TP CZB External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)"

Transkript

1 Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (vymezení a požadavky) Evaluation criteria for quality classes of ETICS Platnost od 8. listopadu 2007

2 Vypracování kritérií Zpracovatel: Ing. Milan MACHATKA, CSc. ve spolupráci Ing. Pavla Svobody Ing. Jiřího Šály, CSc. Technická pravidla TP CZB Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních systémů (ETICS) včetně přílohy A byla schválena a vydána Cechem pro zateplování budov ČR. Respektují současný stav vědění v ČR, stav národních a evropských technických předpisů a norem v této oblasti. Kritéria jsou určena pro členy Cechu pro zateplování budov ČR při posuzování kvalitativní úrovně ETICS. Nahrazení předchozích předpisů Technická pravidla TP CZB včetně přílohy A nahrazují Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS - Vymezení a požadavky - TPZ a Směrnice pro zkoušení VKZS - TPZ schválené a upravené COPYRIGHT Cech pro zateplování budov ČR, o.s., Praha 2007 COPYRIGHT Milan Machatka, Pavel Svoboda, Jiří Šála, Praha 2007 Pořizování dotisků a kopií celého znění nebo jeho částí je dovoleno jen se souhlasem zpracovatele. 2

3 Obsah KVALITATIVNÍ TŘÍDY... 4 Kvalitativní třída B... 4 Kvalitativní třída A... 4 URČENÍ... 4 DOBA PLATNOSTI... 5 POŽADAVKY KVALITATIVNÍ TŘÍDA A Požadavky na značení Požadavky na technickou dokumentaci Požadavky na charakteristiky ETICS a jeho součástí Lepicí hmota Tepelně izolační materiál Desky z pěnového polystyrenu Desky a lamely z minerální vlny Hmoždinky Stěrková hmota Skleněná siťovina Základní vrstva Konečná povrchová úprava Omítkový systém (vnější souvrství) ETICS TERMÍNY, DEFINICE SYMBOLY ÚROVNÍ A TŘÍD TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATRIÁLŮ ZKRATKY CITOVANÉ TECHNICKÉ NORMY, PŘEDPISY PŘÍLOHA A - ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS

4 KVALITATIVNÍ TŘÍDY Kvalitativní třídy charakterizují vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systémy (ETICS) podle splnění daných požadavků. Kvalitativní třída B Do kvalitativní třídy B spadají ETICS, které splňují technické požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění nebo podle Nařízení vlády č. 190/2002Sb. v platném znění, bylo k nim vydáno příslušné prohlášení o shodě a zároveň splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek. Kvalitativní třída A Do kvalitativní třída A spadají ETICS, které splňují technické požadavky podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k ním vydáno ES prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek, vyhovují dále uvedeným požadavkům pro třídu A a je pro ně vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu. URČENÍ Kritéria pro kvalitativní třídy ETICS jsou určena pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy sestavené jejich výrobci, kteří jsou za ně zodpovědní a které se vyznačují: a) určeným použitím na vnější stěny již existujících nebo nových budov, které jsou vytvořeny zděním (z cihel, bloků, kamene ) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) za účelem zajištění odpovídající tepelné ochrany, přičemž mohou být také uplatněny na vodorovné části konstrukce budovy nevystavené vodním srážkám (podhledy ), b) hmotností omítkového systému a desek tepelně izolačního materiálu do 30 kg/m 2, c) v systému specifikovanou lepicí hmotou, d) v systému specifikovanými hmoždinkami, pokud se nejedná o výlučně lepený systém, e) v systému specifikovaným tepelně izolačním materiálem z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny, f) v systému specifikovanou základní vrstvou ze stěrkové hmoty, která obsahuje skleněnou síťovinu, g) v systému specifikovanou skleněnou síťovinu, h) v systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu omítkového charakteru včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod konečnou povrchovou úpravu nebo případného nátěru omítky, i) určeným připevněním k podkladu z těchto způsobů připevnění: - výlučně lepením, - lepením s doplňkovými hmoždinkami, - mechanickým připevněním hmoždinkami s doplňkovou lepicí hmotou, vždy při definované velikosti plochy tepelně izolačního materiálu spojené s podkladem lepicí hmotou (celoplošné lepení, nebo částečné lepení s určeným podílem lepené plochy z celkové plochy desky tepelně izolačního materiálu), 4

5 j) specifikovaným příslušenstvím ETICS. DOBA PLATNOSTI Technická pravidla TP CZB Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) včetně přílohy A jsou platná ode dne schválení a nahrazují Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS Vymezení a požadavky - TPZ a Směrnice pro zkoušení VKZS TPZ schválené a upravené Platnost končí dnem schválení nových technických pravidel. 5

6 POŽADAVKY KVALITATIVNÍ TŘÍDA A 1. Požadavky na značení Specifikované součásti ETICS, nejméně však lepicí hmota, hmoždinky, pokud jsou specifikovanou součástí ETICS, tepelně izolační materiál, skleněná síťovina, stěrková hmota, konečná povrchová úprava včetně případných penetračních nátěrů nebo nátěrů na omítku, musí být označeny identifikačními údaji, buď na samotné součásti, nebo na jejím obalu, nebo na etiketě přiložené k součásti. Nejmenší rozsah identifikačních údajů je: a) jméno nebo identifikační označení výrobce ETICS nebo výrobce součásti, popř. další identifikace podle platných ČSN, b) obchodní název, c) označení výrobní šarže a/nebo datum výroby předepsaným způsobem (v případě konečné povrchové úpravy a nátěrů na omítku musí být označení výrobní šarže vždy; datum výroby může být obsaženo předepsaným způsobem v označení výrobní šarže), d) množství na jednotku balení - počet kusů a/nebo rozměry a/nebo hmotnost podle druhu součásti ETICS v souladu s platnými ČSN, e) specifické vlastnosti vylučující záměnu součásti, podle platných ČSN (např. kód značení). Na výrobku, štítku na obalu, nebo v průvodních obchodních dokumentech doprovázejících součásti ETICS musí být označení CE. Poznámka: Symbol CE musí doprovázet identifikační číslo příslušné notifikované osoby a tyto další údaje: - jméno nebo identifikační označení držitele evropského technického schválení ( ETA), - poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno, - číslo EC certifikátu systému řízení výroby, - číslo evropského technického schválení (ETA), - obchodní název ETICS, - číslo ETAG. 2. Požadavky na technickou dokumentaci Technická dokumentace ETICS musí být v českém jazyce a musí obsahovat nejméně: - specifikaci součástí ETICS, nejméně však specifikaci lepicí hmoty, hmoždinek, pokud jsou specifikovanou součástí ETICS, tepelně izolačního materiálu, skleněné síťoviny, 6

7 stěrkové hmoty, konečné povrchové úpravy včetně případných penetračních nátěrů pod omítku nebo nátěrů omítky. - definovaný způsob připevnění včetně velikosti plochy tepelně izolačního materiálu spojené s podkladem lepicí hmotou (celoplošné lepení, nebo částečné lepení s určeným podílem lepené plochy z celkové plochy desky tepelně izolačního materiálu), Poznámka: Podle způsobu připevnění se ETICS dělí na: lepené systémy - výlučně lepené systémy - lepené systémy s doplňkovými hmoždinkami mechanicky připevňované systémy - mechanicky připevňované systémy s doplňkovou lepicí hmotou - výlučně mechanicky připevňované systémy (v ČR běžně neuplatňované) - podmínky a postupy, za kterých bude dosaženo deklarovaných funkčních vlastností ETICS zahrnující mimo jiné parametry - pro tepelně technické posouzení zateplované stěny podle ČSN ,3 včetně posouzení vlivu zabudovaných hmoždinek podle ETAG 004, - pro určení druhu, počtu a rozmístění případných hmoždinek zajišťujících stabilitu ETICS na podkladu (odolnosti osazené hmoždinky proti vytržení ze základních stavebních materiálů NRk stanovené podle ETAG 014, odolnost na hmoždinku v ETICS Rjoint, Rpanel stanovené podle ETAG 004), - pro výběr ETICS z hlediska odolnosti systému proti mechanickému poškození (kategorie užití I - III stanovené podle ETAG 004), - pro výběr ETICS z hlediska požární bezpečnosti (třída reakce na oheň ETICS stanovená podle ČSN EN , index šíření plamene po povrchu ETICS stanovený podle ČSN ), - pro výběr barevného tónu konečné povrchové úpravy z hlediska světelné odrazivosti. - podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS, - podmínky a postupy pro nakládání s odpady ze součástí ETICS, - podmínky a postupy pro užívání a údržbu ETICS, - vzorové detaily provedení ETICS. 3. Požadavky na charakteristiky ETICS a jeho součástí Pokud jeden ETICS má více variant sestav, mohou uvedené požadavky splňovat buď všechny varianty, nebo jen některé. Deklarovat v kvalitativní třídě A je možné jen variantu(y) systému splňující uvedené požadavky, případně systém se všemi variantami, pokud všechny varianty tohoto ETICS uvedené požadavky splňují. Pro deklaraci je nutnou podmínkou osvědčení CZB o splnění požadavků. 7

8 3.1. Lepicí hmota Požadavky na charakteristiky lepicí hmoty jsou uvedeny v tabulce 1. Požadavek na třídu reakce na oheň, jehož plnění lepicí hmota má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, je uveden v tabulce 8. Tabulka 1 - Požadavky na charakteristiky lepicí hmoty Charakteristika Zkušební předpis Požadavek Přídržnost lepicí hmoty k - podkladu ETAG 004 min. 250 kpa - podkladu po uložení ve vodě a sušení po dobu 2 h min. 80 kpa - podkladu po uložení ve vodě a sušení po dobu 7 dní min. 250 kpa Přídržnost lepicí hmoty k - tepelně izolačnímu materiálu min. 80 kpa, nebo porušení v tepelně izolačním materiálu - tepelně izolačnímu materiálu po uložení ve vodě a sušení po dobu 2h - tepelně izolačnímu materiálu po uložení ve vodě a sušení po dobu 7 dní ETAG 004 min. 30 kpa, nebo porušení v tepelně izolačním materiálu min. 80 kpa, nebo porušení v tepelně izolačním materiálu 3.2. Tepelně izolační materiál Desky z pěnového polystyrenu Požadavky na charakteristiky desek z pěnového polystyrenu (EPS) jsou uvedeny v tabulce 2. Souběžně se přitom požaduje shoda s ČSN EN včetně příloh. Některé ostatní požadavky, jejichž plnění desky EPS mají zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 6,7,8. Tabulka 2 - Požadavky na charakteristiky desek EPS jako součásti ETICS Charakteristika Zkušební předpis Požadavek¹ Délka Šířka Tloušťka ČSN EN 822 ( ) ČSN EN 822 ( ) ČSN EN 823 ( ) max mm EPS -EN L2 max. 500 mm tolerance: ±1 mm min. 20 mm ² EPS-EN T2 8

9 Pravoúhlost Rovinnost Objemová hmotnost Rozměrová stabilita za konstantních laboratorních podmínek (metoda B1 pro délku a šířku, přesnost měření ± 0,05 mm, celková doba zkoušky 42 dní) ČSN EN 824 ( ) ČSN EN 825 ( ) ČSN EN 1602 ( ) ČSN EN 1603 ( ) EPS-EN S2 odchylka od rovinnosti: max. 3 mm min. 14 kg/m3 max. 20 kg/m3 dovolená relativní změna délky a šířky: ± 0,15 % Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty a relativní vlhkosti vzduchu ČSN EN 1604 ( ) EPS-EN DS(70,-)1 EPS-EN DS (70,90)1 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky Pevnost ve smyku Modul pružnosti ve smyku Faktor difúzního odporu Reakce na oheň ČSN EN 1607 ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) EPS-EN TR 100 min. 0,02 N/mm2 min. 1,0 N/mm2 min. 20 max.40 třída reakce na oheň E³ Povrch desky - Obsah cizího regranulátu - homogenní, bez povlaku bez cizího regranulátu Poznámka 1:V případech, kde je to možné, je požadavek nebo jeho část vyjádřen pomocí symbolů a označení požadované třídy nebo úrovně uváděných v ČSN EN Úroveň je určená hodnota, která je horní nebo dolní mezní hodnotou požadavku. Třída je rozmezí dvou úrovní téže charakteristiky. Poznámka 2: Požadavek na tepelný odpor R ETICS je podle ETAG 004 min.1 m 2 K/W. Tloušťka tepelně izolačního materiálu spolu s ostatními součástmi ETICS musí tento požadavek zajišťovat. Výjimkou může být ETICS pro vedlejší části stěny případně vodorovné části konstrukce, kde z technických důvodů není možné uplatnit odpovídající tloušťku tepelně izolačního materiálu pro dosažení požadovaného minimálního tepelného odporu R (např. ETICS na ostění výplní otvorů). Poznámka 3: Minimální požadavek 9

10 Desky a lamely z minerální vlny Požadavky na charakteristiky desek a lamel z minerální vlny (MW) jsou uvedeny v tabulce 3. Souběžně se přitom požaduje shoda s ČSN EN včetně příloh. Některé ostatní požadavky, jejichž plnění desky a lamely MW mají zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 6,7,8. Tabulka 3 - Požadavky na charakteristiky desky a lamel MW Charakteristika Zkušební předpis Požadavek¹ Délka Šířka Tloušťka ČSN EN 822 ( ) ČSN EN 822 ( ) ČSN EN 823 ( ) max.1200 mm tolerance: ± 2 % max. 625 mm tolerance: ± 1,5 % min. 20 mm ² MW-EN T5 Pravoúhlost - deska odchylka: ČSN EN 824 max. 5 mm/m - lamela ( ) odchylka: max. 2 mm/m Rovinnost Objemová hmotnost Rozměrová stabilita za určené teploty Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (lamely) - deska ČSN EN 825 ( ) ČSN EN 1602 ( ) ČSN EN 1604 ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN 1604 ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN 1607 ( ) max. 5 mm min.70 kg/m 3 max.175kg/m 3 relativní změna délky a šířky, relativní zmenšení tloušťky: max. 1% relativní změna délky a šířky, relativní zmenšení tloušťky: max. 1% MW-EN TR 10 10

11 - lamela MW-EN TR 80 Pevnost ve smyku Modul pružnosti ve smyku Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření Reakce na oheň ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) ČSN EN ( ) CSN EN ( ) min. 0,02 N/mm2 min. 1,0 N/mm2 max. 3,0 kg/m2 třída reakce na oheň A1 Poznámka 1: V případech, kde je to možné, je požadavek nebo jeho část vyjádřen pomocí symbolů a označení požadované třídy nebo úrovně uváděných v ČSN EN Úroveň je určená hodnota, která je horní nebo dolní mezní hodnotou požadavku. Třída je rozmezí dvou úrovní téže charakteristiky. Poznámka 2: Požadavek na tepelný odpor R ETICS je podle ETAG 004 min. 1 m2k/w. Tloušťka tepelně izolačního materiálu spolu s ostatními součástmi ETICS musí tento požadavek zajišťovat. Výjimkou může být ETICS pro vedlejší části stěny případně vodorovné části konstrukce, kde z technických důvodů není možné uplatnit odpovídající tloušťku tepelně izolačního materiálu pro dosažení požadovaného minimálního tepelného odporu R (např. ETICS na ostění výplní otvorů) Hmoždinky Hmoždinky zajišťující stabilitu ETICS na podkladu musí splňovat technické požadavky podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění pro označování CE¹ a další požadavky na charakteristiky uvedené v tabulce 4. Poznámka 1: Požaduje se shoda s evropským technickým schválením (ETA) vypracovaným na základě Řídících pokynů ETAG 014 Tabulka 4 - Požadavky na charakteristiky i hmoždinek Charakteristika Zkušební předpis Požadavek Průměr talíře hmoždinky pro - desky EPS, MW - min. 60 mm Průměr přídavného talíře pro - lamely MW Spolehlivost montáže hmoždinek s kategorií užití A,B,C¹ Zkušební předpis 1² min. 140 mm - Hmoždinka po zkušebním osazení je vyrovnaná s povrchem montážního bloku z pěnového polystyrenu, popřípadě je do bloku zapuštěna do hloubky podle 11

12 Poznámka 1: Kategorie užití hmoždinek podle ETAG 014 Poznámka 2: TP-CZB-05- Příloha A technické dokumentace pro zkoušenou hmoždinku - dřík hmoždinky nevykazuje po zkušebním osazení viditelné trhliny a/nebo porušení celistvosti - při zatížení zkušebně osazené hmoždinky tahovou silou 600 N nepřekračují axiální posuvy vztažené k povrchu tělesa pro ukotvení hmoždinky 1 mm 3.4. Stěrková hmota Požadavky na charakteristiky základní vrstvy, jejíž součástí je kromě skleněné síťoviny stěrková hmota, jsou uvedeny v tabulce 6. Požadavky na charakteristiky omítkového systému (vnějšího souvrství) a celého ETICS, kde stěrková hmota vytváří nezbytnou specifikovanou součást, jsou zahrnuty v tabulkách 7, Skleněná siťovina Požadavky na charakteristiky skleněné síťoviny jsou uvedeny v tabulce 5. Některé ostatní požadavky, jejichž plnění skleněná síťovina má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 6, 7, 8. Tabulka 5 - Požadavky na charakteristiky skleněné síťoviny Charakteristika Zkušební předpis Požadavek Světlý rozměr oka síťoviny - ve směru osnovy - min. 3 mm - ve směru útku Pevnost v tahu ve směru osnovy a útku ve stavu - po dodání jednotlivá hodnota ETAG 004 min. 3 mm min. 36 N/mm 12

13 střední hodnota min. 40 N/mm 3.6. Základní vrstva Požadavky na charakteristiky základní vrstvy jsou uvedeny v tabulce 6. Některé ostatní požadavky, jejichž plnění základní vrstva má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 7, 8. Tabulka 6 - Požadavky na charakteristiky základní vrstvy Charakteristika Zkušební předpis Požadavek Nasákavost po 24 h ETAG 004 max. 0,5 kg/m2 Šíře trhlin při protažení 2 % ETAG 004 max. 0,2 mm 3.7. Konečná povrchová úprava Požadavky, jejichž plnění konečná povrchová úprava má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 7, Omítkový systém (vnější souvrství) Požadavky na charakteristiky omítkového systému jsou uvedeny v tabulce 7. Požadavky, jejichž plnění omítkový systém má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulce 8. Tabulka 7 - Požadavky na charakteristiky omítkového systému Charakteristika Zkušební předpis Požadavek Nasákavost po 24 h ETAG 004 max. 0,5 kg/m2 Index šíření plamene po povrchu ETICS ČSN mm/min Ekvivalentní difuzní tloušťka ETAG 004 max. 0,5 m 3.9. ETICS Požadavky na charakteristiky celého systému jsou uvedeny v tabulce 8. Tabulka 8 Požadavek na třídu reakce na oheň ETICS Charakteristika Reakce na oheň - pro ETICS z pěnového polystyrenu Zkušební předpis Požadavek třída reakce na oheň B¹ 13

14 - pro ETICS z minerální vlny Poznámka 1: Minimální požadavek ČSN EN ( ) třída reakce na oheň A1 nebo A2 TERMÍNY, DEFINICE Vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (ETICS) přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující minimálně následující součásti, jež byly výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS: v systému specifikovanou lepicí hmotu a v systému specifikované hmoždinky, pokud jsou součástí ETICS; v systému specifikovaný tepelně izolační materiál; v systému specifikovanou základní vrstvu, která obsahuje skleněnou síťovinu; v systému specifikovanou skleněnou síťovinu; v systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu omítkového charakteru včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod konečnou povrchovou úpravu nebo případného nátěru omítky Poznámka: Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladu se stavební dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem části stavby. součást ETICS průmyslově zhotovený výrobek specifikovaný v ETICS; všechny součásti ETICS jsou výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS lepicí hmota pro ETICS v systému specifikovaný výrobek pro spojení tepelně izolačního materiálu s podkladem tepelně izolační materiál pro ETICS v systému specifikovaný výrobek zajišťující tepelně izolační působení ETICS lamela MW tepelně izolační materiál z minerální vlny deskového charakteru s vlákny vlny orientovanými kolmo k rovině desky hmoždinky pro ETICS v systému specifikované mechanicky připevňovací prostředky zatloukací hmoždinka hmoždinka, u které se při jejím osazování zatlouká do dříku hmoždinky ocelový nebo plastový trn šroubovací hmoždinka hmoždinka, u které se při jejím osazování šroubuje do dříku hmoždinky ocelový šroub 14

15 základní vrstva ETICS v systému specifikovaná vrstva, uplatňovaná přímo na tepelně izolační materiál; obsahuje stěrkovou hmotu a skleněnou síťovinu stěrková hmota pro ETICS v systému specifikovaný výrobek, který tvoří se skleněnou síťovinou základní vrstvu ETICS; může být podle druhu pojiva: disperzní, kde převažujícím pojivem jsou syntetické polymery dispergovatelné ve vodě; minerální, kde převažujícím pojivem je cement; jiná. Poznámka: V některých případech může být podle dokumentace výrobce ETICS stěrková hmota totožná s lepicí hmotou. skleněné síťovina pro ETICS v systému specifikovaná tkanina z nepřerušované skleněné příze jak ve směru osnovy, tak útku, s konečnou úpravou odolávající alkáliím konečná povrchová úprava pro ETICS v systému specifikované minerální, organické a/nebo anorganické výrobky omítkového charakteru včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod konečnou povrchovou úpravu nebo případného nátěru omítky poskytující ETICS ochranu proti vlivům povětrnosti a dodávající celému systému také strukturu a barevnost omítkový systém (vnější souvrství) souvrství vně vrstvy tepelně izolačního materiálu složené ze základní vrstvy a konečné povrchové úpravy penetrační nátěrová hmota výrobek pro úpravu povrchu před nanášením následné vrstvy příslušenství ETICS materiály a prvky pro provádění ETICS, které jsou v zodpovědnosti výrobce ETICS výrobce ETICS právnická nebo fyzická osoba, která navrhla ze součástí ETICS nebo která vyrobila součást/součásti ETICS a navrhla ETICS, odpovídá za ETICS a uvádí ho na trh podle zvláštních předpisů ostění výplní otvorů boční ostění, nadpraží a parapet výplní otvorů (např. oken, dveří) odolnost osazené hmoždinky proti vytržení odolnost osazené hmoždinky proti vytržení ze stavebního materiálu při působení tahové síly odolnost na hmoždinku v ETICS odolnost proti zatížení sáním větru vztažená na hmoždinku při spolupůsobení ostatních součástí ETICS 15

16 světelná odrazivost konečné povrchové úpravy podíl z dopadající světelné energie na vnější povrch ETICS, který se od tohoto povrchu odrazí SYMBOLY ÚROVNÍ A TŘÍD TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ L T S DS(TH) TR symbol pro deklarovanou třídu tolerancí délky symbol pro deklarovanou třídu nebo úroveň tolerance tloušťky symbol pro deklarovanou třídu tolerancí pravoúhlosti symbol pro deklarovanou hodnotu rozměrové stability při určených podmínkách teploty a relativní vlhkosti vzduchu symbol pro deklarovanou úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ZKRATKY EPS ETAG ETICS ETA MW pěnový polystyren (Expanded PolyStyren) řídící pokyny pro vydání evropského technického schválení (Guideline for European Technical Approval) vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (External Thermal Insulation Composite System) evropské technické schválení (European Technical Approval) minerální vlna (Mineral Wool) CITOVANÉ TECHNICKÉ NORMY, PŘEDPISY ČSN EN 822 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky 16

