5306/15 ADD 1 mp/ls/kno 1 DG G 2A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5306/15 ADD 1 mp/ls/kno 1 DG G 2A"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Absolutorium, které má být uděleno společným podnikům za plnění rozpočtu za rozpočtový rok návrhy doporučení Rady PŘÍLOHA : Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy... 2 PŘÍLOHA 2: Společný podnik SESAR... 6 PŘÍLOHA 3: Společný podnik ARTEMIS... 8 PŘÍLOHA 4: Společný podnik Clean Sky... 2 PŘÍLOHA 5: Společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva... 6 PŘÍLOHA 6: Společný podnik pro palivové články a vodík... 9 PŘÍLOHA 7: Společný podnik ENIAC /5 ADD mp/ls/kno

2 PŘÍLOHA Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/202 ze dne 25. října 202, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení (ES, Euratom) č. 605/2002, a zejména na čl. 208 odst. 2 tohoto nařízení, s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/98/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku 2, a zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto rozhodnutí, s ohledem na finanční nařízení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy přijaté jeho správní radou dne 22. října 2007, 2 Úř. věst.l298, , s.. Úř. věst. L 90, , s /5 ADD mp/ls/kno 2

3 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen společný podnik ) za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují určité poznámky ze strany Rady, které jsou připojeny k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá těmto poznámkám a opatřením na ně navazujícím; vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby řediteli společného podniku udělil absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 3

4 Příloha k PŘÍLOZE POZNÁMKY PŘIPOJENÉ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky jeho hospodaření a jeho peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise, a rovněž uskutečněné operace za daný rozpočtový rok jsou legální a správné. Je však třeba vznést určité připomínky. V návaznosti na připomínky Účetního dvora Rada naléhavě vyzývá společný podnik, aby v roční účetní závěrce předložil údaje o stupni pokroku probíhajících prací s cílem zajistit transparentnost o stavu činností dosud provedených společným podnikem, pokud jde o ujednání o zadávání zakázek podepsaná s Mezinárodní organizací energie z jaderné syntézy ITER. Aby nedocházelo k nadměrným přenosům prostředků, Rada vyzývá společný podnik, aby věnoval náležitou pozornost řádnému plnění prostředků na závazky a prostředků na platby v průběhu rozpočtového roku a rušil přidělení nevyužitých prostředků, bude-li to nutné, v souladu se zásadou ročního rozpočtu. Rada vítá pokrok dosažený společným podnikem, pokud jde o zavádění a provádění jeho systémů vnitřní kontroly. Jelikož však stále přetrvávají některé nedostatky, Rada vyzývá společný podnik, aby nadále vyvíjel úsilí o zlepšení a zefektivnění různých prvků svých systémů vnitřní kontroly. 5306/5 ADD mp/ls/kno 4

5 Pokud jde o zadávání zakázek a udělování grantů, Rada vyjadřuje politování nad početnými nedostatky, které ještě Účetní dvůr zjistil. Rada vyzývá společný podnik, aby v zájmu zmírnění veškerých finančních rizik pro finanční prostředky EU maximalizoval hospodářskou soutěž v oblastech zadávání zakázek a udělování grantů a zlepšil kontroly a ověřování v různých fázích zadávání zakázek a udělování grantů. Rada je rovněž znepokojena významným nárůstem nákladů projektu ITER, který byl v listopadu 203 odhadnut na 290 milionů EUR. S ohledem na to, že Rada ve svých závěrech z července roku 200 souhlasila s financováním projektu ITER až do výše 6,6 miliardy EUR, Rada vyzývá společný podnik, aby neprodleně zavedl odpovídající nástroje pro sledování platnosti odhadů nákladů a veškerých potenciálních odchylek v nákladech a aby ve své výroční zprávě o činnosti řádně vykázal výsledky uskutečněných operací a související rizika. Rada zdůrazňuje význam realistického přístupu k řízení projektu ITER, včetně stanovení realistického referenčního plánu a zabránění rizikům spojeným s vývojem cen komodit. Závěrem Rada vybízí společný podnik, aby důsledně plnil doporučení Účetního dvora a upravil svá finanční pravidla tak, aby zohledňovala změny vyplývající z nového rámcového finančního nařízení, provedl konkrétní opatření na zmírnění určitých rizik spojených s ochranou práv duševního vlastnictví a přijal nezbytná pravidla pro řádné provádění služebního řádu. 5306/5 ADD mp/ls/kno 5

