ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov"

Transkript

1 ZÁPIS o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne v OÚ obce Bezkov Starosta obce zahájil 27. zasedání ZO Bezkov v hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č. 1) Technicky bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Bezkov a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomnni: Jiří Tunka, Jana Koníčková, Václav Vybíral, Karolína Křížová, Zdeněk Motáček, Omluveni: Nepřítomni: Hosté:... Zapisovatelem byl jmenován pan Václav Vybíral. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je založen k nahlédnutí v zasedací místnosti Obce Bezkov. Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: Motáček Zdeněk a Karolína Křížová, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Usnesení č. 1/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání ZO pana Zdeňka Motáčka a paní Karolínu Křížovou. Hlasování č. 1: Bod č. 2) Program zasedání zastupitelstva obce Starosta přenesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva obce schválen bez výhrad. Usnesení č. 2/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov: 1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu) 2) Program zasedání 3) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 obce Bezkov 4) Stanovení inventarizační komise 5) Schválení prodeje pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k. ú. Bezkov 6) Schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov 7) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov 8) Seznámení ZO s kontrolou Krajského úřadu Bmo na použití dotace ke kulturnímu domu 9) Seznámení ZO s kontrolou auditu 10) Seznámení ZO s kontrolou požární ochrany 11) Schválení vyřazení motorové jednotky VARI 12) Různé Hlasování č. 2: 5-0-0

2 Bod č. 3) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 obce Bezkov Starosta předložil provedené a starostou schválené rozpočtové opatření č. 6/2017 Obce Bezkov viz příloha Usnesení č. 3/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření č. 6/2017, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov bez Hlasování č. 3: Bod č. 4) Stanovení inventarizační komise Starosta předložil ke schválení stanovení inventarizační komise ve složení Jana koníčková, Motáček Zdeněk, Karolína K řížová, předseda Václav Vybíral Usnesení č. 4/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje stanovení inventarizační komise bez Hlasování č. 4: Bod č. 51 Schválení prodeje pozemku pare, č. 399/1, pare, ě. 399/2 a pare, č. 639 k. ú. Bezkov Starosta obce předložil ke schválení prodej pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k. ú. Bezkov, panu Rudolfu Křížoví, bytem Bezkov 94, Znojmo za nabídkovou cenu ,-Kč Usnesení č. 5/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje prodej pozemku pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k.ú. Bezkov, panu Rudolfu Křížoví, bytem Bezkov 94, Znojmo za nabídkovou cenu ,-Kč bez Hlasování č. 5: (zdržela se pí. Křížová, před hlasováním oznámila svůj střet zájmů) Bod č. 61 Schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov Starosta obce přednesl ke schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov Usnesení č. 6/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov bez Hlasování č. 6: Bod č. 7) Schválení zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2.3,4 z roku 2017 obce Bezkov Starosta obce přednesl ke schválení zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov Usnesení č. 7/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov bez

3 Bod č. 8) Seznámení ZO s kontrolou Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturním u domu Starosta obce seznámil ZO s kontrolou Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturnímu domu Usnesení č. 8/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturnímu domu bez Bod č. 9) Seznámení ZO s kontrolou auditu Starosta obce seznámil ZO s kontrolou auditu. Usnesení č. 9/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu auditu bez Hlasování č. 9: Bod č. 10) Seznámení ZO s kontrolou požární ochrany Starosta obce seznámil ZO s kontrolou požární ochrany. Usnesení č. 10/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu požární ochrany bez Hlasování č. 10: Bod č. 11) Schválení vyřazení m otorové jednotky VARI Starosta obce přednesl ke schválení vyřazení motorové jednotky VARI Usnesení č. 11/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení motorové jednotky VARI bez Hlasování č. 11: Bod č. 12) Různé Schválení obecně závazné vyhlášky obce Bezkov č. 5/2017 Starosta obce přednesl ke schválení obecně závazné vyhlášky obce Bezkov č. 5/2017 Bezkov viz příloha Usnesení č. 12/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Bezkov č. 5/2017 bez Hlasování č. 12: Starosta ukončil po projednání všech bodů program u zasedání Zastupitelstva obce Bezkov ve 20:00 hodin. V Bezkově dne Zapsal: Václav Vybíral Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Motáček Karolina Křížová

4 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne na Obecním úřadě v Bezkově Usnesení č. 1/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání ZO pana Zdeňka Motáčka a paní Karolínu Křížovou. Hlasování č. 1: Usnesení č. 2/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje následující program zasedání ZO Bezkov: 1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu) 2) Program zasedání 3) Schválení rozpočtového opatření ě. 6/2017 obce Bezkov 4) Stanovení inventarizační komise 5) Schválení prodeje pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k. ú. Bezkov 6) Schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov 7) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov 8) Seznámení ZO s kontrolou Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturnímu domu 9) Seznámení ZO s kontrolou auditu 10) Seznámení ZO s kontrolou požární ochrany 11) Schválení vyřazení motorové jednotky VARI 12) Různé Hlasování č. 2: Usnesení č. 3/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření č. 6/2017, které upravuje schválený rozpočet obce Bezkov bez Hlasování č. 3: Usnesení č. 4/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje stanovení inventarizační komise bez Hlasování č. 4: Usnesení č. 5/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje prodej pozemku pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k.ú. Bezkov, panu Rudolfu Křížovi, bytem Bezkov 94, Znojmo za nabídkovou cenu ,-Kč bez Hlasování č. 5: (zdržela se pí. Křížová, před hlasováním oznámila svůj střet zájmů) Usnesení č. 6/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov bez Hlasování č. 6: 5-0-0

5 Usnesení č. 7/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov bez Usnesení č. 8/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturnímu domu bez Usnesení č. 9/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu auditu bez Hlasování č. 9: Usnesení č. 10/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov bere na vědomí kontrolu požární ochrany bez Hlasování č. 10: Usnesení č. 11/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje vyřazení motorové jednotky VARI bez Hlasování ě. 11: Usnesení č. 12/27/2017 Zastupitelstvo obce Bezkov schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Bezkov č. 5/2017 bez Hlasování č. 12: Václav Vybíral - zapisovatel Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Motáček Karolína Křížová

6 Oznámení o termínu konání 27. zasedání Zastupitelstva Obce Bezkov, které se koná dne na Obecním úřadě obce Bezkov v 19:00 hod Program zasedání: 1) Technický bod (přivítání přítomných, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu) 2) Program zasedání 3) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 obce Bezkov 4) Stanovení inventarizační komise 5) Schválení prodeje pozemku pare. č. 399/1, pare. č. 399/2 a pare. č. 639 k. ú. Bezkov 6) Schválení zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezkov 7) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2,3,4 z roku 2017 obce Bezkov 8) Seznámení ZO s kontrolou Krajského úřadu Brno na použití dotace ke kulturnímu domu 9) Seznámení ZO s kontrolou auditu 10) Seznámení ZO s kontrolou požární ochrany 11) Schválení vyřazení motorové jednotky VAR1 12) Různé Vyvěšení na úřední desce i elektronické vývěsce: Sňato: