Johnson D, Carriere KC, Jin Y, Marrie T. Appropriate antibiotic utilization in seniors prior to hospitalization for community-acquired pneumonia is associated with decreased in-hospital mortality. J Clin Pharm Therap 2004; 29: Martinez JA, Horcajada JP, Almela M et al. Addition of a macrolide to a -lactam-based empirical antibiotic regimen is associated with lower in-hospital mortality for patients with bacteraemic pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis 2003; 36: Waterer GW, Somes GW, Wunderrink RG. Monotherapy may be sub-optimal for severe bacteraemic pneumococcal pneumonia. Arch Intern Med 2001; 161: Ho PL, Tse WS, Tsang KWT et al. Risk Factors for Acquisition of Levofloxacin Resistant Streptococcus pneumoniae: A Case Control Study. Clin Inf Dis 2001; 32: Halm EA, Fine MJ, Kapoor WN, Singer DE, Marrie TJ, Siu AL. Instability on hospital discharge and the risk of adverse outcomes in patients with pneumonia. Arch Intern Med 2002; 162: Macfarlane JT, Boldy D update of BTS pneumonia guidelines: What s new? Thorax 2004; 59: Loddenkemper R. European Lung WhiteBook. Charlesworth Gr., Huddersfield, Dean NC, Silver MP, Bateman KA et al. Decreased Mortality after Implementation of a Treatment Guideline for Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2001; 110: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. VÍTÌZSLAV KOLEK, DRSC. KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TBC FN OLOMOUC PROF. MUDR. VÍTÌZSLAV KOLEK, DRSC. Je přednostou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje jako místopředseda České pneumologické a ftizeologické společnosti, předseda její bronchologické sekce a národní delegát ČPFS v Evropské respirační společnosti. Je aktivním členem Evropské respirační společnosti (ERS), Americké společnosti hrudních lékařů (ACCP), Mezinárodní unie proti tuberkulóze a respiračním nemocem (IUATLD), Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (WASOG), Evropské asociace pro bronchologii (EAB) a Mezinárodní společnosti infekčních nemocí (ISID). Z českých organizací jsou to: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Česká společnost klinické onkologie, Česká společnost alergologie a klinické imunologie. Je činný v redakčních radách časopisů: Studia pneumologica et phtiseologica, Update, Respirace, Respiro a Interní medicína pro praxi. Zabývá se problematikou intervenční bronchologie, chemoterapie karcinomu plic, granulomatózními procesy a infekčními respiračními záněty. V těchto oblastech publikoval 6 monografií, 12 kapitol v monografiích, přes 150 odborných publikací a přednesl kolem 350 přednášek doma i v zahraničí. 32 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 4/2004

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Skórovací systémy na urgentním příjmu. MUDr. Tomáš Veleta

Skórovací systémy na urgentním příjmu. MUDr. Tomáš Veleta Skórovací systémy na urgentním příjmu MUDr. Tomáš Veleta Úvod Pravděpodobnost určitého jevu opakované návštěvy hospitalizace zhoršení stavu nutnosti intervence smrti... Stratifikace rizika, hodnocení závažnosti

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 INFEKCE DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH BRONCHITIDA akutní bronchitida akutní exacerbace

Více

PNEUMONIE VYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI: VÝSLEDKY DVOULETÉ MULTICENTRICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

PNEUMONIE VYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI: VÝSLEDKY DVOULETÉ MULTICENTRICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE PNEUMONIE VYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI: VÝSLEDKY DVOULETÉ MULTICENTRICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 1, MUDr. Libor Fila 8, MUDr. Hana Fojtů 1, MUDr. Ivona Grygárková 1, MUDr.

Více

Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC)

Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC) Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC) doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.2018 A) ANO B) NE C) nevím, co přesně znamená deeskalace V rámci ABS

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Očkování chronicky nemocných

Očkování chronicky nemocných Očkování chronicky nemocných Jan Smetana Roman Chlíbek Renáta Šošovičková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Komu je očkování určeno (pomineme význam plošné vakcinace) 2 1. Osoby se zvýšeným

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA KOMUNITNÍ PNEUMONIE DOSPĚLÝCH (Klinické doporučení) [KAP. 3.1]

DIAGNOSTIKA A LÉČBA KOMUNITNÍ PNEUMONIE DOSPĚLÝCH (Klinické doporučení) [KAP. 3.1] DIAGNOSTIKA A LÉČBA KOMUNITNÍ PNEUMONIE DOSPĚLÝCH (Klinické doporučení) [KAP. 3.1] ČPFS a Společnost infekčního lékařství prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Viktor

