Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,"

Transkript

1 Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice (anonymizovaný) Den konání: Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 18:00 hodin 20:45 hodin Ing. Pavlína Kmochová p. Václav Pavlík st. Ing. arch. Václav Pavlík ml. p. Pavel Průdek Mgr. Stanislava Příhodová pí. Irena Sochůrková, DiS. p. Petr Svoboda Přítomní hosté: - Prezenční listina je Přílohou č. 1 tohoto zápisu. Program zasedání 1) Zahájení 2 2) Schválení programu jednání 2 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2 4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO 3 5) Inventarizace majetku obce za rok 2018 k přípravné práce, jmenování a schválení inventarizační komise pro vlastní provedení inventarizačních prací 3 6) Rozpočet na rok 2019 příprava sestavení rozpočtu 3 7) Rozpočtové opatření č.8/2018 změny rozpočtu na rok 2018 projednání 3 8) Rozpočtové opatření č.9/2018 změny rozpočtu na rok 2018 projednání, schválení 4 9) Zmocnění starostky obce k provádění rozpočtových opatření projednání 4 10) Žádost o vyjádření ke stavbě stodoly projednání 4 11) Příspěvek pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí v roce 2019 projednání schválení 5 12) Jmenování předsedy SPOZ 5 13) Záměr obce Sedlice prodat nemovitý majetek z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob schválení 5 14) Uzavření dohody o provedení práce projednání 6 15) Uzavření dohody o provedení práce - projednání 6 16) Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/ ) Diskuze 10 18) Ukončení 10 Stránka 1 z 11

2 1) Zahájení Obec Sedlice Předsedající je starostka obce. Předsedající je Ing. Pavlína Kmochová, starostka obce. Zasedání zahájila v 18:00, přivítala přítomné a dala kolovat prezenční listiny k podpisu. Předsedající konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno řádně v souladu s 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o svolání tohoto zasedání bylo zveřejněno na úřední desce obce Sedlice v době od do Počet přítomných zastupitelů je 7 ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 2) Schválení programu jednání Oproti pozvánce na zasedání zastupitelstva předsedající navrhla přidat navíc body Rozpočtové opatření č.8/2018 změny rozpočtu na rok 2018 projednání, schválení a Jmenování předsedy SPOZ a Záměr obce Sedlice prodat nemovitý majetek z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob schválení. Usnesení č. 15/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce. 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Předsedající dle 95 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů zapisovatelem navrhla Ing. arch. Václava Pavlíka ml. Usnesení č. 16/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. arch. Václava Pavlíka ml. zapisovatelem. Jako ověřovatele zápisu předsedající navrhla p. Petra Svobodu a Mgr. Stanislavu Příhodovou. Usnesení č. 17/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje p. Petra Svobodu a Mgr. Stanislavu Příhodovou ověřovateli zápisu. Stránka 2 z 11

3 4) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO Starostka obce představila zastupitelstvu stav plnění usnesení ZO: Kontrola plnění Usnesení č. 11/2018 Zvolení Pavla Kmocha členem finančního výboru. Byl informován starostkou, se zvolením do funkce souhlasí. Kontrola plnění Usnesení č. 13/2018 Zvolení Ondřeje Bartošky členem kontrolního výboru Byl informován starostkou, se zvolením do funkce souhlasí. 5) Inventarizace majetku obce za rok 2018 k přípravné práce, jmenování a schválení inventarizační komise pro vlastní provedení inventarizačních prací Je třeba sestavit inventarizační komisi, aby bylo možno ke konci účetního roku provést inventarizaci majetku obce. Inventarizační komise se skládá z předsedy + 4 členů. Usnesení č. 18/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise. Předseda Pavel Průdek, členové Petr Svoboda, Irena Sochůrková DiS., Mgr. Stanislava Příhodová, Václav Pavlík st. 6) Rozpočet na rok 2019 příprava sestavení rozpočtu Starostka představila a vysvětlila návrh rozpočtu obce na rok 2019 a jeho jednotlivé položky. Zastupitelé návrh rozpočtu projednali, dali k jednotlivým položkám své připomínky, komentáře a dotazy. Po seznámení a diskuzi k tomuto bodu, byla tato informace vzata zastupitelstvem obce na vědomí, a tím, že rozpočet na rok 2019 bude schválen na příštím zasedání zastupitelstva dne ) Rozpočtové opatření č.8/2018 změny rozpočtu na rok 2018 projednání Jedná se o rozpočtové opatření, které připravil ještě starosta Ing. Roman Cihlář v rámci svého pověření. Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2018 týkající se změn rozpočtu roku Zastupitelé vzali obsah rozpočtového opatření na vědomí. Rozpočtové opatření č.8/2018 je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Stránka 3 z 11