6 PŘÍLOHA 2 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku SESAR za plnění rozpočtu společného podniku SESAR za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/202 ze dne 25. října 202, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení (ES, Euratom) č. 605/2002, a zejména na čl. 208 odst. 2 tohoto nařízení, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 29/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) 2, a zejména na článek 4b tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku SESAR přijatá jeho správní radou dne 28. července 2009, 2 Úř. věst.l298, , s.. Úř. věst. L 64, , s /5 ADD mp/ls/kno 6

7 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku SESAR (dále jen společný podnik ) za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že Rada vítá skutečnost, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 nevyžadují žádné poznámky, vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli společného podniku udělil absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 7

8 PŘÍLOHA 3 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku EEL za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy, a zejména na čl. odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 56/204 ze dne 6. května 204 o založení společného podniku EEL 2, a zejména na čl. odst. 2 a článek 2 tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku ARTEMIS přijatá jeho správní radou dne 8. prosince 2008, 2 Úř. věst. L 30, , s. 52. Úř. věst. L 69, , s /5 ADD mp/ls/kno 8

9 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku ARTEMIS na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že v souladu s čl. odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 56/204 společný podnik EEL nahradil společný podnik ARTEMIS a stal se jeho nástupcem; vzhledem k tomu, že by tak absolutorium mělo být uděleno výkonnému řediteli společného podniku EEL, vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují určité poznámky ze strany Rady, které jsou připojeny k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá těmto poznámkám a na ně navazujícím opatřením, která by měl přijmout společný podnik EEL coby nástupnický společný podnik; vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli společného podniku EEL udělil absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 9

10 Příloha k PŘÍLOZE 3 POZNÁMKY PŘIPOJENÉ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ARTEMIS ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními finančních pravidel společného podniku ARTEMIS. Rada však vyjadřuje politování nad výrokem s výhradou, který Účetní dvůr vydal o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na jejichž základě je účetní závěrka založena, neboť vyhodnotil, že strategie společného podniku ARTEMIS pro audity ex post neposkytuje dostatečnou jistotu, že tento klíčový nástroj kontroly funguje účinně. Rada naléhavě vyzývá společný podnik EEL coby nástupnický společný podnik, aby přezkoumal auditní strategie vnitrostátních financujících orgánů s cílem zajistit, aby všechny tyto orgány předkládaly své auditní zprávy včas a zahrnovaly i veškeré důležité údaje pro účinné fungování strategie pro audity ex post. Dále je třeba vznést tyto připomínky. Pokud jde o plnění rozpočtu, Rada vyzývá společný podnik EEL, aby věnoval náležitou pozornost řádnému plnění prostředků na závazky a prostředků na platby v průběhu rozpočtového roku a v souladu se zásadou ročního rozpočtu rušil přidělení prostředků, bude-li to nutné, aby nedocházelo k nadměrným přenosům prostředků. Kromě toho je Rada znepokojena skutečností, že stále nebyl zřízen vlastní útvar interního auditu a že finanční pravidla nejsou v souladu s ustanoveními finančního nařízení o pravomoci interního auditora Komise. Trvá na tom, že tuto situaci je třeba urychleně napravit. 5306/5 ADD mp/ls/kno 0

11 Rada rovněž žádá, aby byl zaveden řádný postup pro řešení případů střetu zájmů. Kromě toho Rada společný podnik EEL rovněž vyzývá, aby dále zlepšil monitorování a vykazování výsledků výzkumu. V neposlední řadě jej vybízí, aby řádně zohlednil a provedl doporučení uvedená ve zprávě Komise o druhém průběžném hodnocení. 5306/5 ADD mp/ls/kno

