ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21. listopadu 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21. listopadu 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP"

Transkript

1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21. listopadu 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda RVH UP doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. RNDr. Svatopluk Horák doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Milena Ličková Omluveni: Mgr. Petr Černikovský doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA Ing. Aneta Smitková Hosté: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA Monika Smitková

2 Ing. Jiří Janošík JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. A. Program jednání 1. Projednání žádostí o schválení studijních programů 2. Zpráva a hodnocení kvality-vypořádání připomínek 3. Plán realizace strategického záměru UP na rok Jednání Komise pro kvalitu UP- informace 5. Různé B. Průběh jednání V úvodu jednání došlo ke změně pořadí projednávaných bodů programů a byly projednány body připravené paní pror. Marešovou. 1. Zpráva o hodnocení kvality vypořádání připomínek RVH Rektor UP zahájil jednání RVH UP a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Předal slovo pror. Marešové, aby se prvně vyjádřila k bodům o kvalitě. Pror. Marešová uvedla, že ZoHK již byla schválena ze strany RVH UP formou per rollam. Členové RVH UP připomínkovali ZoHK na výjezdním zasedání. Vypořádání připomínek šlo elektronicky a na tomto jednání byla možnost se k jejich vypořádání vyjádřit. Připomínka Mgr. Černíkovského byla vyřízena, do ZoHK byla doplněna Zpráva RVH UP. Dr. Šínová se vyjádřila k fakultním časopisům. Při převzetí tabulky z výroční zprávy jí nebylo jasné, proč tam nejsou dva jejich časopisy z databáze ERIH PLUS, proto by navrhla jejich doplnění do budoucí zprávy. Pror. Marešová upřesnila, že proces přípravy probíhal tak, že dokument byl poslán na fakulty, ty doplnily svou část a pak měly možnost se vyjádřit k finální podobě. Nebyla žádná další připomínka a pror. Marešová na závěr uvedla, že dle požadavku NAÚ dojde ke zveřejnění ZoHK na webové stránce do konce prosince 2018.

3 2. Plán realizace strategického záměru UP na rok 2019 informace Pror. Marešová představila část PRSZ na rok Členům RVH UP byla dána možnost PRSZ připomínkovat a úkolem RVH UP je potvrdit, zda je v souladu s tím, jak bylo sledováno hodnocení kvality a indikátory. Cíle v PRSZ definuje primárně vedení UP a v rámci této prezentace měli členové RVH UP možnost se k obsahu vyjádřit. Byl představen Cíl 7. Efektivní systém řízení. K jednotlivým bodům pror. Marešová doplnila, že výsledky externí evaluace ze strany EUA jsou častým předmětem debat a v roce 2019 proběhne debata nad možnostmi implementace závěrů kontroly ze strany EUA. S implementací modelu excelence EFQM byli již blíže seznámeni koordinátoři kvality. Pro efektivní systém řízení se využije také řada provedených auditů od roku 2008, které mohou být stále aktuální, snahou je syntéza dokumentů. Pror. Marešová doplnila, že zaměstnanci budou pravidelně informováni o procesu implementace systému zajišťování kvality, přičemž jednou z forem je čtvrtletní newsletter vydávaný odd. strategie a kvality. Členové RVH UP na závěr dostali prostor k vyjádření, nebyly vzneseny žádné připomínky. 3. Jednání Komise pro kvalitu UP informace Pror. Marešová představila dva body: 1) Členové KK UP dali návrh na změnu metodiky vnitřní normy Postupy a metody zjišťování kvality na UP, přičemž zjednodušili cca 70 indikátorů na konečných 33. Nyní proběhne druhá fáze, kdy bude náš systém zajišťování kvality podroben srovnání s ESG standardy, které budou předloženy k projednání RVH UP. 2) Byla provedena komplexní kontrola činností na FZV UP, která byla realizována v průběhu půl roku. Kontrolní komise dala návrh na 32 opatření, které v současné době FZV UP vypořádává. Obdobným způsobem bude probíhat kontrola na dalších fakultách, v současné době probíhá příprava kontroly na CMTF UP. 4. Projednání žádostí o schválení studijních programů

4 222 Aplikovaná fyzika doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 225/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Aplikovaná fyzika (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. 223 Applied Physics doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 226/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Applied Physics (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

5 Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. 224 Biofyzika doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 227/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Biofyzika (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

6 225 Biochemie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 228/2018 Chemie RVH UP schvaluje doktorský studijní program Biochemie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Biochemistry doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 229/2018 Chemie RVH UP schvaluje doktorský studijní program Biochemistry (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního

7 programu v délce 4 let od data schválení, tj do Biophysics doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 230/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Biophysics (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

8 228 Botanika doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 231/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Botanika (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 229 Botany doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 232/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí

9 RVH UP schvaluje doktorský studijní program Botany (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i Didaktika fyziky doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 233/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Didaktika fyziky (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do RVH UP současně požaduje provést technické změny: Upravit strukturu bloků nedidaktických předmětů tak, že do něj budou přesunuty další nedidaktické studijní předměty z bloku didaktických předmětů a dále požaduje dodání upravené žádosti do

10 Proděkan Neumeister vznesl připomínku k nastavení studijního plánu DSP, který dle stávajícího umožňuje studentovi výběr studijních předmětů tak, že si v průběhu studia nemusí vybrat studijní předměty zaměřené didakticky, což je v rozporu s profilem SP a profilem absolventa SP. Po následné diskuzi po domluvě s garantem SP dojde k úpravě SP tak, aby blok didaktických předmětů neobsahoval nedidaktické předměty, čímž bude zajištěno, že student absolvuje i předměty z didaktického bloku. Prorektor Zouhar upozornil, že podobný problém se může týkat i dalších didakticky zaměřených studijních programů a navrhl se na tuto část zaměřit a předejít tak do budoucna případným nesrovnalostem v žádostech. Rektor Miller dále zmínil, že obdržel dopis prof. Bělohlávka, vedoucího Katedry informatiky PřF, ve kterém byl informován o nesouhlasném postoji Přírodovědecké fakulty s hodnocením některých studijních programů docentem Sodomkou, a uvedl, že na základě dohody s prorektorem Zouharem doporučuje vypracování nezávislého posudku na studijní programy Informatika, který by byl vypracovaný externím hodnotitelem. Proděkan Bartl vyjádřil souhlas s uvedeným návrhem, požádal však, aby byla hodnotitelem osoba působící na univerzitě podobného typu jako Univerzita Palackého tak, aby hodnocení respektovalo koncepci Přírodovědecké fakulty UP. Rektor Miller s žádostí souhlasil a přislíbil oslovit externího hodnotitele. 231 Ecology doktorský 4 prezenční a Biologie, ekologie a životní prostředí

11 Usnesení č. 234/2018 RVH UP schvaluje doktorský studijní program Ecology (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Ekologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 235/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Ekologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

12 233 Experimental Biology doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 236/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Experimental Biology (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Jedná se o studijní program, který je uskutečňován ve spolupráci Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i..

13 234 Experimentální biologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 237/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Experimentální biologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Jedná se o studijní program, který je uskutečňován ve spolupráci Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i Geoinformatics and cartography doktorský 4 prezenční a Vědy o Zemi Usnesení č. 238/2018 RVH UP schvaluje doktorský studijní program Geoinformatics and cartography (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

14 236 Geoinformatika a kartografie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 239/2018 Vědy o Zemi RVH UP schvaluje doktorský studijní program Geoinformatika a kartografie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

15 237 Geological Sciences doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 240/2018 Vědy o Zemi RVH UP schvaluje doktorský studijní program Geological Sciences (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i Geologické vědy doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 241/2018 Vědy o Zemi RVH UP schvaluje doktorský studijní program Geologické vědy (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

16 Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i Molecular and Cell Biology doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 242/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Molecular and Cell Biology (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i..

17 240 Molekulární a buněčná biologie doktorský 4 prezenční a Biologie, ekologie a životní prostředí Usnesení č. 243/2018 RVH UP schvaluje doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i..

18 241 Nanomaterial chemistry doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 244/2018 Chemie RVH UP schvaluje doktorský studijní program Nanomaterial chemistry (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do PŘÍTOMNI: 12 PRO: Nanomateriálová chemie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 245/2018 Chemie RVH UP schvaluje doktorský studijní program Nanomateriálová chemie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

19 PŘÍTOMNI: 12 PRO: Nanotechnologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 246/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Nanotechnologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.. PŘÍTOMNI: 12 PRO: 12

20 244 Nanotechnology doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 247/2018 Fyzika RVH UP schvaluje doktorský studijní program Nanotechnology (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i Regionální geografie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 248/2018 Vědy o Zemi RVH UP schvaluje doktorský studijní program Regionální geografie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

21 246 Zoologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 249/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Zoologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

22 247 Zoology doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 250/2018 Biologie, ekologie a životní prostředí RVH UP schvaluje doktorský studijní program Zoology (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský 3 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 251/2018 RVH UP projednala bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu.

23 249 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský 3 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 252/2018 RVH UP projednala bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu.

24 250 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský 3 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 253/2018 RVH UP projednala bakalářský studijní program Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu. PŘÍTOMNI: 12 PRO: Muzikoterapie navazující magisterský 2 prezenční a Neučitelská pedagogika PDF RVH UP odkládá projednávání navazující magisterský studijního programu Muzikoterapie (forma studia prezenční a ) na příští zasedání RVH UP. Projednávání žádosti byl přítomen také prof. Kantor, jakožto garant studijního programu. Byly diskutovány připomínky zpravodaje dr. Horáka, kdy prof. Kantor odpověděl na velké množství otázek. Oba hodnotitelé doporučovali schválení SP, zpravodaj kvitoval přípravu nového studijního programu, který reaguje na poptávku praxe, avšak objevují se v něm novinky (např. standardní doba 3 roky), které by stály za to

25 prodiskutovat. Členové RVH UP se shodli na tom, že je potřeba žádost více propracovat a proto bylo projednávání žádosti odloženo a zároveň vyzvali garanta k předložení přepracované žádosti do Učitelství anglického jazyka pro základní školy navazující magisterský 2 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 254/2018 RVH UP projednala navazující magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro základní školy (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu.

26 253 Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský 2 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 255/2018 RVH UP projednala navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka pro základní školy (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu. ZDRŽELI SE: 254 Speciální pedagogika dramaterapie navazující magisterský 2 prezenční Neučitelská pedagogika PDF Usnesení č. 256/2018

27 RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika dramaterapie (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 3 let od data schválení, tj do PŘÍTOMNI: 12 PRO: Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský 2 prezenční a Učitelství PDF Usnesení č. 257/2018 RVH UP projednala navazující magisterský studijní program Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (forma studia prezenční a ) a nemá výhrady k tomuto programu a doporučuje jej schválit po dodání stanoviska uznávacího orgránu.

28 256 Ergoterapie bakalářský 3 prezenční Zdravotnické obory FZV Usnesení č. 258/2018 RVH UP schvaluje bakalářský studijní program Ergoterapie (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do Studijní program byl připraven v rámci projektu ESF OPVVV. 257 Fyzioterapie bakalářský 3 prezenční Zdravotnické obory FZV

29 Usnesení č. 259/2018 RVH UP schvaluje bakalářský studijní program Fyzioterapie (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do Ošetřovatelství doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 260/2018 Zdravotnické obory FZV RVH UP schvaluje doktorský studijní program Ošetřovatelství (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

30 259 Teoretické právní vědy doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 261/2018 Právo PFA RVH UP schvaluje doktorský studijní program Teoretické právní vědy (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

31 260 International and European Law doktorský 3 prezenční Právo PFA Usnesení č. 262/2018 RVH UP schvaluje doktorský studijní program International and European Law (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Projednávání žádosti o schválení SP se účastnila děkanka PF, která představila studijní program a vysvětlila důvody pro nastavení standardní doby studia v délce 3 roky, která neodpovídá trendu nastavení doktorských studijních programů. 261 Anglický jazyk doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 263/2018 Filologie FIF RVH UP schvaluje doktorský studijní program Anglický jazyk (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do RVH UP současně požaduje předložit upravenou žádost do , ve které bude

32 provedena technická úprava studijního předmětu Státní doktorská zkouška. 262 Klinická psychologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 264/2018 Psychologie FIF RVH UP schvaluje podání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Klinická psychologie (forma studia prezenční a ) NAÚ. Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v listopadu 2017, tj. před získáním IA v dané oblasti vzdělávání. Proděkan Dopita znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována.

33 Název studijního programu Typ SP Standardní doba studia Forma studia Oblast vzdělávání Fakulta ID 263 Pedagogická psychologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 265/2018 Psychologie FIF RVH UP schvaluje podání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Pedagogická psychologie (forma studia prezenční a ) NAÚ. Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v listopadu 2017, tj. před získáním IA v dané oblasti vzdělávání. Proděkan Dopita znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována. 264 Sociologie doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 266/2018 Sociologie FIF RVH UP schvaluje doktorský studijní program Sociologie (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního

34 programu v délce 6 let od data schválení, tj do Studijní program byl připraven v rámci projektu ESF OPVVV. 265 Čeština pro cizince / Czech for Foreigners bakalářský 3 prezenční Filologie FIF neprojednáno Zádost o schválení studijního programu byla stažena.

35 266 Portugalská filologie navazující magisterský 2 prezenční Filologie FIF Usnesení č. 267/2018 RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Portugalská filologie (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 3 let od data schválení, tj do Německý jazyk doktorský 4 prezenční a Usnesení č. 268/2018 Filologie FIF RVH UP schvaluje doktorský studijní program Německý jazyk (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v listopadu 2017, tj. před získáním IA v dané oblasti vzdělávání. Proděkan Dopita znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována.

36 268 Teorie a dějiny hudebního umění doktorský 4 prezenční a Vědy o umění a kultuře FIF Usnesení č. 269/2018 RVH UP schvaluje doktorský studijní program Teorie a dějiny hudebního umění (forma studia prezenční a ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 4 let od data schválení, tj do

37 275 Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský 3 Učitelství PDF Usnesení č. 270/2018 RVH UP schvaluje bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (forma studia ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do RVH UP doporučuje budoucí modifikaci SP Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ na základě aktuálního vývoje přípravy digitální strategie MŠMT Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v prosinci 2017, tj. před získání IA v dané oblasti vzdělávání. Dle ustanovení č. 11/2017 RVH UP na základě připomínek členů RVH UP doporučila budoucí modifikaci SP Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ na základě aktuálního vývoje přípravy digitální strategie MŠMT Proděkan Neumeister znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována, přesto doporučení z prosince 2017 nadále trvá. 276 Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy navazující magisterský 2 Učitelství PDF

38 Usnesení č. 271/2018 RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy (forma studia ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do RVH UP doporučuje budoucí modifikaci SP Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ na základě aktuálního vývoje přípravy digitální strategie MŠMT Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v prosinci 2017, tj. před získání IA v dané oblasti vzdělávání. Dle ustanovení č. 11/2017 RVH UP na základě připomínek členů RVH UP doporučila budoucí modifikaci SP Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ na základě aktuálního vývoje přípravy digitální strategie MŠMT Proděkan Neumeister znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována, přesto doporučení z prosince 2017 nadále trvá. 277 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský 3 Učitelství PDF Usnesení č. 272/2018 RVH UP schvaluje bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (forma studia ) a stanoví dobu platnosti schválení

39 studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v prosinci 2017, tj. před získání IA v dané oblasti vzdělávání. RVH UP na tomto jednání schválila SP k předání NAÚ. Proděkan Neumeister znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována, 278 Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Usnesení č. 273/2018 navazující magisterský 2 Učitelství PDF RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (forma studia ) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 6 let od data schválení, tj do Studijní program byl projednán na jednání RVH UP v prosinci 2017, tj. před získání IA v dané oblasti vzdělávání. RVH UP na tomto jednání schválila SP k předání NAÚ. Proděkan Neumeister znovu projednal žádost s garantem SP, která byla aktualizována

40 171 Asijská studia navazující magisterský 2 prezenční Filologie FIF Usnesení č. 274/2018 RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Asijská studia (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 3 let od data schválení, tj do Studijní program byl projednáván na jednání RVH UP z důvodu, že celkový počet kreditů společné části specializace neobsahuje více než požadovaný 50% daných kreditů Žádost byla upravena, garant SP akceptoval připomínky a byly napraveny.

41 172 Latinská filologie navazující magisterský 2 prezenční Filologie FIF Usnesení č. 275/2018 RVH UP schvaluje navazující magisterský studijní program Latinská filologie (forma studia prezenční) a stanoví dobu platnosti schválení studijního programu v délce 3 let od data schválení, tj do RVH UP současně požaduje dodání opravené žádosti do Technické nedostatky spočívají v nedůsledné opravě počtu kreditů v rámci studijního programu maior. Studijní program byl projednáván na jednání RVH UP z důvodu, že garant nevypořádal všechny výtky. Žádost byla upravena, garant SP akceptoval připomínky a byly napraveny, byla vznesena připomínka technického charakteru, aby byly důsledně opraveny počty kreditů v rámci studijního plánu maior. PŘÍTOMNI: 0 PRO: PROTI: ZDRŽELI SE: 187 Diskrétní matematika navazující magisterský 2 prezenční Matematika

42 neprojednáno Projednávání žádosti o schválení studijního programu bylo odloženo s vysvětlením, že bude pro přijímací řízení zahájené v listopadu 2018 bude otevřen původní studijní program a v budoucnu bude žádost předložena znovu.

43 5. Různé Monika Smitková uvedla, že omylem nebyla na program jednání vložena žádost FZV o schválení změny garanta studijního programu Ošetřovatelství, kdy původním garantem bakalářského a doktorského programu je prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO a novým garantem bakalářského studijního programu bude Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. a garantem doktorského studijního programu bude doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. O této změně bude hlasováno per rollam. Proděkan Bartl po odeslání zápisu jednání RVH UP ze dne požádal o doplnění jeho vyjádření k diskuzi k bakalářskému a navazujícímu magisterskému programu Informatika. Upravené znění záznamu diskuse doc. Sodomky se zástupci Přírodovědecké fakulty: Doc. Sodomka vyzval k přátelské diskusi nad aktuálností disciplín vyučovaných v oblasti informatiky. Dále vyjádřil nesouhlas s pojetím bakalářských a magisterských studijních programů, pokud mají mít za cíl vychovávat absolventa pro široký segment trhu tak, jak je deklarováno v profilu absolventa diskutovaných programů. Doporučil, aby byl u takto koncipovaných studijních programů buď zúžen profil absolventa na oblast vývoje softwaru, k jehož vzdělání jsou obsažené disciplíny směřovány, a nebo aby byly tyto studijní programy přepracovány tak, aby skutečně obsahově pokryly deklarovaný široký profil absolventa. Dále doporučil, aby byly studijní programy obohaceny o disciplíny zaměřené na získávání měkkých dovedností, bez nichž se nyní ani do budoucna informatik jakékoliv specializace neobejde. Doktor Bartl vyjádřil svůj nesouhlas s výtkami doc. Sodomky a zmínil stanovisko NAÚ v rámci hodnocení IA, týkající se studijních programů v oblasti informatiky, které je v přímém rozporu s hodnocením doc. Sodomky. Doc. Sodomka rovněž vyjádřil kritickou připomínku k zastaralé studijní literatuře a dalším obsahovým i formálním nedostatkům. Pan děkan Kubala reagoval na výtku týkající se zastaralé studijní literatury a uvedl, že studijní texty jsou v pořádku a vycházejí z aktuálních trendů, s čímž nesouhlasil doc. Sodomka a uvedl, že informatické disciplíny z oblasti databázových a operačních systémů nelze vyučovat podle knih, které jsou až 20 let staré. Termíny zasedání RVH UP v roce

44 v h v Březnový termín bude upřesněn v h v h v h v h v h v h v h.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda prof. Mgr. MgA. Vít

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 20.11. 2017 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda RVH UP doc. Mgr. Jiří Langer,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 26. 6. 2017 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP Přítomni: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 28. března 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 28. března 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNTŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 28. března 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. ledna 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. ledna 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. ledna 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 12. prosince 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 12. prosince 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 12. prosince 2018 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 10:00 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 10:00 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 20.12. 2017 od 10:00 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 15. května 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 15. května 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 15. května 2019 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Přítomni: dle prezenční listiny Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity Program: 1. Projednání záměrů vzniku

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. dubna 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. dubna 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 16. dubna 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného ve dnech v Malé Morávce (hotel Kopřivná)

ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného ve dnech v Malé Morávce (hotel Kopřivná) ZÁPIS Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného ve dnech 19.-20.9.2018 v Malé Morávce (hotel Kopřivná) Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr.

Více

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Čj.: VSPJ/02221/2018 Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Účast: dle prezenční listiny z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále též AR VŠPJ ) na zasedání

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 4. 2019 Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc Čas: 10

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 14. 9. 2017 Přítomní členové RVH: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. doc. RNDr. Jiří

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018 Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018 Místo konání: zasedací místnost rektora, budova rektorátu, 3.NP, Studentská 95, Pardubice. Přítomni: z 9 členů rady přítomno

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen

Více

Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017

Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017 Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017 Přítomni: 20 členů AS PřF UP dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. L. Borková Hosté: děkan prof. I. Frébort, doc. R. Kubínek, Mgr. J.

Více

ČÁST I. Úvodní ustanovení. Článek 1. Článek 2 Základní pojmy, definice a zkratky

ČÁST I. Úvodní ustanovení. Článek 1. Článek 2 Základní pojmy, definice a zkratky UNIVERZITA PARDUBICE Opatření rektora č. 1/2017 Věc Postup při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, její rozšíření či prodloužení doby platnosti Působnost pro všechny organizační útvary UPa

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne 25.02.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 6 členů Omluveni: Bc. Helena Přibylová, Mgr. Jana Kameníčková Nepřítomni:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 21. června 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne 4. 5. 2017 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Marie Pavlíková, Paulína Maderová, Mgr. Naděžda Calabová,

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Zápis z 20. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 20/2017 ze dne

Zápis z 20. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 20/2017 ze dne Zápis z 20. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 20/2017 ze dne 9. 11. 2017 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Bc. Jiří Horalík, DiS., Mgr. Štěpánka Bubeníková,

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Č. j.: NAU-104/2017-20 Počet stran: 6 R O Z H O D N U T Í o části žádosti o udělení institucionální akreditace

Více

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1 NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Č. j.: NAU-1/2018-14 Počet stran: 6 R O Z H O D N U T Í o části žádosti o udělení institucionální akreditace

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2016/2017 v Olomouci dne 5. 10. 2016 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 4. 5. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Zápis č. 44 z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne

Zápis č. 44 z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne Zápis č. 44 z jednání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne 22. 2. 2018 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Ing. Tomáš

Více

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 28. 04. 2014 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny (24 členů) prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.; prof. ing. V. Dirner, CSc.; prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.; doc.

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 9/2016 ze dne 5. 5. 2016 Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů Omluveni: Paulína Maderová Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Lukáš

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty k provedení Studijního a zkušebního řádu Obsah: Garant: Tento vnitřní předpis provádí Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu Zápis č. 2/2015

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu Zápis č. 2/2015 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 30. listopadu 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 30. listopadu 2015 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 10. dubna 2018 Čas konání: 14:00 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 28 členů (dle prezenční

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 15. 6. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 v Olomouci dne 5. 10. 2017 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne

Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne 26. 9. 2013 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D., p. Marie Pavlíková Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UP v Olomouci dne 10. 4. 2018 Přítomno: 19 členů Vědecké rady, omluveni 2 členové Vědecké rady (dle prezenční listiny). Program: 1. Zahájení činnosti

Více

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Informatika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy Diskrétní

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 24. října 2018 od 13:30 hod. místnosti U1 (Rektorát)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 24. října 2018 od 13:30 hod. místnosti U1 (Rektorát) ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 24. října 2018 od 13:30 hod. místnosti U1 (Rektorát) Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA. Vít

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č.

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. 4. 2017 Místo konání: Zasedací místnost DFZV UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc Čas: 10:00 hod. Přítomni:

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Přítomno: 34 členů VR dle prezenční listiny

Přítomno: 34 členů VR dle prezenční listiny Stránka 1 z 5 Přítomno: 34 členů VR dle prezenční listiny Přítomni: prof. Petr Babula, prof. Vladimír Baumruk, doc. Michal Botur, prof. Břetislav Brzobohatý, prof. Miloslav Dušek, prof. Ivo Frébort, prof.

Více

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2014

Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc Zápis č. 2/2014 Zasedání Vědecké rady FTK UP Olomouc 1. 12. 2014 Zápis č. 2/2014 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konané dne 1. prosince 2014 v 10:00 hodin v zasedací místnosti FTK UP. Celkový počet členů Vědecké rady

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 23. 5. 2018 PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RVH doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. doc. prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. doc. Ing. Marie

Více

Zápis ze zasedání VRGS dne

Zápis ze zasedání VRGS dne Zápis ze zasedání VRGS dne 18. 2. 2010 Přítomni:, doc. Dzúrová, doc. Drbohlav, doc. Janský, doc. Langhammer, doc. Matolín, prof. Pavlínek, Ing. Potůčková, prof. Rychtaříková, doc. Sýkora, doc. Vilímek

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod.

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2. Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve hod. UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Albertov 6, Praha 2 Zápis z 3. zasedání VRF dne 7. prosince 2017 Zasedání VRF bylo zahájeno ve 14.00 hod. Přítomni: (bez titulů): Zima, Drbohlav, Dzúrová, Fatka,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 6. prosince 2016 Čas konání: 14:00 17:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 35 členů (dle prezenční

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: E-mail: jana.petru@vsb.cz

Více

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 čj. DFF/184/16 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Omluven: Bc. Tomáš Tázlar Hosté:

Více

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy Standard studijního Učitelství informatiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 19. března 2019

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 19. března 2019 Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 19. března 2019 Přítomni: dle prezenční listiny Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity Program: 1. Projednání záměru vzniku

Více

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 čj. DFF/36/15 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Nepřítomni: L. Kloučková, Bc. M.

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 11/2016 ze dne

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 11/2016 ze dne Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 11/2016 ze dne 6. 10. 2016 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: Bc. Jiří Horalík, DiS. Nepřítomni: Paulína Maderová,

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Standard studijního Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Praha, 18. 6. 2018 č.j.: UKFHS/57666/2018-2 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018

Více