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 PROBLEMATIKA INFEKCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH DIAGNOSTIKA A LÉČBA TONSILITID, SINUSITID

Více

Komunitní pneumonie - update 2013. Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha

Komunitní pneumonie - update 2013. Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha Komunitní pneumonie - update 2013 Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha Pneumonie je akutní zánět respiračních bronchiolů, alveolárních struktur a plicního intersticia čerstvý infiltrát na

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Diagnostika a léčba komunitní pumonie dospělých Klinické doporučení Diagnostics and therapy of community acquired pumonia in adults Clinical guidelis Předkládají: Česká pumologická a ftizeologická společnost

Více

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE?

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE? V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony Důležité informace o chřipce ONEMOCNĚNÍ SRDCE Pozor! Virus chřipky představuje závažné zdravotní riziko pro jedince s ONEMOCNĚNÍM SRDCE. CO JE CHŘIPKA? Chřipka je vysoce

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Kurz Pneumologie a ftizeologie

Kurz Pneumologie a ftizeologie Kurz Pneumologie a ftizeologie 13.2. - 24.2.2017 Po 13. 2. 2017 8,00-8,45 MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Příznaky plicních nemocí a jejich fyzikální vyšetření. 8,50-9,35 MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

RESPIRAČNÍ INFEKCE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RESPIRAČNÍ INFEKCE Z POHLEDU PRAKTICKÉHO LÉKAŘE doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Oddělění TRN FN Motol, Praha CHARAKTERISTIKA RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ trvalý kontakt dýchacího ústrojí se zevním prostředím závažnost

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů?

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Rozbory preskripce : Je třeba zohlednit věk pacientů? Prokeš, INFOPHARM a.s., Němec, VZP ČR Máme v ČR problém s rezistencí na? Rezistence na fluorochinolony v Evropě 2004 1 Základní principy snižování

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Celospolečenské ztráty z dopravních nehod a nedostatku pohybu Zdravotní přínosy aktivní mobility

Celospolečenské ztráty z dopravních nehod a nedostatku pohybu Zdravotní přínosy aktivní mobility Celospolečenské ztráty z dopravních nehod a nedostatku pohybu Zdravotní přínosy aktivní mobility Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. I. interní klinika kardiologická Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Clostridium difficile současné možnosti léčby. Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O.

Clostridium difficile současné možnosti léčby. Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O. Clostridium difficile současné možnosti léčby Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O. Obsah sdělení Klinický význam onemocnění a jeho formy Diagnostika a současné léčebné možnosti Závěry

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Algoritmus odesílání pacienta

Algoritmus odesílání pacienta Algoritmus odesílání pacienta s exacerbací CHOPN k hospitalizaci Ondřej Kudela Plicní klinika FNHK a LFHK UK AE CHOPN: definice epizody asociované s amplifikací zánětu v dýchacích cestách, zhoršením bronchiální

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY Obsah prezentace Historie, vývoj a trendy

Více

Pneumonie. Ladislav Lacina

Pneumonie. Ladislav Lacina Ladislav Lacina o Co pneumonie je: Lidově zápal plic Definice: je akutní zánětlivé onemocnění postihující plicní alveoly, respirační bronchioly a plicní intersticium Nemoc ze širší skupiny infekce dolních

Více

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Htoutou Sedláková Miroslava, Kolář Milan, Uvízl Radovan Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci Klinika anesteziologie, resuscitace a

Více

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Praha Antibiotická rezistence Od

Více

Dystelektázy plic na JIP tipy a triky

Dystelektázy plic na JIP tipy a triky Dystelektázy plic na JIP tipy a triky Ivo Hanke Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové Východiska - Dystelektázy plic na JIP Definice Rozdělení Diagnostika Terapeutické

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Septický pacient s nozokomiální pneumonií Endosekret: KLPN + ESCO Terapie: PPT + GEN INTERPRETACE?

Více

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci PreVon

Více

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO

Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO Jaromíra Kratochvílová Veronika Janásová, Jitka Dědinová 20. Mezinárodní konference Nemocniční

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči MUDr. Eva Míčková Intenzivní péče a infekce spojené se zdravotní péčí Jednotka intenzivní péče (JIP), anglicky intensive care unit (ICU),

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V ČESKÉ POPULACI VÝSLEDKY STUDIE EHES

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V ČESKÉ POPULACI VÝSLEDKY STUDIE EHES KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V ČESKÉ POPULACI VÝSLEDKY STUDIE EHES Mgr. Michala Lustigová, PhD. MUDr. Naďa Čapková MUDr. Kristýna Žejglicová Státní zdravotní ústav STRUKTURA PREZENTACE Kardiovaskulární situace

Více

Doporučená pohybová aktivita po prodělání CHOPN exacerbace

Doporučená pohybová aktivita po prodělání CHOPN exacerbace Doporučená pohybová aktivita po prodělání CHOPN exacerbace Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc Co může ovlivňovat úroveň pohybových

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE Klinická mikrobiologie je medicínský obor - pojítko mezi

Více

Obr. 1 Histogram rozložení četnosti výskytu sarkoidózy podle věku.