12 PŘÍLOHA 4 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 7/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky, a zejména na čl. odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/204 ze dne 6. května 204 o založení společného podniku Clean Sky 2 2, a zejména na čl. odst. 2 a článek 2 tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku Clean Sky přijatá jeho správní radou dne 7. listopadu 2008, 2 Úř. věst. L 30, , s.. Úř. věst. L 69, , s /5 ADD mp/ls/kno 2

13 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku Clean Sky (dále jen společný podnik ) za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že v souladu s čl. odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 558/204 společný podnik Clean Sky 2 nahradil společný podnik Clean Sky a stal se jeho nástupcem; vzhledem k tomu, že by tak absolutorium mělo být uděleno výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 (dále jen nástupnický společný podnik ), vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují určité poznámky ze strany Rady, které jsou připojeny k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá těmto poznámkám a na ně navazujícím opatřením, která by měl nástupnický společný podnik přijmout, vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli nástupnického společného podniku udělil absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 3

14 Příloha k PŘÍLOZE 4 POZNÁMKY PŘIPOJENÉ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky jeho hospodaření a jeho peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise, a rovněž uskutečněné operace za daný rozpočtový rok jsou legální a správné. Je však třeba vznést určité připomínky. Aby nedocházelo k nadměrným přenosům prostředků, Rada vyzývá nástupnický společný podnik, aby věnoval náležitou pozornost řádnému plnění prostředků na závazky a prostředků na platby v průběhu rozpočtového roku a rušil přidělení nevyužitých prostředků, bude-li to nutné, v souladu se zásadou ročního rozpočtu. Rada vítá zlepšení, kterých bylo dosud dosaženo v oblasti celkového čerpání prostředků. Vyzývá nástupnický společný podnik, aby dosáhl dalších zlepšení, pokud jde o výdaje související s výzvami k podávání návrhů, a zejména aby zkrátil prodlení při podpisu grantových dohod, s cílem dosáhnout lepší úrovně čerpání prostředků na platby v budoucnosti. Rada vítá odpovědi společného podniku ohledně dokončení finanční aplikace pro řízení grantů a vyzývá nástupnický společný podnik, aby nadále vyvíjel úsilí související se zlepšováním kontrolních systémů a postupů, zejména ex ante kontrolu vykazovaných nákladů, a aby zajistil větší transparentnost pro všechny zúčastněné strany prostřednictvím relevantních seminářů a odborné přípravy. 5306/5 ADD mp/ls/kno 4

15 Pokud jde o připomínky Účetního dvora k funkci interního auditu, Rada vyzývá nástupnický společný podnik, aby uvedl svá finanční pravidla týkající se organizace interního auditu, a zejména pokud jde o pravomoci interního auditora Komise, v soulad s revidovaným rámcovým finančním nařízením. Rada dále bere na vědomí nedostatky zjištěné útvarem interního auditu Komise ohledně vnitřního kontrolního systému a žádá nástupnický společný podnik, aby zjištěné nedostatky neprodleně odstranil. V neposlední řadě Rada nástupnický společný podnik rovněž vyzývá, aby zlepšil monitorování a vykazování výsledků výzkumu. 5306/5 ADD mp/ls/kno 5

16 PŘÍLOHA 5 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva 2 za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, a zejména na čl. odst. 4 uvedeného nařízení, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 557/204 ze dne 6. května 204 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy 2 2, a zejména na čl. odst. 2 a článek 2 tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva přijaté jeho správní radou dne 2. února 2009, 2 Úř. věst. L 30, , s. 38. Úř. věst. L 69, , s /5 ADD mp/ls/kno 6

17 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (dále jen společný podnik ) za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že v souladu s čl. odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 557/204 společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva 2 nahradil společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva a stal se jeho nástupcem; vzhledem k tomu, že by tak absolutorium mělo být uděleno výkonnému řediteli společného podniku pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva 2 (dále jen nástupnický společný podnik ), vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují určité poznámky ze strany Rady, které jsou připojeny k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá těmto poznámkám a na ně navazujícím opatřením, která by měl nástupnický společný podnik přijmout, vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli nástupnického společného podniku udělil absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 7