17 ČSN EN 823 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky ČSN EN 824 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti ČSN EN 825 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti ČSN EN 1602 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 1603 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 C/50 % relativní vlhkosti) ČSN EN 1604 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek ČSN EN 1607 ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Zkouška smykem ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) Specifikace ČSN EN ( ) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)- Specifikace ČSN EN ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2 Požadavky 17

18 ČSN Tepelná ochrana budov. Část 3 Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou 18

19 PŘÍLOHA A - ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS 1 Posouzení spolehlivosti montáže hmoždinek Princip Stanovení polohy hmoždinky, vizuální posouzení stavu dříku hmoždinky a stanovení axiálních posuvů při jejím tahovém namáhání, vždy po osazení hmoždinky. Zkušební zařízení a pomůcky Zkušební zařízení pro osazení zatloukacích hmoždinek přiměřeně podle obr. 1 Montážní blok z pěnového polystyrenu (obr. 2) Kovová ocelová opěra čtvercového tvaru pro zajištění montážního bloku při osazování hmoždinky (obr. 1,3) Měřící zařízení umožňující zatížení hmoždinky tahem silou až 1 kn při plynulém a rovnoměrném navyšování rychlosti zatěžování (1 ± 0,2) kn/min s možností zaznamenávání axiálního posuvu s citlivostí nejméně 0,1 mm. Tělesa pro ukotvení hmoždinky (viz odst. Zkoušení) Tuhé mezikruží pro přenos tahového zatížení na hmoždinku přizpůsobený geometrii spodní straně talíře hmoždinky pro přímé zavedení zatížení do dříku hmoždinky Vrtací zařízení včetně vrtáků pro vyvrtání otvorů v tělese pro ukotvení hmoždinky a příslušenství v souladu s technickou dokumentací pro zkoušené hmoždinky Ocelová měřítka Zkoušení Hmoždinky, montážní blok a tělesa pro ukotvení hmoždinky musí být uložena nejméně po dobu 24 hodin před zkouškou v prostředí s teplotou (23 ± 2) C. Příprava zkoušky a vlastní zkouška se provádí v normálním laboratorním prostředí. Zkouší se vždy nejméně 5 ks hmoždinek. Zkouší se hmoždinky s kategoriemi užití A, B, C podle ETAG 014. Pro hmoždinky s kategorií užití C se jako těleso pro ukotvení hmoždinky použije děrovaná cihla (tloušťka vnější stěny děrované cihly je nejméně 9 mm). Pro hmoždinky s kategoriemi užití A a B se jako těleso pro ukotvení hmoždinky použije těleso z betonu s třídou pevnosti C 20/25. Pro zkoušku se používají hmoždinky pro tloušťku tepelně izolačního materiálu 100 mm. 19