4 8) Rozpočtové opatření č.9/2018 změny rozpočtu na rok 2018 projednání, schválení Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2018 týkající se změn rozpočtu roku Usnesení č. 19/2018 Zastupitelstvo schvaluje představené rozpočtové opatření č.9/2018 týkající se změn rozpočtu roku Rozpočtové opatření č.9/2018 je Přílohou č. 3 tohoto zápisu. 9) Zmocnění starostky obce k provádění rozpočtových opatření projednání Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh zmocnit starostku obce k provádění rozpočtových opatření do výše ,- Kč na jedné položce dle 102, odst. 3, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. O provedených rozpočtových změnách bude starostka informovat zastupitelstvo vždy v nejbližších zasedáních zastupitelstva. Usnesení č. 20/2018 Zastupitelstvo zmocňuje starostku k provádění rozpočtových opatření do výše ,- Kč na jedné položce. Zastupitelstvu bude starostka dále rozpočtová opatření dávat na vědomí vždy v nejbližších zasedáních zastupitelstva. 10) Žádost o vyjádření ke stavbě stodoly projednání Starostka obce předložila přítomným zastupitelům obce Žádost M.K., o vyjádření k záměru stavby stodoly na jeho parcele č. 118/3. Usnesení č. 21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby stodoly na parcele č. 118/3 tak, jak byla zastupitelstvu představena v Žádosti ze dne Stránka 4 z 11

5 11) Příspěvek pro Svazek obcí mikroregionu Zálesí v roce 2019 projednání schválení Starostka představila zastupitelstvu žádost o uhrazení příspěvku za členství ve Svazku obcí mikroregionu Zálesí v roce Výše členského příspěvku je 7,- Kč na 1 obyvatele obce. Celkem tedy 7 x 135 = 945,- Kč. Usnesení č. 22/2018 Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení příspěvku za členství ve Svazku obcí mikroregionu Zálesí v roce 2019 ve výši 945,- Kč. 12) Jmenování předsedy SPOZ Starostka zastupitelstvo požádala o zvolení předsedy Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Zájem projevila Irena Sochůrková, DiS. Usnesení č. 23/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Irenu Sochůrkovou, DiS. předsedkyní SPOZ. 13) Záměr obce Sedlice prodat nemovitý majetek z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob schválení Jedná se o Záměr č.4/2018 obce Sedlice prodat nemovitý majetek z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob na základě žádosti podané panem J.W. Předmětem záměru je část pozemku (trojúhelníková část) p.č.440/1 v k.ú. Sedlice u Želivi o výměře cca 210m 2, která bezprostředně sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele p.č Po důkladném projednání zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku dle Záměru č.4/2018 obce Sedlice prodat nemovitý majetek z vlastnictví obce do vlastnictví fyzických osob s podmínkou ponechání 1,5 m širokého pruhu předmětného pozemku podél hranice s pozemkem p.č.810/1 k zajištění průchodu k sousedním nemovitostem. Stránka 5 z 11