18 Příloha k PŘÍLOZE 5 POZNÁMKY PŘIPOJENÉ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky jeho hospodaření a jeho peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise. Vyjadřuje však politování nad výrokem s výhradou, který Účetní dvůr vydal o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž je účetní závěrka založena, s ohledem na výskyt chyb nad prahem významnosti zjištěný během ex post auditů Účetního dvora. Rada oceňuje dosažená zlepšení ve srovnání s rokem 202, naléhavě však nástupnický společný podnik vyzývá, aby přijal nutná nápravná opatření k získání nezpůsobilých výdajů nazpět a ke snížení míry chyb s cílem dosáhnout toho, aby Účetní dvůr vydal výrok bez výhrad. Dále je třeba vznést tyto připomínky. Aby nedocházelo k nadměrným přenosům prostředků, Rada vyzývá nástupnický společný podnik, aby věnoval náležitou pozornost řádnému plnění prostředků na závazky a prostředků na platby v průběhu rozpočtového roku a rušil přidělení nevyužitých prostředků, bude-li to nutné, v souladu se zásadou ročního rozpočtu. Rada vítá dosavadní vývoj při zavádění účinných a spolehlivých systémů vnitřní kontroly a vyzývá nástupnický společný podnik, aby dále vyvíjel úsilí v souladu s doporučeními Účetního dvora. V neposlední řadě Rada nástupnický společný podnik rovněž vyzývá, aby zlepšil monitorování výsledků výzkumu. 5306/5 ADD mp/ls/kno 8

19 PŘÍLOHA 6 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 52/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík, a zejména na čl. odst. 4 uvedeného nařízení, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/204 ze dne 6. května 204 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 2, a zejména na čl. odst. 2 a článek 2 tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku pro palivové články a vodík přijatá jeho správní radou dne 26. září 2008, 2 Úř. věst. L 53, , s.. Úř. věst. L 69, , s /5 ADD mp/ls/kno 9

20 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík (dále jen společný podnik ) za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že v souladu s čl. odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 559/204 společný podnik pro palivové články a vodík 2 nahradil společný podnik pro palivové články a vodík a stal se jeho nástupcem; vzhledem k tomu, že by tak absolutorium mělo být uděleno výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 (dále jen nástupnický společný podnik ), vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují jednu poznámku ze strany Rady, která je připojena k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá této poznámce a na ni navazujícím opatřením, která by měl nástupnický společný podnik přijmout, vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli nástupnického společného podniku udělil absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 20

21 Příloha k PŘÍLOZE 6 POZNÁMKA PŘIPOJENÁ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky jeho hospodaření a jeho peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise, a rovněž uskutečněné operace za daný rozpočtový rok jsou legální a správné. Je však třeba vznést jednu připomínku. Pokud jde o připomínky Účetního dvora k funkci interního auditu, Rada dále bere na vědomí nedostatky zjištěné oddělením interního auditu společného podniku audit, které se týkají jednání v rámci řízení grantů, najímání smluvních dodavatelů a předběžného financování, a žádá nástupnický společný podnik, aby zjištěné nedostatky neprodleně odstranil. 5306/5 ADD mp/ls/kno 2

22 PŘÍLOHA 7 Návrh DOPORUČENÍ RADY ze dne o absolutoriu, které má být uděleno výkonnému řediteli společného podniku EEL za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 203 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC, a zejména na čl. odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 56/204 ze dne 6. května 204 o založení společného podniku EEL 2, a zejména na čl. odst. 2 a článek 2 tohoto nařízení, s ohledem na finanční pravidla společného podniku ENIAC přijatá jeho správní radou dne 30. května 2008, 2 Úř. věst. L 30, , s. 2. Úř. věst. L 69, , s /5 ADD mp/ls/kno 22

