ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá Dubí 2 Identifikátor ředitelství: IZO: Zřizovatel: ŠÚ Teplice Školský úřad Teplice Čj / Signatura kf5ks101

2 OBSAH 1 ÚVOD Předmět inspekce Termín inspekce Složení inspekčního týmu Ředitel(ka) školy Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Výchovně vzdělávací program školy, učební plány a učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty Další informace o výchovně vzdělávacím programu školy Přehled o počtu ročníků, tříd a žáků ŘÍZENÍ ŠKOLY Koncepční záměry školy, plánování Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura školy Personální struktura školy Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů Kontrolní systém školy, kontrola a hodnocení Informační systém školy - vnitřní a vnější Vedení povinné dokumentace Výroční zpráva Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem ke schváleným učebním dokumentům PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Hodnocení materiálně-technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a počtu žáků Hodnocení psychohygienických podmínek školy Hodnocení školy z hlediska kvality vyučování (činnost pedagogických pracovníků), hodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých předmětech nebo organizačních celcích Hodnocení školy z hlediska úrovně výsledků učení - činnosti žáků Hodnocení školy z hlediska rozvoje osobnosti žáků, utváření všeobecné kulturnosti, osobních kompetencí, hodnotových orientací a postojů Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost školy12 5 ZÁVĚR Závěry inspekce Doporučení inspekce k další činnosti školy Datum vyhotovení zprávy a podpisy členů inspekčního týmu Datum a podpis ředitele(ky) kontrolované školy stvrzující převzetí zprávy Další adresáti zprávy Připomínky ředitele(ky) školy...14 Komplexní inspekce - str. 2

3 ÚVOD 1.1 Předmět inspekce Komplexní posouzení činnosti školy dle 18, odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (zákona č.139/1995 Sb.). 1.2 Termín inspekce dubna Složení inspekčního týmu Vedoucí týmu: Člen týmu: Jan Svoboda Jana Langerová, PaedDr. 1.4 Ředitelka školy Eva Valtová 1.5 Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá Povinná dokumentace dle 38a, zákona 258/1996 Sb. v platném znění (třídní knihy pro individuální a skupinové vyučování, kmenový výkaz, protokoly o komisionálních zkouškách, katalogové listy, výkazy žáků a vyučovacích hodin, přihlášky ke studiu, vysvědčení, zápisy z porad). Výroční zpráva školy za školní rok 1997/98, zpráva o hospodaření za rok 1998, organizační řád školy, inventární knihy. Projekt Přípravná estetická výchova (PEV), fotodokumentace z činnosti školy, základní data a informace o škole, žácích a zaměstnancích školy (dotazník pro ředitele školy), hospitační záznamy. Výtvarné práce žáků výtvarného oboru. Komplexní inspekce - str. 3

4 2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 2.1 Výchovně vzdělávací program školy, učební plány a učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty Škola pracuje dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /95 s platností od 1. září Jedná se o učební plány: hudební obor (HO) - č. 1 a, b, 2 a, b, 3, 5 a, b, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, výtvarný obor (VO) - č. 30, 31, 32, taneční obor (TO) - č.26, 27. K výuce jsou používány osnovy vydávané MŠMT pro LŠU v letech Učební osnovy jsou rozpracovány do tematických plánů jednotlivých předmětů podle učebních plánů. Taneční obor nemá osnovy k dispozici. Pro vybrané žáky MŠ je realizován projekt Předškolní estetická výchova schválený v roce 1996 ŠÚ v Teplicích, na jehož realizaci dostala škola prostředky vrámci vypsaných grantů. V současné době je již tento program financován z rozpočtu školy a proto je potřeba celý projekt vyhodnotit, případně zvážit jeho začlenění do rámce platných učebních plánů (např. UP č. 1 c - hudebně pohybová výchova). 2.2 Další informace o výchovně vzdělávacím programu školy Škola v rámci přijaté koncepce upřednostňuje v hudebním oboru různé formy kolektivní činnosti dětí, které tak mohou prakticky uplatnit získané návyky a dovednosti ve zpěvu a hře na hudební nástroje. Výuka výtvarného oboru je uskutečňována formou kolektivního vyučování a je určena převážně žákům ZŠ, SŠ i ostatním zájemcům o získání nebo rozšíření dovednosti ve výtvarných činnostech. Taneční obor působí nejen v Dubí, ale i v nedalekém Proboštově, kde škola zřídila detašované pracoviště hudebního a tanečního oboru. 2.3 Přehled o počtu ročníků, tříd a žáků Počet žáků (bez přípravných oddělení) Obor Školní rok 97/98 Školní rok 98/99 I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Hudební Taneční Výtvarný Celkem Celkem měla škola ke dni inspekce 247 žáků (loni 261). Z uvedeného přehledu vyplývá, že letos došlo k mírnému poklesu žáků zejména v tanečním oboru. V přípravném studiu převažují žáci přípravné hudební výchovy (PHV). V ostatních oborech není přípravná výchova oddělena od základního studia. Komplexní inspekce - str. 4