Obr. 1 Histogram rozložení četnosti výskytu sarkoidózy podle věku. NOVÉ BIOMARKERY SARKOIDÓZY A JEJICH VĚKOVÁ DISTRIBUCE Autor: Šárka Kukolová. Výskyt (incidence, prevalence) Sarkoidóza se vyskytuje celosvětově: postihuje obě pohlaví, všechny rasy a věkové skupiny obyvatelstva.

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Diferenciální diagnostika. exacerbací CHOPN. Jaromír Zatloukal Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc

Diferenciální diagnostika. exacerbací CHOPN. Jaromír Zatloukal Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc Diferenciální diagnostika exacerbací CHOPN Jaromír Zatloukal Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc Jarní sympozium Společně proti exacerbacím CHOPN 6. dubna 2018, Praha Diferenciální

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

3. SEMINÁŘ MĚŘENÍ FREKVENCE NEMOCÍ V POPULACI

3. SEMINÁŘ MĚŘENÍ FREKVENCE NEMOCÍ V POPULACI 3. SEMINÁŘ MĚŘENÍ FREKVENCE NEMOCÍ V POPULACI EPIDEMIOLOGIE 1. Úvod, obsah epidemiologie. Měření frekvence nemocí v populaci 2. Screening, screeningové (diagnostické) testy 3. Typy epidemiologických studií

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Ženu v USA zabila bakterie, na kterou nefungovala žádná dostupná antibiotika. Americké CDC uvedlo,

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie Zdraví dětí 2016 Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Úvod Prevalenční

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

"Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha

Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost Václav Bunc LSM UK FTVS Praha "Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha Studie WHO z roku 2015 dokládá, že 10% úmrtí ve světě je přímo způsobeno nedostatkem pohybu 33% celosvětových úmrtí

Více

Moderní nakupování zdravotní péče. Daniel Hodyc

Moderní nakupování zdravotní péče. Daniel Hodyc Moderní nakupování zdravotní péče Daniel Hodyc 18. 10. 2017 Proč se stále více uplatňují moderní úhradové mechanismy v kontraktech? Prudký a setrvalý nárůst nákladů na zdravotnictví ve většině zemí Evropy

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 30/04/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Ženu v USA zabila bakterie, na kterou nefungovala žádná dostupná antibiotika. Americké CDC uvedlo,

Více

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN

Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Význam spirometrie v diagnostice a sledování pacientů s CHOPN Agenda Význam respiračních chorob Diagnostika CHOPN Vztah spirometrie a jiných parametrů Souvislosti FEV1, FVC s jinými orgány Význam spirometrie

Více

Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru

Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 31.5.2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE VÝSKYTU TUBERKULÓZY A

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 66 Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2011 Health

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období

Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Antibiotická profylaxe Aplikace antibiotik s cílem snížit

Více

Imunosenescence. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Imunosenescence. Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno Imunosenescence Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno 8. Konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS, Praha 21.1.2017 Věková

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2013 57 Souhrn Péče o pacienty léčené pro demence v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2008 2012

Více

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc H R U D N Í D R E N Á Ž Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Indikace hrudní drenáže v pneumologii 1/ Pneumotorax : spontánní primární a sekundární, iatrogenní, barotrauma

Více

Inhalační podání antibiotik update Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň

Inhalační podání antibiotik update Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Inhalační podání antibiotik update 2015 Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň argumenty pro inhalační podání ATB technické podmínky pro optimální aplikaci typ nebulizátoru a jeho umístění v okruhu volba

Více

Co je pneumonie a jak ji překonat Informace pro pacienty postižené zápalem plic

Co je pneumonie a jak ji překonat Informace pro pacienty postižené zápalem plic Co je pneumonie a jak ji překonat? Co je pneumonie a jak ji překonat Informace pro pacienty postižené zápalem plic prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc. Informace pro pacienty postižené zápalem plic Obsah

Více

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP TIGECYKLIN Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny Počet bakteriálních

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více