23 po přezkoumání výkazu příjmů a výdajů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 203 a jeho rozvahy ke dni 3. prosince 203 a zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 203, doprovázené odpověďmi společného podniku ENIAC na připomínky Účetního dvora, vzhledem k tomu, že v souladu s čl. odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 56/204 společný podnik EEL nahradil společný podnik ENIAC a stal se jeho nástupcem; vzhledem k tomu, že by tak absolutorium mělo být uděleno výkonnému řediteli společného podniku EEL, vzhledem k tomu, že připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 203 vyžadují určité poznámky ze strany Rady, které jsou připojeny k tomuto doporučení; vzhledem k tomu, že Rada zdůrazňuje význam, který přikládá těmto poznámkám a na ně navazujícím opatřením, která by měl přijmout společný podnik EEL coby nástupnický společný podnik; vzhledem k tomu, že v návaznosti na výše uvedený přezkum umožňuje plnění rozpočtu společného podniku ENIAC udělit absolutorium za toto plnění, DOPORUČUJE Evropskému parlamentu, aby výkonnému řediteli společného podniku EEL udělil absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 203. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně Úř. věst. C 452, , s /5 ADD mp/ls/kno 23

24 Příloha k PŘÍLOZE 7 POZNÁMKY PŘIPOJENÉ K DOPORUČENÍ RADY O ABSOLUTORIU, KTERÉ MÁ BÝT UDĚLENO SPOLEČNÉMU PODNIKU Rada vítá výrok Účetního dvora, podle něhož roční účetní závěrka společného podniku ENIAC ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci ke dni 3. prosince 203, výsledky hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními finančních pravidel společného podniku ENIAC. Vyjadřuje však politování nad výrokem s výhradou, který Účetní dvůr vydal o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na jejichž základě je účetní závěrka založena, neboť vyhodnotil, že strategie společného podniku ENIAC pro audity ex post neposkytuje dostatečnou jistotu, že tento klíčový nástroj kontroly funguje účinně. Rada naléhavě vyzývá společný podnik EEL coby nástupnický společný podnik, aby přezkoumal auditní strategie vnitrostátních financujících orgánů s cílem zajistit, aby všechny tyto orgány předkládaly své auditní zprávy včas a zahrnovaly i veškeré důležité údaje pro účinné fungování strategie pro audity ex post. Dále je třeba vznést tyto připomínky. Pokud jde o plnění rozpočtu, Rada vyzývá společný podnik EEL, aby věnoval náležitou pozornost řádnému plnění prostředků na závazky a prostředků na platby v průběhu rozpočtového roku a v souladu se zásadou ročního rozpočtu rušil přidělení prostředků, bude-li to nutné, aby nedocházelo k nadměrným přenosům prostředků. Rada rovněž žádá, aby byl zaveden řádný postup pro řešení případů střetu zájmů. 5306/5 ADD mp/ls/kno 24

25 Kromě toho Rada společný podnik EEL rovněž vyzývá, aby dále zlepšil monitorování a vykazování výsledků výzkumu. V neposlední řadě jej vybízí, aby řádně zohlednil a provedl doporučení uvedená ve zprávě Komise o druhém průběžném hodnocení. 5306/5 ADD mp/ls/kno 25

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. února 2012 (14.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. února 2012 (14.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. února 0 (4.0) (OR. en) 6084/ ADD FIN 69 PE-L 4 DODATEK K POZNÁMCE K BODU I/A Odesílatel: Rozpočtový výbor Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Absolutorium, které

Více

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

PŘIJATÉ TEXTY. s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, Evropský parlament 204-209 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(206)094 Absolutorium za rok 204: společný podnik ECSEL. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 206 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR 16.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 473/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2015 týkajícího

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) Evropský parlament 204-209 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(205)057 Udělení absolutoria za rok 203: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29.1.2015 2014/2124(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.1.2015 2014/2115(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) Evropský parlament 204-209 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(205)053 Udělení absolutoria za rok 203: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 205 o udělení absolutoria

Více

Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2015 týkajícího se evropských společných podniků pro výzkum

Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2015 týkajícího se evropských společných podniků pro výzkum Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2015 týkajícího se evropských společných podniků pro výzkum 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.1.2015 2014/2087(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový

Více

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0158 Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0158 Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2017)0158 Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) 1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 7. 7. 2014 2013/2241(DEC) NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0119/

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0119/ Evropský parlament 204-209 Dokument ze zasedání A8-09/206 8.4.206 ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku EEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/115 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/18) ÚVOD 1.

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu

PŘIJATÉ TEXTY. Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2016)0168 Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/07)

ZPRÁVA (2017/C 417/07) C 417/52 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

Více

ZPRÁVA (2017/C 426/06) OBSAH. Zřízení společného podniku FCH Správa Cíle Zdroje

ZPRÁVA (2017/C 426/06) OBSAH. Zřízení společného podniku FCH Správa Cíle Zdroje C 426/42 CS Úřední věstník Evropské unie 12.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík za rozpočtový rok

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/27)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/27) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/171 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/27) ÚVOD

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR 12.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 426/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2016 týkajícího

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace C 449/188 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/09)

ZPRÁVA (2016/C 449/09) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/51 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/223 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/36) ÚVOD 1. Evropský policejní

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) C 417/176 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) ÚVOD 1.

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra C 449/128 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí centra

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/07)

ZPRÁVA (2016/C 449/07) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/41 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra C 417/150 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí centra

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/97 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/18) ÚVOD 1.

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/203 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/38) ÚVOD

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08) C 449/46 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/08) ÚVOD 1. Odrůdový úřad

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) C 417/110 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/17) Úvod

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/20)

ZPRÁVA (2017/C 417/20) C 417/126 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) C 449/82 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) ÚVOD 1.

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0117/

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0117/ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 30.3.2015 A8-0117/2015 ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013

Více

spolu s odpovědí společného podniku

spolu s odpovědí společného podniku Zpráva o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku 12, rue Alcide

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/25 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/17 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/20)

ZPRÁVA (2016/C 449/20) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/107 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka...

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka... 15.12.2009 Úřední věstník Evropské unie C 304/107 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska (2009/C

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku (2017/C 426/03)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku (2017/C 426/03) 12.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 426/15 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku (2017/C 426/03) OBSAH

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky

PŘIJATÉ TEXTY. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky Evropský parlament 204-209 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(205)040 Udělení absolutoria za rok 203: Evropská agentura pro chemické látky. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 205 o udělení absolutoria

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/61 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11) ÚVOD

Více

ZPRÁVA (2016/C 473/08) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI...

ZPRÁVA (2016/C 473/08) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI... C 473/66 CS Úřední věstník Evropské unie 16.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Společného podniku pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe za rozpočtový rok 2015, spolu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska C 417/92 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska (2017/C 417/14)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 2008/2255(DEC) 29. 1. 2009 NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/77 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska (2016/C 449/14)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí nadace

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí nadace C 417/212 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí nadace (2017/C

Více

ZPRÁVA (2017/C 426/07) OBSAH. Zřízení společného podniku IIL Správa Cíle Zdroje

ZPRÁVA (2017/C 426/07) OBSAH. Zřízení společného podniku IIL Správa Cíle Zdroje 12.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 426/49 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2016,

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0087/

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0087/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání A8-0087/2016 7.4.2016 ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/193 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu (2016/C 449/36) ÚVOD

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2014/2080(DEC) 2.2.2015 NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV Soudní

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/151 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/28) ÚVOD 1. Evropská

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 2008/2269(DEC) 29. 1. 2009 NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový

Více

spolu s odpovědí agentury

spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/37 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska (2017/C

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/03)

ZPRÁVA (2016/C 449/03) C 449/22 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2015, spolu s

Více

6372/19 ADD 1 in/lw/jhu 1 ECOMP LIMITE CS

6372/19 ADD 1 in/lw/jhu 1 ECOMP LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 26. února 2019 (OR. en) 6372/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 5 ECOFIN 161 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Hospodářské a finanční věci) 12. února 2019 6372/19 ADD 1 in/lw/jhu