6 Usnesení č. 24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitého majetku obce Sedlice - části pozemku (trojúhelníková část) p.č.440/1 v k.ú. Sedlice u Želivi o výměře cca 210m 2 p. J. W., trvale bytem Pražská 1199, Pelhřimov. 14) Uzavření dohody o provedení práce projednání Starostka obce předložila k projednání návrh uzavřít Dohodu o provedení práce s panem Václavem Pavlíkem st., zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Práce spojené s výkonem funkce zástupce provozovatele k provozování vodovodu a ČOV za OBEC SEDLICE. Pracovní úkol bude vykonáván od do Usnesení č. 25/2018 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Pavlíkem st., zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Práce spojené s výkonem funkce zástupce provozovatele k provozování vodovodu a ČOV za OBEC SEDLICE. Pracovní úkol bude vykonáván od do ) Uzavření dohody o provedení práce - projednání Starostka obce předložila k projednání návrh uzavřít Dohodu o provedení práce s panem Pavlem Průdkem, zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Správa lesů ve vlastnictví OBCE SEDLICE a zajišťování plnění úkolů v lesích pod odborným dozorem LČR, s.p. Pracovní úkol bude vykonáván od do Usnesení č. 26/2018 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Pavlem Průdkem, zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Správa lesů ve vlastnictví OBCE SEDLICE a zajišťování plnění úkolů v lesích pod odborným dozorem LČR, s.p. Pracovní úkol bude vykonáván od do Stránka 6 z 11

7 16) Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2018 Usnesení č. 15/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 16/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. arch. Václava Pavlíka ml. zapisovatelem. Usnesení č. 17/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje p. Petra Svobodu a Mgr. Stanislavu Příhodovou ověřovateli zápisu. Usnesení č. 18/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise. Předseda Pavel Průdek, členové Petr Svoboda, Irena Sochůrková, DiS., Mgr. Stanislava Příhodová, Václav Pavlík st. Stránka 7 z 11

8 Usnesení č. 19/2018 Zastupitelstvo schvaluje představené rozpočtové opatření č.9/2018 týkající se změn rozpočtu roku Usnesení č. 20/2018 Zastupitelstvo zmocňuje starostku k provádění rozpočtových opatření do výše ,- Kč na jedné položce. Zastupitelstvu bude starostka dále rozpočtová opatření dávat na vědomí vždy v nejbližších zasedáních zastupitelstva. Usnesení č. 21/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr stavby stodoly na parcele č. 118/3 tak, jak byla zastupitelstvu představena v Žádosti ze dne Usnesení č. 22/2018 Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení příspěvku za členství ve Svazku obcí mikroregionu Zálesí v roce 2019 ve výši 945,- Kč. Stránka 8 z 11

9 Usnesení č. 23/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Irenu Sochůrkovou, DiS. předsedkyní SPOZ. Usnesení č. 24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitého majetku obce Sedlice - (trojúhelníková část) p.č.440/1 v k.ú. Sedlice u Želivi o výměře cca 210m 2 p. J.W. části pozemku Usnesení č. 25/2018 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Pavlíkem st., zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Práce spojené s výkonem funkce zástupce provozovatele k provozování vodovodu a ČOV za OBEC SEDLICE. Pracovní úkol bude vykonáván od do Usnesení č. 26/2018 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Pavlem Průdkem, zastupitelem obce, pro pracovní úkol: Správa lesů ve vlastnictví OBCE SEDLICE a zajišťování plnění úkolů v lesích pod odborným dozorem LČR, s.p. Pracovní úkol bude vykonáván od do Stránka 9 z 11

10 17) Diskuze 18) Ukončení Starostka přítomným poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva obce Sedlice. Zastupitelstvo ukládá: Starostce obce: Zveřejnit návrh rozpočtu na rok Svolat další zasedání Zastupitelstva obce do konce kalendářního roku, aby mohl být rozpočet schválen. Přílohy: 1) Prezenční listina 2) Rozpočtové opatření č.8/2018 3) Rozpočtové opatření č.9/2018 Stránka 10 z 11

11 Zápis byl vyhotoven v Sedlici dne Ověřovatelé: Petr Svoboda Mgr. Stanislava Příhodová Zapisovatel: Schválila: Ing. arch. Václav Pavlík Ing. Pavlína Kmochová Vyvěšeno na úřední desku dne: Sejmuto z úřední desky dne: Stránka 11 z 11