5 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY 3.1 Koncepční záměry školy, plánování Ředitelka školy zpracovala koncepci školy ke konkursnímu řízení v roce Část koncepčních záměrů - zejména rozšíření kolektivních forem výuky se podařilo realizovat. Ve výtvarném oboru nejsou dlouhodobé ani střednědobé koncepční záměry evidentní. Vzhledem ke změněným podmínkách (ekonomická situace ZUŠ, právní subjektivita apod.) považuje inspekce za potřebné realizaci dosavadních koncepčních záměrů vyhodnotit a celou koncepci přepracovat vzhledem k novým podmínkám. Činnost školy se řídí ročním plánem, který je v podstatě harmonogramem jednotlivých akcí (koncerty, výstavy, různá vystoupení apod.). Tento plán je postupně v průběhu školního roku konkretizován, doplňován a rozepisován na kratší časové úseky. Plánování výchovně-vzdělávací práce jednotlivými učiteli je vedením školy sledováno. V individuální výuce hudebního oboru jsou tyto plány součástí třídní knihy formou studijních plánů, ve skupinové výuce jsou zpracovány formou tematických plánů. Inspekce hodnotí úroveň plánování jako průměrnou. 3.2 Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů V hudebním oboru jsou učební plány i učební osnovy průběžně plněny. Rozdíly v plnění osnov jsou dány především různými schopnostmi a intenzitou domácí přípravy jednotlivých žáků. Rozšířené vyučování má vedením školy povoleno pouze jeden žák (5. roč. - hra na housle). Výuka ve výtvarném oboru (obou skupin) je v rámci povoleného limitu časově snížena na dvě hodiny týdně. Roční hodinové dotace určené pro jednotlivé vyučovací předměty jsou rovněž úměrně sníženy. Maximální snížení týdenní hodinové dotace není vhodné zvláště ve skupině starších žáků, kdy pro realizaci jednotlivých výtvarných prací potřebují dostatečný časový prostor. Porovnáním předložených výtvarných prací žáků obou skupin se základní dokumentací vyučující (třídní knihy, tematické plány a výtvarné práce žáků) bylo zjištěno plnění učebních plánů i učebních osnov oboru. V tanečním oboru jsou učební plány plněny na spodní hranici stanovených časových limitů. Učební osnovy nejsou k dispozici, výuka probíhá na základě zkušeností vyučující. Učební plány a učební osnovy jsou plněny. 3.3 Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura školy Ředitelkou školy byla v roce 1992 jmenována pí Eva Valtová, absolventka konzervatoře - obor hra na klavír. Vzhledem k velikosti školy zástupce ředitele není ustaven. Komplexní inspekce - str. 5

6 Z téhož důvodu nejsou na škole ustaveny předmětové komise, není zřízena umělecká rada školy. Jejich funkce jsou přeneseny do jednání pedagogické rady. Jednání pedagogické rady školy je však spojováno s běžnými provozními poradami (viz. zápisy z porad). Inspekce proto považuje za nutné tato jednání od sebe vzájemně oddělit a činnost pedagogické rady specifikovat výhradně na řešení pedagogické problematiky. Vnitřní organizace školy je součástí organizačního řádu ZUŠ Personální struktura školy Pedagogičtí Pedagogická a odborná způsobilost pracovníci Plně způsobilí Jen odborně Jen pedagogicky Bez způsobilosti Interní Externí Interní Externí Interní Externí Interní Externí hudební výtvarný 1 taneční 1 Celkem Z uvedené tabulky vyplývá, že kvalifikační struktura školy je příznivá (ve škole nepracuje ani jeden nekvalifikovaný učitel). Celkem ve škole pracuje 13 učitelů z toho je 11 žen. Poměrně příznivá je i věková struktura pedagogického sboru. Převažující část učitelů (celkem 9) je ve věkové kategorii do 35 let. Vedení školy považuje současný pedagogický sbor za relativně stabilizovaný s tím, že je třeba získat kvalifikovanou náhradu za manžele Birtusovi, vzhledem k jejich předpokládanému odchodu do důchodu. Vyučující výtvarného oboru je pouze odborně způsobilá vyučovat na základní umělecké škole. Je absolventkou SUPŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou a nedokončila vysokoškolské studium VŠUPRUM (umělecko-průmyslové školy se zaměřením na oděvní návrhářství). V ZUŠ pracuje pouze na částečný úvazek, další její pracovní aktivity jsou na gymnáziu a na zdravotní škole. Pro výtvarný obor školy je perspektivní, je však nutné, aby si doplnila vysokoškolské vzdělání studiem na pedagogické fakultě. Obdobná situace je v tanečním oboru, kde má vyučující ukončené vysokoškolské pedagogické studium (speciální pedagogika) bez potřebné odbornosti. Její pracovní úvazek na ZUŠ je v rozsahu 5,5 hod. týdně Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů Dva z učitelů ZUŠ si studiem na konzervatoři doplňují pedagogickou způsobilost, jedna učitelka si rozšiřuje odbornost o hra na kytaru. Vedení školy i jednotliví učitelé postrádají ucelený systém dalšího vzdělávání učitelů i ředitelů ZUŠ. Inspekce považuje organizační strukturu školy za úměrnou její velikosti, personální strukturu a péči o další vzdělávání pracovníků hodnotí jako spíše nadprůměrnou. Komplexní inspekce - str. 6

7 3.4 Kontrolní systém školy, kontrola a hodnocení Vedení školy nemá vypracován vlastní kontrolní systém. Kontrola průběhu a úrovně výchovně-vzdělávací práce učitelů se neomezuje pouze na hospitační činnost, ale sleduje další výstupy (např. postupové a závěrečné zkoušky, žákovské koncerty a další aktivity). Tím má ředitelka školy výrazně širší zdroj informací pro hodnocení. Vlastní hospitační činnost není příliš intenzívní. V průměru je hospitováno u každého učitele dvakrát ročně, tj. hospitace, které lze prokázat zápisem. Zápisy z hospitací jsou vedeny na volných předtištěných listech. Obsahují základní údaje o žákovi, o třídě, stručný popis průběhu hodiny, hodnocení a závěr s podpisem učitele, se kterým je každá hospitace individuálně projednána. Ředitelkou školy je prováděna průběžně kontrola třídní dokumentace učitelů (stvrzeno podpisem v třídních knihách). Denní kontrolou technického stavu budovy je pověřena školnice, která tuto činnost vykonává zodpovědně. Inspekce hodnotí kontrolní činnost vedení školy jako spíše nadprůměrnou. 3.5 Informační systém školy - vnitřní a vnější Vnitřní informační systém vychází z místních podmínek, tj. omezený počet pracovníků a jejich rozdílná vyučovací doba - zejména u učitelů s částečnými úvazky. Protože škola nemá vlastní sborovnu, je kladen důraz při předávání informací na osobní styk ředitelky s podřízenými pracovníky. Zásadní informace jsou předávány na pracovních poradách 1x měsíčně. K předávání informací dlouhodobého charakteru, jako jsou např. plánované akce školy, slouží nástěnka v chodbě budovy. Z rozhovoru s vyučující výtvarného oboru i z rozhovoru s ředitelkou školy vyplývá (podle názoru inspekce) slabší informovanost o činnosti oboru. Pro informování rodičů je využíváno zejména nástěnek. K individuálním informacím slouží žákovské knížky, které jsou používány i mimo hudební obor. Vedení školy zpracovává pro rodiče pololetní zpravodaj, kde jsou uvedeny zásadní informace ze života školy. K propagaci školy na veřejnosti jsou využívána místní i regionální média, větší vystoupení jsou plakátována (náklady jsou hrazeny z prostředků Městského úřadu v Dubí). Inspekce hodnotí informační systém školy jako běžný. 3.6 Vedení povinné dokumentace V rámci komplexní inspekce byla provedena kontrola povinné dokumentace pro ZUŠ: - výkazy žáků a vyučovacích hodin a kmenové výkazy žáků - bez připomínek, - protokoly o komisionálních zkouškách jsou vedeny na předepsaných tiskopisech, při postupových zkouškách je ale třeba vždy uvádět postup do vyššího ročníku, - přihlášky do ZUŠ jsou vedeny na vlastních tiskopisech s informacemi o studijních podmínkách, - třídní knihy jsou vedeny, u třídních knih pro skupinové vyučování je třeba vypisovat: záhlaví třídních knih (označení skupiny, označení předmětů - základní studium), správné názvy vyučovaných předmětů (shodně podle MŠMT ČR schválených učebních plánů), u jmenného seznamu žáků uvádět věk a správně i ročník ZUŠ. Komplexní inspekce - str. 7

8 - katalogové listy jsou vedeny na předepsaných tiskopisech, klasifikaci je třeba provádět až od 1. ročníku základního studia a klasifikovat z předmětů uvedených v učebním plánu, - vysvědčení - připomínky stejné jako u katalogových listů, - zápisy z porad - jsou vedeny na volných listech, je třeba psát odděleně zápisy z jednání pedagogické rady, - organizační řád školy obsahuje vnitřní organizaci školy, vnitřní směrnici pro provoz školy, organizační řád pro žáky (školní řád) a další směrnice např. požární řád, řád plynové kotelny apod.. Inspekce považuje organizační řád školy za funkční. Inspekce konstatuje, že dokumentace školy je vedena v souladu s 38a, zákona 258/1996 Sb., její úroveň hodnotí jako průměrnou. 3.7 Výroční zpráva Inspekce hodnotila výroční zprávu ZUŠ za školní rok 1997/98, která byla schválena pedagogickou radou dne Zpráva obsahuje veškeré údaje dané 17e - g, zákona 564/1999 Sb. Její součástí je i výroční zpráva o hospodaření. Inspekce hodnotí úroveň výroční zprávy školy po formální i obsahové stránce jako spíše nadprůměrnou. 3.8 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Podkladem pro hodnocení efektivnosti využívání finančních prostředků byla výroční zpráva školy o hospodaření za rok 1997 a 1998, inventární knihy i fyzická prohlídka vybavenosti jednotlivých učeben vzhledem k jejich určení. Příspěvek od žáků (rodičů) činí cca 23 % neinvestičních nákladů. Výše školného ve školním roce 1998/99 v jednotlivých oborech (v Kč za měsíc): obor přípravné studium I. stupeň základ. studia II. stupeň základ. studia studium pro dospělé hudební výtvarný taneční Inspekcí nebylo zjištěno neefektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Komplexní inspekce - str. 8

9 4 PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 4.1 Hodnocení materiálně-technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům a počtu žáků Vzhledem k tomu, že ZUŠ Dubí pracuje od roku 1960, má základní materiálně-technické podmínky pro činnost zejména hudebního oboru. V budově, kterou užívá je ještě umístěn poštovní úřad a knihovna. Tato skutečnost do určité míry limituje možnosti školy v rozvoji zejména výtvarného a tanečního oboru. Pro hudební obor je budova svými zvukově izolačními poměry vhodná. Skýtá dostatek prostoru pro současný rozsah výuky. Učebny pro individuální výuku jsou dostatečně prostorné. K dispozici je i menší sál pro interní akce školy. Velmi stísněné prostory má administrativní pracovnice školy, pro učitele není k dispozici sborovna. Ředitelna školy slouží zároveň jako učebna. Výtvarný obor školy je umístěn v přízemních prostorách školy. Má k dispozici jednu učebnu s dostatečným počtem pracovních míst. Světelné i tepelné podmínky třídy jsou vyhovující. Školní nábytek byl vyhotoven na zakázku a plně odpovídá potřebám výuky. sedací nábytek není příliš vhodný. Nedovoluje pohodlné a stabilní sezení při dlouhodobější výtvarné práci (otáčecí židle - určené pro klavírní hru). V učebně jsou dva ateliérové stojany, které jsou určeny pro výuku starších žáků. Větší počet potřebných stojanů nelze do této třídy umístit (prostorové důvody). Grafický lis pro hlubotiskové techniky je umístěn ve vedlejší třídě, která v současné době slouží jako skladiště ostatních oborů školy a nelze proto tyto prostory používat k vyučování. Tato místnost by byla vhodná pro využívání výtvarné činnosti podle názoru, grafiky nebo modelování. Další místnost určená pro možné užívání oboru je také nefunkční (oprava zatékající střechy). Zajímavé je umístění velkoplošné kreslící tabule, která je využívána k prezentaci prací nebo také k vlastní výtvarné činnosti. Výtvarný obor nemá veden archiv výtvarných prací žáků. Taneční obor je v hlavní budově provozován minimálně (2,5 hod. týdně - 1 skupina) a nemá vytvořeny potřebné materiálně-technické podmínky. K výuce v budově ZUŠ je využíván sál hudebního oboru, který nemá pro výuku tanečního oboru požadované vybavení jako např. zrcadlovou stěnu, madla, vhodnou podlahovou krytinu a vlastní sociální zázemí. Vytvoření potřebných materiálně-technických podmínek by bylo podle názoru inspekce vzhledem k počtu žáků a rozsahu výuky neefektivní. To se týká i provozování pobočky v nedalekém Proboštově, kde je výuka tanečního oboru prováděna v rozsahu 3 hodin týdně, ve dvou skupinách. K dispozici je sál kulturního domu, který je využíván i pro jiné akce. Kromě podlahové krytiny (parkety), nemá žádné další potřebné vybavení pro taneční obor. Používaný přenosný kazetový magnetofon svým výkonem neumožňuje dostatečné zvukové pokrytí poměrně velkého sálu. Navíc v době inspekce nebyl sál po předcházející akci ani dostatečně uklizen a vyvětrán. Vybavení školy potřebnými pomůckami je na průměrné úrovni. Poměrně dobré vybavení má hudební obor. Začínající žáci mají možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů - zejména houslí a některých dechových žesťových nástrojů. Každá třída je vybavena klavírem (naposledy se škole podařilo získat klavír v roce 1997). Loni škola zakoupila novou příčnou flétnu, pro soubory má k dispozici kvalitní aparaturu a pro výuku televizi s videem, hi-fi věž a magnetofony s CD přehrávačem. Komplexní inspekce - str. 9

10 Učitelé mají k dispozici dostatečný notový archiv (kromě klavírní literatury je notový materiál veden u jednotlivých vyučujících). Knihovna odborné literatury je umístěna v ředitelně školy, částečně ve výtvarném oboru. Budování archivu CD je v počátcích. Pro učitele škola objednává časopisy: Učitelské noviny, Školství, Hudební rozhledy, Talent (nový časopis s problematikou ZUŠ). Inspekce hodnotí materiálně technické podmínky školy jako průměrné. 4.2 Hodnocení psychohygienických podmínek školy Psychohygienické podmínky výuky byly po dobu inspekce v budově ZUŠ dobré. V budově byl udržován pořádek. Všechny prostory byly čisté, upravené (netýká se pobočky v Proboštově), výzdoba chodeb byla motivující, dokumentující práci výtvarného oboru i práci žáků přípravné estetické výchovy. Tepelné i světelné podmínky odpovídají dle vyjádření hygienické služby platným normám. V rámci platných rozvrhů vyučování jsou stanoveny v individuálním i skupinovém vyučování přestávky nutné pro výměnu žáků a vyvětrání učebny. Inspekce hodnotí psychohygienické podmínky školy jako spíše nadprůměrné. 4.3 Hodnocení školy z hlediska kvality vyučování (činnost pedagogických pracovníků), hodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých předmětech nebo organizačních celcích V průběhu inspekce bylo uskutečněno celkem 14 hospitací ve všech oborech. V hudebním oboru bylo hospitováno v předmětech - hra na klavír, kytaru, dechové nástroje (zobcová flétna, lesní roh), akordeon, elektron. klávesové nástroje, zpěv, přípravná hudební a přípravná estetická výchova a hudební nauka. Hodnocení sledované výuky je podle názoru inspekce příznivé. Inspekce hodnotila kladně zejména trpělivost a důslednost při kontrole zadaných úkolů, tvořivý charakter výuky, zodpovědnou přípravu na vyučování - zejména v kolektivních předmětech a metodickou úroveň výuky. Drobné připomínky se týkaly výuky v přípravných odděleních, kde střídání jednotlivých činností v krátkých časových úsecích nemusí přinést očekávané výsledky. Z jedenácti uskutečněných hospitací v hudebním oboru byla jedna hodnocena jako nadprůměrná a šest jako spíše nadprůměrná. Žádná ze sledovaných hodin nebyla hodnocena hůře než průměrná - na běžné úrovni. To svědči o poměrně kvalitní a odborně fundované práci učitelů hudebního oboru. Celkově hodnotí inspekce úroveň výuky v hudebním oboru jako spíše nadprůměrnou. Ve výtvarném oboru bylo hospitováno v obou vyučovaných skupinách. Ve smíšené skupině (přípravný ročník a žáci nižších ročníků I. stupně základního studia), předmět - dekorativní činnost, bylo přítomno 8 žáků. Zadání vycházelo z návrhové tvorby desénu látky (na připravené plošné papírové modely dětského oblečení). Žáci si při realizaci volili model, dekor i barevnost. Využívali otisky různého materiálu a k pojednání používali suchou i mokrou stopu použitého výtvarného prostředku. Vlastní práce svědčily o využívání předchozích zkušeností získaných ve vyučovacím předmětu dekorativní činnosti. Komplexní inspekce - str. 10

11 Ve smíšené skupině (žáci vyšších ročníků 1. stupně a žáci II. stupně základního studia), předmět - dekorativní činnost, bylo ve třídě přítomno pouze 5 žáků (v třídní knize je zapsáno celkem 12 žáků). Z tohoto počtu u 4 žáků byla v třídní knize zaznamenána dlouhodobější absence na výuce. Zadání vycházelo z návrhu prezentace (propagační plakát) desénu textilního materiálu a jeho praktického použití na modelu. Jako výtvarný prostředek byla používána především technika papírové koláže. Hospitované hodiny byly řádně připraveny, motivace byla doložena profesionálními ukázkami a žáci obou skupin pracovali se zájmem a soustředěně. Přínosem obou hospitovaných skupin byla snaha o nahlédnutí do praktické výtvarné činnosti oděvního návrháře. Pro žáky II. stupně vyučující písemně vypracovala tzv. Praktická cvičení, v návaznosti na teorii umění. Inspekce hodnotí kvalitu vyučování výtvarného oboru školy jako průměrnou. V tanečním oboru byla provedena hospitace ve skupině mladších žáků na pobočce v Proboštově. Zde jsou vyučovány dvě skupiny v bloku po 1,5 hod. Výuka probíhá bez korepetice. Reprodukovaná hudba (tzv. Šmoulí disco ), která částečně sloužila i jako zvuková kulisa téměř po celou dobu vyučování (magnetofon nemá dálkové ovládání), svojí uměleckou úrovní a rytmickou jednotvárností zcela nedostatečně plnila výchovné cíle, deklarované osnovami tanečního oboru ZUŠ. V průběhu vyučování byla zřejmá snaha vyučující o logické členění hodiny i když v jednotlivých částech dosti nevyvážené. K celkovému příznivému výsledku nepřispívá ani častá fluktuace žáků. Celkem bylo v třídní knize hospitované skupiny zapsáno 11 dětí, z toho bylo v pololetí klasifikováno pouze 6, další připsáni od pololetí. Poslední zápis docházky v třídní knize byl 10. února Inspekce hodnotí úroveň vyučování v tanečním oboru jako podprůměrnou. Celkově lze hodnotit kvalitu vyučování na základě provedených hospitací jako průměrnou - na běžné úrovni. 4.4 Hodnocení školy z hlediska úrovně výsledků učení - činnosti žáků Výsledky úrovně učení v hudebním oboru hodnotí inspekce na základě srovnání výsledků v soutěžích (jedná se především o soutěže vyhlašované pro ZUŠ MŠMT ČR) a úspěšnosti v přípravě žáků pro další profesní studium - zejména na středních uměleckých školách. V soutěžích dosáhla škola ve sledovaném období posledních dvou školních roků výraznějších úspěchů v okresních kolech s postupem do kola oblastního. Inspekce považuje za mimořádný úspěch školy to, že v minulém školním roce byli dva žáci přijati ke studium na konzervatoři. Výsledky úrovně učení ve výtvarném oboru byly hodnoceny na základě přiložené dokumentace (porovnáním tematických plánů se skutečností), přímým pozorováním v hospitovaných hodinách a prohlídkou dokončených výtvarných prací žáků. Škola nevede archiv výtvarných prací žáků (žáci si výtvarné práce na konci školního roku odnášejí), proto nebylo možné posoudit kvalitu výsledků učení jako celek. Taneční obor výraznější výsledky z hlediska výsledků učení zatím neprokázal. Úroveň a kvalita výsledků činnosti žáků školy je inspekcí hodnocena jako průměrná. Komplexní inspekce - str. 11

12 4.5 Hodnocení školy z hlediska rozvoje osobnosti žáků, utváření všeobecné kulturnosti, osobních kompetencí, hodnotových orientací a postojů Základní umělecká škola už svým vzdělávacím programem vytváří odpovídající prostor pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Inspekce považuje tento úsek činnosti školy za velmi významný, vzhledem k sociálnímu složení obyvatel spádové oblasti školy. Především v hudebním oboru je kladen potřebný důraz na reprezentaci školy při různých vystoupeních nejen v širším obvodu školy, ale i v rámci zahraničních kontaktů (Arnstadt - SRN). Výsledky přináší i pravidelná spolupráce s konzervatoří v Teplicích - např. organizování koncertů posluchačů konzervatoře na půdě školy. Ve výtvarném oboru jsou žáci vedeni ke kázni a k zájmu o obor, jejich výtvarný projev je přirozený a neformální. Inspekce hodnotí školu z hlediska rozvoje osobnosti žáků jako spíše nadprůměrnou. 4.6 Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují výchovně vzdělávací činnost školy Vzhledem k velikosti školy jsou její školní i mimoškolní aktivity výrazné. Inspekce hodnotí velmi dobře spolupráci s mateřskými i základními školami obvodu na společných projektech, účast školy na různých akcích pořádaných jinými organizacemi a na regionálních soutěžích. Na těchto aktivitách se kromě hudebního podílí i taneční obor. Jednou z aktivit školy je také projekt přípravné estetické výchovy (PEV) pro předškolní žáky z roku 1996, který byl schválen a finančně podpořen v rámci vyhlášených grantů Školským úřadem v Teplicích. Inspekce hodnotí další aktivity školy - především v hudebním a tanečním oboru jako spíše nadprůměrné. Komplexní inspekce - str. 12

13 5 ZÁVĚR 5.1 Závěry inspekce Základní umělecká škola v Dubí patří mezi menší školy s převažujícím hudebním oborem a velice malým oborem výtvarným a tanečním. Prostorové podmínky a vybavení hudebního a výtvarného oboru je pro vyučování vzhledem ke stávajícímu počtu žáků dostačující. Nevyužitá vedlejší třída (dosud používaná jako sklad) by prostorové podmínky výtvarného oboru zlepšila a bylo by možné (v případě dostatečného zájmu žáků) rozšířit obor nebo tuto třídu využívat k výuce předmětu grafika a modelování nebo k výtvarné činnosti podle názoru. Taneční obor není materiálně ani personálně odpovídajícím způsobem zajištěn. Jeho budování by bylo vzhledem k nízkému počtu přihlášených žáků pro školu neekonomické. I když hudební obor plní stanovené úkoly rozsahem i kvalitou spíše nadprůměrně, hodnotí celkově inspekce školu - vzhledem k činnosti dalších oborů, jako průměrnou. Inspekce hodnotí pozitivně: tvůrčí atmosféru při výuce, vstřícné jednání vyučujících i žáků, velice pěkné vybavení (účelový nábytek, nástěnná kreslící tabule) v učebně výtvarného oboru a písemně vypracovaná tzv. Praktická cvičení pro žáky II. stupně, velmi dobrou metodickou úroveň výuky u většiny hospitovaných hodin HO, díky dalším aktivitám výrazné postavení školy v obci. Inspekce hodnotí negativně: minimální hodinová dotace ve výtvarném oboru u starších žáků (2 vyučovací hodiny), nevhodný sedací nábytek ve výtvarném oboru, nedostatečný prostor třída, který neumožňuje zvýšit počet ateliérových stojanů a nevhodný hlubotiskový lis pro linoryt absence archivu výtvarných prací žáků výtvarného oboru, nedostatečné materiální a personální zajištění výuky v tanečním oboru, drobné nedostatky v třídní dokumentaci - zejména v kolektivních předmětech 5.2 Doporučení inspekce k další činnosti školy Inspekce doporučuje ředitelce školy: nově zpracovat koncepci školy, zohlednit současné možnosti jejího dalšího rozvoje s přednostním řešením další existence tanečního oboru, pověřit učitelku výtvarného oboru zpracováním obdobného materiálu z pohledu dalšího rozvoje a materiálních potřeb oboru, zřízením a systematickým vedením archivu výtvarných prací žáků. podle finančních možností rozšířit hodinovou dotaci výuky starších žáků výtvarného oboru na maximálně povolený limit (3 vyučovací hodiny), realizovat připomínky k vedení třídní dokumentace učiteli školy, vyhodnotit projekt PEV a zvážit jeho začlenění v rámci učebních plánů ZUŠ. Komplexní inspekce - str. 13