20 Obr. 1 Zkušební zařízení pro osazení zatloukacích hmoždinek 20

21 Obr. 2 Montážní blok z pěnového polystyrenu Osazení hmoždinky - zatloukací hmoždinky Osazení hmoždinky se provádí pomocí zařízení pro osazení zatloukacích hmoždinek. Pod střed zatloukacího prvku zkušebního zařízení se umístí montážní blok s opěrou a těleso pro ukotvení hmoždinky s vyvrtaným otvorem tak, aby středy zatloukacího prvku, montážního bloku a vyvrtaného otvoru byly v ose. Otvor v tělese pro ukotvení hmoždinky musí být vyvrtán v souladu s technickou dokumentací pro zkoušenou hmoždinku.vyvrtaný otvor pro osazení hmoždinky v děrované cihle musí být v ose děr cihly a musí představovat nejkritičtější případ z hlediska polohy děr. Následně se definovanou energií zatlouká trn hmoždinky, připravený pro zatloukání podle technické dokumentace pro zkoušenou hmoždinku. Velikost zatloukací energie je dána hmotností zatloukacího prvku a délkou jeho pádu. Hmotnost zatloukacího prvku se volí tak, aby při délce jeho pádu 50 cm byla hmoždinka osazena nejméně 3 a nejvíce 8 údery. Osazení je ukončeno, když nejvyšší bod talíře hmoždinky dosáhne úrovně horního povrchu montážního bloku, nebo je do něho zapuštěn - vždy podle technické dokumentace pro zkoušenou hmoždinku. Osazení hmoždinky - šroubovací hmoždinky Šroubovací hmoždinky se osazují přes montážní blok v opěře do tělesa pro ukotvení s předem vyvrtaným otvorem tak, aby po osazení byl talíř hmoždinky vyrovnaný s povrchem montážního bloku (obr. 3), nebo zapuštěn do bloku - vždy podle technické dokumentace pro zkoušenou hmoždinku. Vyvrtaný otvor pro osazení hmoždinky v děrované cihle musí být v ose děr cihly a musí představovat nejkritičtější případ z hlediska polohy děr.. 21

22 Obr. 3 Osazení šroubovací hmoždinky Po osazení hmoždinky se pomocí ocelových měřítek stanoví poloha hmoždinky oproti povrchu montážního bloku z pěnového polystyrenu. Následně se opěra sejme a montážní blok se rozlomením odstraní. Po odstranění montážního bloku se vizuálně posoudí dřík hmoždinky z hlediska existence trhlin a/nebo porušení celistvosti dříku hmoždinky. Hmoždinka se upne pomocí tuhého mezikruží do měřícího zařízení, a po nastavení předpětí 100 N je osově zatěžována tahem. Zatížení je plynule a rovnoměrně navyšováno rychlostí (1 ± 0,2) kn/min až do hodnoty 1 kn. Měří se a zaznamenává se axiální posuv vztažený k povrchu tělesa do něhož se hmoždinka kotví. Výsledek zkoušky Jako výsledek zkoušky se uvádí jednotlivé výsledky stanovení polohy hmoždinky oproti povrchu montážního bloku, jednotlivé výsledky vizuálního posouzení z hlediska existence trhlin a/nebo porušení celistvosti dříku hmoždinky a jednotlivé dosažené posuvy vztažené k povrchu tělesa, do něhož se hmoždinka kotví, při zatížení 600 N. V případě zatloukacích hmoždinek se vždy uvádí počet uskutečněných úderů zatloukacího prvku. 22

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS)

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) TP CZB Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) 01-2014 TECHNICKÁ PRAVIDLA CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola A Úvodní a všeobecná ustanovení Květen 2019 www.baumit.cz Obsah... 3 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...3 A.1.1 Použité zkratky a názvosloví...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 7/2013 Strana: 1 Stran celkem: 9 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Květen 2019 www.baumit.cz B. PODKLADY PRO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ BAUMIT B.1 Projektová

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Vypracoval: Ing. Jaroslava Kislingerová Schválil: Ing. Jiří Zacharda Pracovník odpovědný za aktuálnost dokumentu: č. 1A/2013 Strana: 1 Stran celkem: 14 Nahrazuje stranu: / Datum vydání: 1.7. 2013 Účinnost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013

Kontrolní a zkušební plán ETICS TOLTHERM prosinec 2013 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN Název stavby : Realizátor : Použitý systém : Skladba systému : lepidlo/stěrka Izolant Kotvení (ks) Síťovina Omítkovina Osoba pověřená vyplněním KZP : 1. Stav stávajícího ETICS

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS)

Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) TP CZB Vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Aussenwärmedämm Verbundsysteme (WDVS) 01-2014 TECHNICKÁ PRAVIDLA CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR,

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS řady Mistral TECTOTHERM 2012 Objekt / akce:. Datum realizace od do.. Použitý izolant / omítka: Údaje o osobě, která vyplnila KZP v části 1. 7: Jméno a příjmení:..

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Duben 2017 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více