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/17)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/17) C 338/96 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2010 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/17) OBSAH

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury (2009/C 304/16)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury (2009/C 304/16) 15.12.2009 Úřední věstník Evropské unie C 304/83 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok, spolu s odpověďmi agentury (2009/C 304/16) OBSAH Bod

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11) C 417/74 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11) ÚVOD

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi úřadu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06) C 449/36 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí akademie (2016/C 449/06) ÚVOD 1. Evropská policejní

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/30)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/30) C 449/162 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/30) ÚVOD

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13) C 449/72 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu (2016/C 449/13) ÚVOD 1. Evropský

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/08)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/08) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/57 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu (2017/C 417/08) ÚVOD 1. Odrůdový úřad

Více

ZPRÁVA (2017/C 426/04) OBSAH. Zřízení společného podniku ECSEL Správa Cíle Zdroje

ZPRÁVA (2017/C 426/04) OBSAH. Zřízení společného podniku ECSEL Správa Cíle Zdroje 12.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 426/23 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/15)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/15) C 417/98 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/15) ÚVOD 1. Evropská

Více

Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská policejní akademie

Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská policejní akademie P7_TA(2010)0348 Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská policejní akademie 1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/201 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C

Více

ZPRÁVA (2017/C 417/06)

ZPRÁVA (2017/C 417/06) 6.12.2017 CS Úřední věstník Evropské unie C 417/47 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI

10800/18 ADD 1 in/vmu 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ZPRÁVA (2016/C 473/04) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI...

ZPRÁVA (2016/C 473/04) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI... C 473/24 CS Úřední věstník Evropské unie 16.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku (2016/C 473/03)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku (2016/C 473/03) 16.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 473/15 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku (2016/C 473/03) OBSAH

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok spolu s odpovědí Eurojustu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské jednotky pro soudní spolupráci za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí Eurojustu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI,

ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok spolu s odpovědí orgánu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí orgánu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

ZPRÁVA (2016/C 473/07) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI...

ZPRÁVA (2016/C 473/07) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI... 16.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 473/57 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2015,

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/143 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Důchodového fondu Europolu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí fondu (2016/C 449/26) ÚVOD 1. Důchodový fond

Více

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka... 68

OBSAH ÚVOD PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÍMU ŘÍZENÍ Tabulka... 68 15.12.2009 Úřední věstník Evropské unie C 304/65 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury

Více

ZPRÁVA (2016/C 473/02) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI...

ZPRÁVA (2016/C 473/02) OBSAH ÚVOD INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI... 16.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 473/7 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného

Více

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0165 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

PŘIJATÉ TEXTY. P8_TA(2017)0165 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Evropský parlament 04-09 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(07)065 Udělení absolutoria za rok 05: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. dubna 07 o udělení absolutoria

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/10)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/10) C 417/68 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/10) ÚVOD

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/12)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/12) C 449/66 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí úřadu (2016/C 449/12) ÚVOD

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 27.1.2016 2015/2194(DEC) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-9 Monica Macovei (PE575.094v01-00) k udělení absolutoria za plnění rozpočtu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 2008/2186(DEC) 4. 2. 2009 NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (SEK(2008)2359

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/27 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí střediska (2016/C

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 7. 2. 2011 2010/2181(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2009 (C7-0241/2010

Více

Úřední věstník Evropské unie C 366/63

Úřední věstník Evropské unie C 366/63 15.12.2011 Úřední věstník Evropské unie C 366/63 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury

Více

ZPRÁVA (2016/C 449/32)

ZPRÁVA (2016/C 449/32) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/173 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-lisa)

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku 16.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 473/47 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí společného podniku (2016/C

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok spolu s odpovědí úřadu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok spolu s odpovědí úřadu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí úřadu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2208(DEC) 21. 1. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2208(DEC) 21. 1. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 21. 1. 2013 2012/2208(DEC) NÁVRH ZPRÁVY k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok spolu s odpovědí společného podniku

Zpráva o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok spolu s odpovědí společného podniku Zpráva o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více