14 5.3 Datum vyhotovení zprávy a podpisy členů inspekčního týmu razítko Podpisy inspektorů: vedoucí týmu: Jan Svoboda v.r. člen týmu: PaedDr. Jana Langerová v.r. V Jablonci nad Nisou dne 28. dubna Datum a podpis ředitelky kontrolované školy stvrzující převzetí zprávy Inspekční zprávu jsem převzala dne 5. května 1999 razítko Podpis ředitelky školy... Eva Valtová v.r. Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. 5.5 Další adresáti zprávy Na vědomí Adresát Datum předání/ odeslání zprávy Zřizovatel: Školský úřad Teplice 25. května / Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI 5.6 Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI bez připomínek Text Komplexní inspekce - str. 14

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 010-2114/98-4035 Inspektorát č. 1 - Praha 1, Signatura: aa4ks301 Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 010-2114/98-4035 Inspektorát č. 1 - Praha 1, Signatura: aa4ks301 Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010-2114/98-4035 Inspektorát č. 1 - Praha 1, Signatura: aa4ks301 Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

Zpráva z vlastního hodnocení školy

Zpráva z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 Identifikátor školy: 600 089 045 Termín vlastního hodnocení:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 376/99-11039 Signatura: al2ks205 Oblastní pracoviště č.12 Brno Okresní pracoviště Brno - město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Brno, Veveří

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Oblačná 11/11, 460 01 Liberec Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 230/99-5083 Signatura: bh4cs103 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola, Liberec, Oblačná 11 IZO

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. Řepčínská 101, 779 00 Olomouc

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. Řepčínská 101, 779 00 Olomouc Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 49/99-11017 Signatura: bm2fs301 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola Olomouc spol. s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Legerova 28, 280 02 Kolín III. Identifikátor školy: 600 007 154

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Legerova 28, 280 02 Kolín III. Identifikátor školy: 600 007 154 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dívčí katolická škola Legerova 28, 280 02 Kolín III Identifikátor školy: 600 007 154 Termín konání inspekce: 19. 21. listopadu 2003 Čj.: 025

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Smetanova 14, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 003 230 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 39/99-4021 Signatura: ni1ks101 Oblastní pracoviště č. 09 Hradec Králové Okresní pracoviště č. 01 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-961/08-02 Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Adresa: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany. Muchova 554, 338 08 Zbiroh. Identifikátor školy: 600 072 045 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Zbiroh, okres Rokycany Muchova 554, 338 08 Zbiroh Identifikátor školy: 600 072 045 Termín konání inspekce: 16. 19. květen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as104 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: 71. mateřská škola Ústí nad Labem,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: vg1as105 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola České Budějovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3 Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor školy: 600 066 576 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 Zlín okresní pracoviště Kroměříž Inspekční zpráva Speciální školy a speciální školská zařízení pro žáky s více vadami Kroměříž, Štěchovice 1361 PSČ 767 01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 Signatura: bf6cs105 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 80/99-1005 Oblastní pracoviště č.1, Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální mateřská škola a Pomocná škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2 U Nových

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 073 7/99-002406 Signatura: bg3cs105 Oblastní pracoviště č. 7 - České Budějovice Okresní pracoviště Jindřichův Hradec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Rapšach

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí. 561 01 Hnátnice 253. Identifikátor školy: 600 104 664

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí. 561 01 Hnátnice 253. Identifikátor školy: 600 104 664 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí 561 01 Hnátnice 253 Identifikátor školy: 600 104 664 Termín konání inspekce: 15. a 16. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola III. Praha 5, Barrandov, Lohniského 830 Lohniského 830, 152 00 Praha 5, Barrandov Identifikátor zařízení: 600 037 622 Termín konání

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek 739 97 Hrádek, Základní škola Hrádek 144 Identifikátor školy: 600 133 877 Zřizovatel: Obec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49. Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí, Palackého 49 Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Výtvarná škola Václava Hollara Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 - Vinohrady Identifikátor: 600 004 970 Zřizovatel: Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Adresa: 5. května 403 32 Povrly

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Adresa: 5. května 403 32 Povrly Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Adresa: 5. května 403 32 Povrly Identifikátor: 600 085 775

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278. K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště dopravní, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278 K Letišti 278, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Více